DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL SATELLITMOTTAGARE"

Transkript

1 SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

2 SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter. STRÖMFÖRSÖRJNING: ÖVERBELASTNING: VÄTSKOR: RENGÖRING: VENTILATION: DRIFTTEMPERATUR: ANSLUTNINGAR: 230 V växelström-50 Hz Överbelasta inte uttag, förlängningskablar eller adaptrar eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Ha inte vätskor i närheten av mottagaren. Utrustningen ska inte utsättas för droppar eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, får placeras ovanpå utrustningen. Före rengöring ska du koppla bort mottagaren från vägguttaget. Använd en duk som är lätt fuktad med vatten (inga lösningsmedel) för att göra rent utsidan. Blockera inte mottagarens ventilationsöppningar. Se till att det finns fritt luftflöde runt mottagaren. Placera aldrig mottagaren där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av värmekällor, t.ex. ett element. Ställ aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. Mottagaren får inte användas i temperaturer som överstiger 35 C. För att säkerställa att mottagaren fungerar tillfredsställande under många år rekommenderar vi att mottagaren inte används i en omgivande temperatur som överstiger 25 C. Använd bara sådana anslutningar som tillverkaren rekommenderar, i annat fall kan det orsaka fara eller så kan utrustningen skadas. ANSLUTNING TILL SATELLIT-TV-SIGNAL OCH TV: Anslut alla komponenter innan du ansluter någon kabel till vägguttaget. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller kopplar bort kablar. OM DU INTE GÖR DET Kan ditt LNB skadas. SERVICE: ÅSKA: JORDNING: Försök inte utföra service på produkten själv. Alla sådana försök gör att garantin upphör att gälla. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Om mottagaren installeras där åska är vanligt förekommande är det viktigt att skydda mottagarens strömanslutning. Vid åska måste du också följa enskilda tillverkares anvisningar för hur du skyddar annan utrustning, t.ex. TV, stereo osv, som är ansluten till mottagaren. LNB-kabelns jord måste vara direkt ansluten till systemets jord på parabolen. Jordningssystemet måste följa lokala bestämmelser. SWE-2 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

3 VARNING! SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Följ de här anvisningarna så att inte strömkabeln eller kontakten skadas. Du får inte ändra eller bearbeta strömkabeln eller kontakten på ett oaktsamt sätt. Böj eller vrid inte strömkabeln för mycket. Dra bara ut strömkabeln genom att hålla i kontakten. Håll värmekällor borta från strömkabeln så långt det är möjligt för att undvika att höljet smälter. 2. Om du inte följer nedanstående punkter finns det risk för elektriska stötar. Öppna inte enheten. Stoppa inte in metallföremål eller brandfarliga föremål i produkten. Rör inte vid kontakten med fuktiga händer. Dra ut strömkabeln vid åska. Täck inte för mottagarens ventilationsöppningar med föremål som tidningar, kläder osv. Ställ inte mottagaren ovanpå hushållsapparater som avger värme. 3. Använd inte produkten om den är trasig. Om du fortsätter att använda produkten fast något är fel på den kan det allvarligt skada produkten. Kontakta din lokala återförsäljare om produkten är trasig. SMT-S5140 SWE 4. Strömkabeln används för att koppla från enheten och ska alltid vara lättåtkomlig. För att koppla bort apparaten från vägguttaget måste kontakten dras ut från uttaget, vilket innebär att kontakten måste vara lättåtkomlig. 5. När mottagaren inte används under en längre tid ska du dra ut kontakten från vägguttaget. Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.) Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-3

4 SMT-S5140 INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR ALLMÄNNA FUNKTIONER FÖRE ANVÄNDNING Välkommen Uppdateringar till mottagaren Mottagarens placering Automatiskt/passivt standbyläge Utrustning som medföljer BESKRIVNING Framsida Baksida Fjärrkontroll ANSLUTA MOTTAGAREN Ansluta mottagaren till antennen Standard-Definition-anslutning (SCART) High-Definition-anslutning (HDMI ) Ansluta till det externa ljudsystemet Ansluta till Ethernet Ansluta till strömförsörjningen Sätta in programkortet ANVÄNDA MOTTAGAREN TV Viaplay Ticket Radio Planerare System FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV Kodsökning Kodblinkning Använda TV-kodtabellen Återställa fjärrkontrollen FELSÖKNING Avfallshantering TEKNISKA SPECIFIKATIONER Garantikort FÖRSTAGÅNGS INSTALLATION Välja land LNB-inställning Hemtransponder Signaltest HD-TV-inställning IKONER PÅ SKÄRMEN GRUNDFUNKTIONER Starta och stänga av Välja kanaler Volymkontroll (endast TV) Kanalinformation Kanalbanderoll EPG (Electronic Program Guide) Viaplay Ticket-kanallista Planeringslista Radiolista SWE-4 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

5 ALLMÄNNA FUNKTIONER SMT-S5140 ANVÄNDARDELEN DIGITAL HD-/SD-TV-SÄNDNING/MOTTAGNING AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE FUNKTIONER FÖR OLIKA SPRÅK FUNKTIONER FÖR TEXT-TV VBI INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED FULLSTÄNDIGA FUNKTIONER TV-SCART VCR-SCART HDMI LÅG STRÖMFÖRBRUKNING AUTOMATISKT UPPDATERAD EPG TUNER-DELEN MHz BREDBANDSTUNER 1-45 MS/s SYMBOLHASTIGHET DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13 V, 18 V 22 KHz KONTINUERLIG TONKONTROLL SATCR-KOMPATIBEL SWE VIDEOKOMPONENT LJUDDELEN DVB-S-, DVB-S2-KOMPATIBEL MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) FUNKTIONER FÖR BILDFÖRHÅLLANDET 4:3 (NORMAL) OCH 16:9 (BREDBILD) MPEG-1 AUDIO LAYER I & II LJUDLÄGENA MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO VOLYMKONTROLL OCH FUNKTION FÖR ATT STÄNGA AV LJUDET PÅ DIN TV SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-5

6 SMT-S5140 FÖRE ANVÄNDNING Välkommen Tack för att du valt en Viasatbox för att titta på dina intressepaket. Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga för att få glädje av alla fördelar med digital satellit-tv. Mottagaren uppfyller alla internationella DVB-standarder (Digital Video Broadcasting). Efter att du anslutit strömförsörjningen måste du vänta cirka 2 minuter innan du kan börja använda mottagaren. Mer information eller för att aktivera abonnemanget ringer du till Viasats interaktiva telefontjänst på numret för det land där du befinner dig. Telefonnumret visas på TV-skärmen när du sätter in programkortet. Uppdateringar till mottagaren Mottagaren kommer att uppdateras då och då. Uppdateringarna tillhandahåller förbättrade funktioner: nya skärmar och menyer kan bli tillgängliga. Även om nya skärmar och menyer kan se lite annorlunda ut jämfört med de som beskrivs i den här bruksanvisningen ska du kunna använda samma teknik (t.ex. markera och välj) med dem. Uppdateringarna sker vanligen under natten. Mottagaren måste vara i standbyläge för att ta emot uppdateringar. Mottagarens placering Se till att du placerar TV och mottagare på en bekväm plats. Nära ett lättåtkomligt vägguttag. Inom räckhåll för kablarna från parabolantennen. Automatisk/passivt standbyläge Den här mottagaren är utformad för att minska påverkan på miljön och uppfyller det europeiska direktivet 2005/32/EG. Den har ett extra användningsläge som kallas passiv standby och drar lite ström. Mottagaren går automatiskt in i passiv standby om den inte använts under lång tid. Automatisk standby EPG:n har ett alternativ där användaren kan ställa in automatisk standby i [EPG] [SYSTEM] [INSTÄLLNINGAR] [ENERGISPARALTERNATIV] [AUTOMATISK STANDBY]. Värdena är: 12/18/24 timmar samt AV. Standardvärdet är 12 timmar. Mottagaren går automatiskt in i aktiv, därefter passiv standby efter en inställd tidslängd som användaren väljer i EPG:n, om inga kommandon tas emot från fjärrkontrollen inom den här tidsperioden. Innan mottagaren går in i automatisk standby visas en popup-ruta där användaren får information om att den går in i standbyläge om 1 minut och att det går att trycka på valfri knapp för att avbryta åtgärden. SWE-6 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

7 SMT-S5140 FÖRE ANVÄNDNING Passiv standby EPG:n har ett alternativ där användaren kan ställa in passiv standby i [EPG] Æ [SYSTEM] Æ [INSTÄLLNINGAR] Æ [ENERGISPARALTERNATIV] Æ [PASSIV STANDBY]. Värdena är: 1/2/3 timmar. Standardvärdet är 2 timmar. Efter att tidsperioden gått ut i aktiv standby (via användarstandbyknappen) går EPG:n in i passiv standby (lågenergiläge). Om du vill avsluta aktiv eller passiv standby trycker du på på/av-knappen på fjärrkontrollen eller på digitalboxens framsida. Om inga användardefinererade händelser finns vaknar mottagaren upp efter 72 timmar och digitalboxen återgår till passiv standby efter 2 timmar. Läge Genomsnittlig strömförbrukning (W) Meddelande på frontpanel: Inget lyser 0 Passiv standby Standby-lampa lyser rött 0.9 Aktiv standby Standby-lampa lyser orange 17 På Standby-lampa lyser grönt 18 0 SWE Ej inkopplad Genomsnittlig årsenergianvändning (kwh) 145 Utrustning som medföljer Följande utrustning ska vara inkluderad: S5140 Viasatbox (se bild nedan och sidan 8-9) Fjärrkontroll och AAA-batterier (se bild nedan och sidan 10-11) Bruksanvisning och snabbstartguide (se bild nedan). SCART-kabel (se bild nedan) Standard-HDMI -kabel (se bild nedan) Ethernet-kabel (se bild nedan) HDTV HD TV 1(a) SDTV SD TV TV MENU VIASAT VOD PLANNER OK VOL BACK CH S5140 R 1.,4GHI 7PQRS 2ABC 3DEF 5JKL 6MNO 8TUV 9WXYZ 0 OPTIONS 1(b) Quad Universal LNB TV MENU S5140 VIASAT VOD PLANNER S5140 OK 2(a) VOL BACK CH R 1.,4GHI 7PQRS 2ABC 3DEF 5JKL 6MNO 8TUV 9WXYZ 0 OPTIONS 5 2(b) Viasatbox Fjärrkontroll AAA-batterier SCART-kabel Standard-HDMI -kabel Ethernet-kabel S5140 S5140 LSATELLITMOTTAGARE SWE-7 Bruksanvisning SatCR LNB Snabbstartguide

8 Ch Info SMT-S5140 BESKRIVNING Framsida STBY 1. / Aktiverar eller avaktiverar standbyläge. 2. CH+/CH- Byter kanal 3. INFO Visar information om ett program 4. Standby-indikator Tänds med rött sken när boxen är i standby Tänds med grönt sken när boxen är aktiv 5. Meddelandeindikator Tänds med gult sken när det finns ett meddelande som väntar. Blinkar gult när det finns ett viktigt meddelande 6. Kortplats Här sätter du i ditt programkort HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licening LLC. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HD TV -logotypen är ett varumärke som tillhör EICTA. Samsung Electronics Co.Ltd deklarerar härmed att den här mottagaren överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i följande direktiv: /95/EG (LVD-direktiv); /32/EG (EuP-direktiv); /108/EG (EMC-direktiv); /5/EG (R & TTE-direktiv). Försäkran om överensstämmelse nr Varumärke som tillhör DVB-Digital Video Broadcasting Project. Rovi produktmeddelande: Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddsteknologi som skyddas av patent i USA och andra intellektuella äganderättigheter tillhörande Rovi Corporation. Omvänd konstruktion eller demontering är förbjuden. SWE-8 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

9 Baksida 3 BESKRIVNING SATELLITE IN För att ansluta satellitsignalingårna från SatCR eller Quad LNB. 2. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Utgång för anslutning till ett ljudsystem (S/PDIF) 3. VCR SCART Det här uttaget är till för anslutning till din video. 4. TV SCART Det här uttaget är till för anslutning till din TV. 5. HDMI OUT Använd HDMI-kabeln för att ansluta det här uttaget på TV:n för bästa bildkvalitet. 6. ETHERNET För anslutning av boxen till Internet (tillval) med den medföljande Ethernet-kabeln. 7. USB Endast USB-enheter tillhandahållna av VIASAT kan användas och den externa hårddisken stöds inte. SMT-S5140 SWE L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-9

10 SMT-S5140 BESKRIVNING Fjärrkontroll Obs: Se till att polariteten (+/-) hamnar rätt när du sätter i batterierna. Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut batterierna mot två nya batterier. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas under en längre tid. 1. VIASAT : Tar dig till den senaste kanalen som du tittade på. 2. TV : TV-knapp. 3. MENU : Visar huvudmenyn. 4. Pilar (,,, ) : Flyttar markeringsfältet för val av alternativ på menyn. 5. OK : Används för att ange och bekräfta data till mottagaren i menysystemet. Med OK kan du också visa kanalbanderollen 6. BACK : Visar föregående kanal om du använder helskärmsbild och återgår till föregående skärm om du använder EPG. 7. VOL+/VOL- : Ökar eller sänker volymen på TV:n. 8.,,, II, : Spola tillbaka, spola framåt, Spela upp/paus, stoppa. 9. Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ) : Används för att välja vissa åtgärder i EPG. 10. Sifferknappar : Används för att ange numeriska värden. 11. Tyst ( ) : Används för att växla mellan normalt och avstängt ljud på TV:n. 12. OPTIONS : Startar banderollen för språk och undertext. 13. : Används endast med Viasat Inspelningsbar box (PVR endast modell). 14. : Visar informationsbanderollen. 15. CH+/CH- : Byter kanal. 16. VOD : Öppnar menyn för Viaplay. 17. PLANNER : Startar planeraren. 18. På/av ( ) : Aktiverar eller avaktiverar mottagarens standbyläge. Obs: Information om hur du ställer in fjärrkontrollen för att styra TV:n finns på sidan SWE-10 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

11 ANSLUTA MOTTAGAREN SMT-S5140 Ansluta mottagaren till parabolantennen När du installerat parabolantennen ansluter du koaxialkabeln från LNB till SAT IN 1 på mottagarens baksida. Kabelanslutningarna ska bara dras åt med handkraft. Använd inte något slags verktyg för att dra åt anslutningarna. Du måste ha en parabol som är rätt installerad och som är riktad mot rätt satellit (er). LNB-positionstabell Satellit Position Rekommenderad DiSEqC port (för flera LNB-inställningar) Thor 1 väst 1 Sirius 5 öst 2 Om du ändrar parabolantennen kanske du behöver ändra inställningarna så att boxen kan ta in alla tillgängliga satelliter. Om du har en parabol men som inte är riktad mot rätt satellit (er) måste den justeras. Anlita professionell hjälp, ViasatSupport kan förmedla kontakt för detta. Om du inte har någon parabol installerad kontakta ViasatSupport som kan rekommendera en parabolinstallatör *DiSEqC är ett varumärke som tillhör Eutelsat. Standard-Definitionanslutning (SCART) SWE Enkel LNB (SatCR ELLER Universal) Om du bara har ett LNB, ska du använda satelliten 'Sirius', med inställning på 5 öst, för att säkerställa enklaste installationssätt och optimal kanalinställning. Om du vill kan du ställa in systemet på en av de två satelliterna som är listade i LNB-positionstabellen nedan. Flera LNB (endast Universal) Om du använder en DiSEqC -enhet* med 2 LNB/parabolantenner ska du ansluta LNBenheterna till DiSEqC -portarna så som visas i LNB-positionstabellen nedan. Du måste sedan ansluta din DiSEqC -enhet till satellitingången på digitalboxen. 1. Anslut den medföljande SCART-kabeln mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och SCART-anslutningen på TV:n. L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-11

12 SMT-S5140 ANSLUTA MOTTAGAREN 2. Om du vill ansluta mottagaren till en TV och DVD-spelare samtidigt måste du använda ytterligare en SCART-kabel. Anslut en SCART-kabel mellan DVD-spelaren och SCART-ingången märkt VCR SCART (på mottagaren). Obs: Om bilden har sämre kvalitet när du tittar på kopieringsskyddade OnDemandprogram ansluter du mottagaren direkt till TV:n. Anslut inte via DVD-spelaren. Ansluta till det externa ljudsystemet High-Definition-anslutning (HDMI ) Audio Rear Panel Det finns många typer av ljudsystem på marknaden idag. En förenklad bild av ett ljudsystem visas till höger. Mer information finns i bruksanvisningen till ditt ljudsystem. För en optisk digital ljudinmatning ansluter du ljudsystemet till porten AUDIO DIGITAL (OPTICAL) på mottagaren. Anslut en standard-hdmi -kabel mellan HDMI OUT på mottagaren och HDMI IN på HDMIenheten (TV, bildskärm). Obs: För problemfritt tittande krävs att TV apparaten är kompatibel med HDCP (High Definition Copy Protection), detta ingår i HD Ready standarden. SWE-12 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

13 Ansluta till Ethernet Om du vill ansluta mottagaren till internet använder du den medföljande Ethernet-kabeln. Då kan du ladda ned och titta på Viaplay program. Anslut kabeln mellan mottagaren och en Ethernet-anslutning på din lokala nätverksrouter. Obs: Om du beställt trådlösa enheter börjar du med att slutföra stegen i Wireless Installation Guide (Guiden Trådlös installation) som tillhandahålls av Viasat. Ansluta till strömförsörjningen ANSLUTA MOTTAGAREN Sätta in programkortet Sätt in kortet med Viasat-logotypen uppåt och den guldfärgade kretsen nedåt. Så här sköter du Programkortet Ta inte bort och sätt in programkortet i onödan. Böj inte programkortet. Förvara det utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte ner programkortet i vätskor och använd inte rengöringsmedel på kortet. Obs: Om du är befintlig Viasat-kund ska du ta bort programkortet från din gamla mottagare och sätta in det i din nya mottagare. Ring därefter till ViasatSupport för att koppla ihop ditt gamla programkort med din nya mottagare. SMT-S5140 SWE Efter att du har säkrat alla anslutningar kan du koppla in huvudmottagaren till en strömkälla. Obs: Anslut INTE till vägguttaget innan du utfört ALLA andra anslutningar. L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-13

14 SMT-S5140 FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Innan du kan titta på TV måste du installera mottagaren. Se till att TV:n är påslagen och är inställd på rätt AV kanal. 1. Välja land 2. LNB-inställning Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Ange LNB-typ och Antal LNB:er med hjälp av /. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa skärm. Tryck på BACK för att gå till föregående skärm. Obs: Detta gäller endast om man valt Sat CR. 3. Hemtransponder e Tryck på / på fjärrkontrollen och välj önskat land. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa skärm. Obs: I det här avsnittet bestämmer du standardmenyspråket. Skärmarna därefter har standardinställningar. I allmänhet behöver du inte ändra några standardinställningar. Tryck på OK om du vill använda mottagarens standardinställningar eller tryck på BACK för att komma till föregående skärm. Om du vill ändra vissa inställningar på en inställningsskärm kan du göra det under den första installationen eller vid ett senare tillfälle, se sidan 24. Om den första installationen är klar visas TV-kanalen på kanalplats 3 på TV:n. Om det inte finns någon signal kontrollerar du installationen. Kontrollera att alla anslutningar är rätt. Eller se avsnittet Felsökning på sidan 36. Ange frekvens: tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange frekvensen. Välj polarisation: tryck på / för att välja vertikal eller horisontell. Ange symbolhastighet: tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange symbolhastigheten. Välj FEC: tryck på / och välj FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8). Bekräfta genom att trycka på OK och gå till nästa skärm. Tryck på BACK för att gå till föregående skärm. å SWE-14 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

15 4. Signaltest Efter signalinställningen visas en signaltestskärm där låsstatusen för hemtranspondern visas. Om det vid Mottagning låst står Ja innebär det att mottagaren är låst till signalen från satelliten. Om det står Nej och staplarna för SIGNALSTYRKA och SIGNALKVALITET är 0% måste du kontrollera antennjusteringen. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa skärm. Tryck på BACK för att gå till föregående skärm. 5. HD-TV-inställning FÖRSTAGÅNGS INSTALLATION SMT-S5140 SWE 4. Eft sig hem Om det sat SI 0% T s T s 5. Om mottagaren är ansluten till HD-TV:n med standard-hdmi -kabeln visas skärmen för inställning av upplösning. Den optimala upplösningen för din kombination av TV och mottagare är som standard markerad. Om du vill välja en annan upplösning flyttar du markören med / och trycker på OK för att välja den. Obs: Om du har en TV som är HD-Ready väljer du 720p, om du har en FULL-HD- TV väljer du 1080i. Om sta ins De av ma flyt OK Obs L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-15

16 SMT-S5140 IKONER PÅ SKÄRMEN Symboler i kanalbanderollen och den extra informationsskärmen: Ikoner Beskrivning Programmet sänds med Dolby Digital-ljud. Programmet har ingen åldersgräns. Programmet har åldersgränsen över 7 år. Programmet har åldersgränsen över 11 år. Programmet har åldersgränsen över 15 år. Programmet har åldersgränsen över 18 år. Programmet sänds i HD. Symboler i planeraren: Ikoner Beskrivning [Symbolen Påminnelse] Visar att en påminnelse ställts in för programmet. Visa VOD-programmet har visats SWE-16 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

17 GRUNDFUNKTIONER SMT-S Starta och stänga av Om du vill aktivera standby för mottagaren trycker du på. Om du vill avaktivera standby för mottagaren trycker du på. Obs: Spara ström och pengar samt minska utsläppen av växthusgaser genom att aktivera mottagarens standbyläge när den inte används. 4. Kanalinformation 2. Välja kanaler Välj kanal genom att trycka på CH+/CH- om du vill bläddra framåt eller bakåt bland sidorna i listorna. 3. Volymkontroll (endast TV) Så här justerar du volymnivån: Tryck på knappen VOL+/VOL- för att justera volymnivån. Tryck på (Tyst) för att stänga av ljudet. Tryck igen på (Tyst) eller knappen VOL+/ VOL- för att avbryta funktionen för avstängt ljud. Mer information om hur du ställer in fjärrkontrollen för TV:n finns på sidan 34. Använd knappen för att visa detaljerad information om den kanal du tittar på. I informationen visas bland annat: - Kanalnummer och -namn - Programnamn och kort/lång beskrivning - Start-/sluttid - Aktuell tid Du kan visa information för aktuell kanal genom att trycka på knappen när du tittar på ett program. SWE L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-17

18 SMT-S5140 GRUNDFUNKTIONER 5. Kanalbanderoll 6. EPG (Electronic Program Guide) Kanalbanderollen är en guide på skärmen som hjälper dig att få ut det mesta av din TV. Du använder den för att byta kanal, ta reda på vad som visas på andra kanaler, både nu och senare och för att ställa in påminnelser. Tryck på OK för att visa listor för aktuell kanal. Tryck på knapparna / för att visa information om aktuella program på andra kanaler. Tryck på OK för att Titta på aktuellt program. Tryck på / för att visa information om kommande program. Om du vill ta bort banderollen trycker du på BACK. Om du trycker på OK för ett kommande program kan du ställa in en påminnelse. EPG-guiden är en lista med kanaler. Mer information om EPG:ns funktioner finns på sidan Viaplay Om mottagaren är ansluten till internet kan du ladda ned och visa on demand-program när du vill. Se sidan 21. SWE-18 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

19 8. Ticket-kanallista Välj Ticket på huvudmenyn för att visa kanallistan för Ticket. Information om hur du beställer program finns på sidan Planeringslista GRUNDFUNKTIONER 10. Radiolista Den här funktionen visar listan med radiokanaler. Information om radiokanalguiden finns på sidan 23. SMT-S5140 SWE Tryck på knappen PLANNER för att visa bokade program. Information om hur du bokar program finns på sidan 22. Mer information om planeraren finns på sidan 23. L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-19

20 SMT-S5140 ANVÄNDA MOTTAGAREN Efter den första installationen. Tryck på knappen EPG så visas huvudmenyn. Följande undermenyer visas: TV Kanaler, Viaplay, Ticket, Radio kanaler, Planner och System. Använd / för att välja önskad funktion och tryck på OK. 1. TV Den här funktionen har 4 menyer: Guiden Alla kanaler, Guiden Favoriter, Kanaltyp och Programtyp. Använd den BLÅ (+24 timmar) knappen eller den GULA (-24 timmar) knappen på fjärrkontrollen om du vill flytta framåt eller bakåt 24 timmar genom listorna. Ta bort EPG:n genom att trycka på knappen Viasat knappen. Om du vill ställa in en påminnelse markerar du ett kommande program och trycker på knappen OK. Om du trycker på OK för ett aktuellt program visar mottagaren det här programmet i granskningsfönstret. Om du trycker på OK igen avslutas EPG:n och går över till att visa TV:n på den här kanalen. 1.1 Guiden Alla kanaler Den här funktionen visar kanallistan utan att gruppera kanalerna. 1.2 Guiden Favoriter Den här funktionen visar listan med kanaler som ställts in som favoritkanaler. 1.3 Kanaltyp Den här funktionen visar en lista med kanaler som grupperats efter typ, t.ex. underhållning, filmer, musik, nyheter och sport. När du visar listor med TV-program visas starttiderna och dagen högst upp. Aktuell kanal visas nere till vänster i granskningsfönstret. Om du vill se vilka program som visas vid olika tider trycker du på /. Du bläddrar igenom kanallistan genom att trycka på /. Du kan använda knapparna CH+/CH- på fjärrkontrollen om du vill flytta en hel sida i EPG-listan. 1.4 Programtyp Den här funktionen visar en lista med program som grupperats efter typ, t.ex. filmer, nyheter, TV-serier, sport, barn och ungdom, musik och dans samt konst och kultur. Du kan välja en av programtyperna. SWE-20 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

21 2. Viaplay Om du har anslutit mottagaren till internet kan du ladda ned och visa fler program när du vill. Vissa program är gratis att ladda ned, för andra tas en avgift ut och kostnaden visas på skärmen. Avgiften för program som du köper visas också på din abonnemangsfaktura. Om du vill visa Viaplay huvudskärm trycker du på VOD på fjärrkontrollen. ANVÄNDA MOTTAGAREN 2.2 Programreklamlänk Till höger om den vanliga kategorilistan på VoD-skärmen finns länkar till andra listor med program som du kan vara intresserad av. Använd / och OK för att markera och välja önskad länk. Listan med programreklam visas på skärmen. 2.3 Söka efter program att ladda ned SMT-S5140 SWE 2.1 Välja ett program som du vill ladda ned Använd / för att välja en kategori och underkategori tills en lista med tillgängliga program visas. Markera det program som du vill se och tryck på knappen OK. Om en avgift tas ut för att ladda ned programmet måste du först bekräfta köpet genom att ange din PINkod. Obs: Om du redan laddat ned programmet visas ett meddelande som talar om att det är klart att spelas upp. Beroende på dina inställningar kan programmet eventuellt börja spelas upp automatiskt, eller också visas en påminnelse om att programmet är klart att spelas upp. Du kan visa status för program som du laddat ned, eller håller på att ladda ned, i planeraren. Om du vill söka efter programtitlar i alla kategorier eller i en viss kategori kan du från valfri VoD-skärm trycka på den gula knappen så visas sökskärmen. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att skriva in text (högst 15 tecken) som du vill ska tas med i sökningen och tryck sedan på OK. En lista med programtitlar visas som innehåller den text du sökte efter. Om inga titlar hittas visas ett meddelande om detta på skärmen. Välj ett program som du vill visa så som beskrivits tidigare. Eller påbörja en ny sökning genom att trycka på RÖD knapp. Obs: Om du trycker på knappen OK utan att ha angett någon text att söka efter visas en lista med alla tillgängliga program i den kategorin. L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-21

22 SMT-S5140 ANVÄNDA MOTTAGAREN 3. Ticket 3. Om programmet visas just nu markerar du Titta eller Spela in och trycker på OK. (Om programmet visas senare kan du ställa in en påminnelse.) Om du använt föräldrafilter för att ställa in visnings-eller köpbegränsningar måste du eventuellt ange din PIN-kod. 4. Om du måste ange din PIN-kod gör du det med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Den här funktionen visar kanallistan för Ticket. Via Ticket kan du beställa program. När du beställer måste du ange det Ticketprogram du vill visa. När du beställt programmet har du åtkomst till Ticket-kanalen när som helst från klockan 10 den dag programmet visas till klockan 10 följande dag. Tryck på / när du ska välja kanal. Tryck på / när du ska välja en film. Tryck på OK när du ska göra en beställning. Köpa ett Ticket-program Du kan beställa ett Ticket-program som du vill titta på på följande sätt: 1. Använd pilarna för att markera ett program. 2. Om du vill visa mer programinformation trycker du på knappen. Då visas information om valt Ticket-program samt starttid och kostnad. Om du vill ta bort informationen och visa Ticket-skärmen igen trycker du på BACK eller fortsätt till steg 3. SWE-22 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

23 4. Radio Den här funktionen visar radiokanallistan. Välj den radiokanal som du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK. 5. Planerare 5.1 Påminnelser och bokade händelser ANVÄNDA MOTTAGAREN Tryck på RÖD knapp för att radera en markerad påminnelse från planeraren. Tryck på EXIT för att ta bort planeraren. Obs: Det maximala antalet påminnelser du kan ställa in är 100. Om det finns fler påminnelser listade i planeraren kan du trycka på CH+ eller CH- för att se föregående eller nästa avsnitt i listan. 5.2 Schemaändringar Om starttiden för ett program ändras kan planeraren automatiskt uppdateras. Om du har ställt in en påminnelse för ett program ser du fortfarande påminnelsen när programmet snart ska starta. Det går dock inte att garantera att alla ändringar till EPG uppdateras i tid. Programmet tas sedan bort från planeraren och du behöver ställa in en ny påminnelse. SMT-S5140 SWE Din planerare hjälper dig planera TV-tittandet. Den visar alla påminnelser du har ställt in: För att visa planeraren trycker du på PLANNER på fjärrkontrollen. Tryck på eller för att markera påminnelsen du vill ha. För att se informationsskärmen för påminnelsen trycker du på eller OK. På den här skärmen kan du avbryta påminnelsen genom att trycka på OK. Tryck på BACK för att gå tillbaka till planeraren. Strax innan ett program som har en angiven påminnelse ska börja visas ett påminnelsemeddelande på TV-skärmen via planeraren. Ta emot påminnelsen genom att trycka på den BLÅ knappen. Mottagaren byter kanal automatiskt när programmet börjar. L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-23

24 SMT-S5140 ANVÄNDA MOTTAGAREN Avbryt påminnelsen och fortsätt titta på det program som redan visas utan att byta kanal genom att trycka på den RÖDA knappen. Obs: Om ingen åtgärd vidtas så slår påminnelsen alltid över till det bokade programmet. Du kan ändra inställningen för när meddelandet visas (se avsnittet Banderoller och meddelanden på sidan 27). 6. System g, 5.3 Påminnelsekonflikter Om ett program du har valt att lägga in påminnelse för startar samtidigt som en tidigare inställd påminnelse, visas ett meddelande där du tillfrågas vad du vill göra. Tryck på eller för att markera ett program. Om du vill avbryta programmet du precis har valt och behålla tidigare inställd(a) påminnelse(r) tryck på BACK. Tryck på OK för att radera påminnelsen för det markerade programmet. 5.4 Påminnelseöverlappning Om en påminnelse du ställer in inträffar under ett program för vilken en påminnelse redan är inställd visas ett meddelande där du tillfrågas vad du vill göra. Om du vill avbryta programmet du precis har valt och behålla tidigare inställd(a) påminnelse(r) tryck på BACK. Tryck på OK för att behålla alla påminnelser i planeraren. Den här funktionen består av fem menyer: Föräldrakontroll, Användarval, Inställningar, Information och Signaltest. 6.1 Föräldrakontroll Med den här funktionen kan du justera visningsbehörigheten och förhindra obehörig åtkomst till mottagaren med hjälp av din fyrsiffriga PIN-kod (Personal Identification Number). (Den förinstallerade PIN-koden är 0000) Det finns tre undermenyer: Kanallåsning, Kontrollinställningar och Ändra PIN-kod. SWE-24 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

25 6.1.1 Kanalblockering Den här funktionen används för att blockera oönskade kanaler. Tryck på / eller / för att välja den kanal som du vill blockera. Blockera kanalen genom att trycka på knappen OK. GULA knappen: sortera kanaler. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar Kontrollinställningar ANVÄNDA MOTTAGAREN Föräldraklassificeringsnivåerna fungerar endast om operatören sänder åldergränsinformation. Viasat ansvarar inte för att operatörer ska förmedla korrekt åldersgränsinformation. Om du vill ha mer information kan du läsa avsnittet Symboler i kanalbanderollen och den extra informationsskärmen på sidan 16. Obs: Standardinställningen (A) innebär att alla program kan visas, även de som har åldersgränser. Du kan behöva ändra den inställningen. Föräldralås Du kan blockera ett visst program genom att ange en åldersgräns. Om den aktuella åldersgränsen för ett program är lika med eller högre än inställningen så är kanalen blockerad, och en PIN-kod krävs för visning. De tillgängliga alternativen är A (ingen åldergräns), 7, 11, 15 eller 18. Om du t.ex. anger inställningen 15 så blockeras alla program med minst 15-årsgräns. Föräldralås fungerar endast om operatören sänder åldergränsinformation. Visa den ålderskategori som du vill begränsa (A, 7, 11, 15 eller 18) genom att trycka på /. SMT-S5140 SWE 6 D o 6 Om du försöker titta på en kanal som är blockerad antingen via kanalblockering eller på grund av åldersgränser, så visas följande meddelande. Den här kanalen är låst (kanalens nummer). Ange din PIN-kod. På den här skärmen kan du ange olika begränsningar. På skärmen Kontrollinställningar kan du ange en åldersgräns, så att personer som inte kan PIN-koden (t.ex. små barn) inte kan titta på program som har en högre åldersgräns än den åldersgräns som du angett. Om du t.ex. valde alternativet 11+ så blockeras program som är avsedda för tittare över 11 år, och man måste mata in PIN-koden för att kunna visa kanalen. 1. Ange den rätta PIN-koden med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på OK. 2. Om du skulle göra fel tar du bort den siffran genom att trycka på. Om PIN-koden stämmer så visas det program som du försöker titta på. Om PIN-koden är felaktig så ombeds du försöka igen eller byta till en kanal som inte är blockerad. P o K å P p å a a m L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-25

26 SMT-S5140 ANVÄNDA MOTTAGAREN Obs: När du avblockerar en kanal med hjälp av den här metoden så avblockeras alla blockerade kanaler så länge mottagaren är ställd till någon av de blockerade kanalerna. Kanalerna blockeras igen automatiskt efter 2 minuter om du börjar titta på en avblockerad kanal, när du ställer mottagaren i viloläge eller stänger av mottagaren Ändra PIN-kod n. On demand-pin Du kan välja om man måste ange PIN-koden för att kunna köpa on demand-program. Tryck på / så att På eller Av visas på skärmen. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. Kostnadstak När du väljer kostnadstaket anger du det högsta priset du är beredd att betala för ett enda on demand-program. Ange en ny gräns med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du skulle göra fel kan du markera siffran du vill ändra med hjälp av / och sedan ange en ny siffra. Du kan ändra den fyrsiffriga PIN-koden. Ange din nya PIN-kod genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen. Bekräfta den nya PIN-koden. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. Obs: Om du har glömt din PIN-kod måste du ringa ViasatSupport för att be om hjälp med att återställa den. 6.2 Användarkonfiguration Den här menyn innehåller undermenyerna Språkinställningar, Banderoller och meddelanden, Skärmsläckare och Hantera favoriter Språkinställningar Under alternativet Språkinställningar kan du välja önskat språk för EPG:n, ljudet och undertexten. Menyerna finns tillgängliga på nio olika språk: Capital letter. Engelska, Danska etc. SWE-26 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

27 Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Välj språkinställningar med hjälp av /. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. Obs: Undertexten visas endast om programmet sänds textat på det språk du valt Banderoller och meddelanden Välj den här menyn om du vill ha inställningar för banderoller och meddelanden. ANVÄNDA MOTTAGAREN Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Välj banderollinställningar med hjälp av /. Banderolltid: hur länge kanalbanderollen visas på skärmen. Automatiskt kanalbyte vid påminnelse: om mottagaren ska växlas till rätt kanal automatiskt efter en påminnelse. Påminnelsemeddelande: när påminnelsemeddelanden om program med påminnelser ska visas. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar Skärmsläckare Under Skärmsläckare kan du ange vilken typ av skärmsläckarbild din mottagare ska visa på TV-skärmen. Välj typ samt ange hur länge mottagaren ska vänta innan den ska aktivera skärmsläckaren. Skärmsläckaren avslutas när du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen. Välj den här menyn om du vill visa skärmsläckarinställningarna. Ange inställningsalternativ med hjälp av / eller /. GULA knappen: förhandsgranska. BLÅ knappen: tillämpa ändringar Hantera favoriter Den här funktionen ger dig möjlighet att välja upp till 100 favoritkanaler ur listan. Välj en kanal som du vill ha som favorit genom att trycka på / och tryck sedan på OK. Sortera kanallistan genom att trycka på den GULA knappen. SMT-S5140 SWE A V R B Obs 6.2 Vä för A V B p A o a P n p R B L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-27

28 SMT-S5140 ANVÄNDA MOTTAGAREN 6.3 Systeminställning Hemtransponder r s. d.. på e Den här funktionen kräver PIN-kod. (PIN-koden är förinställd till 0000) Ange PIN-koden. Nio undermenyer visas: Hemtransponder, LNB-inställningar, Scart-inställningar, HDMI, TV-inställningar, Ljudinställningar, VoD-inställningar, Energisparalternativ och Fabriksinställningar. Obs: PIN-koden lagras på programkortet. Den raderas inte när mottagaren återställs till fabriksinställningarna. Om du glömmer PIN-koden kan den endast återställas av ViasatSupport. Standardvärden har redan angetts på den här skärmen. Normalt sett behöver de inte ändras. Om du ändrar din parabol installation kan du behöva ändra de här värdena. Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Ange frekvensen och symbolhastigheten med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange polarisering och FEC genom att trycka på /. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar LNB-inställningar Med den här funktionen ställer man in LNB manuellt. Standardvärden har redan angetts på den här skärmen. Normalt sett behöver de inte ändras. Om du ändrar din parabol installation kan du behöva ändra de här värdena. Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Ange LNB-typ och Antal LNB:er med hjälp av /. Ange frekvens för det låga och det höga bandet med sifferknapparna på fjärrkontrollen. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. v. et. SWE-28 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

29 Obs: Om du ansluter mer än en mottagare till samma SatCR LNB måste alla mottagare som redan installerats kopplas bort från vägguttaget. När den nya mottagaren installerats kan du ansluta de tidigare bortkopplade mottagarna igen Scart-inställningar Den här funktionen används för att ange inställningar för Scart-utdata från mottagaren. Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Välj Scart-utgångstyp med hjälp av /. - TV-scartutgång: RGB, komposit och S-VIDEO. - AUX Scart: Komposit. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. Obs: VCR Scart-ingången saknar funktioner för RGB HDMI ANVÄNDA MOTTAGAREN TV-inställningar Den här funktionen används för att ange inställningarna för TV-utdata. Tryck på / när du ska välja inställningar. Gör ditt val med hjälp av /. Bildförhållande: 4:3 används för vanliga TV-apparater, och 16:9 används för bredbilds- TV. Konvertering: Beroende på din TV:s format kan du ange hur 4:3- eller 16:9-sändningar ska visas på din TV. SMT-S5140 SWE Obs 6.3 De ins A V Med den här funktionen kan du ställa in upplösningen för HDMI-utdata. Välj 720p, 1080i med hjälp av /. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. Om du valde 4:3 ovan kan du ange hur bredbildssändningar i 16:9-format ska visas på din TV: Letterbox-hela videosändningen visas, med svarta vågräta fält under och ovanför bild. Panscan-endast den centrala delen av videosändningen visas över hela skärmen. Om du valde 16:9 ovan anger du hur vanliga sändningar i 4:3 ska visas på din TV: Pillar Box-hela videosändningen visas, med svarta lodräta fält till vänster och till höger. Stretch-videosändningen dras ut i sidled så att den fyller hela skärmen. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. R B Obs 6.3 Me up V R L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-29

30 SMT-S5140 ANVÄNDA MOTTAGAREN Ljudinställningar Viaplay-inställningar Viaplay-inställningar g. Alternativet Ljudinställningar ger dig möjlighet att välja ljudinställningar. Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Välj ljudinställningar med /. Ljudtyp (Dolby Digital (5.1) eller PCM): den här inställningen används för att styra digitala ljudutdata från porten DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL. Välj Dolby Digital (5.1) om din utrustning har avkodningsfunktioner för Dolby Digital, inställningen PCM är avsedd för digitalt stereoljud. Tidsfördröjning: om du har en HDTV och ansluter ett annat ljudsystem till porten OPTICAL AUDIO OUT på mottagaren så kan du behöva justera inställningen Tidsfördröjning. Det beror på att det kan ta lite längre tid för HDTV:n att visa videoinformationen än den tid det tar för ljudsignalen att nå högtalarna. Du kan korrigera detta genom att lägga till en fördröjning i ljudsignalen tills den är synkroniserad med videon på skärmen. RÖDA knappen: återgå till inställningsmenyn. BLÅ knappen: tillämpa ändringar. Du kan använda den här skärmen när du vill ange hur hämtade on demand-program ska spelas upp. Välj något av följande alternativ: manuell uppspelning, visa en påminnelse när uppspelning är redo, automatisk uppspelning. IP-inställningar När mottagaren ansluter till Internet görs de här inställningarna automatiskt. I normala fall behöver de här inställningarna inte ändras. Gör därför inte några ändringar på den här skärmen om du inte instrueras att göra det av ViasatSupport. Du kan även behöva hitta exakta uppgifter om dina inställningar för internetanslutning (statisk IP-adress, nätmask o.s.v.) från din internetleverantör. SWE-30 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

31 6.3.8 Energisparalternativ Den här funktionen erbjuder ett alternativ för konfigurering av Tid till automatiskt viloläge och Tid till passivt viloläge. Digitalboxen växlar automatiskt över till aktivt och sedan passivt viloläge efter en tid som anges av användaren, om inga kommandon ges från fjärrkontrollen under den tiden. Innan den växlar över till Automatiskt viloläge visar digitalboxen ett meddelandefönster där användaren meddelas om att digitalboxen går in i viloläge om en minut, och att det kan avbrytas genom att man trycker på valfri knapp. Värdena är: 12, 18 eller 24 timmar samt AV för aktivt viloläge och 1, 2, 3 och AV för passivt viloläge. Obs: Digitalboxen vaknar efter schemalagda inspelningar, INTE schemalagda påminnelser. Om inga användardefinierade händelser finns vaknar digitalboxen efter 72 timmar Grundinställning ANVÄNDA MOTTAGAREN 6.4 Information Med den här funktionen visas information om produkten. Du kan behöva visa den här skärmen om en medarbetare från ViasatSupport ber dig att göra det. 6.5 Signaltest Du kan visa mottagarens signalnivåer. Om kanalens signal är låst ändras status till Ja på menyn Mottagning låst. SMT-S5140 SWE 6 D k o a v o u A m o m t 2 3 Obs Välj den här funktionen om du vill återställa mottagaren till sina fabriksinställningar. Alla dina inställningar går förlorade och ändras till standardinställningarna från fabriken. Välj Ja eller Nej med hjälp av /. Bekräfta ditt val genom att trycka på OK. Starta om mottagaren manuellt. För att starta om mottagaren måste du koppla från strömförsörjningen. 6 V m A t L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-31

32 SMT-S5140 FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN Om något av följande meddelanden visas på din TV-skärm så antecknar du numret som visas tillsammans med meddelandet (t.ex. 01). Om du behöver ringa ViasatSupport för att be om hjälp ber vi dig att ha numret tillhanda så att de kan hjälpa dig så snabbt som möjligt. Meddelande Möjlig orsak Lösning Var vänlig att stoppa in ditt Viasat program kort i kortläsaren. För instruktioner titta i din instruktionsbok (osd 1). Ditt Viasat program kort är antingen av fel sort eller fel isatt. För instruktioner titta i din instruktionsbok (osd 2). Denna kanal ingår inte i ditt abonnemang. Ring för att uppgradera (osd 4). Tekniskt problem i utsändningen av ditt smartcard. Var vänlig ring (osd 5). Välkommen till Viasat. Var vänlig ring för att aktivera ditt abonnemang. Ditt BoxID är Ditt kortnummer är (osd 6). Detta program är inte tillgängligt i din region (osd 9). Du har inte tillräcklig kredit på ditt smartcard. Var vänlig anslut mottagaren till telefonlinjen för att uppdatera. Uppdateringen sker automatiskt (osd 13). Du har inte behörighet att se denna kanal på denna mottagare. Ring för att använda kortet i en annan mottagare. Ditt Box ID är Ditt kortnummer är (osd 14). Det sitter inget programkort i programkortsfacket på digitalboxen. Digitalboxen känner inte igen ditt programkort. Du kan sakna behörighet att titta på just denna kanal i det abonnemang du för tillfället har. Alt. det kan vara något oväntat fel i ditt abonnemang. Det är ett problem med ditt programkort. Detta står på TV:n innan aktivering av programkortet skett. Kanalen du försöker titta på finns inte tillgänlig i den region du befinner dig i. Köpet kan inte genomföras utan att uppdatera programkortet först. Programkortet sitter förmodligen i fel digitalbox jämfört med hur vi lagt in det i våra system. Sätt in programkortet du fått från Viasat i programkortsfacket i digitalboxen. Kontrollera att du satt i rätt programkort, att kortet sitt rättvänt samt att kortet inte är skadat. Om problemet kvarstår kontakta ViasatSupport. Ring ViasatSupport för att kontrollera och eventuellt uppgradera till abonnemang med aktuell kanal. Var vänlig kontakta ViasatSupport för hjälp. Följ instruktionerna på TV:n för att aktivera ditt abonnemang. Välj en annan kanal att titta på. Anslut digitalboxen till internet för att uppdatera programkortet. Om digitalboxen redan är ansluten till internet, avvakta minst 4 timmar och försök igen. För att använda programkortet i en annan digitalbox, följ instruktionerna på TV:n. SWE-32 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

33 FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN Meddelande Möjlig orsak Lösning Detta kort är inte giltigt, var vänlig använd ditt nya viasat parabolkort (osd 16). Var vänlig vänta, kortet förbereds (osd 28) Du har försökt använda ett gammalt eller inaktivt programkort. Första gången programkortet skall användas behöver det auktoriseras. Sätt i det nya programkortet i digitalboxen. Om problemen kvarstår, ring ViasatSupport. Vänta. Systemet förbereder samtliga accesser på programkortet. Detta kan ta upp till fem minuter. Om du har väntat mer än 15 minuter och inget händer, ta kontakt med ViasatSupport. SMT-S5140 SWE L S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-33

34 SMT-S5140 STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV Du kan ställa in fjärrkontrollen så att den kan styra de grundläggande funktionerna i din TV. Det innebär att du kan kontrollera din TV och din mottagare med en enda fjärrkontroll. 1. Kodsökning För att du ska kunna programmera fjärrkontrollen så att den kan styra din TV måste du först använda fjärrkontrollen till att hitta den fyrsiffriga koden som motsvarar ditt TV-märke. Under kodsökningen söks alla de tillgängliga koderna i fjärrkontrollens bibliotek igenom. Sök efter din TV-kod så här: 1. Kontrollera att din TV är påslagen. 2. Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen och släpp upp den igen. 3. Tryck på och håll ned knapparna OK och standby ( ) samtidigt till dess att TV-knappen blinkar två gånger. 4. Ange 991 med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Den röda lysdioden nedanför TV-knappen ska blinka två gånger. 5. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på. 6. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på CH+ upprepade gånger tills TV:n stängs av (varje gång du trycker på knappen CH+ skickar fjärrkontrollen en avstängningssignal [TV:n av] med nästa TV-kod från fjärrkontrollens bibliotek). Du kan behöva trycka på CH+ många gånger (upp till 150 gånger). Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en kod kan du söka igenom de föregående koderna genom att trycka på CH-. Kom ihåg att rikta fjärrkontrollen mot TV:n under kodsökningen. 7. Tryck på OK så lagras den här koden när TV:n stängs av. Den röda lysdioden nedanför TV-knappen ska blinka två gånger. 8. När den har konfi gurerats kan du ställa om fjärrkontrollen så att den styr din TV. Du måste trycka på TV-knappen först. För att du ska kunna styra din TV med fjärrkontrollen måste du ha tryckt på TV-knappen. Om du vill styra mottagaren trycker du på VIASAT-knappen. 2. Kodblinkning När du har tagit reda på den rätta koden kan du använda fjärrkontrollen och utföra en kodblinkning om du vill veta vad koden är. 1. Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen och släpp upp den igen. 2. Tryck på och håll ned knapparna OK och standby ( ) samtidigt till dess att TV-knappen blinkar två gånger. 3. Ange 990 med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Den röda lysdioden nedanför TV-knappen ska blinka två gånger. 4. Tryck på 1 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar. 5. Tryck på 2 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar. 6. Tryck på 3 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar. 7. Tryck på 4 och räkna antalet gånger som lysdioden blinkar. Nu har du fått hela den fyrsiffriga koden. Om lysdioden inte blinkade alls under steg 4, 5, 6 eller 7 så var kodens siffra 0 på den positionen. 8. Skriv ned koden i det avsedda fältet i fjärrkontrollens batterifack så att du har den sparad för framtida bruk. SWE-34 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

SMT-S5140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S5140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX

KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX Svenska KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX www.viasat.se/om-viasat/kontakt SÅ INSTALLERAR DU www.viasat.se TIPS OCH TRICKS TEKNISK INFORMATION 124 1 INNEHÅLL VERSION 1.0 06-2015 1. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD!...5

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

KOM IGÅNG MED VIASAT!

KOM IGÅNG MED VIASAT! KOM IGÅNG MED VIASAT! Inkopplingsguide för TV, Bredband och Telefoni. TV och Viaplay i boxen... sida 2 TV och Bredband (Dual Play)... sida 4 5 TV, Bredband och Telefoni (Triple Play)... sida 6 7 TV och

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall. Återvinning av din Motorola-utrustning

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Inspelningsbar HD-box 500 GB

Inspelningsbar HD-box 500 GB Användarhandbok HD PVR 5720-SX 3D Ready Inspelningsbar HD-box 500 GB MPEG2 / MPEG4 1 Innehåll 1. Kom igång 3 1 Anslutningar 5 2 Installation 6 3 Använda boxen 6 2. Produktbeskrivning 7 Säkerhetsinstruktioner

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE/v1 SWv5.10/Aug 2010/TBHnbr/Strålfors Canal Digital är Nordens största digital-tv-distributör. Runt tre miljoner

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital HD-box MPEG2 / MPEG4. Användarhandbok HD 2850-ST

Digital HD-box MPEG2 / MPEG4. Användarhandbok HD 2850-ST Digital HD-box MPEG2 / MPEG4 Användarhandbok HD 2850-ST Innehåll 1. Kom igång 3 1 Anslutningar 5 2 Installation 6 3 Använda boxen 6 2. Produktbeskrivning 7 Säkerhetsinstruktioner 8 Produktbeskrivning 9

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710 Version 2012-02-18 DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer