SÄKERHETSDATABLAD Sopro TOPAS DFE komp. B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Sopro TOPAS DFE komp. B"

Transkript

1 Datum: Jan /10 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på produkten: Användning: Härdare för epoxiharts Tillverkare/leverantör: Sopro Bauchemie GmbH, Tyskland Svensk leverantör: Företag: Kakelspecialisten i Stockholm Adress: Sockenvägen 289, Box Postnr/Ort: Stockholm, Årsta Land: Sverige Telefon: Fax: Tel. för nödsituationer: FARLIGA EGENSKAPER Klassificering av blandningen: C Frätande R22: Farligt vid förtäring. R34: Frätande. R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Märkningsuppgifter enligt EG-direktiven 67/548 och 1999/45: Frätande Farosymbol: C Riskfraser: R22: Farligt vid förtäring. R34: Frätande R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Skyddsfraser: S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39: Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S56: Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. S61: Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Innehåller: Isoforodiamin och tetraetenpentamin. Särskilda risker: Inga vpvb eller PBT-ämnen.

2 Datum: Jan /10 Andra risker: Inga. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Sammansättning: Härdare för epoxihartslim. Klassificering av ingående hälsoskadliga ämnen: CAS-nr: Index-nr: EG-nr: Ämne: Vikt % Symbol/Riskfraser Isoforodiamin 20-24,99 C/R21/ / Bensylalkohol 7-9,99 Xn/R20/ Tetraetenpentamin 2,5-4,99 Klassificering enligt CLP: Isoforodiamin 20-24,99 C, N/R21/ /53 - Kat. 1B H314 Kat. 1 H317 Kat 3. H412 H302 H Bensylalkohol 7-9,99 Kat. 2 H Tetraetenpentamin 2,5-4,99 H302 H332 Kat. 1B H314 Kat. 1 H317 Kat. 2 H411 H302 H312

3 Datum: Jan /10 Hänvisningar: Klassificering och märkning för beredningen, se punkt 2. Hygieniska gränsvärden, se punkt 8. Se punkt 16 för förklaring till riskfraserna. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Åtgärder: Hudkontakt: Kontakt med ögonen: Förtäring: Inandning: Ta genast av förorenade kläder. Tvätta kroppsdelar som kommit i kontakt eller misstänkt kommit i kontakt med produkten med rikliga mängder vatten och ev. med tvål. SÖK OMEDELBART UPP LÄKARE/SJUKHUS. Skölj hela kroppen (dusch eller bad). Lägg förorenade kläder åt sidan och sörj för att de behandlas på ett säkert sätt. Hud som kommit i kontakt med produkten bör alltid omedelbart tvättas med tvål och vatten. Ta av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med tempererat 20 C - 30 C vatten under lågt tryck i minst 15minuter. Kontakta ögonläkare. Skydda oskadat öga. FRAMKALLA INTE KRÄKNING! Ge inte den drabbade något att äta eller dricka. Flytta den drabbade ut i friska luften och sörj för att denne hålls varm och i stillhet. Viktiga akuta och fördröjda symptom och effekter som kan uppstå: Inga Information om medicinsk omedelbar hjälp eller specialbehandling: Vid olycka eller illamående, kontakta omedelbart läkare/sjukhus (om möjligt visa bruksanvisningen eller säkerhetsdatabladet). Behandling: Ingen. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel: Olämpliga släckmedel: Vatten, koldioxid (CO2). Oftast inga.

4 Datum: Jan /10 Särskilda risker med produkten, dess förbränningsprodukter eller utveckling av giftiga gaser: Metoder vid brandbekämpning: Inandas inte explosions- eller förbränningsgaser. Vid förbränningen alstras tjock rök. Röken från branden kan innehålla substanser från originalprodukten och/eller andra, ej irriterande föreningar. Använd lämpligt andningsskydd. Samla in det förorenade släckvattnet separat. Släpp inte ut det i avlopp. Flytta oskadade förpackningar från riskzonen om detta kan göras på ett säkert sätt. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personrelaterade skyddsåtgärder: Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetod: Skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödfallsåtgärder: Använd den personliga skyddsutrustningen. Sörj för att personer kommer i säkerhet. Iaktta skyddsåtgärderna under punkterna 7 och 8. Samla in/däm upp spill/produkt som runnit ut med jord eller sand. Förhindra att produkten tränger ner i marken eller rinner ut i grundvatten eller avlopp. Samla upp och ta om hand den förorenade släckvattnet. Informera berörda parter vid gasläckage eller om produkten kommit ut i vatten/drag, mark eller avlopp. Meddela Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp. Lämpliga material vid uppsamling: absorberande eller organiska material, sand. Rengör med rikliga mängder vatten. Hänvisningar till andra punkter: Se även punkterna 8 och HANTERING OCH LAGRING Hantering: Information för säker hantering: Undvik kontakt med hud och ögon samt inandning av ångor. Använd inga tomförpackningar innan de blivit rengjorda. Sörj för att vid omtappning inga oförenliga rester finns kvar i förpackningen. Förorenade kläder måste bytas före besök i matsal. Ät eller drick inte under arbetet.

5 Datum: Jan /10 Se punkt 8 för rekommenderad skyddsutrustning. Lagring: Krav på lagerutrymme och förpackningar: Sörj för att förpackningarna är väl tillslutna för att förhindra att oförenliga ämnen kommer in i dem. Håll åtskilt från livsmedel, tryck och foder. Oförenliga material: Inga specifika. Övriga upplysningar om lagringsförhållanden: Sörj för god ventilation. Specifik slutanvändning: Ingen särskild applikation. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Tekniska åtgärder: Hygieniskt gränsvärde för ingående ämne enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17: Ämne: CAS: Nivågränsvärde (NGV): Korttidsvärde (KTV): Inget av de ingående ämnena har några hygieniska gränsvärden. Källa: Arbetsmiljöverkets författningssamling. Personlig skyddsutrustning: Allmänna åtgärder för skydd och hygien: Tätt åtslutande skyddsglasögon/visir. Använd inte kontaktlinser. Hudskydd: Handskydd: Andningsskydd: Risker vid värme: Kontroller för hygieniska gränsvärden: Övrigt: Använd kläder som ger heltäckande skydd som t.ex. bomull, gummi, PVC eller viton. Använd skyddshandskar som ger heltäckande skydd som t.ex. PVC, neopren eller gummi. LLPDE (plasttyp) (0,06 mm), neopren (0,5 mm eller butyl (0,5 mm) kan användas. Handskar av naturgummi rekommenderas inte. Krävs inte vid normal användning. Inga. Inga. All individuell skyddsutrustning måste motsvara den relevanta ENnormen (som t.ex. EN 374 för handskar eller EN 166 för skyddsglasögon), vara ordentligt vårdad och lämpligt förvarad. Skyddsutrustningens användningstid gentemot kemiska ämnen beror på en rad olika faktorer (typ och användningssätt, klimat och

6 Datum: Jan /10 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER lagringsförhållanden), där användningstiderna enligt EN-normerna avsevärt kan förkortas. Det rekommenderas emellertid att man rådfrågar leverantören av skyddsutrustningen. Instruktioner för användare av skyddsutrustning måste enligt lag tillhandahållas. Allmänna kännetecken: Form: Färg: Lukt: Gel Gulaktig Ammoniakliknande Fysikalisk/kemiska egenskaper: Lukttröskel Värde: ph 11 Smälpunkt/fryspunkt Kokpunkt/intervall Antändlighet för fast ämne/gas Explosionsgränser Ångdensitet Flampunkt Avdunstningshastighet Ångtryck (23 C) undre övre >100 C <0,01kPa Densitet (23 C) 1,06 g/cm 3 Vattenlöslighet Fettlöslighet Viskositet (23 C) Självantändningstemp: Sönderdelningstemp: Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Brännbarhet Blandbarhet Delvis lösligt Lösligt mpa.s

7 Datum: Jan /10 Ledningsförmåga Typiska egenskaper för produkttypen i.u.=inga uppgifter i.u. =inte tillämpligt 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet: Kemisk stabilitet: Möjliga farliga reaktioner: Förhållanden som bör undvikas: Stabil under normala förhållanden. Stabil under normala förhållanden. Kan under påverkan av vissa metaller som alkali-och jordalkalimetaller, och starka reduktionsmedel bilda antändliga gaser. Kan under påverkan av oxiderande mineralsyror, halogenerade organiska ämnen, organiska peroxider och hydroperoxider och starka oxidationsmedel bilda giftiga gaser. Kan antändas under påverkan av starka oxidationsmedel. Stabil under normala förhållanden. Ämnen som bör undvikas: Inga särskilda. Farliga nedbrytningsprodukter: Inga. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om toxikologiska effekter: Upptagningsvägar: Förtäring: Ja. Inandning: Ja. Toxikologiska uppgifter om beredningen: Kontakt: Ja. Inga tillgängliga uppgifter om blandningen. För beräkning av de toxikologiska effekterna från exponering för blandningen måste därför hänsyn tas till koncentrationerna av de ingående ämnena. Toxikologiska uppgifter om de viktigaste ämnena i blandningen: Isoforodiamin CAS : Test: LD50. Oralt, råtta=1030 mg/kg Test: LD50. Huden, kanin=23000 mg/kg Bensylalkohol CAS : Test: LC50. Inandning, råtta 1000 ppm Tid i rörelse: 8 tim. Test: LD50. Oralt, råtta=1230 mg/kg Test: LD50. Oralt, mus=1600 mg/kg Test: LC50. Inhalerbart dam, råtta=4178 mg/m 3 Tid i rörelse: 4 tim

8 Datum: Jan /10 Frätande/irriterande effekter: Allergiska effekter: Cancerrisk: Genetisk mutation: Missbildningar: Övrig information: Hud: Kan vara frätande vid kontakt. Ögon: Kan ge svåra ögonskador vid direkt kontakt. Kan uppstå vid upprepad kontakt. Inga kända risker. Inga kända risker. Inga kända risker. Mottagligheten för hudallergi varierar från person till person. Effekterna av allergisk dermatit kan först efter dagar eller veckor med upprepade kontakter visa sig. Därför måste man vara uppmärksam på att undvika hudkontakt. Även små mängder av produkten kan vid hudallergi orsaka lokalt ödem eller hudrodnad. 12. EKOLOGISK INFORMATION Toxicitet: Produkten: Vid användning av GLP (miljömässigt kvalitetssystem) utlöses inte produkten i miljön. Biologisk nedbrytning: Inte lätt biologiskt nedbrytbar. R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Isoforodiamin CAS Test: LC50. Fisk, tid: 96 tim., 110 mg/lit. Test: EC50. Daphnia, tid: 48 tim., 14,6-21,5 mg/lit. (24 tim., 42 mg/lit.) Test: EC50. Alg, tid: 72 tim,, 37 mg/lit. Miljömässig klassificering: R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. PBT-, vpvb-ämne: Nej. Bensylalkohol CAS Test: LC50. Fisk, tid: 96 tim., 10 mg/lit. Test: LC50. Alg, tid: 96 tim,, 460 mg/lit. Test: EC50. Daphnia, tid: 48 tim., 230 mg/lit. Tetraetenpentamin CAS Miljömässig klassificering: R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. PBT-, vpvb-ämne: Nej.

9 Datum: Jan /10 Persistens- och nedbrytbarhet: Potential för bioackumulation: Mobilitet i mark: Andra skadliga effekter: Ingen. Nej. i.u.=inga uppgifter = inte tillämpligt. 13. AVFALLSHANTERING Åtgärder vid avfallshantering: Återanvänd om möjligt. Beakta gällande lokala och nationella föreskrifter för avfallshanteringen. Produkten och förpackningen lämnas till behörig avfallsanläggning för deponering eller förbränning. Förhindra utsläpp i miljön. Se vidare anvisningar i säkerhetsdatabladet. 14. TRANSPORTINFORMATION Förslag på avfallskoder: Annat lim och annan fogmassa än som anges i * Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Användningen av produkten avgör vilken produktkod som ska användas. Hänvisning: Avfallsklassificering enligt Avfallsförordningen Klassificering: UN-nr: 2735 Vägtransport: (ADR/RID): Klass 8, förpackn. grupp III. Flyg: (ICAO/IATA): Klass 8, förpackn. grupp III. Sjötransport: (IMO/IMDG): Klass 8, förpackn. grupp III. Farligt gods, begränsade mängder ADR/ IMDG. Vattenförorenande: Nej. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: Järnväg (RID): 2735 Bulktransport enligt bilaga II i MARLPOL-överenskommelsen 73/78 och enligt IBC-kod: Nej.

10 Datum: Jan / GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Klassificering/symboler: Se punkterna 2 och 3. VOC enligt EG-riktlinjer: Riskanalys: Gränsvärdet för produkten: Inte tillämpligt. Har inte gjorts för produkten. Övriga föreskrifter att ta hänsyn till: EG-förordning 1907/2006. Avfallsförordningen Arbetsmiljöverkets författningssamling. 16. ANNAN INFORMATION Riskfraser enl. punkt 3: R20/22: Farligt vid inandning och förtäring. R21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring. R34: Frätande. R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53: Gifitigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412: Skadlig långtidseffekter för vattenlevande organismer. H302: Skadligt vid förtäring. H312: Skadligt vid hudkontakt. H332: Skadligt vid inandning. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Översättning: Säkerhetsdatabladet är översatt från engelska till svenska i jan och anpassat till svenska regelverk. Källhänvisningar: Leverantörens säkerhetsdatablad, Reachförordningen, riktlinjer enligt EG och Arbetsmiljöverkets författningssamling när det gäller hygieniska gränsvärden (punkt 8).

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 Aerosol 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Biocid för bränsletankar 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR PU350, B 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V

SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V Trälasyr V Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.03.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Trälasyr V 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Version: 1.0/Sv Revisionsdatum: 2013-04-12 Ersätter: 2013-02-15 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Version: 1.0/Sv Revisionsdatum: 2013-04-12 Ersätter: 2013-02-15 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Gipsputs inne natur 0-1 Produkttyp: Färdigblandat torrbruk. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH Utfärdat: 2013-08-30 Version 3.0 Ersätter: 2.0 AQUAPANEL Cement Board Indoor and Outdoor

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH Utfärdat: 2013-08-30 Version 3.0 Ersätter: 2.0 AQUAPANEL Cement Board Indoor and Outdoor 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: AQUAPANEL Cement Board Indoor, Outdoor 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer