3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad enligt direktiv (EG) nr. 1907/2006 och 1272/2008 SACHTOFER MOIST/DRY/SEMIDRY Utskriftsdatum: Datum för godkännande: Omarbetning: 2 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktkod: Typer: SACHTOFER MOIST/DRY/SEMIDRY registreringsnr.: Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån Relevanta identifierade användningar: Additiv för djurfoder, additiv för cement, gödningsmedel, råmaterial för tillverkning av järnoxidpigment, vattenbehandling Avråds ifrån: 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare/leverantör: Sachtleben Chemie GmbH Dr.RudolfSachtlebenStr. 4 D47198 Duisburg, Tyskland Tillverkningsanläggningar: Sachtleben Pigments Oy Titaanitie, Pori, Finland Telefon: Telefon: Fax: Epost: Produktsäkerhet: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen Berlin (tyska/engelska) CHEMTEL (U S A) eller Giftinformationscentralen (Finland) 2. FARLIGA EGENSKAPER 1/9

2 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Akut toxicitet. 4 Hudirritation 2 Ögonirritation. 2 Hudsensibilisering Märkningsuppgifter V A R N I N G Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Klassificering enligt DSD/DPD: Xn hälsoskadlig Rfraser: R22 Farligt vid förtäring. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. Sfraser: S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S28.2 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 2.3 Andra faror 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 2/9

3 3.1 Ämnen 3.2 Blandningar Beskrivning: Farliga beståndsdelar: Järnsulfatheptahydrat Järn(II)sulfat, svavelsyra, mangansulfat, nickelsulfat Klassificering enligt DSDDPD Ämnesidenti fiering Järn(II)sulfat Svavelsyra Mangansulfat Nickelsulfat Klassificering enligt CLP Ämnesidenti fiering Järn(II)sulfat Svavelsyra Mangansulfat Nickelsulfat Föroreningar enligt Reach definition IDnummer % Klassificering Faroangivelse (R/H) > 50 Xn 2236/38 < 0.7 C 35 < 0.5 Xn, N 48/20/2251/ ppm Carc.Cat.1, Muta.Cat.3, Repr.Cat.2, T, Xn, Xi, N /223842/43 48/236850/53 IDnummer % Klassificering Faroangivelse (R/H) > 50 Acute Tox. 4 Skin. Irrit. 2 Eye Irr. 2 < 0.7 Skin Corr. 1A 314 < 0.5 STOT RE 2 Aquatic Chronic ppm Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, STOT RE 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic D ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 3/9

4 Generellt: Efter inandning: Efter hudkontakt: Efter ögonkontakt: Efter förtäring: Lämna riskområdet. Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Sök frisk luft vid oavsiktlig inandning av damm eller ånga till följd av överhettning eller förbränning. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ta omedelbart av förorenade kläder och skor. Tvätta med mycket tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj omedelbart ögat/ögonen med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser. Skydda det oskadade ögat. Håll ögonlocken brett isär vid sköljningen. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj munnen med vatten och drick därefter mycket vatten. Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker. Ge aldrig något oralt till en medvetslös person. Sök läkarvård. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Använd släckningsåtgärder som är lämpliga för lokala förhållanden och den omgivande miljön. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Uppvärmning kan leda till att skadliga gaser frisläpps. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd friskluftsmask vid brand. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm. Sörj för god ventilation. 6.2 Miljöskyddsdåtgärder Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller vattendrag. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Samla upp och hantera avfall utan att skapa damm. Förvara i lämpliga slutna behållare för avfallshantering. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt 7. HANTERING OCH LAGRING 4/9

5 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Undvik att inandningsbara partiklar bildas. Undvik att överskrida angivna gränsvärden för yrkesexponering (se avsnitt 8). Undvik kontakt med hud och ögon. För personligt skydd se avsnitt 8. Förbjudet att röka, äta och dricka på användningsplatsen. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Brandförebyggande åtgärder: Krav på lagerutrymmen och förpackningsmaterial: Oförenliga material: Undvik dammbildning. Sörj för lämplig utsugsventilation på platser där damm bildas. Förvara behållare förslutna på torr plats med god ventilation. Material som ska undvikas: baser, ickesyrabeständiga metaller (t.ex. aluminium, koppar och järn). Ickesyrabeständiga material. 7.3 Specifik slutanvändning 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar CASnr. Beteckning Land Typ Värde Enhet Järn(II)sulfatheptahydrat Svavelsyra Mangansulfat EN FI DE FI EN DE TWA STEL TWA STEL AGW TWA TWA AGW 1 [Fe] 2 [Fe] 1 0,2 0,1 0,5 [Mn] 0,5 [Mn] 0,5 [Mn] registreringsnr. Järnsulfat: Begränsning av exponeringen Konstruktionsmässiga åtgärder: Sörj för lämplig utsugsventilation på platser där damm bildas. Personlig skyddsutrustning Åtgärder för industrihygien: Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Hantera i enlighet med god industrihygien och säkerhetspraxis. Ät eller drick inte vid användning. Rök inte vid användning. Tvätta händerna vid raster och vid slutet av arbetsdagen. I de fall damm eller aerosol bildas ska filtrerande andningsmask användas. Skyddshandskar Tätt åtsittande säkerhetsglasögon Skyddskläder. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 5/9

6 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Form: fast, kristalliskt Färg: grön/brun Lukt: Luktlös Säkerhetsrelevanta uppgifter Smältpunkt/smältområde: ej uppmätt Kokpunkt/kokområde: ej tillämpligt Flampunkt: ej tillämpligt Antändningstemperatur: ej tillämpligt Självantändningstemperatur: ej tillämpligt Oxideringsegenskaper: Inga Explosionsrisk: ingen risk för explosion Explosivitets eller brännbarhetsgräns i luft: Ångtryck: ej tillämpligt Densitet: cirka kg/m³ [bulk] Löslighet: 570 g/ l [20 C i vatten] phvärde: ca 2,5 3,5 (10 % lösning) Fördelningskoefficient: log Pow: < 3 Viskositet: ej tillämpligt 9.2 Annan information 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen speciell reaktivitet känd 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil under normala användningsförhållanden Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända Förhållanden som ska undvikas Höga temperaturer termisk sönderdelning: inga uppgifter tillgängliga 10.5 Inkompatibla material Baser, ickesyrabeständiga metaller (t.ex. aluminium, koppar och järn) Farliga sönderdelningsprodukter Svaveloxider (Sox) 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna 6/9

7 Akut toxicitet: (Järnsulfat) LD50/oral/råtta: 319 mg/kg LD50/oral/mus: 680 mg/kg (svavelsyra) LD50/oral/råtta: mg/kg LD50/inhalation/4 h/råtta: 0,375 mg/l Irritation/frätning: Kan orsaka hudirritation. Ögon: Kan orsaka ögonirritation. Andningsorgan: Irriterar andningsorganen. Slemhinnor: Kan irritera slemhinnorna. Sensitisering: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kronisk toxicitet: Cancerframkallande egenskaper: Produkten tros inte ha cancerframkallande egenskaper. Mutagena egenskaper: Produkten har inte uppvisat mutagena egenskaper vid djurförsök. Övrig information: Svavelsyra: Toxicitet vid upprepad dos: Inhalation/råtta/28 d NOEL: = 0,3 12. Ekologisk information 12.1 Toxicitet (Järnsulfat) LC50/96 h/oncorhynchus mykiss (regnbågsforell)/oecdtestriktlinje 203: 86,2 mg/l EC50/48 h/daphnia magna (vattenloppa)/oecdtestriktlinje 202: 110 mg/l (Svavelsyra): LC50/48 h/platichthys flesus (flundra): mg/l EC50/48 h/daphnia: 6070 mg/l 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Metoder för att bedöma biologisk nedbrytbarhet är inte tillämpliga för oorganiska ämnen Bioackumuleringsförmåga 12.4 Rörligheten i jord Ingen uppgift 12.5 Resultat av PBT och vpvbbedömningen Enligt bilaga XIII till direktiv (EG) 1907/2006 ska ingen PBT och vpvbbedömning utföras för oorganiska ämnen. Järnsulfat är ett oorganiskt ämne och därför krävs ingen PBT och vpvbbedömning Andra skadliga effekter 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 7/9

8 Produkt: Förorenade förpackningar: Rengöringsmedel: Häll inte ut produkten i avloppet. Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller använd behållare. Lämna överblivna och ickeåteranvändningsbara lösningar till godkänd avfallsanläggning. Avfall från restprodukter/oanvända produkter ska hanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Produkten är klassad som farligt avfall. Vatten 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UNnummer Produkten är inte klassad som farlig med hänsyn till transportriktlinjer Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBCkoden 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella bestämmelser 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Produkten har genomgått en säkerhetsbedömning. 16. ÖVRIG INFORMATION 8/9

9 Ändringar jämfört med tidigare version Lade hudirritation på grund av rättsliga klassificeringen. Faroinformation som hänvisas till i avsnitt 2 eller 3 Enligt direktiv (EG) nr. 1907/2006: H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. H350i Kan orsaka cancer vid inandning. H360D Kan skada det ofödda barnet. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Enligt direktiv (EG) nr. 67/548/EEG: R20/22 Farligt vid inandning och förtäring. R22 Farligt vid förtäring. R35 Starkt frätande.. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R38 Irriterar huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. R48/20/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring. R48/23 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. R49 Kan ge cancer vid inandning. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R61 Kan ge fosterskador. R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador. Exponeringsscenarier relaterade till specifika användningsområden för järn(ii)sulfat kan skickas på begäran. (2011FS001SE) Uppgifterna i detta dokument är baserade på dagens kunskaps och erfarenhetsnivå. Syftet med detta materialdatablad är att beskriva produkten utifrån dess säkerhetskrav. Uppgifterna utgör inte någon garanti med avseende på produktens egenskaper. 9/9

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-13 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Extra Lock Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 5 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006. TM Bygg AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn TM Bygg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR PU350, B 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 07.06.2011 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Biocid för bränsletankar 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemvit Ab Sida 1 / 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ämnets namn: Natriumhydroxid CAS-nr. 1310-73-2 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CITRONSYRA, 1-HYDRAT

SÄKERHETSDATABLAD CITRONSYRA, 1-HYDRAT Omarbetad 20.12.2010 Revision 02 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. CI043, CI0455, CI045, CI045P, CI04, CI0,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UNIVAR CALIBRATION FLUID 1487

SÄKERHETSDATABLAD UNIVAR CALIBRATION FLUID 1487 Omarbetad 26.02.2014 Revision 02 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 3015 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer