AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommendation beträffande användning Vattenbehandlingskemikalie, användas för biologisk behandling av avloppsvatten 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör UPONOR INFRA AB Postnummer och postkontor FRISTAD Telefon Telefonnummer för nödsituationer Telefonummer, namn och adress Giftinformation - dygnet runt: tel. 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär; tel i mindre brådskande fall - dygnet runt. AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 1272/2008 (CLP) Flam. Sol. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 67/548/EEC /45/EC F; R Märkningsuppgifter 1272/2008 (CLP) GHS07 - GHS02 Signalord Fara Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501 Innehållet/behållaren hanteras i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. 2.3 Andra faror Ingen. AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Blandningen klassificeras som farlig enligt Europeiska Unionens lagstiftning. Komponenter CAS/ REACH EINECS Ämnets kemiska namn Koncentration (*)

2 SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / , Etanol, denaturerad % F; R ; Flam Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319 AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används på nytt Inandning Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök läkarvård Hudkontakt Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta med varmt vatten. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare Stänk i ögon Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken. Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna. Kontakta läkare Förtäring Framkalla INTE kräkning. Vid förtäring kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Förtäring av större mängder kan orsaka skador på det centrala nervsystemet (t ex yrsel, huvudvärk). Kan orsaka ögon- och hudirritation. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service). AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Vattendimma, Alkoholbeständigt skum, Pulver, Koldioxid (CO2) Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Vid brand, kyl tankar genom vattenbesprutning. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Mycket brandfarlig vätska och ånga. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd tryckluftsmask och skyddskläder. 5.4 Särskilda åtgärder Vid brand, kyl tankar genom vattenbesprutning. AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Avlägsna alla antändningskällor. Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Outspädd produkten får inte släppas ut i naturen. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd mekanisk hanteringsutrustning. Efter rengöring kan smårester spolas bort med vatten. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt För personligt skydd se under avsnitt 8.

3 SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / 6 AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rök ej under hanteringen. Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvara väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvara åtskilt från direkt solljus. 7.3 Specifik slutanvändning användas för biologisk behandling av avloppsvatten AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Tröskelvärden Etanol 1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min) 1900 mg/m 3 (8 h) 2500 mg/m 3 (15 min) Gränsvärden i andra länder etanol, Sverige, NGV: 500 ppm, 1000 mg/m 3 ; KTV: 1000 ppm, 1900 mg/m DNEL Inga data finns tillgängliga på själva produkten. Informationen hänför sig till huvudkomponenten. Etanol: (Potentiell hälsoeffekter: kronisk / slutanvänd/arbetare) Exponering/ Inhalation: 1900 mg/m3 (Potentiell hälsoeffekter: akut, lokal/ slutanvänd/arbetare) Exponering / Hudkontakt: 343 mg/kg (Potentiell hälsoeffekter: kronisk / slutanvänd/arbetare / exponeringstid 1 dygn) Exponering / Inhalation: 950 mg/m3 (Potentiell hälsoeffekter: akut, lokal/ slutanvänd/konsumenter) Exponering /Hudkontakt: 206 mg/kg (Potentiell hälsoeffekter: kronisk / slutanvänd// konsumenter/ exponeringstid 1 dygn) Exponering / Inhalation: 114 mg/m3 (Potentiell hälsoeffekter: kronisk / slutanvänd// konsumenter) Exponering/ Förtäring: 87 mg/kg (Potentiell hälsoeffekter: kronisk / slutanvänd// konsumenter/ exponeringstid 1 dygn) PNEC Inga data finns tillgängliga på själva produkten. Informationen hänför sig till huvudkomponenten. Etanol: Obehandlad avloppsvatten: 580 mg/l Lokal rent vatten: 0.96 mg/l Jord: 0.63 mg/kg Havsvatten: 0.79 mg/ 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd Personligt andningsskydd behövs normalt inte. Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Rekommenderad filtertyp: A Handskydd Ogenomträngliga handskar (Neopren, butylgummi, Viton (R), Nitrilgummi). Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med skyddshandsktillverkaren.

4 SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / Ögonskydd/ansiktsskydd Till skydd mot stänk vid upphällning: Tättslutande skyddsglasögon Hudskydd Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. Rekommendation: Förkläde, Handskar, Gummi eller plaststövlar Begränsning av miljöexponeringen Undvik utsläpp i miljön. AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation Utseende mörkbrun vätska Lukt Lukttröskel ph-värde 5 stickande Smältpunkt/fryspunkt < -36 C Initial kokpunkt och kokpunktsintervall > 78 C (etanol ) Flampunkt 15.3 Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Explosiva egenskaper Nedre explosionsgräns 3.3 % ( etanol ) Övre explosionsgräns 19 % ( etanol ) Ångtryck 5.85 kpa (20 C, etanol ) Ångdensitet Relativ densitet kg/cm 3 (20 C, ASTM D 4052) Löslighet Vattenlöslighet Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2 Annan information Informationen saknas. löslig C ( etanol AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Potential för exoterm fara 10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Möjlig med oxiderande ämnen. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starkt alkaliska och starkt sura material för att undvika exotermiska reaktioner. (*)

5 SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / Förhållanden som ska undvikas Värme, flammor och gnistor Oförenliga material Oxidationsmedel, Syror, Baser 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Ingen känd. AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Inga data finns tillgängliga på själva produkten. Upplysningen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter. Informationen hänför sig till huvudkomponenten. ( etanol ) Akut toxicitet etanol: LD50/dermalt/råtta = mg/kg LD50/dermalt/kanin = mg/kg LC50/inandning/4h/råtta = mg/l LC50/inandning/1 h/mus = mg/m3 Irritation och frätning Orsakar allvarlig ögonirritation. AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Inga data finns tillgängliga på själva produkten. Upplysningen är baserad på data på komponenterna och på ekotoxikologin för liknande produkter. Informationen hänför sig till huvudkomponenten. ( etanol ) Akvatisk toxicitet etanol: LC50/96h/fisk = mg/l EC50/48h/Evertebrater. Sötvatten = 5012 mg/l EC50/48h/ Evertebrater. Havsvatten = 857 mg/l Toxicitet för andra organismer etanol: EC50/plants/ Landmiljö = 633 mg/kg 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytning etanol: Lätt bionedbrytbart enligt tillämpligt OECD-test. Bionedbrytbarhet = 80 % efter4 dagar (OECD TG 301) Kemisk nedbrytning etanol: Halveringstid i luft: 36-40h Bioackumuleringsförmåga etanol: Bioackumulering osannolik Rörligheten i jord etanol: Produkten avdunstar snabbt. Löslighet i vatten - helt löslig Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT) Andra skadliga effekter Ingen känd effekt. AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

6 SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / 6 Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning. Lämna produktrester i enlighet med instruktioner av personen som är ansvarig för avfallshantering. Lägg ej produktrester bland hushållsavfall. De skall lämnas i originalförpackningen till den kommunala avfallsstationen. Helt tömda behållare som är droppfria och utan innehåll kan behandlas som industrisopor och möjligen återvinnas. Ej rengjorda tomma förpackningar : Omhändertas som farligt avfall i enlighet med lokala och nationella regler. AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer Officiell transportbenämning UN Brandfarlig vätska, n.o.s. (etanol), 3, II, (D/E) 14.3 Faroklass för transport Förpackningsgrupp II 14.5 Miljöfaror Ej klassificerat 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Inte tillämpligt AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Produkten är klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008. Produkten är klassificerad och märkt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Dokumentet uppfyller kraven av regelverket (EG) nr 453/ Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemiska säkerhetsbedömningar har inte genomförts. (*) AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION 16.1 Tillägg, Borttag, Omarbetad Ändringar efter den senaste versionen kommer att märkas tydligt i marginalen. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser R11 Mycket brandfarligt. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Datum

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemvit Ab Sida 1 / 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ämnets namn: Natriumhydroxid CAS-nr. 1310-73-2 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 02-811 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013

SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 9 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod (ID 10561), 7555, 135168, 896200 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 ECOLINE OGRÄSÄTTIKA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 ECOLINE OGRÄSÄTTIKA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 20-AWAY 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-27 Ersätter blad utfärdat AVSNITT 1:

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006. TM Gipsavjämning AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn TM Gipsavjämning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 609 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2006-10-25 Revisionsdatum: 2011-05-30 Tryckdatum: 2011-05-30 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/08/2014 Revision 2 Ersätter datum 23/09/2013 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK div kulörer AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER

Läs mer