SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från Användningsområde: Bilvård 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagets namn: Specialfälgar i Kungsbacka AB Postadress: Borgåsvägen 2 Postnr: Postort: Kungsbacka Land: Sverige Telefon: E-post: Hemsida: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon: Giftinformationscentralen (akut 112, ej akut ) 2 Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 1272/2206/EG: Eye dam. 1 H318 Skin Irrit. 2 H Märkningsuppgifter Fara H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 1

2 P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P362 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallsstation. Innehåller: Natriummetasilikat, anjoniska tensider 5-15%. 2.3 Andra faror Klassificeras inte som PBT/vPvB enligt gällande lagstiftning. 3 Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Etylendiamintetraättiksyra (EDTA) CAS-nr: EG.nr: Index-nr: Eye Irrit. 2; H % Natriummetasilikat CAS-nr: EG-nr: Index-nr: Isopropylalkohol CAS-nr: EG.nr: Index-nr: Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av angivna faroangivelser Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; H % 1-5 % 4 Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Frisk luft. Om besvär kvarstår kontakta läkare. Tvätta ordentligt med mycket tvål och vatten, Om irritation kvarstå, uppsök läkare. Tag av nedsmutsade kläder och tvätta dem innan de används igen. Skölj ögonen med ljummet vatten i minst 15 min. Håll ögonlocken brett isär och avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare. Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irritation på huden och allvarliga ögonskador. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla symptomatiskt. 5 Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel 2

3 Lämpliga släckmedel Olämpliga släckmedel Välj släckmedel efter omgivande material. Inga kända. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Inga kända. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd tryckluftsmask och full skyddsutrustning. 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddskläder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Undvik kontakt med hud och ögon. Spill på golvet kan göra det halt. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller på marken. Försök att stoppa läckan om det ka ske utan risk. För ekotoxikologiska data se avsnitt Metoder och material för inneslutning och sanering Absorbera i inert material. Samla upp och överför till lämplig behållare för destruktion. Rengör det förorenade området noga. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Information beträffande säker hantering, se avsnitt 7 Information beträffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Information beträffande avfallshantering, se avsnitt Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Använd rekommenderad skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in ångor eller spraydimma. Följ god kemikaliehygien. Ät inte eller drick inte i samma lokal som produkten hanteras. Tvätta händerna innan pauser och efter arbetets slut. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagra produkten tätsluten originalförpackning på en sval och välventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Lagras åtskilt från starka oxidationsmedel och starka syror. 7.3 Specifik slutanvändning Se avsnitt Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden (gäller halt i inandningsluften) 3

4 Ämne Identifiering Värde Lagstiftning Isopropanol CAS-nr: NGV (8 timmar): 350 mg/m ppm KTV (15 min): 600 mg/m ppm Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponering på arbetsplatsen Rekommenderade övervakningsprocedurer Sörj för god ventilation. Ögonsköljflaskor ska finnas på arbetsplatsen. Kontrollera så att hygieniska gränsvärden inte överstigs. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Ögonskydd Skyddshandskar Skyddskläder Andningsskydd är ej nödvändigt vid normal användning. Använd godkända skyddsglasögon. Vid risk för kraftiga stänk använd tätslutande skyddsglasögon. Används skyddshandskar. Den mest lämpliga skyddshandsken tas fram i samarbete med handskleverantören. Vanliga arbetskläder. 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Lukt Lukttröskel ph-värde Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Flampunkt Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns Ångtryck Ångdensitet Relativ densitet Löslighet Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Gul vätska Parfym 4

5 Oxiderande egenskaper 9.2 Annan information Ingen annan information. 10 Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Inga kända reaktivitetsrisker kopplade till denna produkt Kemisk stabilitet Stabil under normal användning och lagring Risken för farliga reaktioner Inga under normala förhållanden Förhållanden som ska undvikas Undvik frost Oförenliga material Starka oxidationsmedel och starka syror Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända. 11 Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikologisk information för blandningen som helhet: Akut toxicitet Irritation Irriterar huden. Frätande effekt Kan ge allvarliga ögonskador. Sensibilisering Toxicitet vid upprepad dosering Cancerogenitet Mutagenitet Reproduktionstoxicitet Information om effekter via sannolika exponeringsvägar: Förtäring Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Tillgängliga toxikologiska data för ingående ämnen: Kan irritera svalget Kan irritera andningsorganen Hudirriterande Kan ge allvarliga ögonskador. Ämne Exponering Dos Etylendiamintetraättiksyra LD50 (oral, råtta) 1700 mg/kg (EDTA) Natriummetasilikat LD50 (oral, råtta) 600 mg/kg Isopropylalkohol LD50 (oral, råtta) 4396 mg/kg 5

6 LD50 (dermal, råtta) LD50 (dermal kanin) LC50 (inhalering, råtta) mg/kg mg/kg 72,6 mg/l (4 h) 12 Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ämne Fisk Daphnia Alg Etylendiamintetraättiksyra EC50 48 h: = 113 mg/l (EDTA) (Daphnia magna) LC50 96 h: mg/l (Lepomis macrochirus) LC50 96 h: mg/l (Pimephales promelas) Natriummetasilikat LC50 96 h: = 210 mg/l (Brachydanio rerio) EC50 96 h: = 216 mg/l (Daphnia magna) EC50 72 h: = 1.01 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Isopropylalkohol LC50 96 h: = mg/l (Pimephales promelas) LC50 96 h: = 9640 mg/l flow-through (Pimephales promelas) LC50 96 h: > μg/l (Lepomis macrochirus) XYZ Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Rörlighet i jord. L EC50 48 h: = mg/l (Daphnia magna) EC50 96 h: > 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EC50 72 h: > 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Klassificeras inte som PBT/vPvB enligt gällande lagstiftning Andra skadliga effekter. 13 Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 6

7 Farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927 Föreslagen EWC-kod Förpackningsavfall (med rester) Ja * Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen * Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen. 14 Transportinformation 14.1 UN-nummer ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.2 Officiell transportbenämning ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.3 Faroklass för transport ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.4 Förpackningsgrupp ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljöfaror IMDG Marine Pollutant Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt Bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15 Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Avfallsförordning (2011:927) 7

8 15.2 Kemikalisäkerhetsbedömning Ingen information tillgänglig. 16 Annan information Informationen i detta säkerhetsdatablad är i enlighet med ovan nämnda lagstiftningar och är baserade på kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för utfärdandet. Det är användarens skyldighet att använda denna produkt på ett säkert sätt och följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter om användningen av produkten. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatabladet Upplysningar som lagt till, raderats eller reviderats H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Information från leverantören Uppdatering till CLP 8

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt Luftvärmepump Tvätt Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Luftvärmepump

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall SÄKERHETSDATABLAD Kemisk metall AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 4/22/2015 10:54:04 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemisk metall Bas Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006. TM Gipsavjämning AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn TM Gipsavjämning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006. TM Bygg AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn TM Bygg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR AC RENT

SÄKERHETSDATABLAD NITOR AC RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer