Säkerhetsdatablad. Myrsyra 85% Omarbetad: Ersätter: Version: 02.00/SWE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. Myrsyra 85% Omarbetad: 19-12-2013 Ersätter: 17-10-2011 Version: 02.00/SWE"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad Omarbetad: Ersätter: Version: 02.00/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Myrsyra 85% 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från För industri / tillverkning av foder. Rekommenderad användning: 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: Helm Skandinavien A/S Holmagervej Hornslet Danmark Tel: Fax: E-post: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer begär Giftinformation AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen C;R34 DPD-klassificering (Direktiv 1999/45/EG): CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008): Skin Corr. 1A;H314 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser. Allvarligaste skadliga effekterna: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 2.2 Märkningsuppgifter Signalord: Fara Innehåller Myrsyra 85% H-fraser: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.(h314) P-fraser: Inandas inte ångor.(p260-d) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.(p280) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.(p303/361/353) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.(p305/351/338) Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.(P310-a) 1/7 Myrsyra 85%

2 2.3 Andra faror Produkten innehåller inte PBT- eller vpvb-ämnen. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Registreringsnummer CAS/ EG-nr Ämne DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EEG)/ CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) w/w% Myrsyra C;R xxxx Skin Corr. 1A;H314. Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser. Anm... AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Sök frisk luft. Sök omedelbart läkare. Förtäring: Hud: Ögon: Brännskador: Övrig information: Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Sök omedelbart läkare. Avlägsna omedelbart förorenade plagg. Skölj huden noga med vatten och fortsätt sköljningen under lång tid. Sök omedelbart läkare. Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vitt uppspärrade under spolningen så att inget fastnar under dem. Sök läkare efter den initiala spolningen. Fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över. Skölj med vatten tills smärtan upphör. Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus. Om möjligt, fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över. Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Förtäring kan orsaka frätskador i mun, strupe och magsäck. Orsakar smärta i mun, svalg och mage. Sväljproblem, illamående och blodiga uppstötningar. Är frätande och ger brännande smärta, rodnad, blåsor och frätskador vid hudkontakt. Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandlas symtomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. Olämpliga släckmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser sök frisk luft. Använd självförsörjande andningsutrustning tillsammans med kemisk skyddsdräkt. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Stå i motvind/håll avstånd till källan. Håll överflödig räddningspersonal: personal på avstånd. Använd handskar. Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. Bär andningsskyddsutrustning. För räddningspersonal: Utöver ovanstående: Kemisk skyddsutrustning som uppfyller EN rekommenderas. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Varning! Orsakar frätskador. Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande 2 / 7 Myrsyra 85%

3 6.4 Hänvisning till andra avsnitt material. Placera i lämplig avfallsbehållare. Skölj med vatten. Torka upp mindre spill med en trasa. Se avsnitt 13 för ytterligare information. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering En nöddusch måste finnas tillgänglig. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Arbeta med effektiv processventilation (t.ex. punktutsug). 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Produkten tillhör klass 3 (Brandfarliga vätskor). 7.3 Specifik slutanvändning Inga. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden för yrkesmässig exponering: Ingrediens: Exponeringsbegränsning Anm. Myrsyra NGV: 3, TGV: -, KTV: 5 ppm - NGV: 5, TGV: -, KTV: 9 mg/m3 NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde. Rättslig grund: Arbetsmiljöverkets författningssamling, Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 (Senast ändrad genom AFS 2010:13). Mätmetoder: Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar. DNEL-värden: : Arbetare: Inhalering DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 9,5 mg/m3 Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 9,5 mg/m3 Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan), 19 mg/m3 Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 19 mg/m3 Befolkningen i stort: Inhalering DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 3 mg/m3 Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 3 mg/m3 Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan), 9,5 mg/m3 Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 9,5 mg/m3 PNEC-värden: : PNEC vatten (sötvatten) 2 mg/l PNEC vatten (havsvatten) 0,2 mg/l PNEC vatten (periodiska utsläpp) 1 mg/l PNEC sediment (sötvatten) 13,4 mg/kg PNEC sediment (havsvatten) 1,34 mg/kg PNEC mark 1,5 mg/kg PNEC STP (avloppsreningsverk) 7,2 mg/l 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Personlig skyddsutrustning, hudskydd: Se bifogade exponeringsscenario för ytterligare information. Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas. Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166. Använd handskar. Typ av material: Neoprengummi/ Butylgummi. Penetreringstid: >8 timmar. Använd lämpliga skyddskläder. Handskar ska uppfylla EN / 7 Myrsyra 85%

4 Personlig skyddsutrustning, andningsskydd: Begränsning av miljöexponeringen: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Typ av filter: A. Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145. Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd: Vätska Färg: Klar Lukt: Stickande Lukttröskel: ph (brukslösning): ph (koncentrerad): 2,2 (10 g/l, 20 C) Smältpunkt/fryspunkt: -13 C Initial kokpunkt och 107,3 C kokpunktsintervall: Flampunkt: 65 C Avdunstningshastighet: Brandfarlighet (fast form, gas): Antändningstemperatur: 500 C Övre/undre brännbarhetsgräns: Övre/undre explosionsgräns: 14,9-47,6 vol-% Ångtryck: 24,7 HPa (20 C), 112,5 hpa (50 C) Ångdensitet: 1,59 Relativ densitet: 1,195 (20 C), 1,201 (15 C), 1,173 (40 C) Löslighet: Fullt blandbar med vatten Fördelningskoefficient -1,9 (log Kow) (23 C, ph: 5) n-oktanol/vatten: Självantändningstemperatur: Sönderfallstemperatur: Viskositet: 1,4 mpa.s (20 C ) Explosiva egenskaper: Oxiderande egenskaper: 9.2 Annan information Molarmassa: 46,03 g/mol AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reagerar med kraftigt oxiderande ämnen. Reagerar under värmeutveckling med följande: Baser. Häll aldrig vatten på produkten. Undvik kontakt med salpetersyra och väteperoxid Kemisk stabilitet Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar Risken för farliga reaktioner Reagerar med starkt oxiderande ämnen under kraftig värmeutveckling Förhållanden som ska undvikas Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor. Undvik temperaturer >30 C Oförenliga material Starka oxideringsmedel/ Baser/ Metaller Farliga sönderdelningsprodukter Kolmonoxid och koldioxid. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: Förtäring kan orsaka obehag. Produkten behöver inte klassificeras. Testresultaten är missvisande på grund av den frätande effekt, och är inte tecken på produktens toxicitet : Råtta: LD50 = 730 mg/kg (OECD 401) Akut dermal toxicitet: Akut inhalationstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras. Testresultaten är missvisande på grund av den frätande effekt, och är inte tecken på produktens toxicitet : Råtta, 4h: LC50 = 7,4 mg/l 4 / 7 Myrsyra 85%

5 Hud, anfrätning/irritation: Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Luftvägssensibilisering eller hudsensibilisering: Är frätande och ger brännande smärta, rodnad, blåsor och frätskador vid hudkontakt : Kanin: Frätande (OECD 404) Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. Testdata finns ej tillgängligt. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Marsvin: Icke-sensibiliserande (OECD 406) Mutagenitet i könsceller: Cancerframkallande: Reproduktionstoxicitet: Enstaka STOT-exponering: Upprepad STOT-exponering: Fara vid aspiration: Annan giftig inverkan: Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Bakterier: Ingen mutagene effekter observeret (Ames test) Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Djur : Ingen identifiering av fosterskador. Inandning är frätande för de övre luftvägarna. Orsakar en brännande känsla i näsa, mun och hals, i kombination med nysningar, hosta, andningssvårigheter och smärtor i bröstet. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning. Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt. Förtäring kan orsaka frätskador i mun, strupe och magsäck. Orsakar smärta i mun, svalg och mage. Sväljproblem, illamående och blodiga uppstötningar. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Produkten behöver inte klassificeras. Testresultaten är missvisande på grund av den frätande effekt, och är inte tecken på produktens toxicitet. Akut toxicitet: : Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = 68 mg/l Kräftdjur: Daphnia magna: 48hEC50 = 32,19 mg/l Alger: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 32,64 mg/l Kronisk giftighet: : Kräftdjur: Daphnia magna: 21dNOEC = >=102 mg/l 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Produkten innehåller minst ett ämne som är biologiskt lätt nedbrytbart Bioackumuleringsförmåga 12.4 Rörligheten i jord : Lätt biologiskt nedbrytbart. Förväntas inte att lagras i biomassa : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: -1, : Ämnet avdunstar inte från vattenytan. Adsorption till fasta jordpartiklar förväntas inte Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Produkten innehåller inte PBT- eller vpvb-ämnen. 5 / 7 Myrsyra 85%

6 12.6 Andra skadliga effekter Produkten påverkar ph-värdet i den lokala vattenmiljön. AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten. Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall. AVSNITT 14: Transport information ADR/RID 14.2 Officiell MYRSYRA transportbenämning EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex Andra syror Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten: EWC-kod: Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen. Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning. Farlighetsnummer 80 Tunnelrestriktionskod E 14.5 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). ADN 14.2 Officiell transportbenämning FORMIC ACID 14.5 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). Miljörisk i tankfartyg: N3 IMDG 14.2 Officiell transportbenämning FORMIC ACID 14.5 Miljöfaror Produkten är inte Marine Pollutant (MP) IMDG-kod segregationsgrupp: - ICAO/IATA 14.2 Officiell transportbenämning FORMIC ACID 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Inga Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 6 / 7 Myrsyra 85%

7 Ej tillämpligt. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Omfattas av: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012: Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Specialbestämmelser: Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsvärderingar har utförts för följande substanser: / Myrsyra AVSNITT 16: Annan information Ändringar har gjorts i de följande avsnitten: Förklaring av förkortningar: Klassificeringsmetod: R-fraser: H-fraser: Utbildning: Övrig information: 2, 7, 8, 15, 16. PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter. R35 Starkt frätande. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar. Bifogat finns olika exponeringsscenario. JRO/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: , F: , Web: (Made in Toxido ) S 7 / 7 Myrsyra 85%

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning.

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning. Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20052015 Ersätter: 19122013 Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: HelmMajs 12 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flam. Liq. 2;H225 Acute tox. 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370

Säkerhetsdatablad. Flam. Liq. 2;H225 Acute tox. 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370 Säkerhetsdatablad Omarbetad: 16-12-2014 Ersätter: 19-12-2013 Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Metanol - S Ämnets namn: metanol

Läs mer

Säkerhetsdatablad. BERA-FIX loddelak. Omarbetad: 12-06-2015 Ersätter: 07-07-2011 Version: 02.000/SWE

Säkerhetsdatablad. BERA-FIX loddelak. Omarbetad: 12-06-2015 Ersätter: 07-07-2011 Version: 02.000/SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 12-06-2015 Ersätter: 07-07-2011 Version: 02000/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: BERA-FIX loddelak 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 112 - begär Giftinformation. Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Irriterar huden.

Säkerhetsdatablad. 112 - begär Giftinformation. Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 27-05-2011 Version: 0100/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Syntetisk Fortynder 0700 68063 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. ph-minus. 112 - begär Giftinformation. Omarbetad: 04-01-2011 Ersätter: 30-03-2010 Version: 01.00/SWE

Säkerhetsdatablad. ph-minus. 112 - begär Giftinformation. Omarbetad: 04-01-2011 Ersätter: 30-03-2010 Version: 01.00/SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 04-01-2011 Ersätter: 30-03-2010 Version: 01.00/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: ph-minus Ämnets namn: Registrerings

Läs mer

Säkerhetsdatablad. För detaljerad specifikation se tekniska datablad.

Säkerhetsdatablad. För detaljerad specifikation se tekniska datablad. Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 04-07-2012 Version: 0100/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: LIP Fogförseglare 12 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20012012 Ersätter: 12102009 Version: 0100 / SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: AJAX Universal Spray Produktkod:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Kema Ral. Omarbetad: 30-05-2012 Ersätter: 17-09-2010 Version: 01.01

Säkerhetsdatablad. Kema Ral. Omarbetad: 30-05-2012 Ersätter: 17-09-2010 Version: 01.01 Säkerhetsdatablad Omarbetad: 30-05-20 Ersätter: 17-09-2010 Version: 0101 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning andelsnamn: Kema Ral Produktkod: 070xx, 071xx,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Cellulosaförtunning

Säkerhetsdatablad. Flügger Cellulosaförtunning Säkerhetsdatablad Omarbetad: 01-10-2013 Ersätter: 01-11-2012 Version: 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Cellulosaförtunning 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa)

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-11-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/201 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 09062015 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 11-07-2013 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 11-07-2013 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 11072013 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 10-04-2014 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 10-04-2014 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 10042014 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 10-04-2014 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 10-04-2014 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 10042014 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus Storm Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066 (CLP 1272/2008). 2.2. Märkningsuppgifter: Faropiktogram Signalord

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066 (CLP 1272/2008). 2.2. Märkningsuppgifter: Faropiktogram Signalord SÄKERHETSDATABLAD utarbetat av ALECTIA A/S Utgivningsdatum: 7 maj 2015 Ersätter: 22 november 2012 Version: 3 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning: KERABIT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja Lampolja Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Lampolja SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: XYLEN REACH-reg.nr: 01-2119488216-32 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer