Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: Version 1 Handelsnamn: Proalexin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin"

Transkript

1 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning EINECS-nummer: Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Ämnets användning / tillredningen Flytande gödselmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag: LMI AB Box Helsingborg Telefon: adress: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen: Akut 112 Icke akut Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt CLP, EG nr 1272/2008: Eye Irrit. 2; H319 Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG: Xi; R Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Signalord: Varning Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Skyddsangivelser: P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. 1

2 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 2.3 Andra faror Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen: Ej PBT- eller vpvb-produkt. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Kaliumfosfit EINECS-nr: Xi; R % Eye Irrit. 2; H Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid inandning: Flytta personen till frisk luft. Vid andningsproblem, kontakta läkare. Vid hudkontakt: Tvätta noggrant med vatten och tvål under flera minuter. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. Vid kontakt med ögon: Skölj ögonen med rikligt med vatten. Håll ögonen öppna under hela tiden. Ta eventuellt ur kontaktlinser om det går lätt. Vid besvär, kontakta ögonläkare. Vid förtäring: Drick vatten eller mjölk. Framkalla kräkning. Vid illamående, kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ögonirriterande. Symptom: röd ögonvävnad, tårflöde, kliande/stickande ögon. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckningsmedel: Alla typer kan användas. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid upphettning/brand kan frätande och brännbara gaser, kaliumoxider och fosforoxider frigöras. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd andningsmask och gastät skyddsdräkt. Kyl behållarna med vatten och om möjligt flytta dem från brandhärden. 2

3 Späd giftiga gaser med vattensprej. Andas inte in rök/ånga. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Spärra av och evakuera olycksområdet. Sörj för att tillräcklig ventilation finns på arbetsplatsen. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Förhindra att produkten kommer ut i avlopp, grundvatten och marken. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Tvätta kontaminerade ytor med stora mängder vatten. Transportera bort spill i godkända behållare med korrekt etikett, till tillverkare eller av myndigheter godkänd anläggning. Tvätta kontaminerade kläder innan de används igen. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt För kontaktinformation i en nödsituation, se avsnitt 1. Information beträffande säker hantering, se avsnitt 7. Information beträffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Information beträffande avfallshantering, se avsnitt Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Använd skyddshandskar/skyddsklädsel/skyddsglasögon. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Tvätta kontaminerade kläder. Nöddusch och ögondusch skall finnas på arbetsplatsen. Ät, drick och rök inte vid hantering av produkt. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring: Förvaras på en välventilerad plats i godkänd förpackning (PVC, polyetylen, rostfritt stål) med korrekt etikett. Material att undvika: metall, järn, bly 7.3 Specifik slutanvändning Råmaterial till produktion av gödselmedel. Använd som bladgödsling. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: Produkten innehåller inga signifikanta halter av ämnen som behöver övervakas. 8.2 Begränsning av exponeringen Personlig skyddsutrustning: Allmänna skydds- och hygienåtgärder: 3

4 Tillgång till ögonspolning och nöddusch skall finnas. Ät, drick och rök inte vid hantering av produkt. Handskydd: Skyddshandskar. Ögonskydd: Skyddsglasögon Handskydd: Skyddsklädsel. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: Färglös vätska Lukt: Luktfri Lukttröskel: ph-värde: ca 7 Smältpunkt: -18 C Kokpunkt: 105 C Flampunkt: Avdunstningshastighet: Ingen uppgift Brandfarlighet (fast, gas): Inte brandfarlig Explosionsgränser: Nedre: Övre: Ångtryck: Ingen uppgift Ångdensitet: Ingen uppgift Relativ densitet: 1230 kg/m 3 Löslighet i vatten: Obegränsad löslighet i vatten Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): < 1 Självantändningstemp: Inte självantändande Sönderfallstemperatur: 180 C Viskositet: Ingen uppgift Explosiva egenskaper: Inte explosiv Oxiderande egenskaper: Inte oxiderande 4

5 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Stabil vid normal hantering Kemisk stabilitet Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering Risken för farliga reaktioner Reagerar med vissa metaller Förhållanden som ska undvikas Höga temperaturer Oförenliga material Håll produkten borta från metaller, metallpulver Farliga sönderdelningsprodukter Vid upphettning/brand kan giftiga och frätande gaser/ångor av kalium, fosforoxider bildas. 11. Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxikologi: LD50 (råtta), förtäring: LD50 (råtta), hudkontakt: LC50 (råtta), inandning: >2000 mg/kg >5050 mg/kg >2 mg/l Produkten har en lätt irriterande effekt på ögon. Produkten anses inte toxisk. Produkten har inga kroniska effekter. 12. Ekologisk information 12.1 Toxicitet I vatten oxideras kaliumfosfit till ett oorganiskt fosfat. Större mängder i vatten kan bidra till en eutrof miljö Persistens och nedbrytbarhet Potentiellt nedbrytbart Bioackumuleringsförmåga Produkten anses inte vara bioackumulerande Rörligheten i jord (och andra tillgängliga utrymmen) Vattenlösligt. 5

6 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ingen PBT- och vpvb-bedömning har utförts Andra skadliga effekter Ingen påverkan på ozonlagret. 13. Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Spill adsorberas och deponeras enligt lokala bestämelser. Skölj inte ut produkten i avloppssystem, vattendrag eller miljön. Förorenad förpackning: Rena (urtvättade) dunkar lämnas på återvinningsstationer eller förbränns. Dunkar ska tvättas ur ordentligt innan avlämning till återvinningsstationen. Sköljvätskan kan användas som gödselmedel. Förslag på EWC-kod: , Transportinformation Ej farligt gods enligt ADR/RID, IMDG eller DGR 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Inga särskilda åtgärder nödvändiga Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej användbar. 15. Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Referenser (lagar/förordningar): Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad. Avfallsförordning, SFS 2011: Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning utförd. 16. Annan information Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. 6

7 Säkerhetsdatabladet är inte att betrakta som en kemisk specifikation. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilken produkten ska användas. Relevanta Faroangivelser/H-fraser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Relevanta R-fraser R38 Irriterar ögonen 7

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pattex Repair Silicone Sidan 1 / 7 SDB-nr : 503174 V001.1 Reviderat den: 26.03.2014 Utskriftsdatum: 16.06.2014 1.1 Produktbeteckning Pattex

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-13 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CITRONSYRA, 1-HYDRAT

SÄKERHETSDATABLAD CITRONSYRA, 1-HYDRAT Omarbetad 20.12.2010 Revision 02 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. CI043, CI0455, CI045, CI045P, CI04, CI0,

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006. TM Gipsavjämning AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn TM Gipsavjämning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemvit Ab Sida 1 / 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ämnets namn: Natriumhydroxid CAS-nr. 1310-73-2 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt bilaga II till Reach, förordning (EG) nr 1907/2006. TM Bygg AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn TM Bygg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer