Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2012 Dag Hammarskjöld och Juridiska Verksamhetsberättelse 2012 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket biblioteketinledning

2 2 Dag Hammarskjöldbiblioteket och Juridiska biblioteket bildar sedan den 1 augusti 2012 en organisatorisk enhet med namnet Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. I verksamhetsberättelen skrivs biblioteket då det sammanslagna biblioteket avses eller då de två biblioteken ses i ett sammanhang. Biblioteket har under året gett service i första hand till forskare, lärare, doktorander, studenter och övrig personal vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, och Centrum för Rysslandsstudier. Centrum för Polisforskning och Uppsala forum för fred, demokrati och rättvisa finns också inom Gamla Torget. Biblioteket är en del av Campus Gamla Torget och ingår i dess intendentur. Sammanslagningen av Dag Hammarskjöldbiblioteket och Juridiska biblioteket till en organisatorisk enhet Efter att ha delat lokaler och enhetschef sedan 2000 togs 2012 steget att bilda en organisatorisk enhet av de två biblioteken. Arbetet med att integrera verksamheterna har pågått under flera år och några vattentäta skott mellan verksamheterna fanns inte längre. Betydelsefullt för alla medarbetare var dock att den egna kompetensen, juridik eller statsvetenskap och freds- och konfliktforskning, skulle behållas och få utvecklas samtidigt som en överbryggning av kompetenserna skulle ske. En risk-och konsekvensanalys genomfördes med hela personalgruppen i juni och ett uppföljande möte om den gemensamma informationstjänsten skedde i augusti. Sammanslagningen MBL-förhandlades i juli och det nya biblioteket bildades den 1 augusti. Under hösten har risk- och konsekvensanalysens resultat bearbetats och en uppföljning ska ske under våren Öppethållande och besök Biblioteket hade öppet 226 dagar med normalöppethållande, 61 h/vecka och 56 dagar med begränsat öppethållande. Enligt besöksräknare var antalet passeringar till biblioteket , ca 1000/dag. Personal 31 december arbetade följande personer vid biblioteket: Måd Delin, Karl-Oskar Göransson, Satu Qvarnström, Lotta Åberg Brorsson, Sofia Sternberg, Katarina Hjortsäter, Moa Nordendag, Raija Sundquist, Varg Yxgrim, Eva Thorell, Lars- Olof Andersson, Daniel Glimryd och Margareta Ärlebrand. Biblioteken har under året bemannats med 10,75 bibliotekarietjänster, fördelat på 12 medarbetare, 1,0 biblioteksassisten och 1,0 institutionstekniker. Timtjänstgöring på kvällar och helger har utgjort en dryg heltidstjänst eller 44 h/vecka fördelat på 5-7 studenter. Under året har tre medarbetare lämnat enheten Gunnel Torén, Linda Vidlund och Birgitta Köhler och tre nya medarbetare har rekryterats i Katarina Hjortsäter (FN-bibliotekarie), Eva Thorell och Moa Nordendag.

3 3 En försöksverksamhet med en bibliotekarie på den ena kvällstjänsten har genomförts under hösten men mycket gott resultat. Tjänsten har innehafts av Daniel Glimryd. En bra arbetsplats Personalmöten och personaldagar Vi har under året sett över våra mötesformer. Vi har provat två typer av möten, ett kortare informationsmöte ena veckan och ett längre med ett tema den andra veckan. Våra teman har varit mötesformer, bemötande (två tillfällen), sociala medier, våra lokaler, informationstjänsten, kompetensförsörjning, medarbetarportalen, it och teknik samt Summon. Utöver personalmöten har medarbetarna träffats i respektive funktionsgrupper och diskuterat specifika verksamhetsfrågor. Juridiska biblioteket har upprättat ett måldokument med handlingsplaner. Vi hade en ½ planeringsdag i maj och en ½ planeringsdag i augusti. Juridiska biblioteket hade under våren många planeringsmöten inför Nordiska juridiska biblioteksmötet. Vi gjorde en årsplan för arbetet inom biblioteket Funktionsgrupper Efter sammanslagningen började vi arbeta i funktionsgrupper. Utifrån arbetsuppgift deltar personalen i olika grupper vars uppgift är att samordna arbetet, stötta varandra och förbättra kommunikationen mellan medarbetare. Funktionsgrupper finns för förvärv, katalogisering, undervisning, lån-fjärrlån och tidskriftshantering. Under året har också diskuterats en funktionsgrupp för informationstjänsten. Varje funktionsgrupp har gjort ett flödesschema över arbetsprocessen i syfte är att underlätta för andra att utföra arbetsuppgiften och att medarbetarna tydliggör hur arbetsuppgiften löses. Varje medarbetare har beskrivit sin arbestuppgift i % i syfte att visa hur vi fördelar tiden mellan våra arbetsuppgifter. Underlaget har använts i medarbetarsamtalen. Informationstjänsten Under året har vi diskuterat informationstjänstens innehåll och utveckling. Tillsammans med övriga bruksbibliotek gjorde vi i september en undersökning om vilka frågor som ställs i informationsdisken.

4 4 och resultatet i siffror Hitta i hyllan Webb Referens Utlån/återl Lokalen Teknik Lånekort Övrigt Undersökningens resultat har bl.a. utmynnat i diskussioner om informationstjänsten ska vara en funktion med särskilda ansvariga. Systematiskt arbetsmiljöarbete Två skyddsronder, en i de publika lokalerna tillsammans med studentrepresentanter och en i personalens utrymmen och en brandskyddsrond har genomförts. Under året har vi upprättat ett dokument för utrymning vid larm och samtliga medarbetare, inklusive timtjänstgörande, har deltagit i en fysisk genomgång av utrymningsvägar. I mars genomfördes en autentisk brandövning som omfattade hela Campus Gamla Torget. Lokaler och inventarier Samtliga utbildningar inom kvarteret Gamla Torget har under de senaste åren kraftigt ökat sitt studentintag, vilket har inneburit stor trängsel i biblioteket. Lokalerna är maximalt utnyttjade och ofta får besökare inte plats i biblioteket utan hänvisas till andra bibliotek. Slitaget på möbler och litteratur är stor och en upprustning ses som nödvändig. Under året har en stor mängd böcker skickats till bokbinderi för lagning och ombindning. Samtliga medarbetare har erbjudits höj-och sänkbara skrivbord, begagnade från Nordiska Afrikainstitutet. Under året har en smartboard, begagnad från ULL, och sex bärbara datorer inköpts för undervisning.

5 5 Teknik och It-support Stort fokus ligger på stöd till studenter, forskare och medarbetare. Kontakt med och stöd för funktionshindrade studenter är ett prioriterat område. Hjälp med kopiering, utskrifter och Korintsystemet utgör en stor del av arbetet för bibliotekets it-ansvarig och institutionstekniker. Arbetet har inneburit en intensiv kontakt med UU:s och UUB:s it-enheter och andra UU-enheter. Undervisning Målsättningen för undervisningen 2012 var att nå fler utbildningsnivåer med undervisning i informationssökning och att ge fler undervisningstillfällen i grupp och därmed minska antalet enskilda genomgångar. Inom juristutbildningen omfattar undervisningen terminerna 1,3,5,6, examensuppsatsskrivande studenter, fördjupnings- och specialkurser samt doktorandkurser. Inom statsvetenskap, utvecklingsstudier och freds- och konfliktforskning ger vi undervisning på nivåerna A och B, masterskurser samt för Rotarystipendiater. Undervisning i informationssökning för doktorander innehåller också moment i referenshantering. Tjänsten Boka en bibliotekarie utnyttjades 22 gånger av juridiskstuderande/doktorander och 18 gånger av studenter från institutionerna för statsvetenskapen och freds- och konfliktforskning, vilket är en minskning från föregående år. Vårt mål var att effektivisera undervisningen med ökad gruppundervisning och minska antalet enskilda genomgångar. Många anmälningar till Boka en bibliotekarie, med likartade problemställningar, har samlats ihop till gruppundervisning i form av en workshop. Mindre frågor behandlas av tjänstgörande bibliotekarie i informationsdisken eller via e- postkontakt. Övrig undervisning Undervisningstillfällen i informationssökning har också hållits för Rektorsutbildningen, Socionomutbildningen, Teologiska institutionens kurser Euroculture och masterkursen NOHA (Network on Humanitarian Action), Lärarutbildningens kurs i skoljuridik samt en kurs för handläggare inom UU, samtliga Uppsala universitets kurser. Biblioteket har vid fyra tillfällen också tagit emot gymnasieklasser från Fyrisskolan med syfte att få kunskaper i hur man hittar och läser vetenskapliga artiklar, hur man hittar material om mänskliga rättigheter och konflikter samt utvecklingsstudier. Gymnasiebibliotekarier från FN-skolor har undervisats i hur man söker i databasen DagDok. Utvärdering och integration Alla universitetskurser utvärderas och däri ingår också utvärdering av bibliotekets undervisning. Överlag får vi mycket höga betyg för vår undervisning och ett nytt inslag är att vi delger kursföreståndarna våra utvärderingar av undervisningstillfällena för att skapa dialog om pedagogik och innehåll.

6 6 Ett mål för året har varit att utveckla kommunikationen med kursföreståndarna inför undervisningstillfället. Syftet är att förmedla innehållet i bibliotekets undervisning så att vi blir en integrerad del i utbildningen. I samarbete mellan undervisande bibliotekarier och lärare på metodkursen i Statsvetenskap B har beslutats att kräva obligatorisk närvaro på momentet informationssökning. Även för B-kursen i fredsoch konfliktstudier har liknande förslag väckts. Samarbete med andra enheter inom UUB Två medarbetare vid enheten, Satu Qvarnström och Sofia Sternberg, tog initiativ till en första omgång av Kritiska vänner. Kritiska vänner är en metod i form av kollegial handledning där man parvis kan observera varandras undervisning och ge feedback. Tio personer från fyra olika bibliotek deltog i projektet. En andra omgång kommer under I Högskoleverkets utvärdering av universitetsutbildningarna i juridik och statsvetenskap fick utbildningarna omdömet mycket hög kvalitet. Bibliotekets verksamhet ingår som en del i utvärderingen hölls 181 undervisningstillfällen där en eller två bibliotekarier medverkade och 2731 studenter, forskare och doktorander deltog. (Siffrorna är inte absoluta då Undervisningskalendern var satt ur funktion under december 2012) Kontakt med omgivande institutioner Kontakten med våra omgivande institutioner är mycket god. Enhetschefen är ledamot i intendenturstyrelsen och möter därmed regelbundet institutionernas prefekter och studentrepresentanter. Undervisande bibliotekarier har god kontakt med kursföreståndare och förvärvarna har kontakt med ämnesföreträdare. Våra samverkansforum är förutom intendenturstyrelsen också Bibliotekssamverkan S, juridik, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap samt kontakt med studentkårens arbetsmiljöansvariga vid skyddsronder och andra arbetsmiljöfrågor. Omgivande institutioner får kontinuerligt uppdateringar från biblioteket om nyheter. Samlingarna Under året har biblioteket förvärvat 558 juridiska och 1333 samhällsvetenskapliga monografier. Därtill kommer ca 400 donerade volymer. Inköpsförslag om monografier, tidskrifter och databaser från forskarna och doktorander har ökat markant under året. Förvärvsplan och bevarandeplan Förvärvsplanen för respektive bibliotek reviderades i början av året. En lokal bevarandeplan har utarbetats för biblioteket där målet bl.a. är att öka tillgängligheten av det juridiska materialet och minska antalet beställningar från magasin. Vi återför material som har stor efterfrågan från depå till referensbiblioteket.

7 7 En början på bibliotekets kvantitativa och kvalitativa analys av våra prenumerationer påbörjades före årsskiftet genom en enkätundersökning. Vi frågade forskarna om i vilken utsträckning de använder de tryckta samhällsvetenskapliga tidskrifterna och vi fick en relativt hög svarsfrekvens med många kommentarer. Utställning som visar bibliotekets nyförvärv byts varje vecka. Vi visar ett urval förvärvade e-böcker genom att ställa ut en kopia av bokens omslag på nyförvärvshyllan. Utställningar av böcker med särskilda teman har gjorts i samband med Kulturnatten och i Göteborg under Bok-och biblioteksmässan. Dewey Arbetet med övergång till Dewey har fortsatt under året och under sommarmånaderna avsatte varje medarbetare särskild tid för att arbeta med samlingarna. En slutlig övergång tilldecimalklassifikationssystemet ser vi ännu inte. Hemlåneutredning Under året har vi genomfört en omfattande utredning om hemlån av den juridiska litteraturen. Förutom bibliotekets interna utredning har frågan också lyfts i Juridiska institutionens forskningsutskott och utbildningsutskott och i slutet av vårterminen genomfördes en enkätundersökning i Studentportalen. Resultatet av utredningen blev att vi inte ser det som möjligt att övergå från att vara ett referensbibliotek till ett hemlånebibliotek. Lån och fjärrlån Lånestatistiken beskriver endast en del av bibliotekets låneverksamhet och utgörs främst av lån ur den samhällsvetenskapliga samlingen. Den juridiska samlingen är en referenssamling och lånen registreras inte. Antal lån inkl. fjärrlån Återlämnade böcker Egna konferenser och event Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, NJBM genomfördes i Uppsala den juni med temat Juridikens globalisering biblioteket i en internationell miljö. Konferensen är en ämneskonferens som återkommer vart tredje år och anordnas turvis i de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet var huvudsponsor för konferensen. 102 personer deltog i konferensen. Inledare var överbibliotekarien Ulf Göranson, föreläsare var främst forskare vid Juridiska institutionen i Uppsala och diskussionsledare var medarbetare vid Juridiska biblioteket med hjälp av andra enheters bibliotekarier. I utvärderingen lovordades det intressanta ämnesvalet, intressanta föreläsningarna och efterföljande diskussionerna, de väl organiserade konferensdagarna och kvällsaktiviteterna.

8 8 Bok-och biblioteksmässan i Göteborg den september. Dag Hammarskjöldbiblioteket presenterat sin verksamhet på Internationella Torget. Nytt för året var samarbetet med övriga FNrelaterade organisationer, Svenska FN-förbundet, UNDP, Unicef och UN Women. Biblioteket var värd för ett scenprogram och ett frukostprogram. Det gemensamma ämnet för FN-familjen var de åtta millenniemålen. Uppsalas kulturnatt den 8 september. Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog som arrangörerna i Kulturnatten. Vi visade biblioteket, litteraturen om FN, freds-och konfliktfrågor, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi gjorde en utställning med bibliotekets litteratur om FN:s åtta millenniemål och visade filmen Dag Hammarskjölds Uppsala. Ca 80 personer besökte biblioteket under eftermiddagen. Medarbetarnas kompetensutveckling Under året har följande personer deltagit i kurser/konferens/workshops: Katarina Hjortsäter 28 mars Verkstad om pedagogisk grundsyn. En förberedelse inför arbetet med Kritiska vänner. 3 maj Verkstad om Kritiska vänner maj Dewey-kurs 13 september Svenska FN-förbundets A-kurs. En introduktion till FN:s organisation och arbete, FN:s historia och utveckling, FN-organens funktion och operativa arbete m m. 28 oktober 2 november Svenska FN-förbundets C-kurs. En studieresa till Genève och innehöll diskussion och studiebesök på ett antal FN-organ. Lotta Åberg Brorsson Juriststämman i januari. Avslutade deltagandet i Juridisk översiktskurs, 15hp. Tenterade i januari. LibQUAL-seminariet i Lund, inom ramen för projektet Biblioteksservice i ett kvalitetsperspektiv. Eva Thorell 6 februari - InfoTorg, Stockholm introduktion av deras tjänster, halvdag mars- Dewey, KB, Stockholm - veckokurs juni - Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, Uppsala 27 september - Svenska ämnesord-nya riktlinjer, UUB, heldag 22 oktober- PBL utbildningsdag anordnad av Juridiska institutionen, halvdag 7-9 november - Riksdagstrycket och EU-dokumenten, Riksdagsbiblioteket 20 november - Ljud och bild i undervisningen, ULL, halvdag

9 9 Varg Yxgrim TPB:s studiedag om högskoleservice, 20/4, Nalen, Stockholm Svenska Daisy-konsortiets årliga konferens, 15/11, Citykonferensen, Stockholm Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, Uppsala, juni Satu Qvarnström Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, Uppsala, juni Kurs i bemötande av personer med funktionshinder 13/9 Pedagogisk verkstad 1 och 2 (pedagogisk grundsyn 28/3, att ge konstruktiv feedback 3/5) Forskardagen 12/9 Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 10/9 (heldag) samt 14/9 (halvdag) ULL:s kurs om film och teknik i undervisningen 20/11 Måd Delin VTLS användarkonferens för EMEA (Europe, Middle-East, Africa) i Warszawa 5-7 september Moa Nordendag Grundkurs i Libriskatalogisering, oktober Veckokurs i Dewey decimalklassifikation, november Sofia Sternberg Juriststämman 9 januari EDC-möte 15 februari Mentorsträff Borås april Seminarium i Europahuset 24 april Pedagogisk verkstad anordnad av PU inför kritiska vänner, om att ge feedback, 3 maj Fyrisskolan SLR, Scientific literary Review 23 maj Nordiska Juridiska Biblioteksmötet i Uppsala juni FN-kurs Svenska FN-förbundet 13 september Svenska ämnesord (nya varianten) 27 september Utbildningsdag juridiska institutionen 22 oktober Möte i nätverket för europainformation Karlstad 6-7 november Zotero-kurs Ekonomikums bibl. 9 november Sieps-seminarum Stockholm om Venedigkommissionen 19 november Karl-Oskar Göransson InfoTorg, Stockholm introduktion av deras tjänster, halvdag 6 februari Libris inspirationsdag, 26 februari Studiebesök vid bibliotek i USA, North Western University Library, University of Chicago University Library, april Nordiska Juridiska Biblioteksmötet i Uppsal, juni Bok- och biblioteksmässa i Göteborg, september

10 10 Margareta Ärlebrand Uppsala universitets ledarskapskurs, pågick hela året Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, juni Bilagor Bilaga 1: Måldokument 2012 Bilaga 2: Handlingsplan med utvärdering 2012

11 11 Bil.1 Mål för Juridiska biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Inledning Måldokumentet är avsett att användas vid planering och utvärdering av den löpande verksamheten vid Juridiska biblioteket. Dokumentet riktar sig främst till bibliotekets personal, men även bibliotekets användare ska ha möjlighet att ta del av verksamhetsmålen genom att dessa görs tillgängliga på webben. Måldokumentet ska vara ett levande dokument som uppdateras årligen och används som vägledning i det dagliga arbetet. Måldokumentet ska kompletteras med interna handlingsplaner, där det konkretiseras vilka åtgärder som ska vidtas under året. I samband med upprättandet av handlingsplanen ska även föregående års måluppfyllelse utvärderas skriftligen och bifogas planen. Innehållet i måldokumentet ska utgå från centralt fastställda mål, i enlighet med följande dokument för Uppsala universitetsbibliotek: Arbetsordning för Uppsala universitetsbibliotek Mål- och strategiarbete vid UUB Förvärvspolicy Mål för undervisningen vid biblioteket Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet Jämställdhetsarbetet vid UUB

12 12 Allmänna mål Juridiska bibliotekets främsta målgrupper är studenter och forskare vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Användarnas behov ska vara det centrala för bibliotekets verksamhet. Alla användare ska bemötas likvärdigt, med respekt för individen och utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Användare med funktionshinder ska erbjudas den hjälp de behöver för att till fullo kunna utnyttja bibliotekets resurser. I samverkansorganet mellan biblioteket, lärare/forskare och studenter ska viktiga frågor om bibliotekets verksamhet diskuteras. En bra arbetsplats Arbetsmiljöpolicy vid Uppsala universitet ska tillämpas i Juridiska biblioteket. Biblioteket ska utgöra en kreativ och stimulerande studie- och arbetsmiljö och användarna ska uppleva lokalerna som ändamålsenliga och tilltalande. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tydlighet och respekt och en vilja att samarbeta för att uppnå målen. Alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och tillåtande arbetsplats. Personalens kompetens ska tas till vara och utvecklas i enlighet med vad som bäst främjar effektivitet och kvalitet i verksamheten. Biblioteket ska följa med i den tekniska utvecklingen och tillgodose användarnas och personalens behov av teknisk utrustning. Samlingar Juridiska bibliotekets lokala förvärvsplan ska utgå från universitetsbibliotekets förvärvspolicy. Inriktningen på bibliotekets samlingar ska fastställas i samarbete med ämnesföreträdare vid Juridiska institutionen och med utgångspunkt från användarnas behov, inom budgetramarna. Som ett komplement till de egna samlingarna ska biblioteket även erbjuda fjärrlåneservice.

13 13 Bibliotekets samlingar ska vara tillgängliga och sökbara i bibliotekskatalogen. Elektroniska tidskrifter och databaser ska vara lätt åtkomliga på bibliotekets webbplats. Nyheter ska framhävas på webben och i biblioteket. Bibliotekets samlingar, såväl tryckta som elektroniska, ska vara organiserade på ett användarvänligt sätt. Generösa öppettider ska möjliggöra maximalt nyttjande av bibliotekets referenslitteratur. Biblioteket ska marknadsföra sina resurser, i form av samlingar, service och kompetens. Samlingarna ska vårdas och bevaras även med utgångspunkt från framtida behov. Undervisning Uppsala universitetsbiblioteks mål för undervisningen i litteratur- och informationssökning utgör utgångspunkt för Juridiska bibliotekets lokala mål för undervisningen. Biblioteket ska vara en integrerad del i utbildningen vid Juridiska fakulteten och arbeta i dialog med fakultetens lärare, forskare och ledning. Biblioteket ska vara ett stöd och en självklar samarbetspartner för både grundutbildning och forskning. Prioriterade områden 2012 Avsluta utredningen om förutsättningar för hemlån Arbeta med bemötande och gemensamma förhållningssätt med användaren i fokus Fortsätta förberedelserna för bibliotekets övergång till Dewey som hylluppställningssystem Utarbeta en plan för förbättrade kontaktvägar gentemot forskarna Utarbeta förslag på rutiner för att utvärdera biblioteksundervisningen Genomföra det 9:e Nordiska juridiska biblioteksmötet 2012

14 14 Handlingsplan 2012 En bra arbetsplats - Utveckla aktiva mötesformer inom enheten Personalmöten/Informationsmöten/Temamöten/Arbetsplatsmöten (MÄ) - Under året ska medarbetarna arbeta aktivt med bemötandefrågor, fyra möten (SQ, LÅ) - Fortsatt arbete med lokalfrågorna, samarbete med institutionen för att hitta nya lösningar (MÄ) - Vi skapar ett råd med studentrepresentanter från omgivande institutioner angående arbetsmiljön (MÄ, SQ) I februari utarbetades ett förslag till ny form för personalmöten. Två typer av mötesformer har genomförts: informationsmöten och temamöten. Vi har genomfört två egna möten om bemötande 8/5 och 25/9 samt deltagit i ett UU-gemensamt seminarium 21/9. Ytterligare ett möte om bemötande var planerat men utgick. Vi bör följa upp det arbete som gjorts och hålla frågan levande. En plan för arbetet bör göras för I lokalfrågan har vi kommit framåt i diskussionen med institutionen. Målet, att minska trängseln i biblioteket under året, har dock ej nåtts. På sikt kan trängseln minskas genom att kvarteret Munken tillkommer. Vi har inte skapat ett råd med studeranderepresentanter och gör bedömningen att det räcker med befintligt samverkansorgan där studenterna är representerade. Vi kallar också studerandeskyddsombuden till skyddsrond årligen. Samlingarna - Avsluta utredningen och besluta om hemlån av delar av den juridiska litteraturen (SS, LÅ) - Utarbeta en bevarandeplan (SS, MÄ) - Fortsätta arbetet med övergång till Dewey, personal och ekonomi (MÄ + alla) - Översyn av förvärvsplanen (LÅ) - Äska mer pengar för ökat förvärv av kurslitteratur och bindning/lagning av slitet material (MÄ) - Ställa ut SOU och annat magasinerat material som ofta används i öppna samlingarna (alla). - Utvärdera och vidareutveckla användandet av skärmar i bibliotekslokalerna (VY+alla). - Utveckla samarbetet med ämnesföreträdare, främst med fokus på förvärv inom medicinsk rätt och miljörätt (LÅ, SS) - Se över förvärv (nuvarande bestånd och behov) och katalogisering av e-böcker (LÅ, MN)

15 15 - Undersöka nya former för förvärv+katalogisering, ex. Dawson-LIBRIS (LÅ, MN) Hemlåneutredningen avslutades under våren och en bevarandeplan gjordes. Bägge rapporterna finns i MP. Arbetet med Dewey fortskrider långsamt men går ändå framåt. Insatser har gjorts främst under sommarmånaderna. En översyn av förvärvsplanen är gjord. Att äska extra medel från institutionen för förvärv av fler ex. av kurslitteratur var inte möjligt. Institutionen anser sig betala en tillräckligt stor summa för biblioteksverksamheten. Frågan bör lösas internt inom UUB genom fördelning av medlen. Arbetet med att ställa ut SOU:er är slutfört. TV-skärmen uppdateras kontinuerligt medan de mindre skärmarna som står i hyllorna behöver bytas ut. Punkten tas med i handlingsplanen för Samarbete med ämnesföreträdarna är inte utarbetat men under året har vi haft större fokus på förvärv av medicinsk rätt och miljörätt. Vi har haft en s.k. doktorandfika för nya doktorander, med en genomgång av biblioteket och dess resurser. Ett nyhetsbrev har skickats ut till de anställda vid juridiska fakulteten, med information kring de viktigaste kommande händelserna. Katalogisering av e-böcker har utretts och en metod för att ta hand om och exponera e-böcker har utarbetats. En översyn av standing orders är påbörjad. Dawson2LIBRIS är igång. Undervisning - Utarbeta förslag på rutiner för att utvärdera biblioteksundervisningen i förhållande till kursmålen (SQ, SS + undervisningsteamet) - Vi förmedlar vår egen utvärdering av undervisningen till kursföreståndarna (undervisningsteamet). - Skaffa ändamålsenlig utrustning i undervisningslokalerna (ekonomi MÄ, teknik VY) - Utarbeta en plan för kontaktvägar gentemot forskargrupper och nya doktorander (SS, LÅ) - Vi söker samarbete med andra enheter för att ge undervisningen nya dimensioner, främst avseende kritiska vänner, filmer, referenshantering (undervisningsteamet) Förslag på frågor att ta med i kursvärderingarna har getts till Olle Mårsäter i hans egenskap av studierektor. Under 2013 bör vi följa upp om det lett till någon förändring. Studenterna på T5 har fått svara på frågor i slutet av seminariet i att söka skatterättsligt material och svaren utgjorde underlag för diskussion med kursföreståndaren om förbättring av undervisningen. Mötet blev mycket positivt och ledde till ett delvis förändrat upplägg. Vi förmedlar resultaten av våra utvärderingar på T1 och rektorsutbildningen till kursansvariga lärare. Vi har också träffat kursföreståndaren för T1 och har delvis ändrat upplägget inför En kontinuerlig dialog förs med lärarna grundad på dels våra självvärderingar, dels på det underlag vi får in från studenterna. Fanns under 2012 inget budgetutrymme för nya bord och stolar. Vi har köpt en begagnad Smartboard som tas i bruk En förfrågan har gjorts till Gunilla Sundström och ÖB om att få slå samman seminarierummet och lilla läsesalen till en undervisningslokal. Svar kommer under 2013.

16 16 Konkret plan för kontaktvägar har inte utarbetats. Informationen om nya doktorander från institutionen till oss har inte fungerat. Vi behöver påminna. Flera doktorander kommer självmant till biblioteket och presenterar sig själva eller tillsammans med sin handledare. Under 2013 arbetar vi vidare med kontaktvägar bl.a. genom utvärdering av resurser vilket är en UUB-gemensam satsning. Vi har utökat vårt samarbete med andra enheter genom bl.a. Kritiska vänner, referenshantering och filmprojekt. Vi fortsätter arbetet under Bemanning, ledarskap och personal - Utlysa vakanta tjänster (MÄ) - Utreda om vi vid nyanställningar ska prioritera bibliotekarie eller assistent (MÄ+alla) - Revidera våra mål i förhållande till UUB:s mål och strategier (MÄ+alla) - Diskutera budgeten för ökad förståelse för den ekonomiska situationen (MÄ) - Utvärdering av våra arbetsuppgifter, kärnverksamhet, balans mellan olika verksamheter, externa åtaganden (MÄ) - Upprätta en årsplan över verksamheten (MÄ). Vi har fått två nya medarbetare; Moa Nordendag och Eva Thorell. Inför rekryteringen gjorde ett försök att inventera behoven. Vi har dock ej systematiskt utrett behoven av en assistent. Vi hade en halvårsrevision av våra egna mål 21/8. UUB:s mål är inte klara. Budgeten har inte diskuterats i personalgruppen på grund av att budgetläget inom organisationen är otydligt. Vi behöver ta upp budgetfrågor regelbundet. Punkten kvarstår inför Utvärdering av arbetsuppgifter, kärnverksamheter etc. har inte genomförts. Gemensamma funktionsgrupper för juridik och samhällsvetenskap har bildats. Riktlinjerna för deltagande i projekt har under året blivit tydligare inom UUB. Diskussion om arbetsuppgifter, kärnverksamheter etc. bör fortsätta under En årsplan har upprättats. Inför 2013 utarbetas en gemensam plan för DH/JUR och läggs ut i MP. Konferens - Genomföra 9:e Nordiska Juridiska Biblioteksmötet juni 2012 (BiK+alla) - Göra bokslut och dokumentera konferensen (MÄ) NJBM genomfördes i juni och lockade ca 100 deltagare. Dokumentationen är gjord och finns utlagd på webben och Nordiska rådet som var huvudfinansiär har godkänt bokslutet.

17 17

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 Länge såg det ut som 2012 skulle bli året då beslut om nylokalisering av biblioteket, efter flera års diskussioner, skulle

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010

Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 ANTAL SIDOR 1(6) Deweyprojektet Måndagen 15 februari, 2010 Styrgruppen: ordförande: Catarina Ericson-Roos, Stockholms UB Anna-Karin Forsberg, KTH:s bibliotek Maria Hedenström, KB Gunilla Herdenberg, KB

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga I:7b Systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingsplan för N-institutionen, år 2009 Specifika åtgärder för 2009 Mål Ansvarig Klar senast Kommentarer Erbjuda utbildning i professionell mötesteknik och

Läs mer

Uppsala studentkår anser att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria

Uppsala studentkår anser att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria UPPSALA STUDENTKÅRS INFORMATIONSPOLITISKA PROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2008-05-20, reviderat 08-10-28, reviderat 13-01-22, reviderat 14-04-01 Definitioner Följande definitioner gäller

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Protokoll Utbildningsbevakningen 090916

Protokoll Utbildningsbevakningen 090916 Protokoll Utbildningsbevakningen 090916 1. Mötet öppnas Närvarande: Alla terminer förutom termin 1 och 10. 2. Val av sekreterare Anna valdes. 3. F rån terminerna Termin 3: Lite förvirring kring nuvarande

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede. Palliativt Kompetenscentrum i Östergötland () 2012-0-05 Till Palliativa ombud, i särskilda boenden i kommunerna, kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utses. Funktionsbeskrivning för Palliativa

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer