Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2012 Dag Hammarskjöld och Juridiska Verksamhetsberättelse 2012 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket biblioteketinledning

2 2 Dag Hammarskjöldbiblioteket och Juridiska biblioteket bildar sedan den 1 augusti 2012 en organisatorisk enhet med namnet Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. I verksamhetsberättelen skrivs biblioteket då det sammanslagna biblioteket avses eller då de två biblioteken ses i ett sammanhang. Biblioteket har under året gett service i första hand till forskare, lärare, doktorander, studenter och övrig personal vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, och Centrum för Rysslandsstudier. Centrum för Polisforskning och Uppsala forum för fred, demokrati och rättvisa finns också inom Gamla Torget. Biblioteket är en del av Campus Gamla Torget och ingår i dess intendentur. Sammanslagningen av Dag Hammarskjöldbiblioteket och Juridiska biblioteket till en organisatorisk enhet Efter att ha delat lokaler och enhetschef sedan 2000 togs 2012 steget att bilda en organisatorisk enhet av de två biblioteken. Arbetet med att integrera verksamheterna har pågått under flera år och några vattentäta skott mellan verksamheterna fanns inte längre. Betydelsefullt för alla medarbetare var dock att den egna kompetensen, juridik eller statsvetenskap och freds- och konfliktforskning, skulle behållas och få utvecklas samtidigt som en överbryggning av kompetenserna skulle ske. En risk-och konsekvensanalys genomfördes med hela personalgruppen i juni och ett uppföljande möte om den gemensamma informationstjänsten skedde i augusti. Sammanslagningen MBL-förhandlades i juli och det nya biblioteket bildades den 1 augusti. Under hösten har risk- och konsekvensanalysens resultat bearbetats och en uppföljning ska ske under våren Öppethållande och besök Biblioteket hade öppet 226 dagar med normalöppethållande, 61 h/vecka och 56 dagar med begränsat öppethållande. Enligt besöksräknare var antalet passeringar till biblioteket , ca 1000/dag. Personal 31 december arbetade följande personer vid biblioteket: Måd Delin, Karl-Oskar Göransson, Satu Qvarnström, Lotta Åberg Brorsson, Sofia Sternberg, Katarina Hjortsäter, Moa Nordendag, Raija Sundquist, Varg Yxgrim, Eva Thorell, Lars- Olof Andersson, Daniel Glimryd och Margareta Ärlebrand. Biblioteken har under året bemannats med 10,75 bibliotekarietjänster, fördelat på 12 medarbetare, 1,0 biblioteksassisten och 1,0 institutionstekniker. Timtjänstgöring på kvällar och helger har utgjort en dryg heltidstjänst eller 44 h/vecka fördelat på 5-7 studenter. Under året har tre medarbetare lämnat enheten Gunnel Torén, Linda Vidlund och Birgitta Köhler och tre nya medarbetare har rekryterats i Katarina Hjortsäter (FN-bibliotekarie), Eva Thorell och Moa Nordendag.

3 3 En försöksverksamhet med en bibliotekarie på den ena kvällstjänsten har genomförts under hösten men mycket gott resultat. Tjänsten har innehafts av Daniel Glimryd. En bra arbetsplats Personalmöten och personaldagar Vi har under året sett över våra mötesformer. Vi har provat två typer av möten, ett kortare informationsmöte ena veckan och ett längre med ett tema den andra veckan. Våra teman har varit mötesformer, bemötande (två tillfällen), sociala medier, våra lokaler, informationstjänsten, kompetensförsörjning, medarbetarportalen, it och teknik samt Summon. Utöver personalmöten har medarbetarna träffats i respektive funktionsgrupper och diskuterat specifika verksamhetsfrågor. Juridiska biblioteket har upprättat ett måldokument med handlingsplaner. Vi hade en ½ planeringsdag i maj och en ½ planeringsdag i augusti. Juridiska biblioteket hade under våren många planeringsmöten inför Nordiska juridiska biblioteksmötet. Vi gjorde en årsplan för arbetet inom biblioteket Funktionsgrupper Efter sammanslagningen började vi arbeta i funktionsgrupper. Utifrån arbetsuppgift deltar personalen i olika grupper vars uppgift är att samordna arbetet, stötta varandra och förbättra kommunikationen mellan medarbetare. Funktionsgrupper finns för förvärv, katalogisering, undervisning, lån-fjärrlån och tidskriftshantering. Under året har också diskuterats en funktionsgrupp för informationstjänsten. Varje funktionsgrupp har gjort ett flödesschema över arbetsprocessen i syfte är att underlätta för andra att utföra arbetsuppgiften och att medarbetarna tydliggör hur arbetsuppgiften löses. Varje medarbetare har beskrivit sin arbestuppgift i % i syfte att visa hur vi fördelar tiden mellan våra arbetsuppgifter. Underlaget har använts i medarbetarsamtalen. Informationstjänsten Under året har vi diskuterat informationstjänstens innehåll och utveckling. Tillsammans med övriga bruksbibliotek gjorde vi i september en undersökning om vilka frågor som ställs i informationsdisken.

4 4 och resultatet i siffror Hitta i hyllan Webb Referens Utlån/återl Lokalen Teknik Lånekort Övrigt Undersökningens resultat har bl.a. utmynnat i diskussioner om informationstjänsten ska vara en funktion med särskilda ansvariga. Systematiskt arbetsmiljöarbete Två skyddsronder, en i de publika lokalerna tillsammans med studentrepresentanter och en i personalens utrymmen och en brandskyddsrond har genomförts. Under året har vi upprättat ett dokument för utrymning vid larm och samtliga medarbetare, inklusive timtjänstgörande, har deltagit i en fysisk genomgång av utrymningsvägar. I mars genomfördes en autentisk brandövning som omfattade hela Campus Gamla Torget. Lokaler och inventarier Samtliga utbildningar inom kvarteret Gamla Torget har under de senaste åren kraftigt ökat sitt studentintag, vilket har inneburit stor trängsel i biblioteket. Lokalerna är maximalt utnyttjade och ofta får besökare inte plats i biblioteket utan hänvisas till andra bibliotek. Slitaget på möbler och litteratur är stor och en upprustning ses som nödvändig. Under året har en stor mängd böcker skickats till bokbinderi för lagning och ombindning. Samtliga medarbetare har erbjudits höj-och sänkbara skrivbord, begagnade från Nordiska Afrikainstitutet. Under året har en smartboard, begagnad från ULL, och sex bärbara datorer inköpts för undervisning.

5 5 Teknik och It-support Stort fokus ligger på stöd till studenter, forskare och medarbetare. Kontakt med och stöd för funktionshindrade studenter är ett prioriterat område. Hjälp med kopiering, utskrifter och Korintsystemet utgör en stor del av arbetet för bibliotekets it-ansvarig och institutionstekniker. Arbetet har inneburit en intensiv kontakt med UU:s och UUB:s it-enheter och andra UU-enheter. Undervisning Målsättningen för undervisningen 2012 var att nå fler utbildningsnivåer med undervisning i informationssökning och att ge fler undervisningstillfällen i grupp och därmed minska antalet enskilda genomgångar. Inom juristutbildningen omfattar undervisningen terminerna 1,3,5,6, examensuppsatsskrivande studenter, fördjupnings- och specialkurser samt doktorandkurser. Inom statsvetenskap, utvecklingsstudier och freds- och konfliktforskning ger vi undervisning på nivåerna A och B, masterskurser samt för Rotarystipendiater. Undervisning i informationssökning för doktorander innehåller också moment i referenshantering. Tjänsten Boka en bibliotekarie utnyttjades 22 gånger av juridiskstuderande/doktorander och 18 gånger av studenter från institutionerna för statsvetenskapen och freds- och konfliktforskning, vilket är en minskning från föregående år. Vårt mål var att effektivisera undervisningen med ökad gruppundervisning och minska antalet enskilda genomgångar. Många anmälningar till Boka en bibliotekarie, med likartade problemställningar, har samlats ihop till gruppundervisning i form av en workshop. Mindre frågor behandlas av tjänstgörande bibliotekarie i informationsdisken eller via e- postkontakt. Övrig undervisning Undervisningstillfällen i informationssökning har också hållits för Rektorsutbildningen, Socionomutbildningen, Teologiska institutionens kurser Euroculture och masterkursen NOHA (Network on Humanitarian Action), Lärarutbildningens kurs i skoljuridik samt en kurs för handläggare inom UU, samtliga Uppsala universitets kurser. Biblioteket har vid fyra tillfällen också tagit emot gymnasieklasser från Fyrisskolan med syfte att få kunskaper i hur man hittar och läser vetenskapliga artiklar, hur man hittar material om mänskliga rättigheter och konflikter samt utvecklingsstudier. Gymnasiebibliotekarier från FN-skolor har undervisats i hur man söker i databasen DagDok. Utvärdering och integration Alla universitetskurser utvärderas och däri ingår också utvärdering av bibliotekets undervisning. Överlag får vi mycket höga betyg för vår undervisning och ett nytt inslag är att vi delger kursföreståndarna våra utvärderingar av undervisningstillfällena för att skapa dialog om pedagogik och innehåll.

6 6 Ett mål för året har varit att utveckla kommunikationen med kursföreståndarna inför undervisningstillfället. Syftet är att förmedla innehållet i bibliotekets undervisning så att vi blir en integrerad del i utbildningen. I samarbete mellan undervisande bibliotekarier och lärare på metodkursen i Statsvetenskap B har beslutats att kräva obligatorisk närvaro på momentet informationssökning. Även för B-kursen i fredsoch konfliktstudier har liknande förslag väckts. Samarbete med andra enheter inom UUB Två medarbetare vid enheten, Satu Qvarnström och Sofia Sternberg, tog initiativ till en första omgång av Kritiska vänner. Kritiska vänner är en metod i form av kollegial handledning där man parvis kan observera varandras undervisning och ge feedback. Tio personer från fyra olika bibliotek deltog i projektet. En andra omgång kommer under I Högskoleverkets utvärdering av universitetsutbildningarna i juridik och statsvetenskap fick utbildningarna omdömet mycket hög kvalitet. Bibliotekets verksamhet ingår som en del i utvärderingen hölls 181 undervisningstillfällen där en eller två bibliotekarier medverkade och 2731 studenter, forskare och doktorander deltog. (Siffrorna är inte absoluta då Undervisningskalendern var satt ur funktion under december 2012) Kontakt med omgivande institutioner Kontakten med våra omgivande institutioner är mycket god. Enhetschefen är ledamot i intendenturstyrelsen och möter därmed regelbundet institutionernas prefekter och studentrepresentanter. Undervisande bibliotekarier har god kontakt med kursföreståndare och förvärvarna har kontakt med ämnesföreträdare. Våra samverkansforum är förutom intendenturstyrelsen också Bibliotekssamverkan S, juridik, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap samt kontakt med studentkårens arbetsmiljöansvariga vid skyddsronder och andra arbetsmiljöfrågor. Omgivande institutioner får kontinuerligt uppdateringar från biblioteket om nyheter. Samlingarna Under året har biblioteket förvärvat 558 juridiska och 1333 samhällsvetenskapliga monografier. Därtill kommer ca 400 donerade volymer. Inköpsförslag om monografier, tidskrifter och databaser från forskarna och doktorander har ökat markant under året. Förvärvsplan och bevarandeplan Förvärvsplanen för respektive bibliotek reviderades i början av året. En lokal bevarandeplan har utarbetats för biblioteket där målet bl.a. är att öka tillgängligheten av det juridiska materialet och minska antalet beställningar från magasin. Vi återför material som har stor efterfrågan från depå till referensbiblioteket.

7 7 En början på bibliotekets kvantitativa och kvalitativa analys av våra prenumerationer påbörjades före årsskiftet genom en enkätundersökning. Vi frågade forskarna om i vilken utsträckning de använder de tryckta samhällsvetenskapliga tidskrifterna och vi fick en relativt hög svarsfrekvens med många kommentarer. Utställning som visar bibliotekets nyförvärv byts varje vecka. Vi visar ett urval förvärvade e-böcker genom att ställa ut en kopia av bokens omslag på nyförvärvshyllan. Utställningar av böcker med särskilda teman har gjorts i samband med Kulturnatten och i Göteborg under Bok-och biblioteksmässan. Dewey Arbetet med övergång till Dewey har fortsatt under året och under sommarmånaderna avsatte varje medarbetare särskild tid för att arbeta med samlingarna. En slutlig övergång tilldecimalklassifikationssystemet ser vi ännu inte. Hemlåneutredning Under året har vi genomfört en omfattande utredning om hemlån av den juridiska litteraturen. Förutom bibliotekets interna utredning har frågan också lyfts i Juridiska institutionens forskningsutskott och utbildningsutskott och i slutet av vårterminen genomfördes en enkätundersökning i Studentportalen. Resultatet av utredningen blev att vi inte ser det som möjligt att övergå från att vara ett referensbibliotek till ett hemlånebibliotek. Lån och fjärrlån Lånestatistiken beskriver endast en del av bibliotekets låneverksamhet och utgörs främst av lån ur den samhällsvetenskapliga samlingen. Den juridiska samlingen är en referenssamling och lånen registreras inte. Antal lån inkl. fjärrlån Återlämnade böcker Egna konferenser och event Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, NJBM genomfördes i Uppsala den juni med temat Juridikens globalisering biblioteket i en internationell miljö. Konferensen är en ämneskonferens som återkommer vart tredje år och anordnas turvis i de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet var huvudsponsor för konferensen. 102 personer deltog i konferensen. Inledare var överbibliotekarien Ulf Göranson, föreläsare var främst forskare vid Juridiska institutionen i Uppsala och diskussionsledare var medarbetare vid Juridiska biblioteket med hjälp av andra enheters bibliotekarier. I utvärderingen lovordades det intressanta ämnesvalet, intressanta föreläsningarna och efterföljande diskussionerna, de väl organiserade konferensdagarna och kvällsaktiviteterna.

8 8 Bok-och biblioteksmässan i Göteborg den september. Dag Hammarskjöldbiblioteket presenterat sin verksamhet på Internationella Torget. Nytt för året var samarbetet med övriga FNrelaterade organisationer, Svenska FN-förbundet, UNDP, Unicef och UN Women. Biblioteket var värd för ett scenprogram och ett frukostprogram. Det gemensamma ämnet för FN-familjen var de åtta millenniemålen. Uppsalas kulturnatt den 8 september. Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog som arrangörerna i Kulturnatten. Vi visade biblioteket, litteraturen om FN, freds-och konfliktfrågor, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi gjorde en utställning med bibliotekets litteratur om FN:s åtta millenniemål och visade filmen Dag Hammarskjölds Uppsala. Ca 80 personer besökte biblioteket under eftermiddagen. Medarbetarnas kompetensutveckling Under året har följande personer deltagit i kurser/konferens/workshops: Katarina Hjortsäter 28 mars Verkstad om pedagogisk grundsyn. En förberedelse inför arbetet med Kritiska vänner. 3 maj Verkstad om Kritiska vänner maj Dewey-kurs 13 september Svenska FN-förbundets A-kurs. En introduktion till FN:s organisation och arbete, FN:s historia och utveckling, FN-organens funktion och operativa arbete m m. 28 oktober 2 november Svenska FN-förbundets C-kurs. En studieresa till Genève och innehöll diskussion och studiebesök på ett antal FN-organ. Lotta Åberg Brorsson Juriststämman i januari. Avslutade deltagandet i Juridisk översiktskurs, 15hp. Tenterade i januari. LibQUAL-seminariet i Lund, inom ramen för projektet Biblioteksservice i ett kvalitetsperspektiv. Eva Thorell 6 februari - InfoTorg, Stockholm introduktion av deras tjänster, halvdag mars- Dewey, KB, Stockholm - veckokurs juni - Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, Uppsala 27 september - Svenska ämnesord-nya riktlinjer, UUB, heldag 22 oktober- PBL utbildningsdag anordnad av Juridiska institutionen, halvdag 7-9 november - Riksdagstrycket och EU-dokumenten, Riksdagsbiblioteket 20 november - Ljud och bild i undervisningen, ULL, halvdag

9 9 Varg Yxgrim TPB:s studiedag om högskoleservice, 20/4, Nalen, Stockholm Svenska Daisy-konsortiets årliga konferens, 15/11, Citykonferensen, Stockholm Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, Uppsala, juni Satu Qvarnström Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, Uppsala, juni Kurs i bemötande av personer med funktionshinder 13/9 Pedagogisk verkstad 1 och 2 (pedagogisk grundsyn 28/3, att ge konstruktiv feedback 3/5) Forskardagen 12/9 Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 10/9 (heldag) samt 14/9 (halvdag) ULL:s kurs om film och teknik i undervisningen 20/11 Måd Delin VTLS användarkonferens för EMEA (Europe, Middle-East, Africa) i Warszawa 5-7 september Moa Nordendag Grundkurs i Libriskatalogisering, oktober Veckokurs i Dewey decimalklassifikation, november Sofia Sternberg Juriststämman 9 januari EDC-möte 15 februari Mentorsträff Borås april Seminarium i Europahuset 24 april Pedagogisk verkstad anordnad av PU inför kritiska vänner, om att ge feedback, 3 maj Fyrisskolan SLR, Scientific literary Review 23 maj Nordiska Juridiska Biblioteksmötet i Uppsala juni FN-kurs Svenska FN-förbundet 13 september Svenska ämnesord (nya varianten) 27 september Utbildningsdag juridiska institutionen 22 oktober Möte i nätverket för europainformation Karlstad 6-7 november Zotero-kurs Ekonomikums bibl. 9 november Sieps-seminarum Stockholm om Venedigkommissionen 19 november Karl-Oskar Göransson InfoTorg, Stockholm introduktion av deras tjänster, halvdag 6 februari Libris inspirationsdag, 26 februari Studiebesök vid bibliotek i USA, North Western University Library, University of Chicago University Library, april Nordiska Juridiska Biblioteksmötet i Uppsal, juni Bok- och biblioteksmässa i Göteborg, september

10 10 Margareta Ärlebrand Uppsala universitets ledarskapskurs, pågick hela året Nordiska Juridiska Biblioteksmötet, juni Bilagor Bilaga 1: Måldokument 2012 Bilaga 2: Handlingsplan med utvärdering 2012

11 11 Bil.1 Mål för Juridiska biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Inledning Måldokumentet är avsett att användas vid planering och utvärdering av den löpande verksamheten vid Juridiska biblioteket. Dokumentet riktar sig främst till bibliotekets personal, men även bibliotekets användare ska ha möjlighet att ta del av verksamhetsmålen genom att dessa görs tillgängliga på webben. Måldokumentet ska vara ett levande dokument som uppdateras årligen och används som vägledning i det dagliga arbetet. Måldokumentet ska kompletteras med interna handlingsplaner, där det konkretiseras vilka åtgärder som ska vidtas under året. I samband med upprättandet av handlingsplanen ska även föregående års måluppfyllelse utvärderas skriftligen och bifogas planen. Innehållet i måldokumentet ska utgå från centralt fastställda mål, i enlighet med följande dokument för Uppsala universitetsbibliotek: Arbetsordning för Uppsala universitetsbibliotek Mål- och strategiarbete vid UUB Förvärvspolicy Mål för undervisningen vid biblioteket Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet Jämställdhetsarbetet vid UUB

12 12 Allmänna mål Juridiska bibliotekets främsta målgrupper är studenter och forskare vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Användarnas behov ska vara det centrala för bibliotekets verksamhet. Alla användare ska bemötas likvärdigt, med respekt för individen och utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Användare med funktionshinder ska erbjudas den hjälp de behöver för att till fullo kunna utnyttja bibliotekets resurser. I samverkansorganet mellan biblioteket, lärare/forskare och studenter ska viktiga frågor om bibliotekets verksamhet diskuteras. En bra arbetsplats Arbetsmiljöpolicy vid Uppsala universitet ska tillämpas i Juridiska biblioteket. Biblioteket ska utgöra en kreativ och stimulerande studie- och arbetsmiljö och användarna ska uppleva lokalerna som ändamålsenliga och tilltalande. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tydlighet och respekt och en vilja att samarbeta för att uppnå målen. Alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och tillåtande arbetsplats. Personalens kompetens ska tas till vara och utvecklas i enlighet med vad som bäst främjar effektivitet och kvalitet i verksamheten. Biblioteket ska följa med i den tekniska utvecklingen och tillgodose användarnas och personalens behov av teknisk utrustning. Samlingar Juridiska bibliotekets lokala förvärvsplan ska utgå från universitetsbibliotekets förvärvspolicy. Inriktningen på bibliotekets samlingar ska fastställas i samarbete med ämnesföreträdare vid Juridiska institutionen och med utgångspunkt från användarnas behov, inom budgetramarna. Som ett komplement till de egna samlingarna ska biblioteket även erbjuda fjärrlåneservice.

13 13 Bibliotekets samlingar ska vara tillgängliga och sökbara i bibliotekskatalogen. Elektroniska tidskrifter och databaser ska vara lätt åtkomliga på bibliotekets webbplats. Nyheter ska framhävas på webben och i biblioteket. Bibliotekets samlingar, såväl tryckta som elektroniska, ska vara organiserade på ett användarvänligt sätt. Generösa öppettider ska möjliggöra maximalt nyttjande av bibliotekets referenslitteratur. Biblioteket ska marknadsföra sina resurser, i form av samlingar, service och kompetens. Samlingarna ska vårdas och bevaras även med utgångspunkt från framtida behov. Undervisning Uppsala universitetsbiblioteks mål för undervisningen i litteratur- och informationssökning utgör utgångspunkt för Juridiska bibliotekets lokala mål för undervisningen. Biblioteket ska vara en integrerad del i utbildningen vid Juridiska fakulteten och arbeta i dialog med fakultetens lärare, forskare och ledning. Biblioteket ska vara ett stöd och en självklar samarbetspartner för både grundutbildning och forskning. Prioriterade områden 2012 Avsluta utredningen om förutsättningar för hemlån Arbeta med bemötande och gemensamma förhållningssätt med användaren i fokus Fortsätta förberedelserna för bibliotekets övergång till Dewey som hylluppställningssystem Utarbeta en plan för förbättrade kontaktvägar gentemot forskarna Utarbeta förslag på rutiner för att utvärdera biblioteksundervisningen Genomföra det 9:e Nordiska juridiska biblioteksmötet 2012

14 14 Handlingsplan 2012 En bra arbetsplats - Utveckla aktiva mötesformer inom enheten Personalmöten/Informationsmöten/Temamöten/Arbetsplatsmöten (MÄ) - Under året ska medarbetarna arbeta aktivt med bemötandefrågor, fyra möten (SQ, LÅ) - Fortsatt arbete med lokalfrågorna, samarbete med institutionen för att hitta nya lösningar (MÄ) - Vi skapar ett råd med studentrepresentanter från omgivande institutioner angående arbetsmiljön (MÄ, SQ) I februari utarbetades ett förslag till ny form för personalmöten. Två typer av mötesformer har genomförts: informationsmöten och temamöten. Vi har genomfört två egna möten om bemötande 8/5 och 25/9 samt deltagit i ett UU-gemensamt seminarium 21/9. Ytterligare ett möte om bemötande var planerat men utgick. Vi bör följa upp det arbete som gjorts och hålla frågan levande. En plan för arbetet bör göras för I lokalfrågan har vi kommit framåt i diskussionen med institutionen. Målet, att minska trängseln i biblioteket under året, har dock ej nåtts. På sikt kan trängseln minskas genom att kvarteret Munken tillkommer. Vi har inte skapat ett råd med studeranderepresentanter och gör bedömningen att det räcker med befintligt samverkansorgan där studenterna är representerade. Vi kallar också studerandeskyddsombuden till skyddsrond årligen. Samlingarna - Avsluta utredningen och besluta om hemlån av delar av den juridiska litteraturen (SS, LÅ) - Utarbeta en bevarandeplan (SS, MÄ) - Fortsätta arbetet med övergång till Dewey, personal och ekonomi (MÄ + alla) - Översyn av förvärvsplanen (LÅ) - Äska mer pengar för ökat förvärv av kurslitteratur och bindning/lagning av slitet material (MÄ) - Ställa ut SOU och annat magasinerat material som ofta används i öppna samlingarna (alla). - Utvärdera och vidareutveckla användandet av skärmar i bibliotekslokalerna (VY+alla). - Utveckla samarbetet med ämnesföreträdare, främst med fokus på förvärv inom medicinsk rätt och miljörätt (LÅ, SS) - Se över förvärv (nuvarande bestånd och behov) och katalogisering av e-böcker (LÅ, MN)

15 15 - Undersöka nya former för förvärv+katalogisering, ex. Dawson-LIBRIS (LÅ, MN) Hemlåneutredningen avslutades under våren och en bevarandeplan gjordes. Bägge rapporterna finns i MP. Arbetet med Dewey fortskrider långsamt men går ändå framåt. Insatser har gjorts främst under sommarmånaderna. En översyn av förvärvsplanen är gjord. Att äska extra medel från institutionen för förvärv av fler ex. av kurslitteratur var inte möjligt. Institutionen anser sig betala en tillräckligt stor summa för biblioteksverksamheten. Frågan bör lösas internt inom UUB genom fördelning av medlen. Arbetet med att ställa ut SOU:er är slutfört. TV-skärmen uppdateras kontinuerligt medan de mindre skärmarna som står i hyllorna behöver bytas ut. Punkten tas med i handlingsplanen för Samarbete med ämnesföreträdarna är inte utarbetat men under året har vi haft större fokus på förvärv av medicinsk rätt och miljörätt. Vi har haft en s.k. doktorandfika för nya doktorander, med en genomgång av biblioteket och dess resurser. Ett nyhetsbrev har skickats ut till de anställda vid juridiska fakulteten, med information kring de viktigaste kommande händelserna. Katalogisering av e-böcker har utretts och en metod för att ta hand om och exponera e-böcker har utarbetats. En översyn av standing orders är påbörjad. Dawson2LIBRIS är igång. Undervisning - Utarbeta förslag på rutiner för att utvärdera biblioteksundervisningen i förhållande till kursmålen (SQ, SS + undervisningsteamet) - Vi förmedlar vår egen utvärdering av undervisningen till kursföreståndarna (undervisningsteamet). - Skaffa ändamålsenlig utrustning i undervisningslokalerna (ekonomi MÄ, teknik VY) - Utarbeta en plan för kontaktvägar gentemot forskargrupper och nya doktorander (SS, LÅ) - Vi söker samarbete med andra enheter för att ge undervisningen nya dimensioner, främst avseende kritiska vänner, filmer, referenshantering (undervisningsteamet) Förslag på frågor att ta med i kursvärderingarna har getts till Olle Mårsäter i hans egenskap av studierektor. Under 2013 bör vi följa upp om det lett till någon förändring. Studenterna på T5 har fått svara på frågor i slutet av seminariet i att söka skatterättsligt material och svaren utgjorde underlag för diskussion med kursföreståndaren om förbättring av undervisningen. Mötet blev mycket positivt och ledde till ett delvis förändrat upplägg. Vi förmedlar resultaten av våra utvärderingar på T1 och rektorsutbildningen till kursansvariga lärare. Vi har också träffat kursföreståndaren för T1 och har delvis ändrat upplägget inför En kontinuerlig dialog förs med lärarna grundad på dels våra självvärderingar, dels på det underlag vi får in från studenterna. Fanns under 2012 inget budgetutrymme för nya bord och stolar. Vi har köpt en begagnad Smartboard som tas i bruk En förfrågan har gjorts till Gunilla Sundström och ÖB om att få slå samman seminarierummet och lilla läsesalen till en undervisningslokal. Svar kommer under 2013.

16 16 Konkret plan för kontaktvägar har inte utarbetats. Informationen om nya doktorander från institutionen till oss har inte fungerat. Vi behöver påminna. Flera doktorander kommer självmant till biblioteket och presenterar sig själva eller tillsammans med sin handledare. Under 2013 arbetar vi vidare med kontaktvägar bl.a. genom utvärdering av resurser vilket är en UUB-gemensam satsning. Vi har utökat vårt samarbete med andra enheter genom bl.a. Kritiska vänner, referenshantering och filmprojekt. Vi fortsätter arbetet under Bemanning, ledarskap och personal - Utlysa vakanta tjänster (MÄ) - Utreda om vi vid nyanställningar ska prioritera bibliotekarie eller assistent (MÄ+alla) - Revidera våra mål i förhållande till UUB:s mål och strategier (MÄ+alla) - Diskutera budgeten för ökad förståelse för den ekonomiska situationen (MÄ) - Utvärdering av våra arbetsuppgifter, kärnverksamhet, balans mellan olika verksamheter, externa åtaganden (MÄ) - Upprätta en årsplan över verksamheten (MÄ). Vi har fått två nya medarbetare; Moa Nordendag och Eva Thorell. Inför rekryteringen gjorde ett försök att inventera behoven. Vi har dock ej systematiskt utrett behoven av en assistent. Vi hade en halvårsrevision av våra egna mål 21/8. UUB:s mål är inte klara. Budgeten har inte diskuterats i personalgruppen på grund av att budgetläget inom organisationen är otydligt. Vi behöver ta upp budgetfrågor regelbundet. Punkten kvarstår inför Utvärdering av arbetsuppgifter, kärnverksamheter etc. har inte genomförts. Gemensamma funktionsgrupper för juridik och samhällsvetenskap har bildats. Riktlinjerna för deltagande i projekt har under året blivit tydligare inom UUB. Diskussion om arbetsuppgifter, kärnverksamheter etc. bör fortsätta under En årsplan har upprättats. Inför 2013 utarbetas en gemensam plan för DH/JUR och läggs ut i MP. Konferens - Genomföra 9:e Nordiska Juridiska Biblioteksmötet juni 2012 (BiK+alla) - Göra bokslut och dokumentera konferensen (MÄ) NJBM genomfördes i juni och lockade ca 100 deltagare. Dokumentationen är gjord och finns utlagd på webben och Nordiska rådet som var huvudfinansiär har godkänt bokslutet.

17 17

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013 ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Arbetsmiljögrupp Karin Hjälmeskog, biträdande prefekt Katarina Gahne, skyddsombud Karin Eghammer, skyddsombud Samrawit

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 1 Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 Blåsenhusbiblioteket har ett självständigt ansvar för biblioteksservice för institutionen för pedagogik, didaktik utbildningsstudier

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Innehåll 1. Inledning 1 2. Samlingarna. 2 3. Undervisning.. 3 4. Informationstjänst.. 4 5. Information och kommunikation..

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN FASTSTÄLLD AV INSTITUTIONSSTYRELSEN 2016-05-25 DIARIENUMMER: V2016/894 Arbetsmiljöplan 2016-2018 LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN ARBETSMILJÖPLAN 2016-2018 3 Innehållsförteckning Arbetsmiljöarbete vid

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Dnr JUR 2012/194 Juridiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Dnr JUR 2012/194 Juridiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Dnr JUR 2012/194 Juridiska institutionen Lokal plan för studenternas arbetsmiljö Godkänd av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott 2003-12-04. (Reviderad 2011-11-29) Inledning

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Kursrapport Bibliotek och användare 1, 7,5 hp, VT 2015, BIB14 (31BIA1)

Kursrapport Bibliotek och användare 1, 7,5 hp, VT 2015, BIB14 (31BIA1) Kursrapport Bibliotek och användare 1, 7,5 hp, VT 2015, BIB14 (31BIA1) Kursens innehåll och genomförande Kursen anknyter till forskningsfältet Information Needs, Seeking and Use (INSU) och fokuserar därmed

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2014 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Bildningsförvaltningen 2008-06-24 Handlingsplan för: Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Detta dokument är en handlingsplan för genomförandet

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter:

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter: 2016-12-19 1(7) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Högskolan i Borås Beslutad den: 2016-12-19 Diarienummer: 879-16 Birgitta Påhlsson Gäller from: 2017-01-01 Ersätter: 753-15 Högskolegemensam handlingsplan för hållbar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet socialt illit trygghet uppskattning närvaro god fysisk arbetsmiljö tydligt ledarskap flexibilitet inflytande humor respekt tid variation KARLSTADS UNIVERSITET ARBETSMILJÖPOLICY frihet uppmärksamma kommunikation

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU

HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU Fastställd av Institutionsstyrelsen den 25 februari 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 15 11 09 Kursfakta

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor/administration, kommunikations- och ledningsfrågor: ansvarsområden och arbetsuppgifter?

Arbetsmiljöfrågor/administration, kommunikations- och ledningsfrågor: ansvarsområden och arbetsuppgifter? Arbetsmiljöfrågor/administration, kommunikations- och ledningsfrågor: ansvarsområden och arbetsuppgifter? Arbetsgruppsmöte den 24 oktober 2013 Ken inleder. Ann-Marie: skulle ha lett arbetsmiljögruppen.

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga I:7b Systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingsplan för N-institutionen, år 2009 Specifika åtgärder för 2009 Mål Ansvarig Klar senast Kommentarer Erbjuda utbildning i professionell mötesteknik och

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp KURSINFORMATION Undervisningsplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Makt och rätt 15 hp VT 2015 Kursinformation Makt och Rätt I Din

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19990 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Förskolorna Lunden, Kotten och Junibacken Förskola för barn från 1 till 5 år. Öppettider 05.15-18.30

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer