Svensk Franchise 19% 7% 24% 24% 2% Servicehandel 19% dagligvaruhandel. Övrigt övrigt. reklam Reklam. Sällanköpsvaruhandel. hälsa. hälsa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Franchise 19% 7% 24% 24% 2% Servicehandel 19% dagligvaruhandel. Övrigt övrigt. reklam Reklam. Sällanköpsvaruhandel. hälsa. hälsa."

Transkript

1 Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN 4% IT it konsult Konsult och och mäklare mäklare 9% 9% dagligvaruhandel Övrigt övrigt 19% annan Annan serviceverksamhet serviceverksamhet 7% 7% reklam Reklam 24% 24% sällanköpsvaruhandel Sällanköpsvaruhandel 9% 9% träning träning och och hälsa hälsa servicehandel Servicehandel 0% 0% kultur, nöje, kultur, fritidnöje, fritid 19% hotel hotell & restaurang & restaurang partihandel partihandel

2 VAD INNEBÄR FRANCHISE? Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare. Det är ett långsiktigt samarbete som styrs av franchiseavtal. Franchising är med andra ord en säljrätt och den tillämpas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer. Franchising är framför allt ett företagsekonomiskt begrepp. Franchisegivaren har dokumenterat sitt affärskoncept i handböcker och delar med sig av sina erfarenheter för att stärka marknadsföringen av sina varor eller tjänster och för att växa geografiskt och storleksmässigt. Franchisetagaren får rätten att mot ersättning arbeta under franchisegivarens namn och kännetecken för att sälja varor eller tjänster och skapa en livskraftig rörelse. Franchise tagaren driver sitt eget företag och är i allmänhet ägarmässigt helt oberoende från franchisegivaren. En franchisetagare driver sitt företag med samma affärsrisk, och möjlighet, som företagare som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Den risk han tar är dock lägre eftersom han arbetar i ett beprövat och fungerande affärskoncept. Därutöver nyttjar franchisetagaren franchisegivarens alla erfarenheter och får fortlöppande rådgivning och support. När man blir franchisetagare är det vanligt att man betalar ett engångsbelopp till franchisegivaren och att man sedan löpande betalar en så kallad franchiseavgift som ofta är en procentsats av hur mycket man säljer i företaget. För dig som handlar varor eller köper tjänster är det nästan omöjligt att se om kedjebutiken eller företaget som du handlar av är ett franchiseföretag eller inte. VARFÖR ANVÄNDER MAN FRANCHISNG? För det företag som vill expandera erbjuder franchising ett ofta oöverträffat alternativ till expansion med exempelvis egna butiker eller säljkontor. För de som väljer att bygga en franchisekedja finns ofta följande argument: Lägre kapitalbehov. Franchisetagaren gör i allmänhet investeringarna i nya enheter. Lägre risktagande. Franchisetagare tar i allmänhet investeringen. Snabbare expansion. Samarbetet med egna företagare ger en oöverträffad kraft. Högre effektivitet. Egna företagare är i de allra flesta fall mer effektiva än anställda. Stordriftsfördelar. Franchisegivaren tar ansvar för de uppgifter som man kan göra för många samtidigt. Franchisetagaren gör det som kräver närvaro och närhet till kunderna. För den som vill bli egen företagare innebär franchising ett bra alternativ till att göra allting på egen hand. Från de som blir företagare i en franchisekedja hör man ofta följande argument: Bevisat lönsam affärsidé. Man vet helt enkelt att om man driver verksamheten rätt så finns det en lönsamhet. Nyckelfärdigt företag. Hela verksamheten är redan klar med sortiment, marknadsföring, etc. Support från franchisegivaren. Utbildning, coaching och rådgivning om hur man ska driva verksamheten i företaget. Stordriftsfördelar. I en kedja tar man del av inköpspriser, kundavtal, marknadsföring etc. som den enskilda före - tagaren sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand. Kollegor som gör samma sak. Man är inte ensam utan ingår i en grupp med företagare som blir ens kollegor. FRANCHISE SOM FÖRETAGSSKOLA Någon bättre företagskola eller något bättre sätt att starta ett eget företag än med hjälp av ett seriöst franchiseföretag finns knappast. Den nye företagaren får med köpet av en franchise ett utprovat och färdigt affärskoncept där det finns fungerande marknadsföringsrutiner, testade marknadsförutsättningar, administrativa rutiner, system för ekonomirutiner, utbildning och handledning. ÄR ALL FRANCHISE BRA? En blivande franchisetagare måste ta ställning till om det franchisekoncept man är intresserad av verkligen är bra. Alla franchisekoncept är nämligen inte bra, lika lite som att alla produkter, lokaler och anställda inte är bra. Du måste utvärdera även en franchise. Här är några tips: Kontrollera att konceptet verkligen är framgångsrikt. Jämför med konkurrenter och liknade verksamheter. Kontrollera med de franchisetagare som finns i kedjan att franchisegivaren verkligen levererar vad de lovat. Kontrollera att franchisegivaren tjänar pengar. Annars kan du inte räkna med att de kan leverera den service du behöver i det långa loppet. Kontrollera att franchisetagarna tjänar pengar. Kontrollera att franchisekedjan är medlem i Svensk Franchise. På det viset vet du att kedjan lovat att följa branschens etiska regler. Är företaget fullvärdiga medlemmar så vet du att verksamheten, ekonomin och franchiseavtalet är kontrollerat. FRANCHISING BYGGER PÅ FÖRDELNING AV UPPGIFTER Ett franchisekontrakt sluts mellan två parter med syfte att var och en, tack vare detta samarbete, ska erhålla bästa resultat. De olika uppgifterna som måste utföras för detta mål, måste fördelas mellan de båda parterna. Franchisegivaren åtar sig de uppgifter som bäst kan utföras i stor skala. De uppgifter som lämpar sig bäst att utföra i mindre skala på den lokala marknaden, tar franchisetagaren hand om. Exempel på uppgifter som åligger franchisegivaren är: Söka efter nya (och bättre) leverantörer. Hålla sortimentet aktuellt. Sköta om reklam på riksplanet: tidningar, mässor, etc. Ta fram, utge och sprida kataloger. Ha centralt lager (för snabba leveranser). Informera och utbilda franchisetagaren och personalen. Kontinuerlig överföring av know-how. Exempel på uppgifter som åligger franchisetagaren är: Sköta om kundkontakter och försäljning. Skapa en atmosfär som är gynnsann för försäljningen. Välja lämpliga medarbetare. Disponera över ett tillräckligt och välsorterat lager. Leda verksamheten effektivt. 2

3 FRANCHISEBAROMETERN 2014 BAKGRUND Upptakten till undersökningen HUI Research har tidigare gjort sex rapporter på uppdrag av Svensk Franchise. Det samlade syftet med rapporterna har varit att belysa franchising som företagsform, samt att undersöka hur viktigt franchising är för svensk ekonomi. Mot denna bakgund presenterar HUI Research en barometer som indikerar framtidstron bland svenska franchiseföretag med avseende på omsättning och sysselsättning i det egna franchiseföretaget och i branschen (dvs, svenska franchiseföretag) som helhet. Barometern kompletteras med nyckeltal för svenska franchiseföretag. I denna rapport presenteras följande nyckeltal: branschtillhörighet, konkurskvot, omsättningsprognos för helåret 2014, antalet anställda på svenska franchiseföretag samt antalet franchisetagare hösten Stabil framtidstro bland svenska franchiseföretag Sammantaget sjunker Franchisebarometern med 13 enheter och landar på +50. Detta innebär att andelen företag som ser ljust på framtiden är 50 procentenheter större än andelen pessimistiska franchiseföretag *. I samband med förra barometern noterades en stärkt framtidstro bland svenska franchiseföretag. Då barometern landade på +63. I den senaste mätningen har optimismen såledeles sjunkit något, men optimisterna är alltjämt i klar övervikt över pessimisterna. Den något lägre optimismen jämfört med i mätningen tidigare i år förklaras framförallt av att framtidstron kring sysselsättningen sjunkit. Förväntningarna kring det egna företagets omsättningsutveckling är mer eller mindre i linje med tidigare år, medan förväntningarna på branschens omsättningsutveckling sjunkit något. Att optimismen sjunkit något under andra halvan av 2014 ligger i linje med utvecklingen inom svenskt näringsliv överlag, som bromsat in något under den senaste tiden. Trots en något lägre optimism jämfört med tidigare i år är det tydligt 100% att svenska franchiseföretag ser övervägande positivt på de kommande 6 månaderna. 63% Nettotal 54% 50% Något lägre, men stabil optimism bland svenska franchiseföretag. 0% Franschisebarometern 2013 Franschisebarometern Franschise- 1 barometern *Se Appendix för mer information om hur Franchisebarometern tolkas och beräknas. FRAMTIDSTRON INOM FRANCHISING Företagets omsättning Svenska franchiseföretags framtidstro är fortsatt stark vad gäller omsättningsutveckling i det egna företaget. Drygt 8 av 10 företag bedömer att omsättningen i det egna företaget kommer att öka under de kommande 6 månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Endast en liten andel, 5 procent, av företagen tror att omsättningen kommer att utvecklas negativt, medan 14 procent tror på en oförändrad omsättningsutveckling under den kommande 6 månadersperioden. FRÅGA: Hur bedömer du att era franchisetagares omsättning kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 81% Företagets omsättning kommer att öka 5% Företagets omsättning kommer att minska 14% Företagets omsättning kommer att vara oförändrad Drygt 8 av 10 företag tror på en positiv omsättningsutveckling i det egna företaget. 3

4 Branschens omsättning Framtidstron med avseende på omsättningsutvecklingen de kommande 6 månaderna för branschen som helhet präglas också av optimism. Optimismen beträffande utvecklingen i branschen som helhet är dock något lägre jämfört med optimismen kring det egna företagets utveckling. 68 procent av franchiseföretagen bedömer att branschens omsättning kommer att öka under den kommande 6-månadersperioden. I föregående Franchisebarometern uppgick andelen optimister till hela 79 procent. Trots minskningen är andelen optimister fortsatt i klar majoritet. FRÅGA: Hur bedömer du att branschens (dvs. svenska franchiseföretags) omsättning kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? % Branschens omsättning kommer att öka 15% Branschens omsättning kommer att minska 4 Branschens omsättning kommer att vara oförändrad 4 Nära 70 procent av företagen tror på en positiv omsättningsutveckling för branschen som helhet. Antalet anställda Andelen svenska franchiseföretag som bedömer att antalet anställda i det egna företaget kommer att öka under det närmaste halvåret har sjunkit med 7 enheter jämfört med tidigare i år, och ligger nu på 43 procent. Liksom tidigare i år tror drygt 4 av 10 företag att antalet anställda i det egna företaget kommer att ligga kvar på nuvarande nivå. Däremot har andelen som tror på en minskat personalstyrka framöver ökat med 9 procent jämfört med tidigare i år, och ligger nu på 15 procent. Sammantaget överstiger dock forsatt andelen företag som tror på nyanställningar i det egna företaget andelen företag som istället tror på personalnedskärningar. FRÅGA: Hur bedömer du att antalet anställda (personer på hel-eller deltid, ej extrapersonal) bland era svenska franchise företagare kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? % Antalet anställda i företaget kommer att öka 15% Antalet anställda i företaget kommer att minska 4 Antalet anställda i företaget kommer att vara oförändrad Drygt 4 av 10 franchiseföretag tror på ökat antal anställda. Anställda inom (franchiseföretag) branschen Svenska franchiseföretags syn på sysselsättningsutvecklingen i branschen som helhet under det kommande halvåret har sjunkit med 3 enheter jämför med tidigare i år, och ligger nu på 47 procent, vilket är en forsatt stabil nivå. Dock har andelen företag som tror på en minskad personalstyrka framöver stigit, från 0 procent tidigare i år till 12 procent i denna mätning, villket vittnar om en svagare tro på sysselsättningsutvecklingen i branschen. Drygt 4 av 10 företag tror på en oförändrad utveckling av anatalet anställda i branschen. FRÅGA: Hur bedömer du att antalet anställda i branschen (dvs. svenska franchiseföretag) kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? 60% 47% 40% 20% 0% Antalet anställda i branschen kommer att öka 1 Antalet anställda i branschen kommer att minska 41% Antalet anställda i branschen kommer att vara oförändrad 47 procent tror på nyanställningar i branschen som helhet.

5 Branschtillhörighet Diagrammet nedan visar hur svenska franchiseföretag fördelar sig med avseende på branschtillhörighet. Drygt en fjärde del av företagen är verksamma inom Detaljhandeln, huvudsakligen inom Sällanköpsvaruhandeln. Nära vart femte franchiseföretag är verksamt inom Hotell & restaurang (inkl. café). I gruppen Annan serviceverksamhet, som också utgör en stor andel, ingår bl. a. monterings/installations-tjänsteföretag samt en rad olika företagstjänster. Inga av de tillfrågade företagen var verksamma inom branscherna Transport, magasinering eller Kultur, nöje,fritid, varför dessa branscher utgörs till 0 procent, och således inte syns i digrammet. Resultaten bör tolkas med försiktighet, då de endast baseras på ett urval av den svenska franchisemarknaden. Diagrammet nedan ger således endast en fingervisning om branschtillhörighet inom svensk franchising. 4% 7% 9% 9% 19% 25% 19% Sällanköpsvaruhandel (beklädnad, elektronik, möbler, m.m.) Dagligvaruhandel (livsmedel, blommor, m.m.) Hotell & restaurang (inkl. även café) Annan serviceverksamhet Servicehandel (trafikbutik, spel- och tobak, minilivs, fast food) Träning & hälsa Reklam IT Konsult och mäklare Kultur, nöje, fritid Partihandel (dagligvaror eller sällskapsvaror) Transport, magasinering Övrigt Konkurskvot Konkurskvoten är kvoten mellan antalet konkurser och den totala företagsstocken. År 2012 uppgick konkurskvoten bland svenska franchiseföretag till 0.8 procent (avser perioden maj april 2013). Konkursutsattheten har på senare tid minskat, vilket sannolikt hänger ihop med att konjunkturen i svensk ekonomi överlag rör sig åt rätt håll. Enligt årets mätning av antalet konkurser hittills under 2014 (jan-okt) uppgår konkurskvoten endast till cirka 0.6 procent. Statistiken bygger på enkätsvar och fingervisning om konkursandelen bland svenska franchiseföretag. Då en stor andel av franchiseföretagen är verksamma inom Detaljhandeln respektive inom Hotell & restaurang är det relevant att jämföra andelen konkurser bland franchiseföretagen med andelen konkurser totalt sett inom dessa branscher. Statistiken för dessa branscher kommer från UCs branschstatistik och avser helåret 2012, respektive jan-okt Liksom 2012 är konkurskvoten bland franchiseföretagen även i år lägre än såväl detaljhandelns som hotell & restaurangsektorns respektive konkurskvoter. Inom detaljhandeln respektive hotell & restaurang noteras - precis som hos franchiseföretagen - en lägre konkurskvot 2014 jämfört med 2012, vilket är i linje med ett något starkare konjukturläge och en lägre konkurskvot i svenskt näringsliv överlag ,15 0,12 0,09 0,06 0.8% 0.6% 1.5% 1.6% 1.0% 1.1% Lägre konkurskvot bland franchiseföretag 0,03 0,00 Franschiseföretagen Detaljhandeln Hotell & restaurang Omsättningsprognos Franchisegivarna ombads bedöma hur omsättningen i det egna företaget har utvecklats procentuellt under januariaugusti 2014 jämfört med motsvarande period Utifrån denna bedömning har föregående års omsättningssiffra räknats upp. Utifrån den undersökning som genomfördes under slutet av våren 2014 prognostiserade HUI Research att franchiseföretagen skulle omsätta omkring 225 miljarder kronor Siffror från höstens undersökning tyder på att utvecklingen under januari-augusti i år i genomsnitt har varit drygt 0.7 procentenheter starkare än under årets första kvartal. Av denna anledning skriver HUI Research upp prognosen för 2014 något, till 227 miljarder kronor för Presenterad omsättningsprognos är en uppskattning och bör endast ses som ett riktvärde för vad samtliga svenska franchiseföretag tillsammans kommer att omsätta. 5

6 Miljarder Kronor Franchiseföretagen i Sverige omsätter ca 227 miljarder kronor Antal anställda Franchising är en företagsform som sysselsätter många i svensk ekonomi. År 2012 sysselsatte näringen omkring personer, vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med HUI Research bedömer att antalet anställda på svenska franchiseföretag under hösten 2014 uppgår till omkring personer, det vill säga samma nivå som i våras. Totalt och avrundat till närmaste tusental, bedöms utvecklingen i antalet anställda vara förhållandevis oförändrad sedan i våras. Diagrammet nedan visar att antalet sysselsätta inom näringen stagnerade mellan åren Detta var sannolikt en följd av den kris som drabbade ekonomin under års sysselsättningsuppgift för svensk franchising indikerade en viss återhämning. Återhämningen bedöms ha accentuerats under Den positiva utvecklingen av antalet anställda under 2014 tros delvis vara en effekt av ett tidigare uppdämt anställningsbehov Franchise sysselsätter människor i Sverige Hösten 2014 Antalet franchisetagare hösten 2014 Antalet svenska franchisetagare har uppvisat en tydlig uppåtgående trend sedan år Hösten 2014 fanns omkring franchisetagare i Sverige. Om undersökningen - Appendix Svensk Franchise uppskattar, tillsammans med HUI Research, att det idag finns omkring 750 svenska franchise företag. Av dessa har 51 företag, dvs. nära 7 procent, medverkat i undersökningen. Detta är en relativt stor andel sett till denna totala marknaden. De företag som har medverkat i undersökningen bedöms vara representativa för franchisebranschen i stort, om än med en viss översikt av stora företag. Trots att undersökningen omfattar en relativt stor andel av Sveriges franchisegivare, sett till bedömningen av det totala antalet företag, täcker undersökningen inte hela den svenska franchisemarknaden. Med avsikten att undersökningen ska avspegla den totala franchiseverksamheten i Sverige, räknas de ursprungliga resultaten upp. Uppräkningen görs utifrån antaganden om storleken, mätt i antal franchisetagare, på de företag som inte besvarat enkäten, liksom antaganden om befintlig antal svenska franchiseföretag. Franchisebarometern ger en indikation om framtidstron bland svenska franchiseföretag. De nyckeltal 750 företag arbetar med franchise som företagsform som presenteras i rapporten ger en indikation om branschindelningen, konkurskvoten, hur mycket svenska franchiseföretag kommer att omsätta helåret 2014, hur många franchisetagare som franchisesystemen omfatta hösten 2014, liksom hur många anställda som finns i svenska franchiseföretag hösten

7 Annonser från våra sponsorer Skapa framtidens djurcenter med oss! Älskar du djur och vill vara en del av en spännande framtidsbransch? Som franchisetagare hos Zoo Support arbetar du med starka varumärken inom zoofackhandel, djurklinik eller hundtrim. Vill du bli franchisetagare? Maila och skriv Franchisetagare i ämnesraden. Vxl: zoosupport.se Vi får människor att upptäcka sverige! Vill du ansluta ditt smultronställe till Sveriges äldsta och största kedja av unika boenden? Idag är vi nära 400 från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Svenska Turistföreningen söker franchisetagare på ett flertal platser i landet. svenskaturistforeningen.se/franchise 7

8 Annonser från våra sponsorer Sibylla den klassiska svenska snabbmatskedjan med de gladaste franchisetagarna Årets Sibylling 2012 Mats Olsson med personal på Sibylla i Landvetter. Smidigare affärer? Sånt hjälper vi också till med. Marginalen Bank för företag som vill växa Vi på Marginalen Bank kan hjälpa till med finansieringen när du vill investera. Och vi köper eller belånar dina fakturor när du behöver mer pengar i kassan. I mer än 30 år har Marginalen hjälpt företag som vill växa. Ring så berättar vi mer om våra tjänster för företag Bli en framgångsrik krögare i en framgångsrik kedja! Franchise Group är Sveriges ledande konsultföretag inom franchising. Vi hjälper våra kunder att växa och öka sin lönsamhet genom att utveckla, etablera och effektivisera franchisekedjor. - Göteborg: World Trade Center - Box Göteborg - Tel: Stockholm: Danderydsgatan Stockholm - Tel:

9 Annonser från våra sponsorer FranchiseArkitekt ledande på franchise i Sverige och Norge Specialiserade inom alla områden där franchisekedjor har behov. Bygga Finansiera Driva Växa Itrim finns på över 50 platser i Sverige, Tyskland, USA och Kina. Vill du veta mer? Besök itrim.se Itrim är en svensk kedja inom motion och viktminskning som ger dig nya, sundare mat- och motionsvanor och det stöd du behöver för att gå ner i vikt en gång för alla. Vi är Sveriges största privatägda direktreklamföretag, med nära 40 år i branschen och franchisekontor över hela landet - och vi behöver bli fler! Som franchisetagare kan vi erbjuda dig ett väletablerat och beprövat affärskoncept där du blir dina kunders marknadsföringspartner i idéarbetet och produktionen av direktreklamkampanjer. Intresserad? På får du veta mer. Går du i kökstankar? Electrolux Home är en franchisekedja inom detaljhandeln för kök och vitvaror. Med ca 55 butiker är kedjan idag den största för kompletta kök i Sverige. Electrolux Home är ett helägt dotterbolag inom Electroluxkoncernen. Läs mer om oss på 9

10 Annonser från våra sponsorer Varför välja Garageportexperten? Experthjälp hela vägen Största utbudet av ledande varumärken Unik försäkring Vi CE-märker port & motor Kvalitets- & miljöpolicy Besök garageportexperten.se eller ring Vi gör det lätt. Större värde FÖR BÅDE KUNDER OCH MEDARBETARE HusmanHagberg AB är en privatägd mäklarkedja som grundades Idag har vi drygt 75 kontor och fler än 300 medarbetare över hela landet. Vi är helt fristående från banker och försäkringsbolag. Det gör oss snabbrörliga som kedja och trygga som mäklare. Läs gärna mer på husmanhagberg.se Svensk Franchise är en organisation som sedan 42 år verkar för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas etiskt. När du som franchisegivare tecknar medlemskap hos oss, blir även dina franchisetagare medlemar. Som fullvärdig medlem har vi granskat ditt avtal genom Sveriges ledande advokater och säkerställt att ditt system uppfyller de Europeiska Etiska Reglerna (Code of Ethics, se sida 11), samt att franchisetagarna är nöjda med hur systemet fungerar. Det innebär att din verksamhet får en kvalitetsstämpel och att dina franchisetagare kan känna sig trygga med att du har för avsikt att bedriva en sund franchiseverksamhet. Som fullvärdig medlem har du också rätt att använda Svensk Franchise symbol i ditt material och din rekrytering eftersom kraven som ställts på verksamheten har uppfyllts. Svensk Franchise arbetar aktivt med: SVENSK FRANCHISE ANSÖK OM MEDLEMSKAP: Att ordna event där våra medlemmar kan träffas och utbyta erfarenheter kring hur de arbetar med franchise. Att träffa andra inom olika branscher, med affärsmodellen franchise som gemensam nämnare, ger möjlighet till många nya infallsvinklar och exempel på best practice. Att bearbeta media, myndigheter, beslutsfattare och skolor för att sprida kunskap och information om franchise som affärsmodell. Att tillsammans med Handels Utredningsinsitut (HUI) ta fram nya uppgifter om data kring franchising i Sverige. Dessa rapporter används när vi talar med beslutsfattare om vilken roll franchise har i svensk ekonomi. Som medlem får du möjlighet att sprida denna information, vilket är en tillgång när du rekryterar nya franchisetagare. Att genom internationella nätverk, EEF (European Franchise Federation) och WFC (World Franchise Council) stötta kedjor som vill etablera sig utomlands och fungera som en länk för internationella företag som är intresserade av att starta franchiseverksamhet på den svenska marknaden. Tillsammans med EEF bedriver Svensk Franchise även lobbyverksamhet mot EU i olika franchisefrågor. En etisk oberoende nämnd som våra medlemmar kan anmäla ärenden till när ett problem uppstår. Detta är en unik förmån som både du som franchisegivare och dina tagare får tillgång till. Bevaka nyheter och sprida information om vad som händer inom franchise i Sverige och internationellt. Ett nätverk av leverantörer som har spetskompetens inom områden som både franchisegivare- och tagare kan ha stor nytta och hjälp av. Läs mer på 10

11 ETISKA REGLER Genom att bli medlem i Svensk Franchise tar du ställning. Du bestämmer dig för att följa de stadgar som föreningen har och de Etiska Regler som föreningen antog De Etiska Reglerna är gemensamma för samtliga tjugo medlemmar i European Franchise Federation och kallas för The European Code of Ethics for Franchising. Genom dessa regler får franchising i Europa en gemensam värdegrund och en samsyn kring hur ansvaret ska vara födelat mellan franchisegivare och franchisetagare. Att vara medlem i Svensk Franchise innebär att man följer de Etiska Reglerna och att man därmed uppfyller de krav som ställts av Europas samlade franchise- experter. Detta innebär en kvalitetsstämpel för medlemens franchisesystem. Kortfattat kan de sex avsnitten i de Etiska Reglerna beskrivas enligt följande: 1. Definition Franchising är ett system som bygger på nära och fortlöpande samarbete mellan företag som är juridiskt och ekonomiskt oberoende. En franchisegivare upplåter sitt koncept till en franchisetagare som betalar för att använda konceptet. Franchisegivaren upplåter varumärke, knowhow och löpande support. 5. Franchiseavtalet Franchiseavtalet måste överensstämma med inhemsk lag, EU-lag och de Etiska Reglerna. Avtalet ska vara skrivet på språket i franchisegivarens hemland. Vissa minimikrav finns på vad som ska vara inkluderat i franchiseavtalet. 6. Master-franchisesystem De Etiska Reglerna gäller mellan en franchisegivare och dennes franchisetagare eller mellan en master-franchisetagare och dennes franchisetagare men är inte tillämpbara på förhållandet mellan en franchisegivare och dennes master-franchisetagare. De Etiska Reglerna i fulltext finns att finna på Svensk Franchise hemsida under fliken Franchising och därefter under begreppet Etiska Regler. På Svensk Franchise hemsida finner du också allt som behövs för att ansöka om medlemskap. 2. Ledande principer I samarbetet inom och kring ett franchisesystem har franchisegivaren vissa skyldigheter och franchisetagaren andra. Franchisegivaren ska ha drivit sitt koncept med framgång en skälig tid, i minst en enhet innan någon erbjuds en franchiseenhet. Vidare ska franchise givaren äga varumärken och andra märken som ska användas i konceptet. Franchisegivaren ska slutligen ge franchisetagaren utbildning och support under avtalets löptid. Franchisetagaren, å sin sida, ska ägna heltid till konceptet samt förse franchisegivaren med information om hur verksamheten går. Franchisetagaren ska också hålla all know-how hemlig. Parterna förbinder sig att vara ärliga mot varandra och försöka lösa tvistigheter i god anda. 3. Rekrytering, annonsering och information Rekryteringsmaterial får inte vara vilseledande. En blivande franchisetagare ska få de Etiska Reglerna och en skriftlig beskrivning av relationen mellan parterna innan franchiseavtal träffas. Vissa principer finns också gällande för avtal. 4. Val av franchisetagare Franchisegivaren får inte utse en franchisetagare som inte har det kunnande och de kvalifikationer som krävs för uppgiften. ETISK NÄMND Svensk Franchise har inrättat en Etisk Nämnd som prövar frågor om tolkning och tillämpning av etiska frågor innom franchising. Till Etiska Nämnden kan både franchisegivare och franchisetagare anmäla ärenden. Läs mer om Etiska Nämnden på 11

12 SPONSORER VI ÄR MED OCH SPRIDER KUNSKAP OM FRANCHISE I SVERIGE! Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Åvägen 24, Gårdshus Göteborg telefon

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam.

Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam. Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen (SFF). Huvudsponsorer: FranchiseArkitekten, FranchiseGroup, LRF Konsult och Swedbank.. Sponsorer:

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Mässans gata 18 402 24 Göteborg telefon 031-40

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt?

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? Nr 4 december 2014 Lokalt fokus Team Sportias styrka Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Du&Co franchisingspecial

Du&Co franchisingspecial Hyr Du&Co franchisingspecial Mäklarens klipp Egenföretagaren som blev franchisetagare SIDAN 9 10 kända kedjor Skor, snabbmat, barnkläder, dörrar, glass SIDAN 10 Snabbväxare Kahls Kaffe expanderar med franchising

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering, Credit Management Services (CMS). Vårt erbjudande spänner över

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer