Övralidsbiblioteket. allan ranius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övralidsbiblioteket. allan ranius"

Transkript

1 20

2 allan ranius Övralidsbiblioteket S och läsning, och när bokraderna började trindberg brukade ibland ställa till tabelras för att få andrum, skrev Bo Bergman i Liv verka för närgångna behandlade han dem som han behandlade sina vänner i liknande fall: han gjorde sig av med dem. Han behöll bara vad som passade hans livsåskådning för tillfället. Heidenstams inställning till böcker påminner delvis om Strindbergs. För båda handlar det om tre boksamlingar eller biblioteksperioder. Heidenstams första omfattar barndoms- och ungdomsåren och det första äktenskapet fram till 40-årsdagen 1899, den andra två decennier i Djursholmsvillan och på Naddö och den tredje de femton åren på Övralid Olshammar och Stockholm Heidenstam omformade sakförhållanden till sin egen fantasivärld och spelade roller som för honom blev till verklighet. Litteraturhistoriker talar om inre sanning men också om en falsk herrgårdspojke, som skapade sin egen bakgrund fastslog han i Land och stad : På landet är jag född och där är jag bosatt. Född är jag i skuggan av den av Birgittasägner omsvävade kyrkan i Olshammar, heter det i När kastanjerna blommade. Han var född i Olshammar, men födelsen är inte inskriven i Hammars utan i Klara församlings husförhörsbok i Stockholm. Föräldra hemmet låg vid Humlegården, från 1876 en nybyggd villa på Träsnitt av Sigge Bergström Karlavägen 7, Villa Heidenstam. Gården Olshammar, som under senare hälften av 1800-talet var ett sommarviste, kallade han sitt egentliga barndomshem. Den anspråkslösa mangårdsbyggnaden, knappast större än en medelstor bondgård, uppfördes av morfadern i slutet av 1700-talet heter det i ett brev till Axel Lundegård: Byggningen är ovanligt ful och landtligt modest. 1 Boksamlingen i Stockholmshemmet omnämns inte i brev och tryckta skrifter till skillnad från Olshammarbiblioteket, som omtalas 1879 i ett brev till Emilia Uggla: Här fins nog en mycket stor boksamling efter min morfar, men den består till större delen eller nästan uteslutande af äldre böcker de yngsta från talet, hvilka bland andra fel har det att genom sin häftning taga mycket rum. 2 Det får en fyllig beskrivning i När kastanjerna blommade, kapitlet Min mormor, där det är kärleken till mormodern som präglar synen på boksamlingen och barndomens läsning. Det kallades biblioteket på grund av sina hemmagjorda björkskåp, som från golv till tak voro fulla med böcker. Fast litet och anspråklöst förtjänade det ett sådant namn. Vad som fanns i skåpen var mestadels läsvärt och fick för mig stor betydelse då. Ju äldre jag blev, dess hellre höll jag henne sällskap i det rummet. Dörrarna till de nedersta hyllorna voro utan glasrutor. Bakom dem låg det massvis med dråpliga gamla tidningar, politiska kalendrar och karikatyrer från tretti- och fyrtitalets riksdagsfejder och vägbrytning för adertonhundratalets borgerliga uppblomstring och rikedom. 21

3 Skalderummet på Olshammar. Nästa våning hade mer tycke av allvarliga skolsalar, men där man ej sällan ändå glömde sig kvar. Där undervisade Xenofon, Livius, Tacitus, Plutarchos och andra svartryggade greker och latiner på tyska. [ ] Men det fanns också andra teckentydare och spåmän. Det var de klassiska svenska skalderna, som med guldmantlade ryggar tronade bakom glas rutorna i skåpens ljusaste övre hedersboningar. Hur många främlingar stodo också ej där broderligt mitt bland gustavianer och göter och talade sina ännu svårbegripliga tungomål eller tolkades av översättare, som själva voro skalder. Till och med Vergilius sjöng på svenska: Jag, densamma, som förr på den böjliga pipan har spelat I bokskåpen felades ej heller våningar, där adertonhundratalet hade staplat upp sina romanluntors barbariska massa. Det överträffade i vikt och mängd vida allt, vad sjuttonhundratalet lyckats hopa av nu olästa alexandriner. Där rådde en sådan trängsel, att buntade följetonger och romanpackor lågo inklämda ovanpå varandra som likkistor i alltför trånga gravkällare. I bevarade utkast till När kastanjerna blommade varierar beskrivningen med andra författarnamn och uppdelning av skåpen i fyra avdelningar. Memoarerna ger även en skildring av släktingars bokliga intressen. I kapitlet Ett kvickhuvud porträtteras ryttmästare Edvard Reuterskjöld ( ), som reste ut och stannade i Frankrike under flera år och förde med sig hem en samling franska böcker, bland annat av d Alembert, Diderot, Marmontel, Boileau och Voltaire. Han skapade familjens förmögenhet, ett gods, som omfattade tunnland och sträckte sig två mil mellan Vättern och Unden 3 och han lade 22

4 grunden till släktbibliotekets böcker och kartor, som testamenterades till yngste sonen majoren Carl Rütterskjöld ( ), Heidenstams morfar. Denne reste i sin ungdom till Winkelmanns och Goethes Rom där han på Corson mötte Lætitia, Napoleons moder. Åtskilliga böcker köptes, i synnerhet tyska översättningar av grekiska och latinska klassiker tryckta i Stuttgart på och 1830-talen. Han markerade ägandet genom att skriva sitt namn med bläck i en och annan bok och genom att klistra in sitt bokägaremärke. Det finns ett femtiotal Övralidsböcker med exlibristexten Tillhörig Carl Rütterskiölds boksamling. Han beskrivs av dottersonen som gårdens fruktade envåldshärskare, men ärevördig och oförvitlig utan vank : Bad någon att få låna en bok i hans bibliotek svarade han vanligen nej, men sedan hände det att boken kom dagen efteråt sorgfälligt inknuten i ett paket och som gåva. Olof Robson, son till Heidenstams kusin och trätobroder Rutger Robson, har utan poetiskt skimmer beskrivit brukspatronen, som levde sitt liv på Olshammar som familjepensionär, som ofantligt snål och svårhanterlig i ekonomiska ting. 4 Mormodern Beata Rütterskjöld ( ) var huvudpersonen under Heidenstams barndom och fick stor betydelse för hans bokliga umgänge. För henne hyste han en hängivenhet utan gräns. Hon hade alltid en bok i händerna och några lågo bredvid henne i soffan. Hon var hemmastadd i äldre svensk litteratur och blev en vägviserska genom Olympen. De läste Schiller och Milton och hon älskade att slå upp Lidner. Hennes hjälte var Napoleon. Gåfva av mormor till Werner von Heidenstam står det på försättsbladet i två böcker med Rütterskjölds exlibris: Gudmund Jöran Adlerbeths Poetiska arbeten ( ) och Nicolas Boileaus Oeuvres (1812). Hon överlämnade enligt sitt testamente alla fransyska clacicer och alla de böcker och plancher som vid min död som min tillhörighet finnes 5 till dottersonen 1882 och Modern Magda von Heidenstam ( ) hade ej mycket sinne för litterära och konstnärliga tidsfördriv. Det gick en köldlinje genom hennes väsen 6 och den gick i arv till sonen. Boksamlingen var liten. I bouppteckningen redovisas 1 bokskåp med böcker 75 kr. Kate Bang har berättat att Heidenstam aldrig talade om modern efter hennes frånfälle, däremot alltid om fadern, överstelöjtnanten och fyrkonstruktören Nils Gustaf von Heidenstam ( ). De var motsatser, men oupplösligt förbundna. Han var framstående i sitt fack och en mångfrestare, som studerade stjärnhimlen, svarvade, målade, musicerade och strängade sin lyra. Bouppteckningen redovisar 1 bokskåp i skrivrummet, 1 bokskåp i läsrummet och 3 hyllor med böcker. Carl Magnus Carlander omnämner i Svenska bibliotek och ex-libris hans boksamling, som egentligen bestod av skönlitteratur. Öfver densamma hade han sjelf upprättat en förteckning som inte finns bevarad. Namnet inskrevs i böcker, omväxlande med en svartstämpel G v H och en relief- eller vitstämpel med namnet Heidenstam över vapenskölden. Det finns drygt hundra volymer med denna proveniens på Övralid, några har både Rütterskjölds exlibris och den heidenstamska reliefstämpeln, det vill säga sonen har använt faderns stämpel. På Övralid finns bland familjerelikerna i entréhallens spanska kista från Mauritzberg en mapp med Musikaliska utkast af N. G. von Heidenstam, flertalet handskrivna men en med fem sånger tryckt i Stockholm utan år. Efter giftermålet med Emilia Uggla började Heidenstam som titellös, oexaminerad, landsflyktig adelsman 7 en ambulerande tillvaro med ständiga resor och uppbrott. Han levde ett packlårsliv under sin sjuåriga bröllopsresa i Italien, Frankrike och Schweiz, med två koffertar och en transportabel bokhylla. Den senare, som är omnämnd i nyckelromanen Ultra montes (1903) av Donald Wedekind, är en resebokhylla för omkring 160 böcker. Den skänktes senare till Gustaf Fröding för att tas över av Cecilia Fröding, som i sin tur donerade den till professor Hjalmar Öhrvall. Slutligen överlämnades den till Övralid 1948 av fru Lisa Öhrvall. 8 Heidenstam skickade emellanåt hem en lår utlästa romaner samt böcker af hvilka jag ej haft behof för närmsta tiden. 9 När August Strindberg i månadsskiftet juli augusti 1886 flyttade från Othmarsingen utanför Zürich lämnade han kvar ett par boklårar hos Heidenstam på Brunegg. Ett lån på 50 franc utraderades genom en del av dessa böcker. Jag judade mig till halfva din boksamling eller mer i somras, heter det i ett brev den 17 november 1886 till Strindberg. 23

5 Av dessa några hundra volymer, huvudsakligen samtida fransk skönlitteratur, kvarstår kanske ett tjugotal, fem med dedikationer från Björnstjerne Björnson, Ola Hansson, L. Roger-Milès, illustratören Carl Larsson och översättaren Birger Mörner. 10 En bok av Paul Bourget och två av Guy de Maupassant har anteckningar och några troligen förstrykningar av Strindbergs hand skänkte Heidenstam till Fredrik Böök Gustave Flauberts Madame Bovary med talrika anteckningar av Strindberg; 11 för Heidenstam var Salammbô den viktigaste Flaubertboken, 12 men en gång tillade han: Vänta aldrig att jag kostymerar mig efter t.ex. Flaubert. 13 Vandringsårens böcker om nämns 1920 i ett brev till disponenten Arvid Hernmarck, bibliofil och Heidenstambeundrare och vän under ett tiotal år, såsom hoprafsadt hur som helst under tider, då jag var mer nödd att se på styfvern än nu. 14 Heidenstam slog sig ner i Olshammar sedan Villa Heidenstam sålts i maj Han var kyrkskriven i Hammars församling men vistades där endast kortare perioder, sammanlagt ett år. Den första och enda julen Heidenstam tillbringade där var 1890, då han i ett brev till Oscar Levertin ifrågasatte att bo i en så ålderstigen byggnad under de fyra kallaste månaderna. 15 Det oroliga och kringflackande livet fortsatte. Den 6 juli 1891 publicerade Nerikes Allehanda en idyllisk skildring från Olshammar af en vandrande student : Från skaldens stora och ljusa arbetsrum är utsikten åt alla håll tilldragande. Hvart man vänder blicken är det så tyst, grönt och vackert. Där glänser Vetterns spegel, klar och blå, inramad mellan skogiga höjder. Och låter man blicken hålla sig inom rummet så kan man ej annat än glädja sig åt de stora manuskripthögarne, som, det är man viss på, skola bli en vinst för landets litteratur. Åtskilliga kuriositeter i detta och andra rum röja orientalisten, och på hemtrefnaden har öfver allt den artistiska smaken tryckt sin fina prägel. Boksamlingen omfattade omkring volymer och bestod till drygt 90 procent av ärvda böcker. Vid ett besök av Oscar Levertin döpte denne arbetsrummet, som låg en trappa upp, till skalderummet, 16 ett skrivbord och några öppna hyllor från golv till tak med böcker från Villa Heidenstam. Det Rütterskjöldska släktbiblioteket stod i ett annat rum och en del av faderns böcker förblev troligen nedpackade. Då tidskriften Ord och Bild inför en artikel av Hjalmar Söderberg föreslog fotografering i arbetsrummet tyckte Heidenstam att det var narraktigt. 17 Efter den positiva debuten följde ett nytt umgängesliv, en son med Ellen Belfrage och Köpenhamnsskilsmässa Heidenstam lämnade Olshammar för gott. Han deltog inte själv i flyttningsbråket utan hans mamma och frånskilda hustru ordnade upp inför uppbrottet tillsammans med Robsons på Aspa. Inför auktionen den 25 september skrev han till Emilia om utgallring av bohaget: I det hela tycker jag att så mycket som möjligt bör afyttras alldenstund det mesta i alla fall är gammalt skräp, som ej är värdt att fraktas eller ligga uppbevaradt för en oviss framtid. I öfrigt kan du på platsen bäst själf afgöra om hvad som bör säljas. Härvidlag rättar jag mig efter ditt eget tycke och säjer endast: sälj helre för mycket än för litet. Alla böcker behålles utom en del gammalt följetongs- och romanskräp, som du efter behag kan utvälja. Mina böcker är väl bäst nedpacka i lårar och låta stå. En enda önskar jag för ögonblicket (dvs. tills i höst) att du försöker medtaga. Det är Flammarions Bebodda världar. Jag tror den står framme på bordet vid fönstret åt kastanjen. Hittar du den ej kan ingen hjälpa. Inpacka Fryxells historia och Held och Corvins historia och böcker som du sett mig mer begagna i en särskildt lår på hvilken du skrifver Historiska böcker eller sätter något annat märke, i fall jag framdeles vill efterskicka den. 18 Åtskilligt av det nedpackade bohaget blev kvar i det sönderspruckna huset och efter några år var det illa stäldt med V; saker af mögel, fukt och råttbo i boklår m.m. 19 Det översändes då Heidenstam köpt en villa i Djursholm. Heidenstams vistelseorter skiftade under de följande sex åren, , då de flesta böckerna var nedpackade och hälften avyttrades bodde Heidenstam på Artillerigatan 33 i Stockholm, i samma hus som sin mor. I ett brev till Emilia Uggla berättar han om bostaden, utgallring inför bokauktion och det egna behovet av böcker: Jag bor här ensam i tre rum och hvar morgon kommer en jungfru och städar. Åtta lårar har i dag afgått ompackade till auktionskammaren och mer 24

6 Exlibris. skall åstad så småningom. Af böckerna behåller jag bara helt litet för två små hyllor. 20 På Stockholms bokauktionskammare såldes större delen av faderns bibliotek tillsammans med flertalet Strindbergböcker och andra böcker den 15 april 1896, ett par veckor före bröllopet på Blå Jungfrun. Den 47-sidiga bokauktionskatalogen upptar poster eller drygt enheter (volymer, kartor, manuskript). Det var städmani och ingen genomtänkt försäljning. Slutsumman blev 419:85. För 125 poster översteg priset 1 kr. Till rariteterna hörde Carl von Linnés Wästgöta resa (1747) och Skånska resa (1751), som kostade 7 kr respektive 5:50. Ingen Stockholmstidning omnämnde bokauktionen. Hans Lindström har i en artikel i Bokvännen 1956 kommenterat bokförsäljningen. Han talar om auktionsfördömelse och ställer frågan: Kände han böckerna som en boja för sin fantasi? Han framkastar den gissningen att Heidenstam hade duplettexemplar och enstaka titlar återkommer i Övralidsbiblioteket. Katalogen redovisar några 1600-talstryck, det äldsta av Christophorus Nottnagel, Manuale fortificatorium oder Kurtzes Handbüchlein von der Vestungs-Bawkunst (1659). Drygt 200 är från 1700-talet, medan lejonparten utgörs av 1800-talsböcker. Nästan en tredjedel är skönlitteratur, drygt 200 naturvetenskap och teknik med Beskrifning öfver svenska fyrarne (1872) och lika mycket historia med ett femtiotal Napoleonböcker. Från morfadern härrör ett sjuttiotal häftade tyska översättningar av klassiska grekiska och romerska författare, ett trettiotal militaria och 400 kartblad med ett band handritade kanoner m m af C Reuterskiöld, nr Åtskilligt följde med i förbifarten, till exempel Gustaf Adolph Montgomerys biografi över Ernst von Vegesack (1827) och flera böcker rörande Ryssland och Karl XII samtidigt som Heidenstam arbetade på Karolinerna. Drygt 90 procent är ärvda böcker, några gåvor av författarkollegor såsom Ellen Key, Birger Mörner, Per Hallström, Hellen Lindgren, Arne Garborg, Karl Gjellerup och Karl August Tavaststjerna. Även egna böcker ingick, såsom den norska översättningen av Från Col di Tenda till Blocksberg och kalendrar där han lämnat bidrag såsom Från Mälarstrand, Julqvällen, Nornan och den i Chicago tryckta Linnea. Djursholm Genom ett impulsköp på fyrtioårsdagen blev Heidenstam ägare till en palatsliknande Djursholmsvilla i florentinsk stil med 9 rum, byggd 1894 av grosshandlare Walter Hultin, initiativtagare till de populära 25-öresböckerna. Efter inflyttning fick Oscar Levertin ta del av några kommentarer: Villan, snöhvit och af sten, ligger på en hög bergsudde med egen strand och elysisk utsikt öfver öar och vatten. Äfven läget är rätt mycket ur vägen. Gäller nu bara, om jag får vara i fred. Tänker på dörren, rättare grinden, sätta ett: Besök undanbedes. 21 Arbetsrummet var luftigt och ljust, skrev Leonard Ljunglund 1902 i den ofta citerade artikeln Hur våra författare arbeta. Genom fönstren lyste fjärden med de furuklädda öarna. Sedan de ärvda böckerna starkt decimerats fick boksamlingen en mera personlig prägel. Uppbyggnaden av ett eget bibliotek började under påverkan av vänner. Albert Engström ritade ett exlibris med granar och stjärnhimmel över en ödslig väg. Heidenstam tackade för teckningen: Stjärnhimmeln tilltalade mig mycket, skogsstiliseringen mindre. Därför har jag behållit himmelen men stjälpt ett par millioner lass snö öfver skogen hvilket gör sig bra. 22 Oscar Björck gjorde en ny teckning med texten Verner von Heidenstams bok och Heidenstam skrev i ett brev till Eva Acke 1899: Tanken är af undertecknad själf, men Engström har utfört himelen och Björck marken. Mer kan man ej rätteligen begära af en sådan liten lapp. 23 Tre år senare skrev han till den norska översättarinnan Bolette Pavels Larsen om sitt exlibris, att det synes mig något mindre lyckat i själfva utförandet, ehuru den ju kan ha andra goda egenskaper. Ehuru jag har en rätt betydlig boksamling brukar jag ej begagna den och i det hela förekommer här i Sverige liksom i Norge ytterst sällan en bok med ett exlibris. 24 Fototypi gjordes samma år och återgavs i tidskriften Varia 1899 och i Carlanders boklexikon. 25

7 Hos kulturdufvorna. Karikatyr av Edvard Forsström i Söndags-Nisse Tor Hedberg, Helmer Key, Verner von Heidenstam och Oscar Levertin (längst till höger). Storfolk av Knut Stangenberg i Puck

8 27

9 För den ständigt läsande författarvännen Levertin var det ont om riktiga böcker, lärda böcker i många band 25 och vid Fredrik Bööks visit under Stockholmsbesöket 1902 medgav Heidenstam, att biblioteket inte var vidare rikhaltigt. Heidenstam bodde och arbetade i villan under drygt fyra år. Trivseln var god till en början, men societetslivet med de rysliga stockholmskalasen och Nils Linders pedantiska och barbariska kritik komplicerade tillvaron. Olga Wiberg, som stod brud på klippön Blå Jungfrun 1896, ledsnade på skaldens tråkighet och tankspriddhet och hans evinnerliga landsbygdsfunderingar och reste slutligen själf utomlands och fordrade bestämdt att slippa alla Vättersuddar och i stället få äktenskapet upphäfdt. 26 Skilsmässa uttogs och efter att ha övervägt ett år såldes villan i september Naddö När stockholmsåren var till ända upplevde Heidenstam det som att ett tredje skede begynt. Han återvände till hembygden. Den 16 april 1903 flyttade han in på Naddö och gården presenterades för läsarna av Östergötlands Dagblad den 23 juni följande år. Naddö gamla corps de logis har undergått en genomgripande inre restaurering. Det hade på ett 30:tal år troligen ej varit använt till vinterbostad, utan blott bebotts om somrarne. Nu voro golfven omlagda, väggarne ombonade och allt nymålat. Möblerna voro antika, mest i hvitt och en del äfven unika. En gammal ekmöbel skulle hafva kommit från Visingsborgs slott. Å en del platser stodo kuriositeter och dyrbara minnen af olika slag. Vestibul och trappuppgång pryddes med helgonbilder från Italien och gamla oljemålningar. Uppe i rummen funnos originalmålningar af Zorn och Carl Larsson, gåfvor till skalden; likaså en stor tafla af Acke, en fantasi, föreställande en framtidsstad af bara järn och glas. Man ser där bl.a. ett stort palats, byggt av järn och med glasväggar, allt strålande i elektrisk belysning. I vattnet nedanför palatset ser man näckrosor och förvånas öfver att ändå finna litet sann natur bland allt konstlat; men hur bedrar man sig ej! Näck rosorna äro af hvitt glas och lysa med elektriskt ljus. En annan tafla var ett porträtt kallat Spökflickan. Den övre våningens stora, ljusa biblioteksrum upptog mitten av husets sjösida; även i sällskapsrummet fanns en stor bokhylla. Landshövdingefrun Alice Trolle talade 1917 om stora bekväma länsstolar, ett långt mahognybord på hvars blanka skifva ligga strödda böcker och tidningar och hvita bokhyllor fullsatta med böcker i vackra och dyrbara band bland hvilka står öfverst på hyllan Dantes tänkaransikte i mörk brons med lager om pannan. 27 Halva taket i biblioteket rasade i juni 1916 efter att Heidenstam rest sig från bordet och lämnat rummet uppskattade Erik Norling boksamlingen till närmare två tusen band, Ruben G:son Berg några år senare till tre tusen. 28 Jag ärfde efter mina morföräldrar en samling Exlibris, det första av Albert Engström och Oscar Björck, det andra av Gabriella Möllerberg, som troligen även ritat det tredje. 28

10 Naddö talsböcker, som dekorerade en fondvägg på Naddö. De gyllene ryggarna har visst lyst de besökande alltför starkt i ögonen. Att jag plöjt igenom en stor del af böckerna är, heter det i en marginalanteckning i Bööks Sveriges moderna litteratur (1921), som blev stympad vid inbindningen. Ett nytt exlibrisförsök gjordes Birger Mörner, nära vän med Heidenstam sedan 1890-talet, engagerade sin kusin Gabriella Möllerberg, född Mörner, som var konstnär. Hon deltog i umgänget med Heidenstams, möblerade Heidenstamrummet på Mauritzberg och kopierade ett porträtt av presidenten Otto Reinhold Strömfelt vid Svea hovrätt åt Heidenstam började hon rita exlibris, åt Heidenstam. Mörner tyckte att en uggla var för vanligt och föreslog att hon skulle gå igenom hans exlibrissamlingar för att ha något att utgå ifrån. 29 Den 18 februari 1913 skrev Heidenstam till Mörner: Pyret har verkligen talang. Jag har ännu inte hunnit tacka henne. Alla tre äro bra, men som den med snömotivet är minst adlig och står det ursprungliga uppslaget närmast, behåller jag väl den. En beställning gjordes på 500 stycken hos Aktiebolaget Hasse W. Tullberg i Stockholm. 30 Heidenstam inklistrade inte dessa exlibris i sina böcker, utan de var bara objekt för samlare, som ofta hörde av sig. I arbetsrummet på Övralid står en dansk mahognychiffonjé, där det förutom restlagret finns ytterligare ett exlibris med en vapensköld, av allt att döma av Möllerberg. För Heidenstam var Naddöåren produktiva, en storhetstid med 50-årsfirande och Nobelpris. Han var klädd i golfbyxor som en gammaldags lantjunkare och kallades stundom patron. En femminuters filminspelning gjordes Den tredje hustrun Greta von Heidenstam erhöll andra priset vid den första svenska skönhetstävlingen Hon trivdes på landet, skapade hemtrevnad och skötte gård och hushåll mönstergillt. Lantbruket omfattade 90 tunnland, hushållet 9 10 personer. I sina almanacksanteckningar omtalar hon hur tillvaron efter den romantiska förälskelsen blir alltmer fylld av problem. Åter ett år fullt af olyckor slut. Måtte det nya året bli bättre i alla afseenden, blev slutkommentaren den 31 december Som nunna i Naddö kloster hade Lilla hennes nåd svårt att följa klosterreglerna. Hon släpade Heidenstams namn i smutsen På Naddö blev det endast formell skilsmässa; hon bodde kvar som husfru Greta Sjöberg. Tio år senare rymde hon till Norge med trädgårdsdrängen, den vackre Gerhard. Skilsmässa uttogs 1916 och två senare såldes gården med inventarier. 29

11 Biblioteket på Naddö. När man skall slå sönder något, lönar ej att räkna splintorna eller att känna efter, om det värker i handen. Hade jag ej ändå fått öfver så många lårar med skräp, så svåra att få förvaringsrum åt i dessa tider, skulle jag ha haft en sorg mindre, 32 heter det i ett brev till Ellen Key. Heidenstam ville vara fågelfri och behöll endast möblerna i ett av rummen. 33 Man borde aldrig äga mer än det nödvändiga. Af 100 böcker är det kanske fem, som man ibland plockar ned och läser i. Hvad skall man då med de 95? 34 heter det under en av flyttningsdagarna i ett brev till Hernmarck. Men attityden inför biblioteket som en ansamling av böcker kunde ett par veckor senare slå över till nedstämdhet: Underligt känns det, för att välja ett beskedligt ord, att plötsligt sitta utan gård och hem och bo i koffertar och lårar. 35 Åtskilliga böcker bortskänktes, Emilia Uggla erhöll en halfstor lår. 36 Hernmarck förvärvade några möbler och biblioteket på Naddö, med rätt för Heidenstam att återköpa; allting inpressades inom ramen af kr. 37 Det inköpta förvarades tillsammans med deponerade saker i en flygel på Hässelbyholms slott, två mil från Strängnäs. 38 Vid Hernmarcks konkurs 1923 överfördes tillhörigheterna till Stockholm och slottets inventarier utbjöds till auktion. Efter mycket bråk och långa förhandlingar med Södermanlands enskilda bank återfick Heidenstam böcker, silver och möbler. 39 När Heidenstam hade sålt Naddö ville han lämna Sverige och slippa ut ur detta fängelse, där partiträtan ekar i väggarna och luften har blifvit omöjligare att andas än någonsin. Jag känner mig, skrev han i ett brev till Hernmarck den 9 januari 1918, som en fisk, som långsamt förgiftas och dör innanför glasväggarna i ett akvarium, där inget friskt vatten längre kan sippra in. Han förde under sju år en rotlös tillvaro i Danmark och vid Rivieran med kortare sejourer på Mauritzberg vid Bråviken och Hässelbyholm. 30

12 Boksamlingen fick under den ambulerande tillvaron inte samma tillväxt som tidigare. Av förvärven har endast enstaka böcker bevarats och kontinuiteten bröts för periodica. Fataburen finns från 1906 till 1919, Karolinska förbundets årsbok och Samfundet Sankt Eriks årsbok Övralid Kate Bang, som blev bekant med Heidenstam 1916 och hans livsledsagerska under två decennier, kämpade i åratal för en gård i Sverige och helst Övra Lid. 40 Under Naddötiden hade det gjorts utfärder nästan varje år till Övra Lid, men Heidenstam var osäker in i det sista. 41 Han ville helst bo på landet i ett herrgårdshus utan lantbruk. Öfvralid är i mångt det mest tilltalande, heter det i ett brev till Arvid Hernmarck den 13 juli Frånsidan är behofvet af folk, af sex drängar, och det i en trakt, där folket är elakt. Äfven har själfva rätsidan, den på en gång klassiska och nordiska utsikten, sina faror. Hur kommer den att se ut, när man en vacker dag begynner att hugga ned skogarna? Det såg bedröfligt ut för det lilla stället Åsen. Den 22 september 1923 köpte han gården, rik på skog och utsikt. Den gamla huvudbyggnaden, träslottet, hade rivits i slutet av 1800-talet. Han planerade ett nytt hus och ville vara sin egen Tessin. 42 I september 1925 var det färdigt för inflyttning. Träbyggnaden har beskrivits som ett arkitektoniskt självporträtt, hans sista dikt när orden hade övergivit honom. 43 Heidenstam tyckte om tunga och osirade hus, inga grannlåtar. Han talar om den fäderneärvda herrgårdsstilen, att det såg ut som ett slott både utan och innan. 44 Det var lika många rum som på Naddö, fyra rum på bottenvåningen och sju på den övre, varav tre gästrum. Möbleringen ger grunden för ett hem och det var inte planerat för större umgänge, såsom på Naddö med en stor salong och en blå salong. Platserna i Övralids matsal äro begränsade, 45 skrev Alice Trolle. Heidenstam blev en gång förvånad efter en resa till Italien: Jag begriper inte att Övralid verkade så enkelt, när jag kom hem. Det var väl med minnet av våra palatshotell. Nu tycker jag så bra om det. Det är ett hem just som jag önskade det. 46 Borgardömets sångare av Einar Nerman i Fram Heidenstam sade alltid Övralid med en hopdragning till ett ord, sanktionerat av professor Adolf Noreen; båda versionerna finns i äldre tid. Sockenborna i Västra Ny uttalar varje namn för sig och markerar därigenom tydligare höjdskillnaderna mellan gårdarna. Uppställning av boksamlingen Här är oerhördt mycket att ordna på gården, skrev Heidenstam i början av december 1925 till Sven Hedin, och jag vill helst styra därmed nu 31

13 med ens och så bli fri. Från sju på morgonen till sena kvällen har jag ingen annan sittstund än vid måltiderna, men kaos förvandling till reda börjar närma sig. Jag vill tro, att allt skall vara klart till jul. Bang har beskrivit uppackningen och uppordningen av böckerna på följande sätt: Det var festligt den dag då böckerna, som sovit sin tysta sömn i mörka packlårar under de många år deras herre varit hemlös, åter togs fram i solljuset. Sandell körde dem i fordvagnen från ladan upp till fönstren, där jungfrurna slog dem mot varandra och dammade dem innan H. ställde dem på deras platser. Systematiseringen blev den enklast möjliga. Böckerna i förgyllda franska band, som stammade huvudsakligast från Olshammar, skulle stå så att kvällssolen kunde lysa på de guldsirade ryggarna; historisk och filosofisk litteratur på den hylla, som var lättast åtkomlig. Geografiska verk, resebeskrivningar och hembygdsböcker stod sida vid sida med böcker om djur och fåglar; uppslagsböckerna sattes nära telefonen och skrivblocket. Med de skönlitterära böckerna var det inte så noga, de skulle vända ryggen från ljuset och ordnades mest efter inbindningen så att inte rött och blått blandades för bjärt; den boksamling H. köpte av Strindberg på åttiotalet i Schweiz var bunden i röda band. Det var en artist och inte någon biblioteksman, som stod för arrangementet. 47 I en svart anteckningsbok, som nu ligger i chiffonjén bakom arbetsbordet i skrivrummet, förtecknade Bang lösöret den 1 januari Boksamlingen anges till band och med det antalet började det tredje biblioteket. Det övre hörnrummet, Bangs skrivrum, var för Heidenstam husets vackraste. 48 Böckerna uppställdes i det största rummet (9 6 m) med tre fönster och två dörrar. Det var vardagsrum och sällskapsrum betecknade Marika Stiernstedt det som ett utpräglat maskulint rum med långt biblioteksbord och bekväma läns stolar. Få prydnadsting. 49 Två år senare beskrev Eva Alkman- Malm det i en intervjuartikel: Verner von Heidenstams bibliotek på Övralid är ett mycket vackert rum. Ett stort hörnrum på nedre botten med krämfärgade, limstrukna väggar, inbyggda Övralidsbiblioteket. 32

14 Vykort. Heidenstam vid mahognybordet. 33

15 bokhyllor i tre hörn, en prelatviolett flossamatta över större delen av golvet, gardiner i exakt samma ton och gamla möbler av blänkande kanstanjebrun mahogny. På väggarna silvergråa stålstick och ett par mörknade familjeporträtt. Ett ljust, vänligt rum med en strålande utsikt över Vättern. Ett förnämt accord, som förhöjs av bokhyllornas innehåll, interiörens enda egentliga smycke. 50 Efter femton år omfattade boksamlingen drygt 100 hyllmeter. Två tredjedelar stod i bokrummet, resterande tredjedel var i sämre kondition och magasinerad. Ytterligare ett bokhörn var planerat till vänster om ingången och hyllorna låg i reserv på vinden. 51 Men de nio kopparsticken efter Pinturicchios målningar i Siena dombibliotek fick hänga kvar på väggen. Det fanns troligen inte någon annan lämplig plats för hörnmöblerna och björnfällen. Mitt i rummet står ett gammalt salongsbord, en 70-årspresent, som hade sålts vid försäljningen av Naddö och hamnat på Östgötabanken i Motala. Bordet var under Heidenstams tid överfullt med böcker. Numera ligger där endast Övralids gästbok, som prins Eugen skänkte den 7 oktober 1925 med inskriften Från den förste gästen. Bokhyllorna närmast dörren vid ett litet telefonbord till höger om ingången innehåller Heidenstams egna utgåvor, geografi med mera. I hörnet på andra sidan fönstren står framför allt historia och vitterhet. Hyllorna bakom mahognybordet, som den mångkunnige Karl Löfqvist på Sjö hagen, Nedra Lid, hade gjort liksom arbetsbordet i skrivrummet, rymmer huvudsakligen ärvda böcker från föräldrahemmet och Olshammar. De utgör omkring en femtedel av bokbeståndet. Mellan bok raderna hänger tre miniatyrporträtt av anförvanter. Mahognybordet längst in i rummet hade ett annat utseende än det har idag. Vid Werner Wolfs besök 1929 fanns praktband av heidenstamska verk, dessutom medaljer, mynt och sådana minnen som skalden särskilt ville hedra. 52 Marika Stiernstedt reagerade inte 1932 på det framlagda innehållet 53 såsom Bertil Malmberg vid sitt besök fem år senare. Jag har ingen förmåga att beskriva rum och inredningar men kan inte underlåta att nämna ännu en detalj: det bord där Heidenstam hade sina mångfaldiga äretecken uppradade. Detta dignade under sin bördas överflöd. Ingen av de stora representativa svenska författarna (endast Selma Lagerlöf gör kanske ett undantag) har erhållit lika många officiella utmärkelser som diktaren på Övralid. Jag kan omöjligt påminna mig den vackra kollektionens alla enskildheter: där var nobelprisets ädelt smyckade och textade dokument, där var det svenska hedersdoktorsdiplomet, där var hedersdoktorsdiplomet från Heidelbergsjubileet, en otrolig myckenhet av hyllningar, adresser och medaljer, allehanda minnesgåvor och historiska suvenirer, överräckta av militära staber, vittra samfund och lärda akademier. Man har ofta låtit mig veta, säger värden spjuveraktigt, att man bör gömma undan sådant här, icke lägga fram det till beskådande. Ty det är ett bevis på obotlig fåfänga. Det är det ju också. Men jag undrar om så är. Icke alla människor ha en naturlig relation till sina troféer. De både överskatta och underskatta dem, älska dem men blygas för sin kärlek och handha dem så som en skåpsupare handhar sin flaska. Heidenstam åter betraktar dem som festliga insignier med det väsentliga ändamålet att dekorera livet. De harmoniera med hans art, livskänsla och levnadsstil, med hans sinne för tecknet, för det symboliska, för den med innehåll mättade åtbörden. 54 Heidenstam var i fråga om beröm, hyllningar och utmärkelser ständigt sugen som en varg. 55 Den 7 maj 1914 skrev han till Karl Otto Bonnier: Tack för guldtian, som vi ha haft roligt åt och tillika med några segertecken redan ligger under glas. Efter hans död har självförhärligandet nedtonats och bordet domineras av vackra bokband. Övralids sobra bibliotek är starkt präglat av en pedantisk ordning med välbundna gamla, nya och egna böcker, uppställda efter bandens färg och format och med de förgyllda helfranska banden placerade så att kvällssolen kan lysa på de gyllene ryggarna i de släta vitmålade bokhyllorna. På bibliotekets långbord rymdes ingen skrivmaskin, men väl en stor pennformerare, folianter och brevsamlingar, 56 skrev Ulla Eliasson i en artikel om biblioteksprojekt under 100 år. För Per Gedin är det ett magnifikt bibliotek, där bokryggarnas färg symboliserade det land respektive böcker kom från och böckerna var uppställda efter ryggarnas färg för att man lätt skulle hitta bland dem. 57 Men det är en skönandes egen spontana ordning med några grundtankar: en sammanhållning av ärvda böcker, av ny- 34

16 bindningar med röda, blåa och bruna band samt en strävan att hålla samman ett par avdelningar. En närmare hyllkontakt avslöjar, att ibland står del 1 på en hylla och del 2 på en annan, en periodikasvit på ett ställe och en enstaka årgång på ett helt annat, en upplaga av Erwin Guido Kolbenheyers Spinoza-Roman på en hylla och en senare upplaga på en annan. 19 böcker av Selma Lagerlöf står på tre olika hyllor och tre dedicerade böcker i magasinet, Henrik Schücks Svenska akademiens historia 1 7 ( ) i biblioteket, arbetsrummet och magasinet. Från början uppställdes allt i biblioteket och det fanns gott om utrymme. Drygt två tusen band tillkom under Övralidstiden. Det skedde en kontinuerlig uppflyttning till vinden och åtskilliga gåvor överfördes ouppsprättade, såsom Tage Aurells Till och från Högåsen (1934) med anteckningen Besv. En och annan besökare har reagerat inför magasinering av den moderna litteraturen: Gunnar Ekelöfs Sorgen och stjärnan, Harry Martinsons Spökskepp och Resor utan mål och samtliga fem böcker av Artur Lundkvist. De dåliga böckerna stod först i ett rum, den s.k. bokkammaren eller Inferno, namnet därför att det blev så hett under plåttaket på sommaren. 58 Då detta iordningställdes som vindsgästrum för Kate Bangs barn flyttades böckerna längst bort utmed gaveln på det allmänna vindsutrymmet, där ett dussin koffertar står uppställda, däribland ovan nämnda resebokhylla och en järnbeslagen koffert med kunglig krona och Adolf Fredriks initialer A F. 59 Bokförvärv Heidenstam var inte intresserad av att bevaka nyutgiven litteratur varken i kataloger eller vid bokhandelsbesök. De egna bokinköpen är troligen inte mer än ett hundratal. Några exempel ur korrespondensen. Jag har köpt mig en dyr bok Kongen af Björnson. Den är mästerligt skrifven, heter det 1882 i ett brev till hustrun. 60 I december 1907 inköptes Axel Olriks Nordisk Aandsliv: Vikingetid och tidlig Middelalder (1907) skrev han till Birger Mörner om När de döda vittna: Jag rekvirerade genast Fürst. Det är ju i sin anspråkslösa form en historisk guldgrufva omtalas förvärv vid ett Stockholmsbesök av två volymer av Guglielmo Ferrero på svenska; 62 italienaren var Heidenstams förslag till nobelpristagare. Inför förarbeten gjordes enstaka förvärv. När han var i behov av filosofisk litteratur under arbetet på Hans Alienus vände han sig inte till en bokhandel utan till bokförläggaren, som anskaffade Albert Schweglers Grunddragen af filosofiens historia (1856). 63 Lundegård erbjöds 1903 en god affär inför gemensamt julfirande på Naddö: Vill du göra en god affär och medtaga din Visingsöbok till afsalu, så är jag spekulant. 64 Vadstena bokhandel besöktes, en ganska god bokhandel i förhållande till stadens obetydlighet. 65 Några enstaka bokinköp förtecknas separat i hushållsböcker, men bokhandelsräkningarna på sammanlagt omkring kr specificeras inte. De innefattar även frimärken och papper, cigarrer och cigaretter. I biblioteket på Övralid finns några kapslar vid telefonhyllan med ett tiotal kvitton från Walfrid Nilssons bokhandel i Motala, som redovisar Vildros skrivpapper och kuvert, reservoirpennbläck och läskpapper samt ett 30-tal böcker; en tredjedel av dessa finns på Övralid. Bang var drivande vid förvärv och stod för de flesta bokinköpen under de sista decennierna. 66 Hon tog med sig egna böcker från Danmark och övertalade sin fader grosshandlare Joseph Herforth att köpa böcker på auktioner i Köpenhamn. En lista på ett 30-tal inköpta böcker avslutas med följande ord: og mange flere som jeg nu ikke orker at skrive op. Naturligtvis er der mange du maaske ikke bryder dig om, men du maa huske, at paa en saa stor bogauktion som denne var, salges ofte 3 à 4 bind sammen og vil man have et maa man tage de andre med. Dertil kom at jeg sögte efter ens bind, saa det kunde blive en vacker serie og det tror jeg det bliver. De er alle ens bundet kun 5 er olika, men disse ogsaa brune og gamle vackra franske band! Hos mig fylder de 3 hylder, paa Övralid sikkert 2. Mindst! 67 Åtskilliga böcker har inklistrade Exlibris MDCCCLXXXVII Sigurd Trier eller stämplade Hvedholm bibliothek och Holstein- Holsteinborg, de senare omtalas i ett brev som 297 härliga gamla empireband. 68 Den mycket läsintresserade Bang drev på och tillsammans köpte de åtskilliga volymer, i synnerhet under de första resorna till Italien. Ett besök i en välförsedd bokhandel i Pisa får följande kommentarer: Heidenstam köpte flera av Zolas och 35

17 Lotis romaner till mig. Alla ingick i Collection Nelson, och på Övralid skulle vi en gång komma att binda dessa enkla små böcker i vackra skinnband; det var ett minne från våra reseår, och Heidenstam satt och klistrade med stor omsorg författarporträtten från de lösa omslagen in i böckerna. 69 I Övralidsbiblioteket finns inga bundna Collection Nelson-böcker. De har troligen borttagits och översänts med hennes övriga bohag i augusti 1937 när hon inte längre var välkommen på Övralid. Varje vecka, heter det i Vägen till Övralid, besökte vi bokhandeln i Nizza och köpte nytt förråd. Den boklår, som Caesar [Strobino] hjälpte oss att spika igen och skicka hem, då vi bröt upp från Villa Lottina, blev ganska tung; vi hade formligen slukat franska böcker, mest revolutions- och napoleonslittteratur, vilket hyllorna på Övralid bär spår av. Intresset för Napoleon hade hon gemensamt med Heidenstams mormor. Förstrykningarna i Napoleons Correspondance är av hennes hand. Bangs engelskorientering avspeglas i en samling engelska tidskrifter, som ligger i en koffert på vinden. Till min födelsedag, heter det i Övralid, köpte han antikvariskt Starbäcks historia, men det var därför, att den var en gammal bekant och lämpade sig till att läsa högt ur för barnen; i den hittade han lika bra som i Fryxell. 70 Som ledamot av akademier och samfund och medlem av sällskap och föreningar, erhöll Heidenstam flera hundra böcker och periodiska skrifter. Och som ordförande i Stipendiefonden mottog han böcker heter det i ett brev till Karl Otto Bonnier: Ja, du sände i våras Kumlagården, Göran Delling, Margot och Källorna. Vidare har jag fått Gertrud, Nattens röster, Jacobssons sista och Lundhs af i våras samt Oscar Stjernes Sol och snö, Melsteds Fantomer och Öbergs Makter och Geijerstams Bröderna Mörk. 71 Samtliga ovan nämnda stipendieböcker saknas i Övralidsbiblioteket, liksom en boksändning fyra år senare: Hjalmar Bergmans Amourer, Sven Lidmans Thure-Gabriel Silfverstååhl, Artur Möllers Kroppens komedier, Anders Österlings Blommande träd, Marika Stiernstedts Lilas äktenskap, Gustaf Hellströms Kuskar, Elin Wägners Pennskaftet och Anna Wahlenbergs Sagor. Albert Bonniers förlag översände bokpaket un der ett halvsekel. Heidenstam tackade ofta för böcker, som utgjorde betydelsefulla tillskott. Under 1930-talet skötte Kate Bang förkråkningarna i julkatalogerna. 72 Dessemellan kom bok - sändningar, såsom i juni 1927, då önskade böcker översändes efter Karl Otto och Lisen Bonniers besök på Övralid: Axel von Fersens Dagbok, Martin Lamms Strindbergs dramer, Karin Smirnoffs Strindbergs första hustru, Karl Otto Bonniers Gerhard Bonnier och Ludvig Nordströms Stor-Norrland. 73 Julafton 1932 tackar Heidenstam för böcker och tillägger, vill du sända mig några flere, särskilt av Artur Lundkvist och Harry Martinson bekräftade Bang mottagandet av det sista bokpaketet: Personlig takker jeg for den blå og röde Culbertson, de må studeras i enrum, de passer ikke i Skaldens bibliotek! 74 Utländska författare översände sina böcker till Nobelpristagaren och ledamoten av Svenska akademin, såsom Harimohan Banerjee , Armand Godoy (26 böcker ) och Erwin Guido Kolbenheyer (14 böcker genom Otto Höfler och ett förlag i München). De vill ha nobelpris förstås 75 var Heidenstams brevkommentar till Carl Milles. Författarkollegor och vänner förärade sina böcker och särtryck. Arvid Hernmarck översände ett tiotal böcker och Harald Schiller recensionsexemplar. Uppordning och bindning Året efter inflyttningen skrev Heidenstam i ett brev till Kate Bang: Lycklig är jag att den stora samvaron äntligen åter börjar. Nu skola vi arbeta. Bland annat skall du katalogisera hela biblioteket. Och det bums! Inget dagdriveri längre. 76 Bang gjorde en avskrift av valda delar och citerade ur brevet i sina memoarer, men omnämnde inte önskemålet. Hon ryggade tillbaka inför yrkandet. Förslaget om en katalog var troligen ett hugskott för stunden. Heidenstam hade inte behov av systematisk ordning på böcker och papper. Bang övertalade Heidenstam att gå med på ett herrgårdsexlibris och Oscar Björcks nya skisser lades åsido. Hennes pappa föreslog en enkel smal pappersremsa (9 3 cm) med texten Tillhör biblioteket på Övralid och lät trycka sådana hos Ferslew i Köpenhamn. Inklistring gjordes i flertalet böcker nedtill på främre pärmens insida, Heidenstams såväl som mina, tillade Bang

18 Böckerna i vardagsrummet är en representativ samling med endast ett hundratal häftade böcker. Under Stockholmstiden lämnade Heidenstam böcker till bindning hos Gustaf Hedberg. Vid telefonhyllan står ett 80-tal blåa klotband med en blomma på bokryggen och Hedbergetiketter. Hushållsböcker för Naddö redovisar inbindningar under elva år för närmare 800 kr, i regel två gånger om året skickades en samling böcker till Köpenhamn. Jag har inte haft någon annan bokbindare att tillgå än min ordinarie i Vadstena, heter det i ett brev till Victor von Vegesack 1912, så du får mer se till den goda viljan än resultatet. Skickar man till någon i Stockholm, får man vänta ett halfår eller mer. 78 Han åsyftade Gustaf Mårten Peterssons och sonen Uno Peterssons bokbinderi. I Motala anlitades bokbindare Mårten Lindgren, inflyttad till köpingen 1906; firmaetiketter med texten M. Lindgrens bokbinderi, Motala inklistrades stundom i böckerna. Han dog 1927, då Harald Carlsson övertog verkstaden. Lindgrens dotter Stina kunde som 92-årig 2001 erinra sig besök av Heidenstam och Bang i faderns verkstad i källarvåningen på Kyrkogatan 6. För Övralidssamlingen gjordes flertalet i bruna halvband med 4 5 upphöjda bind. Drygt 200 volymer skönlitteratur (svensk, dansk, norsk och fransk) har enhetliga röda bokryggar, häri ingår de av Strindberg köpta böckerna Det finns några verifikationer sparade i en kapsel i biblioteket. Ett kvitto 1924 redovisar 10 band från Bokbinderi Michel Mikkelsen, Helsingör. Två räkningar från Uno Petersson 1926 upptar 41 band och fem pärminhängningar. Tre fakturor från M. Lindgrens bokbinderi upptar 234 band. Tre kvitton från Harald Carlssons bokbinderi 1934, 1935 och 1936 gäller inbindning av 8 band (Svenska akademiens handlingar, Svenska akademiens ordbok och Erik Lindorms bokfilm över Oscar II). Birger Mörner översände Turkiska år (1926) och i tackbrevet skrev Heidenstam: Jag hann ej mer än ögna på sidorna om Abdul Hamid, förrän jag måste lägga in den i ett stort och gapande paket som just skulle avgå till bokbindaren. Skinnryggens ära väntar den 80 på hyllan står boken i ett enkelt blått band inbands fyra exemplar av Carolus rex, den italienska översättningen av Karolinerna, och ett praktband överlämnades till Mussolini. 81 Stundom skrevs anvisningar in i böckerna. På försättsbladet till Shellys Poetical works står: På ryggen skall endast stå ordet Shelly. Gallring, utlån och gåvor Heidenstam var generös med sina egna böcker, som lämnades till vänner och översättare gjorde Kungliga biblioteket en förfrågan om komplettering av sina 51 utomlands tryckta arbeten av Heidenstam. 82 Heidenstam beklagade i svarsbrevet att mycket förkommit och översände inte någon bok. Som svensk representant för en internationell litterär förmedlingsbyrå i Paris bad Elsa Thulin 1928 att få placera Heidenstamverk i olika länder. Kate Bang sände tio böcker och lämnade följande klargörande svar: De önskade upplysningarna skulle självfallet gärna lämnas, om det läte sig göra annat än i högsta grad ofullständigt. Det har under årens lopp ingått en sådan mängd brev om översättningar och så många auktorisationer lämnats begränsade till endast ett år, att det är omöjligt att minnas dem eller veta vilka som ha uppnått resultat eller ej. Där några skickade exemplar ha bevisat tryckning, ha de sedan i de flesta fall blivit bortgivna eller förkommit. Emellertid medsändas här några befintliga exemplar från senare år. På Riksbiblioteket i Stockholm finns emellertid eller fanns åtminstone förr förteckningar att tillgå över där kända översättningar till främmande språk. Det enda som härifrån kan meddelas, är följande. Tyskland. Allt är där översatt och utkommer numer hos Langen, som har ensamrätt. Ryssland. Karolinerna och kanske någon annan bok påstås vara översatta, men äro i så fall nu antagligen på index. 37

19 Polen. Karolinerna. Om fler ovisst. Ungern. Endymion. Sannolikt ej fler. Prag. En eller två böcker översatta. Ovisst vilka. Italien. Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Översättning av Karolinerna lär pågå. Spanien. Sannolikt inga. Holland. Okänt hur det förhåller sig där. England. Karolinerna, i två olika upplagor. Folkungaträdet. Amerika. Ovisst vilka. Finland. Till finska: Karolinerna, Svenska och deras höfdingar, kanske fler. Frankrike. Karolinerna. Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Danmark. De flesta. (Gyldendal). Hur ödeläggande de flesta översättningar äro visar redan en jämförande blick på den engelska och svenska slutversen i Folkungaträdet II. Skulle det någonstädes på allvar bli fråga om en översättning, bedes att då hos Bonnier rekvirera den ifrågavarande boken på doktor H räkning. 83 Svarsbreven vittnar om bristande kontroll och ringa intresse för översättningar utöver arvodet. Av Heidenstams egna böcker är 92 titlar förtecknade i kataloger på Övralid, 50 svenska och övriga översättningar till 10 olika språk samt en punktskriftsupplaga av dikter från 1933, översänd av De blindas bokfond. I källarmagasinet finns ett hundratal dupletter. Av svenska Heidenstamtryck finns bara en fjärdedel, av översättningar mindre än hälften. De senaste 70 årens tryck, omkring 150 volymer, är mycket dåligt representerade. Heidenstam skänkte böcker till Manfred Björkquist för Sigtunastiftelsen 1919, till ett sanatorium i Davos Vid ett besök 1933 tillbringade Werner Wolf en god del av den andra eftermiddagen i bokkammaren och plockade ut en ståtlig hop värdefulla verk, som skalden sedan godkände och lovade sända som fraktgods några veckor senare 84 till Tyskland. Bonniers fick mot räkning besörja översändning av Heidenstamböcker till Åbo svenska akademi 1919, Nordische Institut vid Greifswalds universitet 1920 och Deutsches Seminar der Universität Heidelberg Boksamlingen blev starkt decimerad vid flyttningar och även i den tredje samlingen på Övralid gallrades hundratals böcker ut. Kate Bang utrensade suspekta böcker och 1937 utplockade Otto Frödin ett par hundra exlibrisförsedda Övralidsböcker, då Kate Bangs tillhörigheter översändes till Danmark; bokurvalet gjordes på måfå och prins Eugens tavla Utsikt mot Vadstena, silversaker med mera undanhölls. 85 I brev till Ole Söderström omnämner hon sina böcker, som fulgt mig gennem årene och er blevet en del af mit liv. I flere stöder jeg på märker jeg har sat under de lykkelige Övralidsårene, også märker af H-m, og sådant hjälper og styrker i ensomheden. 86 Bangs boksamling delades mellan barnen Karen och Jörgen och en del av böckerna är bevarade. 87 I Övralid-boken omnämner Bang i ett kapitel om högläsning flera böcker som saknas i biblioteket, till exempel av Hjalmar Bergman, Oscar Block, Charles Darwin, Bror Gadelius, Henrik Ibsen, Johannes Jörgensen, Ernest Renan, Viggo Stuckenberg och Troels Troels-Lund. Andra saknade böcker. Fra Piazza del populo (1867) av Vilhelm Bergsøe, som Heidenstam rekommenderade i brev och omnämnde i Marmorfångarne. Georg Paulis Mina romerska år (1924) innehåller några sidor om Heidenstams målarstudier i Rom; enligt Bo Lindwall, som utnyttjade boken vid en utställning på Waldemarsudde 1973, hade Heidenstam gjort marginalrättelser i boken. 88 Alma Hedin berättar I minnets blomstergårdar att hennes syster Emma tillbringade några månader i slutet av 1930-talet på Övralid och läste högt för Heidenstam ur Frans G. Bengtssons Karl XII:s levnad ( ), 89 men boken saknas liksom Sven Hedins Ett varningsord (1912). Av Spektrums 11 nummer saknas ett Gunnar Ekelöf-häfte, nummer 6; häftet fanns på 1990-talet, men försvann senare. Böcker utlånades ibland. Samma år som Heidenstam flyttade till Naddö flyttade Lundegård till Gränna. Det blev ett flitigt umgänge och många brev utväxlades. Lundegård lånade ur vännens bibliotek, men inför julbesöket 1903 önskade Heidenstam få tillbaka hela min af dig bortröfvade folkungalitteratur, som jag nu behöfver. 90 I ett kortbrev till Fredrik Wulff omnämnde Heidenstam en dedicerad gåvobok från denne, spårlöst försvunnen sedan åratal. Någon torde ha lånat den. Och låna är i Sverige ju en finare form för stöld

20 Boksamling Heidenstams bokkunskap var ringa. Han var en dilettant i sitt umgänge med böcker. 92 Kate Bang skrev i Övralid-boken: Det bibliofila intresset, som både Arvid Hernmarck och Birger Mörner odlade, och som gjorde boksamlingarna på Hessel byholm och Mauritzberg värdefulla, betraktade han närmast med en blandning av löje och förtret. Likväl, även på Övralid finns det äldre böcker av intresse. Den värdefullaste boken är Johannes Keplers Tabulæ Rudolphinæ (1627), som saknar stämpel och exlibris. På katalogkortet redovisas den med ordningsordet Tycho Brahe, vars namn står på titelbladet, eftersom Kepler utgår från dennes observationer på Uranienborg. Därnäst följer årtalsmässigt Laurentius Bancks Roma triumphans seu actus inaugurationis et coronatis Innocentii decimi (1645) med Carl Snoilskys exlibris, Casperius Gevartius Icones imperatorum romanorum (1645 ex officina Plantiniana) och Senecas Opera omnia (1665) samt ytterligare fyra 1600-talstryck. 3 procent av beståndet utgörs av 1700-talsböcker, 30 procent av 1800-talsböcker och 67 procent av 1900-talsböcker. Bokägaremärken ger böcker ett särskilt affektionsvärde. Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas pärmstämpel finns på nio volymer, spridda böcker men inte på hennes dagbok, som Heidenstam hade mycket roligt åt. 93 Etienne Pavillons Oeuvres (1720) har Carl Hårlemans pärmstämpel i guldtryck. Nya testamentet ( ) har initialerna F R S som superexlibris, det vill säga konung Fredrik I. Utöver de danska bokförvärven på 1920-talet har endast några böcker inklistrade utländska exlibris. Bertil Malmberg skriver i sitt reportage 1937, att alla väggar är täckta med kostbart bundna böcker ger också Anna Ingemark en överdriven bild av Övralid och den aristokratiske Nobelpristagaren som föredrog värdefulla dyrbara möbler och antikviteter och lät binda alla klassiker i skinnband. 94 Men exklusiva band är sällsynta och tillkomsten av möblerna är inte anmärkningsvärd. Heidenstam tyckte att den överlastade salongen på Naddö var avskyvärd. Jag har aldrig innehaft några L-XVI-möbler annat än tillfälligt som hyresgäst på olika ställen, skrev han till Birger Mörner den 18 juli På mahognybordet ligger några hyllningsadresser, det vill säga diplom med påkostade pärmar i skinn: 50-årsdagen 1909 av Sveriges allmänna folkskollärareförening, hedersdoktorat 1909 vid Stockholms högskola, Nobelpriset 1916, 70-årsdagen 1929 av Svenska adelsförbundet, Helsingfors svenska studentkår vid Finlandsbesöket 1934, Ehrendoktor 1936 vid Ruprecht Karls Universität i Heidelberg och 80-årsdagen 1939 av Svenska akademien. Vid bokauktionen 1896 avyttrades åtskilliga skolböcker, men några kvarstår tillsammans med flera av ungdomsårens viktiga böcker. I ett tiotal volymer har Heidenstam skrivit sitt namn, stundom med årtal från 1870-talet, såsom Tausend und eine Nacht ( ) och Gudmund Jöran Adlerbeths översättning av Aeneiden (1804). I den senare står på pärmens insida Carl Rütterskiöld Stockholm d. 1 juni 1811 och på försättsbladet W. von Heidenstam Clas Theodor Odhners Lärobok i fäderneslandets historia (1877) medtogs troligen på Orientresan med Carlo Landberg, då den på försättsbladet har arabisk skrift. Ovidius Metamorphoses (1869) i urval för elementarläroverken har metriska anteckningar av Heidenstam som skolpojke. Från skoltiden härrör också Atlas öfver allmänna historien av Carl Fredrik Wiberg och Thure von Mentzer. Två gröna volymer av Johan Ludvig Runebergs Samlade skrifter (1876) inköptes för egna sparpengar och Runeberg blev en viktig läromästare som han försvarade gentemot fadern. 95 Bengt Lidners Samlade arbeten (1796), där det med bläck på titelbladet står Verner von Heidenstam, fick en brevkommentar 1900, då Karl Warburg översände en skrift om Lidner. Tack för din vänliga gåfva, hvars innehåll jag studerar med aldrig sinande intresse. Själv har jag utan tvifvel påverkats av Lidner, fast spåren länge sedan sopats igen. Med ledsnad ser jag i din monografi, att min gamla Lidnersupplaga af 1796, som jag gått och varit stolt öfver och i hvilken stearinfläckarna ännu blänka sedan pojkårens nattliga läsningar, rätteligen bör räknas till de dåliga. 96 Oscar Wieselgren omnämner i ett brev till Fredrik Böök den fattiga knapadelskrets (Vege sack- Rytterskiöld-Heidenstam) varur Heidenstam kom. Ty att rubricera H. som aristokrat, vilket ofta sker, visar en närmast komisk okunnighet om den svenska adelns sociala struktur. Den rika 39

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN BLIR DET EN LITTERATURFEST I MARIEFRED! 17 OKTOBER 2015 Många aktörer bidrar till denna fest som äger rum på flera olika platser

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

KONSTNÄRSKROCKEN program

KONSTNÄRSKROCKEN program KONSTNÄRSKROCKEN program Förra säsongen blev en succé! Ateljén fylldes med människor nyfikna på våra gästande artister. Det pratades och skrattades. Det lyssnades och funderades. Kort sagt blev kvällarna

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Artisten Eagle-Eye Cherry.

Artisten Eagle-Eye Cherry. Artisten Eagle-Eye Cherry. Kamera&Bild Nr2 Ulf Lundell, artist och författare, fotograferad 1990. Porträttören Utan knussel fångar Ulla Montan en bit av en människas själ i sina porträtt. Hon äger styrkan

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer