Övralidsbiblioteket. allan ranius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övralidsbiblioteket. allan ranius"

Transkript

1 20

2 allan ranius Övralidsbiblioteket S och läsning, och när bokraderna började trindberg brukade ibland ställa till tabelras för att få andrum, skrev Bo Bergman i Liv verka för närgångna behandlade han dem som han behandlade sina vänner i liknande fall: han gjorde sig av med dem. Han behöll bara vad som passade hans livsåskådning för tillfället. Heidenstams inställning till böcker påminner delvis om Strindbergs. För båda handlar det om tre boksamlingar eller biblioteksperioder. Heidenstams första omfattar barndoms- och ungdomsåren och det första äktenskapet fram till 40-årsdagen 1899, den andra två decennier i Djursholmsvillan och på Naddö och den tredje de femton åren på Övralid Olshammar och Stockholm Heidenstam omformade sakförhållanden till sin egen fantasivärld och spelade roller som för honom blev till verklighet. Litteraturhistoriker talar om inre sanning men också om en falsk herrgårdspojke, som skapade sin egen bakgrund fastslog han i Land och stad : På landet är jag född och där är jag bosatt. Född är jag i skuggan av den av Birgittasägner omsvävade kyrkan i Olshammar, heter det i När kastanjerna blommade. Han var född i Olshammar, men födelsen är inte inskriven i Hammars utan i Klara församlings husförhörsbok i Stockholm. Föräldra hemmet låg vid Humlegården, från 1876 en nybyggd villa på Träsnitt av Sigge Bergström Karlavägen 7, Villa Heidenstam. Gården Olshammar, som under senare hälften av 1800-talet var ett sommarviste, kallade han sitt egentliga barndomshem. Den anspråkslösa mangårdsbyggnaden, knappast större än en medelstor bondgård, uppfördes av morfadern i slutet av 1700-talet heter det i ett brev till Axel Lundegård: Byggningen är ovanligt ful och landtligt modest. 1 Boksamlingen i Stockholmshemmet omnämns inte i brev och tryckta skrifter till skillnad från Olshammarbiblioteket, som omtalas 1879 i ett brev till Emilia Uggla: Här fins nog en mycket stor boksamling efter min morfar, men den består till större delen eller nästan uteslutande af äldre böcker de yngsta från talet, hvilka bland andra fel har det att genom sin häftning taga mycket rum. 2 Det får en fyllig beskrivning i När kastanjerna blommade, kapitlet Min mormor, där det är kärleken till mormodern som präglar synen på boksamlingen och barndomens läsning. Det kallades biblioteket på grund av sina hemmagjorda björkskåp, som från golv till tak voro fulla med böcker. Fast litet och anspråklöst förtjänade det ett sådant namn. Vad som fanns i skåpen var mestadels läsvärt och fick för mig stor betydelse då. Ju äldre jag blev, dess hellre höll jag henne sällskap i det rummet. Dörrarna till de nedersta hyllorna voro utan glasrutor. Bakom dem låg det massvis med dråpliga gamla tidningar, politiska kalendrar och karikatyrer från tretti- och fyrtitalets riksdagsfejder och vägbrytning för adertonhundratalets borgerliga uppblomstring och rikedom. 21

3 Skalderummet på Olshammar. Nästa våning hade mer tycke av allvarliga skolsalar, men där man ej sällan ändå glömde sig kvar. Där undervisade Xenofon, Livius, Tacitus, Plutarchos och andra svartryggade greker och latiner på tyska. [ ] Men det fanns också andra teckentydare och spåmän. Det var de klassiska svenska skalderna, som med guldmantlade ryggar tronade bakom glas rutorna i skåpens ljusaste övre hedersboningar. Hur många främlingar stodo också ej där broderligt mitt bland gustavianer och göter och talade sina ännu svårbegripliga tungomål eller tolkades av översättare, som själva voro skalder. Till och med Vergilius sjöng på svenska: Jag, densamma, som förr på den böjliga pipan har spelat I bokskåpen felades ej heller våningar, där adertonhundratalet hade staplat upp sina romanluntors barbariska massa. Det överträffade i vikt och mängd vida allt, vad sjuttonhundratalet lyckats hopa av nu olästa alexandriner. Där rådde en sådan trängsel, att buntade följetonger och romanpackor lågo inklämda ovanpå varandra som likkistor i alltför trånga gravkällare. I bevarade utkast till När kastanjerna blommade varierar beskrivningen med andra författarnamn och uppdelning av skåpen i fyra avdelningar. Memoarerna ger även en skildring av släktingars bokliga intressen. I kapitlet Ett kvickhuvud porträtteras ryttmästare Edvard Reuterskjöld ( ), som reste ut och stannade i Frankrike under flera år och förde med sig hem en samling franska böcker, bland annat av d Alembert, Diderot, Marmontel, Boileau och Voltaire. Han skapade familjens förmögenhet, ett gods, som omfattade tunnland och sträckte sig två mil mellan Vättern och Unden 3 och han lade 22

4 grunden till släktbibliotekets böcker och kartor, som testamenterades till yngste sonen majoren Carl Rütterskjöld ( ), Heidenstams morfar. Denne reste i sin ungdom till Winkelmanns och Goethes Rom där han på Corson mötte Lætitia, Napoleons moder. Åtskilliga böcker köptes, i synnerhet tyska översättningar av grekiska och latinska klassiker tryckta i Stuttgart på och 1830-talen. Han markerade ägandet genom att skriva sitt namn med bläck i en och annan bok och genom att klistra in sitt bokägaremärke. Det finns ett femtiotal Övralidsböcker med exlibristexten Tillhörig Carl Rütterskiölds boksamling. Han beskrivs av dottersonen som gårdens fruktade envåldshärskare, men ärevördig och oförvitlig utan vank : Bad någon att få låna en bok i hans bibliotek svarade han vanligen nej, men sedan hände det att boken kom dagen efteråt sorgfälligt inknuten i ett paket och som gåva. Olof Robson, son till Heidenstams kusin och trätobroder Rutger Robson, har utan poetiskt skimmer beskrivit brukspatronen, som levde sitt liv på Olshammar som familjepensionär, som ofantligt snål och svårhanterlig i ekonomiska ting. 4 Mormodern Beata Rütterskjöld ( ) var huvudpersonen under Heidenstams barndom och fick stor betydelse för hans bokliga umgänge. För henne hyste han en hängivenhet utan gräns. Hon hade alltid en bok i händerna och några lågo bredvid henne i soffan. Hon var hemmastadd i äldre svensk litteratur och blev en vägviserska genom Olympen. De läste Schiller och Milton och hon älskade att slå upp Lidner. Hennes hjälte var Napoleon. Gåfva av mormor till Werner von Heidenstam står det på försättsbladet i två böcker med Rütterskjölds exlibris: Gudmund Jöran Adlerbeths Poetiska arbeten ( ) och Nicolas Boileaus Oeuvres (1812). Hon överlämnade enligt sitt testamente alla fransyska clacicer och alla de böcker och plancher som vid min död som min tillhörighet finnes 5 till dottersonen 1882 och Modern Magda von Heidenstam ( ) hade ej mycket sinne för litterära och konstnärliga tidsfördriv. Det gick en köldlinje genom hennes väsen 6 och den gick i arv till sonen. Boksamlingen var liten. I bouppteckningen redovisas 1 bokskåp med böcker 75 kr. Kate Bang har berättat att Heidenstam aldrig talade om modern efter hennes frånfälle, däremot alltid om fadern, överstelöjtnanten och fyrkonstruktören Nils Gustaf von Heidenstam ( ). De var motsatser, men oupplösligt förbundna. Han var framstående i sitt fack och en mångfrestare, som studerade stjärnhimlen, svarvade, målade, musicerade och strängade sin lyra. Bouppteckningen redovisar 1 bokskåp i skrivrummet, 1 bokskåp i läsrummet och 3 hyllor med böcker. Carl Magnus Carlander omnämner i Svenska bibliotek och ex-libris hans boksamling, som egentligen bestod av skönlitteratur. Öfver densamma hade han sjelf upprättat en förteckning som inte finns bevarad. Namnet inskrevs i böcker, omväxlande med en svartstämpel G v H och en relief- eller vitstämpel med namnet Heidenstam över vapenskölden. Det finns drygt hundra volymer med denna proveniens på Övralid, några har både Rütterskjölds exlibris och den heidenstamska reliefstämpeln, det vill säga sonen har använt faderns stämpel. På Övralid finns bland familjerelikerna i entréhallens spanska kista från Mauritzberg en mapp med Musikaliska utkast af N. G. von Heidenstam, flertalet handskrivna men en med fem sånger tryckt i Stockholm utan år. Efter giftermålet med Emilia Uggla började Heidenstam som titellös, oexaminerad, landsflyktig adelsman 7 en ambulerande tillvaro med ständiga resor och uppbrott. Han levde ett packlårsliv under sin sjuåriga bröllopsresa i Italien, Frankrike och Schweiz, med två koffertar och en transportabel bokhylla. Den senare, som är omnämnd i nyckelromanen Ultra montes (1903) av Donald Wedekind, är en resebokhylla för omkring 160 böcker. Den skänktes senare till Gustaf Fröding för att tas över av Cecilia Fröding, som i sin tur donerade den till professor Hjalmar Öhrvall. Slutligen överlämnades den till Övralid 1948 av fru Lisa Öhrvall. 8 Heidenstam skickade emellanåt hem en lår utlästa romaner samt böcker af hvilka jag ej haft behof för närmsta tiden. 9 När August Strindberg i månadsskiftet juli augusti 1886 flyttade från Othmarsingen utanför Zürich lämnade han kvar ett par boklårar hos Heidenstam på Brunegg. Ett lån på 50 franc utraderades genom en del av dessa böcker. Jag judade mig till halfva din boksamling eller mer i somras, heter det i ett brev den 17 november 1886 till Strindberg. 23

5 Av dessa några hundra volymer, huvudsakligen samtida fransk skönlitteratur, kvarstår kanske ett tjugotal, fem med dedikationer från Björnstjerne Björnson, Ola Hansson, L. Roger-Milès, illustratören Carl Larsson och översättaren Birger Mörner. 10 En bok av Paul Bourget och två av Guy de Maupassant har anteckningar och några troligen förstrykningar av Strindbergs hand skänkte Heidenstam till Fredrik Böök Gustave Flauberts Madame Bovary med talrika anteckningar av Strindberg; 11 för Heidenstam var Salammbô den viktigaste Flaubertboken, 12 men en gång tillade han: Vänta aldrig att jag kostymerar mig efter t.ex. Flaubert. 13 Vandringsårens böcker om nämns 1920 i ett brev till disponenten Arvid Hernmarck, bibliofil och Heidenstambeundrare och vän under ett tiotal år, såsom hoprafsadt hur som helst under tider, då jag var mer nödd att se på styfvern än nu. 14 Heidenstam slog sig ner i Olshammar sedan Villa Heidenstam sålts i maj Han var kyrkskriven i Hammars församling men vistades där endast kortare perioder, sammanlagt ett år. Den första och enda julen Heidenstam tillbringade där var 1890, då han i ett brev till Oscar Levertin ifrågasatte att bo i en så ålderstigen byggnad under de fyra kallaste månaderna. 15 Det oroliga och kringflackande livet fortsatte. Den 6 juli 1891 publicerade Nerikes Allehanda en idyllisk skildring från Olshammar af en vandrande student : Från skaldens stora och ljusa arbetsrum är utsikten åt alla håll tilldragande. Hvart man vänder blicken är det så tyst, grönt och vackert. Där glänser Vetterns spegel, klar och blå, inramad mellan skogiga höjder. Och låter man blicken hålla sig inom rummet så kan man ej annat än glädja sig åt de stora manuskripthögarne, som, det är man viss på, skola bli en vinst för landets litteratur. Åtskilliga kuriositeter i detta och andra rum röja orientalisten, och på hemtrefnaden har öfver allt den artistiska smaken tryckt sin fina prägel. Boksamlingen omfattade omkring volymer och bestod till drygt 90 procent av ärvda böcker. Vid ett besök av Oscar Levertin döpte denne arbetsrummet, som låg en trappa upp, till skalderummet, 16 ett skrivbord och några öppna hyllor från golv till tak med böcker från Villa Heidenstam. Det Rütterskjöldska släktbiblioteket stod i ett annat rum och en del av faderns böcker förblev troligen nedpackade. Då tidskriften Ord och Bild inför en artikel av Hjalmar Söderberg föreslog fotografering i arbetsrummet tyckte Heidenstam att det var narraktigt. 17 Efter den positiva debuten följde ett nytt umgängesliv, en son med Ellen Belfrage och Köpenhamnsskilsmässa Heidenstam lämnade Olshammar för gott. Han deltog inte själv i flyttningsbråket utan hans mamma och frånskilda hustru ordnade upp inför uppbrottet tillsammans med Robsons på Aspa. Inför auktionen den 25 september skrev han till Emilia om utgallring av bohaget: I det hela tycker jag att så mycket som möjligt bör afyttras alldenstund det mesta i alla fall är gammalt skräp, som ej är värdt att fraktas eller ligga uppbevaradt för en oviss framtid. I öfrigt kan du på platsen bäst själf afgöra om hvad som bör säljas. Härvidlag rättar jag mig efter ditt eget tycke och säjer endast: sälj helre för mycket än för litet. Alla böcker behålles utom en del gammalt följetongs- och romanskräp, som du efter behag kan utvälja. Mina böcker är väl bäst nedpacka i lårar och låta stå. En enda önskar jag för ögonblicket (dvs. tills i höst) att du försöker medtaga. Det är Flammarions Bebodda världar. Jag tror den står framme på bordet vid fönstret åt kastanjen. Hittar du den ej kan ingen hjälpa. Inpacka Fryxells historia och Held och Corvins historia och böcker som du sett mig mer begagna i en särskildt lår på hvilken du skrifver Historiska böcker eller sätter något annat märke, i fall jag framdeles vill efterskicka den. 18 Åtskilligt av det nedpackade bohaget blev kvar i det sönderspruckna huset och efter några år var det illa stäldt med V; saker af mögel, fukt och råttbo i boklår m.m. 19 Det översändes då Heidenstam köpt en villa i Djursholm. Heidenstams vistelseorter skiftade under de följande sex åren, , då de flesta böckerna var nedpackade och hälften avyttrades bodde Heidenstam på Artillerigatan 33 i Stockholm, i samma hus som sin mor. I ett brev till Emilia Uggla berättar han om bostaden, utgallring inför bokauktion och det egna behovet av böcker: Jag bor här ensam i tre rum och hvar morgon kommer en jungfru och städar. Åtta lårar har i dag afgått ompackade till auktionskammaren och mer 24

6 Exlibris. skall åstad så småningom. Af böckerna behåller jag bara helt litet för två små hyllor. 20 På Stockholms bokauktionskammare såldes större delen av faderns bibliotek tillsammans med flertalet Strindbergböcker och andra böcker den 15 april 1896, ett par veckor före bröllopet på Blå Jungfrun. Den 47-sidiga bokauktionskatalogen upptar poster eller drygt enheter (volymer, kartor, manuskript). Det var städmani och ingen genomtänkt försäljning. Slutsumman blev 419:85. För 125 poster översteg priset 1 kr. Till rariteterna hörde Carl von Linnés Wästgöta resa (1747) och Skånska resa (1751), som kostade 7 kr respektive 5:50. Ingen Stockholmstidning omnämnde bokauktionen. Hans Lindström har i en artikel i Bokvännen 1956 kommenterat bokförsäljningen. Han talar om auktionsfördömelse och ställer frågan: Kände han böckerna som en boja för sin fantasi? Han framkastar den gissningen att Heidenstam hade duplettexemplar och enstaka titlar återkommer i Övralidsbiblioteket. Katalogen redovisar några 1600-talstryck, det äldsta av Christophorus Nottnagel, Manuale fortificatorium oder Kurtzes Handbüchlein von der Vestungs-Bawkunst (1659). Drygt 200 är från 1700-talet, medan lejonparten utgörs av 1800-talsböcker. Nästan en tredjedel är skönlitteratur, drygt 200 naturvetenskap och teknik med Beskrifning öfver svenska fyrarne (1872) och lika mycket historia med ett femtiotal Napoleonböcker. Från morfadern härrör ett sjuttiotal häftade tyska översättningar av klassiska grekiska och romerska författare, ett trettiotal militaria och 400 kartblad med ett band handritade kanoner m m af C Reuterskiöld, nr Åtskilligt följde med i förbifarten, till exempel Gustaf Adolph Montgomerys biografi över Ernst von Vegesack (1827) och flera böcker rörande Ryssland och Karl XII samtidigt som Heidenstam arbetade på Karolinerna. Drygt 90 procent är ärvda böcker, några gåvor av författarkollegor såsom Ellen Key, Birger Mörner, Per Hallström, Hellen Lindgren, Arne Garborg, Karl Gjellerup och Karl August Tavaststjerna. Även egna böcker ingick, såsom den norska översättningen av Från Col di Tenda till Blocksberg och kalendrar där han lämnat bidrag såsom Från Mälarstrand, Julqvällen, Nornan och den i Chicago tryckta Linnea. Djursholm Genom ett impulsköp på fyrtioårsdagen blev Heidenstam ägare till en palatsliknande Djursholmsvilla i florentinsk stil med 9 rum, byggd 1894 av grosshandlare Walter Hultin, initiativtagare till de populära 25-öresböckerna. Efter inflyttning fick Oscar Levertin ta del av några kommentarer: Villan, snöhvit och af sten, ligger på en hög bergsudde med egen strand och elysisk utsikt öfver öar och vatten. Äfven läget är rätt mycket ur vägen. Gäller nu bara, om jag får vara i fred. Tänker på dörren, rättare grinden, sätta ett: Besök undanbedes. 21 Arbetsrummet var luftigt och ljust, skrev Leonard Ljunglund 1902 i den ofta citerade artikeln Hur våra författare arbeta. Genom fönstren lyste fjärden med de furuklädda öarna. Sedan de ärvda böckerna starkt decimerats fick boksamlingen en mera personlig prägel. Uppbyggnaden av ett eget bibliotek började under påverkan av vänner. Albert Engström ritade ett exlibris med granar och stjärnhimmel över en ödslig väg. Heidenstam tackade för teckningen: Stjärnhimmeln tilltalade mig mycket, skogsstiliseringen mindre. Därför har jag behållit himmelen men stjälpt ett par millioner lass snö öfver skogen hvilket gör sig bra. 22 Oscar Björck gjorde en ny teckning med texten Verner von Heidenstams bok och Heidenstam skrev i ett brev till Eva Acke 1899: Tanken är af undertecknad själf, men Engström har utfört himelen och Björck marken. Mer kan man ej rätteligen begära af en sådan liten lapp. 23 Tre år senare skrev han till den norska översättarinnan Bolette Pavels Larsen om sitt exlibris, att det synes mig något mindre lyckat i själfva utförandet, ehuru den ju kan ha andra goda egenskaper. Ehuru jag har en rätt betydlig boksamling brukar jag ej begagna den och i det hela förekommer här i Sverige liksom i Norge ytterst sällan en bok med ett exlibris. 24 Fototypi gjordes samma år och återgavs i tidskriften Varia 1899 och i Carlanders boklexikon. 25

7 Hos kulturdufvorna. Karikatyr av Edvard Forsström i Söndags-Nisse Tor Hedberg, Helmer Key, Verner von Heidenstam och Oscar Levertin (längst till höger). Storfolk av Knut Stangenberg i Puck

8 27

9 För den ständigt läsande författarvännen Levertin var det ont om riktiga böcker, lärda böcker i många band 25 och vid Fredrik Bööks visit under Stockholmsbesöket 1902 medgav Heidenstam, att biblioteket inte var vidare rikhaltigt. Heidenstam bodde och arbetade i villan under drygt fyra år. Trivseln var god till en början, men societetslivet med de rysliga stockholmskalasen och Nils Linders pedantiska och barbariska kritik komplicerade tillvaron. Olga Wiberg, som stod brud på klippön Blå Jungfrun 1896, ledsnade på skaldens tråkighet och tankspriddhet och hans evinnerliga landsbygdsfunderingar och reste slutligen själf utomlands och fordrade bestämdt att slippa alla Vättersuddar och i stället få äktenskapet upphäfdt. 26 Skilsmässa uttogs och efter att ha övervägt ett år såldes villan i september Naddö När stockholmsåren var till ända upplevde Heidenstam det som att ett tredje skede begynt. Han återvände till hembygden. Den 16 april 1903 flyttade han in på Naddö och gården presenterades för läsarna av Östergötlands Dagblad den 23 juni följande år. Naddö gamla corps de logis har undergått en genomgripande inre restaurering. Det hade på ett 30:tal år troligen ej varit använt till vinterbostad, utan blott bebotts om somrarne. Nu voro golfven omlagda, väggarne ombonade och allt nymålat. Möblerna voro antika, mest i hvitt och en del äfven unika. En gammal ekmöbel skulle hafva kommit från Visingsborgs slott. Å en del platser stodo kuriositeter och dyrbara minnen af olika slag. Vestibul och trappuppgång pryddes med helgonbilder från Italien och gamla oljemålningar. Uppe i rummen funnos originalmålningar af Zorn och Carl Larsson, gåfvor till skalden; likaså en stor tafla af Acke, en fantasi, föreställande en framtidsstad af bara järn och glas. Man ser där bl.a. ett stort palats, byggt av järn och med glasväggar, allt strålande i elektrisk belysning. I vattnet nedanför palatset ser man näckrosor och förvånas öfver att ändå finna litet sann natur bland allt konstlat; men hur bedrar man sig ej! Näck rosorna äro af hvitt glas och lysa med elektriskt ljus. En annan tafla var ett porträtt kallat Spökflickan. Den övre våningens stora, ljusa biblioteksrum upptog mitten av husets sjösida; även i sällskapsrummet fanns en stor bokhylla. Landshövdingefrun Alice Trolle talade 1917 om stora bekväma länsstolar, ett långt mahognybord på hvars blanka skifva ligga strödda böcker och tidningar och hvita bokhyllor fullsatta med böcker i vackra och dyrbara band bland hvilka står öfverst på hyllan Dantes tänkaransikte i mörk brons med lager om pannan. 27 Halva taket i biblioteket rasade i juni 1916 efter att Heidenstam rest sig från bordet och lämnat rummet uppskattade Erik Norling boksamlingen till närmare två tusen band, Ruben G:son Berg några år senare till tre tusen. 28 Jag ärfde efter mina morföräldrar en samling Exlibris, det första av Albert Engström och Oscar Björck, det andra av Gabriella Möllerberg, som troligen även ritat det tredje. 28

10 Naddö talsböcker, som dekorerade en fondvägg på Naddö. De gyllene ryggarna har visst lyst de besökande alltför starkt i ögonen. Att jag plöjt igenom en stor del af böckerna är, heter det i en marginalanteckning i Bööks Sveriges moderna litteratur (1921), som blev stympad vid inbindningen. Ett nytt exlibrisförsök gjordes Birger Mörner, nära vän med Heidenstam sedan 1890-talet, engagerade sin kusin Gabriella Möllerberg, född Mörner, som var konstnär. Hon deltog i umgänget med Heidenstams, möblerade Heidenstamrummet på Mauritzberg och kopierade ett porträtt av presidenten Otto Reinhold Strömfelt vid Svea hovrätt åt Heidenstam började hon rita exlibris, åt Heidenstam. Mörner tyckte att en uggla var för vanligt och föreslog att hon skulle gå igenom hans exlibrissamlingar för att ha något att utgå ifrån. 29 Den 18 februari 1913 skrev Heidenstam till Mörner: Pyret har verkligen talang. Jag har ännu inte hunnit tacka henne. Alla tre äro bra, men som den med snömotivet är minst adlig och står det ursprungliga uppslaget närmast, behåller jag väl den. En beställning gjordes på 500 stycken hos Aktiebolaget Hasse W. Tullberg i Stockholm. 30 Heidenstam inklistrade inte dessa exlibris i sina böcker, utan de var bara objekt för samlare, som ofta hörde av sig. I arbetsrummet på Övralid står en dansk mahognychiffonjé, där det förutom restlagret finns ytterligare ett exlibris med en vapensköld, av allt att döma av Möllerberg. För Heidenstam var Naddöåren produktiva, en storhetstid med 50-årsfirande och Nobelpris. Han var klädd i golfbyxor som en gammaldags lantjunkare och kallades stundom patron. En femminuters filminspelning gjordes Den tredje hustrun Greta von Heidenstam erhöll andra priset vid den första svenska skönhetstävlingen Hon trivdes på landet, skapade hemtrevnad och skötte gård och hushåll mönstergillt. Lantbruket omfattade 90 tunnland, hushållet 9 10 personer. I sina almanacksanteckningar omtalar hon hur tillvaron efter den romantiska förälskelsen blir alltmer fylld av problem. Åter ett år fullt af olyckor slut. Måtte det nya året bli bättre i alla afseenden, blev slutkommentaren den 31 december Som nunna i Naddö kloster hade Lilla hennes nåd svårt att följa klosterreglerna. Hon släpade Heidenstams namn i smutsen På Naddö blev det endast formell skilsmässa; hon bodde kvar som husfru Greta Sjöberg. Tio år senare rymde hon till Norge med trädgårdsdrängen, den vackre Gerhard. Skilsmässa uttogs 1916 och två senare såldes gården med inventarier. 29

11 Biblioteket på Naddö. När man skall slå sönder något, lönar ej att räkna splintorna eller att känna efter, om det värker i handen. Hade jag ej ändå fått öfver så många lårar med skräp, så svåra att få förvaringsrum åt i dessa tider, skulle jag ha haft en sorg mindre, 32 heter det i ett brev till Ellen Key. Heidenstam ville vara fågelfri och behöll endast möblerna i ett av rummen. 33 Man borde aldrig äga mer än det nödvändiga. Af 100 böcker är det kanske fem, som man ibland plockar ned och läser i. Hvad skall man då med de 95? 34 heter det under en av flyttningsdagarna i ett brev till Hernmarck. Men attityden inför biblioteket som en ansamling av böcker kunde ett par veckor senare slå över till nedstämdhet: Underligt känns det, för att välja ett beskedligt ord, att plötsligt sitta utan gård och hem och bo i koffertar och lårar. 35 Åtskilliga böcker bortskänktes, Emilia Uggla erhöll en halfstor lår. 36 Hernmarck förvärvade några möbler och biblioteket på Naddö, med rätt för Heidenstam att återköpa; allting inpressades inom ramen af kr. 37 Det inköpta förvarades tillsammans med deponerade saker i en flygel på Hässelbyholms slott, två mil från Strängnäs. 38 Vid Hernmarcks konkurs 1923 överfördes tillhörigheterna till Stockholm och slottets inventarier utbjöds till auktion. Efter mycket bråk och långa förhandlingar med Södermanlands enskilda bank återfick Heidenstam böcker, silver och möbler. 39 När Heidenstam hade sålt Naddö ville han lämna Sverige och slippa ut ur detta fängelse, där partiträtan ekar i väggarna och luften har blifvit omöjligare att andas än någonsin. Jag känner mig, skrev han i ett brev till Hernmarck den 9 januari 1918, som en fisk, som långsamt förgiftas och dör innanför glasväggarna i ett akvarium, där inget friskt vatten längre kan sippra in. Han förde under sju år en rotlös tillvaro i Danmark och vid Rivieran med kortare sejourer på Mauritzberg vid Bråviken och Hässelbyholm. 30

12 Boksamlingen fick under den ambulerande tillvaron inte samma tillväxt som tidigare. Av förvärven har endast enstaka böcker bevarats och kontinuiteten bröts för periodica. Fataburen finns från 1906 till 1919, Karolinska förbundets årsbok och Samfundet Sankt Eriks årsbok Övralid Kate Bang, som blev bekant med Heidenstam 1916 och hans livsledsagerska under två decennier, kämpade i åratal för en gård i Sverige och helst Övra Lid. 40 Under Naddötiden hade det gjorts utfärder nästan varje år till Övra Lid, men Heidenstam var osäker in i det sista. 41 Han ville helst bo på landet i ett herrgårdshus utan lantbruk. Öfvralid är i mångt det mest tilltalande, heter det i ett brev till Arvid Hernmarck den 13 juli Frånsidan är behofvet af folk, af sex drängar, och det i en trakt, där folket är elakt. Äfven har själfva rätsidan, den på en gång klassiska och nordiska utsikten, sina faror. Hur kommer den att se ut, när man en vacker dag begynner att hugga ned skogarna? Det såg bedröfligt ut för det lilla stället Åsen. Den 22 september 1923 köpte han gården, rik på skog och utsikt. Den gamla huvudbyggnaden, träslottet, hade rivits i slutet av 1800-talet. Han planerade ett nytt hus och ville vara sin egen Tessin. 42 I september 1925 var det färdigt för inflyttning. Träbyggnaden har beskrivits som ett arkitektoniskt självporträtt, hans sista dikt när orden hade övergivit honom. 43 Heidenstam tyckte om tunga och osirade hus, inga grannlåtar. Han talar om den fäderneärvda herrgårdsstilen, att det såg ut som ett slott både utan och innan. 44 Det var lika många rum som på Naddö, fyra rum på bottenvåningen och sju på den övre, varav tre gästrum. Möbleringen ger grunden för ett hem och det var inte planerat för större umgänge, såsom på Naddö med en stor salong och en blå salong. Platserna i Övralids matsal äro begränsade, 45 skrev Alice Trolle. Heidenstam blev en gång förvånad efter en resa till Italien: Jag begriper inte att Övralid verkade så enkelt, när jag kom hem. Det var väl med minnet av våra palatshotell. Nu tycker jag så bra om det. Det är ett hem just som jag önskade det. 46 Borgardömets sångare av Einar Nerman i Fram Heidenstam sade alltid Övralid med en hopdragning till ett ord, sanktionerat av professor Adolf Noreen; båda versionerna finns i äldre tid. Sockenborna i Västra Ny uttalar varje namn för sig och markerar därigenom tydligare höjdskillnaderna mellan gårdarna. Uppställning av boksamlingen Här är oerhördt mycket att ordna på gården, skrev Heidenstam i början av december 1925 till Sven Hedin, och jag vill helst styra därmed nu 31

13 med ens och så bli fri. Från sju på morgonen till sena kvällen har jag ingen annan sittstund än vid måltiderna, men kaos förvandling till reda börjar närma sig. Jag vill tro, att allt skall vara klart till jul. Bang har beskrivit uppackningen och uppordningen av böckerna på följande sätt: Det var festligt den dag då böckerna, som sovit sin tysta sömn i mörka packlårar under de många år deras herre varit hemlös, åter togs fram i solljuset. Sandell körde dem i fordvagnen från ladan upp till fönstren, där jungfrurna slog dem mot varandra och dammade dem innan H. ställde dem på deras platser. Systematiseringen blev den enklast möjliga. Böckerna i förgyllda franska band, som stammade huvudsakligast från Olshammar, skulle stå så att kvällssolen kunde lysa på de guldsirade ryggarna; historisk och filosofisk litteratur på den hylla, som var lättast åtkomlig. Geografiska verk, resebeskrivningar och hembygdsböcker stod sida vid sida med böcker om djur och fåglar; uppslagsböckerna sattes nära telefonen och skrivblocket. Med de skönlitterära böckerna var det inte så noga, de skulle vända ryggen från ljuset och ordnades mest efter inbindningen så att inte rött och blått blandades för bjärt; den boksamling H. köpte av Strindberg på åttiotalet i Schweiz var bunden i röda band. Det var en artist och inte någon biblioteksman, som stod för arrangementet. 47 I en svart anteckningsbok, som nu ligger i chiffonjén bakom arbetsbordet i skrivrummet, förtecknade Bang lösöret den 1 januari Boksamlingen anges till band och med det antalet började det tredje biblioteket. Det övre hörnrummet, Bangs skrivrum, var för Heidenstam husets vackraste. 48 Böckerna uppställdes i det största rummet (9 6 m) med tre fönster och två dörrar. Det var vardagsrum och sällskapsrum betecknade Marika Stiernstedt det som ett utpräglat maskulint rum med långt biblioteksbord och bekväma läns stolar. Få prydnadsting. 49 Två år senare beskrev Eva Alkman- Malm det i en intervjuartikel: Verner von Heidenstams bibliotek på Övralid är ett mycket vackert rum. Ett stort hörnrum på nedre botten med krämfärgade, limstrukna väggar, inbyggda Övralidsbiblioteket. 32

14 Vykort. Heidenstam vid mahognybordet. 33

15 bokhyllor i tre hörn, en prelatviolett flossamatta över större delen av golvet, gardiner i exakt samma ton och gamla möbler av blänkande kanstanjebrun mahogny. På väggarna silvergråa stålstick och ett par mörknade familjeporträtt. Ett ljust, vänligt rum med en strålande utsikt över Vättern. Ett förnämt accord, som förhöjs av bokhyllornas innehåll, interiörens enda egentliga smycke. 50 Efter femton år omfattade boksamlingen drygt 100 hyllmeter. Två tredjedelar stod i bokrummet, resterande tredjedel var i sämre kondition och magasinerad. Ytterligare ett bokhörn var planerat till vänster om ingången och hyllorna låg i reserv på vinden. 51 Men de nio kopparsticken efter Pinturicchios målningar i Siena dombibliotek fick hänga kvar på väggen. Det fanns troligen inte någon annan lämplig plats för hörnmöblerna och björnfällen. Mitt i rummet står ett gammalt salongsbord, en 70-årspresent, som hade sålts vid försäljningen av Naddö och hamnat på Östgötabanken i Motala. Bordet var under Heidenstams tid överfullt med böcker. Numera ligger där endast Övralids gästbok, som prins Eugen skänkte den 7 oktober 1925 med inskriften Från den förste gästen. Bokhyllorna närmast dörren vid ett litet telefonbord till höger om ingången innehåller Heidenstams egna utgåvor, geografi med mera. I hörnet på andra sidan fönstren står framför allt historia och vitterhet. Hyllorna bakom mahognybordet, som den mångkunnige Karl Löfqvist på Sjö hagen, Nedra Lid, hade gjort liksom arbetsbordet i skrivrummet, rymmer huvudsakligen ärvda böcker från föräldrahemmet och Olshammar. De utgör omkring en femtedel av bokbeståndet. Mellan bok raderna hänger tre miniatyrporträtt av anförvanter. Mahognybordet längst in i rummet hade ett annat utseende än det har idag. Vid Werner Wolfs besök 1929 fanns praktband av heidenstamska verk, dessutom medaljer, mynt och sådana minnen som skalden särskilt ville hedra. 52 Marika Stiernstedt reagerade inte 1932 på det framlagda innehållet 53 såsom Bertil Malmberg vid sitt besök fem år senare. Jag har ingen förmåga att beskriva rum och inredningar men kan inte underlåta att nämna ännu en detalj: det bord där Heidenstam hade sina mångfaldiga äretecken uppradade. Detta dignade under sin bördas överflöd. Ingen av de stora representativa svenska författarna (endast Selma Lagerlöf gör kanske ett undantag) har erhållit lika många officiella utmärkelser som diktaren på Övralid. Jag kan omöjligt påminna mig den vackra kollektionens alla enskildheter: där var nobelprisets ädelt smyckade och textade dokument, där var det svenska hedersdoktorsdiplomet, där var hedersdoktorsdiplomet från Heidelbergsjubileet, en otrolig myckenhet av hyllningar, adresser och medaljer, allehanda minnesgåvor och historiska suvenirer, överräckta av militära staber, vittra samfund och lärda akademier. Man har ofta låtit mig veta, säger värden spjuveraktigt, att man bör gömma undan sådant här, icke lägga fram det till beskådande. Ty det är ett bevis på obotlig fåfänga. Det är det ju också. Men jag undrar om så är. Icke alla människor ha en naturlig relation till sina troféer. De både överskatta och underskatta dem, älska dem men blygas för sin kärlek och handha dem så som en skåpsupare handhar sin flaska. Heidenstam åter betraktar dem som festliga insignier med det väsentliga ändamålet att dekorera livet. De harmoniera med hans art, livskänsla och levnadsstil, med hans sinne för tecknet, för det symboliska, för den med innehåll mättade åtbörden. 54 Heidenstam var i fråga om beröm, hyllningar och utmärkelser ständigt sugen som en varg. 55 Den 7 maj 1914 skrev han till Karl Otto Bonnier: Tack för guldtian, som vi ha haft roligt åt och tillika med några segertecken redan ligger under glas. Efter hans död har självförhärligandet nedtonats och bordet domineras av vackra bokband. Övralids sobra bibliotek är starkt präglat av en pedantisk ordning med välbundna gamla, nya och egna böcker, uppställda efter bandens färg och format och med de förgyllda helfranska banden placerade så att kvällssolen kan lysa på de gyllene ryggarna i de släta vitmålade bokhyllorna. På bibliotekets långbord rymdes ingen skrivmaskin, men väl en stor pennformerare, folianter och brevsamlingar, 56 skrev Ulla Eliasson i en artikel om biblioteksprojekt under 100 år. För Per Gedin är det ett magnifikt bibliotek, där bokryggarnas färg symboliserade det land respektive böcker kom från och böckerna var uppställda efter ryggarnas färg för att man lätt skulle hitta bland dem. 57 Men det är en skönandes egen spontana ordning med några grundtankar: en sammanhållning av ärvda böcker, av ny- 34

16 bindningar med röda, blåa och bruna band samt en strävan att hålla samman ett par avdelningar. En närmare hyllkontakt avslöjar, att ibland står del 1 på en hylla och del 2 på en annan, en periodikasvit på ett ställe och en enstaka årgång på ett helt annat, en upplaga av Erwin Guido Kolbenheyers Spinoza-Roman på en hylla och en senare upplaga på en annan. 19 böcker av Selma Lagerlöf står på tre olika hyllor och tre dedicerade böcker i magasinet, Henrik Schücks Svenska akademiens historia 1 7 ( ) i biblioteket, arbetsrummet och magasinet. Från början uppställdes allt i biblioteket och det fanns gott om utrymme. Drygt två tusen band tillkom under Övralidstiden. Det skedde en kontinuerlig uppflyttning till vinden och åtskilliga gåvor överfördes ouppsprättade, såsom Tage Aurells Till och från Högåsen (1934) med anteckningen Besv. En och annan besökare har reagerat inför magasinering av den moderna litteraturen: Gunnar Ekelöfs Sorgen och stjärnan, Harry Martinsons Spökskepp och Resor utan mål och samtliga fem böcker av Artur Lundkvist. De dåliga böckerna stod först i ett rum, den s.k. bokkammaren eller Inferno, namnet därför att det blev så hett under plåttaket på sommaren. 58 Då detta iordningställdes som vindsgästrum för Kate Bangs barn flyttades böckerna längst bort utmed gaveln på det allmänna vindsutrymmet, där ett dussin koffertar står uppställda, däribland ovan nämnda resebokhylla och en järnbeslagen koffert med kunglig krona och Adolf Fredriks initialer A F. 59 Bokförvärv Heidenstam var inte intresserad av att bevaka nyutgiven litteratur varken i kataloger eller vid bokhandelsbesök. De egna bokinköpen är troligen inte mer än ett hundratal. Några exempel ur korrespondensen. Jag har köpt mig en dyr bok Kongen af Björnson. Den är mästerligt skrifven, heter det 1882 i ett brev till hustrun. 60 I december 1907 inköptes Axel Olriks Nordisk Aandsliv: Vikingetid och tidlig Middelalder (1907) skrev han till Birger Mörner om När de döda vittna: Jag rekvirerade genast Fürst. Det är ju i sin anspråkslösa form en historisk guldgrufva omtalas förvärv vid ett Stockholmsbesök av två volymer av Guglielmo Ferrero på svenska; 62 italienaren var Heidenstams förslag till nobelpristagare. Inför förarbeten gjordes enstaka förvärv. När han var i behov av filosofisk litteratur under arbetet på Hans Alienus vände han sig inte till en bokhandel utan till bokförläggaren, som anskaffade Albert Schweglers Grunddragen af filosofiens historia (1856). 63 Lundegård erbjöds 1903 en god affär inför gemensamt julfirande på Naddö: Vill du göra en god affär och medtaga din Visingsöbok till afsalu, så är jag spekulant. 64 Vadstena bokhandel besöktes, en ganska god bokhandel i förhållande till stadens obetydlighet. 65 Några enstaka bokinköp förtecknas separat i hushållsböcker, men bokhandelsräkningarna på sammanlagt omkring kr specificeras inte. De innefattar även frimärken och papper, cigarrer och cigaretter. I biblioteket på Övralid finns några kapslar vid telefonhyllan med ett tiotal kvitton från Walfrid Nilssons bokhandel i Motala, som redovisar Vildros skrivpapper och kuvert, reservoirpennbläck och läskpapper samt ett 30-tal böcker; en tredjedel av dessa finns på Övralid. Bang var drivande vid förvärv och stod för de flesta bokinköpen under de sista decennierna. 66 Hon tog med sig egna böcker från Danmark och övertalade sin fader grosshandlare Joseph Herforth att köpa böcker på auktioner i Köpenhamn. En lista på ett 30-tal inköpta böcker avslutas med följande ord: og mange flere som jeg nu ikke orker at skrive op. Naturligtvis er der mange du maaske ikke bryder dig om, men du maa huske, at paa en saa stor bogauktion som denne var, salges ofte 3 à 4 bind sammen og vil man have et maa man tage de andre med. Dertil kom at jeg sögte efter ens bind, saa det kunde blive en vacker serie og det tror jeg det bliver. De er alle ens bundet kun 5 er olika, men disse ogsaa brune og gamle vackra franske band! Hos mig fylder de 3 hylder, paa Övralid sikkert 2. Mindst! 67 Åtskilliga böcker har inklistrade Exlibris MDCCCLXXXVII Sigurd Trier eller stämplade Hvedholm bibliothek och Holstein- Holsteinborg, de senare omtalas i ett brev som 297 härliga gamla empireband. 68 Den mycket läsintresserade Bang drev på och tillsammans köpte de åtskilliga volymer, i synnerhet under de första resorna till Italien. Ett besök i en välförsedd bokhandel i Pisa får följande kommentarer: Heidenstam köpte flera av Zolas och 35

17 Lotis romaner till mig. Alla ingick i Collection Nelson, och på Övralid skulle vi en gång komma att binda dessa enkla små böcker i vackra skinnband; det var ett minne från våra reseår, och Heidenstam satt och klistrade med stor omsorg författarporträtten från de lösa omslagen in i böckerna. 69 I Övralidsbiblioteket finns inga bundna Collection Nelson-böcker. De har troligen borttagits och översänts med hennes övriga bohag i augusti 1937 när hon inte längre var välkommen på Övralid. Varje vecka, heter det i Vägen till Övralid, besökte vi bokhandeln i Nizza och köpte nytt förråd. Den boklår, som Caesar [Strobino] hjälpte oss att spika igen och skicka hem, då vi bröt upp från Villa Lottina, blev ganska tung; vi hade formligen slukat franska böcker, mest revolutions- och napoleonslittteratur, vilket hyllorna på Övralid bär spår av. Intresset för Napoleon hade hon gemensamt med Heidenstams mormor. Förstrykningarna i Napoleons Correspondance är av hennes hand. Bangs engelskorientering avspeglas i en samling engelska tidskrifter, som ligger i en koffert på vinden. Till min födelsedag, heter det i Övralid, köpte han antikvariskt Starbäcks historia, men det var därför, att den var en gammal bekant och lämpade sig till att läsa högt ur för barnen; i den hittade han lika bra som i Fryxell. 70 Som ledamot av akademier och samfund och medlem av sällskap och föreningar, erhöll Heidenstam flera hundra böcker och periodiska skrifter. Och som ordförande i Stipendiefonden mottog han böcker heter det i ett brev till Karl Otto Bonnier: Ja, du sände i våras Kumlagården, Göran Delling, Margot och Källorna. Vidare har jag fått Gertrud, Nattens röster, Jacobssons sista och Lundhs af i våras samt Oscar Stjernes Sol och snö, Melsteds Fantomer och Öbergs Makter och Geijerstams Bröderna Mörk. 71 Samtliga ovan nämnda stipendieböcker saknas i Övralidsbiblioteket, liksom en boksändning fyra år senare: Hjalmar Bergmans Amourer, Sven Lidmans Thure-Gabriel Silfverstååhl, Artur Möllers Kroppens komedier, Anders Österlings Blommande träd, Marika Stiernstedts Lilas äktenskap, Gustaf Hellströms Kuskar, Elin Wägners Pennskaftet och Anna Wahlenbergs Sagor. Albert Bonniers förlag översände bokpaket un der ett halvsekel. Heidenstam tackade ofta för böcker, som utgjorde betydelsefulla tillskott. Under 1930-talet skötte Kate Bang förkråkningarna i julkatalogerna. 72 Dessemellan kom bok - sändningar, såsom i juni 1927, då önskade böcker översändes efter Karl Otto och Lisen Bonniers besök på Övralid: Axel von Fersens Dagbok, Martin Lamms Strindbergs dramer, Karin Smirnoffs Strindbergs första hustru, Karl Otto Bonniers Gerhard Bonnier och Ludvig Nordströms Stor-Norrland. 73 Julafton 1932 tackar Heidenstam för böcker och tillägger, vill du sända mig några flere, särskilt av Artur Lundkvist och Harry Martinson bekräftade Bang mottagandet av det sista bokpaketet: Personlig takker jeg for den blå og röde Culbertson, de må studeras i enrum, de passer ikke i Skaldens bibliotek! 74 Utländska författare översände sina böcker till Nobelpristagaren och ledamoten av Svenska akademin, såsom Harimohan Banerjee , Armand Godoy (26 böcker ) och Erwin Guido Kolbenheyer (14 böcker genom Otto Höfler och ett förlag i München). De vill ha nobelpris förstås 75 var Heidenstams brevkommentar till Carl Milles. Författarkollegor och vänner förärade sina böcker och särtryck. Arvid Hernmarck översände ett tiotal böcker och Harald Schiller recensionsexemplar. Uppordning och bindning Året efter inflyttningen skrev Heidenstam i ett brev till Kate Bang: Lycklig är jag att den stora samvaron äntligen åter börjar. Nu skola vi arbeta. Bland annat skall du katalogisera hela biblioteket. Och det bums! Inget dagdriveri längre. 76 Bang gjorde en avskrift av valda delar och citerade ur brevet i sina memoarer, men omnämnde inte önskemålet. Hon ryggade tillbaka inför yrkandet. Förslaget om en katalog var troligen ett hugskott för stunden. Heidenstam hade inte behov av systematisk ordning på böcker och papper. Bang övertalade Heidenstam att gå med på ett herrgårdsexlibris och Oscar Björcks nya skisser lades åsido. Hennes pappa föreslog en enkel smal pappersremsa (9 3 cm) med texten Tillhör biblioteket på Övralid och lät trycka sådana hos Ferslew i Köpenhamn. Inklistring gjordes i flertalet böcker nedtill på främre pärmens insida, Heidenstams såväl som mina, tillade Bang

18 Böckerna i vardagsrummet är en representativ samling med endast ett hundratal häftade böcker. Under Stockholmstiden lämnade Heidenstam böcker till bindning hos Gustaf Hedberg. Vid telefonhyllan står ett 80-tal blåa klotband med en blomma på bokryggen och Hedbergetiketter. Hushållsböcker för Naddö redovisar inbindningar under elva år för närmare 800 kr, i regel två gånger om året skickades en samling böcker till Köpenhamn. Jag har inte haft någon annan bokbindare att tillgå än min ordinarie i Vadstena, heter det i ett brev till Victor von Vegesack 1912, så du får mer se till den goda viljan än resultatet. Skickar man till någon i Stockholm, får man vänta ett halfår eller mer. 78 Han åsyftade Gustaf Mårten Peterssons och sonen Uno Peterssons bokbinderi. I Motala anlitades bokbindare Mårten Lindgren, inflyttad till köpingen 1906; firmaetiketter med texten M. Lindgrens bokbinderi, Motala inklistrades stundom i böckerna. Han dog 1927, då Harald Carlsson övertog verkstaden. Lindgrens dotter Stina kunde som 92-årig 2001 erinra sig besök av Heidenstam och Bang i faderns verkstad i källarvåningen på Kyrkogatan 6. För Övralidssamlingen gjordes flertalet i bruna halvband med 4 5 upphöjda bind. Drygt 200 volymer skönlitteratur (svensk, dansk, norsk och fransk) har enhetliga röda bokryggar, häri ingår de av Strindberg köpta böckerna Det finns några verifikationer sparade i en kapsel i biblioteket. Ett kvitto 1924 redovisar 10 band från Bokbinderi Michel Mikkelsen, Helsingör. Två räkningar från Uno Petersson 1926 upptar 41 band och fem pärminhängningar. Tre fakturor från M. Lindgrens bokbinderi upptar 234 band. Tre kvitton från Harald Carlssons bokbinderi 1934, 1935 och 1936 gäller inbindning av 8 band (Svenska akademiens handlingar, Svenska akademiens ordbok och Erik Lindorms bokfilm över Oscar II). Birger Mörner översände Turkiska år (1926) och i tackbrevet skrev Heidenstam: Jag hann ej mer än ögna på sidorna om Abdul Hamid, förrän jag måste lägga in den i ett stort och gapande paket som just skulle avgå till bokbindaren. Skinnryggens ära väntar den 80 på hyllan står boken i ett enkelt blått band inbands fyra exemplar av Carolus rex, den italienska översättningen av Karolinerna, och ett praktband överlämnades till Mussolini. 81 Stundom skrevs anvisningar in i böckerna. På försättsbladet till Shellys Poetical works står: På ryggen skall endast stå ordet Shelly. Gallring, utlån och gåvor Heidenstam var generös med sina egna böcker, som lämnades till vänner och översättare gjorde Kungliga biblioteket en förfrågan om komplettering av sina 51 utomlands tryckta arbeten av Heidenstam. 82 Heidenstam beklagade i svarsbrevet att mycket förkommit och översände inte någon bok. Som svensk representant för en internationell litterär förmedlingsbyrå i Paris bad Elsa Thulin 1928 att få placera Heidenstamverk i olika länder. Kate Bang sände tio böcker och lämnade följande klargörande svar: De önskade upplysningarna skulle självfallet gärna lämnas, om det läte sig göra annat än i högsta grad ofullständigt. Det har under årens lopp ingått en sådan mängd brev om översättningar och så många auktorisationer lämnats begränsade till endast ett år, att det är omöjligt att minnas dem eller veta vilka som ha uppnått resultat eller ej. Där några skickade exemplar ha bevisat tryckning, ha de sedan i de flesta fall blivit bortgivna eller förkommit. Emellertid medsändas här några befintliga exemplar från senare år. På Riksbiblioteket i Stockholm finns emellertid eller fanns åtminstone förr förteckningar att tillgå över där kända översättningar till främmande språk. Det enda som härifrån kan meddelas, är följande. Tyskland. Allt är där översatt och utkommer numer hos Langen, som har ensamrätt. Ryssland. Karolinerna och kanske någon annan bok påstås vara översatta, men äro i så fall nu antagligen på index. 37

19 Polen. Karolinerna. Om fler ovisst. Ungern. Endymion. Sannolikt ej fler. Prag. En eller två böcker översatta. Ovisst vilka. Italien. Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Översättning av Karolinerna lär pågå. Spanien. Sannolikt inga. Holland. Okänt hur det förhåller sig där. England. Karolinerna, i två olika upplagor. Folkungaträdet. Amerika. Ovisst vilka. Finland. Till finska: Karolinerna, Svenska och deras höfdingar, kanske fler. Frankrike. Karolinerna. Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Danmark. De flesta. (Gyldendal). Hur ödeläggande de flesta översättningar äro visar redan en jämförande blick på den engelska och svenska slutversen i Folkungaträdet II. Skulle det någonstädes på allvar bli fråga om en översättning, bedes att då hos Bonnier rekvirera den ifrågavarande boken på doktor H räkning. 83 Svarsbreven vittnar om bristande kontroll och ringa intresse för översättningar utöver arvodet. Av Heidenstams egna böcker är 92 titlar förtecknade i kataloger på Övralid, 50 svenska och övriga översättningar till 10 olika språk samt en punktskriftsupplaga av dikter från 1933, översänd av De blindas bokfond. I källarmagasinet finns ett hundratal dupletter. Av svenska Heidenstamtryck finns bara en fjärdedel, av översättningar mindre än hälften. De senaste 70 årens tryck, omkring 150 volymer, är mycket dåligt representerade. Heidenstam skänkte böcker till Manfred Björkquist för Sigtunastiftelsen 1919, till ett sanatorium i Davos Vid ett besök 1933 tillbringade Werner Wolf en god del av den andra eftermiddagen i bokkammaren och plockade ut en ståtlig hop värdefulla verk, som skalden sedan godkände och lovade sända som fraktgods några veckor senare 84 till Tyskland. Bonniers fick mot räkning besörja översändning av Heidenstamböcker till Åbo svenska akademi 1919, Nordische Institut vid Greifswalds universitet 1920 och Deutsches Seminar der Universität Heidelberg Boksamlingen blev starkt decimerad vid flyttningar och även i den tredje samlingen på Övralid gallrades hundratals böcker ut. Kate Bang utrensade suspekta böcker och 1937 utplockade Otto Frödin ett par hundra exlibrisförsedda Övralidsböcker, då Kate Bangs tillhörigheter översändes till Danmark; bokurvalet gjordes på måfå och prins Eugens tavla Utsikt mot Vadstena, silversaker med mera undanhölls. 85 I brev till Ole Söderström omnämner hon sina böcker, som fulgt mig gennem årene och er blevet en del af mit liv. I flere stöder jeg på märker jeg har sat under de lykkelige Övralidsårene, også märker af H-m, og sådant hjälper og styrker i ensomheden. 86 Bangs boksamling delades mellan barnen Karen och Jörgen och en del av böckerna är bevarade. 87 I Övralid-boken omnämner Bang i ett kapitel om högläsning flera böcker som saknas i biblioteket, till exempel av Hjalmar Bergman, Oscar Block, Charles Darwin, Bror Gadelius, Henrik Ibsen, Johannes Jörgensen, Ernest Renan, Viggo Stuckenberg och Troels Troels-Lund. Andra saknade böcker. Fra Piazza del populo (1867) av Vilhelm Bergsøe, som Heidenstam rekommenderade i brev och omnämnde i Marmorfångarne. Georg Paulis Mina romerska år (1924) innehåller några sidor om Heidenstams målarstudier i Rom; enligt Bo Lindwall, som utnyttjade boken vid en utställning på Waldemarsudde 1973, hade Heidenstam gjort marginalrättelser i boken. 88 Alma Hedin berättar I minnets blomstergårdar att hennes syster Emma tillbringade några månader i slutet av 1930-talet på Övralid och läste högt för Heidenstam ur Frans G. Bengtssons Karl XII:s levnad ( ), 89 men boken saknas liksom Sven Hedins Ett varningsord (1912). Av Spektrums 11 nummer saknas ett Gunnar Ekelöf-häfte, nummer 6; häftet fanns på 1990-talet, men försvann senare. Böcker utlånades ibland. Samma år som Heidenstam flyttade till Naddö flyttade Lundegård till Gränna. Det blev ett flitigt umgänge och många brev utväxlades. Lundegård lånade ur vännens bibliotek, men inför julbesöket 1903 önskade Heidenstam få tillbaka hela min af dig bortröfvade folkungalitteratur, som jag nu behöfver. 90 I ett kortbrev till Fredrik Wulff omnämnde Heidenstam en dedicerad gåvobok från denne, spårlöst försvunnen sedan åratal. Någon torde ha lånat den. Och låna är i Sverige ju en finare form för stöld

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap

Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap Barbro Alving föddes den 12 januari 1909 i det så kallade Skandalhuset i Uppsala, i en litterär och kulturell miljö. Hennes far var den kände

Läs mer

MEDLEMSBLAD. - Per Mattson - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på!

MEDLEMSBLAD. - Per Mattson - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på! Hasselrotska Släktföreningen MEDLEMSBLAD Nr 37 December 2006 -

Läs mer

Statsystemet inte avskaffat

Statsystemet inte avskaffat Årgång 19 Redaktionens adress Ivar Lo c/o Robert Janson, Svartlösavägen 93 125 33 Älvsjö. Tel 08 778 26 95. Mobil 070 528 35 30 Hemsida: www.ivarlo.nu. Epost: r.janson@telia.com Redaktör Robert Janson,

Läs mer

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012 KULTUR I UPPLAND No 15 2012 Detta nummer Rasbo kyrka är en av Upplands största medeltida landskyrkor. Den ligger vackert på en höjd och kyrkogården är omgiven av en mossbevuxen gråstensmur. I kyrkan möter

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

Har det hänt nåt? NUMMER SEX 2002 / JEM 2002. Allt gick stilla och fridsamt tillväga som det gjort i hundra år. / Elof Tégnér 1897

Har det hänt nåt? NUMMER SEX 2002 / JEM 2002. Allt gick stilla och fridsamt tillväga som det gjort i hundra år. / Elof Tégnér 1897 NUMMER SEX 2002 Har det hänt nåt? / JEM 2002 Allt gick stilla och fridsamt tillväga som det gjort i hundra år. / Elof Tégnér 1897 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Breven om en vänskap..............

Läs mer

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage Digitized by the Internet Archive in 2013 http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage VOLYMER I PERSPEKTIVSERIEN Perspektiv på RÖDA RUMMET Dokument och studier samlade av Erland och Ulla-Britta

Läs mer

Västra Torsås. nr 4 2013 TEMA. Samlare. hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn

Västra Torsås. nr 4 2013 TEMA. Samlare. hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn Västra Torsås nr TEMA Samlare Framtidstro hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se

Läs mer

Vår docent i teaterhistoria, professor Beijers blivande efterträdare, Gösta M Bergman, var chef för Riksteatern och det medförde att jag ibland blev

Vår docent i teaterhistoria, professor Beijers blivande efterträdare, Gösta M Bergman, var chef för Riksteatern och det medförde att jag ibland blev 4. Vår docent i teaterhistoria, professor Beijers blivande efterträdare, Gösta M Bergman, var chef för Riksteatern och det medförde att jag ibland blev anlitad som studiehandledare. Jag agerade spökskrivare

Läs mer

Skara stiftshistoriska sällskap

Skara stiftshistoriska sällskap Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2014:2 Årg. 22 De svävande dopänglarna Foto: Gunilla Hvarfner Svävande dopänglar kallas här de snidade och målade änglar av trä, som förekommer i ett fåtal svenska

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition NUMMER TVÅ 2005 vision och tradition IKONER i n n e h å l l Ledare............................................... 3-4 Mr Scandinavia = Mr Harrison! BENGT HJELMQVIST.............................................5

Läs mer

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268 Vår tids ungdom Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda I GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET Medlemsblad nr 27. Årgång 14 Våren 2014 ISSN 1653-0268 Innehåll Om detta nummer av medlemsbladet 2 Ordföranden

Läs mer

dina slott En rundtur i kulturvärden vinnare av svenska publishingpriset

dina slott En rundtur i kulturvärden vinnare av svenska publishingpriset ett magasin från statens fastighetsverk nr3 2013 37:50kr vinnare av svenska publishingpriset Vasaborgarna En maktdemonstration Kungliga historier Väggarna viskar i kungliga slotten Havsgud med historia

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BENGT O. T. SJÖGREN Bertel Hallberg och hans forskargärning... 3 HASSE ANDERSEN Claes-Göran Anderssons orkesterminnen... 15 PETER

Läs mer

Lagmansgården och Martin Koch-rummet

Lagmansgården och Martin Koch-rummet Martin Koch 1882-1940 Kerstin Hed 1890-1961 (Hilda Olsson) Nils Bolander 1902-1959 Paul Lundh 1890-1967 Lagmansgården och Martin Koch-rummet Någon gång mellan 1760-1780 byggdes Lagmans- gården av brukspatron

Läs mer

Vi satt i tant Ebbas vardagsrum och hörde kyrkorna i Göteborg ringa in det nya året 1957. Det gamla året hade varit det mest omtumlande hittills i

Vi satt i tant Ebbas vardagsrum och hörde kyrkorna i Göteborg ringa in det nya året 1957. Det gamla året hade varit det mest omtumlande hittills i 7. Vi satt i tant Ebbas vardagsrum och hörde kyrkorna i Göteborg ringa in det nya året 1957. Det gamla året hade varit det mest omtumlande hittills i mitt liv: jag hade träffat Maria. Ingenting skulle

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr OKTOBER 6 2003 Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte Pris 20 kr HB MYNT & MEDALJER Sveavägen 96 Box 19507 S-104 32 Stockholm 19 T - Rådmansgatan (uppgång

Läs mer

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet ~ ~ En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Hagendalsvägen 8, Kumla - Tel. 019}75490, 75491, 75492, 75493 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Första april, 1997 Anna Sparr. Specialarbete vid Katedralskolan, Lund Handledare: Kristina Hallind. Vallkärra 6 225 91 Lund Tel.

Första april, 1997 Anna Sparr. Specialarbete vid Katedralskolan, Lund Handledare: Kristina Hallind. Vallkärra 6 225 91 Lund Tel. Vid Orsasjön i Dalarna ligger det lilla samhället Våmhus. Orten har genom historien skiftat mellan att vara egen socken och att tillhöra Mora kommun, vilket den gör idag. Många förknippar Våmhus med dess

Läs mer

Likt utom snedheten!

Likt utom snedheten! ulrika wingård Likt utom snedheten! Nedslag i Kungl. bibliotekets Maria Röhl-samling Självporträtt (1838), KoB R. 6: 1 N är jag hösten 2006 fick uppdraget att katalogisera KB:s samling av blyertsskisser

Läs mer

ALBERT EDELFELT OCH RYSSLAND

ALBERT EDELFELT OCH RYSSLAND Dessa texter har tidigare publicerats i boken Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875 1905, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, SSLS 668, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors &

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 2 2007 TULLGARN 12 maj 2007 VÄRLDENS FEST I ÅRE Temat för dagarna är Mellan himmel och jord. Vi möts i Åre 10-12 augusti 2007 För information 018-169500

Läs mer

2 I originalet: Meilen (sg. Meile ). Möjligen avses den österrikiska postmilen (ca 7

2 I originalet: Meilen (sg. Meile ). Möjligen avses den österrikiska postmilen (ca 7 Enligt en högre lag Det har nu gått flera år sedan den stackars Esther gick hädan vid sin fars fötter, och också Moses Freudenthal har varit död länge. Men det stora vita huset vid Heerstraße, som nu tillhör

Läs mer

Äntligen är den här en bok på det finska språket

Äntligen är den här en bok på det finska språket Äntligen är den här en bok på det finska språket Det är otroligt att det kan ha tagit såhär länge innan vi har fått se skriven finska. Utgivandet av Mikael Agricolas ABC-kiria kan innebära ett stort steg

Läs mer

ina-missionstidningen ;' ;...an

ina-missionstidningen ;' ;...an I JAN. 1915. fren."pris 1: 35. Jfp ina-missionstidningen ;' ;...an C' ~. 1 d,,]~ ~lnlms ~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ Utgifvare 1 Redigeras åf Expedition: Telogramadress: Telefon:

Läs mer