Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-03-08 43"

Transkript

1 Plats och tid Konferensrummet Dalen, Hagagatan 8, kl Beslutande Övriga deltagare Utses justera Jessica Ashworth (m), ordf Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot Ismo Pääkkönen (m), ledamot Hans Clair, (m) ledamot Camilla Gottfries-Hindersson (s), ledamot Birgitta Krüger (fp), ledamot Manfred Riekwel (mp), ledamot Stefan Liljenberg (sd), tjänstgörande ersättare Anders Netterheim (m), ersättare Inger Wiberg (m), ersättare Kaiza Nilsson (kd), ersättare Knut Krüger (fp), ersättare Aina Nilsson (spi), ersättare Linda Andersson (s), ersättare Ingela Sklander (s), ersättare Cecilia Grefve, socialchef Thomas Andersson, sekreterare Mona Schill-Ingvarsson 38-40, Lenita Landin 38-40, 42 Ewa Näslund 38-40, 42 Johan Persson 38-40, 42 Anna-Karin Ågren 38-40, 42 Christina Forslund 38 Birgitta Krüger Justeringens plats Kommunhuset, Hagagatan 8 och tid , kl Paragraf 38-40, 43-49, Sekretess 41-42, Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 SN 38 Information från HFAB angående lokaler Christina Forslund, VD på Höörs fastighets AB, informerar om planerna på utbyggnad av Kungshällan med kök och lägenheter som bolaget fått i uppdrag utreda. Informationen avslutas med en diskussion om behovet av lägenheter och kök samt kostnader för hyresgäster och Höörs kommun. tacka Christina Forslund för informationen

3 SN 39 Upprop Upprop genomförs och det noteras Ibb Malmgren (sd) inte är närvarande. Stefan Liljenberg (sd) inträder som tjänstgörande ersättare..

4 SN 40 Godkännande av föredragningslista Ärendebeskrivning Ärenderubrik Sidnr 38 Information från HFAB angående lokaler Upprop Godkännande av föredragningslista Yttrande till Kammarrätten i Göteborg Yttrande till kommunstyrelsen angående skrivelse Revidering av avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen Informationsärenden Häggenäs verksamhetsbeskrivning Kommunens måltidsverksamhet Socialnämndens samrådsgrupper Gallring av handlingar Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skydds- 59 behövande. 50 Anmälningar (sekretess) Skrivelser och meddelanden (sekretess) Anmälningar Skrivelser och meddelanden Delegationsbeslut Individ- och Familjeomsorgen Delegationsbeslut Teamet Delegationsbeslut personalärenden januari Övrigt 67 godkänna föredragningslistan.

5 SN 43 Dnr 2011/305 Revidering av avgifter inom äldre och handikappomsorgen Socialnämnden beslutade den 20 december 2011 föreslå ändringar i taxan för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet och Kommunstyrelsen beslutade uppdra till socialnämnden komplettera förslaget med eventuella synpunkter från samråd med det kommunala handikapprådet och pensionärsrådet samt lagligt stöd för avgifterna. Stöd för ta avgift för bedömning av behovet av bostadsanpassning samt utprovning av tekniska hjälpmedel finns i socialtjänstlagen och i hälso-och sjukvårdslagen. Samråd med råden sker under vecka 9. Ärendet behandlades på Socialnämndens sammanträde den 16 feb Skrivelse föreligger i ärendet. Jessica Ashworth och Harriet Paulsson redogör för samrådsmötet den 1 mars 2012 med pensionärsrådet och handikapprådet och tidigare information med råden. Ett par frågor blev obesvarade vid samrådet. Dels om avgiften för utprovning och bedömning av hjälpmedel och hjälpmedelsbehov tas för varje tillfälle, dels hur är avgiftens storlek, 395 kr, uträknad. Socialchefen informerade om avgiften tas ut vid varje ordinationstillfälle det vill säga vid varje tillfälle en bedömning ska göras. Den är uträknad efter samma beräkningsgrund som övrig hemsjukvård som yttrande dels meddela Kommunstyrelsen skrivelsen från Social sektor daterad dels de synpunkter och frågor som framkom vid samråd den 1 mars 2012 med handikapprådet och pensionärsrådet i frågan, åter tillskriva Kommunfullmäktige i ärendet.

6 SN 44 Informationsärenden Socialchefen informerar om ärenden som ligger för beredning till socialnämndens kommande sammanträde. Budget Genomgång av budgetskrivelsen från sidan 3 Åtgärder för komma i ram Reducering av ett våningsplan på Orupslund sker senast Därefter utgör två våningar succesivt ett rehabcenter. Arbete inleds för utröna möjligheterna till ett boende för personer tillhörande LSS kretsen på resterande våningsplan. - Nedläggning av matdistribution - genomfördes under november månad Dock finns matdistribution kvar för personer som lever med en demens sjukdom. - Förenklad biståndsbedömning för servicetjänster upp till 10 tim/månad upphörde under november månad. Hanteras idag som ett vanligt biståndsärende men kommer framgent ingå i rambesluten. - Nämnden har idag fem externa utförare som utför servicetjänster inom ramen för Fritt Val. Fyra av dessa företag har avtal tom och ett företag har avtal tom Socialnämnden beslöt under 2010 införa Fritt Val för särskilt boende. Förfrågningsunderlag om detta ligger bl.a ute på vår hemsida. Två externa företag har lämnat in och blivit godkända däremot har inga avtal undertecknats mot bakgrund av nämndens kärva ekonomiska läge. Socialnämnden har f.n mellan sex till sju lägenheter som används för korttidsboende istället för särskilt boende. Mot denna bakgrund kommer sektorn föreslå nämnden avvakta med införande av Fritt Val särskilt boende till nästa budgetår. - Därutöver sänks för komma i ram, personaltätheten i våra boendeformer samt i hemtjänsten inom äldreomsorgen. Detta är genomfört utan uppsägningar två förhandlings protokoll biläggs denna paragraf. - Fortfarande behövs reduceringar inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning. Arbete i denna riktning pågår. - Rätten till heltidstjänster inom omsorg och vård. Socialnämnden föreslog i budgetskrivelsen målet fick sänkas till så långt det är möjligt bidra i den konstaterade övertaligheten. Mot denna bakgrund startades time care för möjliggöra önskad sysselsättningsgrad inom omsorg och vård. Detta skall ske genom växling av antalet timavlönade skall minska. Sektorns bemanningsenhet kommer spela en viktig balanserande roll i detta arbete. Sektorn har därför tillsammans med personalkontoret styrt upp timavlönade inom omsorg och vård får endast anställas av bemanningsenheten och med enhetschefens kontrasignering på anställningsavtalet. - Även SAS och MAS tjänsterna sänks till omfa 50% vardera i enlighet med nämndens budgetskrivelse. - Sektorn har fått signaler om tre nya gymnasieelever i behov av LSS gruppboende för studier på annan ort. Diskussionen bör därför åter lyftas med kommunledningen hutu-

7 vida denna kostnad skall relateras till gymnasieramen eftersom kostanden är direkt relaterad till elevens skolgång. Sammantaget har åtgärderna i budgetskrivelsen genomförts vilket i sin tur visar sig i sektorns ekonomiska uppföljning som i januari månad visar ett nollresultat. Även om socialchefen förvarnar om fyra nya LASS beslut vilket innebär en kostnad motsvarande 1,2 miljoner kronor för nämnden, dvs kostnaden för de första 20 timmarna. Därutöver finns en oro över hemtjänsten vars arbetstyngd är långt över tillgängliga resurser. Sannolikt kommer hemtjänsten tillskriva kommunfullmäktige om situationen. Med gjorda neddragningar ligger socialnämndens bemanning nu under socialstyrelsens kommande förslag om nationell personalbemanning inom företrädesvis demensboende. Individ och familjeomsorgen känner av bostadsbristen i Höör och får allt mer använda sig av hotellösningar för skaffa tak över huvudet. När det gäller måltidsverksamheten kommer BUN rätta till kostintäkter från förskola och skola. Ett beskrivande mail biläggs detta protokoll. Den ekonomiska uppföljningen ska i fortsättningen delges ledamöterna i samband med redovisningschefen erhåller den från social sektor. Den resursförstärkning som tilldelades socialnämnden riktad mot äldreomsorgen är fördelad till äldreomsorgen enligt bilaga. Därutöver har sektorn sökt stimulans och utvecklingsmedel som också bidrar till förstärkning för äldreomsorgen. Förändringar i sektorns ledningsstruktur har vidtagits för säkra det nära ledarskapet. - Enhetschefen för Åtorps äldreboende har även fått ansvar för Skogsgläntans äldreboende. - Enhetschefen för Orupslund ansvarar för uppbyggnad av rehabcenter samt för externa boende respektive korttidsboendeplatser. Dessa två enhetschefer har delat ledarskap och går in för varandra vid frånvaro. - Boendet för ensamkommande flyktingbarn samt därtill vidhängande utredningar läggs på den reducerade delen av SAS befningen då dessa tjänster ersätts av statsbidrag - Björkens demenscenter arbetar med delat ledarskap i två steg se bil. - Verksamhet för personlig assistans fördelas jämnt mellan den två enhetscheferna inom funktionsnedsättningsverksamheten. Organisationsskiss biläggs. Socialchefen går igenom nämnden tre olika beredskaper, social beredskap, arbetsledarberedskap, samt krisstöd i Höör (fd posom). Biläggs protokollet. Därefter informeras om ett demensuppdrag där social sektor, vårdcentralen i Höör, minneskliniken i Malmö samt kommunförbundet i Skåne kommer samverka. Sektorn kommer söka pengar ifrån regionen till detta folkhälsoprojekt. Uppdraget biläggs protokollet Socialchefen anmäler patientsäkerhetberättelsen som kommer läggas ut på kommunens hemsida i syfte ge medborgarna information om på vilket sätt sektorn och nämnden arbetar med patientsäkerhet. Berättelsen biläggs detta protokoll och anmäls vid nästa nämndsmöte. Är det möjligt öka brukarnas inflytande?. Information utifrån en artikel om hur brukarnas inflytande kan stärkas genom ett funktionsstödjande förhållningssätt och relationsorienterat kontaktmannaskap. Sektorn föreslår nämnden värdighetsgarantin som nämnden erhållit stimulansmedel för utveckla skall omfa vidareutveckling av rambeslut i enlighet med den artikel som nämnden fått utdelad vid januari sammanträdet. Rambeslutets yttersta syfte är öka den enskildes inflytande och

8 delaktighet över den tid som beviljats denne utifrån biståndsbedömningen. Sektorn kommer driva ett särkskilt projekt för utveckla detta ifrån myndigheten till verkställigheten med medbogaren som huvudperson. En särskild utbildningssatsning kommer dessutom inom projektet genomföras i relationsskapande kontaktmanaskap för undersköterskor eller motsvarande. Till socialnämndens kommande sammanträde i april månad kommer motioner finnas med på dagordningen såsom om värdighetsgarantin, hemlöshet samt barnomsorg på obekväm arbetstid. Vidare kommer beslut om söka pengar för omvårdnadslyftet samt förslag på svar till kommunen revisorer utifrån gjord granskning om internkontroll. I maj månad redovisas sektorns avvikelser av SAS och MAS tillsammans med enhetscheferna för beskriva sammanhanget ifrån avvikelse till förbättringsarbete i verksamheterna. Vidare kommer enhetscheferna redovisa den tidsmätning som är utförd i verksamheterna i slutet av förra året. Socialnämnde beslutar godkänna informationen

9 SN 45 Dnr 2012/16 AU 27 Häggenäs verksamhetsbeskrivning 2011 Verksamhetsbeskrivning för Häggenäs 2011 föreligger. Socialnämnden arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna Häggenäs verksamhetsbeskrivning SN 45 enligt arbetsutskottets förslag.

10 SN 46 Dnr 2012/50 AU 28 Kommunens måltidsverksamhet Bakgrund Kommunfullmäktige fade beslut om all måltidsverksamhet inom Höörs kommun skulle tillföras Socialnämnden och Social sektor fr.o.m Beslutet innebar måltidsenheten skulle tillaga portiner/år fördelat på portioner/år inom skola och förskola samt portioner/år inom äldreomsorgen. Måltidsenheten kom omfa 32 medarbetare. Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta hemställa KS/KF beslutar, all kommunal måltidsverksamhet ska ingå inom ramen för BUN:s verksamhet, enhetschefen inom måltidsverksamheten prioriterar arbetet mot äldreomsorgen enligt ovanstående utvecklingsområde, organisationsförändringen bör ske 1 juli SN 46 Harriet Paulsson yrkar till arbetsutskottets förslag lägga, kommunstyrelsen uppmanas kostnadsberäkna de små kökens kostnader per portion jämfört med kostnaden i ett gemensamt stort kök i Kungshällan samt Socialnämnden även ska ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens framställan. hemställa kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar all kommunal måltidsverksamhet ska ingå inom ramen för barn- och utbildningsnämndens verksamhet,

11 fortsättning enhetschefen inom måltidsverksamheten prioriterar arbetet mot äldreomsorgen enligt ovanstående utvecklingsområde, organisationsförändringen bör ske 1 juli 2012, uppmana kommunstyrelsen kostnadsberäkna de små kökens kostnader per portion jämfört med kostnaden i ett gemensamt stort kök i Kungshällan. ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens framställan,

12 SN 47 Socialnämndens samrådsgrupper Förslag föreligger om ledamöter och ersättare till samrådsgrupper inom social sektors verksamhet. utse följande ledamöte och ersättare till samrådsgrupperna. Åtorps särskilda boende, externa boendeplatser. Enhetschef Anna Karin Ågren Anders Netterheim (m) Stefan Liljenberg (sd) Skogsgläntan och Orupslunds särskilda boende. Enhetschef Gert Möller. Birgitta Kruger (fp) Ingela Sklander (s) Hemtjänsten, Anhörigstöd, Kungshällan. Enhetscheferna Inga Kehlmeier samt Kent Andersson Harriet Paulsson (c) Camilla Gottfries-Hindersson (s) Ungdomsboendet för ensamkommande asylsökande flyktingbarn/ungdomar, Arbetsledare Ewa Näslund. Inger Wiberg (m) Ismo Pääkkönen (m) Björkens demenscenter samt Björklövet. Enhetscheferna Karin Sjölin Linda Andersson(s) Aina Nilsson (spi) Teamet. Enhetschef Annika Mellberg Anders Magnhagen (s) Knut Krüger (fp) OF gruppboende, mobilt team och dagcenter. Enhetschef Carina Johansson Helena Johnsson (v) Kaiza Nilsson (kd)

13 SN 47 fortsättning OF personlig assistent, personligt ombud, korttids och fritids, ledsagare, kontakpersoner, stödfamiljer etc. Vik. Enhetschef Madelene Mellrin Ibb Malmgren (sd) Hans Clair (m) IFO barn och familj, familjerätt, arbete och försörjning, fältverksamhet, Växthuset, serveringstillstånd m.m. Enhetschef Monica Malmqvist Manfred Riekwel (mp) Ismo Pääkkönen (m) Ordförande Jessica Ashworth ska bjudas in till varje samråd.

14 SN 48 Gallring av handlingar I Socialnämndens arkiv finns handlingar som flyttats från tidigare arkiv efter ha blivit angripna av mögel. Förvaringen i arkivet innebär en risk för exponering av skadliga ämnen från de skadade handlingarna. Gallringen bedöms kunna göras med stöd av arkivreglementets regler om handlingars betydelse. gallra de mögelangripna handlingarna i nämndens arkiv.

15 SN 49 Dnr 2012/59 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Socialnämnden ombeds av kommunstyrelsen snarast behandla ett förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Kommunstyrelsen efterfrågan besked om nämndens synpunkter på om överenskommelsen ska undertecknas. Anders Magnhagen (s) yrkar det föreslagna avtalet bifalls och godtas. Camilla Gottfries-Hindersson (s) och Harriet Paulsson (fp) bifaller Anders Magnhagens yrkande. godta det förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som kommunstyrelsen lagt fram. Stefan Liljenberg (sd) lämnar en anteckning till protokollet.

16 SN 52 Anmälningar Social sektors samverkansgrupps protokoll från lägga anmälningar till handlingarna.

17 SN 53 Skrivelser och meddelanden A. Länsstyrelsen i Skåne län, meddelande Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkoholoch tobakstillsyn. Dnr 2008/230 B. KPMG, Intyg översiktlig granskning av stimulansmedel för valfrihetssystem LOV. Dnr 2011/287 C. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Höörs kommuns medlemskap i intresseföreningar. D. Barn- och utbildningsnämnden, Ledningsorganisation från och med Dnr 2012/36 E. Kommunfullmäktige, Arkivreglemente för Höörs kommun. Dnr 2011/305 F. Kommunfullmäktige, Revidering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr 2012/35 G. Kommunfullmäktige, beslut om entledigande från Socialnämnden. Dnr 2012/35 H. Kommunfullmäktige, Fyllnadsval till Socialnämnden. I. Eslövs kommun, Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsrapport för J. Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2012 lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.

18 SN 54 Delegationsbeslut Individ- och Familjeomsorgen godkänna redovisnigen av delegationsbesluten.

19 SN 55 Delegationsbeslut Teamet godkänna redovisningen av delegationsbesluten

20 SN 56 Delegationsbeslut personalärenden februari godkänna redovisningen av delegationsbeslut i personalärenden.

21 SN 57 Övrigt Anders Magnhagen framför han förutsätter nämnden fortfarande står bakom den skrivelse om framtiden som från förra sammanträdet som delgivits kommunstyrelsen. Vidare det med anledning av diskussionen om tillförordnad chef är viktigt framhålla vikten av det arbete som gjort bland annat beträffande värdgrunden. Ordföranden rapporterar arbetsutskottet deltar vid överläggningarna om tillsättningen av socialchef.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer