Slutrapport Design för den mänskliga sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Design för den mänskliga sektorn"

Transkript

1 Slutrapport Design för den mänskliga sektorn Sammanfattning i bild och text Certec har under 3 år haft ett årligt stöd på 1 miljoner kronor per år från Sparbanksstiftelsen Skåne för att utveckla Design för den mänskliga sektorn. De tidigare åren har redovisats var för sig. Denna slutredovisning innehåller en del ackumulerat men utgör framför allt en särredovisning av det sista året. Den mänskliga sektorn skiljer sig från andra sektorers bl a genom att man där arbetar direkt med och för andra människor. Utan att vara kollega utgör där den ena människan den andra människans arbetsmiljö med alla de konsekvenser detta har.

2 Att det alltid finns minst två parter på plats i den mänskliga sektorn skapar andra strukturer, logiker och karakteristika än i sektorer inriktade på exempelvis konstruktion och design, tillverkning, transport, förvaltning, turism, etc. Tekniska inslag kan ha stor betydelse för verksamheten. Personalen görs ofta ansvarig för dessa, oberoende av om personalen kunnat påverka designen eller ej. Så här kan tillstånds- och resursfördelningen se ut för en person med funktionsnedsättning (bild: Camilla Nordgren). Det är minst sagt många instanser och handläggare som skall kontaktas, och 1) delaktigheten är (avsedd att vara) stor. 2) Hanterbarheten och 3) begripligheten fallerar emellertid för den berörda. Eftersom alla tre faktorerna är en förutsättning för Antonovskijs KASAM, Känsla Av SAMmanhang, är det inte så konstigt att det finns en utbredd känsla av vanmakt. Också hos personalen. Förändringar behövs.

3 I den mänskliga sektorn påverkas minst två (ofta flera) parter av den tekniska designen. Långa kedjor av människor (M) och icke-människor (IM, exempelvis teknik) påverkar på ett komplext sätt utan att den ena inverkan alltid är urskiljbar från den andra. Både de kollektiva och enskilda nivåerna behöver beaktas samtidigt. De sju särdrag för den mänskliga sektorn som vi urskiljt och som presenteras närmare i redovisningen är - att minst två parter söker mening, ofta olika mening - att här och nu dominerar - att resultaten ofta är immateriella (med senare materiella konsekvenser) - att den av verksamheten berörda människan ofta är i beroendeställning - att personalen har en stark kvinnodominans - hur omvärldens uppfattning av verksamheten kan tränga sig på - hur personalgruppers särintressen kan stå i konflikt mot de berördas

4 Ur Design för den mänskliga sektorn har det vuxit fram en närbesläktad ansats: TeMA, Teknisk och Mänsklig Assistans, som också den beviljats ett initialt stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne. Det försöker bl a genom frigörande teknik visa på en mångfald av olika möjliga kombinationer av människa-och-teknik och i några olika verksamheter introducera drömmaskiner för att få fram föreställningar om vad som i grunden kan förändra den mänskliga sektorn, både som den upplevs av dem som verksamheten är till för och av personalen. Det är inte otänkbart att en iphone som programmerats att kunna göra en dröm verklig kan komma att bli en drömmaskin i något sammanhang. Men det är då inte iphonen i sig som är det viktigaste utan hur själva drömmens förverkligande förändrar den mänskliga sektorn funktioner. Sådana förändringar kan utgöra början på en spiral som förbättrar både förutsättningar och utväxling av den mänskliga sektorn.

5 För Christel som personlig assistent till Emma (med en svår hjärnskada) blev Minimetern den drömmaskin som möjliggjorde för henne att uppleva mål och mening i arbetet och varje dag komma ett steg vidare. Allt detta har möjliggjorts genom den Minimeter med vilken Emma nu kan svara ja eller nej. Hon styr genom huvudvridning ett rullande klot åt höger (ja) eller vänster (nej) under tydlig bildoch ljudåterkoppling.

6 På TryckoLera, en daglig verksamhet, kom drömmaskinen att heta Isaac. Den skapades som en personlig digital assistent för människor som inte kunde tala med ord men kanske med bilder? Det visade sig att de kunde just det. Nu, 15 år senare, har personalen och brukarna sammanlagt bilder lagrade och de används! En bildproduktion på i genomsnitt bilder per år säger mycket om den upplevda användvärdheten. Isaac har i grunden förändrat hela verksamheten, inte minst dess arbetsmiljö.

7 Spridning av konceptet Design för den mänskliga sektorn I denna redovisning läggs stort utrymme på att beskriva den mångfald av aktiviteter som berörts av Design för den mänskliga sektorn. Kanske är det bara 50 människor som berörts direkt och på djupet, men runt dessa finns det minst 500 personer som också påverkas. Lägger vi till det konferenser/motsvarande är det minst som mött Design för den mänskliga sektorn och Sparbanksstiftelsen Skåne. Via Internet har det tillkommit åtminstone (Certec har en årig tradition av Internetanvändning inom den mänskliga sektorn). Därtill kommer massmedia-effekter som gör att kanske vid det här laget åtminstone hört talas om design för den mänskliga sektorn.

8 Särdrag för den mänskliga sektorn Vi har identifierat sju särdrag för den mänskliga sektorn: 1. Mening: Människor söker mening på alla arbetsplatser, men den mänskliga sektorn utmärker sig genom att där finns det alltid minst två meningssökande parter (föremålet för verksamheten, den direkt berörda människan själv, och personalen). Ofta söker dessa båda parter olika mening i det uträttade arbetet. Det får i sin tur konsekvenser både för arbetsmiljö, ansvar och ledningsfunktioner inte bara för sådant arbete som utförs i privatpersoners hushåll utan också i övrigt inom exempelvis vård, skola och omsorg. Inom stora delar av den mänskliga sektorn pågår det omvälvande förändringar beroende på en ändrad tidsanda. Exempel: Undersökningar av vad som motiverar hemtjänstpersonal att fortsätta sitt arbete tyder på att återkopplingen från de berörda är det mest sammanhållande kittet. Hur kan hemtjänst och äldreomsorg designas för att ge bästa möjligheter till relevant återkoppling, och hur hjälper återkopplingen till att skapa möten mellan meningssökandet hos personal och berörda omsorgstagare? 2. Här och nu är dominant i den mänskliga sektorn, både för dess arbetsmiljö och dess resultat. Hur kan man i designen av arbetsmiljön och dess tekniska inslag ta hänsyn till behovet av improvisationsmöjligheter utifrån här och nu? Exempel: Ett av de ständiga stressmomenten i verksamheter och hemmiljöer är osäkerheten om huruvida färdtjänst/motsvarande hämtar och lämnar rätt person på rätt plats vid rätt tid. Hur ska återkopplingskedjorna se ut för att minimera osäkerheter för alla parter och ändå tillåta improvisation för att rädda också olycksfall i arbetet? 3. Resultaten i den mänskliga sektorn består sällan av produkter (även om försöken av att mäta produktion i den mänskliga sektorn är omfattande) utan av i grunden immateriella resultat för de av verksamheten berörda människorna: nya kunskaper, känslor, normer, ökad trygghet, lust, mod, gemenskap, välbefinnande, framtidshopp, mindre ont och bättre hälsa. Också för personalens del dominerar resultat av immateriell karaktär, och det finns starka samband mellan vad som är bra för den berörda (patienten, eleven, omsorgstagaren) och vad som är bra för personalen. Att de immateriella effekterna i sin förlängning också har en uttalat materiell betydelse förändrar inte att det finns mycket att vinna på att erkänna och analysera resultat utifrån deras egentliga immateriella grunder. Exempel: I skolsammanhang blir det allt tydligare hur vi lär som vi lever hur datorn, internet och mobiltelefonen har fått avgörande betydelse för vilket arbete som överhuvudtaget kan bedrivas i skolan, varför och hur. Dessas inverkan på arbetet i skolan har varit vida större än effekterna av politiska beslut om ändrade läroplaner eller ändrade arbetsförutsättningar för skolpersonal. Men hur de i grunden har påverkat de immateriella resultaten av arbete i skolan är dåligt analyserat. 4. Föremålet för handlingen, brukaren, är ofta den mest beroende. Det gäller både inom vård, skola och omsorg. Hur långt empowerment-andan än drivs, finns det ett beroende både av de professionella och av samhällets solidaritet och stöd. Även detta bidrar till den mänskliga sektorns särdrag. Exempel: Brukarens initiativ och 1) delaktighet har numera en avgörande betydelse för möjligheten att få tillgång till samhällsresurser. Detta är väsensskilt från den tidigare

9 auktoritära tilldelningen som följde på en viss funktionsnedsättning. Men att 2) begripa och 3) hantera ett ständigt föränderligt resurssystem har blivit i det närmaste oöverstigligt för brukarna med ständiga frustrationer som följd också för personalen. Delaktighet, begriplighet och hanterbarhet ingår alla som förutsättningar för Antonovskijs KASAM, Känsla av SAMmanhang. Hur påverkas personalen av denna obalans mellan brukarnas tre KASAM-faktorer? 5. Könsfördelningen inom den mänskliga sektorn uppvisar för dess flesta grenar en uttalad kvinnodominans. Likväl har den mänskliga sektorn hämtat sina tekniska system från mansdominerade arbetsplatser. Exempel: det behöver studeras långt mer än vi kunnat göra här vilka tekniska stödsystem som kan motverka ohälsa och främja hälsa på kvinnodominerade arbetsplatser inom den mänskliga sektorn. 6. Omvärldsuppfattningar och reaktioner på den mänskliga sektorn har också ett starkt inflytande på den upplevda arbetsmiljön. Även statusen hos dem som är föremål för verksamheten inverkar inom socialtjänsten är det uppenbart hur personalens status följer den berörda gruppens status. Exempel: Maktövergrepp inom äldreomsorgen eller rapporter från skolan om (o)kunskap hos elever eller lärare påverkar alla personalens självuppfattning. 7. Yrkesstolthet. Det är ett rimligt särintresse att vilja hävda legitimiteten för den egna gruppen i den egna verksamheten, även när denna kommer i konflikt med de av verksamheten berörda människornas särintressen. Att arbeta med och för andra människor kan och bör inte glorifieras till en självutplåning. Men det är inte alltid lätt att värna yrkesstoltheten. Exempel: Vissa barn som far illa får inte den hjälp de har rätt till. Jag känner mig ofta som en svikare, säger Lotta Tronders, socialsekreterare i Spånga-Tensta (DN 12/9, 2008).

10 Något om det vetenskapliga sammanhanget Design och designforskningsmetodik utgår från att människor påverkar varandra inte bara direkt utan också genom artefakter (allt av människor skapat). Lika otvetydigt som att människan och kulturen påverkar vilka artefakter som skapas och slår rot och vilka egenskaper de har [1], lika otvetydigt är det att när väl artefakterna är där så utövar även de sin påverkan. I dag lever vi med långa kedjor av människa - människa - teknik - människa - teknik - teknik, och det är inte alltid det går att skilja den ena aktanten, människan, från den andra aktanten, tekniken *2]. Endast när en artefakt är ready-to-hand är det som om föremålet försvinner och blir lika självklart som luften eller ljuset. Då behöver man inte fundera över formen för ett samspel det bara finns där. I andra änden finns de artefakter som upplevs så främmande att de genom sin blotta existens får den mänskliga sektorn att halta och ibland rentav slira av vägen. Artefakter kommer och går men i förhållande till tankar och kulturströmningar är de ändå relativt tröga. De fungerar därför inte så sällan som normsättare och normbevarare technology is society made durable *5+. Suchman är den som både 1987 och 2006 markerar hur i grunden problematiskt det är att få en ny artefakt att make sense *3+, *4] men hur man kan arbeta för att ge både människor och artefakter rimliga förutsättningar att var för sig lära sig av varandra. För den mänskliga sektorn kräver detta en grundläggande insyn i människonära design [5]. 1. Castells, M. (1997). The Information Age. Economy, Society and Culture. Vol II: The Power of Identity. UK: Blackwell Publishers. 2. Latour, B. (1991). Technology is society made durable. In Law J. A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology, and Domination. Sociological Review Monograph, 38. UK: Routledge, Suchman, L. (1987). Plans and situated actions: the problem of human-machine communication. New York: Cambridge University Press. 4. Suchman, L. (2007). Human-Machine Reconfiguration. New York: Cambridge University Press. 5. Jönsson, B. et al. (2005). Människonära design/ Design Side by Side. Sweden: Studentlitteratur.

11 Speciella aktiviteter under året Design för den mänskliga sektorn -perspektiven finns numera med i allt arbete på Certec. Det som redovisas här är bara det som går att urskilja mot den allmänna bakgrunden (vilken troligen är det i sig viktigaste). 1. Perspektivet finns med i all vår utbildning. Till utbildningen hör också de längre examensarbeten som teknologer gör som slutfas av sina studier till civilingenjörer. Vi vill här nämna tre som ligger mitt inne i den mänskliga sektorn: Cobra av Susanne Lindbladh. Det är ett förflyttningshjälpmedel specialdesignat för en pojke med rörelsehinder för att han skall kunna ta sig till skolan på egen hand. Skolvägen är 1,5 km och det finns cykelbana hela vägen. Familjen har under en längre tid försökt hitta ett hjälpmedel som passar sonen men utan framgång. En Cobra gör stor skillnad, för pojken, för familjen och för skolan. Kvalitativt badande för människor med demens av Hanna Johansson och Karl Lindqvist är det andra exemplet. Resultatet blev ett badkar utformat för att vara igenkännbart, kännas tryggt och stimulera genom vattenmassage och tydliga visuella intryck sådant som vi inte klarar att göra direkt människa-till-människa men som tveklöst påverkar hur långt vi kan nå fram till varandra, vilka upplevelserna kan bli och hur också arbetstillfredsställelsen kan utvecklas. Användbarhet på Spenshult av Lisa Winge. Arbetet riktar in sig på utvärdering av möjligheter att hantera vardagsföremål (livsmedelsförpackningar, tablettburkar) om man har en nedsatt handfunktion. Ett exempel på vad en nyss fördigutbildad industridesigner kan åstadkomma inom den mänskliga sektorn utifrån ett sommararbete något kortare än ett examensarbete återfinns i Visa vid Vigs ängar. Där redovisas designidéer som uppkommit genom Anna Perssons deltagande på ett boende för människor med demens. Vägledande genom Peter Wallers licentiatuppsats Den utsträckta TV:n ett exempel ur praktiken som handlar om vad TV-tittandet kan fylla för funktioner för äldre i ett gemensamt boende, var bl a hur samspelet mellan de boende och personalen kunde förändras utifrån ett annorlunda TV-tittande. Också det ett exempel på Design för den mänskliga sektorn. Alla rapporterna är givetvis fritt tillgängliga på internet. 2. Perspektivet finns också med i alla våra projekt, exempelvis Minimetern omnämnt i bildsammanfattningen som ett redskap för svårt hjärnskadade människor. Varje förändring av deras förmåga att ta initiativ eller ge återkoppling påverkar hela den mänskliga sektorn omkring dem, och exemplena är många på omvälvande förändringar, se Minimetern finns med i många funktionshinderssammanhang och på många utbildningar.

12 3. I alla de externa sammanhang där Certec medverkat under året har design för den mänskliga sektorn -perspektivet funnits med, antingen Design för den mänskliga sektorn varit föreläsningstitel eller ej. Exempel på sammanhang: Sölvesborg den 21 augusti (400 pensionärer) Ystadstrakten den 17 september personalen på Vigs ängar (20) Ven 24 september all personalen på en mindre öppenvårdsenhet i Skåne (30) Stockholm 4 oktober Design för den mänskliga sektorn på Vetenskapsrådets etikkonferens (100) Stockholm den 10 oktober - Design för den mänskliga sektorn på Socialstyrelsens framtidsdagar (400) Stockholm den 11 oktober - Design för den mänskliga sektorn på Hjälpmedelsinstitutets ID-dagar (50) Lund den 17 oktober - Design för den mänskliga sektorn genomsyrade Certec informerar (400) Stockholm den 25 oktober - Design för den mänskliga sektorn på Äldreomsorgsdagarna (1200 personal) Furuboda den 30 oktober - Design för den mänskliga sektorn för personalen (30) Lund den 30 oktober - 31 oktober, 2007: projektet Ord i rättan tid hade en workshop på Certec (11) Göteborg den 12 november dialog om Design för den mänskliga sektorn med V Götalandsregionen (10) Jönköping den 22 november Design för den mänskliga sektorn på framträdande plats för lärare (600) Stockholm den 6 februari - Design för den mänskliga sektorn på Solstickanseminarium. äldreseminarium (150) Lund den 8 februari Att vilja varandras framgång på Kommunförbundet Skåne-konferens (250) Lund den 10 mars (jfr Göteborg 12 november) fortsatt dialog med V Götalandsregionen Örenäs den 8 maj redovisning för Sparbanksstiftelsen Skåne (40) KIF MätKart maj, 300 deltagare - Design för den mänskliga sektorn utifrån Kartor för alla - också för dem som inte ser så bra 4. I forskningsprogram: Design för den mänskliga sektorn är ett forskningsprogram i sig men det ingår också som en väsentlig del inom exempelvis forskningsområdet Äldre och design. Vissa nedslag har berörts under punkter ovan, men här kommer som belysning några mer djupgående: Hösten 2007 initierade Certec tillsammans med Finlands Vetenskapsakademi ett internationellt arbete om hur man kan öka livskvalitén för människor med demenssjukdom, närmare bestämt hur de kan involveras i processer för att ta fram nya tekniska tillämpningar eller utforma livsmiljöer. Bakgrunden är dels det ökade intresset för design på detta område bland arkitekter, designerns, ingenjörer, samhällsvetenskapliga forskare och hos dem som planerar för äldreboenden och hemsjukvård, dels det ökade antalet människor som drabbas av sjukdomen. Man

13 beräknar att det idag finns omkring 5,5 miljoner i EU och att denna siffra kommer att fördubblas fram till år Samtidigt som stora resurser sätts in för att bota demenssjukdomar så kan mycket göras för att förbättra livet för dem som drabbas. Ett faktum är att många idag lever med sin sjukdom under flera årtionden, ofta hemma, särskilt i sjukdomens inledningsfas. Personer med demenssjukdom har hittills inte varit involverade i designprocesser. När deras röst har hörts så är det via anhöriga eller andra närstående. En konsekvens av detta är att det framförallt är vårdarnas behov och problem som fokuserats. Å andra sidan kallas demenssjukdom för de anhörigas sjukdom eftersom den drabbar inte bara den enskilda personen utan hela familjen eller vänskapskretsen. Syftet med detta projekt har varit att tillsammans med forskare med olika bakgrund visa på de försök som faktiskt gjorts för att ge röst åt dem som drabbats av demenssjukdom och visa på exempel där man involverat dem i designprocesser av olika slag. Det har alltså handlat om hur andra som finns runt omkring personen ska kunna förstå och kommunicera för en mer utvecklad relation och vilken roll teknik och design kan spela här. Resultatet publiceras i en antologi i november 2008 av IOS Press med titeln: Dementia, Design & Technology. Time to get involved! Tio författare från Skandinavien, Storbritannien och Österrike medverkar mot bakgrund av sin kompetens inom datavetenskap, arbetsterapi, sociologi och arkitektur. Ett annat exempel på hur design för den mänskliga sektorn kommit in i äldreområdet återfinns i nya affärslösningar för det moderna äldrelivet. Hösten 2007 genomfördes en behovsinventering avseende det moderna äldrelivet. Syftet var att utforska vilka krav aktiva ålderspensionärer som inte upplever sig som gamla ställer på omsorgsgivare och vilka insatser de själva är beredda att göra. Projektet tar fasta på behovet av affärslösningar sannolikt relevanta för dem som vill bo kvar i sina egna kvarter och vara delaktiga i utformningen av den service de behöver för att förbli oberoende så länge som möjligt. Utifrån Socialstyrelsens statistik bedömer vi att detta berör mer än 75 % av äldrebefolkningen och att dessa behov går långt utöver äldreomsorgens uppdrag. En grupp kvinnor i åldern år organiserade i en forskningscirkel i Adolf Fredriks församling i samverkan med forskare och teknisk expertis vid Certec. Genomförandet bygger på arbetsmöten och analyser och fokusgrupper. Resultaten visar att den service människor i den tredje åldern idag blir erbjudna inte fyller deras behov av service eller hjälper till att lösa deras problem. En förklaring kan vara det faktum att den tredje åldern i sig är en ny livsfas som inte existerat tidigare. Den service samhället erbjuder i form av hemtjänst och fixar-malte är framförallt utformad utifrån de behov man har i den fjärde åldern och är starkt präglad av servicegivarnas perspektiv. Den service andra företag och organisationer skulle kunna bidra med är än så länge ett oskrivet blad. Det finns företag och organisationer som går i bräschen men de är få. Här bör nämnas Attendo Care AB, Inview, företag inom Träoch möbelindustriförbundet och Svenska kyrkan.

14 Den tredje ålderns behov präglas av kravet på fortsatt oberoende och att själv få välja vad man vill ha hjälp med. I den livsfasen är man mer pragmatisk och mer bekväm än tidigare och väljer gärna bort det man tidigare satte en ära i att göra själv. Särskilt kvinnor har slutat vara duktiga. I den tredje åldern är det här samma person som bestämmer, betalar och använder service eller tekniska hjälpmedel. I den fjärde åldern lämnar man ofta över till någon annan att bestämma och betala. Man har i tredje åldern behov av att köpa tjänster med hjälp av bra teknik. Kontrollen och utformningen av kravspecifikationen måste ligga i händerna på de äldre människor som är föremål för servicen och/eller som är delaktig i organiseringen av den. Tekniken ska bygga på generell standardteknik men det finns även ett stort behov av evolutionära innovationer som förutsätter användarnas medverkan. IT är centralt här för att kunna fortsätta vara delaktig i samhället. 5. I Bokform: hittills föreligger i bokform bara kapitlet Kvalitet i den mänskliga sektorn i antologin Den omätbara kvaliteten, Norstedts Akademiska förlag, 2007 (utkommen hösten 2007). Vi är inte främmande för att längre fram också sikta på en bok om Design för den mänskliga sektorn. I så fall kommer givetvis Sparbanksstiftelsen Skåne att få en framträdande apostrofering.

TeMA-projektet. Bakgrund till. Teknisk & Mänsklig Assistans

TeMA-projektet. Bakgrund till. Teknisk & Mänsklig Assistans 080211 Bakgrund till TeMA-projektet Teknisk & Mänsklig Assistans Certec och Furuboda i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, IfA, NHR, RTP och STIL&ili och i samråd med Handisam, Socialstyrelsen och bakgrund

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1 Inspirationsmaterial Samtalets betydelse 2013:1 1 INSPIRATIONSMATERIAL SAMTALETS BETYDELSE 2013 FÖRFATTAREN, NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA FÖRFATTARE: JAN-OLOF SVENSSON GRAFISK FORM: RÖD REKLAMBYRÅ

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enlig LSS och LASS

Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enlig LSS och LASS Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Magisterprogrammet för Handikappvetenskap 40 p Magisteruppsats 20 p Vårterminen 2007 Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer