STORFORS KOMMUN KALLELSE. 7 Medfmansiering till Bergsskolans 25 projekt "Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft".

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. 7 Medfmansiering till Bergsskolans 25 projekt "Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft"."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sa=anträde. Tid: Torsdagen den 18 december 2014, kl Plats: Sa=anträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storrors. Ärenden Sid Paragraf I Val av protokolljusterare. 2 Meddelanden. l 3 Kornmunchefens anmälningsärenden Trafikreglering med lokala 4 trafikföreskrifter i området kring Vargbroskolan, Kroppaskolan och Sporthallen i Storfors. 5 Val av kontaktperson för ---- Handlingar utsänds separat. Regeringsuppdrag angående medborgarskapsceremonier. Ii 6 Revidering av reglemente för 19 krisledningsnämnden. 7 Medfmansiering till Bergsskolans 25 projekt "Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft". 8 Biblioteksplan för Storrars kommun. 44 KSAU 165

2 Ärenden 9 Anställning av personlig assistent, 70 %, vikariat. Sid 60 Paragraf 10 Anställning socialsekreterare, 100 % tillsvidareanställning Anställning anhörigvårdare, 25 %, tidsbestämd Anställning anhörigvårdare, 68 %, tidsbestämd Anställning av boendehandledare, 88 %, vikariat. Hans Jildesten ordförande 68 i\

3 STORFORS KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyre1sens arbetsutskott (6) KSAU Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och ko=unala särkrav på byggandet. 14:40 Budgetförutsättning for åren :41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering - ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari :42 lnternräntan för 2015 revideras. 14:43 Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2015 for lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. 14:44 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 14:45 Ko=unala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform. 14:47 Överensko=else gällande e-böcker på bibliotek. 14:48 Ersättningar vid farniljehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år :49 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år :50 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år :51 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och in1jänad pensionsrätt enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under :52 Statsbudgeten for Alliansens förslag. 14:53 Budgetförutsättningar for åren Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STORFORS KOMMUN 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) KSAU forts. Bergslagens Räddningstjänst Protokoll Dm KS Östra Värmlands överiormyndarnämnd Protokoll Dm KS Protokoll Dm KS Kristinehamns kommun, Administrativa nämnden Protokoll Dm KS Karlstads kommun, Drifts- och servicenämnden Protokoll Dm KS SmåKom Nyhetsbrev november. Länsstyrelsen Värmland Lägesrapport ensarnkommande barn - nya fördelningstal. Dm A Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. Utbetalning av projektstöd inom Leader. Dm KS Fastighetsägarna, Hyresgästforeningen, Riksbyggen, SABO Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för Synskadades RiksiOrbund Förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Karlstads kommun, kommunstyrelsen Protokoll Ansökan om medfmansiering för projektet Matregionen Värmland. Dm KS Statskontoret Kunskapsluckor i informationsförsöjjningen om kommuner. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 3 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 5(6) KSAU forts. Värmlands Brandhistoriska Klnbb Rapport från sjuttonde sommaren i Storfors Spruthus. Dur KS Polismyndigheten Värmland Tillståndsbevis enligt ordningslagenllokala föreskrifter. Dur KS Rikspolisstyrelsen Infonnation angående inrättande av Polismyndigheten. Infonnation om den nya Polismyndigheten. Kommuninvest Infonnation om insatskapital och de nya stadgarna samt kallelse till årsstämma Dur KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 ( ) Tommy Svärd SkolOmiådet LTFTjänsteutlåtande:i>df Page 1 STORFORS KOMMUN <520\4"02.'l.2- DIanenr... H ~ STORFORS KOMMUN Dlarieplanbet:... H TJÄNSTEUILATANDE Handläggare: Stefan Lenberg, Datum: Dnr: KS Trafikreglering med lokala trafikföreskrifter i området kring Vargbroskolan, KroppaskDIan och sporthallen i Storfors Sammanfattning Teknisk drift fdreslår att kommunstyrelsen beslutar om ett antailokala trafikföreskrifter i området kring Vargbroskolan, Kroppaskolan och sporthallen i Storfors. Bakgrund Vargbroskolan/Kroppaskolan Trafikmiljön norr om Vargbroskolan/Kroppaskolan upplevs, framf6railt vid hämtnings - och lämningstider, som rörig och trång. Bland aunat av denua auiedning är högsta tillåten hastighet 30 kilometer i timmen ulmärkt med vägmärken, e31, hastighetsbegränsning på Skolgatan. Det har dock visat sig att de lokala trafikföreskrifter (LTF), som ligger till grund för ulmärkningen med dessa vägmärken, är felaktigt utformade varför de i princip saknar juridisk verkan. Detta gäller alla L TF gällande högsta tillåten hastighet 30 kilometer i det aktuella området. För att komma tillriitta med detta problem föreslås att de gällande lokala trafikföreskrifterna upphävs och ersätts med nya som omfattar samma sträckor som tidigare. Sporthallen I anslutning till sporthallen v äster om Kroppavägen finns vissa problem med fordonstrafik. Speciellt gäller detta ytan norr om sporthallen. Tanken är att det endast är boende och anställda i anslutning till sporthallen som ska ra köra in på ytan norr om sporthallen. Dessutom krävs enligt befintliga vägmärken och skyltar att de som kör in och parkerar ska ha tillstånd för detta. Det är också oklart vad som gäller om parkering på ytrrna runt industrifastigheten, öster om sporthallen.

7 ( ~04) Tommy Svärd Skolområde! L TF Tjänsteutlåtande. pdl.'. Page2 För att skapa bättre ordning på aktuella platser och regle ra ovanstående roreslås kommunstyrelsen besluta L TF om: rorbud mot trafik med vissa typer av motorfordon tillåtelse att parkera för fordon med tillstånd ändamålsplats ror uppställning av fordon i taxitrafik samt tillåtelse att parkera under högst 24 timmar på vissa ytor Beslutsunderlag Polismyndigheten Vännland har givits möjlighet att yttra sig över bilagda rorslag till lokala 1rafikföreskrifter. De har meddaiat att de att de inte har något att erinra mot rorslagen. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra. stycket och3 rorstastycket trafikförordoingen(1998:1276) om lokala trafikföreskrifter i Storfors eiiligi nedimståej;lde bilagor: : : : : : : : : : : :011 Teknisk drift... -;;~... t.~1. Tommy Svärd Driftchef Bilagor Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om rorbudmottrafikmedfordonpåkroppavägen ( :001) parkering på ytan norr om sporthal1en väster om Kroppavägen ( :002) ändamålsplats på ytan norr om sporthallen väster om Kroppavägen ( :003 )

8 (2014:12:04) Tom rnysvärd : Skolc)mrådetL TF Tjänsteutlåtande, pdf _ Page 3 högsta tillåten hastighet på o Skolgstan ( :004) o Kropp.vägen ( :005) o VästraKoltorpsvägen ( :006) o ÖstraKoltorpsvägen ( :007) o Strandgstan ( :008) o Brobygstan ( :009) o Forsbrogstan ( :010) parkering på parkeringsytan öster om sportbajjen, öster om Kropp.vägen ( :011) i Storfors

9 ( )TomrTly Svärd Skolon,rådet L TF Tjänsteutlåfände.pdt.. '.. Page4 ~ STORFORS KOMMUN :001 KS Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om lörbud mot trafik med fordou på Kroppavägen i Storfors ; beslutade den 12 januari Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. stycket trafikförordningen (1998: 1276). l an!lra stycket 9 och 3 första 1 På Kroppavägen mellan 155 och 200 meter norr om Forsbrogatan far andra motordrivna fordon än I!loped klass lllnli' foras. Förnudet giller Inte sådana trajlkanter som anges i l kap. 4 trafikförordnlngen (1998:1276). 2 Förbudet giller Inte taxi, f:trdijänst sarat fordon med, av kommunen 1l1:rardat, skriftli gt parkeringstillstånd för ytan norr om sportballen väster om Kroppavägen. Denna författning träder i kraft den 2 februari På kommunstyrelsens vägoar. Hans Jildesten Tommy Svärd

10 (20.14~12~04).Tommy SVärd.~ SkololllrådetL TF Tjänsteutlåtande.pdf..... Page 5 im STORFORS KOMMUN :002 KS Storfors kommnns lokala trafikföreskrifter om parkering på ytan norr om sporthallen väster om Kroppa vägen i Storfors ; beslutade den 12 januari StOffors kommun föreskriver följande med stöd av!o kap. 1 andra stycket 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998: 1276). På markerade platser på ytan norr om sporthallen väster om Kroppavägen rar endast fordon med, av kommunen ntfardet, skriftligt parkeringstillstånd parkeras. Denna författning tråderi kraft den 2 februari På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tommy Svärd

11 (2D14~ 12-04) Torrm;y Sv~rd Skol()rnrådetLIFTj~nsteutlåtande,pdf.. Page 6 ~ STORFORS KOMMUN :003 KS Storfors kommuns lokala trafikf6reskrifter om ändamålsplats på ytan norr om sporthallen väster om Kroppavägen i Storfors; beslutade den 12 januari Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. l andra stycket 7 och 3 första stycket trafikförordningen (1998: 1276). En markerad plats i nordvästra hörnet på ytan norr om sporthallen våster om Kroppavägen ska vara ändarnålsplats fdr uppställning av fordon i taxitrafik. Denna förfatining träder i kraft den 2 februari På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildeslen Tommy Svärd

12 ( ~04) Tommy Svärd Skolområdet L TFTjänsteutlåtande.pdf Page? H STORFORS KOMMUN :004 KS Storfors kommnns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Skolgatan i Storfors ; beslutade den 12 januari Storfors konnnun föresmver faljande med stöd av 10 kap. siyeket trafikfcircrdningen (1998: 1276). I andra siyeket 14 oeh 3 första På Skolgafan rar fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i tinnnen. Deuna förfat1ning träder i kraft den 2 februari 2015 då konnnunens lokala tratikfareskrifter :0008 om Hastighetsbegränsrdng Skolgatan ska upphöra at! gälla. På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tonnny Svärd

13 ( ) TommySvärd Skolområdet LTFTjänsteutlåtande.pdr. '. PageS ~ STORFORS KOMMUN :005 KS Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Kroppavägen i Storfors ; beslutade den 12 januari Storfors kommun fiireskriver foljande med stöd av 10 kap. stycket trafikförordningen (1998: 1276). 1 andra stycket 14 och 3 första På Kroppavägen norr om Lillforsvägen och norr om Skolgatan far fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna fiirfattning träder i kraft den 2 februari 2015 då kommunens lokala trafikföreskrifter :0003 om Hastighetsbegränsning Kroppavägen ska upphöra att gälla. På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildes!en Tommy Svärd

14 ( ~04) TOrnmySvärd Skoiområdet L TFTjänsteutlåtande.pdf.... Page9 ~ STORFORS KOMMUN :006 KS Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Västra Koltorpsvägen i Storfors ; beslutade den 12 januari201s. Storfors kommun roreskriver foljande med stöd av 10 kap. stycket trafikförordningen (1998:1276). l andra stycket 14 och 3 forsta På Västra Koltorpsvägen far fordon.inte foras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna författning trädei i linlft den 2 februari 2015 då kommunens lok.ja trafikföreskrifter :0009 om Hastighetsbegränsning Västra Koltorpsvägen ska upphöra att gälla. På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tommy Svärd

15 ( ) TOITmiySvärd ~ Skolområdet LTF Tjansteutlåtande.pdf Page 10 ~ STORFORS KOMMUN :007 KS Storfors kommuus lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Östra Koltorpsvägen i Storfors ; beslutade den 12 januari Storfors konnnun foreskriver följande med stöd av 10 kap. stycket trafikfiirordiringen (1998:1276). 1 andra stycket 14 och 3 forsla På Östra Koltorpsvägen far fordon inte foras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna forfattding träder i kraft den 2 februari 2015 dåkoidiilnoens lokala trafikföreskrifter :0005 om Hastighetsbegränsning Östra Koltorpsvägen ska upphöra att gälla. På konnnnostyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tommy Svärd

16 (?014-12~04) Tommy Syärd : kolområdetl TF Tjänsteutlåtande.pdf. H STORFORS KOMMUN :008 KS Storfors kommuus lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Strandgatan i Storfors ; beslutade den 12januari2015. Storfors kommun loreskriver loljande med stöd av lo kap. stycket trafikförordningen (1998: 1276). 1 andra stycket 14 och 3 forsta På Stoandgatan får fordon inre foras med högre hastighet än 30 kilomerer i timmen. Denna lorfatlning träder i kraft den 2 februari 20 IS då kommunens lokala traiikfiireskrifter :0004 om Hastighetsbegränsning Stoandgatan ska upphöra att gälla. På kommunstyrelsens vägoar. Hans Jildesren Tommy Svärd

17 ( :04) Tommy Svärd SkolområdeiL TFTjänsteutlåtande.pdf 15 Page 121 I STORFORS KOMMUN :009 KS StorIors kommuns lokala trafildöreskrifter om högsta tillåten hastighet på Brobygatan istoriors ; beslutade den 12 januari Storfors kommun foreskriver foljande med stöd av 10 kap. stycket trafikförordningen (1998:1276). 1 andra stycket 14 och 3 första På Brobygatan rar fordon inte föras med högre hastighet ån 30 kilometer i tinunen. Denaa författning träder i kraft den 2 februari 2015 då kommunens lokala trafikföreskrifter l O :000 l om Hastighetsbegränsning Brobygatan ska upphöra att gälla. På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tommy Svärd

18 ( ~04) Tommy Svärd Skolomradet LTF Tj.:insteutlatande.pdf _ Page 13 ~ STORFORS KOMMUN :010 KS Storfors kommnns lokala trafikf6reslrrifter om högsta tillåten hastighet på Forsbrogatan i Storfors ; beslutade den 12 januari Storfors kommun roreskriver följande med swd av 10 kap. stycket trafikfdrordoingen (1998: 1276). 1 andra stycket 14 och 3 rorsla På Brobygatan rar fordon inte roras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Deuna fdrfattning träder i kraft den 2 februari 2015 då kommunens lokala trafikioreskrifter :0006 om Hastighetsbegränsning Forsbrogatan ska upphöra att gälla. På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tommy Svärd

19 (2014~12-04) Tommy Svärd Skolområdet L TF Tjänsieutlåti:mde:pdf, ' ' _" '" ",. -,'o _,,'"_',, ",. _" _,. ',"'''" _, _ Page 14 H STORFORS KOMMUN :011 KS Storfors kommnns lokala trafikföreskrifter om parkering på parkeringsytan öster om sporthallen, öster om Kroppavägen, i Storfors ; beslutade den 12 januari Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. stycket 1rafikförordningen (1998: 1276). 1 andra stycket 17 och 3 forsla På markerade platser på parkerings ytan öster om sportb,allen', öster om Kroppavägen, rar fordon parkeras under högst. 24 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt aj:! s~a eller parkera där det är f6rbjudet alt stanna eller parkeraenhgt 1rafikförordningen: (1998: 1176).. Denna forfattning 1räder i kraft den 2 februari På kommunstyrelsens vägnar. Hans Jildesten Tommy Svärd

20 Polisen Polismyndigheten Vännland Polisområde Öst Orla Kristoffersen Kommissarie 18 Remissvar Datum Z f. ~1 ~i? (L.- O 3 Diarienr (åberopas) A /2014 Handläggare Stefan Lenberg Storfors Konnnun Box Storfors 1 (1) - Yttrande över förslag tiillokal trafikföreskrift Storfors kommun, ärendenummer KS Genom skrivelse har förfrågan inkommit till Polismyndigheten i Värmland från handläggare Stefan Lenberg, Storfors kommun, beträffande lokal trafikföreskrift i området kring Vargbroskolan, Kroppaskolan och sporthallen i Storfors. Polismyndigheten har tagit del av samtliga handlingar i förslaget och har även haft syn på de föreslagna platserna. Synen genomfördes av insp Per Pålsson Polismyndigheten har inget att erinra emot utan tillstyrker förslaget på lokal trafikfiireskrifter enlig bifogade handlingar i förfrågan. Kristinehamn Postadress Box Kar!stad Besöksadress Infanterigatan 22 Karlstad Telefon E-post

21 "::_-:-;.::-'."" -_ :: _.; STORFORS KOMMUN Tj änsteutlåtande STOR FORS KOMMUN O 2 DIarienr:.K?.. i?:ql~:..9..~?:.._ Diarieplanbet:... LUlUQ Till: Ko=unstyrelsen Revidering av reglemente för krisledningsnämnden Krisledningsnämnden (ko=unstyrelsen) ska ha ett eget reglemente, där det ska anges vilka områden som nämnden får överta från andra nämnder. Aktuellt reglemente antogs av ko=unfullmäktige, Reglementet har nu reviderats och 9, som redovisar antalet ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden, har ändrats från 7 till 9 st. ledamöter och ersättare. Beslut KSAU, KS och KF Att fastställer reviderat reglemente för krisledningsnämnden. Bilagor: Reglemente för krisledningsnämnden POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TElEFON: FAX: POSTGIRO: ORGANISATIONSNUMMER STORFORS Djupadals~ VX KOMMUN Box STORFORS

22 ... _..., STORFORS KOMMUN 20 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I STORFORS KOMMUN Till grund för reglementet ligger kommunallagen (1991:900) och Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder i11for och vid extraordinära händelser ifredstid och höjd beredskap. NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR M. M. Krisledningsnämndens uppgifter 1 I ko=unen skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under en extraordinär händelse (krisledningsnämnd). Krisledningsnämnden har till uppgift att fullgöra de uppgifterna som föreskrivs i Lag (2006:544) om ko=uners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höj d beredskap och andra speciallagar. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhä11sfunktioner och kräver skyndsamma insatser av ko=unen På krisledningsnämnden ankommer 2 Tolka ko=unens roll Ange inriktning för krishantering Företräda ko=unen utåt och mot ko=uninnevånama Besluta om förändringar i servicenivåer Besluta om omfördelningar av ko=unens resurser Vid behov begära bistånd utifrån Besluta om hjälp till enskilda Besluta om bistånd till andra ko=uner Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas Ansvara för informationsinsatser Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse Fatta beslut och ge delegationer POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: FAX: POSTGlRO: ORGANISATIONSNUMMER STORFORS Djupadalsg_ VX KOMMUN Box STORFORS

23 STORFORS KOMMUN 21 Krisledningsnämndens ikraftträdande 3 Ordförande i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Vid tillfålligt förfall för ordföranden, vice ordförande fullgör den till tjänsteåldern äldsta ledamoten, ordförandens samtliga uppgifter. Krisledningsnämndens beslut om att överta verksarnhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas enligt 10 kap ko=unallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestärmnelser i aktuell lagstiftning. Brådskande beslut 4 Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden rar besluta på nämndens vägar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden Delegation 5 När nämnden är samlad övertar krisledningsnämnden alla nämnders befogenheter, förutom valnämnden, revisorsnämnden och överförmyndaren, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Nämnd som fråntas sina befogenheter skall skyndsamt informeras om detta. Ovan nämnda skall tillämpas med stor restriktivitet och beslutsrätten skall återgå till nämnder och styrelser så snart omständighetema rnedger. Återgång till normal verksamhet 7 När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. Fullmäktige rar besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområdena som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: FAX: POSTGIRO: ORGANISATIONSNUMMER STORFORS Djupadalsgatan VX KOMMUN Box STORFORS

24 STORFORS KOMMUN 22 Anmälan av beslut 8 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följ ande fullmäktigesammanträde på motsvarande sätt som gäller när fullmäktige delegerat en uppgift till en nämnd enligt 3 kap 15 KL. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen Nämndens sammansättning 9 Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens 9 ledamöter och 9 ersättare. Ersättarnas tjänstgöring 10 Regler för ersättarnas ijänstgöring återfinns i kommunstyrelsens reglemente. Inkallande av ersättare 11 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontoret som kallar den ersättare som står i tur att ij änstgöra. Ersättare för ordförande 12 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sarmnanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till t j änsteåldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter. Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. POSTADRESS: STORFORS KOMMUN Box STORFORS BESÖKSADRESS: TELEFON: FAX: POSTGIRO: Djupadalsgatan VX ORGANISATIONSNUMMER

25 STORFORS KOMMUN 23 Tidpunkt för sammanträdena 13 Nämndens ordf6rande, eller om han eller hon har f6rhinder vice ordf6randen, skall bedöma när en extra ordinär händelse medf6r att nämnden ska träda i funktion. 14 Nämnden bestämmer tid och plats f6r sina sammanträden. Ordf6rande ansvarar f6r att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordf6randen eller vice ordf6randen kan kalla till sammanträde skall den till tjänsteåldern äldsta ledamoten göra detta. Kallelse skall tillställas vajje ledamot och ersättare och om den extraordinära händelsen så medger vara skriftlig, åtf6ljas av I6redragningslista och de handlingar som ordf6rande bestämmer. I armat fall rar kallelse ske på armat sätt. Justering av protokoll 15 Protokollet justeras av ordf6randen och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska länmas r6re den tidpunkt som har fastställts f6r justeringen av protokollet. Undertecknande av handlingar 17 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnänmden skall undertecknas av ordf6rande eller vid f6rfall f6r denna vice ordf6rande och kontrasigneras av anställd som nänmden bestämmer. POSTADRESS: STORPORS KOMMUN Box STORPORS BESÖKSADRESS: Djupadalsgatan 20 TELEFON: OOVX FAX: POSTGIRO: l3-l275 ORGANISATIONSNUMMER

26 STORFORS KOMMUN 24 Närvarorätt 18 Ordföranden kan med stöd av 6 kap. 12 KL kalla anställd hos kommunen att närvara vid ett sammanträde med nämnden for att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde f"ar delta i överläggningen men inte i besluten. Stöd till enskild 19 Krisledningsnämnden f"ar under extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Stöd till besökare 20 När en enskild person vistelse i Storfors ko=un är föranledd aven extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt till ersättning från den ko=un som drabbats av den extraordinära händelsen. Bistånd mellan kommuner 21 Krisledningsnämnden f"ar på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats aven extraordinär händelse. Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden rätt till skälig ersättning av biståndstagaren POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: FAX: POSTGIRO: ORGANISATIONSNUMMER STORFORS Djupadalsgatan VX KOMMUN Box STORFORS

27 H STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 25 Handläggare: Mikael J areke Datum: Dm: KS Medfinansiering till Bergsskolans projekt "Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft" Bergsskolan ansöker om medfmansiering från Storfors kommun till projektet "Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap; kvalitet, konkurrenskraft" om kronor vardera under 2015, 2016 och Bergsskolan har lämnat in ansökan till Region Vännland. Ansökan kommer också att insändas om EU-stöd när strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige är godkänt av EU-kommissionen. Projektet syftar till att öka konkurrenskraften och långsiktiga tillväxtmöjligheter hos regionens stål-, gjuteri-, metall- och verkstadsföretag. Företagen ska kunna ges möjlighet att utveckla sina tillverkningsprocesser och produkter genom riktat innovationsstöd inom i första hand teknikområdena Metallurgi (stålframställning, gjutning), materialegenskaper med fokus på värmebehandling samt bearbetning av metalliska material. Samverkan sker med Luleå tekniska universitet, KTH, Lunds Tekniska Högskola och Karlstads universitet och det regionala näringslivet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen föreslås besluta att 1. Medfmansiera Bergsskolans projekt Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft med sammanlagt kr fördelat på tre år under perioden Kostnaden belastar ansvar 11 O l och verksamhet 2200 l Näringslivsbefrämjande verksamhet. Mikael J areke Kommunchef

28 '. Bersskolan..... g ::;'.1 UHrUf-'{;::' Ci",x,snd{' $)jj J I.{ -:. O 26 l q5' Storfors kommun Kommunchef Mikael Jareke Ansökan om medfinansiering till projektet "Den nya stål- o metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft" Bergsskolan ansöker härmed om medfinansiering från Storfors kommun till projektet" Den nya ståla metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft" med kronor vardera under 2015, 2016 och Fördjupad projektbeskrivning, samt budget och finansieringsplan - som ligger till grund för den ansökan vi lämnat till Region Värmland - bifogas. Så snar! strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige är godkänt av EU-kommissionen kommer vi att lämna in en ansökan om EU-stöd. Region Värmland beskriver i sin utvecklingsstrategi att Värmland har ett starkt intemationellt näringsliv med många exporterande företag inom bland annat stål- och verkstadsindustrin. Bland prioriterade åtgärder ingår att "stärka små och medelstora företags möjligheter att delta i forsknings- och utvecklingsprojekf. Bergsskolans projekt syftar till att öka konkurrenskraften och långsiktiga tillväxtmöjligheter hos regionens stål-, gjuteri-, metall- och verkstadsföretag. Sammantaget minst 50 företag bedöms kunna mobiliseras och ges möjlighet att utveckla sina tillverkningsprocesser och produkter genom riktat innovationsstöd inom i första hand teknikområdena Metallurgi (stålframställning, gjutning), Materialegenskaper med fokus på vämnebehandling, samt Bearbetning av metalliska material. Projektel kommer att genomföras i direkt samarbete med och med innehållsmässig styming från medverkande företag. Bergsskolans anknytning till Luleå tekniska universitet skapar - tillsammans med möjlighetema till ett breddat och fördjupat samarbete med KTH, Lunds Tekniska Högskola och Kanstads universitet - mycket goda möjligheter att stödja fömyelsen och tillväxten hos regionens metallinriktade företag. För StoJfors del vill jag särskilt nämna företag som Structo Hydraulics AB och Outokumpu Stainless Tubular Products AB. Filipstad 17 november 2014 Bergsskolan, Box 173, FILIPSTAD. Org.nr, Telefon vxi

29 27 Fördjupad projektbeskrivning Den nya stål- och metallindustrin Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft t:. Ansökan från Bergskolan i Filipstad november

30 28 1 Bakgrundsbeskrivning och skäl för projektet Region Värmland beskriver i sin utvecklingsstrategi att Värmland har ett starkt internationellt näringsliv med många exporterande företag inom bland annat stål- och verkstadsindustrin. Bland prioriterade åtgärder ingår att "stärka små och medelstora företags möjligheter att delta i forskningsoch utvecklingsprojekt". I det strategiska nationella innovationsprogrammet Metalliska material beskrivs metallindustrin som "en central och växande del i Sveriges näringsliv". För att förverkliga visionen om en svensk metallindustri som "väl känd och viktig möjliggöra re i världens strävan att forma en bättre framtid" har man (industrin och Vinnova) identifierat sju avgörande insatsområden. Bland effektmålen som formulerats för respektive område ingår för insatsområdet "Öka materialutvecklingskraften" att metallindustrin "snabbt och framgångsrikt kan omsätta önskemål om nya eller förbättrade funktioner i nya material och ta materialtekniska genombrott hela vägen till användbara material". I förslaget till regionalt strukturfondsprogram för Norra Mellansverige skriver man inledningsvis att regionen "genomgår en omställning från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle", vilket lett fram till slutsatsen att programmet måste inriktas på förnyelse och hållbar tillväxt. Det regionala strukturfondsprogrammet är anpassat efter regionala och nationella förutsättningar så att det kan bidra till Europa 2020-strategin om bland annat en smart tillväxt, med en ekonomi som baseras på kunskap och innovation. Vi menar att Värmlands stål-, metall- och verkstadsindustri - motsvarande gäller i näraliggande län och regioner - u,1:gör en stark del av svenskt näringsliv, med en potential att växa. Vi skulle vilja/ormulera det hela som att regionen behöver genomgå en omställning från ett traditionellt industrisamhälle till ett kunskapsintensivt industri- och tjänstesamhälle. Bergsskolan i Filipstad har sedan den grundades 1830 alltid haft just industrins behov av kompetenta medarbetare och utveckling och spridning av ny kunskap ut till industrin som huvudfokus. Sedan 2012 har Bergsskolan genom sin anknytning till luleå tekniska universitet för egen del genomgått' något av den förnyelse som eftersträvas i det regionala strukturfondsprogrammet. Sex av landets tretton stålproducenter finns i Norra Mellansverige. (två i Värmland, två i Dalarna och två i Gävleborg). Bilaga 1 visar lokaliseringen av landets större stål- och metallproducenter och stålbearbetningsföretag. 40 % av företagen finns i NMS, 16 % i Värmland. Bilaga 2 visar en karta över Värmländska företag som Bergsskolan har ett etablerat och mer omfattande samarbete med. I bilaga 3 redovisas delstatistik över företag som bearbetar och använder stål och metall i sina respektive tillverkningsprocesser., Bergsskolans eget utvecklingsarbete har genomförts med aktivt stöd från bl.a. Region Värmland och Regionafonden. 2

31 29 Tack vare lanseringen av ett nytt metall- och metallurgiinriktat högskoleingenjörsprogram, som startade hösten 2014, och rekryteringen av nya medarbetare har Bergsskolan fördjupat sina kontakter med inledningsvis i första hand värmländska stål- metall- och verkstadsföretag. Seco Tools som är en av världens största tillverkare av verktyg för skärande bearbetning har valt Bergsskolan i Filipstad som samarbetspartner med uppdrag att utveckla skräddarsydda kurser i skärande bearbetning. Kurserna kommer att inriktas mot metalliska materials bearbetbarhet. Seco Tools har genom ett mångårigt FoU-samarbete med Lunds universitet byggt upp en spetskompetens gällande skärande bearbetning. Det som saknas är förståelsen för hur "materialet" beter sig när det bearbetas. Samarbetet mellan Bergsskolan, Seco Tools och Lunds universitet är en satsning som är tänkt att förse industrin med medarbetare som har en lämplig mix av teoretisk materialförstålse med en praktisk tillämpning. Den dialog Bergsskolan fört med företagen i planeringen av denna ansökan har inriktats mot de tre kunskapsområden,som utgör grunden i Bergsskolans nya metallprogram, nämligen (1) metallurgi och stålframställning (i första hand skrotbaserad framställning), (2) materiallära och hur stålets materialegenskaper i olika avseeden kan förändras och påverkas vid värmebehandling, samt (3) bearbetning i form av bl.a. valsning, tråddragning och skärande bearbetning. Via Bergsskolans branschråd för metallprogrammen initierades ett nytt nätverk kring området värmebehandling, där det visade sig finnas ett stort behov av att sprida kunskap och att lösa praktiska problem ute i produktionen. Uknande behov har synliggjorts med anknytning till de två övriga kunskapsområpena i samband med bl.a. de examen,;arbeten som genomförts de två senaste åren. Fackbegrepp Värmebehandling Stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaperi vilket underlättar vidare bearbetning av materialet. Bearbetning Plastisk bearbetning är en process där ett arbetsmaterial formas så att dess geometri förändras liksom dess mekaniska egenskaper. Processerna brukar delas in i kall- respektive varmbearbetningsprocesser. Kallbearbetning Det finns ett antal olika processer som använder sig av kallbearbetning, de olika processerna kan delas upp i fyra kategorier: Pressning, Bockning, Skjuvning och Kalldragning (rör o tråd). Vannbearbetning Varmbearbetning eller varmformning Innefattar olika typer av plastisk bearbetning av metaller vid temperaturer över rekristallisationstemperatur. för stål mellan 600 och 900 ae. Detta sker för stål vanligen genom valsning eller smidning. Skärande bearbetning Metodgruppen skärande bearbetning är en dominerande grupp av tillverkningsmetoder med avseende på dess sammantagna förädlingsvärde. Det finns ett antalskärtekniska metoder som lex. svarvning, borrning, hyvling, fräsning, brotschning och driftning. Allmänt har den skärtekniska forskningen och utvecklingen väsentligen syftat till att förbättra produktionssäkerheten och de skärtekniska metodernas prestanda genom att öka förståelsen för hur förbättrad kvalite, minskade förädlingstider, minskade störningar och minskade förädlingskostnader kan uppnås. (Information hämtad från Lunds Tekniska Högskola)

32 30 Satsningen på värmebehandlingsområdet har skapat en helt ny kontaktyta för Bergsskolan till svenska pressgjuterier. Föreningen Svenska Pressgjuterier vill få med Bergsskolan i en riktad utvecklingssatsning för sina medlemsföretag inom detta område som de bedömer vara strategiskt. mycket viktigt för deras långsiktiga konkurrensförmåga. Utmaningar som projektet vill bidra till att lösa Spridning av kunskap En av huvudutmaningarna som vi vill arbeta med i projektet är att sprida ny kunskap inom de tre kunskapsområden' som näringslivet och Bergsskolan gemensamt identifierat och prioriterat;,/ Stålframställning, gjutning - metallurgi,/ Materialegenskaper -med fokus på värmebehandling,/ Bearbetning-varm och kall, samt skärande bearbetning Det handlar om dels helt ny kunskap som utvecklats ute i industrin eller inom akademin, dels sedan tidigare etablerad kunskap - ofta i form av s.k. tyst kunskap - som har en tendens att försvinna i samband med de stora pensionsavgångar som industrin genomgått och står inför. Process- och produktinnovationsstöd En andra huvudutmaning som projektet vill fokusera på är att bidra till att dels lösa problem i produktionsprocessen, dels stärka företagens produktutveckling. I en första omgång kan problem som är di rekt anknutna till i första hand området värmebehandling och som kan avse alltifrån var av stålsort, till vilka processteg som materialet måste eller bör genomgå för att motsvara kundernas krav. Entreprenörskap och jämställdhet i utbildningen Bergsskolan har traditionellt sett inte prioriterat entreprenörskap i utbildningen. Däremot vet vi att många av de studerande som lämnat Bergsskolan har startat egna tillverknings- eller konsultföretag som de byggt upp kring den specialistkompetens de fått under utbildningen, men säkert också tack vare den insikt och kunskap om branschen och dess olika leverantörer och kunder som de fått under sina första år som anställda ute i industrin. Inom många specialistområden går ofta val av yrke eller bransch i arv från - som det historiskt oftast har varit från - far till son, eller farfar till sonson. I modern tid (läs 1990-talet och senare) har det blivit allt vanligare att arvet även går till dotter eller sondotter etc. Genom sin samverkan med LTU och närheten till Karlstads universitet (Kau) har Bergsskolan goda möjligheter att knyta an till den genusforskning som bedrivs vid båda dessa lärosäten. Vidare kan 2 1 kontakterna med företagen diskuteras fler kunskapsområden, som delvis behandlas inom ramen för Bergsskolans utbildningsprogram, och där Bergsskolans representanter kan ge råd om var det går att hämta hem specialistkompetens - bland annat vid andra lärosäten - inom områden som t ex produktionsteknik, underhållsteknik, miljöteknik och affärsutveckling. 4

33 31 Bergsskolan etablera kontakt med Kau och dess Centrum för tjänsteforskning i syfte att utveckla kunskap och förståelse förtjänstefieringen inom etablerade branscher som stå 1- och metallindustrin. Förutsättningar för att lyckas Vi vill peka på följande förhållanden och förutsättningar som vi menar gör det troligt att projektet kan genomföra projektet med lyckat resultat. Bergsskolan samverkar sedan 2012 med Luleå tekniska universitet (L TU) och har de senaste två åren haft rekordstor antagning av studerande. Det senaste strategiskt viktiga inslaget i samarbetet med LTU är starten av det nya högskoleingenjörsprogrammet, som redan till första antagningen har 16 antagna. Till detta kan läggas att antagningen t/ll det tvååriga teknikerprogrammet "Metall- och verkstadsindustri" har fördubblats (från 10 tiff20) tillläsöret 2014/15. Bergsskolan har rekryterat ny forskarkompetent lärare, tillika rektor, med industriell er/orenhet och specialistkompetens inom bland annat temaområdet värmebehandling. Vidare har en ny forskningsingenjör anställts (börjar anställningen februari 2015) med spetskompetents inom området materialanalys. Under 2015 påbörjas rekryteringen av forskarkompetent metallurgilärare. Projektet kan genomföras på ett mycket kostnadseffektivt sätt tack vare att projektledaren, tillsammans med befintlig och tillkommande expertis vid Bergsskolan, på ett enkelt och naturligt sätt kan fördjupa och slutföra konkreta och ändamålsenliga aktiviteter som främjar målgruppens konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Bergsskolan har breddat och förnyat sina FoU-kontakter med LTU, KTH, Chalmers, Lunds universitet, Högskolan Väst, samt Karlstads universitet. Bergsskolan har kompletterat sina analysmöjligheter med dels egen utrustning, dels samverkansavtal med bl.a. LTU som ger tillgång till mycket avancerad analysutrustning i form av TEM, SEM etc. Bergsskolans tradition och kunskap om industrinära utbildning och innovationsstödjande insatser. Er/arenheterna från dels tidigare projekt, dels nye rektorns egna industrier/orenheter visor att ju konkretare och ju mer industrirelevanta aktiviteterna uppfattas av målgruppen - i form av industriföretag -ju större blir intresset och den faktiska benägenheten att delta aktivt och uthålligt i ett projekt. Bergsskolans kombination av berg- och metal/inriktade utbildningsprogram på högskoleingenjörsnivå, som täcker hela kedjan från ståiframställning (med sin bas i metallurgi) fram till avancerad bearbetning och vidareförädling av stål- och metallämnen, är unik i Norden. 2 Sammanfattning Projektet syftar till att öka konkurrenskraften och långsiktiga tillväxtmöjligheter på internationella marknader hos regionens stål-, gjuteri-, metall- och verkstadsföretag. Sammantaget minst 50 företag bedöms kunna mobiliseras och ges möjlighet att utveckla sina tillverkningsprocesser och produkter 5

34 32 genom riktat innovationsstöd inom i första hand teknikområdena Metallurgi (stålframställning, gjutning ), Materialegenskaper med fokus på värmebehandling, samt Bearbetning av metalliska material. Projektet kommer att genomföras i direkt samarbete med och med innehållsmässig styrning från medverkande företag. Bergsskolans anknytning till Luleå tekniska universitet, skapar tillsammans med möjligheterna till ett breddat och fördjupat samarbete med KTH, Lunds Tekniska Högskola och Karlstads universitet, goda möjligheter att stödja förnyelsen och tillväxten hos regionens metallinriktade företag. 3 Syfte med projektet Projektet syftar till att öka kunskapsinnehållet inom väl avgränsade teknikområden hos små och medelstora' företag inom stål-, metall- och verkstadsindustrin genom riktade insatser inom kunskapsområdena metallurgi, materialvetenskap och bearbetning och därmed öka företagens konkurrenskraft och långsiktiga tillväxtmöjligheter på internationella marknader. 4 Projektets mål Övergripande mål (effektmål) för projektet är att y' Öka företagens kunskap och kompetens inom identifierade teknikområden y' Förstärka företagens innovationskraft avseende processer och produkter y' Bygga ut nätverkssamarbeten mellan företag med verksamhet med anknytning till identifierade kunskapsområden och Bergsskolan och dess samverkansparter y' Förstärka det entreprenöriella innehållet i Bergsskolans utbildningsprogram Projektet har följande resultatinriktade målsättningar: y' Samverka med minst 50 företag och sprida ny kunskap och ge företagen utvecklingsstöd till process- och produktutveckling y' Förstärka och etablera specialinriktade nätverk inom de tre identifierade kunskapsområdena y' Förnya innehållet i minst en kurs på Bergsskolan som ska behandla entreprenörskap på ett kvalitativt nytt sätt 3 Små företag <SO anställda, medelstora företag <250 anställda. Bergsskolan samverkar med alltifrån stora företag (ibland benämnda lokomotivföretag) som Uddeholms AB, Ovako AB, Atlas Copco, SKF, via medelstora företag som Scana Björneborg, Böhler Uddeholm Strip Steel, Rmek AB, Lesjöfors Fjädrar m.fi. till små verkstadsforetag. Samarbetet med den senare gruppen är av såväl historiska som organisatoriska förhållanden minst utvecklat. 6

35 33 s Projektets målgrupp Befintliga företag i Värmland och närliggande län/regioner (se bilaga 3-4) med verksamhet inom områdena - stålframställning, gjutning - materialbearbetning En kompletterande målgrupp är företag med direkt anknytning som leverantör eller kund till stål- och metallföretagen. 6 Projektorganisationen Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad är projektägare och avdelar tid motsvarande 75 % för nyanställd forskningsingenjör med spetskompetens inom området materiela.nalys. Projektledaren kommer med sin specialistkompetens att kombinera projektledarskapet med en roll som materialanalysexpert, där hon kommer att svara för huvuddelen av de företagskontakter som ingår i projektet. Projektledaren har god erfarenhet av projektledning från sin nuvarande anställning i industrin. Ekonomiadministrativa arbetsinsatser planeras bli hanterade av Bergsskolans ekonomihandläggare och inledningsvis kommer projektledaren att få assistans avseende den _. 'löpände projektplaneringen, utarbetande av lägesrapporter etc., av erfaren expertis som kommer att anlitas av Bergsskolan. För dessa ändamål har vi budgeterat tid motsvarande 10 % löpande under projekttiden. Till projektet knyts en referensgrupp bestående av företrädare för de branscher som projektet inriktas mot, samt Stå I&Verksta d, LTU och andra kunskapsmiljöer. 7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Projektetablering Inledningsvis preciseras formerna för informations- och kommunikationsinsatser under projektets genomförande. I ett tidigt sked arrangeras en kick-off där projektet och dess resurser och möjligheter presenteras. Värmebehandling kommer att användas som specialtema under denna inledande aktivitet, med föreläsningar av egna, inbjudna nationella och internationella experter, samt och en eller fiera workshops. Miljöaspekter kommer att beaktas särskilt. Vid ett separat seminarium behandlas jömstölldhet. 7

36 34 För de två övriga tema områdena (gjutning, respektive bearbetningsteknik) genomförs en omvärldsanalys där behov, utmaningar och utvecklingsplaner sammanfattas. I ett senare skede - hösten 2015 respektive vintern/våren 2016 görs motsvarande kick-offer för dessa båda områden. Uppsökande verksamhet Uppsökande verksamhet bedöms som den effektivaste åtgärden för att nå nya, särskilt mindre och medelstora, metall- och verkstadsföretag. Förklaringen är att företagen inte har ekonomiska resurser eller tillräckligt starka incitament att avsätta tid för teknikansvariga innan man övertygats om att den industriella egennyttan ärtiliräckligt stor. Ju mindre företag desto tydligare blir detta agerande. Teknikspridning Teknikspridningen genomförs i en serie seminarier, där innehållet fastställs i det nätverk som etablerats inom - inledningsvis - värmebehandlingsområdet. I senare skede även de två tillkommande nätverken. Seminarierna förläggs blandat till Bergsskolan, medverkande företag och eventuellt andra kunskapsmiljöer. Studiebesök - utöver de besök som genomförs i samband med seminarieserien - planeras för att företagen ska kunna ta del ta del av uppmärksammade goda exempel. Innovationsstöd Innovationsstöd ges i form av rådgivning och konsultation till enskilda företag eller grupper av företag som har gemensamma frågeställningar. Medverkande företag kan ges möjlighet att få hjälp med inledande testning av hur egenskaperna hos sina respektive material ser ut och påverkas med olika typer "äv bearbetning, t ex med varierande form av värmebehandling. Stödet kan 'avse'såväl process- och produktinnovationer, med särskilt fokus på processoptimering. Omfattningen av stödet begränsas till vad som godkänns av 1illväxtverket. Generella erfarenheter dokumenteras och sprids till dels övriga nätverksföretag, dels grundutbildningen vid Bergsskolan och andra intresserade lärosäten. Nätverkssamarbete Nätverkssamarbetet inom värmebehandlingsgruppen utvecklas och kompletteras senare med minst två nya nätverk. Nätverkssamarbetet utvecklas med bland annat användning av ny ITK-teknik och användning av examensarbeten som ingår i Bergsskolans grundutbildningar. Vidare får nätverken direkt och specialanpassad information från Bergsskolan om senaste nytt inom de aktuella kunskapsområdena. Det entreprenöriella innehållet i Bergsskolans utbildningar utvecklas genom dialogmöten med kursansvariga och specialister på affärsutveckling, tjänstefiering och genusfrågorvid bl.a. Kau. 8 Projektavgränsning Ett utvecklings- och teknikspridningssarbete som inte kan inrymmas verksamhet. Bergsskolans ordinarie 8

37 35 9 Koppling till det regionala näringslivet I bilaga 1-4 redovisas statistik och uppgifter som belyser kopplingen till det regionala näringslivet, med fokus på de tre kunskapsområden som projektet avser att prioritera, nämligen./ Stålframställning, gjutning - metallurgi./ Materialegenskaper - med fokus på värmebehandling./ Bearbetning-varm och kall, samt skärande bearbetning Forskningen 4 om kluster och agglomerationseffekter lyfter vanligen fram följande tre kännetecken som de viktigaste förklaringarna till utvecklingen av väl fungerande industrikluster; ~... Lokal/regional pool med kvalificerad arbetskraft Lokala/regionala leverantörskopplingar Lokal/regional kunskapsspridning Rent generellt kan Bergsskolan ses som en aktör som genom sina grundutbildningar inom det metallurgiska och materialavetenskapliga området, sin uppdragsverksamhet med vidareutbildning och test- och analysverksamhet, samt sin Alumniförening Föreningen Bergskamraterna aktivt bidrar till samtliga de tre huvudinslag som forskningen om industrikluster ser som de allra viktigaste. Det finns naturliga anknytningar mej/an Bergsskolans båda profiler berg och anläggning. Det handlar om hela kedjan från utvinning av metaller, som behandlas i bergprogrammen över till användning och bearbetning av metalliska material som är kärnan i de metallinriktade programmen. Genom sina samverkansavtal med å ena sidan företag som LKAB, Boliden, Zinkgruvan, Atlas Copco, Sandvik, Metso Minerals och å andra sidan ett antal ledande stålföretag har Bergsskolan en unik möjlighet att medverka till breddade och fördjupade kontakter mej/an dessa stora beställare o huvudleverantörer och mindre verkstadsföretag som verkar som underleverantörer. I Bergsskolans alumninätverk finns ett antal medlemmar som sitter i strotegiska positioner som inköpare och projektledare, som kan tas tillvara i denna typ av nötverksbyggande. Liknande anknytningar finns med stora bergmaterial- och anläggnings företag som Skanska, NCr, PEAB m fl. 4 Se t ex Potter, A. & Doug Watts, H. lirevisiting Marshall' s Agglomeration Economies: technological Relatedness and the Evolution of the Sheffield Metals Cluster". Regional Studies, vo1.48. No 4.(2014) 9

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig-Eriksson

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer