Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid"

Transkript

1 Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid Eva MK Hansson

2 Utmaningar Ny SDN organisation Medborgarnytta - befolkningsperspektivet Likvärdighet Effektivitet Ny syn på medborgarens rätt till service Ny nämnd för medborgarservice En stad- ökat krav på ledning o styrning ur ett hela-staden perspektiv (KS) Ställer nya krav på ledarskapet!

3 Fokus för ledning och styrning SDF-UBF-SRF IT-ledning Nytt fokus! Ledningsgrupp för Processtyrning

4 Processtyrning Ingen ny verksamhet men ett nytt förhållningssätt En kartläggning och beskrivning av verksamheten (processerna) Identifierar behov av samordning, effektivisering och utveckling Processtrappan Ställer krav på förändrat HUR Verktyg för styrning och ledning Förstå, förbättra och styra sina processer Förstå och förbättra sina processer Förstå sina processer

5 Processtyrd verksamhetsutveckling innebär att verksamheter och enheter behöver förändra: Arbetssätt Rutiner Genomförandeplaner, avvikelsehantering, uppföljning m m

6 Processarbetet inleds inom Välfärdsområdet med en situationsanalys hösten 2010

7 Intressentanalys Vilka är intressenter till Välfärdsområdet och vilka krav och förväntningar de? Medborgaren Internt SWOT KF Västkom Kärnintressenter intressenter med beslutande och drivande roller Primärintressenter intressenter av stort intresse, som i hög grad påverkas och därför vill kunna påverka Sekundärintressenter intressenter av lägre intresse och som troligtvis inte aktivt påverkar i lika stor utsträckning Massmedia SKL Andra förvaltningar/ bolag Andra kommuner Försäkringskassa Arbetsförmedling - Öppenhet och tillgänglighet -Information -Information - Informationsutbyte - Benchmarking - Samverkan - GR Externa utförare - Genomförd budget - Uppföljningsbara resultat - Många beställningar - Frihet i utförande - Fler externa utförare - Bra beslutsunderlag - Information - Samverkan Välfärdsområdet SDN - Lojalitet - Aktiv medverkan - God kvalitet inom - Medfinansiering ekonomisk ram Riksdag/ - Uppföljningsbara Regering resultat - Förtroende för tj. ledning - Efterlevnad - Remissinstans - Pröva lagstiftning - Tillgänglighet - Snabba svar - Rätt insatser o. bra resultat - Bra bemötande - Leverera material - Gör som vi säger - Kraftig ökning av detaljstyrning - Delaktighet och påverkansmöjlighet - Tydligt uppdrag - Högre status - Delaktighet och påverkansmöjlighet - Stödfunktioner Brukare Socialstyrelsen Medarbetare Chefer Postivt Styrkor Möjligheter Svagheter Hot Negativt - Inflytande - Samarbete - Goda arbetsvillkor - Kravställa - Bättre chefer Externa - Avtal - Samarbete (tidigt) - Medverkan o. Arbetstagarleverantörer - Test, pilotverksamhet samarbete organisationer - Kravställa - Utveckling -Överenskommelser - Anpassa - Medfinansiering verksamheten till Interna - Samarbete (tidigt) regionens behov - Test, leverantörer - Samverkan pilotverksamhet - Insyn - Tydlig målbild SKL - Delfinansiering - Samarbete - Inflytande - Trygghet - Faktaunderlag - Faktaunderlag - Information - Bra kvalitet - Test, - Samverkan på - Tillgänglighet Andra pilotverksamhet rätt nivå - Delfinansiering förvaltningar/ Regionen - - Praktik bolag VGR Forskning och Utveckling Skola/Högskola/ Universitet/Företag Brukarorganisationer Anhöriga/ Närstående Externt Effektkarta Läsanvisning: kartan läses från vänster till höger à med leder till och från höger till vänster ß med kräver Vad vill vi uppnå med utvecklingen av området välfärd ur ett medborgar-/vårdtagarperspektiv och ur ett organisatoriskt perspektiv? Möjliggörare Önskade effekter Dialog Samma möjlighet till de tjänster som erbjuds Bra dialog med brukare och medborgare Gemensamma och tydliga processer Ökad effektivitet Effektivare inom egen processer verksamhet Utvecklat brukar- och medborgarperspektiv individens delaktighet i processen Egenhantering Stödja brukare/ före medborgare myndighetsbeslut Identifiera En stad olikheterna och åtgärda dem Bidra till ökad Trygga Tillgodose integration medborgare de utsatta Tillgänglighet/öppenhet Likabehandling Individanpassat stöd/ service Kvalitetssäkrad service och stöd Synergieffekter i utförande Systematiskt underlag för kompetensutvveckling Se samband och samverkansmöjligheter Systematisering Ta reda på behov innan plan medborgar/ brukardialog Valmöjlighet i Serviceinriktade utbud nivåer anpassning till individuella behov Enklare vardag för brukare/ medborgare Transparens för Effektiva och medborgaren enkla beslutsprocesser Lätttillgängliga Använda tekniken för verksamheter att för att utveckla Tillgänglighet till vår kommunikation information Gott bemötande Skapa Frigöra tid från Nya former för förutsättningar för admin till medborgar-/ ett medborgarsperspektiv utförande brukar dialog Rättsäkerhet i Värna Tydliga effektmål beslutsprocessen integritet medborgarnas Verksamhets-/ Evidensbaserad Skapa bättre medborgarstyrda praktik förutsättning för IT-stöd verksamhetsstyrning Vägledning - ökad tydlighet vid Kvalitetssäkrade utveckling av IT och processer annan teknik Samverkan Externa samarbetspartner Bättre Samordnade samverkan med insatser -. andra huvudmän Teambaserade i våra frågor arbetssätt Förutsättningar för förändringar Flexibilitet - förmåga Förhindra att anpassa sig till suboptimering omvärldsförändringar Stöd i Hantera förändringsledning komplexitet och föränderlighet Förutsättningar för konsekvensanalys Tydlig organisation Matrisorganisationen med där inget faller Helhetsansvar processägare som mellan stolarna utgår från brukaren Tydlig organisation (för brukaren) Säkerställd kvalitet och säkerhet Bättre Säkerställa uppföljning av kvalitet brukarnytta Underlag för Uppföjning av kvalitetsuppföljning KF:s budget Attraktiv arbetsplats Innovativa medarbetare/ Tydligt uppdrag verksamheter Trygga Ständiga medarbetare förbättringar Rättsäkerhet Kostnadseffektivitet Engagerade professionella medarbetare Ett innovativt klimat Service, omsorg och vård med rätt kvalitet Handlingsplan för Välfärdsområdets fortsatta Processarbete under år 2011

8 Situationsanalys för utbildningsområdet görs i sektorschefsgruppen våren 2012

9 En arbetande styrgrupp tar under år 2011 fram en huvudprocesstruktur för välfärdsområdet och ett förslag på organisering av grupper och roller för processtyrning. Processägargr Huvudprocess Processtyrning VF-UTB Beslutsgrupp Processforum strategiskt nivå Processägargr Huvudprocess Processägargr Huvudprocess Per grupp: Processägare, 2 SC, UBF*, IT-strateg/SÄ Processägargr* Hv proc UTB Detta material har varit grunden för pilotprojektet. Processledare Huvudprocess Processforum operativ nivå Processledare Processledare Huvudprocess Huvudprocess Processledare Huvudprocess Per grupp: Processledare, 3 OC, Proj led, SA, (IT-strateg) Processteam Arbgr Processteam Arbgr Processteam Arbgr Per grupp: Processledare, EC, Repr för adm, handl och prod

10 Kick-off för pilotprojekt 7/ Inleddes med vernissage

11 Kick-offen gav en introduktion till processarbete: - Vad är processarbete? - Nyttan med processorienterat arbetssätt

12 Processorganisationens uppdrag

13 Processledargruppen en viktig motor i arbetet med välfärdens processer Tre processteam: Processteam Kvalitet Processteam Vård- och Omsorg Processteam Hälso- och sjukvård

14 Kvalitetsledningssystem

15 Kvalitetsledningssystem Referenskommuner: Kristianstad Eskilstuna: 4-åriga processmål för verksamhetsprocesserna För varje mandatperiod fastställer nämnderna och bolagsstyrelserna de 4-åriga processmål de vill uppnå i sina verksamhetsprocesser samt hur dessa mål bidrar till uppfyllelse av relevanta strategiska mål.

16 Hälso- och sjukvårdsprocessen

17 Vård och omsorgsprocessen Processteamet har arbetat fram ett förslag till process som gäller från det att beslutet är fattat och ett uppdrag är sänt till en enhet för genomförande

18 Från process till information Processarbetet kan användas för att säkra: - informationsförsörjningen. - skyddsåtgärder för informationen - funktionalitet t ex i form av system för informationshanteringen Från process och information till system Från process och information till skyddsåtgärder Identifiera information Identifiera krav Klassa Skyddsåtgärder

19 Förslag till fortsatt arbetet Realisera processorienterat arbetssätt 2013 Processorganisation Säkra bemanning Säkra lokalt processansvar Utbildningsaktiviteter Prioritera frågor för fortsatt arbete - Nya/f örnyade teamuppdrag Fortsatt utveckling av processorienterat arbetssätt Formalisera resultatet av piloten i en modell för processtyrning Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan Utbildning upplägg, plan, genomförande Tillgängliggöra ledningssystemet och beslutade processer Följa upp processorganisation och lokalt processansvar Tydliggöra kopplingen mot övriga styr- och ledningssystem Tydliggöra kopplingen mot stöd såsom information och IT

20 Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid Eva MK Hansson

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer