Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. Rapport 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. Rapport 1"

Transkript

1 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Rapport 1

2 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans ta ett avgörande steg framåt för att nå visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor. Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch! Vid utgången av 2016 ska vi tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer att bidra på vägen mot vår gemensamma 0-vision. Ur Avsiktsförklaring

3 Trafikverket utsåg till att vara ett säkerhetsår. I säkerhetsveckan i november 2013 var ett av arrangemangen Arbetsmiljöforum och dagen blev startskottet för ett branschgemensamt arbete med sikte mot visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor. Trafikverket tillsammans med branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen, kallade till konferensen. Inbjudna var chefer och arbetsmiljöchefer på central nivå inom branschen, konsult- och entreprenadföretag, fackliga organisationer samt Arbetsmiljöverket. Runt 80 personer deltog. Fyra prioriterade områden lyftes fram: Förbättrad säkerhetskultur, Aktivare ledarskap, Förändrade krav i upphandling samt Förbättrad riskidentifiering. I samma säkerhetsvecka genomfördes även satsningen "Stand down, som numera ingår som en aktivitet i projektet. Stand down innebär ett 15 minuter produktionsstopp för att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna. Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen är en historisk överenskommelse där en stor del av branschen nu bestämt och förbundit sig till att jobba tillsammans för säkrare infrastrukturbyggande i Sverige. Avsiktsförklaringen presenterades och undertecknades av Gunnar Malm/GD Trafikverket, Ola Månsson/VD BI och Lena Wästfelt/VD STDföretagen vid Anläggningsdagen den 18 mars Överenskommelsen med tillhörande 16-punkters handlingsplan har formats av underlaget från Arbetsmiljöforum och inhämtat material från förslagslådor på bygg- och projektarbetsplatser i samband med Stand down. Totalt finns över 600 idéer samlade i förslagsbanken. Vid Arbetsmiljöforum bestämdes att rapportering av status ska ske tertialvis och med årlig rapportering till Anläggningsforum. Avsiktsförklaring Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen ska till utgången av 2016 tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer bidra på vägen mot vår gemensamma nollvision.

4 Styrgrupp För Trafikverket För Sveriges Byggindustrier Eva Nygren, C Investering, ordf Ola Månsson, VD BI Mats Karlsson, stf C Investering Tore Nilsson, ordf BI Styrgrupp Infra Katarina Norén, C Inköp och logistik Lars Redtzer, BI, sekr Johan Bill, C Stora Projekt Carina Angarth, NCC Lars Spångberg, stf C Underhåll Robert Röder, Strukton Jan Håkansson, C Produktivitetskontoret För Svenska Teknik&Designföretagen Magnus Höij, VD STD-företagen Johan Dozzi, SWECO Birgitta Olofsson, Tyréns Projektsamordning Estelle Hageland, projektledare, Trafikverket Daniel Möller, Trafikverket Saga Hellberg, Svenska Teknik&Designföretagen Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier

5 Status jämfört plan God säkerhetskultur med aktivt ledar- och medarbetarskap 1. Den omhändertagande säkerhetskulturen 2. Arbetsmiljön i fokus på alla kontraktuella möten 3. Tydlig ansvarsfördelning 4. Introduktionspaket 5. God arbetsmiljö lönar sig 6. Premiera god säkerhetskultur 7. Stand down - Aktivitet Aktivitet Enligt plan/ startad Mindre avvikelse mot plan Ej enligt plan/hinder - Senarelagd

6 Status jämfört plan Proaktiva gemensamma arbetssätt och aktiv riskhantering 8. Enhetlig uppföljning av arbetsmiljöolyckor 9. Riskhantering i fokus 10. Arbete i trafikerad miljö 11. Erfarenhetsutbyte mellan BAS-P och BAS-U 12. Arbetsmiljö i BIM 13. Arbetsmiljökörkort 14. Skyltning - En säker arbetsplats Enligt plan/ startad Mindre avvikelse mot plan Ej enligt plan/hinder

7 Status jämfört plan Tydliga kontraktskrav och uppföljning 15. Systematisk leverantörsuppföljning 16. Tydligare kontraktskrav Enligt plan/ startad Mindre avvikelse mot plan Ej enligt plan/hinder

8 Överenskommelsen är en start på en transparent process som ska ge konkreta förändringar och förbättringar i branschens arbetsmiljöarbete. Tillsammans mot 0 olyckor är projektet som i ett branschsamarbete ska ta om hand och genomföra handlingsplanen för utveckling av metoder och arbetssätt inom arbetsmiljöområdet i syfte att minska antalet allvarliga arbetsplatsolyckor. Projektet är format. Projektsamordningsgrupp är sammansatt med representanter från respektive organisation, Trafikverket, BI och STD-företagen. Projektarbetet har startats upp med projektplanering och framtagande av specifika planer för var och en av de 16 aktiviteterna i handlingsplanen. Projektet höll ett kick-off möte den 9-10 oktober. Arbetet har påbörjats för flertalet av aktiviteterna. Gemensam arbetsyta finns i PPi, Trafikverkets projektportal för investeringsprojekt. En övergripande gemensam kommunikationsplan är framtagen. Kommunikationsplanen är en för Trafikverket, BI och STD-företagen gemensam plan för vilka budskap projektet ska kommunicera, vilka strategier vi ska använda oss av, samt hur samordningen av kommunikationen ska ske. Projektet Tillsammans mot 0 olyckor presenterades för Anläggningsforum i slutet av september. Anläggningsdagen för 2015 är inplanerad till den 17 mars, där nollvisionsarbetet kopplat till allvarliga arbetsmiljöolyckor kommer att vara ett av inslagen. Under oktober och november har branschsamarbetet presenterats vid regionala leverantörsdagar då Trafikverkets avdelning Inköp och logistik har haft affärsmöten med leverantörerna.

9 Lägesöversikt 1. Den omhändertagande säkerhetskulturen Ta fram branschgemensamma ledar- och medarbetarkoder som skapar en god säkerhetskultur där vi hjälper varandra att minska olyckorna. Projektet har tre konkreta leveranser som möjliggör kontinuerlig förbättring av säkerhetskulturen: 1. Målbild för den omhändertagande säkerhetskulturen, det vill säga önskat läge för säkerhetskulturen i anläggningsbranschen (år 2020) 2. Branschgemensamma ledar- och medarbetarkoder (operativa uppförandekoder) 3. Verktygslåda för fortsatt säkerhetskulturförändring i anläggningsbranschen samt därtill hörande handlingsplan med förslag på aktiviteter. Läge januari 2015 Utkast till rapport finns framtagen. Förslag på målbild, medarbetarkoder och aktiviteter som stödjer den förändrade säkerhetskulturen är framtagna. Struktur och det definitiva innehållet behöver bearbetas och förankras ytterligare. Möten har genomförts med ett antal olika grupperingar. Den 20 januari hölls möte i referensgruppen. Synpunkter därifrån bearbetas nu. Workshop med styrgrupp inplaneras.

10 Lägesöversikt 7. Stand down Genomföra Stand down en gång per år i samarbete med branschen En av aktiviteterna i handlingsplanen är en årligen återkommande Stand down, ett 15 min produktionsstopp för att uppmärksamma arbetsmiljöfrågor. Syftet är att skicka en unison och kraftig signal till medarbetare och samarbetspartners att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ska prioriteras och för att skapa engagemang hos den enskilda individen på projektet/arbetsplatsen för arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Läge januari års Stand down genomfördes den 7 oktober tillsammans med leverantörer på Trafikverkets regionkontor i Solna, i 16 av verksamhetsområde Investerings projekt och 13 projekt på Stora projekt, samt vid flera arbetsplatser inom Trafikverkets underhållsverksamhet. Totalt deltog drygt 3000 personer. Projekt Citybanan, station City gästades bland annat av Trafikverkets generaldirektör, chef Stora projekt, VD BI och VD STD-företagen med flera. Upplägget var ungefär samma som 2013; personlig berättelse om olycka, aktuell olycksstatistik och mål, tyst minut, korta budskap om Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. Andra halvan av tiden disponerades fritt för projektet; tal, diskussion, förslagsinsamling eller liknande, gärna med koppling till visionen. I samband med Stand down 2014 skedde ett flertal kommunikationsinsatser för att sprida budskapet. Förutom att publicera nyheter och inlägg på Trafikverkets, BI:s och STD:s egna webbsidor och i sociala medier, skickades pressmeddelanden ut till både nationella och regionala/lokala medier, där media bjöds in att delta vid Stand down. Resultatet blev bland annat inslag och artiklar i dessa medier: ETC, SVT ABC-nytt, SVT Gävledala, SR P4 Kristianstad, SVT Sörmland, Sundsvalls Tidning, och Järnvägsnyheter.se

11 Fokusområde Aktiviteter Huvudansvar Ansvarig God säkerhetskultur med aktivt ledar- och medarbetarskap 1. Den omhändertagande säkerhetskulturen Ta fram branschgemensamma ledar- och medarbetarkoder som skapar en god och gemensam säkerhetskultur 2. Arbetsmiljön i fokus på alla kontraktuella möten Se till att arbetsmiljön alltid kommer högt upp på alla kontraktuella möten BI Lars Redtzer Anna Boode Cernerud 3. Tydlig ansvarsfördelning Skapa tydligt modell för ansvars- och uppgiftsfördelning för arbetsmiljö och säkerhet som ska användas på alla arbetsplatser Daniel Möller 4. Introduktionspaket Ta fram målgruppsanpassade introduktionspaket till Trafikverkets projektarbetsplatser som bland annat visar risker och regler Joakim Wallén 5. God arbetsmiljö lönar sig Synliggöra och kommunicera de positiva effekter bra arbetsmiljöarbete ger en verksamhet i stort. Till exempel i form av ökad lönsamhet, ökad produktivitet och minskad personalomsättning STDföretagen Saga Hellberg 6. Premiera god säkerhetskultur Utveckla verktyg för att premiera en god säkerhetskultur, t ex ett årligt arbetsmiljöpris Daniel Möller 7. Stand down Genomföra Stand down en gång per år i samarbete med branschen i Trafikverkets projekt Karin Palmblad

12 Fokusområde Aktiviteter Huvudansvar Ansvarig Proaktiva gemensamma arbetssätt och aktiv riskhantering 8. Enhetlig uppföljning av arbetsmiljöolyckor Skapa en branschgemensam modell för mätning, uppföljning och erfarenhetsspridning av arbetsmiljöolyckor 9. Riskhantering i fokus Ta fram ett samordnat och systematiskt arbetssätt där man bland annat fångar upp risker kopplade till de vanligaste olyckorna BI Lars Redtzer Karin Fornell 10. Arbete i trafikerad miljö Genomlysa arbetssätt, regelverk och uppföljning av arbete i trafikerad miljö ur ett arbetsmiljöperspektiv Jari Kokko 11. Erfarenhetsutbyte mellan BAS-P och BAS-U Ta fram gemensamma arbetssätt för att överföra kunskaper, risker och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet mellan BAS-P och BAS-U Jan Kling 12. Arbetsmiljö i BIM Föra in arbetsmiljöfrågor tydligare i BIM (ByggnadsInformationsModellering) för att naturligt integrera dem redan från projekteringsskedet STDföretagen Saga Hellberg 13. Arbetsmiljökörkort Ta fram basutbildningar och kompetensverifiering (kopplade till ID06)) som blir krav för att få tillträde till en byggarbetsplats BI Lars Redtzer 14. Skyltning En säker arbetsplats Ta fram original för standardskyltar med minimikrav för olika byggarbetsplatser BI Lars Redtzer

13 Fokusområde Aktiviteter Huvudansvar Ansvarig Tydliga kontraktskrav och uppföljning 15. Systematisk leverantörsuppföljning Ta fram en metodik för uppföljning av samtliga leverantörers arbetsmiljöarbete med en kopplad åtgärdstrappa Estelle Hageland 16. Tydligare kontraktskrav Revidera och uppdatera kontraktskrav som ett resultat av genomfört arbete i denna avsiktsförklaring Jan Kling

14 Estelle Hageland, projektledare Daniel Möller Saga Hellberg Lars Redtzer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Buller är ett samhällsproblem

Buller är ett samhällsproblem Bilaga 1 STRATEGI FÖR KOMMUNIKATION AV SAMHÄLLSBULLER PROJEKTREDOVISNING Buller är ett samhällsproblem NU STÄRKER VI ARBETET GENOM ÖKAD SAMVERKAN Buller är ett samhällsproblem 2 Förord SKL:s projekt för

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Klivet 2012 Rapport 2010

Klivet 2012 Rapport 2010 Klivet 2012 Rapport 2010 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD. 2010-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 BAKGRUND 2.0 FOKUSOMRÅDEN FÖR KLIVET 3.0 ORGANISATION 4.0 NULÄGE FÖR AKTIVITETER

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation

Projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation Projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 PROJEKTRAPPORT... 5 Bakgrund... 5 3 Mål och uppdrag... 6 4 Prioriterade målgrupper... 7 5 Projektets

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Kommunikation och förankring

Kommunikation och förankring 1(21) Kommunikation och förankring En delrapport i utvecklingsprojektet Från produktvalsprocessen till avfall En metod för att förebygga avfall April 2012 Maria Larsson 2(21) Förord Delprojektet som presenteras

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer