Uppgift workshop SSG Säkerhetskonferens 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift workshop SSG Säkerhetskonferens 2012"

Transkript

1 1 (10) Sida Uppgift workshop SSG Säkerhetskonferens 2012 Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på ett svenskt företag. Det är viktiga frågor eftersom det är en industrianläggning där det förekommer en hel del risker. Min huvuduppgift är att titta på mer mjuka frågor och mycket handlar om säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Många vet hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt och gör det också. Andra vet nog men ändå ändrar de inte sitt beteende. Jag tror att en av anledningarna till det kan vara att det finns en del negativa attityder, tyvärr medför det också rent allmänt en negativ stämning och attityd på arbetsplatsen. Med negativa attityder menar jag egentligen allt: ovilja att följa regler, informellt ledarskap som drar ner andra medarbetare, ovilja till förändringar, illojalitet mot både företag och kolleger osv. Eftersom det just nu är lite sämre tider håller vårt företag också på att genomföra en del omorganisationer och det skapar förstås oro och risk för att tankarna driver iväg när framtiden är oklar. Utmaningen för mig är att vända det negativa till en positiv attityd. Hur gör jag det? Hur ska vi på företaget göra för att få alla att behålla starkt säkerhetsfokus i tider med stora förändringar? Uppdraget Ni är konsulter som anlitats för att se över situationen på Johans företag och ni har nu två utmaningar, nämligen: Hur ska Johan göra för att bidra till att vända de negativa attityder som finns på företaget till att bli positiva? Hur ska företaget arbeta för att behålla starkt säkerhetsfokus även i förändringstider? Er konsultgrupp får nu helt fria händer under 60 minuter (inklusive fika) för att hitta smarta, roliga, galna, knäppa, härliga, lönsamma eller vad-ni-vill-sätt för att lösa dessa utmaningar. Fördelen ni har idag är att ni inte behöver göra någon budget eller tänka på några kostnadsramar. Ni skapar helt fritt! Kör så det ryker!

2 2 (10) Sida Sammanställning av redovisat material workshop SSG Säkerhetskonferens 2012 (Det respektive grupp valde ut för muntlig redovisning markeras med fet stil) Uppgift Grupp Röd Hur ska Johan göra för att bidra till att vända de negativa attityder som finns på företaget till att bli positiva? 1. Johan till ledningen: Presentation av problemsituation, alla behövs för att lösa 2. Analys av varför: Individuella bekräftande/ motiverande samtal problemanalys. 3. Handlingsplan parallella spår: Arbetas på flera nivåer både grupp och individ. Börja med ett stormöte där VD:n har ordet. En gemensam målbild måste kommuniceras till alla nivåer i organisationen. Hur ska företaget arbeta för att behålla starkt säkerhetsfokus även i förändringstider? Relevanta regler snabb återkoppling. Återkommande strukturerade möten på olika nivåer: interaktion, öppen kommunikation. Övergripande målbild, samma budskap och attityd: 0 skador. Känslan av att alla är viktiga/värdefulla!

3 Grupp Blå Kommunicera möten, utbildning. Börja med ledningen visa vägen, föregå med gott exempel. Konsekvent säkerhet alltid nr 1. Närmaste chefen måste driva arbetsmiljöarbetet. Få medarbetare engagerade i rutinerna fungerar de? Använda verktyg, t.ex. BBS-observationer. Använda IA som verktyg vad kan vi göra Bli medveten om riskerna. Diskutera på gruppnivå alla blir engagerade och involverade. Jobba med säkra förhållanden samt säkra beteenden. Engagera SO men sprida engagemanget även till medarbetare. Kombinera gott ledarskap (föredöme) med aktiviteter på gruppnivå (diskussioner, delaktighet, BBS-observationer). Jobba med både osäkra förhållanden och säkert beteende. 3 (10) Sida Konsekvent att säkerhet alltid är nr 1. Efterfråga säkerhet. Fortsatt utbildning och kommunikation. Följa upp åtgärder. Uppmuntra det som är bra. Ska ha skapat en organisation och bra rutiner. Uppmuntra det som är bra och genomföra och följa upp åtgärder och visa det så att det blir synligt.

4 Grupp Grön Fokusera på de positiva aspekterna. Identifiera friskfaktorer (dvs. vad får oss att må bra) och dess orsaker i arbetslagen, dvs. gör en friskanalys. Förutsättning: engagemang och tydlighet från ledningen. Grupp Gul Kick-off som redovisar nulägesanalys och får alla medvetna om läget. Förmedla inriktningen med långsiktiga gemensamma mål, alla medarbetare involverade. Delaktighet/synlighet från ledningen, det goda föredömet. Uppföljningssystem med återföring av positiva åtgärder. Utbildning/information till alla. Uppskattning för det goda beteendet. Efterlevnad regler, rutiner. Delaktighet samtliga medarbetare riskbedömning. 4 (10) Sida Avstämning i grupperna. När vi i lösning 1 har identifierat de faktorer som krävs för att upprätthålla friskfaktorerna blir det lättare i en förändring att se till att behålla dessa förutsättningar. Nollvision - Tydlighet från ledningen. - Först på alla dagordningar.

5 Grupp Lila Få ledningen att förstå problemet. Information om trender fakta. Projekt tvärgrupp. Infoforum på nätet snabba svar på frågor. Stöttande ledarskap. Platsledningen engageras och en projektgrupp med ett tvärsnitt av chefer, skyddsombud och operatörer bildas, som jobbar med info och frågor och svar!! Grupp Grå Dialog Observationer (att se individen). Våga säga till! Ledningens engagemang; o Föregå med gott exempel o Beteende, synlig i produktionen Belöna/uppmärksamma rätt beteenden Fokusera på allt man gjort som är positivt. Lev som du lär (undvik dubbla budskap) Delaktighet från start från alla lättare för att acceptera. (Fokus, prioritera, tydlighet, konsekvent) Johan ska föregå med gott exempel och få alla delaktiga i förändringar 5 (10) Sida Info! Sätta först på dagordningen! Få ta tid och kosta pengar! Sätt arbetsmiljöfrågorna först på alla dagordningar och informera utåt i organisationen. Sätta riktiga mål går att mäta/uppfylla. Se helheten. Uppföljning/utvärdering Fokus, alltid på dagordningen. Förklara varför förändring större förståelse. Fokus på målen. Ständig uppföljning.

6 Grupp Turkos 1. Uppmuntra och få ledningen att förstå betydelsen av att visa tydligt genom ord och handling. Ledningen ut och jobba i driften en dag/natt/skift (1 gång/år). Återkoppla + och Bonussystem för säkerhet enligt checklista. De som får bra resultat får belöning i form av middag eller dylikt. 3. Kramar och pussar och tårta. 4. Nolltolerans mot att bryta mot regler, tydliga konsekvenser. Grupp Orange Proaktiva SO, verka inifrån, skapar delaktighet. Visa på exempel; film olyckor, låta personer berätta om incidenter de varit med om. Blandade grupper med män & kvinnor i arbetslagen. 6 (10) Sida Positiva skyddsronder införs som komplement till ordinarie skyddsronder, dvs. bara titta på det som är bra. Ska göras på alla nivåer från högsta ledning till arbetslag. Säkerhet först på agendan Ledningens ärliga engagemang

7 Grupp Ljuslila 1. Ta fram ett tydligt regelverk där inte möjlighet till misstolkning finns. Ska framgå vilka komplikationer överträdelse innebär för den anställde, ska följas!! 2. En säkerhetsgrupp som arbetar ute i fält och har viljan att hjälpa, ej stjälpa. Vara synlig, ta sig tid för den anställda, inte bara rapportera avvikelser till ledningen. 3. Under omorganisationsarbetet ska ledningen kontinuerligt ge fortlöpande information om status för att förhindra ryktesspridning som lätt uppstår om det är tyst. Walk the talk. 4. Skriv tillbud och ha regelbundna genomgångar avdelningsvis så att informationen går fram. 5. Informationsskärmar som ger tydlig information. Grupp Brun Utbildningsinsats: Riktad till chefer; ansvar, attitydbärare, värderingsgrunder, lyssna på personer. Riktad till medarbetare; vad kan jag göra för att bidra till en säkrare arbetsplats. Individen i fokus Reflektera över vad individen själv kan/ska förändra. Hur? Kommunikation/diskussion i grupper. Visa att åtgärder görs. Uppföljning. Värdegrunder gäller alla! 7 (10) Sida Att kontinuerligt ge information oavsett om det händer något eller inte. Undvik tystnad för att förhindra ryktesspridning. Information!! Via intranätet, skärmar, avdelningsmöten så att alla får reda på vad som gäller på fasta återkommande tider. Enhetlig mötesagenda inom företaget. Händelser i fokus; allvarliga tillbud/olycksfall lyfts till ledning. Orsaksanalys och åtgärder ska redovisas för ledning. Säkerhetsobservationer (SBO); dialog hur man kan göra ett arbetsmoment säkrare. Årliga säkerhetssamtal; Antal frågor ja/nej om säkerhet, t.ex. känner du till de största riskerna på din arbetsplats, vet du var du kan hitta säkerhetsinstruktioner etc.

8 Grupp Rosa Alla ska medverka för att ta fram säkerhetsregler ultimat samverkan. Engagerad ledning! Berömma bra beteende. Samtliga ska ha säkerhetskörkort. Nyckelord: Engagemang/Medverkan Deltagande av samtliga. För att ta fram ett fungerande regelverk med acceptans. Grupp Ljusgrön Förankring i alla led. Psykosociala skyddsronder. Dialog varför. Konsekvenser/straff, men även vad blir konsekvensen för den enskilde, t.ex. vid skador. Ledarskap: målstyrt, tydligt, närvarande. Delaktighet, samverkan i alla led. Utbildning i positivt tänkande. Säkerhetssamtal. Mer resurser. Arbeta med en sak i taget. Ta fram gemensamma spelregler. Tydliga arbetsmiljömål. Morötter Förbättringsgrupper alla är med i. 8 (10) Sida Utbildning för alla angående säkerhet för att öka säkerhetsfokus. Prioritera stödfunktioner. Resurser för fortsatt arbete, förbättringsgrupper. Återkommande utbildning, SSG Säkerhetskörkort eller motsvarande. Samverkan. Jobba med mjuka frågor. Tydligt ledarskap, närvarande och synliga. Högre status på skyddsombud. Tydliga mål, uppföljning, återkoppling. Synlig ledning, mötesfria dagar.

9 Grupp Beige Titta på orsak Verktyg PIA/MIA el. motsvarande Tydliga mål och samverkansavtal Utbildning (Personlig skyddspärm, genomgång, BBS) Satsning på HSO och samverkansarbetet Grupp Ljusblå Johan måste få ledningen att börja jobba med företagets värdegrunder. De anställda får diskutera hur de kan jobba efter dem och formulerar sina spelregler. Chefer och ledare måste walk the talk, synas ute i verksamheten och efterfråga resultat från arbetet med säkerhetskultur och bättre arbetsmiljö. Grupp Svart Ledningen vad vill vi uppnå? Skapa arbetsgrupper bred delaktighet nedbrutet på gruppnivå. Koppling mot mål röd tråd visuellt nedbrutet till grupp. Lyft det positiva för att få med andra. Tydlighet i vad som gäller. Uppföljning/återkoppling. 9 (10) Sida Tydliga mål (i handling). Återkoppling. Attityd (inga syndare). Smartphone (alla ska gå) Friskattityd Kick-off Rollspel Värderingarna måste bli så starka att de inte blåser bort vid organisationsförändringar. Säkerhet först på alla möten på alla nivåer. Lyfta fram de positiva exemplen. GROTOP-analys - Gå Runt Och Titta Och Prata. Ledningen ute i verksamheten. Ha en dialog om säkerhet. Filmer ( Seven ), presentationer (även roligare ).

10 Grupp Cerise Börja med ledningen - träffa dem! Viktigt med ett tydligt budskap hela vägen när det gäller förhållningssätt, värderingar etc. Jobba med grunder, informera om syfte. Tjat långsiktighet (det tar tid!). Jobba säkert! Visualisera genom tvskärmar, animeringar, mobilappar, film. Utbildning (även psykosociala, kognitiva etc.) Börja möten med det som varit positivt för att skapa intresse och motivation, skapa vikänsla. Följ upp arbetet: Belöna rätt saker. Få alla att prata säkerhet och våga säga till. Tillgänglighet det ska vara lätt att göra rätt. Använd kommunikationsspecialister. Locka tävlingsinstinkten till säkerhetstänkandet för att uppmuntra till bättre säkerhet. 10 (10) Sida Riskanalyser. Skapa trygghet. Börja inte ändra om allt.

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef En guide från Tidningen Chef pocket Ny geist. Öka lönsamheten. Heta tips. Vänd de hopplösa fallen. Motivera på jobbet 10 steg: Peppa ditt team coacha dina medarbetare ställ krav kommunicera ingång.»det

Läs mer