Dnr ROS11/70:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr ROS11/70:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Dnr ROS11/70:1 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun

2 Dnr 2/15 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Mål Omfattning Referenser Slutsatser Handlingsprogram ett lagkrav Olyckor och risker i vår region Riskbild Naturrelaterade olyckor Kriser och Extraordinära händelser Människors skydd mot olyckor Statistik för vår region Skydd mot olyckor Slutsats/förslag Kort sammanfattning av mål inom området för perioden En sammanfattning av området Utbildning och information Skolverksamhet Utveckling av systematiskt säkerhetsarbete Myndighetsutövning Tillsynsprocessen Bemötandeenkät/Nöjd kund index (NKI) Tillståndshantering enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) Bostadshus Stöd till andra förvaltningar och myndigheter inom området brand/risk Sotning Automatlarm Säkerhetsronder Skadebegränsande Planering, organisering, och ledning av räddningsinsats Minska antalet bostadsbränder Utveckla och anpassa metoder Analys Initiera och medverka till minskat antal anlagda bränder Olycksundersökning och utvärdering av insatser Kommunens krishantering Slutsats/förslag Kort sammanfattning av mål inom området för perioden En sammanfattning av området Sårbarhetsanalys Övning Händelser som föranlett krisledning Styrel Fotona där ingen fotograf är angiven är lånade från kommunens webbplats.

3 Dnr 3/15 1 Inledning Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun sträcker sig över 4 år. Det här är en sammanfattning av utvärderingen av handlingsprogrammet för Det inleds med en kort beskrivning av riskbilden i vår region och sen är det uppdelat per område i handlingsprogrammet. Om du vill läsa om arbetet med handlingsprogrammet, gå till och sök på handlingsprogram för säkerhet och trygget. 1.1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att ge en snabb inblick i nuläget inför revideringen av kommande fyraårsperiod för det nya handlingsprogrammet. 1.2 Mål Målet är att du som läser det här upplever att du har en bas att stå på och att du kan fatta beslut om de förslag som arbetsgruppen kommer att leverera inför revideringen av det nya handlingsprogrammet. 1.3 Omfattning Utvärderingen omfattar de arbetsområden vilket handlingsprogrammet är indelat i och frågorna rör Oxelösunds kommun. Sörmlandskustens räddningstjänst Oxelösunds kommun har genom civilrättsliga avtal en gemensam organisation med Nyköping, Trosa och Gnesta som arbetar med säkerhet och trygghet. Därför är vissa frågor specifika för Oxelösund och andra gemensamma för regionen Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. 1.4 Referenser Oxelösunds handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun.

4 Dnr 4/15 2 Slutsatser De kapitel som funnits med i föregående handlingsprogram bör även fortsättningsvis finnas med i handlingsprogram för en tryggare och säkrare kommun. Socialstyrelsens dödsorsaksregister tillsammans med de siffror som MSB:s enkätundersökning Trygghet och säkerhet i vardagen 2010 och även andra utvärderingar och omvärldsanalyser visar att vattensäkerhet och suicid är två områden som skulle kunna belysas i kommunens fortsatta säkerhetsarbete. Vinster kan då nås både vad det gäller minskat mänskligt lidande och samhällsekonomiskt. Även fortsättningsvis bör även fallskadeområdet belysas. I fortsatt arbete behöver även följande beaktas: Långsiktiga verksamhetsplaner kopplat till målen i handlingsprogrammet. Syftet med dessa är bl.a. ökad samordning mellan insatser och bättre underlag för prognostisering och uppföljning. Exempel på planer kan vara plan för övningsverksamhet (rtj), tillsyn och för krisledningsövningar. Fortsatt arbete med systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete, säkerhetsutbildning (t.ex. sjukvård, första hjälpen, risk/brand) för kommunens personal. Vilken roll har Sörmlandskustens räddningstjänst och övriga delar i kommunen i respektive kapitel? Vem äger målet och vem är resurs? Aktualiteten hos beskrivna målgrupper, exempelvis +65. Hur beskrivs denna i övrigt arbete med äldresäkerhet? 3 Handlingsprogram ett lagkrav Alla kommuner måste enligt lag ha planer och handlingsprogram för sitt säkerhetsarbete. Handlingsprogrammet ska vara ett övergripande styrdokument som påvisar kommunens viljeinriktning och ambitionsnivå gällande trygghet och säkerhetsfrågor.

5 Dnr 5/15 4 Olyckor och risker i vår region Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta har tillsammans en befolkning på ca invånare. Just nu ökar invånarantalet för alla kommunerna. Vi har en högre andel äldre medborgare än riksgenomsnittet, dessutom beräknas andelen äldre öka. Statistiken är hämtad från MSB:s undersökning Trygghet och säkerhet personer besvarade enkäten. Läs mer på MSB:s webbplats. 40 procent har gått en kurs i olycksförebyggande arbete. 39 procent av gruppen år uppger att de aldrig använder halkskydd på skorna när det är halt eller isigt. 54 procent uppger att de har gått en kurs i första hjälpen. 12 procent anger att de har varit med om en trafikolycka. 33 procent uppger att de inte har tillgång till något släckredskap i bostaden. 3 procent svarade att de någon gång under de senaste 5 åren har varit med om en naturolycka (t ex översvämning, ras, skred). 17 % av barn i Sverige kan inte simma 25 % har räddat ett barn ur vattnet Statistiken kommer från Trygg Hansas undersökning 2011 då de intervjuade 1002 föräldrar mellan år. Läs mer på Trygg Hansas webbplats. 4.1 Riskbild Oxelösunds kommuns riskbild är till stort kopplad till järnverket (SSAB och AGA) och hamnen. SSAB och AGA bedriver en sådan verksamhet att de klassas som så kallat Seveso-företag (en olycka skulle kunna resultera i omfattande konsekvenser för liv, hälsa och miljö). SSAB och AGA omfattas på grund av de risker som hanteras av bestämmelserna i 2 kap 4 i Lagen om skydd mot olyckor och det är Länsstyrelsen som beslutar vilka som omfattas av denna bestämmelse. Trosa, Nyköping och Oxelösund har alla en kuststräcka mot Östersjön med skärgårdsmiljö som lockar många båtburna turister men innebär också en exponering mot de fartygstransporter som passerar i farlederna utanför. Det finns även lagkrav på oljeskyddsplan.

6 Dnr 6/ Naturrelaterade olyckor Vid snörika vintrar kan järnvägen drabbas av förseningar och inställda tåg medan risken också ökar för fler trafikolyckor. Samhället och kommunen påverkas och utsätts för påfrestningar när snö och kyla ska hanteras från vägar, cykelvägar, trottoarer, hustak, med mera för att i största möjliga mån förebygga att olyckor inträffar. 4.3 Kriser och Extraordinära händelser Kommunen har ett geografiskt ansvar för att samordna de insatser som behöver göras vid en extraordinär händelse. Väderrelaterade händelser kan vara så pass omfattande att de slår ut olika samhällsviktiga funktioner som drickvatten-, värme- och elförsörjning vilket är det mest vitala för att olika samhällsfunktioner ska fungera. Även andra händelser kan orsaka långvariga avbrott i leveranser av dessa funktioner vilket ger stora följdeffekter på samhällsviktiga verksamheter som vård och omsorg, skola, kommunikation, betalsystem, drivmedelsförsörjning, livsmedel, mm. Sådana händelser innebär en kris eller extraordinär händelse som kommunen ska vara förberedd för att klara av att hantera. 4.4 Människors skydd mot olyckor Såväl sannolikheten för att en olycka ska ske som konsekvensen av den påverkas av nivån på skyddet mot olyckor. Skyddet kan utgöras av människors egen förmåga att förhindra och agera vid olyckor, samt av tekniska installationer i den fysiska miljön.

7 Dnr 7/ Statistik för vår region Statistiken i tabellen är hämtad från IDA som står för Indikatorer, Data och Analys vilket är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistikverktyg. Samtliga siffror är från 2010 utom Trafikolycka och Fall som är från Nyköping Gnesta Oxelösund Trosa Totalt antal/år Brand i byggnad Drunkning IVPA Trafikolycka Trafikolycka vårdade på sjukhus Fall Suicid 35* Förgiftning 148* *Sörmlands län enligt dödsorsaksregistret socialstyrelsen Fotografer: Bild 1: Helen Scheibe Bild 2: Lasse Skog Bild 3: Fredrik Laaksonen

8 Dnr 8/15 5 Skydd mot olyckor 5.1 Slutsats/förslag Utbildningar, informationer och att finnas/synas är viktigt och väldigt uppskattat och ska därför fortsätta att utvecklas. Nedan visas några områden som kan utvecklas under nästkommande period: Målgruppsanpassning av insatser mot äldre och andra riskgrupper samt utsatta geografiska områden samt utveckla samarbete mellan räddningstjänsten och andra verksamheter i kommunen. Utredning av införande av barn HLR/Sjukvård. Utbildningsinsatser mot Åk4. Arbetet i området äldresäkerhet med t.ex. utbildning, brandvarnarkontroll etc. Interaktivt utbildningspaket och uppföljningsverktyg för systematiskt säkerhetsarbete för kommunala verksamheter. Fortsatta insatser mot bostäder. Här kan arbetet delas upp i bostadstillsyner, områdestillsyner och trapphustillsyner. En naturlig fortsättning på radhusinventeringen är att insatser genomförs i Oxelösund och Nyköping efter arbetet i Trosa är genomfört. Utförande och resurssättning av säsongsbaserade insatser riktade mot camping, gästhamnar och evenemang. Tydligare uppföljning av utbildning vid säkerhetsronder och tillsyner inom kommunal verksamhet. Säkerhetsronderna behöver samordnas med tillsynsplanen som finns för brandtillsyn. Förändring av nuvarande tjänstegarantier inom tillsyn och tillstånd. Utveckla beskrivningen av Sotning och uppföljningen av denna i handlingsprogrammet. Utveckla beskrivningen av Lag om brandfarlig och explosiv vara i handlingsprogrammet. Fortsatt fokus på att utveckla samarbetet i plan och byggprocess. Uppföljning av anlagda bränder bör fortsatt ske, på vilket sätt det ska ske i fortsättningen bör tas fram. Mätning av mediantider bör vara med i kommande handlingsprogram. Området olycksundersökning bör utvecklas och fortsatt vara med i handlingsprogrammet tillsammans med brandorsaksutredning. Målen behöver omarbetas samt verksamhetsanpassas. Det innebär att räddningstjänsten ska utföra: o Övningsverksamhet o Grundläggande utbildning o Kompetensutbildningar (Rökdykarledare mfl) o Genomföra x antal insatser o Leda x antal insatser Hotet för kvalitén på verksamheten är den stora personalomsättningen i utryckningsstyrkorna i Oxelösund som har varit under perioden, i princip har halva personalstyrkan omsatts. Det som kan bli negativt i en förlängning är att de som slutar är de som nyligen kommit in i organisationen.

9 Dnr 9/15 Statistiken är hämtad från MSB:s undersökning Trygghet och säkerhet personer besvarade enkäten. Läs mer på MSB:s webbplats. ca 4 procent av Sveriges befolkning uppger att de under de senaste 5 åren har varit med om en brand. 92 procent uppger att de har brandvarnare 54% uppger att de har gått en kurs i första hjälpen. 33 % har inte tillgång till något släckredskap i bostaden 60 % uppger att de inte har gått en kurs i olycksförebyggande arbete (t ex brandskydd). Det är mer än dubbelt så stor andel kvinnor som bedömer sin förmåga att hantera en brandsläckare som dåliga än män, medan dubbelt så många män bedömer sin förmåga som mycket bra jämfört med kvinnor 5.2 Kort sammanfattning av mål inom området för perioden Kommuninvånare äldre än 65 år samt personer med ur säkerhetssynpunkt allvarliga funktionshinder ska utgöra en prioriterad grupp inom vårt olycksförebyggande arbete Årligen ska 10% av kommuninnevånarna nås vid arrangerad utbildning & information Räddningstjänsten ska initiera och medverka till att antalet anlagda bränder minskar Räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna utifrån en grundberedskap kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten ska fortsatt sträva efter att minska antalet samt konsekvensen av bränder i bostäder Långsiktig plan, effektivare process och uppföljning av tillsyn LSO/LBE Grönare räddningstjänst Riskinventering inom förskola, skola och äldreboende med konceptet säkerhetsronder Skydd mot olyckor Nej Delvis Genomfört

10 Dnr 10/ En sammanfattning av området Före Utbildning och information När målgruppen +65 drabbats av räddningsinsatser har räddningstjänsten försökt följa upp orsak/fanns fungerande brandvarnaren. Ska målgruppen fortsatt vara en prioriterad grupp behöver uppföljning ske strukturerat samt besluta om förebyggande hembesök ska genomföras. Antalet utbildningar i Oxelösund har varit och är fortfarande väldigt begränsat i antal och omfattning. Utbildning av kommunens egen personal behöver utvecklas dels ur ett myndighetsperspektiv (brand) och ur egen ambition (t ex sjukvård). Inom vård och omsorg utbildas årligen ett antal sommarvikarier. Vissa strökurser för ordinarie personal förekommer. Avtalet om hetarbetsutbildningar för SSAB är förlängt. Utbildningar för andra externa verksamheter förekommer, dock i begränsad omfattning Skolverksamhet Skolverksamheten genomförs enligt handlingsprogrammet där 6-åringar och 7:e-klassare deltar i skolans säkerhetsdagar. Räddningstjänsten har varit och är snabba på att erbjuda information och samtal i samband med händelser på skolor t ex bustryckningar och anlagda bränder Utveckling av systematiskt säkerhetsarbete 13-åringar lär sig att släcka brand i kläder. Fotat av Fredrik Laaksonen vid Skolans säkerhetsdagar Räddningstjänsten har lett en process i att lära och arbeta in Systematiskt Säkerhetsarbete på en gymnasieskola respektive en förskola i en av kommunerna i regionen. Arbetssättet skulle kunna förfinas och erbjudas fler verksamheter. 5.4 Myndighetsutövning Tillsynsprocessen En flerårig tillsynsplan och processbeskrivning av brandtillsyn har tagits fram och fastställts Tillsyn genomförs numera utifrån en fristbaserad modell (årsfrister beroende på typ av verksamhet) istället för teman (t ex övernattningar, brandfarlig vara etc). Den skriftliga redogörelsen för brandskydd tas i dagsläget in i samband med tillsyn istället för att hanteras separat och enligt frister.

11 Dnr 11/ Bemötandeenkät/Nöjd kund index (NKI) Räddningstjänstens bemötande vid brandtillsyn i privata företag mäts bland annat av organisationen Stockholm Business Alliance. Årets mätning gav NKI värdet 78, 100-gradig skala, för Sörmlandskustens räddningstjänst (tidigare 81). Förbättringsmöjligheter finns inom informationen och blanketter på webbplatsen. Enligt förhandsinformation från mätföretaget skiljer sig betygen väldigt lite mellan olika större räddningstjänster i årets mätning. Under 2011 har handläggare som bedriver brandtillsyn genomgått en utbildning via Sveriges Kommuner och Landsting som kallas Förenkla helt enkelt. För att komplettera SBA-mätningen genomförs också en webbenkät som skickas ut månadsvis efter genomfört ärende av typen: tillstånd brandfarlig eller explosiv vara, brandtillsyn och säkerhetsronder. Första resultaten från dessa mätningar kommer under hösten Tillståndshantering enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) Under hösten 2010 kom den nya lagstiftningen för brandfarlig och explosiv vara. Avtal skrivits med respektive kommun för att reglera handläggningen Lagstiftningen innehåller följande nyheter: anställd i annan kommun kan fatta beslut på delegation explosiv vara handläggs av kommunen istället för Polisen tillfälliga undantag ersätts med samråd 3 mån handläggningstid för tillstånd med möjlighet till förlängning med max 3 ytterligare månader Tillståndshantering enligt LBE har kartlagts för att effektivisera och skapa möjligheter för uppföljning av tjänstegaranti inom brandfarlig vara Bostadshus Fokus för tillsynsverksamheten har utökats till att även omfatta tillsyn och rådgivning kring brandskydd i bostadshus. I Oxelösund genomförs trapphustillsyner tillsammans med fastighetsförvaltare under hösten 2011 tillsammans med kontroller av räddningstjänstens tillgänglighet i dessa områden. Trapphustillsyn innebär att räddningstjänsten i högre bebyggelse kontrollerar brandgasventilation, dörrar i anslutning till trapphuset och eventuella hinder eller brännbart material i trapphuset. Under 2010 har en radhusinventering genomförts i Gnesta tillsammans med Samhällsbyggnad med syfte att kartlägga lätta konstruktioner i vindsbjälklaget och ge råd kring hur brandskyddet kan förbättras i aktuellt bestånd och i framtida byggnationer. En fortsättning av detta arbete är ett under nästa handlingsprogramsperiod genomföra liknande arbete i Oxelösund.

12 Dnr 12/ Stöd till andra förvaltningar och myndigheter inom området brand/risk Utveckling av räddningstjänstens roll i planprocessen = bättre tillvaratagande av bredden inom organisationen då vi svarar på remisser ur perspektiven: brottsförebyggande, krishantering, brand/risk och insats i alla våra kommuner. För att skapa ökad förståelse för perspektivet insats genomfördes under hösten 2010 en temadag kring brandvattenförsörjning och stegutrymning för deltagare från Samhällsbyggnad och Teknik i våra kommuner. Processkartläggning och utveckling av räddningstjänstens roll har genomförts för serveringstillstånd och byggprocess Sotning Vid Länsstyrelsens tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor 2010 framfördes synpunkter kring kommunens uppföljning av sotningsentreprenörens verksamhet. Under 2011 kommer formerna för detta att tas fram gemensamt mellan Oxelösund, Gnesta, Trosa kommun och Sörmlandskustens räddningstjänst. 5.5 Automatlarm Av de automatiska brandlarm som kommer in till räddningstjänsten är minst 95% felaktiga, sk onödiga larm. Arbetsområdet resursförstärkts och diverse åtgärder genomförts utifrån följande målsättningar: att inom en fyraårsperiod sänka antalet onödiga larm med 35 %. att skapa en effektiv organisation för att hantera automatlarm före, under och efter inträffat larm. att ägare/innehavare tar sitt fulla ansvar för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket även omfattar automatlarmshanteringen. målsättningen att sänka antalet larm med 35 % under en fyraårsperiod har inte nåtts men vi ser effekt av genomfört arbete inom övriga målsättningar. Fortsatt arbete inom automatlarmsområdet kommer att fokuseras kring att räddningstjänsten går från en servande uppgift i Nyköping och Oxelösund till en rådgivande och kontrollerande funktion, tydligare uppföljning av dessa larm och förändrad larmorganisation/respons från räddningstjänsten Säkerhetsronder För att öka riskmedvetenheten och engagemanget för säkerhets- och trygghetsfrågor i Oxelösund har säkerhetsronder genomförts som försöksverksamhet hos ett fåtal verksamheter. Sörmlandskustens räddningstjänst har under försöksverksamheten initierat och samordnat ronderna. Fortsatt arbete med säkerhetsronder i Oxelösund håller på att utredas och beslut väntas under hösten 2011.

13 Dnr 13/ Skadebegränsande Under Planering, organisering, och ledning av räddningsinsats Målet består av flera olika delmål, såsom att göra en snabb och säker insats, utrustning, kompetens, kommunikation, samordning, ledning osv = att vi ska genomföra övningsverksamheten på ett sådant sätt att uppföljning av kvalitén blir enklare. En bättre samordning och struktur av olika utvärderingar behövs för att målet ska vara med i kommande program Minska antalet bostadsbränder Under perioden har antalet bostadsbränder (utvecklade och tillbud) legat på en relativt låg nivå. En viss avvikelse är att under 2010 ökade antalet tillbud, dock sjönk antalet utvecklade bränder. Hittills under 2011(tom 28/8) pekar det mot en minskning av både tillbud och utvecklade bränder. Mikael Lundberg är brandman i Oxelösund. Här syns han vid vårens lördagsövning på Björshult. Foto: Annica Nilsson Uppföljning av bränder i bostäder samt vid t ex lyfthjälp avseende brandvarnare inte skett på ett strukturerat sätt, i många fall framgår det inte ur insatsrapporteringen om brandvarnare fanns och om den fungerade. Arbetssättet behöver utvecklas Utveckla och anpassa metoder Nya släcksystem, skärsläckare och CAFS har införts i organisationen. Denna resurs har använts vid flera tillfällen i Oxelösund. 5.7 Analys Efter Initiera och medverka till minskat antal anlagda bränder Vi har följt upp var anlagda bränder inträffar. Avsikten är att försöka se om något specifikt område är speciellt utsatt samt kunna göra förebyggande insatser på olika sätt. Under den gångna perioden går det inte se en tydlig tendens att något område är speciellt utsatt. Den vanligaste platsen som brand anläggs är omkring skolor. Uppföljning av anlagda bränder bör fortsatt ske, hur det ska ske i fortsättningen bör utvärderas Olycksundersökning och utvärdering av insatser Mätning av ankomstider har förändrats och vi mäter nu mediantider.

14 Dnr 14/15 6 Kommunens krishantering 6.1 Slutsats/förslag Öka medvetenhet om kriser och sårbarheter i den kommunala verksamheten. Utveckla metoder Intensifiera arbetet med sårbarhetsanalyser Bättre följa upp dessa analyser Nå längre ut i organisationen med sårbarhetsanalyser, utbildningar och övningar 6.2 Kort sammanfattning av mål inom området för perioden Risk och sårbarhetsanalyser Krisledningsplanen med larmlistor och checklistor ska regelbundet uppdateras. Ledningsgruppen ska vara förberedd för insats genom utbildning, övning och information. Krishantering Nej Delvis Genomfört 6.3 En sammanfattning av området Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga Beredskapsplaneringen inriktas mot att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för skadebegränsande åtgärder. 6.4 Sårbarhetsanalys Sårbarhetsanalyser utgör en av grunderna i kommunens planering för hur extraordinära händelser ska hanteras. De genomförs vid verksamheter som måste kunna upprätthållas under alla förhållanden. Sårbarhetsanalys = en analys av hur sårbart samhället är vid en särskild händelse. Målet är att identifiera sårbarheten vid vissa scenarier, att motivera till att undanröja eller minimera risker och att mildra effekterna av en inträffad händelse. Analyserna förväntas medföra medvetenhet och ansvarskänsla för säkerhetsfrågorna i respektive verksamhet = säkerhetsfrågorna finns med i vardagen/risker undanröjs/planer tas fram för att möta eventuella oönskade händelser och utbildningar/övningar genomförs. Sårbarhetsanalyser har genomförts för Kommunledning, Vård och Omsorg och Kommunföretagen.

15 Dnr 15/ Övning Kommunen ska ha en god förmåga att hantera en extraordinär händelse. Delar av krisledningsstaben och funktionschefer har deltagit i en av länsstyrelsen anordnad krisledningsövning under året. 6.6 Händelser som föranlett krisledning Ingen händelse har krävt att lagen om extraordinära händelser behövt tillämpas. Störningar som inneburit att en lägre nivå av krisledning har förekommit: Pandemihot, avbrott i dricksvattenförsörjningen är några exempel. 6.7 Styrel El är en färskvara som inte kan lagras storskaligt Om produktionen inte räcker till får vi el-brist och då kan hela elsystemet kollapsa. Regeringen har beslutat att införa ett system för att styra elen till prioriterade användare, Styrel-projektet. Projektet omfattar identifiering av samhällsviktig verksamhet i kommunen och frslag till prioriteringsordning av tillgänglig el till distributionsområden med samhällsviktig verksamhet utifrån en värdering av sammanlagda intressen inom respektive område. Samverkan med Vattenfall som är nätägare har tyvärr varit en aning trögt och projektet har inte gått att genomföra enligt intentionerna utan är något fördröjt. Foto: Lasse Skog

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C2, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning Informationsplaneringen visar hur Räddningstjänsten

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Dnr ROS13/12. Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst. Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28

Dnr ROS13/12. Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst. Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28 Dnr ROS13/12 Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28 Författare: Sofia Frindberg Handledare: Ulf Jämtäng Sammanfattning I Sörmlandskustens

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Trygghetsbokslut 2011

Trygghetsbokslut 2011 Trygghetsbokslut 11 Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes? 8 Vårt insatsarbete 8 Vårt förebyggande

Läs mer

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C1, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning I tillsynsplanen visas hur Räddningstjänsten i Hässleholm under

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete För en säkrare och tryggare kommun Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

2015-10-02 Dnr 2015.790.900

2015-10-02 Dnr 2015.790.900 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Utgivare: Kommunfullmäktige Gäller från: Antagen: HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET TILL SKYDD MOT OLYCKOR. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 1 kap. Organisation

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen

Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen En förnyad stad Då Stålstaden hamnstaden. Nu Universitetsstaden handelsstaden. Luleå74 000 invånare (Fyrkanten

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats LSO under tio år En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats 2 Utvärderingar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförs med ett lärande och förbättrande syfte. Resultaten i

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Brandskyddsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Uppföljning på återtaget vitesföreläggande

Brandskyddsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Uppföljning på återtaget vitesföreläggande PM 1(5) Vice verkställande direktör 2013-02-20 LOC 1207-0707 Styrelse och ledning för Locum AB För kännedom Landstingsstyrelsens allmänna utskott Brandskyddsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer