Dnr ROS11/70:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr ROS11/70:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Dnr ROS11/70:1 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Oxelösunds kommun

2 Dnr 2/15 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Mål Omfattning Referenser Slutsatser Handlingsprogram ett lagkrav Olyckor och risker i vår region Riskbild Naturrelaterade olyckor Kriser och Extraordinära händelser Människors skydd mot olyckor Statistik för vår region Skydd mot olyckor Slutsats/förslag Kort sammanfattning av mål inom området för perioden En sammanfattning av området Utbildning och information Skolverksamhet Utveckling av systematiskt säkerhetsarbete Myndighetsutövning Tillsynsprocessen Bemötandeenkät/Nöjd kund index (NKI) Tillståndshantering enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) Bostadshus Stöd till andra förvaltningar och myndigheter inom området brand/risk Sotning Automatlarm Säkerhetsronder Skadebegränsande Planering, organisering, och ledning av räddningsinsats Minska antalet bostadsbränder Utveckla och anpassa metoder Analys Initiera och medverka till minskat antal anlagda bränder Olycksundersökning och utvärdering av insatser Kommunens krishantering Slutsats/förslag Kort sammanfattning av mål inom området för perioden En sammanfattning av området Sårbarhetsanalys Övning Händelser som föranlett krisledning Styrel Fotona där ingen fotograf är angiven är lånade från kommunens webbplats.

3 Dnr 3/15 1 Inledning Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun sträcker sig över 4 år. Det här är en sammanfattning av utvärderingen av handlingsprogrammet för Det inleds med en kort beskrivning av riskbilden i vår region och sen är det uppdelat per område i handlingsprogrammet. Om du vill läsa om arbetet med handlingsprogrammet, gå till och sök på handlingsprogram för säkerhet och trygget. 1.1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att ge en snabb inblick i nuläget inför revideringen av kommande fyraårsperiod för det nya handlingsprogrammet. 1.2 Mål Målet är att du som läser det här upplever att du har en bas att stå på och att du kan fatta beslut om de förslag som arbetsgruppen kommer att leverera inför revideringen av det nya handlingsprogrammet. 1.3 Omfattning Utvärderingen omfattar de arbetsområden vilket handlingsprogrammet är indelat i och frågorna rör Oxelösunds kommun. Sörmlandskustens räddningstjänst Oxelösunds kommun har genom civilrättsliga avtal en gemensam organisation med Nyköping, Trosa och Gnesta som arbetar med säkerhet och trygghet. Därför är vissa frågor specifika för Oxelösund och andra gemensamma för regionen Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. 1.4 Referenser Oxelösunds handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun.

4 Dnr 4/15 2 Slutsatser De kapitel som funnits med i föregående handlingsprogram bör även fortsättningsvis finnas med i handlingsprogram för en tryggare och säkrare kommun. Socialstyrelsens dödsorsaksregister tillsammans med de siffror som MSB:s enkätundersökning Trygghet och säkerhet i vardagen 2010 och även andra utvärderingar och omvärldsanalyser visar att vattensäkerhet och suicid är två områden som skulle kunna belysas i kommunens fortsatta säkerhetsarbete. Vinster kan då nås både vad det gäller minskat mänskligt lidande och samhällsekonomiskt. Även fortsättningsvis bör även fallskadeområdet belysas. I fortsatt arbete behöver även följande beaktas: Långsiktiga verksamhetsplaner kopplat till målen i handlingsprogrammet. Syftet med dessa är bl.a. ökad samordning mellan insatser och bättre underlag för prognostisering och uppföljning. Exempel på planer kan vara plan för övningsverksamhet (rtj), tillsyn och för krisledningsövningar. Fortsatt arbete med systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete, säkerhetsutbildning (t.ex. sjukvård, första hjälpen, risk/brand) för kommunens personal. Vilken roll har Sörmlandskustens räddningstjänst och övriga delar i kommunen i respektive kapitel? Vem äger målet och vem är resurs? Aktualiteten hos beskrivna målgrupper, exempelvis +65. Hur beskrivs denna i övrigt arbete med äldresäkerhet? 3 Handlingsprogram ett lagkrav Alla kommuner måste enligt lag ha planer och handlingsprogram för sitt säkerhetsarbete. Handlingsprogrammet ska vara ett övergripande styrdokument som påvisar kommunens viljeinriktning och ambitionsnivå gällande trygghet och säkerhetsfrågor.

5 Dnr 5/15 4 Olyckor och risker i vår region Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta har tillsammans en befolkning på ca invånare. Just nu ökar invånarantalet för alla kommunerna. Vi har en högre andel äldre medborgare än riksgenomsnittet, dessutom beräknas andelen äldre öka. Statistiken är hämtad från MSB:s undersökning Trygghet och säkerhet personer besvarade enkäten. Läs mer på MSB:s webbplats. 40 procent har gått en kurs i olycksförebyggande arbete. 39 procent av gruppen år uppger att de aldrig använder halkskydd på skorna när det är halt eller isigt. 54 procent uppger att de har gått en kurs i första hjälpen. 12 procent anger att de har varit med om en trafikolycka. 33 procent uppger att de inte har tillgång till något släckredskap i bostaden. 3 procent svarade att de någon gång under de senaste 5 åren har varit med om en naturolycka (t ex översvämning, ras, skred). 17 % av barn i Sverige kan inte simma 25 % har räddat ett barn ur vattnet Statistiken kommer från Trygg Hansas undersökning 2011 då de intervjuade 1002 föräldrar mellan år. Läs mer på Trygg Hansas webbplats. 4.1 Riskbild Oxelösunds kommuns riskbild är till stort kopplad till järnverket (SSAB och AGA) och hamnen. SSAB och AGA bedriver en sådan verksamhet att de klassas som så kallat Seveso-företag (en olycka skulle kunna resultera i omfattande konsekvenser för liv, hälsa och miljö). SSAB och AGA omfattas på grund av de risker som hanteras av bestämmelserna i 2 kap 4 i Lagen om skydd mot olyckor och det är Länsstyrelsen som beslutar vilka som omfattas av denna bestämmelse. Trosa, Nyköping och Oxelösund har alla en kuststräcka mot Östersjön med skärgårdsmiljö som lockar många båtburna turister men innebär också en exponering mot de fartygstransporter som passerar i farlederna utanför. Det finns även lagkrav på oljeskyddsplan.

6 Dnr 6/ Naturrelaterade olyckor Vid snörika vintrar kan järnvägen drabbas av förseningar och inställda tåg medan risken också ökar för fler trafikolyckor. Samhället och kommunen påverkas och utsätts för påfrestningar när snö och kyla ska hanteras från vägar, cykelvägar, trottoarer, hustak, med mera för att i största möjliga mån förebygga att olyckor inträffar. 4.3 Kriser och Extraordinära händelser Kommunen har ett geografiskt ansvar för att samordna de insatser som behöver göras vid en extraordinär händelse. Väderrelaterade händelser kan vara så pass omfattande att de slår ut olika samhällsviktiga funktioner som drickvatten-, värme- och elförsörjning vilket är det mest vitala för att olika samhällsfunktioner ska fungera. Även andra händelser kan orsaka långvariga avbrott i leveranser av dessa funktioner vilket ger stora följdeffekter på samhällsviktiga verksamheter som vård och omsorg, skola, kommunikation, betalsystem, drivmedelsförsörjning, livsmedel, mm. Sådana händelser innebär en kris eller extraordinär händelse som kommunen ska vara förberedd för att klara av att hantera. 4.4 Människors skydd mot olyckor Såväl sannolikheten för att en olycka ska ske som konsekvensen av den påverkas av nivån på skyddet mot olyckor. Skyddet kan utgöras av människors egen förmåga att förhindra och agera vid olyckor, samt av tekniska installationer i den fysiska miljön.

7 Dnr 7/ Statistik för vår region Statistiken i tabellen är hämtad från IDA som står för Indikatorer, Data och Analys vilket är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistikverktyg. Samtliga siffror är från 2010 utom Trafikolycka och Fall som är från Nyköping Gnesta Oxelösund Trosa Totalt antal/år Brand i byggnad Drunkning IVPA Trafikolycka Trafikolycka vårdade på sjukhus Fall Suicid 35* Förgiftning 148* *Sörmlands län enligt dödsorsaksregistret socialstyrelsen Fotografer: Bild 1: Helen Scheibe Bild 2: Lasse Skog Bild 3: Fredrik Laaksonen

8 Dnr 8/15 5 Skydd mot olyckor 5.1 Slutsats/förslag Utbildningar, informationer och att finnas/synas är viktigt och väldigt uppskattat och ska därför fortsätta att utvecklas. Nedan visas några områden som kan utvecklas under nästkommande period: Målgruppsanpassning av insatser mot äldre och andra riskgrupper samt utsatta geografiska områden samt utveckla samarbete mellan räddningstjänsten och andra verksamheter i kommunen. Utredning av införande av barn HLR/Sjukvård. Utbildningsinsatser mot Åk4. Arbetet i området äldresäkerhet med t.ex. utbildning, brandvarnarkontroll etc. Interaktivt utbildningspaket och uppföljningsverktyg för systematiskt säkerhetsarbete för kommunala verksamheter. Fortsatta insatser mot bostäder. Här kan arbetet delas upp i bostadstillsyner, områdestillsyner och trapphustillsyner. En naturlig fortsättning på radhusinventeringen är att insatser genomförs i Oxelösund och Nyköping efter arbetet i Trosa är genomfört. Utförande och resurssättning av säsongsbaserade insatser riktade mot camping, gästhamnar och evenemang. Tydligare uppföljning av utbildning vid säkerhetsronder och tillsyner inom kommunal verksamhet. Säkerhetsronderna behöver samordnas med tillsynsplanen som finns för brandtillsyn. Förändring av nuvarande tjänstegarantier inom tillsyn och tillstånd. Utveckla beskrivningen av Sotning och uppföljningen av denna i handlingsprogrammet. Utveckla beskrivningen av Lag om brandfarlig och explosiv vara i handlingsprogrammet. Fortsatt fokus på att utveckla samarbetet i plan och byggprocess. Uppföljning av anlagda bränder bör fortsatt ske, på vilket sätt det ska ske i fortsättningen bör tas fram. Mätning av mediantider bör vara med i kommande handlingsprogram. Området olycksundersökning bör utvecklas och fortsatt vara med i handlingsprogrammet tillsammans med brandorsaksutredning. Målen behöver omarbetas samt verksamhetsanpassas. Det innebär att räddningstjänsten ska utföra: o Övningsverksamhet o Grundläggande utbildning o Kompetensutbildningar (Rökdykarledare mfl) o Genomföra x antal insatser o Leda x antal insatser Hotet för kvalitén på verksamheten är den stora personalomsättningen i utryckningsstyrkorna i Oxelösund som har varit under perioden, i princip har halva personalstyrkan omsatts. Det som kan bli negativt i en förlängning är att de som slutar är de som nyligen kommit in i organisationen.

9 Dnr 9/15 Statistiken är hämtad från MSB:s undersökning Trygghet och säkerhet personer besvarade enkäten. Läs mer på MSB:s webbplats. ca 4 procent av Sveriges befolkning uppger att de under de senaste 5 åren har varit med om en brand. 92 procent uppger att de har brandvarnare 54% uppger att de har gått en kurs i första hjälpen. 33 % har inte tillgång till något släckredskap i bostaden 60 % uppger att de inte har gått en kurs i olycksförebyggande arbete (t ex brandskydd). Det är mer än dubbelt så stor andel kvinnor som bedömer sin förmåga att hantera en brandsläckare som dåliga än män, medan dubbelt så många män bedömer sin förmåga som mycket bra jämfört med kvinnor 5.2 Kort sammanfattning av mål inom området för perioden Kommuninvånare äldre än 65 år samt personer med ur säkerhetssynpunkt allvarliga funktionshinder ska utgöra en prioriterad grupp inom vårt olycksförebyggande arbete Årligen ska 10% av kommuninnevånarna nås vid arrangerad utbildning & information Räddningstjänsten ska initiera och medverka till att antalet anlagda bränder minskar Räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna utifrån en grundberedskap kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten ska fortsatt sträva efter att minska antalet samt konsekvensen av bränder i bostäder Långsiktig plan, effektivare process och uppföljning av tillsyn LSO/LBE Grönare räddningstjänst Riskinventering inom förskola, skola och äldreboende med konceptet säkerhetsronder Skydd mot olyckor Nej Delvis Genomfört

10 Dnr 10/ En sammanfattning av området Före Utbildning och information När målgruppen +65 drabbats av räddningsinsatser har räddningstjänsten försökt följa upp orsak/fanns fungerande brandvarnaren. Ska målgruppen fortsatt vara en prioriterad grupp behöver uppföljning ske strukturerat samt besluta om förebyggande hembesök ska genomföras. Antalet utbildningar i Oxelösund har varit och är fortfarande väldigt begränsat i antal och omfattning. Utbildning av kommunens egen personal behöver utvecklas dels ur ett myndighetsperspektiv (brand) och ur egen ambition (t ex sjukvård). Inom vård och omsorg utbildas årligen ett antal sommarvikarier. Vissa strökurser för ordinarie personal förekommer. Avtalet om hetarbetsutbildningar för SSAB är förlängt. Utbildningar för andra externa verksamheter förekommer, dock i begränsad omfattning Skolverksamhet Skolverksamheten genomförs enligt handlingsprogrammet där 6-åringar och 7:e-klassare deltar i skolans säkerhetsdagar. Räddningstjänsten har varit och är snabba på att erbjuda information och samtal i samband med händelser på skolor t ex bustryckningar och anlagda bränder Utveckling av systematiskt säkerhetsarbete 13-åringar lär sig att släcka brand i kläder. Fotat av Fredrik Laaksonen vid Skolans säkerhetsdagar Räddningstjänsten har lett en process i att lära och arbeta in Systematiskt Säkerhetsarbete på en gymnasieskola respektive en förskola i en av kommunerna i regionen. Arbetssättet skulle kunna förfinas och erbjudas fler verksamheter. 5.4 Myndighetsutövning Tillsynsprocessen En flerårig tillsynsplan och processbeskrivning av brandtillsyn har tagits fram och fastställts Tillsyn genomförs numera utifrån en fristbaserad modell (årsfrister beroende på typ av verksamhet) istället för teman (t ex övernattningar, brandfarlig vara etc). Den skriftliga redogörelsen för brandskydd tas i dagsläget in i samband med tillsyn istället för att hanteras separat och enligt frister.

11 Dnr 11/ Bemötandeenkät/Nöjd kund index (NKI) Räddningstjänstens bemötande vid brandtillsyn i privata företag mäts bland annat av organisationen Stockholm Business Alliance. Årets mätning gav NKI värdet 78, 100-gradig skala, för Sörmlandskustens räddningstjänst (tidigare 81). Förbättringsmöjligheter finns inom informationen och blanketter på webbplatsen. Enligt förhandsinformation från mätföretaget skiljer sig betygen väldigt lite mellan olika större räddningstjänster i årets mätning. Under 2011 har handläggare som bedriver brandtillsyn genomgått en utbildning via Sveriges Kommuner och Landsting som kallas Förenkla helt enkelt. För att komplettera SBA-mätningen genomförs också en webbenkät som skickas ut månadsvis efter genomfört ärende av typen: tillstånd brandfarlig eller explosiv vara, brandtillsyn och säkerhetsronder. Första resultaten från dessa mätningar kommer under hösten Tillståndshantering enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE) Under hösten 2010 kom den nya lagstiftningen för brandfarlig och explosiv vara. Avtal skrivits med respektive kommun för att reglera handläggningen Lagstiftningen innehåller följande nyheter: anställd i annan kommun kan fatta beslut på delegation explosiv vara handläggs av kommunen istället för Polisen tillfälliga undantag ersätts med samråd 3 mån handläggningstid för tillstånd med möjlighet till förlängning med max 3 ytterligare månader Tillståndshantering enligt LBE har kartlagts för att effektivisera och skapa möjligheter för uppföljning av tjänstegaranti inom brandfarlig vara Bostadshus Fokus för tillsynsverksamheten har utökats till att även omfatta tillsyn och rådgivning kring brandskydd i bostadshus. I Oxelösund genomförs trapphustillsyner tillsammans med fastighetsförvaltare under hösten 2011 tillsammans med kontroller av räddningstjänstens tillgänglighet i dessa områden. Trapphustillsyn innebär att räddningstjänsten i högre bebyggelse kontrollerar brandgasventilation, dörrar i anslutning till trapphuset och eventuella hinder eller brännbart material i trapphuset. Under 2010 har en radhusinventering genomförts i Gnesta tillsammans med Samhällsbyggnad med syfte att kartlägga lätta konstruktioner i vindsbjälklaget och ge råd kring hur brandskyddet kan förbättras i aktuellt bestånd och i framtida byggnationer. En fortsättning av detta arbete är ett under nästa handlingsprogramsperiod genomföra liknande arbete i Oxelösund.

12 Dnr 12/ Stöd till andra förvaltningar och myndigheter inom området brand/risk Utveckling av räddningstjänstens roll i planprocessen = bättre tillvaratagande av bredden inom organisationen då vi svarar på remisser ur perspektiven: brottsförebyggande, krishantering, brand/risk och insats i alla våra kommuner. För att skapa ökad förståelse för perspektivet insats genomfördes under hösten 2010 en temadag kring brandvattenförsörjning och stegutrymning för deltagare från Samhällsbyggnad och Teknik i våra kommuner. Processkartläggning och utveckling av räddningstjänstens roll har genomförts för serveringstillstånd och byggprocess Sotning Vid Länsstyrelsens tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor 2010 framfördes synpunkter kring kommunens uppföljning av sotningsentreprenörens verksamhet. Under 2011 kommer formerna för detta att tas fram gemensamt mellan Oxelösund, Gnesta, Trosa kommun och Sörmlandskustens räddningstjänst. 5.5 Automatlarm Av de automatiska brandlarm som kommer in till räddningstjänsten är minst 95% felaktiga, sk onödiga larm. Arbetsområdet resursförstärkts och diverse åtgärder genomförts utifrån följande målsättningar: att inom en fyraårsperiod sänka antalet onödiga larm med 35 %. att skapa en effektiv organisation för att hantera automatlarm före, under och efter inträffat larm. att ägare/innehavare tar sitt fulla ansvar för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket även omfattar automatlarmshanteringen. målsättningen att sänka antalet larm med 35 % under en fyraårsperiod har inte nåtts men vi ser effekt av genomfört arbete inom övriga målsättningar. Fortsatt arbete inom automatlarmsområdet kommer att fokuseras kring att räddningstjänsten går från en servande uppgift i Nyköping och Oxelösund till en rådgivande och kontrollerande funktion, tydligare uppföljning av dessa larm och förändrad larmorganisation/respons från räddningstjänsten Säkerhetsronder För att öka riskmedvetenheten och engagemanget för säkerhets- och trygghetsfrågor i Oxelösund har säkerhetsronder genomförts som försöksverksamhet hos ett fåtal verksamheter. Sörmlandskustens räddningstjänst har under försöksverksamheten initierat och samordnat ronderna. Fortsatt arbete med säkerhetsronder i Oxelösund håller på att utredas och beslut väntas under hösten 2011.

13 Dnr 13/ Skadebegränsande Under Planering, organisering, och ledning av räddningsinsats Målet består av flera olika delmål, såsom att göra en snabb och säker insats, utrustning, kompetens, kommunikation, samordning, ledning osv = att vi ska genomföra övningsverksamheten på ett sådant sätt att uppföljning av kvalitén blir enklare. En bättre samordning och struktur av olika utvärderingar behövs för att målet ska vara med i kommande program Minska antalet bostadsbränder Under perioden har antalet bostadsbränder (utvecklade och tillbud) legat på en relativt låg nivå. En viss avvikelse är att under 2010 ökade antalet tillbud, dock sjönk antalet utvecklade bränder. Hittills under 2011(tom 28/8) pekar det mot en minskning av både tillbud och utvecklade bränder. Mikael Lundberg är brandman i Oxelösund. Här syns han vid vårens lördagsövning på Björshult. Foto: Annica Nilsson Uppföljning av bränder i bostäder samt vid t ex lyfthjälp avseende brandvarnare inte skett på ett strukturerat sätt, i många fall framgår det inte ur insatsrapporteringen om brandvarnare fanns och om den fungerade. Arbetssättet behöver utvecklas Utveckla och anpassa metoder Nya släcksystem, skärsläckare och CAFS har införts i organisationen. Denna resurs har använts vid flera tillfällen i Oxelösund. 5.7 Analys Efter Initiera och medverka till minskat antal anlagda bränder Vi har följt upp var anlagda bränder inträffar. Avsikten är att försöka se om något specifikt område är speciellt utsatt samt kunna göra förebyggande insatser på olika sätt. Under den gångna perioden går det inte se en tydlig tendens att något område är speciellt utsatt. Den vanligaste platsen som brand anläggs är omkring skolor. Uppföljning av anlagda bränder bör fortsatt ske, hur det ska ske i fortsättningen bör utvärderas Olycksundersökning och utvärdering av insatser Mätning av ankomstider har förändrats och vi mäter nu mediantider.

14 Dnr 14/15 6 Kommunens krishantering 6.1 Slutsats/förslag Öka medvetenhet om kriser och sårbarheter i den kommunala verksamheten. Utveckla metoder Intensifiera arbetet med sårbarhetsanalyser Bättre följa upp dessa analyser Nå längre ut i organisationen med sårbarhetsanalyser, utbildningar och övningar 6.2 Kort sammanfattning av mål inom området för perioden Risk och sårbarhetsanalyser Krisledningsplanen med larmlistor och checklistor ska regelbundet uppdateras. Ledningsgruppen ska vara förberedd för insats genom utbildning, övning och information. Krishantering Nej Delvis Genomfört 6.3 En sammanfattning av området Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga Beredskapsplaneringen inriktas mot att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för skadebegränsande åtgärder. 6.4 Sårbarhetsanalys Sårbarhetsanalyser utgör en av grunderna i kommunens planering för hur extraordinära händelser ska hanteras. De genomförs vid verksamheter som måste kunna upprätthållas under alla förhållanden. Sårbarhetsanalys = en analys av hur sårbart samhället är vid en särskild händelse. Målet är att identifiera sårbarheten vid vissa scenarier, att motivera till att undanröja eller minimera risker och att mildra effekterna av en inträffad händelse. Analyserna förväntas medföra medvetenhet och ansvarskänsla för säkerhetsfrågorna i respektive verksamhet = säkerhetsfrågorna finns med i vardagen/risker undanröjs/planer tas fram för att möta eventuella oönskade händelser och utbildningar/övningar genomförs. Sårbarhetsanalyser har genomförts för Kommunledning, Vård och Omsorg och Kommunföretagen.

15 Dnr 15/ Övning Kommunen ska ha en god förmåga att hantera en extraordinär händelse. Delar av krisledningsstaben och funktionschefer har deltagit i en av länsstyrelsen anordnad krisledningsövning under året. 6.6 Händelser som föranlett krisledning Ingen händelse har krävt att lagen om extraordinära händelser behövt tillämpas. Störningar som inneburit att en lägre nivå av krisledning har förekommit: Pandemihot, avbrott i dricksvattenförsörjningen är några exempel. 6.7 Styrel El är en färskvara som inte kan lagras storskaligt Om produktionen inte räcker till får vi el-brist och då kan hela elsystemet kollapsa. Regeringen har beslutat att införa ett system för att styra elen till prioriterade användare, Styrel-projektet. Projektet omfattar identifiering av samhällsviktig verksamhet i kommunen och frslag till prioriteringsordning av tillgänglig el till distributionsområden med samhällsviktig verksamhet utifrån en värdering av sammanlagda intressen inom respektive område. Samverkan med Vattenfall som är nätägare har tyvärr varit en aning trögt och projektet har inte gått att genomföra enligt intentionerna utan är något fördröjt. Foto: Lasse Skog

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Dnr ROS11/69:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Nyköpings kommun

Dnr ROS11/69:1. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Nyköpings kommun Dnr ROS11/69:1 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun utvärderingen för Nyköpings kommun 2011-09-16 Dnr 2/26 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 Handlingsprogram ett lagkrav... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016

Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016 Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016 Dnr: ROS 15/8 Dnr: ROS 15/8 2/20 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Handlingsprogram ett lagkrav... 4 1.2 Syfte... 4

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2012-06-18

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2012-06-18 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2012-06-18 2 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund det säkra och trygga samhället...3 1.3

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för extraordinära händelser

Handlingsprogram för extraordinära händelser Handlingsprogram för extraordinära händelser Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-14 68 Innehållsförteckning Bakgrund och avgränsningar 5 Övergripande mål 4 Nationella mål 4 Inriktningsmål 4 Hur verksamheten

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

En bad- och vattensäker kommun

En bad- och vattensäker kommun En bad- och vattensäker kommun s handlingsprogram för en bad- och vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Antagen i Kommunstyrelsen den 10 april 2013 Reviderat 2015-12-10 Hallindenvägen

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Kommunstyrelsen 2009-03-16 71 161 Räddnings- och beredskapsutskottet 2009-01-28 6 9 Dnr 09.145-171 marsks23 Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Ärendebeskrivning Tillsynsplan för 2009

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

MSB:s arbete med naturolyckor

MSB:s arbete med naturolyckor MSB:s arbete med naturolyckor Naturolycka Med en naturolycka avses naturhändelser med negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö. MSB:s arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C2, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning Informationsplaneringen visar hur Räddningstjänsten

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2012-02-29

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2012-02-29 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2012-02-29 2 (21) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund det säkra och trygga samhället...3 1.3 Arbetssätt,

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

TRYGGHETSBOKSLUT 2012

TRYGGHETSBOKSLUT 2012 TRYGGHETSBOKSLUT 212 Mer attityd än fysisk åtgärd VAD ÄR TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR NÅGOT EGENTLIGEN? Trygghetsfrågorna är många gånger svåra att ringa in. I grund och botten handlar det om en inre bild

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Räddningstjänsten den 28 december 2018 Skriven av: Pär Liljekvist Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Sammanfattning Räddningstjänstens

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet. till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet. till skydd mot olyckor 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Handlingsprogram

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2011 02 14 54 100 Räddnings och beredskapsutskottet 2011 01 21 4 7 Dnr 11.82 17 febks19 Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga RSA-konferens den 6-7 maj 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Stadskansliet Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Brand- och sjukvårdsutbildningar.

Brand- och sjukvårdsutbildningar. 1 Brand- och sjukvårdsutbildningar. Sjukvårdsutbildning: hjärt- lungräddning HLR. Vår grundläggande HLR-utbildning riktar sig till den breda allmänheten som personal anställd i kommunen, idrottsföreningar,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Dnr ROS13/12. Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst. Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28

Dnr ROS13/12. Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst. Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28 Dnr ROS13/12 Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28 Författare: Sofia Frindberg Handledare: Ulf Jämtäng Sammanfattning I Sörmlandskustens

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer