AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009"

Transkript

1 AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009

2 Innehåll Inledning 3 VD-ord 4 Affärsplanen och fokusområden 6 Bostäder 8 Kunder, Nöjd Kund Index 10 Medarbetare 12 CSR-rapport Möta människors sociala behov 16 Samhällsnytta och boinfl ytande 17 Förnya stadsdelar och bostäder 20 Gävle Strand/Fullriggaren 21 Sätra/Öster 22 Underhåll/försäljning 23 MerVal 24 Bostäder för studenter och unga vuxna 25 Boende för äldre och personer med särskilda behov 27 I teknikens framkant 28 Gynna en hållbar livsmiljö 29 Med tanke på miljön 30 Gynna mångfald 33 Kunskap ger delaktighet 34 2

3 Gavlegårdarna är mer än bara siffror Gavlegårdarnas verksamhet är viktig. Varje dag arbetar vi för att kunna erbjuda ett boende för alla och ett hem för dig. Vi förvaltar människors livsmiljöer och hur vi agerar faktiskt hur cirka människor trivs i sina hem. Med det ansvaret följer också en skyldighet att berätta för omvärlden vad vi gör i vår dagliga verksamhet. Vad händer hos Gavlegårdarna under ett år? Självklart kan vi inte berätta allt, men i år tänker vi berätta lite mer än tidigare genom att sammanfatta det gångna året på ett nytt sätt. Det du nu håller i din hand är Gavlegårdarnas årsberättelse Här kan du läsa om hur vi arbetar, vad som händer i vår verksamhet och vad vi åstadkommer under ett år. Förhoppningsvis ger det en inblick i att det vi gör är viktigt för många människor; att Gavlegårdarna handlar om så mycket mer än bara siffror. Den ekonomiska redogörelsen med förvaltningsberättelse, kassafl öden, nyckeltal, resultat, analys etcetera hittar du i Årsredovisningen

4 Med kursen inställd mot förnyelse och utveckling Vår inriktning och strategi, att förnya stadsdelar och bostäder, gynna hållbara livsmiljöer, och bidra till ökade möjligheter för äldres kvarboende, har gått från planering till operativ verklighet sedan ett par år tillbaka. Arbetet med stadsdelsförnyelse har gått in i sin andra rond i och med förnyelsearbetet i östra Sätra. Efter ett år av planering tillsammans med våra hyresgäster påbörjas renovering av de första husen. Ledorden i planeringen har varit hög tillgänglighet samt bevarande av områdets unika karaktär. Sätras adelsmärke, Den vita staden, ska förnyas och bevaras. Framtida boende I vår planering för framtida boende har vi idag ett utvecklat samarbete inom kommunkoncernen. Att löpande ha access till diskussioner med våra ägare är synnerligen betydelsefullt. Gävle kommuns omvårdnadsförvaltning samt bygg- och miljöförvaltning är nära partners, vilket är en given förutsättning när vi planerar för äldres och funktionshindrades framtida boende. Samarbetet med omvårdnadsförvaltningen betraktar vi som mycket väsentligt om vi som allmännyttigt bolag ska kunna bidra till att tillgodose de behov vi ser i spåret av den demografi ska utvecklingen. Allt större andel människor är äldre, med ökade krav på tillgängliga och komfortabla lägenheter. Bland annat var invigningen under året av det nya äldreboendet i Sätra ett kvitto på gott samarbete, vilket innebar 120 moderna lägenheter i rationell driftsmiljö. Gävle Strand På Gävle Strand, Gävles nya stadsdel vid havet, är Gavlegårdarnas första bostadsetapp i drift. Vår andra etapp, Fullriggaren, är redan under produktion och kommer att utgöra stadens landmärke. Projektet utgör vår hittills mest komplexa nyproduktion, med bostäder, kontorslokaler och restauration under samma tak. Modern teknik ska bidra till hög 4

5 Skiss, Fullriggaren komfort och låg energiförbrukning. Inriktningen att successivt förnya vårt stora bestånd av lägenheter byggda under 60- och 70-talet kräver avsevärda ekonomiska insatser. Bolaget har av den anledningen av yttrat elva fastigheter i norra delen av Sätra under året, sammanlagt 239 lägenheter. Bolagets relativt stora andel av hyresmarknaden i Gävle, ca 70%, gör det möjligt att nyttja delar av substansvärdet till reinvesteringar och förnyelse utan att äventyra ett framtida tillräckligt kassafl öde. Positiv utveckling Innevarande lågkonjunktur och arbetsmarknadssituation utgör naturligtvis bekymmer i kommunkoncernen. Vi kan hittills ändå konstatera att situationen inte påverkat bolaget mer än marginellt. Innevånarantalet i Gävle är i en positiv utveckling och vår uthyrning av lägenheter ligger i slutet av 2009 på höga 98,4%, men vi får framåt ha viss beredskap för ett ökat antal vakanser, i synnerhet som vi ser väsentliga omstruktureringar inom Gävles näringsliv under Framtid De kommunala bostadsföretagen står inför förändringar i regelverket som ännu är svåra att överblicka. Efter ett långt utredningsarbete på uppdrag av regeringen ser vi förslag till lagändringar gällande kommunernas ansvar för bostadsförsörjning, samt gällande de kommunala bostadsföretagens roller och ansvar. Ansvarig minister har kallat kommande förändringar för en stor bostadsreform. EU:s krav på ökad konkurrensneutralitet inom bostadsmarknaden förväntas leda till en förändrad lagstiftning som för kommunägda bostadsföretag innebär att strikt affärsmässiga och marknadsmässiga villkor ska tillämpas. Gavlegårdarna verkar redan idag på affärsmässiga grunder men det är i nuläget svårt att förutse vilka konsekvenser de kommande lagändringarna får i och med regeländringar gällande roller och ansvar för såväl kommunala bolag som för kommunerna som ägare. Praxis, tillämpning och eventuella rättsprövningar av konkurrensneutraliteten blir avgörande. Att värna om bolagets ekonomiska och kvalitativa stabilitet får bedömas som synnerligen angeläget inför en ny situation för allmännyttan. Det kan vi göra genom fortsatt konstadsmedvetenhet och genom att fortsätta utvecklandet av rationella förvaltnigslösningar och utnyttjande av ny teknik. Inte minst väsentligt, är att bedriva en personalpolitik som ger grogrund för engagemang och kreativitet hos våra medarbetare. Att utveckla människors livsmiljöer och ha nöjda hyresgäster består till stor del av vårt bemötande i det dagliga, och att ge förväntad service. Ett tack till våra medarbetare för de fi na insatser som gjorts under Jan Hugg, VD 5

6 Affärsplanen och fokusområden Affärsplanen är det övergripande strategidokumentet för Gavle gårdarna. Den nuvarande affärsplanen avser perioden , men i många avseenden sträcker sig planeringen betydligt längre än så. Affärsplanen bygger på fyra fokusområden; människors sociala behov, en hållbar livsmiljö, mångfald samt förnyelse av stadsdelar och bostäder. Det är också dessa områden som ligger till grund för denna årsberättelse. Med utgångspunkt i de fyra rubrikerna kommer vi att berätta vad som skett i Gavlegårdarnas verksamhet under

7 Organisation Ledningssystem syftar till att ge underlag för planering, styrning och uppföljning av verksamheten. Det övergripande ledningssystemet för Gavlegårdarna byggs upp av ett fl ertal undersystem och rutiner. De viktigaste är bolagets affärsplan, enheternas verksamhetsplaner, budget och bokslut samt interna rapporteringssystem. Verksamheten målformuleras och följs genom balanserade styrkort. Uppdrag Gavlegårdarna ska vara en fortsatt ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden och utgöra ett strategiskt- och bostadspolitiskt instrument för Gävle kommun. Inriktningen framåt, som långsiktigt och samhällsnyttigt bostadsföretag, är att stärka bolagets ställning på bostadsmarknaden där de framtida kommunala behoven är som störst och där de rent kommersiella förutsättningarna inte är uppenbara. Ekonomiskt mål för bolagets verksamhet år 2009 var ett avkastningskrav på 23 Mkr. Gavlegårdarna några nyckeltal Antal lägenheter Omsättning 950 mkr Balansomslutning 4 mdr Uthyrningsgrad 98,5% Balanserade styrkort Metodiken med balanserade styrkort går ut på att betrakta verksamheten ur fl era olika perspektiv, och därmed påvisa behovet av balans mellan perspektiven för att bolaget ska nå sina mål. Fem perspektiv används för att, på både kort och lång sikt, ge god balans i målstyrningen och verksamhets utvecklingen. De fem perspektiven i Gavlegårdarnas styrkort är: Verksamhet Samhälle Kunder och Marknad Medarbetare Ekonomi 7

8 Bostäder Gavlegårdarna är den största aktören på bostadsmarknaden i Gävle. Bolaget svarar för cirka en tredjedel av bostadsmarknaden i kommunen. Av det totala antalet hyresrätter i Gävle kommun ägs cirka två tredjedelar av Gavlegårdarna. Efterfrågan på lägenheter har stadigt ökat de senaste åren och är fortsatt god framåt. Vår målsättning är att möta kunderna utifrån deras olika behov och därför är valfrihet och ett varierat utbud viktiga förustättningar. Kunderna ska ha möjlighet att välja det boende som passar just dem och inom vårt bestånd fi nns något för de fl esta smaker och behov; allt ifrån lantligt boende i Forsbackas brukgårdar till etagevåningar i centrala Gävle. Förutom lägenheter kan vi även erbjuda radhus och parhus. På Gävle Strand kommer Fullriggaren göra det möjligt att bo havsnära med egen båtplats. VAKANTA LÄGENHETER antal INFLYTTNINGAR Nyinflyttningar, 53% Förtur, 5% Byten, 41% Näringslivsförtur, 1% 8

9 Lokaler Gavlegårdarna hyr ut cirka lokaler i eller nära våra stadsdelar. Centrumanläggningarna är av stor betydelse för en god boendemiljö och en bra service för våra hyresgäster i bostadsområdena. Lokalerna består bland annat av matbutiker, restauranger, kontor och förråd. 9

10 Kunder 93,8% av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende Nöjd Kund Index (NKI) Varje år genomför företaget Aktiv Bo en stor kundundersökning om boendet hos Gavlegårdarna. Frågorna är uppdelade bland annat på hur man upplever Gavlegårdarnas service, lägenhetens skick eller om man känner sig trygg i området där man bor. Frågorna kan till exempel handla om hyresgästerna tycker att det är rent och snyggt i trapphusen, om tvättstugan fungerar bra eller hur informationen når fram. Enkäten delades ut till cirka hushåll vilket betyder hälften av hela lägenhetsbeståndet svarade cirka 60 procent av dessa. År 2009 var 93,8 procent av våra hyresgäster nöjda med sitt boende KUNDNÖJDHET procent 7,2% 93,8% 6,1% 93,9% 5,7% 94,3% 8,5% 91,5% % -50% 10,7% ,3% Trivs mindre bra eller dåligt hos AB Gavlegårdarna Trivs bra eller mycket bra hos AB Gavlegårdarna 10

11 Nöjd Kund Index mäter fem områden Servicekvaliteten fångar in vad kunderna upplever i sanningens ögonblick i mötet med Gavlegårdarnas medarbetare, tjänster och produkter. Där mäts om kunderna känner sig tagna på allvar, om det är tryggt och säkert, rent och snyggt samt om kunderna får den felavhjälpande service de efterfrågar. Produktkvaliteten avser egenskaper hos lägenheterna och fastigheten i övrigt såväl inne som ute. Gavlegårdarnas profi l påverkas av hur bedömningen av service och produkt utfaller, samtidigt som ett starkt varumärke höjer förväntningarna. Kundernas egen samlade bedömning av bostadens läge, tillgången på service och områdets rykte sammanfattas i nyckeltalet attraktivitet. Får hyresgästen valuta för sin månadshyra, är kunderbjudandet prisvärt jämfört med andra alternativ? Detta är den slutgiltiga sammanvägning som kunden gör bedömningen av prisvärdheten. Trendfrågorna är ett sätt att fånga upp hyresgästernas känsla av förändring innan den slår igenom i bedömningen av den konkreta situationen. Detta gör det möjligt att rätta till en oönskad utveckling på ett tidigt stadium. Trend Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent och snyggt Hjälp när det behövs Profil Attraktivitet Prisvärdhet Produktindex Lägenhet Allmänna utrymmen Utemiljö 11

12 Medarbetare Gavlegårdarna sätter stort värde på sina medarbetare. Att personalen trivs och mår bra är en förutsättning för att alla känner sig engagerade och har vilja att utföra ett bra arbete. Precis som våra hyresgäster vill ha möjlighet att påverka sitt boende vill vi också att våra medarbetare ska ha infl ytande över sitt arbete. ARBETAD TID OCH FRÅNVARO Kärnvärden Gavlegårdarna arbetar efter fyra kärnvärden: Gemenskap, Hjärta och hjärna, Pålitlighet och Framåtanda. Under hösten har medarbetarna träffats och pratat om organisationens värdegrund och vad den står för. Vad det är som gör att vi trivs så bra på Gavlegårdarna och vad skulle kunna få oss att trivas ännu lite bättre? Målet är att ha en organisation som ser både sina styrkor och svagheter och som får medarbetarna att själva lyfta de frågor som känns viktiga för att utvecklas. Det kan dröja ett tag innan etiska frågor är lika vanliga som ekonomiska och tekniska på våra agendor. Att tillämpa och leva efter vår gemensamma värdegrund är en process där det krävs både delaktighet och dialog. Nettoarbetstid, 84,9% Sjukdom, 2,6% Barnledighet, 1,4% Semester/ferier, 10,8% Studier, 0,3% 12

13 Engagerade medarbetare Varje år ställer vi åtta frågor till medarbetarna som handlar om relationer till arbetskamrater och chefer, infl ytande och uppskattning. Svaren bildar ett trivselindex. För 2009 blev det 80,7 lite bättre än föregående år. Mycket goda omdömen gavs för trivseln med arbetskamrater, arbetsuppgifter och cheferna. Lyhördheten för nya idéer/förslag och infl ytande över viktiga beslut är också på en hög nivå. Arbetet med hälsofrämjande aktiviteter får också stor uppskattning. Kompetensutveckling med fokus Vår affärsplan har tydliga fokusområden där särskild tyngd läggs på insatser och utveckling. Kompetensaktiviteter har under året inriktats på bland annat miljö genom utbildning i Eco-driving och mångfald genom utbildningen Mångfald i praktiken. Därutöver har ett antal yrkeskompletterande utbildningar i data, personlig el-säkerhet, hyresjuridik, serviceengelska genomförts. Det har sammantaget blivit fyra heldagar kompetensutveckling per medarbetare och år. 13

14 Hälsofrämjande arbetsmiljö Medarbetarna har god medvetenhet om betydelsen av hälsofrämjande aktiviteter för ett friskt arbetsliv. Under 2009 blev Gavlegårdarna hälsodiplomerade av Korpen Hälsa med motiveringen: Hälsa är en del i er organisation och verksamhet med strategier och aktivitet inom rekreation och friskvård. Viktiga aktörer i arbetet är bolagets Korpklubb och de medarbetare som utbildat sig till hälsoinspiratörer. De har tillsammans startat upp projektet Hälsokicken som erbjuder aktiviteter som baserar sig på medarbetarnas önskemål. Det är teman kring personlig utveckling, hur man hanterar stress, balans i livet och bra kost. Gemensamma resor, teater- och musikupplevelser på fritiden ger också stark samhörighet. 14

15 CSR Corporate Social Responsibility Under 2009 släpptes Gavlegårdarnas CSR-rapport som beskriver och sammanfattar vår verksamhet utifrån perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt förhållningssätt till personalen. CSR står för Corporate Social Responsibility och är en modell som redovisar hur man som företag behandlar och arbetar med socialt ansvar i sin verksamhet. CSR-modellen är framtagen av European Housing Network (Eurhonet) som är ett nätverk av närmare 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Innebörden av begreppet CSR tolkas på en mängd olika sätt. Inom Eurhonet anser man att CSR i grunden handlar om hur medlemsföretagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet i samverkan med intressenterna. EURHONET European Housing Network 15

16 Möta människors sociala behov Gavlegårdarnas vision är att förvalta människors livsmiljöer genom att skapa ett boende för alla och ett Hem för dig. Målsättningen är att möta kunderna utifrån deras olika behov. Våra kunder ska ha möjlighet att välja det boende som passar just dem utifrån fl er perspektiv än bara geografi skt läge, yta och standard. Vi strävar också efter att, så långt det är möjligt, möta våra kunders sociala behov. Bostaden är en viktig plattform från vilken man möter världen, och boendet kan vara helt avgörande för vilka möjligheter man har i samhället. 16

17 Samhällsnytta och boinflytande Ett socialt ansvarstagande från ett bostadsföretags sida kan ge effekter för människor inom en rad samhällsområden; både på individnivå, men även på ett mer strukturellt plan. Gavlegårdarna får en mängd förfrågningar om att sponsra eller samarbeta med olika verksamheter varje år. Målsättningen att arbeta med ett högt engagemang tillsammans med de samarbetspartners som väljs ut. Inriktningen fi nns inom många olika områden som till exempel idrott, miljö, musik, kultur och utställningar. Gavlegårdarna lägger stor vikt vid delaktighet och infl ytande. Förutom att boinfl ytande är reglerat i lag ger sådana satsningar goda effekter i form av bland annat minskad omfl yttning och ökad trivsel. Ett av Gavlegårdarnas mål är att ständigt hitta nya dialog- och mötesformer som leder till engagemang hos våra kunder. Under 2009 var Gavlegårdarna med och organiserade, fi nansierade och deltog i ett stort antal projekt i ett fl ertal bostadsområden. Aktiviteter Fotbollsskolor i fl era områden Hockeyskola Ridning Prova-på-aktiviteter Utlottning av biljetter och priser till större evenemang i Gävle Samspel med samarbetspartners Arbetet med våra samarbetspartners är viktigt för Gavlegårdarna och för barn och ungdomar i bostadsområdena. Under 2009 har Brynäs IF:s ungdomsledare, tillsammans med A-lagsspelare, besökt några av de största bostadsområdena och pratat med ungdomar om kamratskap, laganda och om att nå sina mål. Till föreläsningarna har ungdomarna också bjudits med att se Brynäs spela. För några av deltagarna var det allra första gången de såg en hockeymatch och evenemanget blev mycket uppskattat. 17

18 Brottsförebygganderådet BIG anordnar varje år Stolt och Nykter i samband med högstadieelevernas skolavslutning. Alla ungdomar bussas gratis ut till Furuviksparken där kända artister, stort disco och åkattraktioner väntar. Andersberg Under 2009 har Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen satt samman en grupp nattvandrare i området Andersberg. Gruppen har bestått av cirka 15 personer som har haft utbildningsträffar i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, konfl ikthantering och droginformation. Gruppen har vandrat organiserat ett antal fredagar under Gruppmedlemmarna har också varit ute privat och många menar att de nu kan agera på ett annat sätt tack vare den kunskap och erfarenhet som de fått genom nattvandringsgruppen. Nordost På Nordost arbetar en projektledare från Studiefrämjandet som ansvar för aktiviteterna i området. Bland annat fi nns en lägenhet där de boende kan komma och surfa på internet, delta i datautbildningar, delta på ungdomsträffar och fi lmkvällar. I samarbete med Gästriklands idrottsförbund och föreningen GGIK har Gavlegårdarna byggt en fotbollsplan med konstgräs, som har som mål att gynna spontanidrotten för barnen och ungdomarna i området. Vid invigningen av fotbollsplanen arrangerades en match där stadsdelens ungdomar spelade mot Polisen och A-lagsspelare från Gefl e IF. På Nordost fi nns sedan två år tillbaka ett nätverk som heter Trygga Gävle. Det innehåller ett trettiotal aktörer som tillsammans arbetar för att öka tryggheten i området. 18

19 Öster Öster är ett av de områden som lägger fl est antal timmar på olika aktiviter för de boende. Under 2009 har man arbetat mycket med grannsamverkan för att ytterligare öka tryggheten och trivseln. Gårdrådet som består av hyresgäster samt representanter från Gavlegårdarna, Hyresgästföreningen och Studiefrämjandet som tillsammans ansvarar för aktiviteterna i området och planerar framåt. På Öster fi nns idag bland annat en snickeriverkstad som drivs av de boende, målarstudio, systudio, gym och fl era odlingslotter där de boende kan plantera det de önskar. Sätra Sätra är ett av Gavlegårdarnas största bostadsområden och här samarbetar vi med fl ertalet aktörer. Bland annat fi nns ett gårdsråd med cirka femton engagerade hyresgäster som planerar aktiviteterna i området. Samarbetet mellan Hyresgästföreningen och ABF är mycket viktig och det är de som hjälper till att genomföra många av aktiviteterna. Sportklubbarna IK Sätra och Rapatac ger barnen och ungdomarna möjlighet att utöva fl era sporter och ger dem en värdefull fritid. Självförvaltning Självförvaltning är en viktig del i att kunna påverka det egna boende och den sociala gemenskapen. Det är viktigt att kunderna själva har möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för den stadsdel de bor i. För närvarande fi nns det fem aktiva självförvaltningsgrupper i Gavlegårdarnas bestånd. Dessa grupper omfattar tillsammans cirka 400 lägenheter och vi ser gärna att självförvaltade områden blir fl er. 19

20 Förnya stadsdelar och bostäder Inom Gavlegårdarna måste vi vara beredda på att ständigt förändra vårt ägande och vårt utbud, för att hitta rätt bostadsmix. Det handlar dels om rätt bostadsmix i vårt bestånd men också hur fördelningen av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem ser ut i Gävle i stort. För oss handlar det inte bara om att ha tillräckligt många bostäder, vi måste också fråga oss om de bostäder vi erbjuder är de som våra hyresgäster vill ha och betala för. 20

21 Gävle Strand Gävle Strand är en ny stadsdel i Gävle som successivt växer fram. Området präglas av närheten till havet, staden och världen. På Gävle Strand bygger Gavlegårdarna Fullriggaren ett nytt höghus med tydlig miljöinriktning och ett boende som är unikt i sitt slag. Fullriggaren 26 juni 2009 togs första spadtaget för Fullriggaren. Under hösten har grundläggningsarbeten utförts och stommen till det tolv våningar höga huset kommer att monteras under våren Huset kommer att färdigställas under våren/sommaren Nedersta planet kommer att inrymma lokaler för restaurang och butik. Därutöver blir det lägenheter och kontor. Högst upp i byggnaden kommer en utsiktsvåning att placeras. Huset byggs miljömässigt med bland annat solfångare och solceller som energikällor. Fakta Fullriggaren Cirka 42 meter hög 12 våningar 33 st lägenheter 1 5 r o k Ska innehålla: konferenslokal utsiktsterass kontorslokaler restaurang butik 21

22 Östra Sätra Förnyelsen av Östra Sätra inleddes under Förbättrad belysning, nya fasader, bättre isolering, ombyggda entréer och trapphus samt nya balkonger är några av de förändringar som genomförts och ska genomföras. Även fönster, stammar och badrum ska renoveras. Målsättnigen är att Östra Sätra ska utvecklas till: en trygg och bra fungerande stadsdel en stadsdel där invånarna mår bra och är aktiva boende som känner trygghet och delaktighet en stadsdel där mångfalden tas till vara som en resurs och möjlighet en stadsdel med låg miljöpåverkan en stadsdel med prisvärt boende Öster Förnyelsen av Öster är nu i det närmaste klar. Under 2009 har arbetet med de sista delarna inletts. Området har fått konstnärlig utsmyckning utförd av konstnären Rolfcarlwerner. På fasaderna avbildas autentiska Österbor i stort format. Det grundläggande och den mest betydande framgångsfaktorn för stadsdelsförnyelsen på Öster har det bodemokratiska arbetssättet varit. Inga åtgärder har vidtagits utan att hyresgästerna har haft möjlighet att påverka vad som ska göras och hur det ska ske. Fakta Östra Sätra Området omfattar ca 600 lägenheter Bostäderna är byggda mellan I området bor cirka personer Fakta Öster Området omfattar ca 741 lägenheter Bostäderna är byggda mellan I området bor cirka personer 22

23 Underhåll Under 2009 ökade Gavlegårdarna sitt underhåll kraftigt. Det var årets fastighetsförsäljningar som möjliggjorde en omfattande underhållsinsats. Underhållet kunde utökas med cirka 30 mnkr och satsades på prioriterade områden som trygghetsåtgärder och energisparåtgärder. Idag räcker inte Gavlegårdarnas hyresintäkter för att skapa ett tillräckligt underhållsutrymme och därför behövs tillskjutna medel från till exempel försäljningar för att hålla en rimlig takt på förnyelsearbetet i bostadsområdena. Försäljning Gavlegårdarnas fastighetsbestånd är till stor del byggda under miljonprogramsåren mellan och är i behov av renovering och underhåll. För att frigöra kapital säljer vi fastigheter i stadsdelar där vi är dominerande. Bakgrunden till försäljningarna är ett beslut i Gavlegårdarnas styrelse om att sälja lägenheter fram till 2012 för att frigöra resurser till underhåll. Fakta Förnyelsen på Öster har omfattat: 780 lägenheter (fasader, entréer, balkonger, påbyggnad av nya lägenheter) Resultat: Kö till lägenheterna Hyresgästerna väljer att bo kvar Lugnare och mer attraktivt område Minskade sociala problem i området Engagerade hyresgäster arbetar i arbetsgrupper med frågor som till exempel trafi k, trygghet och belysning, gårdsråd och teknisk förnyelse. 23

24 MerVal Under april 2009 introducerades Merval som är en vidareutveckling av HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll). Precis som tidigare ingår det normala underhållet i hyran (berättigat underhåll) men i och med Merval har hyresgästerna fått fl er möjligheter att själva påverka bostadens utseende vad gäller bänkskivor, golv och tapeter, knoppar, handtag, blandare och vitvaror. Hyresgästen kan också välja att avstå från det berättigade underhållet och få hyresrabatt. Under 2010 kommer hyresgästernas möjligheter att beställa Merval via hemsidan att förbättras och så även den interna logistiken avseende beställningar till entreprenörer med mera. Fakta Kök: byte av blandare, bänkskivor, kakel, knoppar och handtag Vardagsrum och sovrum: byte av tapeter och golv Vitvaror: Diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och duschkabin Våtrum: Merval gäller ej för badrum, wc och tvättstuga 24

25 Bostäder för studenter och unga vuxna Gavlegårdarna satsar på de unga och lanserade under 2009 Startbo, Det innefattar 36 ettor på 20 kvadratmeter mitt i centrala Gävle och riktar sig till ungdomar som fyllt18 men ännu inte 29 år. Lägenheterna har en bra basstandard men begränsat underhåll, allt för att kunna erbjuda en enklare produkt till ett lägre pris dessutom ingår bredband. Idag är samtliga lägenheter uthyrda och under 2010 fortsätter vi arbetet med att hitta former för boende som är målgruppsanpassat till unga vuxna. 25

26 Studentbostäder Under året 2009 har fl er ungdomar än tidigare sökt sig till studier på Högskolan i Gävle. Gävle kommun erbjuder studenter bostadsgaranti, vilket betyger att alla som studerar garanteras tak över huvudet vid skolstart. Beläggningsgraden på studentbostäderna visade rekordsiffror under Gävle var en av få kommuner i Sverige som uppfyllde bostadsgarantin. Inför terminsstarten i augusti gjorde vi en stor genomlysning av rutinerna för uthyrning till studenter, av informationsmaterialet och av vår organisation. Kundcentrum, studentkåren och förvaltningen hade ett bra samarbete som bland annat ledde till att nytt informationsmaterial anpassat för studenter på både svenska och engelska togs fram. Informationen delades ut vid avtalsskrivningarna. Informationskvällar hölls både för de svenska och utländska studenterna. Resultatet blev färre frågor från studenter och vi kunde se att rutinerna kring uthyrning och förvaltning fl öt smidigare. Studetbostäder Antal: 964 studentlägenheter och 196 studentrum Områden: Centrala Gävle, vid Högskolan, Andersberg och Campus Sätra Storlek: 1 4 r o k samt korridorboende 26

27 Boende för äldre och personer med särskilda behov Andelen äldre i Gävles befolkning ökar. Gavlegårdarna har som uppdrag att erbjuda trygga och bekväma lägenheter för äldre personer som behöver vård- och omsorgsboenden. Forellplan (Sätrahemmet) Sätrahemmet har byggts om för att möta dagens krav på boendestandard för äldre och dels kraven på arbetsmiljö för de personer som arbetar där. De tidgare 80 lägenheterna blev efter ombyggnad 40 lägenheter med en yta på cirka 40 kvadratmeter per lägenhet. Under 2009 har en ny tillbyggnad färdigställts som innehåller ytterligare 80 lägenheter på cirka 33 kvadratmeter vardera. Lägenheterna är fördelade på tio boende-grupper och i varje grupp fi nns ett gemensamt kök med sittplatser för de boende, allrum, tvättstuga, förråd och omklädningsrum samt personalutrymmen. I samband med att den nya byggnaden blev klar bytte man också namn på byggnaden; från Sätrahemmt till dagens Forellplan. Gruppboende Efterfrågan på gruppbostäder i Gävle är stort. Under 2009 har Gavlegårdarna startat byggnationerna av gruppbostäder på Pukslagarvägen i Bomhus och i kvarteret Ekorrbäret i Sätra. På Rågångsvägen har ombyggnationer av tre gruppbostäder påbörjats, varav en blev klar i december

28 I teknikens framkant Framtidens TV Under 2009 har Gavlegårdarna tillsammans med Sandvikenhus, Gävle Energi och Sandviken Energi upphandlat det TV-utbud som ingår i hyran för samtliga hyresgäster. Genom samarbetet som ledde till att en av Sveriges större upphandlingar inom detta område kunde genomföras har priset för kanalutbudet sänkts väsentligt och utbudet förbättrats jämfört med tidigare. För Gavlegårdarnas del börjar avtalet gälla från november Våra kunder kommer i och med detta få tillgång till det utbud som fi nns idag plus kostnadsfri digtal-tv för ett antal kanaler samt rabatter på attraktiva kanalpaket. Taggsystem Satsningen att byta ut befi ntliga lås till taggsystem har fortsatt under året; främst i Andersberg och Bomhus. Fördelen med tagglås är att man enkelt kan spärra en borttappad tagg, i jämförelse med en borttappad nyckel där låsbyte ofta blir en följd. Taggsystemet höjer också tryggheten för hyresgästerna. Lås i till exempelvis tvättstugor byts ut mot digitala bokningssystem som gör det möjligt för hyresgästerna att boka tid via Gavlegårdarnas hemsida eller direkt på plats. Bredband Under året har fi ber bytts ut i bostadsområdena Brynäs och Sätra till en nyare fi beroptik som kan transportera mer data på längre sträckor. Kundantalet ökade med 500 nya bredbandskunder under

29 Gynna en hållbar livsmiljö Att satsa på klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet för oss på Gavlegårdarna. Som stor aktör har vi ett samhällsansvar och vad vi gör har betydelse för klimatet. Vår ambition är att ständigt minska miljöbelastningen genom att hitta effektiva och miljövänliga sätt att arbeta på. Det långsiktiga målet är att vara ett klimatneutralt bolag år Under 2009 har fokus legat på att följa strukturen i vårt miljöledningssystem. Ett miljöutskott har bildats för att arbeta med miljöfrågor som driver verksamheten i affärsplanens inriktning under rubriken Gynna en hållbar livsmiljö. 29

30 Med tanke på miljön Belysning Under 2009 har cirka fem Mkr använts för underhåll och komplettering av belysningsarmaturer såväl utvändigt som invändigt. Prioriteringarna bygger på hyresgästernas synpunkter och önskemål som framförts i NKI-undersökningen. Åtgärderna har dels lett till ökad trygget och dels till minskad elförbrukning. I ett av våra bostadområden har vi bytt ut belysningsarmaturer. Efter bytet kommer den årliga förbrukningen där att minska med drygt kwh vilket ger en besparing med cirka kr per år. Byggmaterial Internt och tillsammans med Inköp Gävleborg har Gavlegårdarna arbetat med att ta fram rutiner för att man vid inköp och upphandlingar alltid ska välja material som är sunda för människor och miljö. Gavlegårdarnas åtta fokus områden för miljön Belysning Byggmaterial Energi Kemikalier Innemiljö Transporter Avfall Ökad kunskap externt och internt 30

31 Energi VÄRME kwh/m² Gavlegårdarna arbetar strategiskt med energifrågorna. Alla typer av direkt oljeuppvärmning har konvertrats till miljövänligare uppvärmningsalternativ som exempelvis fjärrvärme. Flera fastigheter har även energianalyserats vilket har lett till åtgärder för att minimera energianvändningen. Vid ny produktion och större ombyggnader har höga krav ställts på energieffektivitet. På Gävle Strand som är det nyaste bostadsområdet är samtliga fastigheter av lågenergiklass (80 kwh/m2) Kemikalier Gavlegårdarna har som mål att minska användningen av kemikalier. Varje år genomför våra arbetsmiljöombud en kemikalieinventering som resulterar i EL kwh/m² olika aktiviteter för ytterligare förbättringar. 30,0 28,9 31,2 30,3 27,2 Innemiljö I begreppet innemiljö innefattas faktorer som påverkar hur våra hyresgäster upplever inneklimatet exempelvis temperatur och ventilation. Varje år upprättas prioriteringplaner utifrån vad hyresgästerna tycker i kundenkäten (NKI)

32 Transporter VATTEN lit/m² Under 2009 har 32 medarbetare utbildats i så kallad Eco-driving. Fyra servicebilar, en traktor och tre stora gräsklippare har bytts ut mot nyare och mer * miljövänliga fordon. Cyklar, busskort och en miljöbil har införskaffats som miljövänliga alternativ till de egna fordonen i tjänsten Avfall Under året utökades samarbetet med Gästrike Återvinnare med avsikten att få hyresgästerna att bli bättre på att sortera hushållsopor. Vi såg även över hur vi hanterar förbrukningsmaterial internt. Trycksaker trycks nu i lägre upplagor, om behov fi nns görs nytryck istället för att kasta överupplagor. Vi fortsätter arbetet under 2010 för att kunna minska pappersmängderna ytterligare *Ökningen är kopplat till den lägre vakansgraden. 32

33 Ökad kunskap För att öka kunskapen har en grupp medarbetare jobbat aktivt med energisparåtgärder utifrån hyresgästernas önskemål. Bland annat har energiutbildningar för hyresgäster genomförts samtidigt som vi utökade och förbättrade informationen i kundtidningen Angelägenheter. Gavlegårdarna har även deltagit i entreprenörsträffar med fokus på miljökrav vid upphandlingar, miljöprojekt inom Gävle kommun och centrala miljödagar anordnade av SABO. Flertalet medarbetare har deltagit i en utbildning för förbättrad bilköring, så kallad Eco-driving. 33

34 Gynna mångfald Vår grundinställning är mångfald ger möjligheter och vårt förhållningssätt är att i all verksamhet och i allt utvecklingsarbete medvetet bidra till mångfald inom boendet. Detta innebär att vi inte särbehandlar efter vare sig kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, ålder och social ställning. 34

35 Kunskap ger delaktighet Genom ökad kunskap bland våra medarbetare, genom nätverk och aktiviteter i våra bostadsområden hoppas vi att andra ska inspireras och att samtal, engagemang och nya projekt ska växa fram. Ju fl er som får kunskap, som vill engagera sig och som får möjlighet att påverka desto fl er kommer att känna sig delaktiga och desto fl er kommer att trivas hos oss. Det gäller både våra hyresgäster och våra medarbetare. Projekt för ökad mångfald I våra bostadsområden arbetar våra samarbetspartners med olika aktiviteter som har som mål att öka mångfalden Alla välkomna att delta oavsett kultrurell bakgrund, funktionshinder, kön och ålder. De som bor om området kan välja mellan fl era aktiviteter utifrån intresse och bli delaktiga i nya nätverk. Det fi nns också tillfälle att komma i kontakt med olika delar av samhället och få information och föra dialog med från myndigheter, företag och föreningar. 35

36 Språkcafé Språkcaféet startade under 2009 och där har de boende i Andersberg fått chansen att träna vardagssvenska med både infödda svenska och personer från andra länder. Till exempel har man fått hjälp med läxor eller papper som har varit svåra att förstå. Några av aktiveteterna har varit olika temakvällar med mat och underhållning, utfl ykter, och i slutet av året arrangerades en julmarknad i Andersbergs centrum. Då arrangerades en utställning om julen där de boende bland annat fi ck visa upp olika högtidsdräkter. Under året har cirka 200 personer varit på någon aktivitet som arrangerats av språkcaféet. Mötesplats Gavlegårdarna samarbetar och stödjer den lokala föreningen Kulturum i bostadsområdet Brynäs. De fungerar som en mötesplats där alla som bor i området kan träffas och umgås. Föreningen ordnar barn- och familjeaktiviteter, utfl ykter, utbildningar samt olika musik- och kulturarrangemang. 36

37 Sommar på fritidsgården Under sommaren är det viktigt att ge de boende i våra bostadsområden fl era aktiviteter att välja mellan, eftersom många inte har möjlighet att åka på semester. Fritidsgårdarna och kvarteslokalerna i samarbete med våra partners blir viktiga mötesplaster och utgångspunkter för utfl ykter till grönområden, kulturella platser och givetvis bad. Målet är att skapa goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna vilket ökar kunskapen och integrationen i samhället. Information för nyanlända 2009 tog vi fram en enkel informationsfolder som tar upp de viktigaste frågorna kring boendet. Foldern innehåller många tydliga illustrationer och har översatts till de tre vanligaste språken som nyanlända talar; i dagsläget är det arabiska, somaliska och tigrinja (Eritrea). Arbetet genomfördes tillsammans med Gavlegårdarna och Invandrarcentrum fortsätter vi arbetet med att utbilda våra medarbetare i att skriva Lättläst. På så vis kan vi se till att både tryckt material och texter på webben blir tillgängliga för fl er människor. 37

38 AB Gavlegårdarna, 2010 Produktion: Baringo reklam & kommunikation i samarbete med AB Gavlegårdarna Foto: AB Gavlegårdarna, Albin Bogren, Baringo, m fl Tryck: Gävle Offset AB 38

39 39

40 AB Gavlegårdarna Box 456, Gävle Besöksadress S Kungsvägen 25 Tel Fax

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende

Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende Staden växer och EHB växer tillsammans med den. Nu förvandlar vi lokalerna i gamla Folkets hus till billiga lägenheter för kommunens unga. Så här

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 15 november 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Ombyggnationen av Vasagatan 9 står för dörren. 1 april nästa år påbörjar vi arbetet med att bygga om huset så att det kan erbjuda ett modernt boende även

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer