Frösunda omsorg om varje individ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösunda omsorg om varje individ"

Transkript

1 Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ

2 Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4 Våra hjärtefrågor...6 Aktivitet ger självförtroende...8 Möta individen där den är...12 När någonting gått fel...18 Vad vi menar med evidens...19 Alla har rätt till en framtid...20 Ett bemötande som ser till människan...24 Frösundas nyckeltal...26 Livskvalitet vårt uppdrag...27 Starkare grund för ett systematiskt kvalitetsarbete...28

3 Kvalitet som bygger förtroende Kort om Frösunda Grundat 1994 Fyra verksamhetsområden; Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ och familj Cirka medarbetare Fokus på kvalitet och individen Frösunda startade med idén att alla kan vara delaktiga i samhället om de får rätt möjligheter. Över 19 års erfarenhet visar att vi hade rätt. Idag är vi över medarbetare över hela Sverige som ger omsorg, vård, stöd och service till människor med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi driver också skolor och växer även inom äldreomsorgen. Det gör oss till en av de största privata aktörerna i Sverige. Vi drivs av starkt humanistiska värderingar och vårt mål är att erbjuda våra kunder högsta möjliga livskvalitet. Kvaliteten i det vi själva gör är också en kärnfråga och kommer att bli det än mer framöver. Vi tar nu vårt kvalitetsarbete till en ny nivå och denna Förtroenderedovisning visar vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2012 och vad vi tänker göra Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. 1

4 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå Frösunda är verksamt i en bransch där förtroende är extremt viktigt. Vi har som uppdrag att bidra till att skapa livskvalitet för människor som har behov av speciella slag, antingen det är beroende på en funktionsnedsättning, en demenssjukdom eller en utsatt familjesituation. under året som gått har mycket hänt i Frösunda. Vi har en ny ledningsgrupp och vår verksamhet växer, både genom upphandlingar som vi har vunnit och genom nya verksamheter i egen regi. Och, framför allt, vi har påbörjat en resa för att nu ta vårt kvalitetsarbete till en ny nivå. Kvalitetsmedvetenhet och ett ambitiöst kvalitetsarbete har naturligtvis alltid funnits i Frösunda. Men nu och kommande år satsar vi betydande resurser för att komma ännu längre. Det beror på att vi vill vara en aktör som driver förändringar både på samhällsnivå och på individnivå. Ytterst handlar det om att förändra synen på de grupper vi arbetar med och att ta tillvara deras resurser inte bara lösa problem. Vi vill bli sedda som ett Frösunda som är starkt kundorienterat och ändå affärsmässigt. Med kundorientering menar vi något mycket mer än det omedelbart självklara, att alla ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Detta mervärde sammanfattar vi i begreppet bemötande som är det enda som har ett verkligt värde för individen. Det handlar om sådant som att få möjlighet att utveckla sina starka sidor, att bli mött där man är och respekterad för den man är, och om rätten till självbestämmande. Det innefattar också delaktighet i samhället och det har länge varit Frösundas övertygelse och kännemärke. Aktivitet ger självkänsla och i vår dagliga verksamhet är möjligheten till arbete ett viktigt inslag. Ett speciellt exempel är modellagenturen Funki Models som inte är en aktivitet vilken som helst utan faktiskt riktiga jobb. Vi bjuder också in våra kunder till huvudkontoret på fika, en del får jobba här, de deltar i olika fokus- och kundgrupper så att vi kan hålla kontakt och förstå våra kunders verklighet. 2 Vd-ord

5 Mer makt åt kunden Generellt har det skett en fantastisk utveckling i Sverige, genom valfrihet i stora delar av vård och omsorg. Alla individer är olika, med olika behov, och i valfriheten finns ett incitament som driver en ökad anpassning efter de behoven. Det vinner alla på och vi vill därför se ännu större makt till kunderna. Det kräver dock att makten förskjuts från regelverken som vi menar inte speglar en genuin kvalitet. Vi inser att det är skattepengar vi förvaltar och är väl medvetna om att det inte finns oändligt med resurser. Självklart ska det finnas regelverk och Vi vill förändra synen på de redovisning, uppföljning och kontroll av grupper vi arbetar med och ta vad vi gör, hur vi tillvara deras resurser inte bara förvaltar resurserna och lösa problem. vad vi åstadkommer för resultat. Men det finns faktiskt en risk också för att alltför rigida riktlinjer bidrar till att kostnaderna skenar. I synnerhet om det ena regelverket motsäger och motverkar det andra. För egen del har vi en grundnivå när det gäller kvalitet som vi aldrig ruckar på och en av de frågor vi gärna vill driva är ett ökat fokus på mer i upphandlingarna än bara pris. Men mitt intryck är att det idag handlar mera om pris än någonsin. Konsekvensen för oss är att vi väljer bort upphandlingar som har för hårt prisfokus och som lämnar för lite utrymme åt vad vi vill åstadkomma, nämligen genuin kvalitet. En humanistisk grundsyn I den allmänna debatten om kvalitet i vård och omsorg har ägarformerna kommit att spela en stor roll. Det ser jag som mycket olyckligt. I vårt fall tillför ägarna ett nära stöd till verksamheten. De lånar ut sina resurser och sitt humankapital och stöttar oss både finansiellt och när det gäller hur vi förvaltar och utvecklar vårt humankapital. De har ett specialiserat team inom vård och omsorg som gör att vi kan jämföra oss med andra och vi får andra perspektiv, till exempel inom kvalitetsområdet där det förekommer mycket diskussioner inte bara här utan runt om i Norden och övriga Europa. En av Frösundas stora fördelar är att alla affärsområdeschefer har lång branscherfarenhet, de sitter också i vår ledningsgrupp. Det, och att jag själv som är beteendevetare sitter här, ser jag som ett tecken på att våra ägare har en humanistisk grundsyn. En av våra största utmaningar framöver är hur vi ska behålla och dra till oss de allra bästa medarbetarna. Det behovet kommer att öka explosionsartat fram emot Vi har därför satt igång ett strategiskt HR-arbete och chefsutvecklingsprogram för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare. Medarbetartrivsel kommer ur kompetens och engagemang. Det är avgörande att vi kan erbjuda det för att våra kvalitetsambitioner ska bli verklighet. Susanne Sidén Verkställande direktör Vd-ord 3

6 Vår resa mot ett Frösunda Tidslinjen beskriver vår resa sedan starten 1994 med en liten verksamhet inom personlig assistans. Under tiden har vi behövt förhålla oss till förändringar i omvärlden för att kunna växa organiskt och landa i det Frösunda som finns idag. Vi fortsätter vårt arbete mot ett Frösunda, där omsorg för varje individ är vårt fokus Personlig assistans Personlig assistans var utgångspunkten i vår verksamhet när vi startade Sedan dess har vår övertygelse varit att personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar plats i samhället, och möjlighet att ta del av det på ett liknande sätt som en person utan samma speciella behov Funktionsnedsättning Vi vänder oss till en bred målgrupp av funktionsnedsatta med olika nivåer av omvårdnads- och stödbehov. Vårt erbjudande sträcker sig från daglig verksamhet, coaching och särskolor till ledsagarservice och eget boende. Utgångspunkten är alltid att ge individen rätt stöd efter deras förutsättningar och behov Äldreomsorg Vi har arbetat med äldreomsorg sedan Sedan dess har vi utvecklat en egen metod för hur vi vill arbeta framöver inom äldreomsorgen. Vi kallar den för»min«och»vi«-metoden, där «Min«står för kundens»min dag«och»vi«för hur vi vill utveckla oss själva i en lärande organisation. OMVärld 1992 Ädelreformen genomförs i Sverige och ger ansvaret för vård och omsorg för äldre och handikappade från landstinget till kommunerna. Dessa blir även skyldiga att inrätta särskilda boende former för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd Socialdemokraterna vinner valet över en tidigare borgerlig regering. Assistansreformen träder i kraft och möjliggör handikappade personers rättighet till assistans och att leva ett självständigt liv Sverige blir medlem i EU Nationell handlingsplan för äldreomsorg som fastslår att den ska vara solidariskt finansierad genom skattemedel och tillgänglig efter behov, inte efter köpkraft. Kommunernas bruttokostnader för äldreomsorg (dvs. exklusive kostnader för yngre personer med funktionshinder) uppgår till 60 miljarder kronor (Socialtjänsten i Sverige 1999) Från 1993 har äldreomsorg i privat drift tredubblats. Lag som reglerar funktionshindrades diskriminering i arbetslivet antas Nära en femtedel av Sveriges befolking är över 65 år. År 2020 kommer siffran att nå mer än en femtedel Europeiska handikappsåret. Bland annat stärktes samarbete mellan privata och offentliga aktörer och kommunikation kring funktionshinder förbättrades Youtube skapas. Andra sociala medier ger större inblick i samhällsfunktioner som till exempel personlig assistans Alliansen vinner valet och Sverige styrs av en borgerlig regering I maj 2008 kom Värdighetsutvärderingen, en SOU med botten i alla människors rätt till ett värdigt liv. Äldre människor ska med hjälp från omsorgen få möjlighet att leva utifrån sin identitet och personlighet Sedan 1988 har medellivslängden för män ökat med nästan fem år och för kvinnor med drygt tre år, till 77 år för män och 83 år för kvinnor. Lag om valfrihetssystem (LOV) tas fram och tillåter kommuner att konkurrensutsätta verksamheter genom att överlåta valet av vårdleverantör till personen som själv ska ta del av tjänsterna.

7 Frösunda omsorg om varje individ Omsorg om varje individ är ledorden i vårt arbete mot framtiden, där vi är det självklara valet i Norden och en förebild för hur social omsorg drivs ansvarsfullt individ och familj Sedan 2011 har vi bistått Socialtjänsten med vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna. Individoch familjeomsorg för oss handlar om att ge både unga människor och vuxna stöd för att leva ett fungerande liv. Vi ger vuxna stöd i föräldraskapet och hjälper ungdomar att bli delaktiga i sitt eget liv Förtroenderedovisning Vi tar beslut om att ge ut vår första Förtroenderedovisning som blir början på ett tydligare kvalitetsarbete i organisationen. Vårt individfokus, där nyckeln är bemötande, tar vi med oss in i äldreomsorgen, där vi vill fortsätta att växa. Vi ska fortsätta att utveckla vårt kvalitetsarbete med målsättningen att leverera och redovisa den bästa kundnöjdheten i branschen. Vi satsar också på innovation och är öppna för att driva forsknings- och utvecklingsprojekt i framtiden Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre genomförs för första gången av Socialstyrelsen och SKL Förtroendet inom privat äldre- och handikappomsorg debatteras flitigt i och med rapporter om stora kvalitetsbrister inom omsorgen Frösunda LSS AB grundas 2007 Frösunda ägs av polaris 2011 frösunda ägs av hg Capital I takt med att vi växer blir vi även mer resursstarka. Vår kapacitet idag gör att vi kan hjälpa fler människor, och på ett ännu bättre sätt.

8 Våra hjärtefrågor Alla ska ha rätt till en framtid och kunna känna hopp och tilltro till det egna livet. Självbestämmande, valfrihet och möjligheter att påverka sitt eget liv är rättigheter som gäller alla. Alla har förutsättningar att bli bra på något. Chansen att få lyckas ger glädje, stolthet och motivation. Bemötande Vi ser människan där hon är och möter henne med respekt, hänsyn och professionalism Förutsägbarhet, struktur och trygghet bidrar till att livet blir begripligt och hanterbart. Möjligheter till utveckling och känslan av sammanhang ger engagemang och mening i vårt arbete. 6 Våra hjärtefrågor

9 Frösunda vill vara ett företag där både hjärtat och hjärnan får vara med. Med hjärnan är vi professionella, med hjärtat vill vi ge ett bemötande som kommer ur förmågan att se människan där hon är. Våra humanistiska värderingar grundar sig i att alla människor har lika värde och samma rätt till ett bra liv. Förutsättningarna för det kan variera och just därför är det så viktigt för oss att se varje individ och hans eller hennes möjligheter och behov. Det försöker vi göra både på ett professionellt och på ett medmänskligt sätt. Vi talar ibland om att vi har ett salutogent perspektiv. Med det menas att vi vill fokusera på styrkor och det som fungerar. För att kunna må bra behöver varje människa känna att hennes tillvaro har sammanhang, att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det är det vi brinner för. VISION Vi är det självklara valet i Norden och en förebild för hur social omsorg drivs ansvarsfullt och med hög kvalitet. Mission Vi får förtroende för att vi tar ansvar. Värderingar respekt genom ett värdigt och individuellt bemötande skapar vi trygghet och glädje. engagemang vi bryr oss om människor och känner stolthet över vad vi åstadkommer. nyfikenhet vi söker aktivt nya kunskaper som gör skillnad för våra kunder. Våra hjärtefrågor 7

10 personlig assistans Aktivitet ger självförtroende I Sverige är personlig assistans en individuell rättighet som ska ge människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora assistansbehov möjlighet till ett självständigt och aktivt liv. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna. Grunden för det är en stark lagstiftning, som handlar om rättigheter och alla människors lika värde. Gemensamt för alla våra kunder är att de har gjort ett eget, aktivt val och det finns många alternativ att välja emellan. Den personliga assistenten kan vara en anhörig, man kan anställa någon själv, ett antal privata företag tillhandahåller tjänster och verksamhet kan också bedrivas i kooperativ. Den mångfalden ser vi som något som driver utvecklingen framåt. Att kunden bestämmer är därmed tydligare här än på de flesta andra områden inom omsorgen. I Frösunda är det detta vi utgår ifrån i vårt kvalitetsarbete, där det viktigaste kvalitetskriteriet är nöjda kunder. I vår värld är det så, att lyckas vi inte kan kunden välja någon annan utförare. Vi har hela tiden den utmaningen framför oss. En del av livskvaliteten är att kunden själv får välja vilka som ska jobba nära honom eller henne, i sitt eget hem. En annan är att bli mött utifrån de egna förutsättningarna och behoven. En tredje del är tillgång till aktiviteter. Behov är individuella Frösunda har en lång historia i att möta varje individ där den är och tron på att alla har sina egna unika förutsättningar för en aktiv roll i samhället. Vi har anställda med egna funktionshinder som är förebilder och resurser när det gäller hur vi ska möta våra kunder. Team Frösunda, vår verksamhet för handikappidrottare, bygger sedan starten på en uttalad tanke att arbeta med förebilder och ambassadörer. Det är också en tradition i Frösunda att aktivitet ger självförtroende. Såväl individuella som gemensamma aktiviteter ger stort mervärde för kunden. Det är ett väldigt viktigt område där bara fantasin sätter gränser. Alla aktiviteter utgår från kundens personliga genomförandeplan som bygger på de individuella behoven och önskemålen. Att den genomförs så att kunden blir nöjd följs upp på olika sätt, bland annat genom mätningar och fokusgrupper. Men sedan en tid tillbaka gör vi också stickprovskontroller med hjälp av så kallade mystery shoppers. Glädje i arbetet Att arbeta hemma hos någon och samtidigt vara professionell är ett komplext uppdrag. Som personlig assistent tillbringar man inte så mycket tid på företaget och träffar inte heller chefer och kollegor lika ofta som på en vanlig arbetsplats. Samtidigt är det ett självständigt och ansvarsfullt arbete och våra medarbetare vittnar om att det finns mycket glädje i arbetet. Men för att bägge parter ska må bra är det viktigt att vi matchar ihop kunder och medarbetare som kan trivas med varandra. Kunden är alltid delaktig i arbetet med att välja assistenter. Frösunda arbetar kontinuerligt med att trimma rekryteringsprocessen för att hitta de rätta medarbetarna. Förutom att vi erbjuder utbildningar arbetar vi nu också med att utveckla och förbättra information och kommunikation till medarbetare och kunder. I takt med att nya generationer kommer till ökar förväntningarna på detta. Kvalitetsuppföljningar, utbildning och kommunikation är viktiga inslag i vår ambition att bli en lärande organisation. Det har vi som ett tydligt nästa steg. 8 personlig ASSistans

11 Det är jag som är kund och jag vet mitt mål Tjänsteutbud Tillgänglig personlig assistans för ett helhetsansvar Flexibel personlig assistans där närstående är personlig assistent Team Frösunda för handikappidrott Personlig assistans med handledning vid extra stödbehov Personlig assistans vid autism Rörelseträning Juridiskt stöd Mats Pernhem Affärsområdeschef Det är viktigt för mig att arbete inom vård och omsorg sker i en förbättringskultur. Vi gör kvalitetsmätningar och använder dem som underlag i arbetet. Detta leder till ständiga förbättringar. Vi måste ha den ansatsen. Målet är att bli en lärande organisation där nästa steg är att satsa mer på forskning och utveckling. Idag finns väldigt lite forskning inom vårt område, samtidigt som verksamheten totalt kostar samhället 26 miljarder om året och berör väldigt många människor. Forskning och utveckling skulle bidra till nytta för många, inte bara i vår egen verksamhet. personlig assistans 2012 närvaro 408 orter Antal medarbetare Antal kunder Herman Levin har en cp-skada och har haft personlig assistans sedan Under dessa 20 år har jag sett hur bolag kommit och gått. Det är en rörig bransch och jag har testat många olika och även råkat ut för sådana som är oseriösa, så jag vet vad jag pratar om. En sak har jag därför lärt mig: kolla vad de går för innan du bestämmer dig. Håller de vad de lovar? Kan jag lita på dem? Det är jag som är kund och beställer tjänsten och jag vet mitt mål! Det gjorde Herman också när han för en tid sedan flyttade från Stockholmstrakten till Skåne. Då blev det dags att välja igen och han hade noga tänkt igenom sina önskemål. Han tittade på flera valmöjligheter och rådfrågade också andra och fastnade till slut för Frösunda. När det här samtalet sker har samarbetet med Frösunda ännu inte påbörjats. Men jag tror på dem väldigt mycket. De var lätta att prata med och öppna för vad jag behöver och vill ha, säger Herman. Närhet och tillgång till aktiviteter var beslutskriterier som vägde tungt. De finns rätt så nära där jag bor med assistanskontor och det tycker jag är väldigt viktigt. Men en sak som var avgörande är att de erbjuder dagaktiviteter. Jag är en mycket aktiv människa och kan inte tänka mig att bara sitta hemma. Bland annat studerar jag musik och spelar också bas. Tack vare assistansen klarar Herman vardagen men också det som ger ett mervärde och är framtidsinriktat. Just nu studerar jag på Valjevikens folkhögskola. Man kan säga att det är en grundläggande musikutbildning. Men mitt mål är att plugga vidare inom samma ämne. På något sätt vill jag jobba med musiken. Jag vet inte riktigt hur ännu, förutom att jag kommer att fortsätta komponera själv som jag redan gör. Jag har alltid varit musikintresserad så det är verkligen ett lyft att få ägna sig åt det på allvar nu. Personkemi är också betydelsefullt. Än har jag bara träffat en assistent men det är A och O att få välja assistent själv när man släpper människor så nära inpå sig hela dagarna. personlig ASSistans 9

12 Det som är tryggt och bra med Frösunda är att de har varit seriösa hela tiden. De tar hand om sina assistenter och man vet vad man får. 10 personlig ASSistans

13 Jag tycker att jag har ett bra liv Det som är tryggt och bra med Frösunda är att de har varit seriösa hela tiden. De tar hand om sina assistenter och man vet vad man får. Jag har dessutom haft tur med mina assistenter, min nuvarande assistent har varit hos mig i sammanlagt tolv år. Att vara med samma assistenter så länge gör att jag kommer väldigt nära dem. De stannar ju inte länge om de inte trivs, så jag antar att de trivs med mig. Det säger Inga Glenhagen som har varit vår kund ända sedan starten. Inga insjuknade i Guillaine- Barrés syndrom, under en jobbresa till Portugal Till en början var hon totalförlamad. Idag är hon bättre men har kvar restsymptom som gör att hon mestadels sitter i rullstol. Hon kan ställa sig upp och gå korta sträckor med rullator men har problem med händerna och behöver assistans med personnära behov som att duscha, klä på sig och laga mat. Inga kom till Frösunda 1994, det är snart 20 år sedan. Idag får hon assistans 42 timmar per vecka. Att det blev Frösunda från början berodde på att Inga bodde i Upplands Väsby, där kommunen tog kontakt med Frösunda som utförare. Nu bor hon i Sundbyberg och finns kvar som kund. Jag tycker att jag har ett bra liv och känner att jag blir lyssnad till. Efter hand kommer man underfund med saker, till exempel vill jag att de hör av sig när min verksamhetschef skaffar en vikarie och det ställer de upp på. Med en tidigare verksamhetschef fungerade inte personkemin. Vi tänkte väldigt olika vilket skapade missförstånd. Det som känns negativt är ju bytet av arbetsledare, vilket sker ganska ofta. Det som är dåligt däremot är att assistenterna får för lite betalt. Nuförtiden får de friskvårdsbidrag och det tycker jag är hög kvalitet. Men lönen borde vara högre. Har kvaliteten varierat med tiden? Egentligen har det blivit bättre och bättre. Till en början fanns inte så många kunder, men i och med att Frösunda har vuxit arrangeras det till exempel fler aktiviteter. Jag utnyttjar inte möjligheten att delta så ofta som jag skulle vilja, men provade på att segla med Skota hem ute i Saltsjöbaden. Det var helt fantastiskt. Jag var så nervös när jag åkte dit, men när jag var i båten ute på Baggensfjärden kändes det precis som vanligt. Jag har seglat förr så det var underbart att få komma ut igen. Jag är konstnärligt intresserad och får i viss mån utlopp för det fortfarande, trots mitt handikapp. Jag och min assistent byggde om ett dockskåp till mitt näst yngsta barnbarn för några år sedan. Framför allt har det fungerat för att personen jag fått hjälp av är intresserad av samma sak. Det skulle inte vara roligt att gå på utställning eller se en film med någon som tycker att det är tråkigt. Personkemi är A och O för både mig och assistenten. personlig ASSistans 11

14 funktionsnedsättning MöTA individen där den är Vår verksamhet vänder sig till en bred målgrupp av funktionsnedsatta med omvårdnads- och stödbehov. En grupp är fysiskt friska men har en utvecklingsstörning, en annan grupp är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, framför allt Asperger syndrom och autism. Det är individer som har stark integritet och kan vara svåra att nå fram till och övertyga om att de kan behöva hjälp och stöd. Vi har också kunder med förvärvade hjärnskador som ofta kräver mycket omvårdnad. Att kunna kommunicera Var och en av de individer som vi kommer i kontakt med har sina egna behov, beteenden och sätt att uttrycka sig och kommunicera. En av våra viktigaste uppgifter är att försöka förstå och stödja och på olika sätt bidra till att utveckla vars och ens förmåga att uttrycka vad han eller hon behöver och vill ha sagt. Vår övertygelse är att kommunikation är den viktigaste färdigheten för att människor ska kunna utvecklas och nå olika mål i vardagen och livet, eftersom det ökar möjligheten att påverka sitt eget liv. Vi vet också att självförtroendet växter hos varje människa när många upplevelser av att lyckas läggs till varandra. Den metodik vi använder oss av utgår från tillämpad beteendeanalys (TBA). Med hjälp av en sådan analys av individens beteenden och behov kan vi på ett systematiskt sätt hjälpa honom eller henne att hitta nya sätt att kommunicera som fungerar bättre än de gamla. Vår utgångspunkt är mycket detaljerade genomförandeplaner som görs tillsammans med kunden och utifrån kommunens krav. Vi gör också en riskbedömning ur olika perspektiv. Vad är risk för kunden, vad kan de tänkas må dåligt av och reagera negativt på. Vi har stort stöd av Frösundas enhet för kompetensstöd och utbildning, där det finns kunskap inom alla de metoder som våra medarbetare behöver ha tillgång till. Skapa positiva erfarenheter För oss, som för hela Frösunda, handlar det om att möta individen där den är. Det styr valet av omsorgsbehov och vilka lösningar som väljs. Det kan handla om daglig verksamhet, eget boende, korttidsboende, coachning och ledsagarverksamhet eller skolor. Den röda tråden är att vi ska skapa förutsägbarhet, struktur och trygghet och möjligheter till positiva erfarenheter genom aktivitet. Det kan handla om fritidsaktiviteter men också möjligheter till jobb i framtiden. Att utveckla självförtroendet i den sociala samvaron med andra människor är också viktigt. Eva Meyer Affärsområdeschef Vi ska ge de människor vi arbetar för ett bra liv med bra innehåll, utifrån vad de själva tycker och önskar och utifrån deras och våra förutsättningar. Den stora utmaningen är ofta att man vill ge så mycket mer. Vår personal är mycket omsorgsfull och duktiga på att ta till sig kunskap för att förändra och göra bättre, men också att rapportera det de tycker är dåligt. För mig är det mycket viktigt att alla vågar det. 12 funktionsnedsättning

15 funktionsnedsättning 2012 Tjänsteutbud Daglig verksamhet Eget boende Korttidsboende Coachning Särskola Ledsagarservice närvaro 21 kommuner Antal medarbetare Antal kunder 622 funktionsnedsättning 13

16 Jag klarar hur mycket som helst nu Therese Törngren fick diagnosen Asperger Det var en lättnad. Även om livet tidigare hade fungerat ganska bra, trots att hon kände sig annorlunda och lite utanför på arbetsplatsen och att hon ofta blev deprimerad. Men när Therese fick barn sprack alla invanda rutiner blev jag sjukskriven från barnen och blev uppsagd från jobbet, jag fick aktivitetsersättning och gick hemma och gjorde ingenting. Det blev för stort och för svårt att skapa struktur för mig själv och barnen. Jag kunde inte påbörja något eftersom jag inte kunde se ett slut och det behöver jag, förklarar Therese. Början till en väg tillbaka blev den coachning i vardagslivet som erbjöds från Frösunda. Vi startade med en personlig genomförandeplan med olika delmål, hur jag skulle börja, vilken tid det skulle ta och med ett avslut. Vi har provat oss fram och det har både gått bra och dåligt. Men när jag väl har kunnat planera har jag väldigt bra disciplin att genomföra saker. Mycket handlar om samtal, att ha en coach som lyssnar och är bollplank. Jag har alltid tusen grejer att prata om, men någon som lyssnar på rätt sätt gör att jag blir involverad i de praktiska moment som ska göras och kan göra saker utan att bli tillsagd. De som har kommit har varit kloka människor, ofta lite äldre och med egna barn. Så de har förstått vardagsproblemen. Så småningom kunde Therese också börja delta i aktiviteter utanför hemmet, bland annat Frösundas hunddagisprojekt. Det var i och för sig bra med lite struktur, men det passade inte mig att sitta och vara social med personer med liknande problematik. Jag måste ha ett mål, så därför utbildade jag mig till hundtrimmare. När jag var färdig hade jag fått en ny coach som hjälpte mig att starta eget företag. Så det driver jag nu och erbjuder trimning och pälsvård för hundar. Vi sidan om det jobbet började Therese också läsa till undersköterska på heltid och under utbildningen gjorde hon praktik på ett gruppboende för personer med olika begåvnings- och rörelsehandikapp. Där har hon nu fått fast anställning på heltid. Det känns som att jag klarar av hur mycket som helst nu, jobb, barn och även en del av hushållet, det hade jag aldrig kunnat drömma om. Men det är ändå skönt att ha kvar ett stöd, det vill jag inte släppa helt. Jag klarar till och med av förändringar, det har jag haft svårt för tidigare. Under åren har det varit ganska många coacher som kommit och gått för Therese. Det var svårt i början, jag ställde ofta in. Men samtidigt måste ju folk kunna byta jobb, och de har varit väldigt lyhörda och tagit mitt problem med förändring på stort allvar. De har alltid sagt till i god tid, försökt pussla på bästa sätt och varit noga med att välja sådana som går bra ihop med mig. 14 funktionsnedsättning

17 Efter gymnasiet var det bedrövligt med möjlig heter till aktivitet för Oskar. När det inte gick på något annat sätt skrev jag tillsammans med Britta Gustavsson vid Kulturskolan här en ansökan till Allmänna arvsfonden om bidrag till ett projekt. Vi ville driva daglig verksamhet och fritidsaktiviteter för funktionshindrade här. Musik var viktigt. Britta som är musikpedagog har jobbat ett antal år i särskolan med barn som har speciella behov. Och Oskar älskar allt som har med musik och spektakel att göra, berättar Anne. Projektet Annorlunda blev av och när halva tiden gått fick man kontakt med Frösunda av en slump. De tog det vidare och ville titta på vad vi höll på med. Vi hade kanske trott att kommunen skulle ta över verksamheten när projektet tog slut. Men så införde de LOV och det innebar krav på att vi skulle ha verksamhet fem dagar i veckan. Det skulle vi aldrig ha klarat av på egen hand. Då var det flera som hörde av sig, men vi gillade Frösunda. Sista projektåret hade Annorlunda fått kontakt med Fotevikens vikingaby och börjat planera för ett samarbete. När Frösunda tog över renoverades de lokaler som Foteviken ställt till förfogande. Invigningen skedde i november 2012 och nu är det verksamhet där tre dagar i veckan och två dagar hos Kulturskolan. Hos Frösunda Annorlunda ligger fokus fortsatt på kultur. Tanken är att användandet av musik, drama och skapande ska ge lugn, inspiration och uthållighet. Den sociala träningen är också viktig. Här får deltagarna positiva erfarenheter av att samarbeta med varandra och av mötet med samhället. Det är väldigt bra att basen är arbetsinriktad, med utgångspunkt i individens förmåga. Hur blir vardagen bäst för var och en? De jobbar alltid med en föreställning som mål, till exempel dans, teater, utställningar, plus att hitta uppgifter i samhället, säger Anne. Deltagarna får känna att de har ett eget värde och det är så roligt - att se dem få vara aktiva utifrån sina starka sidor. Oskar deltar med glädje när det handlar om musik. Hur det utvecklas får vi se, man får ta det steg för steg. Nu har de som drev projektet från början blivit silent partners, enligt Anne. Det känns nästan overkligt nu, att allt det här finns och att vi inte behöver driva det själva. Vi ser ju hur mycket det betyder, hur deltagarna växer och att de har möjligheter som inte fanns förut. Nästan overkligt att allt det här finns nu Anne Lindblad är mamman och eldsjälen som fick igång ett aktivitets projekt för sin son Oskar, och andra med funktionsnedsättning, i Vellinge kommun. funktionsnedsättning 15

18 Resursstark organisation ger trygghet I oktober 2012 tog Frösunda över driften av fyra gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar i Karlstads kommun. Marianne Kirk, är ansvarig för överlämningen och samverkan med Frösunda. Hon tillträdde sitt arbete efter det att Frösunda vunnit upphandlingen, men betonar att Frösunda hade bästa kvalitet för pengarna och att det var grunden till att man fick uppdraget att driva kommunens gruppboenden. För oss handlar kvalitet om kvalitet för kunden och i arbetet kring kunden. Det innebär att det finns kunnig personal och att kunder, goda män och anhöriga inte ska behöva uppleva att det blir en kvalitetsförsämring med den nya leverantören. Det fanns en sådan oro när verksamheten gick över till Frösundas regi. Den feedback jag har fått sedan dess är att något är bättre, något kanske sämre, men i alla fall är helheten minst lika bra som när verksamheten sköttes av kommunen, säger Marianne. Personalvård är också väldigt viktigt i vår kvalitetsbedömning. Vi kräver att det ska finnas kollektivavtal och företags hälsovård, att det finns tid för utveckling, utbildning och fortbildning av medarbetarna. Hur följer ni upp kvalitetskraven? Vi har en tillsynsenhet som gör olika kontroller för att se till att kvalitetsnivån upprätthålls. Till exempel gäller det den genomförandeplan som varje kund har och som han eller hon själv är delaktig i att utforma. Vad är din bild av Frösunda så här långt? Min känsla är att de är professionella och vill ge bra vård och göra ett bra jobb. Den stora organisationen i Sverige ger en trygghet eftersom den innebär att de har råd att ha handledningsresurser och sakkunnigresurser. Det är en trygghet för kommunen som fortfarande är huvudman. Det spelar inte någon roll att alla inte sitter här i Karlstad, de är tillgängliga ändå. De kommer hit och ger handledning och hjälper till att bygga vården på ett bra sätt. Vad är viktigast för dig i ett förtroendefullt samarbete? Det är att vi har en kontinuerlig dialog och arbetar ihop och inte emot varandra. Det har exempelvis kommit anmälning till Socialstyrelsen. Den har vi hanterat tillsammans med Frösunda vilket har känts mycket bra. Vi valde att göra ett gemensamt uttalande istället för varsitt eget för att poängtera att vi ansvarade gemensamt för arbetet. 16 funktionsnedsättning

19 Det känns bra att vara där jag är idag Allt tog sin början under högstadiet. David blev allt mer perfektionistisk och överambitiös, var rädd att missa något och hade svårt att välja ut det viktigaste. Problemen förvärrades under gymnasietiden. nu har David blivit så självständig att han för ett kort tag sedan kunde flytta in i en egen bostad, för första gången i sitt liv. David mådde allt sämre och med det började en lång resa som involv erade terapeuter, utredningar, olika diagnoser, vård på S:t Görans sjukhus och vård på behandlingshem. Pressen i skolan gjorde honom stressad. Han tyckte att allt kändes jobbigt och orkade ofta inte gå dit. Av omgivningen möttes han av oförstånd och misstro. Till sist blev kraven för höga och han ville hoppa av skolan. Vad David inte visste då var att det berodde på att han har en funktionsnedsättning som gjorde att han inte klarade av det självständiga arbete som skolan krävde. David blev allt mer orkeslös eftersom han var uppe på nätterna och jobbade med skolarbete. Han började också få mer och mer inrutade rutiner och tvångstankar som gjorde att han inte kom iväg varken till skola eller till sommarjobb. Tills sist lades han in på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Han fick då diagnosen OCD- tvångssyndrom och hamnade på olika behandlingshem. Problemet var bara att David inte blev bättre. Det var först när han deltog i en studie som man förstod varför. David hade också diagnosen autismliknande tillstånd. Vid det laget var David 25 år. Kommunen hjälpte då David att hitta ett boende och man valde Frösundas gruppboende på Ringvägen i Stockholm, ett boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I början trivdes jag inte. Personalen hade kunskap om autism men kunde ingenting om tvångssyndrom. Men jag trodde ändå att de skulle kunna hjälpa mig. De ville lära sig mer och relationen med personalen blev allt bättre, berättar David. I vissa stunder var det hårt. De ville att jag skulle utvecklas och ta nya steg men det ville inte jag. Det var ändå tur att de utmanade mig. I efterhand såg jag att det var bra. Jag gjorde jobbet med deras stöd. Ett viktigt inslag var samarbetet med en terapeut som hade kunskap om båda Davids diagnoser. Han fick stöd och hjälp att bryta sina tvångsbeteenden ett krävande arbete som tog många år, med många bakslag och nya steg framåt. Nu har David blivit så självständig att han för ett kort tag sedan kunde flytta in i en egen bostad, för första gången i sitt liv. Han förbereder sig också för högskoleprovet och för fortsatta studier. Dessutom deltar David varje dag i Slussen, en av Frösundas dagliga verksamheter som ska förbereda deltagarna för arbetslivet. Det känns bra att vara där jag är idag. Jag har mycket på gång och tänker hela tiden på hur jag kommer att må om jag gör det här, eller det där. Det är genom hårt arbete, uthållighet och stöd från min familj och personal på Frösunda som jag har lyckats med den här resan. funktionsnedsättning 17

20 När någonting gått fel Frösundas kundombudsman har funnits i fem år och har uppdraget att fungera som en bro mellan Frösunda och kunderna. Kundombudsmannen ska föra kundens talan i fall där kunden och verksamheten inte nått hela vägen fram utifrån ett klagomål. Oberoendet är viktigt och därför rapporterar kundombudsmannen direkt till Frösundas VD. Det är ett svårt uppdrag, säger Kicki Johansson som har varit kundombudsman i två år. Jag hade trott att jag skulle uppfattas som en resurs och kunderna är otroligt glada att den här funktionen finns. Men det kan vara ett stort motstånd internt. Målet är att våra kunder ska vara nöjda. Men ibland uppstår missförstånd, vi gör fel och verksamhetens ordinarie rutiner räcker inte till för att hantera ett missnöje. Då kan Frösundas kundombudsman kontaktas av kunder, närstående och företrädare för att komma fram till en lösning i samverkan med verksamheten. Kundombudsmannen gör en bedömning av hur allvarligt ärendet är och ser till att kontakta den chef som är ansvarig för att upprätta en handlingsplan för hur klagomålet ska hanteras. Åtgärderna i planen genomförs i verksamheten och rapporteras sedan till kundombudsmannen som underrättar kunden. Förra året hanterade kundombudsmannen 83 sådana fall. Antalet ärenden ökar som en följd av att verksamheten växer och att allt fler känner till att kundombudsmannen finns. Vi kan visserligen inte tillgodose allt som människor begär och inte svara ja på allt. Det handlar mycket om rätt hantering och rätt bemötande. Vi behöver inte lösa allt, men kunden ska bli nöjd med hanteringen och med att vi lyssnar respektfullt. Därför är det ett stort lyft med det fokus på bemötande som Frösunda nu har, säger Kicki. Kvalitetsavdelningens tillkomst uppfattar Kicki som ett stort framsteg. Det behövs att någon håller trådarna för att bevara fokus på människan i en så stor organisation, menar hon. När vi lyckas känns det väldigt roligt. Under 2012 löste vi 60 procent av ärendena med dialog. Drygt 75 procent kunde vi lösa så att kunden blev nöjd. 18 kundombudsmannen

21 Vad vi menar med evidens Kompetensutveckling och handledning har tidigare funnits inom Frösunda. Det gångna året har verksamheten samlats i en egen organisation och dessutom blivit mycket större. Runt 22 medarbetare finns på avdelningen och nästan alla är beteendevetare, men här finns även andra specialistkompetenser till exempel dietist. Annika Sefbom, chef för Kompetens och handledning berättar: Vi arbetar med verksamhetsnära handledning, utbildning, krishantering och chefsstöd. Utbildningen och handledningen gäller alla, från chefer och medarbetare till kund. Vi arbetar mycket med grupper ute i verksamheten, såsom gruppen runt en enskild kund och chefsgrupper, men också med utbildning i administration, till exempel. Vårt arbetssätt utgår från tillämpad beteendeanalys (TBA). Det är ett förhållningssätt till inlärning som innebär att man metodiskt analyserar olika beteenden hos individen för att förstå dess funktion för den enskilde individen. Fokus är inte diagnoser, utan mera att försöka förstå en individs beteenden utifrån den miljö individen befinner sig i. Alla behöver sina grundläggande behov tillgodosedda från födseln, från det mest basala som mat, kommunikation och närhet till meningsfull daglig sysselsättning/ fritid. Syftet med TBA är förändring med fokus på individens vinst och ökad livskvalitet. Med stöd från TBA hjälper vi såväl personal som kunder att lägga det pussel som en människas inlärning resulterat i. Allt för att öka omgivningens empati och förståelse. Ett konkret exempel kan vara att lära en individ ett funktionellt sätt att kommunicera. Att t.ex kunna be om hjälp, att kunna be om kaffe, att kunna säga nej och så vidare. Utgångspunkten är insikten att alla beteenden är funktionella, sådant som individen tar till för att klara en situation. Denna insikt är väldigt viktig för våra medarbetare. Det är ofta lätt att fokusera på vad en enskild individ eller en personalgrupp har för problem. Med utgångspunkt från TBA kan man hjälpa personalen att ändra fokus samt öka förståelsen för att det vi ofta ser som överskott, tex självskadande, våld mot person, eller hot, faktiskt bottnar i färdighets- och/eller motivationsbrist. Traditionellt sätt är det väldigt lätt i att man fastnar i att jobba mot svårigheter eller problem. Vi försöker hela tiden istället arbeta med förändring. Aktuell forskning kring inlärningsteori ger idag stark evidens för att det mest effektiva sättet att lära in funktionella beteenden är via positiv förstärkning. Vi tar självklart avstånd från olika typer av negativa konsekvenser och har ett tydligt fokus på positiv förstärkning i olika utvecklingsinsatser. Frösundas insatser skall alltid vara etiskt försvarbara. Ofta går saker på känn i vård och omsorg: kanske blir det bra om vi gör såhär eller ändrar såhär. I stället för att prova och försöka olika sätt, använder vi oss av de metoder som TBA erbjuder. Dessa metoder är väl utforskade och evidensbaserade. Kort och gott vill vi veta vilka insatser vi utfört och vilka som gett önskat resultat. Det innebär att vi har stor respekt för att all förändring tar tid, men genom att vara så strukturerade som möjligt ökar vår sannolikhet att lyckas, både på kort och längre sikt med ett hållbart resultat över tid. Det kräver också utbildning av våra medarbetare så att de kan arbeta utifrån det här förhållningssättet och ge varje individ ett bemötande som är rätt just för honom eller henne. Under året som gått har vi definierat kompetensbehovet på individnivå i alla delar av verksamheteten, mycket med fokus på bemötande. I år ska vi analysera resultaten och genomföra ett antal riktade utbildningar. En sån är redan igång, nämligen utbildningen av kostombud på alla våra boenden. Vi jobbar på alla håll och kanter i verksamheten och många här fortsätter samtidigt att utbilda sig. Vi tycker att vi är i framkant redan nu och att vi har goda förutsättningar att bli ledande på området. Det är vårt mål. KOMPETENSUTVECKLING OCH HANDLEDNING 19

22 individ och familj Alla har rätt till en framtid individ och familj 2012 Tjänsteutbud Utredningstjänst utslussningslägenheter med boendestöd Öppenvård Förstärkta familjehem Resurspersonsboende Resursskola Boende och integration för ensamkommande flyktingbarn Uutbildning och handledning HVB-boenden Närvaro 15 kommuner Antal medarbetare 240 Antal kunder 182 Anne-Lie Granroth Affärsområdeschef Jag tycker om att jobba med systematik när det gäller kvalitetsfrågorna. För mig är det en trygghet att veta att vi har alla processer och rutiner på plats och att vi vet hur det ser ut exakt i alla enheter. Genom att arbeta systematiskt får vi en ständigt pågående kvalitetsprocess som stärker medvetenheten hos oss alla. Vi ska inte förneka att det finns en hel del att förbättra. Vi ska ta det på allvar och göra rätt. Det är så vi vinner förtroende. Dessutom behöver vi ledare också vinna internt förtroende, genom att medarbetarna ser att vi kan hålla det vi lovar. 20 individ och FAMilj

23 Frösundas individ- och familjeomsorg finns över hela landet och möter i sin verksamhet både unga människor och vuxna. Både vuxna och unga har i de flesta fall handlat efter bästa förmåga, men inte orkat ända fram. När detta inträffar gör samhället ett val. När föräldrarna inte fungerar ska samhället och andra goda vuxna träda in. Det handlar om principen att varje barn är lika viktigt och lika mycket värt. Alla ska ha en framtid. För att professionellt kliva in för att lösa de problem som uppstått krävs både yrkeskunskap, inlevelseförmåga och ett öppet och fördomsfritt sinne. Det gäller särskilt i mötet med en ung människa som inte själv valt sin situation och som kanske dessutom har lärt sig att inte lita på någon. Vad är ett gott liv? För oss är därför kvalitet i bemötandet centralt och den stora utmaningen. Vi vet att varje mottagande kan prägla utfallet av hela den tid den unga människan är på någon av våra enheter. Förtroendet måste finnas där från första början. Socialtjänsten har gjort den grundläggande bedömningen av behoven. Oftast handlar det om att förbättra problemrelationer, till exempel med föräldrar, lärare eller kamrater. Eller att förändra mindre framgångsrika beteenden och få ordning och struktur i vardagen. När vi kommer in är en viktig del av rollen att bjuda in den unga människan att bli delaktig i sitt eget liv och att känna att det här kanske kan vara något för mig. Budskapet, vad jag tror att du kan ha nytta av och där vi kan hjälpa till, måste få tid att sjunka in så att det blir möjligt att samarbeta kring dessa frågor. Mycket går ut på att prata om vad som är ett gott liv och väcka hopp och tilltro till möjligheterna i det egna livet. Människan viktigast Våra medarbetare har både bred och djup kompetens när det gäller en rad beprövade behandlingsmetoder och en förståelse för vad som fungerar bäst i vilken situation. Men att arbeta med barn ställer också frågan om gränsen mellan personligt och professionellt på sin spets, oavsett vilken behandlingsform som har valts. Det krävs även att man har kunskap om sig själv och sin egen livsresa och att det finns en mognad i gruppen eller i familjehemmet. De ungdomar som kommit igenom en sådan process på ett bra sätt vittnar nästan alltid om att det är en människa som haft avgörande betydelse i slutänden. individ och FAMilj 21

24 Vi satt mest på våra rum 2004, när Oscar Eriksson var 10 år gammal, dog hans pappa. Sex år senare, 17 september 2010, blev Oscar akut omhändertagen för drogmissbruk och hamnade på Bäckarängs gård i Hasselakollektivet. Det blev inte så bra. 22 individ och FAMilj

25 Jag visste inte riktigt vad jag hade kommit till och det var inte en idealisk miljö för avtändning. Det fanns droger där, och det är nog ofrånkomligt. Men de som jobbade där hade dessutom väldigt kort erfarenhet. Ingen, tror jag hade någon utbildning och det fanns bara en med personlig erfarenhet av droger. Efter fyra månader flyttade Oscar till en annan enhet. Då hade han varit drogfri i två månader. Men även där blev han erbjuden droger och upplevde inte att det fanns någon struktur eller behandling alls. Det var bara förvaring och vi satt mest på våra rum. Men jag är inte den som gillar att ligga still, så till slut ledsnade jag och skaffade mig en praktikplats på en bondgård. Jag fick fortfarande ingen behandling och i december 2011 tog jag ett rejält återfall. Jag stack då. Eftersom jag hade slussats ut till en egen lägenhet så märktes det visserligen, men inte förrän det var för sent. Jag hade hamnat ensam i en by där jag inte kände någon eller hade några vänner. Ingen grund att bygga ett liv på. Vid det laget drevs Hassela av Frösunda, men det gjorde inte stor skillnad till att börja med, tycker Oscar. Förändringen kom långsamt, framför allt med ny personal. En ny chef kom och förändrade mycket. Det blev struktur i verksamheten och riktig behandling. Men framför allt var det en person som kom att spela en avgörande roll för Oscar. Susanne var den som hjälpte mig väldigt mycket. Hon hade mycket kunskap och egna erfarenheter. Hon förstod att det är en annan människas liv man har i sina händer. Utan Susanne hade jag inte funnits idag. Som hon var, så är alla på kollektivet idag. Det är en stor skillnad. Vad var det då som hjälpte dig till slut på Hassela? Jag fick en stark trygghet i mig själv och att lita på mina egna värderingar. Det hade jag inte förut. Vi har gått igenom flera olika program där jag har fått många verktyg som jag kan använda. Det är nycklar till hur jag ska kunna hantera drogsuget socialt. Och också stå ut med jobbiga situationer där jag förr bara blev tokig, för att jag hade så mycket inombords. Nu bor jag i ett familjehem där det är full storm på grund av skilsmässa, men jag kan hantera det. För någon dag sedan har jag också blivit lovad anställning på jordbruket där jag gör praktik. Oscar fick också tre extra veckor att delta i aktiviteterna på Hassela efter avslutad behandling. Dem har han använt till att iaktta, granska och lära sig. Vad jag ser nu är att personalen är trygg i alla situationer och att jag har kunnat ty mig till dem. Vad hade du behövt mest när du kom till Hassela som 16-åring? Kärlek. Att någon hade sett och brytt sig om mina känslor. Vi var några som sade att de gör bara det här för pengar. Men så får det inte bli. Kanske kan jag hjälpa till i framtiden, efter allt jag lärt mig. individ och FAMilj 23

26 äldreomsorg Ett bemötande som ser till människan Med ett bemötande som bygger på respekt, hänsyn och professionalism vill vi att varje individ ska få ett bra liv, efter sina behov och önskningar. Mycket har förändrats inom äldreomsorgen de senaste decennierna. De allra flesta äldre blir kvar i hemmen med hemtjänst, tills de är riktigt sjuka. För anhöriga och den sjuke kan det ha dröjt länge innan omgivningen börjat förstå ett avvikande beteende och behovet av vård. Anhöriga kan ha fått strida mycket och länge för att få hjälp. Även unga människor kan drabbas av demenssjukdom och i de fallen har sjukdomen ofta ett mycket snabbt förlopp. För en familj kan det vara lika med en katastrof. Alla är olika och har sin egen historia och för oss gäller det att möta varje individ där den är. När Frösunda nu växer inom äldreomsorg ska det ske med hög kunskap, rätt metoder och stor inlevelseförmåga, så att vi kan göra det på bästa sätt. Min och Vi-metoden Frösunda har utvecklat en egen metod för hur vi vill arbeta framöver inom äldreomsorgen. Vi kallar den för Min och Vi-metoden, där Min står för kundens Min dag och Vi för hur vi vill utveckla oss själva i en lärande organisation. Min dag är ett verktyg där vi tillsammans med den äldre planerar ett dagligt liv, så som han eller hon vill ha det hos oss. Vi går vid inflyttningen igenom vad som behövs för att kunden ska få ett värdigt liv och så långt det är möjligt ett självbestämmande över sin vardag. Vi samtalar om mat, måltider, aktiviteter, intressen nu och tidigare och dagliga vanor. Utifrån svaren kan vi sammanställa en aktivitetsplan för varje individ. Fokus är på hälsa och bevarande av de funktioner som fortfarande finns, liksom sociala aktiviteter som kan bidra till det. Mycket handlar om att förekomma: att bädda i omgivningen så att det inte är något som skrämmer eller förvirrar. Vårt mål är att den äldre ska känna att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar en känsla av sammanhang. Struktur i arbetet Min dag underlättar även för personalen att arbeta strukturerat. Det är vårt verktyg för att ge våra medarbetare en känsla för hur allting hänger ihop, vad som ska göras, hur det ska göras, när och av vem. Det betyder att vi ska se till att medarbetarna har tillgång till metoder och metodstöd, bedömningsinstrument, kontinuitet och tid för aktivitet men också klarhet över ansvar och roller och rutiner för uppföljning och dokumentation. Ett starkt kompetensstöd och handledning finns också tillgängligt inom Frösunda, samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om gruppen mår bra blir verksamheten bra. Annika Eriksson Affärsområdeschef min förhoppning och förväntan är att vi ska vara en organisation där alla känner ödmjukhet inför behoven hos de människor vi möter. Våra kunder är i stort underläge på grund av ålder och sjukdom och förtjänar att bemötas med respekt, hänsyn och ett professionellt förhållningssätt. Vårdyrken över huvudtaget handlar mycket om att ge av sig själv. Men demensvård är också oerhört tacksamt. Du får väldigt mycket gensvar och många ögonblick av glädje mitt i allt det svåra. 24 Äldreomsorg

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Välkommen! Anita Falk Regionchef 010-130 38 52 anita.falk@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten verksamhet inom personlig assistans.

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT.

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. VÄLKOMMEN! Kajsa Welin Affärsområdeschef Äldreomsorg 010-130 36 98 kajsa.welin@frosunda.se Frösundas resa startade 1994 Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Lomma 26 augusti

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Lomma 26 augusti OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. David Jervehed Regionchef 010-130 34 87 david.jervehed@frosunda.se Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i norr till Vellinge i söder.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer