BESLUT. Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM"

Transkript

1 /(\ BESLUT inspektionen for vård och omsorg Dnr / (8) Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren STOCKHOLM Ärendet Anmälan enligt Lex Maria om Take Care problem vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, K Beslut Ärendet avslutas Bakgrund Den 1 juli 2013 inkom en lex Maria-anmälan från chefläkaren på Karolinska Universitetssjukhuset. I anmälan uppgavs att den gjorts gemensamt av de vårdgivare som har representanter i Take Care:s policygrupp Samverkan Take Care (STC). Anmälan gjordes med anledning av att journalsystemet drabbats av omfattande störningar vid tre tillfällen under juni 2013 vilket kunde orsaka vårdskada. Händelseförlopp Den 3 juni 2013 låg hela nätet nere på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och i Solna vilket stoppade all datorkommunikation mellan användare och IT-system. Den 11 juni skedde ett driftstopp i Take Care som varade mellan kl 10:54-17:35 och omfattade alla användare av joumalsystemet. Data som fördes in i systemet mellan kl 10:29-10:49 förlorades och fick skrivas in igen. Ännu ett driftstopp inträffade den 18 juni och varade mellan kl 08:45 14:40 och omfattade alla användare. Data som införts mellan kl 08:30 08:45 förlorades och fick skrivas in igen. Vid ett driftstopp ska användarna kunna ta del av en läskopia av uppgifterna i Take Care. Vid driftstoppen den 11 och den 18 juni fungerade läskopian mycket trögt eller inte alls. ~ "' "' Inspektionen för värd och omsorg Telefon Fax ~ c-; Box6202 Org nr ~ > Stockholm

2 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) Vårdgivarens identifierade orsaker till händelsen Stoppet den 3 juni berodde på att en brandvägg i det lokala nätverket havererade vilket ledde till att all kommunikation mellan användarna och IT-systemen stoppades. Driftstoppen den 11 och den 18 juni orsakades av ett fel i serverns operativsystem. Vid stoppen så fungerade läskopian dåligt på grund av för låg kapacitet i den underliggande tekniska miljön samt på att användarna inte följt gällande rutiner avseende uppgradering av de specifika läskopia-klienterna. Enligt rutinen ska användaren klicka på en ikon och starta klienten till läskopian en gång per vecka för att uppdatera denna. Vidtagna åtgärder Läskopian uppgraderas till den prestanda som krävs vid eventuell aktivering. Kartläggning av uppkomna incidenter inom vårdgivarnas verksamheter samt hur bra reservrutinerna fungerat. Analyskommission tillsattes på uppdrag av landstingsdirektören och landstinget samverkansorganisation för utveckling och förvaltning av Take Care (CSTC). I uppgifterna ingick bl.a. att identifiera orsaken till felen och förhindra en upprepning, garantera svarstider och prestanda på läskopian, minimera återstartstiden av Take Care och minimera dataförlust. Arbetet har resulterat i en del- och slutrapport. I slutrapporten finns ett åtgärdsprogram som leds av CSTC och pågick under 2013 och skulle avslutas med en praktisk övning för vårdgivarna under första kvartalet Underlag Lex Maria anmälan, komplettering samt rapport om orsak och vidtagna/planerade åtgärder Analyskommissionens del- och slutrapport Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att alla berörda vårdgivare skall inkluderas i lex Maria anmälan samt begäran om specifika handlingar utifrån Analyskommissionens åtgärdsprogram. Svar på IVO:s begäran enligt ovan.

3 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) Minnesanteckningar förda vid inspektion 13 november 2014, hos Karolinska Universitetssjukhuset angående lex Maria anmälan avseende Take Care problem. Minnesanteckningar förda vid uppföljande möte den 30 mars 2015, hos Karolinska Universitetssjukhuset angående lex Maria anmälan avseende Take Care problem. Inspektion hos Karolinska Universitetssjukhuset Inspektion den 13 november 2014 Vid inspektionen den 13 november 2014 presenterade vårdgivaren genomförda och planerade åtgärder för säker drift av Take Care enligt upprättat åtgärdsprogram. Mötet resulterade i ett delbeslut från IVO där IVO krävde att vårdgivaren skulle redogöra för och förtydliga vissa åtgärder. Karolinska Universitetssjukhuset skulle rapportera följande till IVO: 1. Redogörelse för hur vårdgivaren utövar sin egenkontroll för att säkerställa att läskopian av Take Care är uppdaterad. 2. Redogörelse av vem som har ansvar för de olika funktionerna och rollerna inom respektive organisationer. 3. Redogörelse för dokumenterad rutin avseende backup och återläsning av uppgifterna i Take Care. 4. Redogörelse för hur vårdgivaren aktivt ska delta i valet av tester innan mjukvara levereras av tillverkare/leverantör. 5. Redogörelse för tidplan för att etablera en testmiljö som representerar produktionsmiljön för Take Care. 6. Redogörelse av utfallet av den planerade övningen avseende ITproblem med Take Care samt uppgift om med vilken regelbundenhet sådana övningar ska ske. Uppföljning den 30 mars 2015 Redovisning av vårdgivarens åtgärder gjordes vid ett uppföljande möte den 30 mars Av IVO:s minnesanteckningar från detta tillfälle framgår följande: 1. Vårdgivarens kontroll av att läskopian av Take Care uppdateras på varje klient är åtgärdad såtillvida att:

4 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) Inom slutenvården uppdateras den i samband med servicefönster (nattetid 1 g/ månad) om inte användaren följer de rutiner som finns att uppdatera manuellt 1 g/ vecka. Inom öppenvården har rutinen att manuellt uppdatera förtydligats, men chefsläkaren önskar arbeta vidare med detta för att få en kontroll av att rutinen följs (teknisk lösning eller rapport via avdelningarnas egenkontroll) 2. Matrisen för vem som ansvarar för vad (leverantören CGM, förvaltaren SLL-IT respektive Vårdgivarna) har nu fått funktioner och namn på funktionerna. Ansvar för att uppdatera denna ligger på Objektägaren (roll i IT-förvaltningsmodell). Eftersom denna matris upplevs som ett värdefullt verktyg fanns inga tveksamheter att den kommer att hållas uppdaterad. 3. En redogörelse gavs av de tre olika back-up rutinerna som finns samt tidsåtgång för återläsning. Samtliga tre back-up system (WS, klon+ transaktionslogg och band) arbetar parallellt men det är den automatiska back-upen WS är förstahandsalternativet. De övriga kräver manuell hantering och tjänar som back-up för back-upen. De eventuella indata som kan gå förlorade vid ett haveri har begränsats till 5 min och man arbetar vidare, genom övning att få en snabbare återläsningstid f.n c:a 4-6 tim. På fråga från IVO angående bemanning och beredskap svarade verksamheten att en beredskaps linje finns hos samtliga parter. 4. Avseende frågan om vårdgivarens aktiva deltagande (samverkan) med leverantören om valet av tester innan mjukvara levereras konstaterades att leverantörens tester bifogas leveransen och utifrån dessa protokoll väljer vårdgivaren om ytterligare tester behövs p.g.a. speciella användarbehov. 5. Tillverkaren (CGM) har etablerat en testmiljö som motsvarar c:a 50% av Take Cares datamängd och man har också skapat syntetisk simulering av belastning (antal användare). Detta efter krav från Vårdgivaren att leverantörens tester ska utföras i testmiljö (teknisk och belastning) så lik produktionsmiljön som möjligt. För att SLL-IT som förvaltare och mottagare av leveranser ska kunna utföra ex. återläsningstester och övningar har även SLL-IT för avsikt att bygga en testmiljö så lik produktionsmiljön som möjligt.

5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) 6. Den planerade övningen avseende IT-problem med Take Care har genomförts och utvärderats. Övningen var en kommunikationsövning som identifierade vissa samordningsförbättringar och har lett till att man under 2015 planerar genomföra ytterligare tre övningstillfällen (varje kvartal). Detta blir identiska övningar och utvärdering av dessa rar visa om även andra delar av ett tänkt haveri behöver praktisk övning. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 3 kap. 2 och 5 samt 7 kap. 8 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 3 kap. 1 och 4 kap. 2-4 och 6 samt 5 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2 kap. 16 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 3 kap 6 p. 3 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008: 1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Bedömning Enligt 3 kap. 2 PSL ska en vårdgivare till IVO anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Av 3 kap. 5 PSL framgår att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas. I 7 kap. 8 PSL anges att IVO ska säkerställa att vårdgivarna utrett sådana händelser i nödvändig omfattning och att de vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Efter de inträffade händelserna upprättades ett åtgärdsprogram vilket IVO fick presenterat vid en inspektion i november Efter att IVO ställt krav på att utredningen skulle kompletteras med vissa presenterade vårdgivaren ytterligare åtgärder vid ett uppföljande möte i mars IVO kan konstatera att vårdgivaren nu gjort en adekvat utredning av händelserna och att relevanta åtgärder vidtagits för att säkra driften av Take Care.

6 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) Enligt 3 kap. 1 SOSFS 2011 :9 ska en vårdgivare ha ett ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren ska enligt 4 kap. 2-4,samma föreskrift, identifiera, beskriva och fastställa processer och utarbeta de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Av 5 kap. 2 SOSFS 2011 :9 framgår att vårdgivaren ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Enligt IVO:s bedömning är kontrollen av att läskopian är uppgraderad inom slutenvården tillräcklig. Inom öppenvården har rutinen att manuellt uppdatera förtydligats vilket bedöms som tillräckligt idag. Det har dock framkommit att chefsläkaren önskar arbeta vidare med detta för att ta en kontroll av att rutinen följs (teknisk lösning eller rapport via avdelningarnas egenkontroll) vilket IVO ser positivt på. I 4 kap. 6 SOSFS 2011 :9 anges att vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska genom processer och rutiner framgå hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Processerna och rutinerna ska även säkerställa att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare. IVO bedömer att de oklarheter i ansvarsförhållandena mellan de olika aktörerna som samverkar kring journalsystemet har förtydligats i den upprättade ansvarsmatrisen. Det finns hos vårdgivaren kontinutets- och krisplaner avseende IT relaterade händelser och den planerade övningen som skulle ske tillsammans med andra vårdgivare har genomförts. En plan har upprättas och man kommer att återupprepa övningen kvartalsvis vilket sedan ska utvärderas. I 2 kap. 16 SOSFS 2008:14 anges att en vårdgivare ska se till att det i ledningssystemet finns rutiner för säkerhetskopiering av patientuppgifter. Av rutinerna ska det bland annat framgå med vilken periodicitet säkerhetskopiering ska utföras och hur ofta återläsningstester ska göras. IVO bedömer att det finns rutiner för att säkra backup av patientjournalen. Det finns de tre olika back-up rutiner samt uppgift om tidsåtgång för återläsning. Samtliga tre back-up system (WS, klon + transaktionslogg och band) arbetar parallellt men det är den automatiska back-upen WS som är förstahandsalternativet. Ett arbete pågår tillsammans med tillverkaren för att korta ner återläsningstiden. Av 3 kap 6 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008: 1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården framgår att

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informat ionssystem är kontrollerade och installerade innan de används på pati ent. IVO bedömer att vårdgivaren har rutiner för att kontrollera att leverantörens tester bifogas leveransen. Utifrån dessa protokoll kan vårdgivaren välja om ytterligare tester behövs p.g.a. speciella användarbehov. IVO har även informerats om att tillverkaren (CGM) har etablerat en testmiljö som motsvarar c:a 50% av Take Cares datamängd och man har också skapat syntetisk simulering av belastning (antal användare) efter krav från vårdgivaren. För att SLL-IT som förvaltare och mottagare av leveranser ska kunna utföra ex. återläsningstester och övningar har även SLL-IT för avsikt att bygga en testmiljö så lik produktionsmiljön som möjligt. Sammanfattningsvis bedömer IVO att vårdgivaren fullgjort sin anmäl ningsskyldighet. Vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och vid tagna åtgärder bedöms som adekvata. IVO finner inte att det föreligger några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. IVO kan konstatera att arbetet medjoumalsystemet innefattar många olika aktörer vilket ställer särskilda krav på kontinuerlig sam verkan mellan tillverkare, förvaltare och användare. Ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder från IVO. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lena Renman. I den slutliga handläggningen har utredaren Mona Hansson, inspektören Ca roline Sundholm och IT-experten Martin Malm deltagit. Utredaren Lars Asteborg har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg /2~. )~ ~~ Lena Renman ' Lars Asteborg 7 Kopia till: Läkemedelsverket, Enheten för Medicinteknik

8 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (8) Stockholms läns landsting Vårdgivare som använder Take Care får en kopia av beslutet via samverkansorganisationen för utveckling och förvaltning av Take Care (CSTC).

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet

BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet J8L Socialstyrelsen T/Region Nord'Sek2 Knster Lundstrdm knster.lundstromfoisocialsrvrelsen.se BESLUT 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 Vasterbottens lans landsting Landstingsdirektor Jonas Rastad 901 89 UMEA

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer