Det goda kundmötet. tillfällen. Och med förfrågningarna i årets lanseringsplan hoppas vi kunna avancera några steg i rätt riktning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det goda kundmötet. tillfällen. Och med förfrågningarna i årets lanseringsplan hoppas vi kunna avancera några steg i rätt riktning."

Transkript

1 LANSERINGSPLAN 2012 Det goda kundmötet Hej! Ja, så enkelt kan ett kundmöte bli bättre. En kort hälsning som gör att du som kund känner dig mer uppmärksammad och kanske lättare vågar ta kontakt med försäljaren i butiken för ett dryckesråd. För Systembolaget är det goda kundmötet centralt. Det gäller inte bara i butikerna eller den nya webbplatsen, utan i lika hög grad för oss som arbetar med att lansera nya drycker och förbättra sortimentet. Ett kundmöte inte bara ett möte mellan två personer, utan snarare summan av allt som kunden möts av när han eller hon stiger in i någon av våra butiker eller går in på vår hemsida. Naturligtvis är sortimentet en oerhört viktig del av det mötet. Lanseringsplanen är ett av våra främsta verktyg för att tillsammans med er leverantörer utveckla sortimentet och därmed kundmötet. I planen för 2012 har vi följt två huvudriktningar utifrån områden som vi vet att kunderna uppskattar och efterfrågar. Den ena handlar om ansvarstagande. Vi vill se ett ökat urval av produkter med lägre alkoholhalt, miljövänligare förpackningar, ekologiska råvaror och rättvisemärkningar. Utöver det vi presenterar i lanseringsplanen kommer Systembolaget att intensifiera arbetet med det alkoholfria sortimentet, vars popularitet ökar kraftigt varje år. Den andra huvudriktningen är att se över baskollektionen, de kategorier och ursprung som är mest kända och populära bland våra kunder och internationellt. Det kräver att alla butiker har ett spektrum av stilar och smaktyper som passar till alla tillfällen. Och med förfrågningarna i årets lanseringsplan hoppas vi kunna avancera några steg i rätt riktning. Nytt för 2012 års lanseringsplan är att den anger en uppskattad volym för alla fasta och tillfälliga lanseringar. Volymerna ska wndast ses som ungefärliga riktmärken, t. ex. för diskussioner om tillgängliga volymer med producent, och inte som några garanti volymer eller absoluta försäljningsprognoser. För vin och sprit är uppskattningarna angivna i antal förpackningar, för öl i liter. Vi anger kundsegment för många av våra lanseringar, så att ni som leverantörer får bättre möjlighet att kundanpassa förpackningarna. Ansvarig kategorichef är gärna bollplank för idéer kring hur ni med denna information kan möta kunden på bästa sätt. Under 2012 ser vi över sortimentsmodellen, vilket med stor sannolikhet kommer att förändra förutsättningarna för sortimentet i vissa delar. Den lanseringsplan som ni nu har framför er kan därför komma att bli föremål för vissa justeringar i linje med de nya förutsättningarna. Målsättningen för hela förändringsarbetet är dock detsamma som för den här planen att förbättra kundmötet. Vi på Systembolaget ser fram emot 2012 där vi i samarbete med er som leverantörer lägger grunden till ett ännu bättre kundmöte.

2 omvärld Omvärld Systembolaget arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning så att sortimentet anpassas efter trender och kundernas efterfrågan. Vi intresserar oss inte bara för senaste nytt när det gäller mat och dryck utan ser även till mer övergripande trender och vilka drivkrafter som ligger bakom dessa. Vi skiljer på drivkrafter och trender då drivkrafter är övergripande förändringar som sker i samhället inom olika områden som till exempel demografi, teknologi och klimat. De påverkar trenderna som i sin tur skapar förändringar i konsumentbeteenden. Ett exempel är klimatförändringarna och klimatdebatten. Detta är drivkrafter som har utmynnat i trenden Att göra gott, och det har lett till att vi ser en större efterfrågan på ekologiska varor och nya förpackningar som PET-flaskor. Drivkrafter Individualisering Människor bejakar i allt större utsträckning sina personliga önskemål och vill inte inordna sig i allmänna eller kollektiva mönster. Man uttrycker sin egen individuella identitet i val av boende, barnomsorg och skola etc. 1 Sverige är det land i världen som tydligast represente rar dessa värderingar. Vi ifrågasätter och är alltmer kri tiska mot auktoriteter och utgår mer från jag än från vi. Den egna individens behov och krav blir viktigare än kollektivets, och strävan mot självförverkligande har blivit starkare. 2 Demografiska förändringar Ungdomar i års ålder kommer att bli fler och fler de närmaste fyra åren. Sverige fortsätter att vara ett land som lockar många invandrare. Var femte svensk är första eller andra generationens invandrare. Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av personer födda i Finland följt av födda i Irak. Vidare är personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. 1 Ridderheimsrapporten, Future food shopping, World values survey, 2009 Andelen pensionärer ökar successivt i den svenska befolkningen. De senaste årens utveckling tyder på att allt fler äldre är ensamstående och att fler äldre bor kvar hemma. Drygt hälften av alla hushåll i Sverige är ensamhus håll och det är i dag den vanligaste typen av hushåll. Ensamhushållen domineras av personer som är 65 år eller äldre. Även bland yngre finns relativt många ensamhushåll. 3 Globalisering Vi lever i en alltmer global ekonomi där information, kapital, varor, tjänster och människor rör sig snabbare och lättare mellan länder. I takt med denna utveckling har i princip alla organisationer blivit mer beroende av omvärlden. Pandemier och finansiell oro visar tydligt hur snabbt en kris på ett ställe kan sprida sig till resten av världen. Urbanisering Med urbanisering menas att människor flyttar från gles befolkade regioner till tätbebyggda områden där det redan bor många människor så att avståndet till närmaste granne minskar. 4 Urbaniseringen ökar i hela världen. I Sverige ökar befolkningen mest i storstadsområdena, som har en ung befolkning i barnafödande ålder och en hög invandring. Befolkningen minskar mest i mindre orter med hög utflyttning av unga och låg invandring. 5 Teknikutveckling Digitaliseringen fortsätter att göra våra liv fyllda av mer avancerad teknik. Företagen kommunicerar med sina kunder i allt större utsträckning på internet, och den direkta återkopplingen blir alltmer betydelsefull. Digitaliseringen bidrar även till att människor blir alltmer rörliga. Med hjälp av trådlösa nätverk och mobilt internet finns det inga gränser för samarbete och konstellationer som är mobila. 6 Av befolkningen över 16 år i Sverige har 86 pro SCB 6 Företag Framtid nyhetsbrev september,

3 omvärld cent tillgång till en dator i hemmet. 83 procent har tillgång till internet och 78 procent av befolkningen har tillgång till bredband. 7 Klimatförändringar Det pågår en global uppvärmning som håller på att förändra jordens klimat. Det är forskarsamhället nu i princip helt överens om. I en omröstning på World Economic Forum i Davos 2007 uppgav över 60 procent av deltagarna att klimatförändringarna är det som både företag och politiker står mest handfallna inför. 8 De pågående klimatförändringarna handlar om att människan med sina utsläpp av främst koldioxid men även andra växthusgaser förstärker den naturliga växthuseffekten. Detta befaras leda till en kraftig höjning av jordens medeltemperatur och därmed ett förändrat klimat i hela världen. Potentiellt kan det leda till katastrofala följder för miljarder människor och massutrotning av djur och växtarter. 9 Trender Att bry sig om sin hälsa I många europeiska länder finns en ökad medvetenhet och debatt om alkoholens baksidor. I takt med att alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna ökar i Europa ökar också intresset för åtgärder i syfte att minska problemen. Allt fler människor bryr sig om sin hälsa under lågkonjunktur, då man lägger större vikt vid fysiskt och psykiskt välmående, och investerar både tid och pengar i jakten på välbefinnande. Försäljningen av hälsokostprodukter i Sverige ökar, och produktutvecklingen inom området växer i omfattning. Exempel på denna trend är bland annat så kallade funktionella drycker med hälsoeffekter och spikmattan som snart finns i var mans hem. Hälsotrenden speglas även i alkoholbranschen. Efterfrågan på alkoholfria drycker eller drycker med lägre alkoholhalt ökar. Man vill ha mindre förpackningar och också drycker som innehåller färre kolhydrater och mindre socker. Att göra gott Den här trenden ger uttryck för människors dåliga Sammanfattning: Vad innebär trenderna för sortimentet? Allt fler bryr sig om sin hälsa, och efterfrågan på till exempel artiklar med lägre alkoholhalt och mindre förpackningar förväntas öka. Produkter i alla prisklasser för att möta rådande ekonomiska läge. Produkter i miljövänliga förpackningar (till exem pel vin i påse, PET och övriga pappförpackningar) då intresset för CSR-frågorna får större betydelse. Ekologiska produkter och produkter för rättvis handel, då allt fler vill göra gott. Bekväma produkter, till exempel färdigblandade drinkar och kombipack. Exklusiva artiklar och mousserande vin, eftersom att lyxa till det i vardagen är ett behov även under lågkonjunktur. Nya ursprung, druvor och stilar, då svenskarna är mottagliga för nya produkter. I ett individua liserat samhälle som Sverige söker människor alltmer efter unika upplevelser. sam vete. En ökad medvetenhet om klimatförändringar, hälsa och om olika livssituationer i världen skapar ett behov av att göra gott. Ett exempel på denna trend är att försäljningen av Rättvisemärkt ökar, under 2009 med 75 procent. Ökningen beror främst på att det finns fler varor att köpa och bättre spridning av produkterna i handeln, i kombination med att allt fler konsumenter känner till och väljer Rättvisemärkt när de handlar 10. Intresset för ekologiska varor växer också, och utbudet ökar hela tiden. Försäljningen av ekologiska livsmedel uppgick till 7,2 miljarder kronor under 2009, en ökning med 18 procent jämfört med Ökningen har dock inte varit lika hög under 2009 som tidigare. Under år 2010 beräknas värdet på den ekologiska världsmarknaden uppgå till 380 miljarder kronor. Poten-tialen för ekologiska produkter är enorm, och marknaden kommer att växa mellan 20 och 25 procent per år enligt flera bedömare World Internet Institute, Svenskarna och Internet, Conference on climate change and wine, Barcelona februari Försäljningsstatistik

4 omvärld Att söka efter det äkta När världen svämmas över av alltmer information och budskap, och tillvaron fylls med varumärken och re k lam, söker många människor det som känns äkta. Runt om i världen kan man skönja en trend att människor vill varva ner, komma bort från informationsöverflödet och det som är ytligt. Det här är också en trend som växer sig starkare under lågkonjunktur, då trygghet och äkthet blir viktigare. Ett exempel på denna trend är att försäljningen och utbudet av lokalproducerad mat ökar. I matbutikerna hittar vi allt oftare kött och mjölk från orten. Till viss del är detta drivet av miljömässiga skäl, allt fler vill handla klimatsmart, men det handlar för många om det genu-ina och äkta när man stödjer det lokala. Andra exempel på den här trenden är olika märkningar (till exempel för varor utan tillsatser) som finns i dagligvaruhandeln, och allt fler restauranger som satsar på genuina och naturliga råvaror. Äkthet tar sig också uttryck i allt fler dokusåpor där vanliga människor är i fokus. Att jag är i fokus Varumärket JAG blir allt viktigare. Konsumenternas imagebehov tillfredsställs genom att man väljer de snygga eller rätta produkterna med åtråvärd design, färg och form som går hand i hand med funktion. Exempel på den här trenden är müsli som man kan blanda själv vid köp, reklamutskick som ger personliga erbjudanden och sagoböcker i vilka man kan sätta in en bild på barnet, som blir huvudpersonen. Att lyxa till det Stigande inkomster gör att konsumtionen har gått från att tillfredsställa basala behov till sådant som sätter färg på tillvaron. Lyxkonsumtionen minskar under lågkonjunkturen, men även under svåra tider finns behovet av att lyxa till det kvar. Att unna sig kan då handla om en biobiljett i stället för en ny TV. Enligt SF går deras besökarantal upp under sämre tider. Man pratar också om affordable luxury lyx som alla har råd med. Till exempel har klädkedjan Lindex anammat begreppet och använder det för en del av sin kollektion. Att uppleva Konsumenterna efterfrågar i ökad utsträckning varor och tjänster som ger en upplevelse, gärna en ny upplevelse. Det är inte bara produktens eller tjänstens pris och kvalitet som har betydelse. Mervärdet i form av aktivitet, berättel se, mening, attraktivitet eller identitetsskapande blir allt viktigare. Exempel på den här trenden är present kort med upplevelser. Man kan ge bort till exempel en helikopterfärd, en weekend på hotell eller en vinprovning. Att det ska vara bekvämt Konsumenterna är måna om sin tid och vill använda den på bästa möjliga sätt. Denna tidspress gör till exempel att vi äter alltmer snabbmat. Aktörer inom fast food-segmentet ökade sin omsättning med 3,1 procent under Andra exempel på den här trenden är företag på internet som har snabbkassor för den som inte orkar skapa ett användarkonto före köp, och företag som erbjuder prenumerationer på ingredienser och recept som skickas hem till kunden. Våra kunder För att förstå våra kunder bättre och göra dem ännu mer nöjda har vi genomfört en kundsegmentering. Den hjälper oss att vässa våra sortimentsstrategier och att utforma våra erbjudanden och tjänster på allra bästa sätt. Systembolagets kundsegmentering består av åtta olika grupper. Segmenteringsmodellen består också av en grupp som inte dricker alkohol alls (inte har druckit de senaste 12 månaderna), de utgör 11 procent av den svenska marknaden. För varje kundsegment finns ett så kallat konsumtionsindex, där 100 är snittet för alla segment. Konsumtionsindex anger hur mycket alkohol kundsegmentet konsumerar i genomsnitt jämfört med de andra segmenten. Påpekas bör också att det vanligaste konsumtionstillfället för alla segment är vardagsmiddag, inget speciellt tillfälle. I beskrivningarna nedan nämns det tillfälle som skiljer segmentet mest från de övriga

5 omvärld. er Slutgiltiga förslag. Försiktiga traditionalister (17%) Försiktiga De försiktiga traditionalisterna är plikttrogna och traditionella traditionalister till sin karaktär. De dricker sällan och då mest vid speciella tillfällen, såsom vid högtider. Det här segmentet består av både kvinnor och män, där de som är över 60 år är överrepresenterade och har en inkomst som ligger under medel. De försiktiga traditionalisterna är inte så intressera de av alkoholhaltiga drycker och gillar inte att prova nya produkter. De är mer intresserade av handarbeten, böcker, korsord och musik än genomsnittet. De handlar en gång varannan månad eller mer sällan på Systembolaget. När de konsumerar alkohol dricker de helst vin eller öl men jämfört med andra lite mer cider och blanddrycker. Konsumtionsindex: Försiktiga 42 traditionalister Sunda trygghetssökare Grabbiga kunskapstörstare (8%) Engagemanget kring alkoholhaltiga drycker är stort i det här Grabbiga segmentet. Det består främst av män som kunskapstörstare är år med överrepresentation i storstad. De är heltidsarbe tande med en inkomst över medel. De är sambor med eller utan barn och är intresserade av motorsport, jakt och fiske, spel och TV. Öl är en stor hobby, och samtidigt som de har sina favoriter gillar de att Sunda prova nya produkter. De konsumerar oftast vid en så kallad grabbkväll och trygghetssökare då mest öl och whisky. Öl konsumerar de mer än dubbelt så mycket som andra kundsegment, sprit nästan lika mycket och cider och blanddrycker och vin ungefär som övriga segment. De största anledningarna till att de konsumerar är att unna sig själva eller att varva ner. De handlar en gång varannan vecka eller oftare på Systembolaget. De köper nya produkter vid varje besök, och de främsta orsakerna till att de provar nya produkter jämfört med de andra segmenten är att testa något nytt, att de har druckit det på en bar och att det stod på nyhetshyllan. Grabbiga kunskapstörstare Grabbiga kunskapstörstare Konsumtionsindex: 153 Sofistikerade kännare Sofistikerade kännare (13%) De sofistikerade kännarna har ett stort intresse för alkohol och är nyfikna på nyheter och de senaste trenderna inom vin. De är sociala och gillar organiserade fester. De vill gärna visa/ demonstrera sin kunskap för andra i omgivningen, och det är viktigt att vinet passar Sofistikerade till maten. Det här segmentet består av kännare både män och kvinnor med en över representation i åldrar över 50 år. Många är högskole- eller universitetsutbildade och har en hög inkomst. De gillar bland annat att resa, läsa böcker och matlagning. De konsumerar oftare än de andra segmenten Sociala vid en middag med vänner och då främst vin. Sprit konsumerar de upplevelsesökare ungefär lika mycket som de andra kundsegmenten, öl något mindre och cider och blanddrycker hälften så mycket. De största anledningarna till att de konsumerar är att skapa en romantisk stämning och att det tillhör situationen/ traditionen. Prestigelösa De sofistikerade kännarna handlar livsnjutare en gång i månaden eller oftare på Systembolaget. De köper nyheter vid varje besök, och de främsta orsakerna till att de provar nya produkter jämfört med andra segment är att de har läst en recension, fått en rekommendation av en vän och läst om produkten på hyllkantsetiketten. Sociala upplevelsesökare Konsumtionsindex: 115 Sofistikerade kännare Mångsidig konnässöre 5

6 Grabbiga skapstörstare omvärld Sofistikerade kännare Prestigelösa livsnjutare Folkliga prisjägare Mångsidiga konnässörer (1,4%) De mångsidiga konnässörerna är en mycket liten grupp, som vi har brutit ut ur gruppen Sofistikerade kännare. De skiljer sig från dem då vin, öl och Slutgiltiga whisky för den förslag. här gruppen är en hobby, deras största intresse. Många frågar den mångsidige konnässören om råd, och de har en stor påverkan på sin omgivning gällande alkoholhaltiga Sociala drycker. Mångsidiga De mångsidiga konnässörerna är mycket av allt. upplevelsesökare konnässörer De är kreativa, djupa, varumärkesintresserade och alltid intresserade av att lära sig mer. De är främst män över 50 år som bor i tätort/medelstor stad. De är sambor med eller utan hemmavarande barn och har utbildat sig på högskola/universitet. Deras främsta intressen är matlagning, resor, föreningsliv, segling/golf och kultur. De konsumerar främst vin, dubbelt så mycket som de andra kundsegmenten. De dricker lite mer Försiktiga än genomsnittet av sprit men mycket mindre av öl, traditionalister cider och blanddrycker. De största anledningarna till att de konsumerar är att skapa en romantisk stämning och att lära mig mer. De konsumerar oftast vid vardagsmiddag, inget speciellt tillfälle. De mångsidiga konnässörerna handlar en gång i månaden eller oftare på Systembolaget. Vid varje besök köper de nya produkter, och de främsta orsakerna till att de provar nya produkter jämfört med de andra segmenten är att de har läst en recension, att de vill testa något nytt och att personalen i butiken rekommenderade det. Konsumtionsindex: 140 vill gärna lära sig mer. De tycker att alkohol är en stor del av vardagen och planerar gärna så att drycken passar till maten. De tar gärna ett glas till matlagningen, det hör till. Det här segmentet består av både män och kvinnor i åldrarna över 40 år. De är sambor med barn och har utbildat sig på högskola eller universitet. De är heltids arbetande med hög inkomst. Deras största intressen är att segla/spela golf, matlagning och resor. De konsumerar oftare än de andra kundsegmenten ute i naturen (picknick) och för sig själva och då oftast vin. Dricker Cider och inte blanddrycker konsumerar de mindre än andra segment, annars är de alkohol högkonsumenter av de andra varugrupperna. De största anledningarna till att de konsumerar alkohol är att de tycker att det känns lite lyxigt och sofistikerat och att de tycker att det kan vara bra för hälsan. De prestigelösa livsnjutarna handlar en gång i månaden eller oftare på Systembolaget. De köper nyheter vid vart tredje besök, och de främsta orsakerna till att de provar nya produkter jämfört med Sofistikerade andra segment är att de har fått en rekommendation av en vän, har läst en recension och att de läst kännare om produkten på hyllkantsetiketten. Konsumtionsindex: 140 Grabbiga kunskapstörstare rade re Prestigelösa livsnjutare (13%) Livsnjutarna Prestigelösa vill unna sig och må bra. De har inte så hög kunskap om alkoholhaltiga drycker men livsnjutare Sunda trygghetssökare Sociala upplevelsesökare (10%) Unga, nyfikna och Sociala ett liv med utmaningar. Det är utmärkande upplevelsesökare för de sociala upplevelsesökarna. De tycker att det är viktigt att skilja ut sig från mängden och söker varumärken som speglar det de gillar och vilka de är. Alkohol tillhör ett socialt sammanhang Folkliga för den här gruppen, och de upplever ofta att det är svårt att avstå från det. prisjägare Mångsidi konnässö 6

7 omvärld ofistikerade kännare Det här segmentet består av både kvinnor och män och är starkt överrepresenterat i åldern år. De är singlar eller i förhållanden utan barn och studenter med låg inkomst. Deras största intressen är Slutgiltiga musik, mode, förslag. festa, TV/dataspel och restaurangbesök. De konsumerar oftare än andra segment vid förfester och ute i naturen (picknick, festivaler etc) och då främst öl. Jämfört med andra segment dricker de nästan dubbelt så mycket cider och blanddrycker. De konsumerar mer än genomsnittet av alla varugrupper. De största anledningarna till att de konsumerar är att bli mer uppsluppen/upprymd, att bli berusad och att fly vardagen en stund. De sociala upplevelsesökarna handlar en gång varannan vecka eller oftare på Systembolaget. De köper nyheter vart tredje besök, och de främsta orsakerna till att de provar nya produkter jämfört med andra segment är att de har fått en rekommendation av en vän, att de vill testa något nytt Försiktiga Prestigelösa och att flaskan såg intressant ut. traditionalister livsnjutare Konsumtionsindex: 123 Sunda trygghetssökare (13%) De sunda trygghetssökarna består mest av kvinnor mellan 20 och 39 år, de är överrepresenterade på glesbygden och många är del- eller heltidsarbe tande eller studenter. Utseendet är viktigt för den här gruppen, som vill fortsätta att se unga ut och följer modet. Mode, träning, inredning och att festa är deras största intressen. De har inte så hög kunskap Sunda om alkoholhaltiga drycker men provar gärna trygghetssökare nytt. De Mångsidiga konsumerar oftare än genomsnittet vid förfest och högtider och då främst cider och blanddrycker. De konsumerar mindre än genomsnittet konnässörer av de andra varugrupperna. De största anledningarna till att de konsumerar är att bli mer uppsluppen/upprymd, att lätta upp stämningen och att unna sig själv. De sunda trygghetssökarna handlar en gång i månaden eller mer sällan på Systembolaget. De köper nyheter vid varje besök, och de främsta orsakerna till att de provar nya produkter jämfört med andra segment är att flaskan såg intressant ut, att de läste om produkten på hyllkantsetiketten och att testa något nytt. Konsumtionsindex: 74 Folkliga prisjägare (13%) De folkliga Folkliga prisjägarna är traditionella och sticker inte ut så mycket jämfört med genomsnittet. Sofistikerade prisjägare kännare Det som utmärker dem är att de tycker det är för mycket snobberi kring vin och att priset är viktigt. De dricker gärna samma dryck oberoende av situation och säsong, och de köper också gärna alkohol för att ha på lager hemma. Det här segmentet består av både kvinnor och män, merparten är över 50 år. De är gifta eller sambor med barn, dock inte hemmavarande barn. Utbildningsnivån är folk- eller grundskola eller gymnasium och inkomsten är medel. Deras största intressen är att titta på sport, lyssna på musik, föreningsliv och resor. De konsumerar oftare än genomsnittet när de är lediga (i stugan, i båten, på semester) och då främst vin och öl. De dricker dock mer sprit än snittet. Den största anledningen till att de konsumerar alkohol är att det tillhör situationen/traditionen. De folkliga Sociala prisjägarna handlar en gång i månaden eller upplevelsesökare mer sällan på Systembolaget. De köper nyheter väldigt sällan, och då är den främsta orsaken att de har fått en rekommendation av en vän. Konsumtionsindex: 89 Grabbiga kunskapstörstare Dricker inte alkohol Mångsidiga konnässörer 7

8 omvärld Nöjd kundindex (NKI) Sedan 2001 har Systembolaget tillsammans med företaget CFI Group undersökt hur nöjda våra kunder är. Denna undersökning utgör nyckeltalet NKI (Nöjd Kund Index). Datainsamlingen för NKI sker i alla butiker, och sedan 1 januari 2010 sker den varje kvartal (tidigare en gång om året). Kunderna rekryteras slumpmässigt i butik av CFIs samarbetspartner EDB. Enkäten täcker frågor inom områden såsom sortiment, utbud, samhällsansvar, personalen, butiken etc. Sammanfattning av NKI 2010 Systembolagets kunder har aldrig varit nöjdare. Nöjd-Kund-Index, NKI, för 2010 bibehöll samma höga nivå som året innan, 78. Stödet för detaljhandelsmonopolet låg också kvar på samma nivå, 64. Kundernas upplevelse av Systembolagets samhällsansvar är starkare än någonsin tidigare, betyget stärktes med en enhet från 73 till 74. Sortiment och utbud Kvalitetsområdet sortiment och utbud behöll betyget 76 för sjunde året i rad. Indexet för hur väl kunderna tycker att sortimentet motsvarar deras behov minskade med en enhet från 80 till 79. Sortimentet av rött och vitt vin minskade med en enhet vardera och ligger nu på 79 respektive 78. Sortimentet av övrigt vin ligger kvar på samma nivå som 2009, 76. Sortimentet av sprit tappar en enhet till 78 precis som indexet för öl som nu ligger på 76. Cider och blanddrycker minskar också med enhet till 74. Det som kunderna är mest missnöjda med är urvalet av nyheter i den varugrupp man oftast handlar ur. Indexet ligger på 69. Prisvärde Indexet för kvalitetsområdet prisvärde bibehöll indexet 68. Den allmänna prisnivån ligger på 59. När kunderna får bedöma kvaliteten på vinerna som Systembolaget säljer jämfört med priset hamnar indexet på 74, samma nivå som under För öl och sprit hamnar indexet på 70 respektive 66, vilket är samma nivåer som för

9 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING Systembolagets försäljningsutveckling av vin Ansvarsfulla leverantörer Under 2010 sålde Systembolaget 187,9 miljoner liter vin, vilket motsvarar 15,3 miljarder kronor. Det är en ökning i liter med 3,6 procent, jämfört med 2009 och i kronor med 4,7 procent. Detta tyder på en förskjutning av försäljningen mot något dyrare produkter (samma trend som för 2009). Rött vin står för den största andelen av vinförsäljningen 55,2 procent, vitt vin står för 31,3 procent och övrigt vin för 13,5 procent. Övrigt vin har ökat sina andelar sedan föregående år med 1,3 procentenheter. Försäljningsutveckling vin på Systembolaget Sydafrika toppar vinförsäljningen med en marknadsandel på 19,9 procent, före Italien och Australien med marknadsandelar på 16,5 respektive 13,6 procent. Även rött vin toppar Sydafrika före Italien och Australien. När det gäller vitt vin säljer även här Sydafrika mest, före Tyskland, Australien och Italien. De flesta av de stora vinländerna ökar sin försäljning jämfört med Undantag är dock Chile och Ungern som minskar med -0,8 respektive -0,4 procent. Länders marknadsandelar i Systembolaget (liter) Vin i flaska max 69 kr är den kategorin som står för den största ökningen i volym av flaskvin, kategori ökar med 942 tusen liter. Inom kategorin så står segmentet Rött vin 0-59 kr för den största ökningen i volym och procent. Vin i flaska över 100 kr är den kategorin inom flaskvin som står för den största procentuella försäljningsökningen, med en ökning på 9,5 procent. Kategorin Vin i flaska kr hade en ökning på 1,3 procent och Vin i små och stora flaskor ökade med 3,5 procent. Försäljning av kategorin Boxvin ökade med 4,2 procent, vilket motsvarar ca 3,9 miljoner liter. Det är rosévin box som står för den största procentuella försäljningsökningen tätt följt av Vitt vin box 1,5-2l med en ökning på 42,0 respektive 40,2 procent. Störst ökning i volym hade segmentet Vitt vin på 3-literbox 0-56,6l, med en ökning på nästan 1,7 miljoner liter. Vin i övriga förpackningar hade en försäljningsminskning på 2,3 procent. Segmentsutveckling vin 9

10 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING Försäljningsutveckling per förpackningstyp Boxvin stod för 52,6 procent av Systembolagets försäljning av vin, exklusive starkvin, under Pappförpackningar stod för 8,3 procent och flaska för 38,2 procent. Detta förhållande har nästintill varit oförändrat de senaste fyra åren. Det som har hänt är att PET har tillkommit under 2009 och vin i påse under 2008, dessa förpackningstyper står än så länge för en mycket liten andel av vinförsäljningen, 0,4 respektive 0,5 procent. Försäljningsutveckling ekologiskt vin Efterfrågan på ekologiskt odlat vin fortsätter att öka. Systembolagets försäljning av ekologiskt odlat vin har ökat med 39,7 procent jämfört med 2009 och utgör nu 4,7 procent av den totala vinförsäljningen. Motsvarande siffra föregående år var 3,5 procent. 10

11 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING Försäljningsutveckling per Rättvisemärkt vin Försäljningsutveckling vitt vin Systembolagets försäljning av Rättvisemärkt vin ökar också. Jämfört med 2009 ökade försäljningen med 4,5 procent och utgör nu 1,1 procent av den totala försäljningen. Försäljningsutveckling rött vin Vitt vin ökade med 1,5 procent. Detta motsvarar en ökning med drygt 834 tusen liter. I värde ökade försäljningen av vitt vin med 1,7 procent. Det segmentet som ökar mest i volym är 3l-box 0-56,6 kr som ökar med 1,7 milj liter. Vitt vin utgör 31,3 procent av systembolagets totala vinförsäljning. Försäljningsutveckling rosé Rött vin utgör stommen i vinförsäljningen med en andel på 55,2 procent. Försäljningen av rött vin ökade med 2,4 procent jämfört med 2009, vilket motsvarar en volymökning på cirka 2,5 miljoner liter. I värde ökade försäljningen av rött vin med 3,9 procent. Det röda segment som ökar mest i procent är Vin i flaska över 100 kr med 10,9 procent. Den kategorin som ökar mest i volym är box med en försäljningsökning på 1,7 milj liter mestadels i det billigare 3-liter-boxsegmentet. Rosévin har de senaste åren haft en explosionsartad försäljningsutveckling. Jämfört med 2009 har rosévin ökat i försäljning med 27,6 procent, vilket motsvarar en ökning med drygt 2,1 miljoner liter. I värde ökade försäljningen med 27,5 procent. Det segment som ökade mest i procent är vin i flaska över 70 kr, som ökade med 59,6 procent. Det segmentet som ökar mest i volym är rosébox som ökar med 1,2 milj liter. 11

12 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING Försäljningsutveckling mousserande vin och Champagne Segmentsutveckling sprit Försäljningen av mousserande vin ökade under 2010 med 13,3 procent i volym och 14,1 procent i värde. Motsvarande siffror för champagne är 13,8 respektive 13,9 procent. Det segment inom mousserande som ökar mest procentuellt är övrigt mousserande och i volym mousserande rosé. Inom champagne är det Champagne rosé små flaskor som står för största procentuella ökningen, medan segmentet Champagne kr står för den volymmässigt största ökningen. Starkvin har en minskning med 3,6 procent under 2010 jämfört med 2009, vilket innebär en minskning med 203 tusen liter. Systembolagets försäljningsutveckling av sprit Systembolaget minskade sin spritförsäljning mellan Därefter skedde ett trendbrott och försäljningen ökade fram till Det har sedan ökat och minskat vartannat år, dock har försäljningen i värde ökat sedan Försäljningen av sprit minskade med 0,7 procent i volym och ökade med 0,7 i värde 2010 jämfört med Kryddat brännvin Liter Liter +/ andel andel Kyddat brännvin % 76% 78% Kryddat brännvin små flskor % 24% 22% Totalt % 100% 100% Vit sprit Okryddat brännvin % 51% 51% Okryddat brännvin små flaskor % 18% 19% Smaksatt vodka % 4% 5% Gin Gin små flaskor % 2% 14% 3% 14% 3% Ljus rom % 3% 2% Ljus rom små flaskor % 1% 1% Smaksatt rom % 6% 5% Tequila % 1% 1% Totalt % 100% 100% Likör Choklad, kaffe o nötlikörer % 0% 1% Choklad, kaffe o nötlikörer små flaskor Grädd och ägglikörer % 6% 1% 5% 1% 5% Grädd och ägglikörer små flaskor % 2% 2% Frukt och bärlikörer % 2% 2% Frukt och bärlikörer små flaskor % 4% 4% Punsch % 2% 2% övriga likörer % 5% 4% övirga likörer små flaskor % 6% 5% Totalt % 100% 100% Whisky Skotsk blended whisky % 48% 48% Skotsk blended whisky % 13% 12% små flaskor Kanadensisk whisky % 19% 20% Kanadensisk whisky små flaskor % 7% 7% Amerikansk whisky % 3% 3% Amerikansk whisky små flaskor % 1% 1% Irländsk whiskey % 8% 7% Irländsk whiskey små flaskor % 2% 2% övrig whisky % 0% 0% Totalt % 100% 100% Maltwhisky Skotsk maltwhisky 18 år % 83% 85% Skotsk maltwhisky 18 år % 7% 6% små flaskor Skotsk maltwhisky > 18 år % 1% 1% övrig maltwhisky % 10% 8% Totalt % 100% 100% SPRIT TOTALT % 100% 100% 12

13 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING Försäljningsutveckling ekologisk sprit med 1,1 procent. Special öl ökade 2010, medan Säsongsöl och Öl i övriga förpackningar minskade i försäljning, se tabellen nedan. Segmentsutveckling öl Ekologisk sprit hade en stor försäljningsökning jämfört med 2009, 9,1 procent i volym och 7,5 i värde. Ekologisk sprit utgör 1,9 procent av den totala spritförsäljningen. Systembolagets försäljningsutveckling av öl, cider och blanddrycker Ölförsäljningen har ökat varje år de senaste tio åren, med undantag för 2004 då införselkvoterna höjdes var dock försäljningen uppe på samma nivå som 2003 och försäljningsökningen har fortsatt fram till Försäljningen minskade i volym med 0,5 procent men ökade i värde med 2,3 procent 2010 jämfört med Försäljningsutveckling öl på Systembolaget Öl försäljning per förpackningstyp Kategorin, Öl lager burk, som är den stora volymkategorin står för 69,9 procent av ölförsäljningen har minskat med 1,5 procent jämfört med Den näst största kategorin, Öl lager flaska ökade När det gäller försäljningen per förpackningstyp står öl på burk för den största andelen av försäljningen, 76,6 procent, medan flaska står för 22,2 procent, PET står för 1,0 procent och fat för 0,2 procent. 13

14 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING Segmentsutveckling cider och blanddrycker Cider och blanddrycker har totalt minskat i försäljning med -0,5 procent jämfört med Segmenten Halvsöt/söt cider flaska och Halvsöt/söt cider burk har minskat med -2,8 procent respektive -3,8 procent. De andra segmenten ökar i försäljning under Cider och blanddrycker, försäljning per förpackningstyp Försäljningen av ekologisk öl, cider och blanddrycker har fortsatt ökat kraftigt under 2010, med 46,8 procent i volym och 52,0 i värde, och utgör nu 1,1 procent av ölförsäljningen. Motsvarande siffra 2009 var 0,8 procent. Denna försäljning består till största delen av ekologisk öl. Försäljningen av ekologisk cider och blanddrycker var nästintill obefintlig fram till år År 2010 såldes 424 tusen liter, vilket resulterade i en ökning med 479 procent jämfört med Systembolagets försäljningsutveckling av alkoholfritt. Försäljningen av alkoholfritt har ökat de senaste nio åren, 2010 var ökningen 30,8 procent. Alkoholfritt utgör nu 0,29 procent av Systembolagets totala försäljning. Försäljningsutveckling alkoholfritt Inom cider och blanddrycker är fördelningen mellan burk och flaska jämnare än inom öl. Försäljningen på burk stod under 2010 för 50,9 procent, flaska stod för 47,8 procent och PET för 1,2 procent. I diagrammet står övrigt för fat. Försäljningsutveckling ekologiskt öl, cider och blanddrycker 2009 var det första året som Systembolaget hade alkoholfria varor med ekologisk märkning i sortimentet. Totala försäljningen av ekologiska alkoholfria produkter under 2010 blev 100 tusen liter med en ökning på 243 procent från

15 FASTA LANSERINGAR 2012 Fasta lanseringar 2012 Fasta lanseringar är till för att förnya vårt grundsortiment, med artiklar som finns tillgängliga året runt. Det fasta sortimentet förändras allteftersom kundernas preferenser förändras. Det är här vi tillgodoser de flestas önskemål och därför hittar man här främst produkter som tilltalar en bred kundgrupp, även om det också finns plats för en del mer specialiserade drycker. Intresset för etiskt producerade varor ökar bland många konsumenter. Det blir därför allt viktigare att konsumenterna hittar sådana produkter i det fasta sortimentet. Många av de fasta lanseringarna nedan svarar upp mot den kravställningen. Men i framtida offertförfrågningar kan det tillkomma ytterligare kravspecifikationer som stödjer Systembolagets målsättning att utöka antalet ekologiska produkter, miljövänliga förpackningar och produkter tillverkade utifrån principen om rättvis handel. Vin Lanseras den 2 april 2012 Segment Modul Ursprung Årsvolym Beskrivning Rött vin (60-69) BAS Frankrike Costières de Nîmes Rött vin (60-69) T1 Italien Sangiovese, IGT inom Marche Rött vin (60-69) T1 Sydafrika Lågalkoholvin, max 9,5% Rött vin (70-79) BAS Argentina Shiraz Rött vin (70-79) BAS Spanien Hela Spanien, gran reserva Rött vin (70-79) T1 Frankrike Macon Rouge eller Bourgogne passe-tout-grains Rött vin (70-79) T1 Sydafrika Druvblandning shiraz/cabernet sauvignon, eko Rött vin (70-79) T3 Australien/USA Lågalkoholvin, max 9,5 %. Australien eller USA Rött vin (70-79) T3 Chile Syrah, hållbarhetsmärkning Rött vin (70-79) T3 Portugal Alentejo Rött vin (80-89) T3 Italien Dolcetto Rött vin (90-99) T3 Australien Clare Valley, druvblandning cabernet sauvignon/merlot/cabernet franc Rött vin ( ) T1 Sydafrika Stellenbosch Rättvis handel, grenache/syrah/mourvèdre Rött vin ( ) T2 Frankrike Crozes-Hermitage Rött vin ( ) BAS Italien Rosso Conero Riserva Rött vin ( ) T3 Italien Vino Nobile di Montepulciano Rött vin ( ) T3 Australien McLaren Vale, shiraz/viognier Rött vin ( ) T3 Frankrike Bourgogne, pinot noir Rött vin ( ) T3 USA Zinfandel 159 kr Rött vin box >= 3L (0-66,6KR/L) BAS Chile Druvblandning, smakrik stil Rött vin box >= 3L (66,7-..KR/L T1 Australien Rhône-blend Rött vin box >= 3L (66,7-..KR/L T1 Spanien Norra Spanien, kr Vitt vin (0-59) BAS Chile Sauvignon blanc Vitt vin (0-59) T1 Sydafrika Druvblandning, chenin blanc Vitt vin (60-69) BAS Frankrike Eko Vitt vin (60-69) BAS USA Chardonnay Med reservation för ev. ändringar. 15

16 FASTA LANSERINGAR 2012 forts. Vin Segment Modul Ursprung Årsvolym Beskrivning Vitt vin (60-69) T1 Frankrike Muscadet sur lie Vitt vin (60-69) T1 Spanien Verdejo Vitt vin (70-79) T2 Chile Gewürztraminer eller pinot gris Vitt vin (70-79) T3 Australien/USA Lågalkoholvin, max 9,5 %, Australien eller USA Vitt vin (80-89) T2 USA Central Coast, chardonnay Vitt vin (80-89) T3 Frankrike Vouvray, halvtorr/halvsöt Vitt vin (80-89) T3 Sydafrika Semillon Vitt vin (90-99) T2 Australien Eden- eller Clare Valley, riesling Vitt vin (90-99) T2 Frankrike Maconnais med byappellation Vitt vin ( ) T2 Sydafrika Sauvignon blanc/semillon, Rättvis handel Vitt vin ( ) BAS Frankrike Bourgogne med kommunappellation Vitt vin ( ) T3 Frankrike Alsace gewürztraminer Vitt vin (150-) T3 Nya Zeeland Sauvignon blanc Vitt vin box >= 3L (56,7-66,6KR/L) BAS Australien Druvblandning, gewürztraminer/riesling Vitt vin box >= 3L (56,7-66,6KR/L) BAS Chile Druvblandning med chardonnay, ev. rättvis handel/eko Rosévin (0-69) T1 Portugal Vinho Verde, max 10 % Rosévin (70-..) T3 Chile PET, max 79 kr Rosévin box BAS Italien Toscana, max 210 kr Rosévin box T1 Frankrike ,5-2 liter, premium Mousserande vin (70-99) T2 USA kr Mousserande vin rosé BAS Australien kr Sött vitt vin T1 Sydafrika Helflaska, max 69 kr, ej muscat Sött vitt vin små flaskor T3 Tyskland Beerenauslese riesling 149 kr Sake T Halvflaska sake 50 kr Lanseras den 1 oktober 2012 Rött vin (0-59 ) BAS Spanien Tempranillo, ej fat Rött vin (0-59 ) T1 Portugal Smaktyp Kryddig & Mustig Rött vin (0-59 ) T1 Spanien Garnacha Rött vin (60-69) BAS Italien Salento IGT Rött vin (60-69) BAS Australien Shiraz Rött vin (70-79) BAS Italien Rosso Conero Rött vin (70-79) T1 Sydafrika Druvblandning i svalklimatstil Rött vin (70-79) T1 USA Cabernet sauvignon/merlot/cabernet franc, endruvsvin eller druvblandning Rött vin (80-89) BAS Frankrike Cotes du Rhone Villages-, cru eller byangivelse Rött vin (80-89) T2 Chile Cabernet franc Rött vin (80-89) T2 Frankrike Cabernet sauvignon, druvsortsangiven Rött vin (80-89) T2 Spanien Aragonien, garnacha Rött vin (80-89) T2 Sydafrika Grenache, endruvsvin eller druvblandning Rött vin (80-89) T3 Australien Victoria, pinot noir Rött vin (80-89) T3 Italien Bardolino Classico Superiore Rött vin (90-99) T3 Argentina Malbec eller syrah Rött vin ( ) BAS Spanien Rioja reserva Rött vin ( ) T2 Argentina Rättvisemärkt Rött vin ( ) T2 Italien Castel del Monte DOC, Uva di Troia Rött vin ( ) T3 Frankrike Södra Rhône Cru Rött vin ( ) T3 Chile Eko, lättviktsflaska Rött vin ( ) T3 Nya Zeeland Syrah Rött vin ( ) T3 Portugal Douro Rött vin ( ) BAS Italien Barolo Rött vin ( ) T1 Frankrike Bordeaux västra stranden, Château-beteckning Med reservation för ev. ändringar. 16

17 FASTA LANSERINGAR 2012 forts. Vin Segment Modul Ursprung Årsvolym Beskrivning Rött vin box >= 3L (0-66,6KR/L) BAS Italien Umbrien Rött vin box >= 3L (0-66,6KR/L) T1 Frankrike Smaktyp Mjuk & Bärig Rött vin box >= 3L (66,7-..KR/L BAS Sydafrika Druvblandning, cabernet sauvignon/merlot/shiraz Rött vin Vitt vin (60-69) BAS Tyskland Torr riesling Vitt vin (70-79) T1 Frankrike Viognier PET Kompletterande artikel för box Vitt vin (70-79) T1 Österrike Torr riesling, flutebutelj Vitt vin (70-79) T2 Spanien Norra Spanien, druvblandning Vitt vin (80-89) T3 Australien Druvblandning, semillon/sauvignon blanc Vitt vin (90-99) T3 Tyskland Torr riesling, eko Vitt vin (90-99) T3 Tyskland Mosel, riesling Kabinett eller Spätlese Vitt vin ( ) T1 Frankrike Chablis Vitt vin ( ) T3 Tyskland Franken, silvaner Vitt vin ( ) T3 Österrike Riesling Vitt vin box 1,5-2L T2 Frankrike Välkänd fransk vitvins-appellation Vitt vin Mousserande vin (100-) T2 Nya Zeeland kr PET Kompletterande artikel för box Mousserande vin (70-99) T1 Frankrike Crémant de Loire eller Alsace Mousserande vin rosé BAS Italien Max 59 kr Champagne ( ) T3 Frankrike Söt sherry/montilla små flaskor T3 Spanien Pedro ximenez halvflaska Övrigt dessertvin små flaskor T3 Italien Söt Marsala halvflaska Vin i flaska max 69 kr Försäljningen av vin i flaska max 69 kr uppgick under 2010 till cirka 28 miljoner liter, en ökning med 3 procent jämfört med Kategorin står för drygt 15 procent av den totala försäljningen av vin på Systembolaget och är alltså en mycket viktig del av sortimentet. Sofistikerade kännare och sociala upplevelsesökare är kundgrupper som uppskattar dessa viner. Enligt våra undersökningar av kunders nöjdhet är de som handlar viner i det här segmentet generellt mycket nöjda med det sortiment de hittar i butikerna idag.vi planerar flera lanseringar i den här kategorin från många olika ursprung. Rött vin 0 59 kr är det segment som står för den största ökningen i kategorin. För 2012 planerar vi tre lanseringar i det segmentet; två från Spanien och en från Portugal. I segmenten rött vin kr och vitt vin kr gör vi ett antal lanseringar för att bredda utbudet av olika smakstilar, och en del av lanseringarna har tillkommit som följd av tidigare tillfälliga lanseringar som rönt särskilt stor kunduppskattning. Segmentet rosévin 0-69 kr fortsätter att öka, dock inte längre i samma takt som tidigare. Vi har snarare sett att efterfrågan av roséviner flyttat till en något högre prisklass för flaskor och till boxar. Vi vill dock säkerställa ett prisvärt erbjudande även i framtiden och lanserar därför ett Vinho Verde-vin från Portugal. Lågalkoholviner är ett område som vi fortsätter att satsa på eftersom vi ser en tydlig hälsotrend, och därför kommer den här lanseringen att vara ett lågalkoholvin. I linje med hälsotrenden gör vi även en lansering av ett rött vin med låg alkoholhalt från Sydafrika, i segmentet kr, och för att bredda utbudet av ekologiska viner i denna kategori lanserar vi ett ekologiskt vin i segmentet vitt vin kr. Vin i flaska kr Mångsidiga konnässörer, prestigelösa livsnjutare och sofistikerade kännare är de huvudsakliga kundgrupper som handlar den här typen av vin, men alla andra kundsegment finns också representerade i denna breda och mångfacetterade kategori. Anledningen varierar dock stort inom gruppen, där vissa ser de här vinerna som en guldkant på tillvaron medan andra ser det som viner till enklare sammanhang. Kraven på bredd är därför stor och det finns stora förväntningar inför nyheter. Med reservation för ev. ändringar. 17

18 FASTA LANSERINGAR 2012 Under 2010 ökade försäljningen inom kategorin med 1,3 procent till en total volym om cirka 23,5 miljoner liter. Rosévin har en fortsatt kraftig ökning med nästan 60 procent, och är det segment inom kategorin som också har den största volymökningen sett till antal liter. Kategoriandelen av den totala vinförsäljningen tappar 0,3 procent till både boxvin och vin i flaska över 100 kr. Den långsiktiga trenden för vin i mellanprisläge visar dock på en stigande kundefterfrågan, inte minst under 2009 då kategorin ökade med hela 15 procent. För lansering 2012 kommer vi att efterfråga 34 nya artiklar till kategorin. Under året kompletteras och förnyas sortimentet med viner från ursprung med en historiskt stark kundefterfrågan. Vinerna är gjorda av välkända internationella, och i vissa fall lokala, druvsorter. Precis som i det lägre prissegmentet har några av de fasta lanseringarna utgått från tidigare tillfälliga lanseringar som rönt stor uppskattning bland kunderna. För att erbjuda ett brett utbud av smakstilar kommer vi också att efterfråga röda och vita viner i en något lättare stil från svalare vinodlingsområden som exempelvis Mâconnais, Victoria och norra Spanien. För att möta de starka trenderna att söka det som är äkta och ökande miljömedvetenhet utökar vi sortimentet av certifierat ekologiskt vin och vin med hållbarhetsmärkning. Då vi ser en faktisk kundefterfrågan av vin med lägre alkoholhalt och en allt starkare hälsotrend kommer vi att lansera två torra viner med reducerad alkoholhalt, men även vin med restsötma som når en lägre alkoholhalt med konventionella produktionsmetoder. Vin i flaska över 100 kronor Viner som kostar över 100 kronor hade en stark tillväxt under 2010 och ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Röda viner stod för det mesta av ökningen och segmentet kronor ökade med hela 20 procent. Totalt säljs nu över 6,2 miljoner liter vin i kategorin. Kategorin vänder sig främst till den lilla kundgrupp som vi kallar mångsidiga konnässörer, men vid enstaka tillfällen handlar nästan samtliga kundgrupper ur kategorin. Det är när man vill ha något alldeles extra till ett speciellt tillfälle. För att kunna tillgodose detta breda behov lanseras viner från den här kategorin i BAS-modul. Det är främst kända ursprung som Barolo, Rioja och Bourgogne som kommer ifråga för den modulplaceringen, men vi söker även efter en Rosso Conero från Italien för att komplettera smakprofilen på det erbjudande vi har idag. Många konsumenter frågar efter viner märkta med rättvis handel och eftersom tillgången på högre kvaliteter blir vanligare frågar vi efter två sydafrikanska och ett argentinskt vin med denna märkning. Från Frankrike kommer flera välkända ursprung för att komplettera sortimentet. En ny chablis fördjupar erbjudandet av vår mest populära vita vintyp och vi söker också efter såväl röd bordeaux som dito bourgogne för att bredda valmöjligheterna för våra kunder ända upp i T1-nivå. Alsace och södra Rhônedalen fullbordar fördjupningen av vårt erbjudande tillsammans med ett rött vin från Chinon, en typ av vin som varit mycket framgångsrik som tillfällig lansering under För att ge ett bredare erbjudande av smaktyper efterfrågas en syrah från Nya Zeeland, lättare och kryddigare i stilen än de syrah/shiraz-viner vi ser i sortimentet idag. Av samma skäl utökar vi det syditalienska sortimentet med en högre kvalitet av Castel del Monte i en mer traditionell stil. Kraftfulla och smakrika röda viner är ständigt lika efterfrågade och med shiraz från McLaren Vale, portugisisk Douro och amerikansk zinfandel utökar vi konsumentens valmöjligheter. Bland vita viner finns ett internationellt ökande intresse för friskare smaktyper och därför kompletterar vi sortimentet med en silvaner från Franken och en österrikisk riesling. Eftersom sauvignon blanc från Nya Zeeland blivit så populärt i kategorin fördjupar vi urvalet genom att lansera en variant i högre kvalitet. Vin i små- och stora flaskor Systembolaget har som uppgift att bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar och därigenom förbättra folkhälsan. Vi vill därför säkerställa ett bra erbjudande av vin i mindre flaskor. Under 2010 ökade försäljningen med knappt 4 procent, och våra kunder handlade ungefär 1,5 miljoner liter vin i små flaskor (375 ml eller mindre). Försäljningen av magnumflaskor är fortfarande relativt begränsad och nådde under 2010 ca liter, varav 94 procent utgjordes av rött vin. Vi kommer under 2012 inte att aktivt efterfråga några ytterligare artiklar till kategorin, men påminner gärna om möjligheten att komplettera befintliga helflaskor i BAS och T1 med en halvflaska. Med reservation för ev. ändringar. 18

19 FASTA LANSERINGAR 2012 Boxvin Boxvin är fortsättningsvis den största kategorin inom vin med en försäljning under 2010 på drygt 96 miljoner liter, en liten ökning från år Volym andelen är nu 51,4 procent. De flesta kundsegment handlar boxar, men de mest engagerade kunderna finner vi i grupperna prestigelösa livsnjutare och sofistikerade kännare. För år 2012 planerar vi totalt elva boxar, eftersom vi ser ett starkt intresse från kunderna för nylanseringar i denna kategori som nu verkar ha nått mognad och därför håller en jämn marknadsandel. Alla segment inom kategorin ökar, förutom dyrare vita boxar som har tappat volym till det lägsta prissegmentet, vilket har ökat med 1,7 miljoner liter under De mindre boxarna utgör ett undantag, där såväl röda som vita boxar ökat i volym, med 20 respektive 40 procent. Vi kommer därför att möta det ökande kundintresset genom att lansera en mindre, vit box med en etablerad fransk appellation av tydlig premiumkaraktär, inriktad mot de sofistikerade kännarna. Intresset för rättvis handel och ekologiskt fortsätter att öka och vi vill därför avisera att någon eller några av de röda boxarna i offertförfrågan kan komma att efterfrågas som märkta med rättvis handel och/eller ekologiska. Även en av de vita boxarna som vi lanserar kommer att vara ekologisk eller märkt med rättvis handel. Vi har identifierat att de kunder som söker en billigare röd box i mjuk och bärig stil saknar alternativ. Därför lanseras en fransk box med de egenskaperna. Vi breddar också utbudet av lite dyrare röda boxar med en från Spaninen. Roséboxar har ökat med hela 42 procent och på rosésidan blir det en liten box för att bredda utbudet samt en rosé i högre prisläge med ny smakprofil. Slutligen breddar vi utbudet från de populära ursprungen Australien och Italien med en vit box från Australien samt en röd druvblandning från Italien. Vin i övriga förpackningar Under 2011 lanserar vi fyra vin i tetra och har sett att våra tetrakunder är de kunder som är mest nöjda med sortimentet. Dessutom hade detta segment en försäljningsminskning på 2,3 procent. Av dessa anledningar kommer vi inte lansera någon tetra år Mousserande vin Mousserande har en fortsatt ökad trend. Volymen uppgår nu till 7,2 miljoner liter vilket innebär en ökning på 13 procent. Den mest uttalade kundgruppen är de sofistikerade kännarna, och bland alla våra vinsegment hittar vi här de kunder som är minst nöjda med det sortiment som erbjuds. År 2012 planerar vi därför fem lanseringar. I volym ökar mousserande rosé mest (upp 30 procent) och därför planeras två lanseringar för att möta efterfrågan. Ett mousserande rosévin från Australien kommer att lanseras, och även ett rosévin från Italien för att komplettera det befintliga sortimentet. Nya världen bidrar med smaktyper som vi bedömer skulle appellera till kundgruppen sofistikerade kännare. Därför kommer vi att lansera ett mousserande vin över 100 kr från Nya Zeeland och ett från USA. Vi har också sett en tydlig ökad kundefterfrågan på mousserande kvalitetsviner från Frankrike och kommer därför att lansera en Cremant de Loire. Champagne I kundsegmenten mångsidiga konnässörer, sofistikerade kännare och prestigelösa livsnjutare, som tillsammans står för mer än hälften av konsumtionen av champagne och mousserande vin, uppger två av tre att de köper champagne varje månad eller oftare. Mycket tyder på att champagne har blivit en dryck som i allt högre utsträckning konsumeras i mer vardagliga sammanhang, och inte enbart vid högtider. Alla segment inom kategorin ökar sin försäljning under 2010, men det är i det lägre prissegmentet vi ser störst tillväxt både procentuellt och sett till antal försålda liter. Under 2012 kommer vi att fokusera på komplettering i mellanprissegmentet då vi relativt nyligen lanserat flera artiklar med ett konsumentpris under 200 kr. Dessertvin Sött vitt vin på helflaska till lägre pris får för första gången på länge ett tillskott, för att ge de försiktiga traditionalister som handlar i denna kategori en ökad valmöjlighet. Sydafrika är vårt största ursprung för torra viner och eftersom man där också gör söta viner har vi valt att hämta vinet därifrån för att tilltala en bred kundgrupp. För kundgrupperna mångsidiga konnässörer och Med reservation för ev. ändringar. 19

20 FASTA LANSERINGAR 2012 sofistikerade kännare lanseras dessertviner från traditionella och smala ursprung, med helt unika smakprofiler. En pedro ximenez från Spanien, en söt marsala på halvflaska och en tysk beerenauslese breddar utbudet i kategorin för att möta fler dryckestillfällen. Aperitif Kategorin aperitif, som omfattar såväl vin- som spritbaserade drycker, höll stabil försäljning jämfört med föregående år, men höll nivån främst genom det stora bittersegmentet som ökade med 7 procent. Sake utgör en mycket liten del av kategorin, men en del som fått mycket uppmärksamhet i media. Eftersom intresset för japansk mat och sake ökar lanserar vi en basversion på halvflaska. Med reservation för ev. ändringar. 20

Lanseringsplan 2016. Ett sortiment i förvandling. Innehåll

Lanseringsplan 2016. Ett sortiment i förvandling. Innehåll Lanseringsplan 216 Ett sortiment i förvandling Innehåll Man ska inte titta i backspegeln om man vill köra framåt är ett synsätt som kan stämma när man vill utvecklas. Men ibland kan det vara bra att titta

Läs mer

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll Lanseringsplan 215 När alla kunder får styra Innehåll Till sist blev framtid till nutid. Sortimentsmodellen som vi har arbetat med i tre år kom på plats i september 213 och nu börjar vi se resultatet.

Läs mer

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering Ansvarsredovisning 2011 Med finansiell rapportering Systembolagets Ansvarsredovisning 2011 Kärnan i Systembolagets uppdrag är att sälja med ansvar. I Ansvarsredovisningen har vi integrerat årsredovisning

Läs mer

VIN- OCH DELIKATESSMÄSSA KARLSTAD CCC 13 14 FEBRUARI 2015

VIN- OCH DELIKATESSMÄSSA KARLSTAD CCC 13 14 FEBRUARI 2015 1 VIN- OCH DELIKATESSMÄSSA KARLSTAD CCC 13 14 FEBRUARI 2015 2 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA Äntligen är det dags igen för Karlstads egen vin & delikatessmässa Vin & Deli Karlstads egen delikatessmässa

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Rapport om den ekologiska branschen sammanställd av Ekoweb.nu 29 januari 2015 Svenska marknaden Danska marknaden Världsmarknaden Prognos för 2015 Sverige Prognos för 2025 Sverige

Läs mer

Vad påverkar antalet offerter hos Systembolaget? - en studie av en reglerad inköpsprocess

Vad påverkar antalet offerter hos Systembolaget? - en studie av en reglerad inköpsprocess Vad påverkar antalet offerter hos Systembolaget? - en studie av en reglerad inköpsprocess Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats augusti 2012 Författare: Philippa Ekstedt Mattias Åström Handledare:

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

www.futerra.se Köpfesten 3

www.futerra.se Köpfesten 3 www.futerra.se Köpfesten 3 Köpfest pågår! Trots finans- och Euro-kris, klimatförändringar och peak everything, köper vi mer och mer varje år. Det är helt ok. Det kan till och med vara helt rätt. Den privata

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Marknadsplan Författare Therese Berger Helena Laryd Theres Sjölin Period VT 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Teckningstid 20 september 20 oktober 2012 För att möta framtida efterfrågan tar vi det historiska steget att bygga ett större destilleri.

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Teckningstid 20 september 20 oktober 2012 För att möta framtida efterfrågan tar vi det historiska steget att bygga ett större destilleri.

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

THE OBH NORDICA HOME COOKING REPORT HEMMET DEN NYA RESTAURANGEN IN COOPERATION WITH KAIROS FUTURE

THE OBH NORDICA HOME COOKING REPORT HEMMET DEN NYA RESTAURANGEN IN COOPERATION WITH KAIROS FUTURE THE OBH NORDICA HOME COOKING REPORT 2014 HEMMET DEN NYA RESTAURANGEN IN COOPERATION WITH KAIROS FUTURE FÖRORD TRENDER & MATLAGNING I DET VERKLIGA LIVET Utmärkande för oss på OBH Nordica är vår närvaro

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer