Granskningssamhällets olika former en översikt och jämförelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningssamhällets olika former en översikt och jämförelse"

Transkript

1 Granskningssamhällets olika former en översikt och jämförelse Lena Lindgren Granskningssamhället är här hur märks det? Exempel - skolans granskningslandskap Fyra vanliga granskningsformer (och granskare) Likheter och skillnader Vart är vi på väg? Granskning som utbildningsoch forskningsinriktning Masterprogram i policyanalys och förvaltningsekonomi. Uppdragsutbildning i utvärdering, tillsyn, verksamhetsstyrning, mm. Forskningsprojekt om: - Utvärderingars konsekvenser för grundskola och äldreomsorg. - NPM, granskning och kommunala tjänstemäns professionalitet. - Tillsyn.

2 Granskningssamhället är här Ökad dokumentation och kontroll är standardlösning på alla samhälleliga problem. Uppföljning, utvärdering, tillsyn och revision institutionaliseras i praxis på alla nivåer genom lagar, föreskrifter, manualer etc. Allt fler organisationer granskar andra organisationer. De granskade gör sig granskningsbara. Inom vissa områden utgör granskningssystem en egen kontrollbyråkrati eller rentav ett utvärderingsmonster. Granskningssamhället är här, forts Granskning för kontroll och ansvarsutkrävande ökar. Granskning för främjande, för att få lärdomar som kan förbättra verksamheter minskar. Förvaltningsmyndigheters granskningsfunktioner separeras från uppgifter som handlar om normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning. Tillsyn har blivit mer omfattande och fått starkare muskler, och inspekterar att verksamheter arbetar med uppföljning och utvärdering på ett tillfredsställande sätt. Fristående utvärderingsmyndigheter har etablerats.

3 Skolans granskningslandskap Internationella system PISA (international student assessment) TIMMS (mathematics and science) PIRLS (reading literacy) ICCS (civic and citizenship) ESLC (language competence) Education at a Glance Nationella system Nationellt uppföljningssystem, officiell statistik Jämförelsetal SIRIS (nationell statistik, SI:s rapporter etc) SALSA (verktyg för lokala analyser) Medborgarundersökningar (SCB) Tillsyn och kvalitetsgranskning (SI) Analyser, utvärderingar, etc (SV) Nationella prov (SV) BRUK (verktyg för självskattning) Skolans granskningslandskap, forts Lokala system obligatoriska och frivilliga Systematiskt kvalitetsarbete Individuella utvecklingsplaner Kommunal tillsyn Lokala brukarundersökningar mm Offentliga organ som bl a utvärderar skolan Privata aktörer SCB:s NKI IFAU Riksrevisionen, kommunal revision Statskontoret ESO Utredningsväsendet Öppna jämförelser (SKL) Kolada (SKL) Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (SIQ) Fackliga organisationer?

4 Nästan alla drabbas Granskning som familjenamn The audit society (Michael Power 1997) Engelskans audit som ett kluster av närbesläktade aktiviteter som överlappar varandra utan att vara identiska. På svenska granskning. Uppföljning, utvärdering, tillsyn och revision handlar alla om att på ett strukturerat sätt beskriva och värdera en verksamhet för olika ändamål. Givet denna kärna varierar granskningens karaktär mellan, men även inom olika former av granskning. Ackreditering, certifiering, vinprovning?

5 Uppföljning En aktivitet som görs löpande enligt fasta rutiner för att övervaka hur en verksamhet utvecklas i på förhand bestämda aspekter. Är vanligen en organisationsintern aktivitet, men nationella och internationella system allt vanligare. Innebär fortlöpande insamling av huvudsakligen kvantitativ information (statistik, nyckeltal, indikatorer) om vissa bestämda aspekter Informationen hämtas från befintliga databaser och/eller regelbundna enkätundersökningar. Kvalitetsmätning och rankingsystem är former av uppföljning. Utvärdering Mångtydig företeelse och semantisk magnet, men tre huvudelement: Bedöma eller värdera något på ett noggrant sätt. Fungerar ett åtgärdsprogram mot missbruk effektivt? Lever handläggningen av ekonomiskt bistånd upp till lagens krav? Arbetet sker systematiskt och använder vetenskapliga metoder. Olika uppfattning om vad som är vetenskapliga metoder, t ex evidens. Avses spela en roll i praktiska beslutssituationer. Bedöma värdet av en företeelse, genom att samla in relevant information om den på ett systematiskt sätt och göra jämförelser, i syfte att..!

6 Tillsyn Anor från talen men allt mer omfattande verksamhet som idag bedrivs vid ett 90-tal statliga myndigheter, men även i kommunerna. Går ut på att kontrollera om ett tillsynssobjekt lever upp till krav preciserade i lagar och regler. Ibland ingår också att genom rådgivning främja att lagens intentioner följs. Leder fram till bedömningar som tillsynsobjekten är skyldiga att anpassa sig till. Formella befogenheter varierar dock. Medborgaren som är den primära intressenten. Revision En oberoende part som i efterhand granskar att en organisations redovisning och förvaltning följer de normer eller standarder som gäller för verksamheten ifråga. I både företagsvärlden och offentliga sektorn bedrivs två former av revision: Redovisningsrevision granskar om räkenskaperna är rättvisande och överensstämmer med lag och god redovisningssed. Effektivitets- eller förvaltningsrevision granskar om verksamheten skötts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

7 Likheter och skillnader - facit Alla utgår från en på förhand uppställd föreställning eller facit om hur det objekt som granskas bör vara beskaffat. Utvärdering. Stora frihetsgrader. Vanligt med officiella mål men kan också vara ekonomiska kriterier, brukares behov, professionella krav etc. Uppföljning. Övervakar på förhand bestämda aspekter (t.ex. kvalitet) som definierats i mätbara termer. Tillsyn. Utgår alltid från lagar och regler. Revision. God redovisningssed och effektivitet (dvs. produktivitet och måluppfyllelse). Likheter och skillnader - kunskap Alla granskningsformer genererar kunskap, om än med olika anspråk på objektivitet och tillförlitlighet. Uppföljning. Valet av indikatorer/mått styr perspektiv. Någon bestämmer vad som mäts och hur det ska mätas. Kausalitet tas ofta för given. Beskriver vad som sker i en verksamhet, men förklarar inte varför. Utvärdering. Från enkla utvärderingar (ex hotellenkäter, kursvärderingar) till experimentella studier. Evidenshierarki. Logiken i politik/verksamheter kan ifrågasättas teorifel. Tillsyn. Lätt att missledas tro att tillsyn är objektiv, men lagar och regler kräver tolkning. Jfr IVO:s bedömningskriterier. Revision. Oberoendet sägs ge objektivitet, men Effektivitet i form av måluppfyllelse kräver tolkning.

8 Likheter och skillnader - konsekvenser All granskning görs för att vara till nytta, inte för ros skull eller för något abstrakt mål om kunskapsutveckling (som forskning ). Uppföljning. Användning är upp till de granskade organisationerna, men jfr mekanismer som naming and shaming vid offentlig publicering. Utvärdering. Lämnar endast förslag. Omfattande litteratur om förklaringar till bristande användning, vad användning kan vara och hur det kan främjas. Jfr följeforskning i EU:s strukturfonder. Tillsyn. Bindande krav, men vilka sanktionsmöjligheter som finns att tillgå påverkar vad som sker. Diskussion om hur tillsynare kan arbeta för att uppnå maximal effekt av tillsynen. Hård och mjuk tillsyn. Revision. Kan rikta anmärkningar och föreslå i)att förändringar genomförs, och ii) att inte ansvarsfrihet beviljas. Sällan det sker. Likheter och skillnader - granskaren Kvalitetsstrategen (uppföljning) Utvärderaren Revisorn En mycket oansenlig man med revisorsutseende; komplett med stora glasögon, och mager hårväxt, klanglös röst och dryg uppsyn. Tillsynaren

9 Granskning som möjlighet Om vi granskar offentliga verksamheter på ett systematiskt sätt, så genereras tillförlitlig kunskap om dess värde och nytta, och så används kunskapen av tilltänkta användare (politiker, ledare, brukare, medborgare, etc), och så främjas ansvarsutkrävande och/eller leder till förbättring av verksamheterna. Stämmer det? Finns det skillnader mellan uppföljning, utvärdering, tillsyn och revision i detta avseende? Kan man kontrollera fram bättre studieresultat? Skolreformer de senaste fem åren Tydligare styrdokument (nya läroplaner, kunskapskrav mm). Stärkt uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och skolans måluppfyllelse (nationella prov i fler ämnen och årskurser, betyg från årskurs). Stärkt lärarkompetens och pedagogiskt ledarskap (ny lärarutbildning, lärarlegitimation, ny rektorsutbildning, mm). Stöd till särskilda satsningar (matte, naturvetenskap, teknik). Ökad tillsyn och förstärkta sanktioner (Statens skolinspektion). Ökade krav på systematiskt kvalitetsarbete. Kommittédirektiv från Jan Björklund: När kan man se effekterna av vidtagna åtgärder?

10 Granskning som problem Problematiska förutsättningar för att granska resultat av välfärdstjänster - Vad är resultat? Vinst, måluppfyllelse som kan mätas, något som kan upplevas. - Formella målen långsiktiga, vittfamnande och många. - Vad slags måluppfyllelse är möjlig att granska? - Effektproblematik. Resultatparadox genom strategiskt beteende skapar perversa bieffekter - Creaming av brukare och ärenden - Teaching to the test, måtten blir mål. - Standardisering, innovation motverkas, verksamheter förstelnas. - Risk för avprofessionalisering. - Panopticonkänsla Creaming hos 3:s mobilsupport

11 Måtten i Öppna jämförelser blir mål för äldreomsorg i Alingsås och Lilla Edet Från god vård och omsorg till alla äldreboenden ska ha kokmöjligheter och genomförandeplaner. Här ser man om man är röd, gul eller grön. Politikerna tycker det räcker att vara gul. Mål 2011: Äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med genomsnittet i SKL:s öppna jämförelser. Vart är vi på väg? Mot ett kontroll- och övervakningssamhälle där mänskligt konstruerade granskningssystem begränsar, likriktar och hämmar samhällets och individens utvecklingsmöjligheter och kreativitet? Eller är granskningssamhället inledningen av en ny tidsålder som genom öppenhet och transparens skapar förutsättningar för genuint demokratiska processer och ett aktivt deltagande i samhällsbygget?

12 Men på senare tid. Zarembas artikelserie i DN om sjukvården. FN:s beslut att performance measurement varit meningslöst. The crime numbers game inom New Yorkpolisen. SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta Handlingsutrymmet och förtroendet för de anställda måste öka om de offentliga verksamheternas kvalitet och effektivitet ska kunna förbättras. Kontrollinriktningen är kontraproduktiv. Om vi bara blickar bakåt kan vi inte se framåt. Verklig kontroll grundas genom tillit till myndigheter och till medarbetare.

Utvärdering i kritisk belysning

Utvärdering i kritisk belysning Utvärdering i kritisk belysning Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet lena.lindgren@spa.gu.se Agenda Allmän kvalitets- och resultatorientering i den offentliga sektorn ställer stora

Läs mer

Öppna jämförelser. Ett styrmedel i tiden eller Hur kunde det bli så här? Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas

Öppna jämförelser. Ett styrmedel i tiden eller Hur kunde det bli så här? Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas Öppna jämförelser Ett styrmedel i tiden eller Hur kunde det bli så här? Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas Rapport 2:2012 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här?

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Rapportens frågor Vad är öppna jämförelser? Resultat från en statistisk analys. Resultat från en studie i tre kommuner Vad kan/bör

Läs mer

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/segregati on/kvalgr-segregation-slutrapport.pdf Varför granskning?

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio 2001:054 EXAMENSARBETE Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn Silke Gläser, Monika Kurkkio Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer