ANMÄLAN. Nummer I. April 1946

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANMÄLAN. Nummer I. April 1946"

Transkript

1 April 1946 Nummer I ANMÄLAN Hakoniten, Hakonbolagets egen personaltidning, framlägges härmed för Eder i sitt första nummer. Dess syfte är flerhövdat. Främst vill den vara ett nytt månatligt återkommande bidrag till strävandena att öka den inbördes gemenskapen mellan de anställda men den vill också söka bidraga till ökad samkänsla med bolaget den där känslan, bakom den speciella betoningen av ordet "vårt" i utrycket "vårt bolag". Hakoniten har också på sitt program att sprida upplysning, främst om det som rör sig inom vår egen intressesfär, men då detta ofta är intimt förknippat med och beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen, kommer även glimtar från dessa områden att synas i tidningen. Ett stort utrymme kommer att upplåtas även för mindre seriösa angelägenheter. Kåserier, insändare, frågeavdelningar etc. får sin givna plats i Hakoniten, och jag hoppas på medverkan i detta avseende från läsekretsens sida. Slutligen vill jag framhålla, att vi som arbeta med tidningen vet, att vi givit oss in på en svår sak, som kommer att rendera oss kritik. Dock vill jag understryka, att kritik i uppbyggande och förbättrande syfte alltid är välkommen. Så till sist vill jag nämna, att vår tidning är av intern natur. Den är avsedd för Eder, som är anställd i Hakonbolaget och ingen utomstående. Gunnar Collin.

2 Redaktören för denna nyutkomna publikation har anmodat mig att skriva en artikel rubricerad "Vi bygger". Han åsyftar därmed, att en redogörelse för vårt byggnadsprogram skulle lämnas till personalen. Självklart är, att bland allt annat, som avses att genom "Hakoniten" förmedlas till vår personal beträffande saker och ting, som i olika hänseenden sker inom vårt företag, är det ju också av intresse att få omnämna, hur utvecklingen är tänkt pa byggnadsområdet, liksom vad som närmast ligger under planläggning på detta viktiga gebit. Innan jag går in på att lämna några glimtar från arbetet att framskapa praktiska och tilltalande kontors- och lagerhus, ber jag dock att få beröra en ännu viktigare och betydelsefullare uppbyggnad. Under alla de gångna åren i Hakonbolaget har jag betraktat såsom ofrånkom- HAKONITEN Organ för Hakonbolagets personal Ansv. utg.: CARL-HAKON SWENSON Redaktör: GUNNAR COLLIN Vestmanlands Lans Tidnings AB:s tryckeri, Västerås ligt att främst den inre uppbyggnaden fullkomnades. Den som sker under det gemensamma dagliga arbetet, då var och en tager fram det bästa av sig själv i sin uppgift och även giver det vidare i sin omgivning. Då alla känna givandets glädje att hjälpa och stödja varandra under dagens rastlösa och krävande arbete, och alla förena sig i en ärlig strävan att enigt arbeta för de mål, som företaget uppställt som sina. Det skapas härunder i arbetet någonting av bestående art och i en anda av kamratskapets goda tecken framväxer så den verkliga och fasta grunden för det gemensamma handlandet. Den inre uppbyggnad, som sker på detta sätt och under alla de gångna åren har skett, är enligt "min uppfattning den värdefullaste tillgång, som vårt företag har. Ni kunna måhända tycka, att det kanske är litet onödigt att föra fram dessa synpunkter i ett första nummer av en publikation, som är avsedd att kanske främst verka som en sammanhållande länk i den stora kamratkedjan. Se vi emellertid litet djupare på förhållandena i världen, så torde vi alla nödgas medgiva, att det har varit mycket som felats överallt i den inre uppbyggnaden, människans egen uppbyggnad. Jag skall väl ej lamentera om den saken nu, utan återgå till det relativt lilla område, inom vilket vi i det stora hela röra oss, som dock i sig självt och för vårt vidkommande i vår dagliga gärning har kommit att bli av en sa väldig omfattning. Helt visst vill var och en av Eder även känna som jag i detta hänseendet, att vi städse vilja bjuda till att giva det bästa till varandra i samarbetet, i den kamratliga gemenskapen på arbetsplatsen och därtill från denna även ute i livet i övrigt bliva representanter för det bästa mänskliga. En sådan uppbyggnad gör ingen illa men alla gott. Den fyller människan med en inre tillfredsställelse, den som kommer från det ljusa sinnet, givandets sinne. Således kan det ju vara mig förlåtet, om iag endast ur den synvinkeln sett talar om vårt eget inre uppbyggnadsverk, då vi u öppet skola spraka

3 Stipendiefonden ger dig ett handtag Vad vet du, ärade läsare, om t. ex. kaffe? Förmodligen vet du, att Hakonbolaget har ett märkeskaffe, som heter Luxus. Du har även smakat på detta kaffe och kan säga "det är gott och fint detta Luxus". Kanske har du också kommit i beröring med andra kaffemärken! Men sedan är det nog slut med ditt vetande? Hur är det med kunskaperna beträffande andra varuslag, som Hakonbolaget för? Om du rannsakar dig själv finner du, att det är lika illa där. Är det inte bedrövligt, att du, som är anställd i ett av landets ledande företag inom livsmedelsbranschen, strängt taget inte har en aning om livsmedel över huvud taget? Någon kanske säger om dig: "Han (eller hon) är anställd i Hakonbloget. Han (eller hon) vet säkert allt om livsmedel!" Och sedan visar det sig, att du ingenting vet. Förargligt för företaget och förargligt för dig själv! En utmärkt komplettering av dina tidigare mer eller mindre bristfälliga kunskaper erbjuder dig NKI-skolan med en nyutkommen korrespondenskurs kallad Livsmedelshandelns varukunskap. Fackmän på olika områden har där på ett praktiskt och lättfattligt sätt hopat små guldkorn av för dig värdefullt vetande i varje brev. För att hjälpa dig till detta värdefulla vetande står "Hakonpersonalens stipendiefond" för halva kursavgiften. För endast kronor 31:0) kan du alltså nu kvalificera dig för större uppgifter inom företaget till gagn för dem och till gagn för dig själv. Du, som vill framåt! Tveka ej! Skriv redan i dag till HAKONITENS redaktion under adress Hakonbolagets Huvudkontor, \'ästeras! Vi skola ge dig de upplysningar, som du behöver. Arvika Bollnäs Borlänge Eskilstuna Gävle Hudiksvall Karlstad Kopparberg Lidköping Ludvika Malung Nora Norrtälje Skövde Sundsval) Söderhamn Södertälie Uppsala Västerås Åmål Örebro Torsby PLATSREDAKTÖRER Per Johansson John H. Oderfors Ingvald Rosenblad Bengt Erik Haglund Ellen Eriksson John Robertsson Gösta Olsson Josef Lötstam Curt Berggren Sigvard Gustafson Erik Skottheim Roland Axdorph Nils Evert Ekström Ann-Marie Wickman Holger Schiitz Gurli Lindgren Stig Egebring Elsa Andrén Elsey Morlin Gunnar Norén G. Adolf Enarson Bengt Nerelius Tore Bergstam med varandra och giva varandra del av tankar och uppfattningar i denna vår nya kamrattidning. Av fullaste hjärta önskar jag så härtill framgång för detta nya arbete, som avser att i personaltidningen gemensamt skapa en kontakt, som kan skänka utom nya impulser även ett ökat inbördes värde i kamratskapets tecken. Låt oss alla verka i den riktningen, så komma rika frukter att avsättas på alla de områden, inom vilka vi röra oss, såväl i tjänsten som i vårt eget liv. Så hälsar jag Eder alla varmt och ber att fa återkomma och tala om byggandet i sten, trä eller armerad betong en annan gång. Eder

4 På en semester för något år sedan träffade jag samman med en man, som har till yrke att döma de svenska män och kvinnor, som kommit i delo med lagen. Han hade sett många av våra idéannonser och var därför mycket intresserad av att få en mera detaljerad redogörelse för hur Hakonbolaget arbetar och verkar. När han så hörde, att de mellansvenska köpmännen inom specerioch lanthandeln äga vårt företag, och att detta således är deras egen inköpscentral, gjorde han genast den reflexionen, att man inom Hakonbolaget icke behövde någon säljarpersonal eller åtminstone en mycket ringa sådan. Han tog nämligen helt för givet, att medlemmarna-aktieägarna självmant skulle ringa eller skriva in sina order till sitt företag för att dessa således på billigaste sätt skulle tillföras den egna centralen. Ja, så vackert kan man tänka inom icke initierade kretsar, men som vi alla nogsamt veta, är det verkliga förhållandet något helt annat. Hela vår personal utgöres f. n. av inemot anställda, och av dessa hör inom representant- och telefonförsäljargruppen icke mindre än 150 personer eller något över 12 %. Det är, som synes, en stor stab vi måste ha för att sköta om ordertillförseln. Knappast något företag i landet vare sig inom grosshandeln eller inom industrin torde ha en sådan försäljarstyrka. Säkerligen ha många av våra representanter vid skilda tillfällen fått höra från försäljare hos andra med oss konkurrerande företag, att "Ni har väl inget svårt och besvärligr arbete, som endast behöver fara runt och hälsa och få alla order gratis. Inte behöver Ni arbeta för att få dem i orderboken". Även den uppfattningen skulle nog bli korrigerad, ifall vederbörande bytte plats och kom in i vår krets. Visserligen omfatta köpmännen av många kända orsaker Hakonbolaget med ett helt annat intresse och en varmare känsla än sina andra leverantörer. Våra försäljare få därav helt givet en personlig kontakt med sina kunder redan från början, vilket i de flesta fall leder till att goda vänskapsband knytas mellan bägge parter. Men därmed är ej sagt, att vare sig de i tjänsten grånade eller de unga kunna taga arbetet från den lätta sidan och endast vänta att orderna skola strömma på dem. Vårt företag har mycket av idealitet i sitt program. Men idealitet och business äro två skilda begrepp, och på bara idealitet kan ingen leva. Det är en hård kamp, som under de senaste åren pågått mellan inköpscentralerna och de privata grossisterna, vilka slutit sig samman i en grosshandelns inköpscentral, kallad A. S. K. Än hårdare och intensivare kommer denna strid att bliva ju mera handlingsfriheten inom handeln ökar och statsmakternas och kristidsmyndigheternas grepp släpper. Den som då står starkast rustad och kan göra sin tjänst bäst som köpmännens leverantör, den blir det som tar hem spelet. Den gamla grossistmentaliteten hos våra konkurrenter är på väg att helt försvinna, och mer och mer har man övergått till att arbeta efter våra metoder. De motståndare såväl stora som små, vilka vi ha att tävla med, äro säkerligen fast beslutna om att inte bara hålla sina positioner utan även att så mycket som möjligt tränga sig in på våra marker. Ett stort ansvar kommer därför att vila på försäljningsavdelningen och dess personal. Här kräves nu mer än någonsin, att alle man är i högsta trim för att med vakenhet och effektivitet bevaka och sköta sina resp. distrikt. Slentrianmässigt tänkande och en lunk i gamla hjulspår kommer ohjälpligt att leda till nederlag. Men ha vi nu som förr initiativkraft och målmedvetenhet med oss i det dagliga arbetet, då kommer Hakonbolaget alltid att behålla sin förstaplacering. I kommande nummer komma våra försäljningsproblem och andra aktuella spörsmål för den säljande personalen att vidare behandlas. C.-H. S. 4

5 5 Fritt FRAM! "Hakoniten" har sett dagens ljus. Litet stapplande är naturligtvis de första stegen vems var inte det men viljan att få fram en bra tidning är stark åtminstone från redaktionens sida och där viljan finns, finns också förutsättning att förmågan i sinom tid inställer sig. Om allt går efter beräkning, utkommer tidningen den 15 i varje månad med undantag för juli och augusti, då den sover sin skönhetssömn. Som framgår av "Anmälan" på annan plats, avses "Hakoniten" bli ett språkrör för såväl företagsledningen som för de anställda. På ledningen faller 1 första rummet ansvaret för spridande av upplysning om företaget och dess program ävensom frågor av ekonomisk och annan art, som kan vara av intresse och vikt för läsekretsen. På läsekretsen i övrigt faller delvis ansvaret för att tidningen verkligen blir ett språkrör för Hakonbolagets personal, från de yngsta till de äldsta. Ärade läsekrets av bägge kön och alla kategorier! Vi begär inte av Er litterära och formfulländade artiklar och alster i övrigt. Vi begär endast Er röst skolad eller oskolad spelar ingen roll. Vi behöver kåserier, dikter, berättelser och diskussionsämnen av alla slag. Vi har också plats för karikatyrer och teckningar ävensom lustiga anekdoter, notiser, reflexioner och sist men icke minst aktuella och trevliga fotografier. Vi kommer att besvara Edra frågor i särskild frågespalt, och vi kommer att belöna Er fiffighet och uppslagsrikedom med avseende på eventuella pristävlingar. Vi är till och med tacksamma för Er vederhäftiga kritik av vårt sätt att sköta tidningen men begär, att Ni inte döljer Er under anonymitetens täckmantel. För att bistå Er med råd och dåd i Er oegennyttiga vi kan nämligen dessvärre ej utbetala några honorar strävan för "Hakoniten" finnes en särskild platsredaktör för varje avdelningskontor. Namnen Chefen för kontoret i Söderhamn, Gösta Boström, övertager fr. o. m. 1/4 chefskapet för kontoret i Norrtälje. Boström, som började i Hakonbolaget som representant för Bollnäskontoret 1/1 1930, har lett verksamheten i Söderhamn sedan 1/ Till chef för kontoret i Söderhamn fr. o. m. 1/4 har utsetts försäljningsledaren vid Västeråskontoret Helmer Udén, tidigare anställd i Handels A/B Aug. F. Ohlson, Hudiksval 1 samband med Hakonbolagets övertagande av nämnda firma började Udén vid Hudiksvallskontoret 1/ Till Västerås överflyttades han 1/11 '944- på dessa platsredaktörer finns införda på annan plats, Vänd Er med förtroende till dem! Låt inte blyghet och andra hämningar lägga hinder i vägen för Ert aktiva deltagande i Er egen tidning! Fritt fram i "Hakoniten"! Red. HÖRT PÅ JULFESTEN Får det lov att vara mera stek? Nej tack, jag väntar på någonting flytande Jaha, såsen kommer strax

6 Vill blott ETT Vill blott ETT men vill det av hela ditt hjärta. M. Claudius. I ICA-tidningen publicerades för något år sedan en artikelserie i praktisk psykologi av den inom detta speciella område välkände amerikanske populärfilosofen Dale Carnegie. I en av artiklarna behandlar Carnegie en av människans djupaste önskningar: känslan av personligt värde. Författaren framhåller vikten av att denna känsla starkes. Och det är ju så sant: varje livsbejakande människa måste innerst inne ha en viss fond av ambition, vilja att hävda sig, en känsla av personligt värde eller m. a. o. självförtroende. Det är naturligtvis av största vikt för individen att denna egenskap utvecklas utan att för den skull överdrivas. I en broschyr från ett korrespondensinstitut återfanns för en tid sedan devisen: "Din framgång kan aldrig bli större än Ditt självförtroende." Detta har nog sin riktighet. Det är ju endast genom att vänta framgång som resultatet vinnes. Härvidlag finns det inga tillfälligheter. Allt förutsätter en orsak, som åtminstone är lika stor som dess verkan. Det ligger ju i sakens natur att exempelvis en stor framgång måste ha en stor orsak, och denna ligger oftast i en stark självtillit och stor uthållighet. Oavsett begåvningen så kan framgången likväl inte vara större än självförtroendet. Den som inte tror sig om att kunna något, han kan i regel heller ingenting, men den som verkligen tror att han KAN... ja, resultatet låter säkert inte vänta på sig. En oskriven regel utan undantag. Orsaken till att många människor med mycket goda förutsättningar sköta de mest underordnade sysslor, beror oftast just på detta: ringa tankar om den egna personen. Det är nog förresten så med oss människor i allmänhet: vi anse inte att vi bestämma vårt öde själva; att vi kan bli vad vi VERKLIGEN vill. En person, som äger ett starkt och uppriktigt självförtroende skapar kring sig en alldeles särskild atmosfär. Man får faktiskt en känsla av att hundratals hinder undanröjs ur hans väg, utan att han själv befattar sig med dem. "Han lyckas i allt, som han företar sig." Omdömet känns igen? Vad är då kanske i främsta rummet orsaken härtill? Ja, definitionen är enkel: karaktärens styrka och tankens skapande kraft resulterar i framgång. Orison Swett Marden skriver i en av sina böcker: "Om du vill genomdriva något, så rikta alla dina tankar så beslutsamt och bestämt därpå och inlägg så mycket eftertryck och kraft i din beslutsamhet, att ingen makt på jorden kan föra dig bort från ditt föresätta mål. Detta förlänar dig en obeskrivlig kraft, under det att tvivel, fruktan och bristande självtillit försvagar dig". Det skadar säkerligen inte att försöka omsätta Mardens uppmaning i praktiken. Varför människor många gånger misslyckas i sina företag, beror helt enkelt därpå, att de påbörja det föresätta verket utan den fasta föresatsen att lyckas. Osäkerhet är många gånger orsaken till att resultatet blir medelmåttigt eller värdelöst. Ty det är ju självförtroendet som anger möjligheternas storlek. Co tv ti a Hawqtym.yröf' vat/e motyoti harqjorf def ma/f/gt for 05s att oka banar/ runt så fort som md/7/qt" 5a' Jet seyrctrtc/e (Jppsa/ataqet. ' 06S* KUPP UR /VNNON&EN IDA<j!-"' 6

7 Ju större självförtroende, desto större utsikter till framgång. Det är faktiskt inte nog med att intala sig själv att man kanske kan lyckas utan man skall lyckas. "Makt är väsentligen resultatet av tankar, vilka kraftigt, livligt och oavbrutet äro riktade på ett mål och åtfölja alla våra handlingar." En gammal sanning, som ger resultat. Men det gäller att vilja att vilja HELT OCH FULLT. En sak är emellertid viktig i det här sammanhanget: den förelagda uppgiften måste vara intressant. Om exempelvis ett företags ledning inte förmått att göra arbetet intressant (vilket ju ligger i deras eget intresse) så måste man själv gå in för att göra det bästa av situationen. Det går. Föreställningen om att vi ha ett mer eller mindre oblitt öde att kämpa emot, måste vi snarast befria oss ifrån. Det är ju vi själva som måste äga sådan kraft, att vi kunna betvinga det vi vilja kalla ödet. Är vi verkligen fullt övertygade om att vi kunna genomföra en viss uppgift, trots att kanske andra anse det omöjligt, så visar just detta att det finns något inom oss, som gör oss vuxna uppgiften. Det finns inget, som så stärker och mångdubblar den egna förmågan som just självförtroende och vilja. För några år sedan skickade Hakonbolaget till kundkretsen ut ett reklamläskplån, som på första bladet hade följande tänkvärda tryck: det STORA vi gemensamt kunna, om blott det STORA vi gemensamt vilja. Ett valspråk lika lämpligt företaget som den enskilde anställde. Arne Bergenbag. TIDERNA FÖRÄNDRAS På Kulturhistoriska museet fann vi bland gamla butiksskyltar en med följande text: Amandus Karlsson, Specerier, Konfekt & Dynamit. KARAKTERISTIK "Hans hjärna är så liten, så om den låg under en fingerborg skulle den känna sig som en lus i en katedral." Hjälp EUROPAS BARN! Genom de dagliga tidningarna och skakande skildringar i radion ha vi alla här i Sverige fått taga del av under vilka utomordentligt svåra förhållanden, som de flesta av Europas folk för närvarande lever i. Helt säkert går ingen av oss oberörd inför allt det lidande, som finnes runt omkring oss. Flera av Hakonbolagets personal har väl även på skiftande sätt velat bidraga till att räcka en hjälpande hand. Som vi säkert sett har ett stort flertal av de större industriföretagen och försäkringsbolagen samt andra enskilda företag och organisationer beslutat inom sina personal- och fackliga organisationer samt verkstadsklubbar att lämna en dagsförtjänst till Europahjälpen för Rädda Barnen. Detta är en vacker tanke och en värdefull handling, som visar att det svenska folket icke vill sitta i godan ro och bara se på hur nöden utom landets gränser allt mera griper omkring sig. Vi skulle nu vilja underställa vår stora personalgrupp den frågan, huruvida inte även vi skulle göra vår insats i detta behjärtansvärda hjälparbete. Skulle inte lämpligtvis vår kontors- och lagerpersonal kunna samlas till en överläggning för att diskutera möjligheten för en liknande åtgärd. Förslagsvis skulle man då arbeta två lördagseftermiddagar för att på så sätt få ihop till en hel arbetsdag. C.-H. S.

8 Ä V L E K II Ö N 1 K A Det börjar så sakteliga våras i "den sovande staden", och den myckna snön rinner bort i smutsiga rännilar över trottoarerna. Den som under vinterns lopp lyckats sno åt sig ett par gummistövlar kan tacka sin lyckliga stjärna. De övriga få vackert finna sig i att det första utomhusbadet blir av det mindre angenäma slaget. Men med de strida vårbäckarna flyter också våra sista förhoppningar bort om att få ett nytt kontors- och lagerhus till sommaren. Som Ni val alla känner till, så fyller Gävle stad 500 år 1 sommar, och intet skulle väl ha varit roligare än att få ståta med ett nytt komplex för vänner och bekanta, som komma att besöka utställningen (vilken inom parentes sagt kommer att bli mer än dubbelt så stor som Stockholmsut- lällning n 1930). Men vi får väl hoppas på att kunna visa upp ett bättre resultat nästa gång sta'n firar jämnt sekel. För skall man tro den gamle vännen Coué, så skall ju tron verka allt (fast det kanske tar sin tid) och tror gör vi ju fortfarande... Apropos bygga och bo så är giftermålsfrekvensen f. n. tämligen hög på Hakonbolaget i Gävle. Kamrerare, "växelinor", telefonförsäljare och fakturaskriverskor gifter sig huller om buller och lever lyckliga till tidens ände, får vi väl hoppas. Vi önska dem i varje fall all den lycka, som jordelivet har att ge sina förälskade människobarn. Ja, barnen ja. De komma väl också med tiden. Storken har besökt en hel del av våra manliga tjänstemän under det senaste året. så det var nog ingen dum idé det där med moderskapspenningen... Vi ha också en annan sorts barn. Små pigga ungar med glittrande ögon och rosenröda kinder (äkta), som trippar mellan kontoret, lagret och DK med forsedlar, brev och paket och säger "tack" och "varsågod" och niger djupt och andäktigt, vilket komm?r oss att ana, att vi äro åtskilligt äldre än vad vi vill vara. Sedan Wirsäll fått resfeber ha vi fatt en ny kamrer. Han är också mycket omtyckt (åtminstone av flickorna), och vi ha sinsemellan döpt honom till "Lycko-Per", om det nu beror på hans lockiga hår eller pa hans om sydligare nejder sjungande röst, skall vi låta vara osagt. 8

9 9 Skratta om Ni kan! ÅRETS DIKT (hämtad ur Sp.-sp.-bl.) V Ä R E N J a Z gick y id stranden av en å på fårens första dag och solen sken på himlen blå, och glad var jag. Det knoppades i alla snår, och lärkan slog sin drill och vinden viskade om vår, som just kom till. Och änder summo par om par på solhcglittrad våg och tusen frågor utan svar i luften låg. Vad är väl vårens hemlighet? Varför just hon och han? Hur blev det så? Varför? Vem vet vad våren kan? GOA. Den första gång jag såg Dig, den andra den var röd, den tredje har dom slagit, så han ligger och blör. TELEFONFÖRSÄLJNING (Det var i krigets elfte timme, lagret av ransoneringsportföljer skulle lättas.) Så ha vi bra och billiga ransoneringsportföljer!? Tack, men jag ska nog inga ha. Jo köp nu! Kriget är snart slut!... KONVERSATION VID DISKEN Får jag ett halvt kilo av Ert kaffe som kostar två kr. kilot. Vi har inget kaffe till det priset! Men de säjer det är så gott!... APROPÅ FÖRKORTNINGAR Det var ett uselt f. d., sade skidlöparen, som åkte på ett fält, som var träskartat o. d. Då swingpjatten provade de smala byxorna i affären och fann, att han inte kunde trä sin stora fot genom byxbenet, beslöt han vänta t. v. modell inkommit. Den här veckan skall vi gå på handbollsmatch igen. Vi har ett alla tiders lag. De har en kedja utan motsvarighet, och man vet långt på förhand vem som skall vinna. Men det är minst lika svårt att vara publik. Sedan man i ren extas slagit sig själv och andra grön- och gulblåa och skrikit så att halsen svider som efter en bättre eldsvåda och fått sparkar så silkesstrumporna likna repstegar, går man hem för att plåstra om sina defekter men i ett saligt segerrus. Silkesstrumporna var det ja. Detta sorgliga kapitel, som tycks bli allt sorgligare. När ska de komma dessa hägrande rj-kronors outslitliga from USA? Har såpbubblan brustit för evigt? Tills vidare plugga vi emellertid engelska allt vad vi förmå för att på ett värdigt sätt kunna välkomna de efterlängtade, när den dagen kommer! Yours truly Helena.

10 En vintersaga Det var en gång en stad, som var så liten och oansenlig, att en stor del av människorna i landet knappast visste var den låg, eller att den över huvud taget fanns till. Folket som bodde i staden hade liksom andra människor sina glädjeämnen och bekymmer, och liknande problem hade man att brottas med där som annorstädes. Staden var delad i två hälfter av älven, som flöt mitt igenom, och den ena halvan kallades den gamla staden, ty den var äldst och den andra för den nya staden, eftersom den var yngst. Det hände då och då, att folket inte hade något särskilt att träta om, och då fick den lilla älven alltid utgöra tvisteämnet. Ty man kunde inte enas om vattnet som flöt genom staden var en älv eller en å. Med sorg i sitt våta hjärta åhörde den lilla älven människornas kiv med varandra om denna sak, och det berörde henne illa, ty hon ville inte, att människorna skulle vara osams för hennes skull. I grund och botten och även på ytan var det en mycket snäll och beskedlig älv, men det hade länge sjudit och kokat i hennes inre, och länge hade hon funderat på, att på något sätt klargöra för folket, att hon verkligen var en älv och inte bara en å. Visserligen hade hon visat, att hon kunde bli arg och farlig, särskilt på våren, då hon kunde ge sig till att kasta av sig istäcket så våldsamt, att isflaken hamnade nästan vid Grevens fina jaktslott mitt på det stora torget. Det var inte mer än några år sedan hon bet av ett riktigt bra stycke av den svarta svängbron, då vårkänslorna tog överhanden och båtar och isflak vräktes om varandra ut mot sjön. Nu hade hon som sagt länge funderat på en utväg, och även blivit lovad hjälp av sin kära kusin, den stora och mäktiga älvdalen. En liten gosse från den stora staden Göteborg var jämte sin mamma på väg Över bron, då gossen fick se en roddbåt i älven. Den stygga gossen, som var bortskämd med Göteborgs stora hamn och amerikabåtar, sade då till sin mamma: "Jag vill ha barkbåten, som flyter i diket". Även en mycket snällare älv än vår skulle blivit arg för en sådan grov förolämpning, och nu rann sinnet på med full kraft. Hon vände strömmen och forsade i väg så fort hon kunde upp till sin kusin älvdalen och talade om alltihop. Ja, så hände det, som med en gång gjorde den lilla staden berömd långt utanför landets gränser. Hela kusin älvdalen vräkte sig iväg för att bistå den lilla älven, dragande med sig sysslingar och hela släkten ned i älvfåran, där de fullständigt täppte till hela det vilda loppet. Så långt hade allt gått efter beräkning. Se nu var meningen den, att bara älvens släktingar hunnit samla sig bakom fördämningen, så skulle hela sällskapet ge sig av ned mot staden, och det skulle bli en färd, som människorna sent skulle glömma. Denna gången skulle det minnsann inte bli bara en bit rostig svängbro att kalasa på. Nej nu skulle hon ha både sockerbruket och banken med flera godbitar. Men fastän allt var så väl förberett och noga genomtänkt, så gick alltihop om intet. Givetvis hade det hela skett på natten, då människorna sovo, men en morgonpigg mjölkutkörare fick se vad älven och älvdalen hittat på, och nu dröjde det inte länge, förrän nästan hela landets befolkning var där med både civil och militär sakkunskap i spetsen. Där var geologer och vetenskapsmän, filmfotografer och tidningsmänniskor, radiobilar och hallå-män m. fl. Och så sattes det stopp för älvens tilltag och i stället för att taga hämnd på sin stad, skänkte den helt oväntat både berömmelse och reklam åt denna. Så i dag finns väl ingen i Sveriges land, som inte vet nästan allt om staden Lidköping, var den ligger, hur den ser ut och att den till sommarens skall ha en stor utställning. C. B. IO

11 MORGONSTUND Uti tidig morgonstund jag tar farväl utav John Blund för att redobogen stå för dagens gärning. Först skall nyponteet på för att kroppen den skall få en daglig dos av vitamin och näring. Ja, en tesked nyponmust och en riktigt kraftig dust emot maklighetens många gamla vanor. Se, det hör morgontimmen till, och tro det om ni vill: Tanken kilar faktiskt kvickt i nya banor. När vi så oss laddat opp, blir det säkert inget stopp i maskineriet även om det gnisslar. Då är sinnet spänstigt glatt, och jag tror då säkert att åt det värsta vi på dagen bara visslar. Kåwe Vad är det för stad, som ligger långt åt Hälsingland till och som ofta (av Hakonbolagets leverantörer) förväxlas med en viss masstad. Frågan kunde tänkas i en hakonitisk f rågesporttävlan. Flertalet skulle väl hitta svaret: Bollnäs. Staden är till storleken den tredje i "landet där sjöarna le". Engbergs patriotiska lovsång ger en god föreställning om våra "sjöar, berg och dal". Här märker man Norrland. Bergknallar och ansenliga höjder avteckna sig runt horisonten. Bollnäs skulle nästan helt domineras av SJ och norra stambanan om inte Hakons funnes. Men SJ har en svår konkurrent vintertid. Hela Bollnäs "sparkar". Att "ha fått sparken" har här dubbel betydelse, men att "ha tagit sparken" bara en. Det sistnämnda sker rätt ofta, men sällan åker vederbörande in. Blir det ertappning blir det sparken. Bollnäsborna är ett piggt och originellt släkte. Inte minst affärsmännen. Det speglar sig i affärsreklamen. Annonsrubriker sådana som "Jag doppar så jag skäms" och "Känner du Fia öhman, som bor uppå söder?" äro ej ovanliga. Kan läsaren hitta på mera uppmärksamhetsväckande? Tar man en titt på Bollnäs-kontorets plats i företaget finner man bl. a., att det i omsättningshänseende kommer på i8:de plats, men i omsättningsökning 1945 på n:e, så man vet aldrig... I bokstavsordning ligger vi som hittills obesegrad 2:a, och i turordning för nybyggnation, enl. obekräftat rykte, som etta... I varje fall har både hakonsfolket och övriga bollnäsbor ont i nacken nu. Varför de? frågar läsaren. Jo, det sägs, att de gå och bliga efter ljusskylten på Hakons nybygge, som de i andanom se resa sig över stans skyskrapor. En föraning av vår ha vi haft några dar i ett strålande väder, som t. o. m. kolliderade med helgdagarna. Hela stan var ute och luftade vinterkläderna innan de ska hängas in i garderoben efter preparering med Allomal, Paradimal, Maletta DDT 3, Naftalin, Trix eller Pregmal. Bebådelsedagen med sin sällsporda våffelnjutning har haft premiär här. Enligt nu ingångna rapporter har även övriga delar av landet varit med om evenemanget. "Nej, nu är du för långrandig, din pratsjuka..." (mina blickar falla på Klärre & C:os julklapp) utbrister läsaren. Även om man ej tillviter mej ett sådant epitet måste jag nog tillstå, att även med mitt mått mätt blev detta en aning för långt. Vox. r 1

12 HAKONSMÄSTERSKAPEN en succé Publikbilden från målet flankeras t. v. av Ludvikas Birgit Stenquist och Uppsalas Lasse Nilsson, segrare i resp. dam- och herrklassen och t. h. av det segrande laget Uppsala-laget. I undre raden synes glatt leende Ludvika-disponenten Alex Larsson och tvåan i herrklassen Stig Tranberg, Sundsvall. Hakonbolagets första skidmästerskap gick av stapeln söndagen den 17 februari i Ludvika. Vädret var soligt med temperaturen omkring noll, och allt var bäddat för den succés, som inte heller uteblev. Tävlingarna hade samlat 69 deltagare från de olika avdelningskontoren, och på startplatsen vimlade det redan vid åttatiden på morgonen av åksugna ungdomar av alla åldrar. Starten gick programenligt, och undan för undan störtade målmedvetna skidlöpare av bägge könen ut i spåret, beredda att slå ett slag för sitt lag. Banan, som mätte 7% km, kördes två varv av herrarna och ett av damerna. Banläggare var lagerchefen vid Ludvika-kontoret, Teodor Fennrick, som hade all heder av det omväxlande och trevliga spåret. Vid starten, som också var mål, hade goda och förutseende arrangemang vidtagits. Där fanns uppeldade omklädningsrum, dusch och gratis utskänkning av varm choklad. Efter halva banan leddes herrklassen av Stig Tranberg, Sundsvall, på tiden 34.47, närmast följd av Lasse Nilsson, Uppsala, och Einar Måne, Karlstad, på Att slutstriden skulle komma att stå mellan dessa tre, blev snart uppenbart. Först i mål var som väntat Einar Måne med startnummer 3, som stakade in på goda Men Månes tid stod inte lång stund, ty nu kom Uppsalas frejdade långdistanslöpare Lasse Nilsson, som vräkte sig in över mållinjen i prima kondition. Tiden knäpptes av till Men ännu var 1 Z

13 Stig Tranberg ute i spåret! Skulle han kunna hota Lasse? Men Lasses tid stod sig. På fina lyckades dock Tranberg belägga andra plats med 35 sekunder tillgodo på Måne. I damklassen segrade spänstiga Ludvikamästarinnan i orienteringslöpning Birgit Stenquist med nära 4 minuter till godo på tvåan Solweig Johansson, Karlstad. Birgits tid blev så bra som Efter tävlingarna följde middag på Gillet med prisutdelning. Disponent Larsson höll tal för kamratskapet och uttalade en förhoppning, att Hakonbolagets skidmästerskap skulle bli en institution, som ytterligare skulle sammanbinda de olika avdelningskontoren med varandra en förhoppning som åtminstone alla där närvarande delade. Sång följde så av Ludvika-kontorets välsjungande Sven Byberg, varefter disponent Carl Hakon Swenson talade å Huvudkontorets vägnar och tackade arrangörerna för deras goda insatser. Så kom prisutdelningen. Det av direktör Hakon Swenson skänkta vandringspriset till bästa lag erövrades av Uppsala-kontorets stronga trio Margit Sahlman, Lasse Nilsson och Elof Eklund. Prissamlingen i övrigt bestod av ett femtiotal trevliga och praktiska ting, som mottogs med syn- och hörbar förtjusning av därav förtjänta. Dessutom erhöll envar tävlande, som fullföljt loppet, en dalahäst som minne från denna Hakonbolagets första och i allt lyckade skidtävling. De bästa resultaten blev: Herrklassen: 1) Lasse Nilsson, Uppsala, ; 2) Stig Tranberg, Sundsvall, ; 3) Einar Måne, Karlstad, ; 4) Elof Eklund, Uppsala, ; 5) Thure Englund, Sundsvall, ; 6) Sven-Olof Sundquist, Borlänge, ; 7) Roland Ahrnberg, Borlänge, ; 8) Nils Wollrathsson, Borlänge, ; 9) Roland Ahlm, Västerås, ; 10) Hans Eriksson, Västerås, ; 11) Uno Gregoriusson, Södertälje; 12) Lennart Olsson, Sundsvall; 13) Erik Olsson, Ludvika; 14) Åke Lindgren, Södertälje; 15) Karl Envall, Borlänge; 16) Tord Olsson, Karlstad; 17) Gunnar Norman, Ludvika; 18) Bengt Lindholm, Sundsvall; 19) Georg Nilsson, Eskilstuna; 20) Alf Lagerström, Västerås. Damklassen: 1) Birgit Stenquist, Ludvika, 42.22; 2) Solweig Johansson, Karlstad, 46.13; 3) J. M. Lindström, Sundsvall, 46.32; 4) Siv Blomqvist, Sundsvall, 46.32; 5) Margit Sahlman, Uppsala, 46.51; 6) Maj-Britt Carlsson, Västerås; 7) Barbro Gustafsson, Sundsvall; 8) Ragnhild Johansson, Ludvika; 9) Greta Granlund, Borlänge; 10) Karin Kypengren, Borlänge. Lagtävlan: 1) Uppsala ; 2) Sundsvall ; 3) Karlstad ; 4) Borlänge ; 5) Ludvika ; 6) Västerås ; 7) Borlänge II; 8) Sundsvall II; 9) Södertälje; 10) Ludvika II; 11) Västerås II; 12) Eskilstuna; 13) Norrtälje; 14) Örebro; 15) Gävle; 16) Eskilstuna II; 17) Örebro II. ÅRSFEST I VÄSTERÅS Så här års brukar sedvanliga årsfester hållas och Västeråskontorets livaktiga idrottsförening HPIF samlades också häromdagen för att enligt statuterna klubba genom förhandlingslistan för Styrelsen, som så när som på klubbmästaren kvarstår, avtackades av kontorschef Lars Levén. Nuvarande styrelsen utgöres av herrar Lundberg, Ohlstam, Wieweg och Norén. Förutvarande klubbmästaren hr Falk ledde aftonens underhållning på ett suveränt sätt. G. N. 13

14 Uppåt i KARLSTAD Omvallning för»kram» i ÖREBRO Hakons damer upprepade fjolårets seger i korp.-stafetten på skidor i Karlstad den 9 mars och anses numera som oslagbara pa våra breddgrader. I det segrande damlaget åkte Laila Eriksson, Margareta Pettersson och Solveig Johansson. (Tvåa vid Hakonmästerskapen i Ludvika.) Även herrlaget placerade sig väl och kom på fjärde plats av 33 startande lag. Från idrottsfronten i Karlstad kan vidare rapporteras att damerna tagit initiativet och startat ett handbollslag och att träningen inom kort torde vara i full gång. Men det är inte bara damerna som äro akiva. Enligt uppgift har fotbollslagets fruktade vänsterinner Rune Blecken tagit ner fotbollsskorna från hyllan, och då kan man vara säker på att det inte skall dröja länge förrän träningen kommer i gång. Vid en kort intervju med Bleckert förklarade denne att han hoppas mycket på den kommande säsongen. Om det kunde ordnas med Hakonsmästerskap med utslagstävlan mellan de olika kontoren, skulle intresset säkert bli ännu större för denna sport, men vi kommer nog att få många hårda matcher i korpserien här i sta'n, så intresse kommer det nog att finnas ändå, slutar han. Något mer finnes ej att rapportera från denna front, då det för närvarande råder en s. k. mellansäsong och några större tävlingar ej äga rum. Söndagen den 17 mars anordnade Örebrokontoret sitt första K. M. på skidor. Samlingsplatsen var "Scoutstugan" i Mellringeskogen. Morgonen var strålande, och dagen bjöd på gott före, fast det till viss del vållade vallningsbekymmer. Klassindelning: seniorer 19 år och äldre, bana 8 km.; juniorer år, bana 4 km. Som segrare utgick löparfenomenet Mats Wimbladh på tiden 0.37,4, varefter följde nio mer eller mindre svettiga individer. Juniorsegrare blev Börje Andersson efter en hård strid med sig själv! 1 damklassen ställde ingen upp, men damerna lyste ändå med sin närvaro ute i terrängen, dar de med sina förförelsekonster t. o. m. kunde locka en och annan tävlingsåkare att, efter omvallning för "kram", köra ett tredje varv. Efter tävlingen inmundigades medhavda gudadrycker, däribland Corona Mocca och Luxus samt en och annan sägs dricka H. S. cacao. Så var vi framme vid prisutdelningen där hrr Adolfsson och Lewin (även utmärkta tidtagare) överräckte många fina pris, varav en del skänkts av intresserade. SAND IN REFERAT till Hakoniten från tävlingar och sammankomster. 14

15 *s Träff i LIDKÖPING Hakoniterna i Lidköping hade personalfest onsdagen den 13 mars å fru Lundgrens pensionat. Det var ett 40-tal glada ungdomar som vid 1: i 8-tiden bänkade sig kring två vackert dekorerade långbord för att aväta en enkel supé. Sammankomsten hade ordnats för att avskedhylla tre kamrater, som av skilda anledningar nu försvinner ur kamratkretsen. Men alla kände på sig att detta icke var den enda. orsaken, och redan bordsvisan skvallrade om att något ovanligt var i görningen. Carl Thorell talade först och tackade de flyttande kamraterna å lagerpersonalens vägnar. Kontorspersonalens hyllning framfördes av Curt Berggren med kanske en särskild adress till Hjördis Andersson för vad hon betytt som kamrat och glädjespridare, inte minst hennes insats som god pianist i Hakonorkestern. "Vad sedan dessa träffar betyder för oss själva och firman", yttrade talaren vidare, "kan inte nog värdesättas. Vi hoppas på många efterföljare". En redogörelse för vår egen personaltidning, "Hakoniten" och dess snara tillblivelse följde därefter. Denna idé är så god att alla måste inse vad tidningen kommer att betyda för oss, om vi sköter den rätt. Med andra ord, "Hakoniten" blir vad vi själva gör den till. Elin Larsson uttalade sin stora tillfredsställelse och ställde mycket stora förhoppningar på tidningen. Hon föreslog bildandet av en kamratförening och understöddes livligt av samtliga. Karl Johansson talade för samma sak och hoppades mycket av en ev. idrottssektion, där alla aktivt borde deltaga i utövandet av någon idrott. Vad personalen gör för sin egen trivsel, det gör vi för firman, och vad vi gör för firman gör vi för oss själva. 'Bilda klubbar! Ovanstående uppmaning verkar kanske överflödig i en tid då klubbar med de egendomligaste syften skjuter upp som svampar ur jorden. Men här är givetvis inte fråga om vilken klubb som helst. Nej, långt därifrån. Den här klubben bör vara en samlingsplats, där dagens aktualiteter ventileras, där personalen knyter den verkliga kontakten, lär känna varandra, förstå varandra och uppskatta varandra. Alltså en kontrapunkt, som bör stimulera kamratandan att i allt vidare utsträckning bli förhärskande. Att komma varandra nära i det dagliga jäktet annat än avdelnigsvis förstås är ju faktiskt omöjligt. Åtminstone på de större kontoren, där ständigt nya ansikten dyker upp. Firman går lyckligtvis framåt. Här i Västerås har vi flickor en så'n där klubb. Den har nu dryga fem år på nacken och har med åren blivit allt mera vital och livaktig. Anslutningen är så gott som hundraprocentig, och vi träffas en gång i månaden under enkla och okonventionella former. Lokalfrågan är ju ofta den springande punkten, men det brukar gå fint att abonnera ett rum på ett bra kondis helst då någonstans där det finns piano och där man får härlig gräddtårta. Beträffande underhållningen finns säkert förmågor, som är villiga att stå till tjänst. Kanske gömmer sig en liten sångfågel vid bokföringsmaskinen, och kanske någon flink maskinskriverska behandlar klaviaturen lika mästerligt som tangentbordet. Någon berättar kanske om en händelserik semester, recenserar en akutell bok eller film, och den som är hängiven lyriken, läser säkert högt någon gång, om man ber vackert. För övrigt brukar vi alltid handarbeta. Flitiga fingrar trollar för att hålla strumpkontot i schack, och de mest skiftande plagg växer fram under muntert

16 klirrande stickor. Våra flickor är rena experter på området, och vi jämför och beundrar villigt varandras alster. Men klubben är inte bara till för inbördes beundran och renodling av egoismen. Vi har också "sociala ambitioner" d. v. s. de som kan och vill avstår en krona av månadslönen, de övriga femtio öre, varefter medlen går till något behjärtansvärt ändamål. En följd av år skickade vi varje månad pengar och vid julen dessutom kläder, leksaker och godis till en behövande familj i Norrland. Sista åren har vi huvudsakligen genom "Rädda Barnen" lämnat vår skärv till hjälp åt barn i våra härjade grannländer. För ordningens skull har vår klubb en styrelse, som består av ordförande-värdinna, en sekreterare samt en betrodd person, som förvaltar kassan. Vår ritual är naturligtvis inte den allena saliggörande utan framhålles enbart som exempel. Och om någon läsarinna tycker det hela verkar trevligt, hoppas vi livligt att ni beslutar starta något liknande. Beslut och handling är ju som bekant ett hos kvinnan, och ni kommer inte att ångra er, ty att vi trivs med vår klubb och uppskattar den till fullo försäkrar Prissey. Förlåt, hur var namnet? JO kr. att förtjäna På nyåret stack en liten grabb in huvudet genom dörren till Red:? allra heligaste. Förlåt, hur var namnet? sade Red. Ja, det är just det som är frågan, sade grabben. Jag tänker bli en ständigt återkommande figur i Hakonbolagets annonsering och propaganda i övrigt. Vad tycker Red. jag skall heta? Du kan väl heta... Red. gned sina geniknölar. Det var verkligen inte lätt att klara ut. Ärade läsekrets! Vi hänskjuter frågan till Er. Bästa namnförslaget, för- och efternamn, belönas med 50 kr. Grabben är cirka 5 år gammal, pigg och rask och mors hjälpreda. Han springer gärna ärenden för henne. Helst skickar hon honom till affärerna med Hakonsmärket, ty de har hennes fulla förtroende. Namnförslagen skall vara insända till "HAKON IT EN", Hakonbolagets Huvudkontor, Västerås, före den 1 ma)

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick.

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick. 6. Jamila kunde inte somna natten innan det var dags. Hon försökte ligga så still som möjligt, så Kamal inte skulle bli orolig och förstå att någonting var i görningen. Han skulle iväg på morgonen och

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer