Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter Grupper Gruppmöte Treklövern, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Gruppmöte S, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Gruppmöte Sd, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport tertial 2 skickas separat 4. Svar på remiss angående förslag till upphandlingspolicy bilaga 5. Anläggningsbidrag för Öresunds golfklubb bilaga 6. Förslag till taxa för årskort på Karlslundsbadet - bilaga 7. Förslag till taxa för försäljningsvagn vid badstränder bilaga 8. Förslag till hyra för Landskrona Dansstudio skickas separat 9. Förslag till yttrande över anpassning av Idrottsplatsens huvudarena - bilaga 10. Rapporter Skrivelse angående Viarps ridanläggning 11. Diarielista 12. Övrigt Protokoll från finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson på tel eller senast tisdagen den 17:e september kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Er Referens KS 2013/00237 Handläggare Vår Referens Fredrik Johansson Remiss om upphandlingspolicy för Landskrona stad Ärendebeskrivning Juridiska avdelningen, Upphandlingsenheten, har tagit fram en ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsen har beslutat (AU ) att översända framtaget förslag till ny upphandlingspolicy tillsammans med tillämpningsanvisningar för Landskrona stad till samtliga nämnder och helägda bolag för yttrande. Ärendets beredning Fritids- och kulturförvaltningens inköpssamordnare har berett ärendet tillsammans med förvaltningschefen. Det är i första hand Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som fastställer hur offentlig upphandling ska gå till. Den nya upphandlingspolicyn är i jämförelse med den befintliga (KF ) uppdaterad till aktuellt lagrum samt betydligt kortare. Den är även skriven så att innehållet inte blir känsligt för eventuella förändringar i lagstiftningen. Mer föränderliga riktlinjer finns istället i tillämpningshänvisningarna. Liksom tidigare föreskrivs att upphandlingspolicyn antas av Kommunfullmäktige medan tillämpningsanvisningar antas av Kommunstyrelsen. Det sker en viss förändring av upphandlingsenhetens och nämndernas roll. I den nya policyn får upphandlingsenheten ett tydligare uppdrag att styra upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten ska kvalitetssäkra alla formaliserade upphandlingar som nämnderna genomför med undantag för entreprenadupphandlingar i Teknik- och Servicenämnden. I den nya policyn ska nämnderna rapportera förvaltningens samlade upphandlingsbehov och, inte som tidigare, bara planerade inköp där samordningsmöjligheter finns. Förvaltningarnas inköpssamordnare får en starkare roll i den nya policyn. Det anges att samordnaren ska ingå i förvaltningarnas ledningsgrupp eller ha regelbunden närvaro där. I den nya policyn sker en skärpning ifråga om användandet av sociala och etiska krav och miljökrav. Vidare är det nytt att jämlikhet, företagarvänlig upphandling och livscykelanalys ska beaktas. Det införs en gräns för direktköp. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(3) Under gränsen för direktköp (som anges till ett prisbasbelopp i tillämpningshänvisningarna) behöver inte någon formell upphandling ske. Det sker även en skärpning av kraven på uppföljning. Det ska upprättas en uppföljningsplan för alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ( kr i dagsläget). I den nya policyn finns, till skillnad från i den befintliga policyn, inte några avsnitt om lagstiftning, sekretess eller muta och jäv. Istället finns en allmän bestämmelse om att all upphandling ska utföras på ett väl förberett och professionellt sätt. Vidare anges att kommunens nämnder ansvarar för att gällande lagstiftning, kommunens policy och riktlinjer följs. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är välkommet med en ny policy på upphandlingsområdet. Den nya policyn går hand i hand med utvecklandet av en upphandlingsenhet som tar det samlade ansvaret för upphandling i staden. Det mer koncentrerade formatet gör policyn mer lättillgänglig. Den nya policyn innebär att förvaltningarna får stöd från upphandlingsenheten vid nämndspecifika upphandlingar. Dessutom förläggs ansvaret för samordningen i större utsträckning på upphandlingsenheten och i upphandlingsnätverket än på förvaltningsnivå. Det gynnar en mer effektiv samordning än tidigare. Det är bra med en tydlig gräns för direktköp som möjliggör för verksamheten att tillgodose mindre behov på ett enkelt sätt. Dock bör man överväga om inte gränsen bör dock sättas högre än ett prisbasbelopp, såsom 1,5 eller 2 prisbasbelopp. Det nya elektroniska upphandlingssystemet innebär bättre förutsättningar för upphandlingsarbetet genom tillgång till mallar och effektivare handläggning. Även kravet på uppföljning innebär på sikt en ökad kvalitet. Policyn innehåller på sina ställen en tendens till gränslöshet i sina formuleringar. I punkt 7c anges till exempel att Förvaltningens samlade upphandlingsbehov för nästkommande kalenderår skall i god tid kommuniceras till upphandlingsenheten. Samlade upphandlingsbehov innebär allt som skall inköpas av varor och tjänster, vilket naturligtvis är både omöjligt och olämpligt. Meningen måste vara att huvuddragen i planerade inköp skall kommuniceras och då måste detta framgå i formuleringen. Det är naturligtvis inte heller så att alla inköp är kända så långt i förväg. Alla kommunala verksamheter är inte så förutsägbara. Man skall kunna leva efter vad som faktiskt är angivet i en policy inte själv behöva göra en tolkning av vad författaren menat. Under avsnittet ansvar och organisation anges att Kommunens nämnder ansvarar för att gällande lagstiftning, kommunens policy och riktlinjer efterlevs. Några andra hänvisningar till nämndens ansvar bör inte finnas i policy eller tillämpningshänvisningar, utan överlämnas till nämndens eget beslut om sin organisation och delegation.

4 3(3) Policyn bör heller inte innehålla bestämmelser om hur förvaltningens ledningsarbete skall vara organiserat. Nu finns en skrivning om att upphandlingsansvarig skall finnas representerad i förvaltningens ledningsgrupp eller åtminstone närvara frekvent. Det är en detaljstyrning som inte bör finnas i en policy, utan överlämnas till förvaltningsledningens eget omdöme. Ingen annanstans finns bestämmelser om hur en ledningsgrupp skall formas. Det saknas en begreppsdefinition som bilaga till policy och tillämpningsanvisningar. En sådan är viktigt för att underlätta förståelsen ute i organisationen. Det är rimligt att staden har en policy som anger att man ska avropa från befintliga avtal. Upphandlingsenheten tillhandahåller en avtalsdatabas för detta syfte. Dålig ramavtalstrohet beror inte bara på brist på information. För att uppnå hög ramavtalstrohet bör avtalen tillgodose alla förvaltningarnas behov på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det behöver inte stå i motsättning till hela kommunens samlade nytta. Förvaltningen har inget att erinra mot upphandlingspolicyns krav på att beakta sociala och etiska krav, jämlikhet, miljökrav, företagarvänligt upphandling och livscykelkostnadsanalys. För att dessa krav ska få verkligt genomslag krävs emellertid att det finns resurser till kompetensutveckling för upphandlare samt tydliga anvisningar och mallar. Det framgår inte tydligt om det är respektive nämnd eller upphandlingsenheten som har ansvar för att tillhandahålla sådan kompetensutveckling. Ifråga om företagarvänlig upphandling anges i tillämpningshänvisningarna att en omfattande marknadsundersökning ska genomföras. Det behövs utbildning och stöd från upphandlingsenheten för att genomföra detta. I tillämpningsanvisningarna framgår att sociala och etiska krav ska ställas via en nationell uppförandekod. Det ska även tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram kontraktsvillkor när det gäller vissa branscher. Det är viktigt att Fritids- och kulturförvaltningen får insyn i detta arbete. När det gäller jämlika Landskrona är det mer otydligt hur tillämpningen ska ske. En möjlighet är att personalavdelningen och upphandlingsenheten tar fram mer konkreta riktlinjer. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Fritidsnämnden besluta att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som nämndens eget svar på remissen Göran Nyström Förvaltningschef Fredrik Johansson Utredare

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Anpassning av bidrag till Öresunds golfklubb. Öresunds golfklubb äger inte den anläggning som medlemmarna spelar på. Föreningar med den konstruktionen får ange sin hyra för4 anläggningen och kan då få ett särskilt anläggningsstöd. Vid kontroll av klubbens verksamhet har det visat sig att den hyra de uppger är informell. Klubbens medlemsavgift går så gott som uteslutande till anläggningsägaren. Klubben får en liten summa som används till att finansiera medlemskap i golfförbund och golfdistrikt samt mindre andra kostnader. Formellt är därför klubben inte berättigad till anläggningsstöd. Klubben har dock en relativt välbesökt verksamhet för barn från Häljarp. Förvaltningen föreslår därför att klubben får ett mindre anläggningsbidrag som anpassas till det utfall per aktivt barn som Landskrona golfklubb och S:t Ibbs golfklubb erhåller. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna enligt förslaget Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

17 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Förslag till införande av årskort Bakgrund. Karlslundsbadet har inget årskort som gäller enbart för bad. Det finns ett friskvårdskort som inkluderar bad och deltagande i olika former av gymnastik. Andra badanläggningar har årskort som gäller enbart för bad och det vore lämpligt att införa ett sådant även för Karlslundsbadet. Ett årskort bör gälla ett år från köpdatum. Förslag till pris inklusive moms för barn/ungdom 0-17 år 1200 kronor och för vuxna 2000 kronor. Denna prisnivå harmonierar med de som gäller på andra större bad. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta i enlighet med förslaget. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Taxa för uppställning av försäljningsvagnar vid badstränder och idrottsanläggningar. Det förekommer att verksamheter vill placera försäljningsvagnar på allmän mark eller på tomtmark intill idrottsanläggningar och badstränder. Detta kan vara en bra service till besökarna och bör därför bejakas. Det är också viktigt att en hyra för marken tas ut eftersom försäljning innebär viss tillkommande skötsel för förvaltningen (mindre rationell gräsklippning, skräpplockning etc.) och att konkurrensförhållanden inte bör snedvridas i förhållande till samma typ av försäljning från fast lokal intill. Malmö kommun tar ut årshyror för försäljningsvagnar på 20 till kronor beroende på storlek. För Landskrona föreslås en taxa på de markområden som fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för på 2000 kronor per månad, 1000 kronor per helg och kronor per år. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen taxa Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

19 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsens budgetberedning Ställningstagande om krav för svensk elitfotboll på Idrottsplatsens arena från 2014 Bakgrund På uppdrag kommunfullmäktige har representanter från Landskrona Bois, stadsledningskontoret och fritids- och kulturförvaltningen behandlat Fotbollförbundets arenakrav för svensk elitfotboll från Övriga arenakrav Vid första mötet , beslutades att ställningstagandet om att ersätta befintlig gräsplan med framtida ny gräs- eller konstgräsplan på Idrottsplatsen arena avhandlas på separat möte. Parterna enades om följande förhållningssätt till övriga arenakrav som Idrottsplatsens arena inte uppfyller idag avseende Svenska fotbollsförbundet minimikrav för Superettan. Kostnad Omklädningsrum med 5 duschar och 3 toaletter. 300 tkr Rum för medicinsk behandling. 100 tkr Lokal för dopingkontroll 100 tkr Dörrar och grindar vid alla entréer. 250 tkr Reservkraft för högtalarsystem. 150 tkr Summa kostnader övriga arenakrav tkr Avseende kravet om antal toaletter motsvarande Idrottsplatsens publikkapacitet på personer, ansöker Landskrona Bois om dispens om toalettkapacitet för publik över personer. Landskrona Bois anmäler också att, i de fall då publiken överskrider personer, utrustas arenan med tillfälliga toaletter. Gräsplan- konstgräsplan Vid nästa möte avhandlades frågan om framtida utbyte av befintlig gräsplan på Idrottsplatsens arena. Enligt fotbollförbundets arenakrav för 2014 accepteras både naturgräs samt konstgräs enligt Fifa 2 Star-standard. Fritids- och kulturförvaltningen redovisade förväntade konsekvenser vid val av gräs- respektive konstgräsunderlag. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

20 2(3) Ny gräsplan En 60 cm djup växtbädd förses med dränering, bevattning och planvärme. Därefter anläggs en ny gräsmatta, som behöver tre månader för att etableras i växtbädden. Den mobila plantäckningen kan användas i kombination med planvärme under mars - april samt vid behov under säsong före match. Den största skillnaden mot tidigare blir att växtbädden kan värmas på konstgjord väg och påskyndar därmed grästillväxten under vårvintern. Det innebär också att värmen måste upprätthållas i växtbädden tills rätt utomhustemperatur uppnåtts. Andra aspekter är miljöhänsyn och högre driftskostnader. En ny gräsplan med planvärme och plantäckning förbättrar möjligheterna att åstadkomma en god spelplan, men det får det inte uppfattas som en garanti. För övrigt gäller samma skötsel som på befintlig gräsplan. Kostnader Investeringskostnaden för ny gräsplan är cirka 9 Mkr. Driftskostnaden är 275 tkr per år för gräsplan, utan planvärme Planvärmekostnaden beräknas till 600 tkr. (2.000 kronor per timme) Driftskostnaden är totalt 875 tkr för gräsplan, med planvärme. Nyttjandegraden är beräknad till 200 timmar per år. Driftskostnaden är kronor per timme, utan planvärme. Driftskostnaden är kronor per timme, med planvärme. Totalkostnad fördelat på 10 år Investeringskostnad, inklusive 4 % ränta per år är cirka tkr Driftskostnaden per år är cirka 900 tkr Totalkostnad för ny gräsplan per år är cirka tkr Ny konstgräsplan En 40 cm djup sten- och grusbädd förses med dränering, bevattning och planvärme. Därefter anläggs konstgräsmattan som toppas med sand och gummimaterial. Planvärmen används endast när det uppstår ett akut behov, till exempel vid kraftigt snöfall eller risk för isbildning på planen. En konstgräsplan erbjuder ett jämnt underlag över hela säsongen och är spelbar hela året. Med dagens konstgräskvalité och skötsel, bedöms livslängden till 10 år med en beräknad belastning av 500 timmar per år. För anläggningsägaren innebär konstgräs lägre driftskostnader och effektivare underhåll.

21 3(3) Kostnader Investeringskostnaden för ny konstgräsplan är cirka 7 Mkr. Driftskostnaden är totalt 125 tkr per år. Planvärmekostnaden beräknas till 100 tkr. Nyttjandegraden är beräknad till 500 timmar per år. Driftskostnaden är 250 kronor per timme, utan planvärme. Driftskostnaden är 450 kronor per timme, med planvärme. Totalkostnad fördelat på 10 år Investeringskostnad, inklusive 4 % ränta per år är cirka 900 tkr Driftskostnaden per år är cirka 500 tkr Totalkostnad för ny konstgräsplan per år är cirka tkr Ställningstagande Parterna enades om att föreslå kommunfullmäktige att: besluta om övriga arenakrav till en kostnad av 900 tkr besluta om en ny konstgräsplan med planvärme som framtida underlag på Idrottsplatsens arena. I avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut i ärendet, ansöker Landskrona Bois om dispens för kraven på planvärme och plantäckning på befintlig gräsplan för säsongen Utgifter / kostnader budget 2014 Kostnad Upprustning övriga arenakrav, driftbudget 900 tkr Konstgräsplan med planvärme, investeringsbudget tkr Summa utgifter / kostnader - samtliga arenakrav tkr Fritids- och kulturförv. Landskrona Bois Stadsledningskontor Göran Nyström Kenneth Håkansson Stefan Johansson

22 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsens budgetberedning Ridanläggningen i Viarp Ärende Ridanläggningen i Viarp (Viarp 5:5) är i stort behov av upprustning. Fastigheten ägs av kommunen och lyder under mark- och exploateringsenheten. Fastigheten har upplåtits med arrendeavtal till Viarps kör & ridklubb under många år. Föreningen har själv uppfört och äger två ridhallar på fastigheten. Övriga byggnader ägs av kommunen. Det fd. boningshuset och en lada är i så dåligt skick att endast rivning är ekonomiskt försvarbart. I dessa byggnader har föreningen kansli, omklädningsrum, toaletter, lektionssalar, förråd och verkstad. Stallbyggnaden är i acceptabelt skick, men nya bestämmelser för djurhållning gör att stallet måste utvidgas för att ge hästarna mer utrymme och att alla kan vara i box. Föreningen har tagit fram en om- och nybyggnadsplan för anläggningen. Kostnaderna för detta är beräknat till 9,6 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslog kommunstyrelsen i sin budgetskrivelse att kommunen skulle stödja föreningens planer genom att gå in med en kommunal borgen på 4 miljoner, vilket var den uppgift om lånebehov som föreningen lämnat. För övrig finansiering har man sökt stöd från olika fonder och har även en del egna medel. Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppkom en diskussion om ridanläggningen i Viarp i samband med att budgeten för 2014 behandlades. Fullmäktige beslöt att ge Stadsledningskontoret i uppgift att i samverkan med Mark- och exploateringsenheten och Fritids- och kulturförvaltningen återkomma till kommunfullmäktigemötet i november med ett förslag om hur ridanläggningen i Viarps upprustningsbehov kunde lösas. Berörda förvaltningar har haft en överläggning i frågan och samrått med Viarps kör & ridklubb. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

23 2(3) Förslag 1) Fastigheten upplåts med tomträtt till ridklubben med ändamålet ridskola. De byggnader som kommunen äger säljs i samma avtal till ridklubben för en krona. Tomträttsavtalet upprättas med en marknadsmässig avgäld, men kompletteras med ett sidoavtal som sägar att så länge tomträtten innehas av Ridklubben och man bedriver ridskola på ideell basis, så kommer kommunen endast att debitera föreningen 3000 kr, dvs samma som arrendeavgiften är idag. 2. Kommunen beviljar föreningen borgen för ett lån som avvägs till behovet mellan ombyggnadskostnaden och vad föreningen kan få beviljat genom sina fondansökningar. 3. Föreningen får, i likhet med vad Tågarpsortens ridklubb fick vid byggnation av deras nya ridhall, ett bidrag till räntekostnaderna för lånet. Konsekvenser Med denna konstruktion får föreningen en fastighet som går att belåna i bank mot säkerhet. Alla byggnader får ridklubben som ägare och underhållsansvaret blir på så sätt tydligt. Storleken på borgensbehovet är beroende av faktisk byggkostnad, föreningens möjlighet att mobilisera ideella krafter i processen och utfallet av de fondansökningar som gjorts. De fonder man sökt stöd från är Idrottslyftet, Allmänna Arvsfonden, Crafoordska fonden och Sparbanken Öresund. En särskild problematik rör föreningens möjlighet att finansiera de nya driftskostnader man får. Visserligen bör energi och kostnader för akut underhåll reduceras, men man får kostnader för ränta på lånet och behöver sätta av medel för framtida underhåll. Dessutom måste man amortera på lånet och får då en likviditetsbelastning. För 2012 redovisade föreningen ett resultat kring 500 tkr och prognosen ser likvärdig ut för innevarande år. En annan problematik rör rättvisan i stödet till ridklubbar och de anläggningar man nyttjar. Landskrona ridklubb är i kommunägda lokaler och har av tradition nolltaxa på sitt utnyttjande. Viarps rid & körklubb och Tågarpsortens ryttarklubb äger huvuddelen av sina anläggningar och hyr resten av kommunen eller privat ägare. Det ger olika förutsättningar för föreningarnas verksamhet. Viarps kör & ridklubb upplever därför att de tvingas hålla betydligt högre avgifter för ridlektioner än vad Landskrona ridklubb gör. Det, menar man, skapar orättvisa konkurrensförhållanden mellan föreningarna I den utredning som fritids- och kulturförvaltningen nyligen genomförde över stödet till idrotten blev resultatet att stödet per aktiv ungdom var 4500, 1500 och 1200 kronor för föreningarna Landskrona ridklubb, Tågarpsortens ryttarklubb och Viarps kör & ridklubb. Förhållandena är inte helt likartade. Man bedriver lite olika typer av verksamhet. Att kommunen äger ridanläggningen vid Karlslund är av speciell betydelse, eftersom det är den anläggning som är mest tillgänglig och dit den stora mängden barn kan ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

24 3(3) Med det beslut som fattats om utbyggnad av ridanläggningen i Karlslund kommer stödet till Landskrona ridklubb dessutom att öka ytterligare. Uppenbart måste rättvisefrågan beaktas när det slutliga anläggningsstödet till Viarps kör & ridklubb bestäms. Detta kan dock inte anges nu, utan är beroende på hur ombyggnadskostnad och finansiering från externt håll slutligt faller ut. För att detta skall kunna lösas på ett rimligt sätt krävs ett ramtillskott till fritidsnämnden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna tomträttsavtal i enlighet med förslaget. Att bevilja Viarps kör & ridklubb proprieborgen på lån med maximalt X miljoner kronor, inklusive nuvarande borgensåtaganden, på villkor som kommunstyrelsen kan komma att ställa. Att ge fritidsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med besked om slutligt behov av bidrag för räntekostnad och övrigt anläggningsstöd. Göran Nyström Per-Mikael Svensson Mårten Olsson Fritids- och kulturchef Ekonomichef Mark- och exploateringschef

25

26

27

28

29

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Landskrona stad LANDSKRONA STAD KOMMUNSTYRELSEN Ank. 2014-11- 2 O Teknik- och servicenämnden Datum 2014-11-12 5(13) TSN 92 2014/649/010.200 Remissyttrande KS 2014/00453 - Granskning av den interna kontrollen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2008-09-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla att förvaltningschefen enligt

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-02-05 Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/2012-045 Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning.

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning. H2) Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen - :'t Datum E1' Referens 2015-03-25 Lundskronu stod llaitdläggare Redovisningschef Vår Referens ;y Jonas Lundqvist 7/7 l, ;y Q_ / Kommunstyrelsen Avgifter för

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KS 3 16 JAN 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-12-12 Diarienummer KSN-2012-0995 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2010-09-29 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 13

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 KS 4 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 Kommunstyrelsen Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde Förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer