Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter Grupper Gruppmöte Treklövern, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Gruppmöte S, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Gruppmöte Sd, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport tertial 2 skickas separat 4. Svar på remiss angående förslag till upphandlingspolicy bilaga 5. Anläggningsbidrag för Öresunds golfklubb bilaga 6. Förslag till taxa för årskort på Karlslundsbadet - bilaga 7. Förslag till taxa för försäljningsvagn vid badstränder bilaga 8. Förslag till hyra för Landskrona Dansstudio skickas separat 9. Förslag till yttrande över anpassning av Idrottsplatsens huvudarena - bilaga 10. Rapporter Skrivelse angående Viarps ridanläggning 11. Diarielista 12. Övrigt Protokoll från finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson på tel eller senast tisdagen den 17:e september kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Er Referens KS 2013/00237 Handläggare Vår Referens Fredrik Johansson Remiss om upphandlingspolicy för Landskrona stad Ärendebeskrivning Juridiska avdelningen, Upphandlingsenheten, har tagit fram en ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsen har beslutat (AU ) att översända framtaget förslag till ny upphandlingspolicy tillsammans med tillämpningsanvisningar för Landskrona stad till samtliga nämnder och helägda bolag för yttrande. Ärendets beredning Fritids- och kulturförvaltningens inköpssamordnare har berett ärendet tillsammans med förvaltningschefen. Det är i första hand Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som fastställer hur offentlig upphandling ska gå till. Den nya upphandlingspolicyn är i jämförelse med den befintliga (KF ) uppdaterad till aktuellt lagrum samt betydligt kortare. Den är även skriven så att innehållet inte blir känsligt för eventuella förändringar i lagstiftningen. Mer föränderliga riktlinjer finns istället i tillämpningshänvisningarna. Liksom tidigare föreskrivs att upphandlingspolicyn antas av Kommunfullmäktige medan tillämpningsanvisningar antas av Kommunstyrelsen. Det sker en viss förändring av upphandlingsenhetens och nämndernas roll. I den nya policyn får upphandlingsenheten ett tydligare uppdrag att styra upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten ska kvalitetssäkra alla formaliserade upphandlingar som nämnderna genomför med undantag för entreprenadupphandlingar i Teknik- och Servicenämnden. I den nya policyn ska nämnderna rapportera förvaltningens samlade upphandlingsbehov och, inte som tidigare, bara planerade inköp där samordningsmöjligheter finns. Förvaltningarnas inköpssamordnare får en starkare roll i den nya policyn. Det anges att samordnaren ska ingå i förvaltningarnas ledningsgrupp eller ha regelbunden närvaro där. I den nya policyn sker en skärpning ifråga om användandet av sociala och etiska krav och miljökrav. Vidare är det nytt att jämlikhet, företagarvänlig upphandling och livscykelanalys ska beaktas. Det införs en gräns för direktköp. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(3) Under gränsen för direktköp (som anges till ett prisbasbelopp i tillämpningshänvisningarna) behöver inte någon formell upphandling ske. Det sker även en skärpning av kraven på uppföljning. Det ska upprättas en uppföljningsplan för alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ( kr i dagsläget). I den nya policyn finns, till skillnad från i den befintliga policyn, inte några avsnitt om lagstiftning, sekretess eller muta och jäv. Istället finns en allmän bestämmelse om att all upphandling ska utföras på ett väl förberett och professionellt sätt. Vidare anges att kommunens nämnder ansvarar för att gällande lagstiftning, kommunens policy och riktlinjer följs. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är välkommet med en ny policy på upphandlingsområdet. Den nya policyn går hand i hand med utvecklandet av en upphandlingsenhet som tar det samlade ansvaret för upphandling i staden. Det mer koncentrerade formatet gör policyn mer lättillgänglig. Den nya policyn innebär att förvaltningarna får stöd från upphandlingsenheten vid nämndspecifika upphandlingar. Dessutom förläggs ansvaret för samordningen i större utsträckning på upphandlingsenheten och i upphandlingsnätverket än på förvaltningsnivå. Det gynnar en mer effektiv samordning än tidigare. Det är bra med en tydlig gräns för direktköp som möjliggör för verksamheten att tillgodose mindre behov på ett enkelt sätt. Dock bör man överväga om inte gränsen bör dock sättas högre än ett prisbasbelopp, såsom 1,5 eller 2 prisbasbelopp. Det nya elektroniska upphandlingssystemet innebär bättre förutsättningar för upphandlingsarbetet genom tillgång till mallar och effektivare handläggning. Även kravet på uppföljning innebär på sikt en ökad kvalitet. Policyn innehåller på sina ställen en tendens till gränslöshet i sina formuleringar. I punkt 7c anges till exempel att Förvaltningens samlade upphandlingsbehov för nästkommande kalenderår skall i god tid kommuniceras till upphandlingsenheten. Samlade upphandlingsbehov innebär allt som skall inköpas av varor och tjänster, vilket naturligtvis är både omöjligt och olämpligt. Meningen måste vara att huvuddragen i planerade inköp skall kommuniceras och då måste detta framgå i formuleringen. Det är naturligtvis inte heller så att alla inköp är kända så långt i förväg. Alla kommunala verksamheter är inte så förutsägbara. Man skall kunna leva efter vad som faktiskt är angivet i en policy inte själv behöva göra en tolkning av vad författaren menat. Under avsnittet ansvar och organisation anges att Kommunens nämnder ansvarar för att gällande lagstiftning, kommunens policy och riktlinjer efterlevs. Några andra hänvisningar till nämndens ansvar bör inte finnas i policy eller tillämpningshänvisningar, utan överlämnas till nämndens eget beslut om sin organisation och delegation.

4 3(3) Policyn bör heller inte innehålla bestämmelser om hur förvaltningens ledningsarbete skall vara organiserat. Nu finns en skrivning om att upphandlingsansvarig skall finnas representerad i förvaltningens ledningsgrupp eller åtminstone närvara frekvent. Det är en detaljstyrning som inte bör finnas i en policy, utan överlämnas till förvaltningsledningens eget omdöme. Ingen annanstans finns bestämmelser om hur en ledningsgrupp skall formas. Det saknas en begreppsdefinition som bilaga till policy och tillämpningsanvisningar. En sådan är viktigt för att underlätta förståelsen ute i organisationen. Det är rimligt att staden har en policy som anger att man ska avropa från befintliga avtal. Upphandlingsenheten tillhandahåller en avtalsdatabas för detta syfte. Dålig ramavtalstrohet beror inte bara på brist på information. För att uppnå hög ramavtalstrohet bör avtalen tillgodose alla förvaltningarnas behov på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det behöver inte stå i motsättning till hela kommunens samlade nytta. Förvaltningen har inget att erinra mot upphandlingspolicyns krav på att beakta sociala och etiska krav, jämlikhet, miljökrav, företagarvänligt upphandling och livscykelkostnadsanalys. För att dessa krav ska få verkligt genomslag krävs emellertid att det finns resurser till kompetensutveckling för upphandlare samt tydliga anvisningar och mallar. Det framgår inte tydligt om det är respektive nämnd eller upphandlingsenheten som har ansvar för att tillhandahålla sådan kompetensutveckling. Ifråga om företagarvänlig upphandling anges i tillämpningshänvisningarna att en omfattande marknadsundersökning ska genomföras. Det behövs utbildning och stöd från upphandlingsenheten för att genomföra detta. I tillämpningsanvisningarna framgår att sociala och etiska krav ska ställas via en nationell uppförandekod. Det ska även tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram kontraktsvillkor när det gäller vissa branscher. Det är viktigt att Fritids- och kulturförvaltningen får insyn i detta arbete. När det gäller jämlika Landskrona är det mer otydligt hur tillämpningen ska ske. En möjlighet är att personalavdelningen och upphandlingsenheten tar fram mer konkreta riktlinjer. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Fritidsnämnden besluta att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som nämndens eget svar på remissen Göran Nyström Förvaltningschef Fredrik Johansson Utredare

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Anpassning av bidrag till Öresunds golfklubb. Öresunds golfklubb äger inte den anläggning som medlemmarna spelar på. Föreningar med den konstruktionen får ange sin hyra för4 anläggningen och kan då få ett särskilt anläggningsstöd. Vid kontroll av klubbens verksamhet har det visat sig att den hyra de uppger är informell. Klubbens medlemsavgift går så gott som uteslutande till anläggningsägaren. Klubben får en liten summa som används till att finansiera medlemskap i golfförbund och golfdistrikt samt mindre andra kostnader. Formellt är därför klubben inte berättigad till anläggningsstöd. Klubben har dock en relativt välbesökt verksamhet för barn från Häljarp. Förvaltningen föreslår därför att klubben får ett mindre anläggningsbidrag som anpassas till det utfall per aktivt barn som Landskrona golfklubb och S:t Ibbs golfklubb erhåller. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna enligt förslaget Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

17 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Förslag till införande av årskort Bakgrund. Karlslundsbadet har inget årskort som gäller enbart för bad. Det finns ett friskvårdskort som inkluderar bad och deltagande i olika former av gymnastik. Andra badanläggningar har årskort som gäller enbart för bad och det vore lämpligt att införa ett sådant även för Karlslundsbadet. Ett årskort bör gälla ett år från köpdatum. Förslag till pris inklusive moms för barn/ungdom 0-17 år 1200 kronor och för vuxna 2000 kronor. Denna prisnivå harmonierar med de som gäller på andra större bad. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta i enlighet med förslaget. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Taxa för uppställning av försäljningsvagnar vid badstränder och idrottsanläggningar. Det förekommer att verksamheter vill placera försäljningsvagnar på allmän mark eller på tomtmark intill idrottsanläggningar och badstränder. Detta kan vara en bra service till besökarna och bör därför bejakas. Det är också viktigt att en hyra för marken tas ut eftersom försäljning innebär viss tillkommande skötsel för förvaltningen (mindre rationell gräsklippning, skräpplockning etc.) och att konkurrensförhållanden inte bör snedvridas i förhållande till samma typ av försäljning från fast lokal intill. Malmö kommun tar ut årshyror för försäljningsvagnar på 20 till kronor beroende på storlek. För Landskrona föreslås en taxa på de markområden som fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för på 2000 kronor per månad, 1000 kronor per helg och kronor per år. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen taxa Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

19 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsens budgetberedning Ställningstagande om krav för svensk elitfotboll på Idrottsplatsens arena från 2014 Bakgrund På uppdrag kommunfullmäktige har representanter från Landskrona Bois, stadsledningskontoret och fritids- och kulturförvaltningen behandlat Fotbollförbundets arenakrav för svensk elitfotboll från Övriga arenakrav Vid första mötet , beslutades att ställningstagandet om att ersätta befintlig gräsplan med framtida ny gräs- eller konstgräsplan på Idrottsplatsen arena avhandlas på separat möte. Parterna enades om följande förhållningssätt till övriga arenakrav som Idrottsplatsens arena inte uppfyller idag avseende Svenska fotbollsförbundet minimikrav för Superettan. Kostnad Omklädningsrum med 5 duschar och 3 toaletter. 300 tkr Rum för medicinsk behandling. 100 tkr Lokal för dopingkontroll 100 tkr Dörrar och grindar vid alla entréer. 250 tkr Reservkraft för högtalarsystem. 150 tkr Summa kostnader övriga arenakrav tkr Avseende kravet om antal toaletter motsvarande Idrottsplatsens publikkapacitet på personer, ansöker Landskrona Bois om dispens om toalettkapacitet för publik över personer. Landskrona Bois anmäler också att, i de fall då publiken överskrider personer, utrustas arenan med tillfälliga toaletter. Gräsplan- konstgräsplan Vid nästa möte avhandlades frågan om framtida utbyte av befintlig gräsplan på Idrottsplatsens arena. Enligt fotbollförbundets arenakrav för 2014 accepteras både naturgräs samt konstgräs enligt Fifa 2 Star-standard. Fritids- och kulturförvaltningen redovisade förväntade konsekvenser vid val av gräs- respektive konstgräsunderlag. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

20 2(3) Ny gräsplan En 60 cm djup växtbädd förses med dränering, bevattning och planvärme. Därefter anläggs en ny gräsmatta, som behöver tre månader för att etableras i växtbädden. Den mobila plantäckningen kan användas i kombination med planvärme under mars - april samt vid behov under säsong före match. Den största skillnaden mot tidigare blir att växtbädden kan värmas på konstgjord väg och påskyndar därmed grästillväxten under vårvintern. Det innebär också att värmen måste upprätthållas i växtbädden tills rätt utomhustemperatur uppnåtts. Andra aspekter är miljöhänsyn och högre driftskostnader. En ny gräsplan med planvärme och plantäckning förbättrar möjligheterna att åstadkomma en god spelplan, men det får det inte uppfattas som en garanti. För övrigt gäller samma skötsel som på befintlig gräsplan. Kostnader Investeringskostnaden för ny gräsplan är cirka 9 Mkr. Driftskostnaden är 275 tkr per år för gräsplan, utan planvärme Planvärmekostnaden beräknas till 600 tkr. (2.000 kronor per timme) Driftskostnaden är totalt 875 tkr för gräsplan, med planvärme. Nyttjandegraden är beräknad till 200 timmar per år. Driftskostnaden är kronor per timme, utan planvärme. Driftskostnaden är kronor per timme, med planvärme. Totalkostnad fördelat på 10 år Investeringskostnad, inklusive 4 % ränta per år är cirka tkr Driftskostnaden per år är cirka 900 tkr Totalkostnad för ny gräsplan per år är cirka tkr Ny konstgräsplan En 40 cm djup sten- och grusbädd förses med dränering, bevattning och planvärme. Därefter anläggs konstgräsmattan som toppas med sand och gummimaterial. Planvärmen används endast när det uppstår ett akut behov, till exempel vid kraftigt snöfall eller risk för isbildning på planen. En konstgräsplan erbjuder ett jämnt underlag över hela säsongen och är spelbar hela året. Med dagens konstgräskvalité och skötsel, bedöms livslängden till 10 år med en beräknad belastning av 500 timmar per år. För anläggningsägaren innebär konstgräs lägre driftskostnader och effektivare underhåll.

21 3(3) Kostnader Investeringskostnaden för ny konstgräsplan är cirka 7 Mkr. Driftskostnaden är totalt 125 tkr per år. Planvärmekostnaden beräknas till 100 tkr. Nyttjandegraden är beräknad till 500 timmar per år. Driftskostnaden är 250 kronor per timme, utan planvärme. Driftskostnaden är 450 kronor per timme, med planvärme. Totalkostnad fördelat på 10 år Investeringskostnad, inklusive 4 % ränta per år är cirka 900 tkr Driftskostnaden per år är cirka 500 tkr Totalkostnad för ny konstgräsplan per år är cirka tkr Ställningstagande Parterna enades om att föreslå kommunfullmäktige att: besluta om övriga arenakrav till en kostnad av 900 tkr besluta om en ny konstgräsplan med planvärme som framtida underlag på Idrottsplatsens arena. I avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut i ärendet, ansöker Landskrona Bois om dispens för kraven på planvärme och plantäckning på befintlig gräsplan för säsongen Utgifter / kostnader budget 2014 Kostnad Upprustning övriga arenakrav, driftbudget 900 tkr Konstgräsplan med planvärme, investeringsbudget tkr Summa utgifter / kostnader - samtliga arenakrav tkr Fritids- och kulturförv. Landskrona Bois Stadsledningskontor Göran Nyström Kenneth Håkansson Stefan Johansson

22 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsens budgetberedning Ridanläggningen i Viarp Ärende Ridanläggningen i Viarp (Viarp 5:5) är i stort behov av upprustning. Fastigheten ägs av kommunen och lyder under mark- och exploateringsenheten. Fastigheten har upplåtits med arrendeavtal till Viarps kör & ridklubb under många år. Föreningen har själv uppfört och äger två ridhallar på fastigheten. Övriga byggnader ägs av kommunen. Det fd. boningshuset och en lada är i så dåligt skick att endast rivning är ekonomiskt försvarbart. I dessa byggnader har föreningen kansli, omklädningsrum, toaletter, lektionssalar, förråd och verkstad. Stallbyggnaden är i acceptabelt skick, men nya bestämmelser för djurhållning gör att stallet måste utvidgas för att ge hästarna mer utrymme och att alla kan vara i box. Föreningen har tagit fram en om- och nybyggnadsplan för anläggningen. Kostnaderna för detta är beräknat till 9,6 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslog kommunstyrelsen i sin budgetskrivelse att kommunen skulle stödja föreningens planer genom att gå in med en kommunal borgen på 4 miljoner, vilket var den uppgift om lånebehov som föreningen lämnat. För övrig finansiering har man sökt stöd från olika fonder och har även en del egna medel. Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppkom en diskussion om ridanläggningen i Viarp i samband med att budgeten för 2014 behandlades. Fullmäktige beslöt att ge Stadsledningskontoret i uppgift att i samverkan med Mark- och exploateringsenheten och Fritids- och kulturförvaltningen återkomma till kommunfullmäktigemötet i november med ett förslag om hur ridanläggningen i Viarps upprustningsbehov kunde lösas. Berörda förvaltningar har haft en överläggning i frågan och samrått med Viarps kör & ridklubb. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

23 2(3) Förslag 1) Fastigheten upplåts med tomträtt till ridklubben med ändamålet ridskola. De byggnader som kommunen äger säljs i samma avtal till ridklubben för en krona. Tomträttsavtalet upprättas med en marknadsmässig avgäld, men kompletteras med ett sidoavtal som sägar att så länge tomträtten innehas av Ridklubben och man bedriver ridskola på ideell basis, så kommer kommunen endast att debitera föreningen 3000 kr, dvs samma som arrendeavgiften är idag. 2. Kommunen beviljar föreningen borgen för ett lån som avvägs till behovet mellan ombyggnadskostnaden och vad föreningen kan få beviljat genom sina fondansökningar. 3. Föreningen får, i likhet med vad Tågarpsortens ridklubb fick vid byggnation av deras nya ridhall, ett bidrag till räntekostnaderna för lånet. Konsekvenser Med denna konstruktion får föreningen en fastighet som går att belåna i bank mot säkerhet. Alla byggnader får ridklubben som ägare och underhållsansvaret blir på så sätt tydligt. Storleken på borgensbehovet är beroende av faktisk byggkostnad, föreningens möjlighet att mobilisera ideella krafter i processen och utfallet av de fondansökningar som gjorts. De fonder man sökt stöd från är Idrottslyftet, Allmänna Arvsfonden, Crafoordska fonden och Sparbanken Öresund. En särskild problematik rör föreningens möjlighet att finansiera de nya driftskostnader man får. Visserligen bör energi och kostnader för akut underhåll reduceras, men man får kostnader för ränta på lånet och behöver sätta av medel för framtida underhåll. Dessutom måste man amortera på lånet och får då en likviditetsbelastning. För 2012 redovisade föreningen ett resultat kring 500 tkr och prognosen ser likvärdig ut för innevarande år. En annan problematik rör rättvisan i stödet till ridklubbar och de anläggningar man nyttjar. Landskrona ridklubb är i kommunägda lokaler och har av tradition nolltaxa på sitt utnyttjande. Viarps rid & körklubb och Tågarpsortens ryttarklubb äger huvuddelen av sina anläggningar och hyr resten av kommunen eller privat ägare. Det ger olika förutsättningar för föreningarnas verksamhet. Viarps kör & ridklubb upplever därför att de tvingas hålla betydligt högre avgifter för ridlektioner än vad Landskrona ridklubb gör. Det, menar man, skapar orättvisa konkurrensförhållanden mellan föreningarna I den utredning som fritids- och kulturförvaltningen nyligen genomförde över stödet till idrotten blev resultatet att stödet per aktiv ungdom var 4500, 1500 och 1200 kronor för föreningarna Landskrona ridklubb, Tågarpsortens ryttarklubb och Viarps kör & ridklubb. Förhållandena är inte helt likartade. Man bedriver lite olika typer av verksamhet. Att kommunen äger ridanläggningen vid Karlslund är av speciell betydelse, eftersom det är den anläggning som är mest tillgänglig och dit den stora mängden barn kan ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

24 3(3) Med det beslut som fattats om utbyggnad av ridanläggningen i Karlslund kommer stödet till Landskrona ridklubb dessutom att öka ytterligare. Uppenbart måste rättvisefrågan beaktas när det slutliga anläggningsstödet till Viarps kör & ridklubb bestäms. Detta kan dock inte anges nu, utan är beroende på hur ombyggnadskostnad och finansiering från externt håll slutligt faller ut. För att detta skall kunna lösas på ett rimligt sätt krävs ett ramtillskott till fritidsnämnden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna tomträttsavtal i enlighet med förslaget. Att bevilja Viarps kör & ridklubb proprieborgen på lån med maximalt X miljoner kronor, inklusive nuvarande borgensåtaganden, på villkor som kommunstyrelsen kan komma att ställa. Att ge fritidsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med besked om slutligt behov av bidrag för räntekostnad och övrigt anläggningsstöd. Göran Nyström Per-Mikael Svensson Mårten Olsson Fritids- och kulturchef Ekonomichef Mark- och exploateringschef

25

26

27

28

29

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-08-26 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Torsdagen den 12:e

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till ny upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till ny upphandlingspolicy 1(6) Tillämpningsanvisningar till ny upphandlingspolicy Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2014 1. Genomförande a. All upphandling ska utföras på ett väl förberett och professionellt sätt. All upphandling

Läs mer

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas.

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas. Fritidsnämnden 1(1) Datum Handläggare 2009 09-08 Göran N Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 16 september 2009 Tid 18.00 Plats Aktivitetshuset

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Remiss från kommunstyrelsen

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Remiss från kommunstyrelsen Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande DNR 01.06/1166/2015 Sida 1 (6) 2015-11-23 IDN 2015-12-15 Handläggare Anna Lundgren Telefon: 508 27 691 Till Idrottsnämnden Program för upphandling och inköp samt klausul

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Landskrona stad LANDSKRONA STAD KOMMUNSTYRELSEN Ank. 2014-11- 2 O Teknik- och servicenämnden Datum 2014-11-12 5(13) TSN 92 2014/649/010.200 Remissyttrande KS 2014/00453 - Granskning av den interna kontrollen

Läs mer

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2008-09-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla att förvaltningschefen enligt

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Grupper Gruppmöte Treklövern, Plantan 17:00 Gruppmöte Sd, Plantan 17:00

Grupper Gruppmöte Treklövern, Plantan 17:00 Gruppmöte Sd, Plantan 17:00 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-10-19 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 23:e oktober Tid 18:00 Plats

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kallelse. Fritids- och kulturförvaltningen 2014-05-27. Göran Nyström. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Kallelse. Fritids- och kulturförvaltningen 2014-05-27. Göran Nyström. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-05-27 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Tisdagen den 17:e juni Tid 18:00 Plats Stadsbiblioteket

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen 10, Strömstads kommun

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen 10, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 33 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 73 Ks 103 Au 110 KS/2015 0166 Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning.

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning. H2) Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen - :'t Datum E1' Referens 2015-03-25 Lundskronu stod llaitdläggare Redovisningschef Vår Referens ;y Jonas Lundqvist 7/7 l, ;y Q_ / Kommunstyrelsen Avgifter för

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens begäran om utökad ram från och med 2007 för LSS-verksamhet

Barn- och ungdomsnämndens begäran om utökad ram från och med 2007 för LSS-verksamhet Stadskontoret 1(3) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämndens begäran om utökad ram från och med 2007 för LSS-verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KS 3 16 JAN 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-12-12 Diarienummer KSN-2012-0995 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Beslutsunderlag Tillväxt- och marknadsenhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-21.

Beslutsunderlag Tillväxt- och marknadsenhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-21. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:27 Dnr. KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Os», 2^ Tjänsteutlåtande Tillväxt- och marknadsenheten Jill Kommunstyrelsen Datum 2014-10-21 Dnr KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Sammanfattning Kommunens policy för upphandling har

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Ärende 12 Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-24 KS 2015.0412 Handläggare Christian Westas Svar till KFN angående ansökan om medel till

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret 1(4) Landskrona stod Datum 2015-04-15 Handläggare Håkan Nilsson Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen 2014 års uppföljning av stadens säkerhetsarbete Ärendebeskrivning Säkerhetspolicyn

Läs mer

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Föredragningslista KALLELSE 1(1) Fritidsförvaltningen. Datum

Föredragningslista KALLELSE 1(1) Fritidsförvaltningen. Datum KALLELSE 1(1) Datum 2016-06-08 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats:

Läs mer

50 Landstinget Sörmlands upphandlingspolicy. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

50 Landstinget Sörmlands upphandlingspolicy. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-263 50 Landstinget Sörmlands upphandlingspolicy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-02-05 Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/2012-045 Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern 1 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 70 2 3 Inledning Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet Landskrono stod LANDSKRONA STAD KOMMU f'js1yrelsen Ank. 2014-12- 1 ~ Individ- och familjenämnden b;~/-=r 2:t ( Dossienr. 0[0,040 Datum 2014-12-11 103 dnr 2014/00020 016 710 Remissyttrande motion (S) -

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer