Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter Grupper Gruppmöte Treklövern, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Gruppmöte S, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Gruppmöte Sd, Scoutstugan i Saxtorp 17:00 Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport tertial 2 skickas separat 4. Svar på remiss angående förslag till upphandlingspolicy bilaga 5. Anläggningsbidrag för Öresunds golfklubb bilaga 6. Förslag till taxa för årskort på Karlslundsbadet - bilaga 7. Förslag till taxa för försäljningsvagn vid badstränder bilaga 8. Förslag till hyra för Landskrona Dansstudio skickas separat 9. Förslag till yttrande över anpassning av Idrottsplatsens huvudarena - bilaga 10. Rapporter Skrivelse angående Viarps ridanläggning 11. Diarielista 12. Övrigt Protokoll från finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson på tel eller senast tisdagen den 17:e september kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Er Referens KS 2013/00237 Handläggare Vår Referens Fredrik Johansson Remiss om upphandlingspolicy för Landskrona stad Ärendebeskrivning Juridiska avdelningen, Upphandlingsenheten, har tagit fram en ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsen har beslutat (AU ) att översända framtaget förslag till ny upphandlingspolicy tillsammans med tillämpningsanvisningar för Landskrona stad till samtliga nämnder och helägda bolag för yttrande. Ärendets beredning Fritids- och kulturförvaltningens inköpssamordnare har berett ärendet tillsammans med förvaltningschefen. Det är i första hand Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som fastställer hur offentlig upphandling ska gå till. Den nya upphandlingspolicyn är i jämförelse med den befintliga (KF ) uppdaterad till aktuellt lagrum samt betydligt kortare. Den är även skriven så att innehållet inte blir känsligt för eventuella förändringar i lagstiftningen. Mer föränderliga riktlinjer finns istället i tillämpningshänvisningarna. Liksom tidigare föreskrivs att upphandlingspolicyn antas av Kommunfullmäktige medan tillämpningsanvisningar antas av Kommunstyrelsen. Det sker en viss förändring av upphandlingsenhetens och nämndernas roll. I den nya policyn får upphandlingsenheten ett tydligare uppdrag att styra upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten ska kvalitetssäkra alla formaliserade upphandlingar som nämnderna genomför med undantag för entreprenadupphandlingar i Teknik- och Servicenämnden. I den nya policyn ska nämnderna rapportera förvaltningens samlade upphandlingsbehov och, inte som tidigare, bara planerade inköp där samordningsmöjligheter finns. Förvaltningarnas inköpssamordnare får en starkare roll i den nya policyn. Det anges att samordnaren ska ingå i förvaltningarnas ledningsgrupp eller ha regelbunden närvaro där. I den nya policyn sker en skärpning ifråga om användandet av sociala och etiska krav och miljökrav. Vidare är det nytt att jämlikhet, företagarvänlig upphandling och livscykelanalys ska beaktas. Det införs en gräns för direktköp. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(3) Under gränsen för direktköp (som anges till ett prisbasbelopp i tillämpningshänvisningarna) behöver inte någon formell upphandling ske. Det sker även en skärpning av kraven på uppföljning. Det ska upprättas en uppföljningsplan för alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ( kr i dagsläget). I den nya policyn finns, till skillnad från i den befintliga policyn, inte några avsnitt om lagstiftning, sekretess eller muta och jäv. Istället finns en allmän bestämmelse om att all upphandling ska utföras på ett väl förberett och professionellt sätt. Vidare anges att kommunens nämnder ansvarar för att gällande lagstiftning, kommunens policy och riktlinjer följs. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är välkommet med en ny policy på upphandlingsområdet. Den nya policyn går hand i hand med utvecklandet av en upphandlingsenhet som tar det samlade ansvaret för upphandling i staden. Det mer koncentrerade formatet gör policyn mer lättillgänglig. Den nya policyn innebär att förvaltningarna får stöd från upphandlingsenheten vid nämndspecifika upphandlingar. Dessutom förläggs ansvaret för samordningen i större utsträckning på upphandlingsenheten och i upphandlingsnätverket än på förvaltningsnivå. Det gynnar en mer effektiv samordning än tidigare. Det är bra med en tydlig gräns för direktköp som möjliggör för verksamheten att tillgodose mindre behov på ett enkelt sätt. Dock bör man överväga om inte gränsen bör dock sättas högre än ett prisbasbelopp, såsom 1,5 eller 2 prisbasbelopp. Det nya elektroniska upphandlingssystemet innebär bättre förutsättningar för upphandlingsarbetet genom tillgång till mallar och effektivare handläggning. Även kravet på uppföljning innebär på sikt en ökad kvalitet. Policyn innehåller på sina ställen en tendens till gränslöshet i sina formuleringar. I punkt 7c anges till exempel att Förvaltningens samlade upphandlingsbehov för nästkommande kalenderår skall i god tid kommuniceras till upphandlingsenheten. Samlade upphandlingsbehov innebär allt som skall inköpas av varor och tjänster, vilket naturligtvis är både omöjligt och olämpligt. Meningen måste vara att huvuddragen i planerade inköp skall kommuniceras och då måste detta framgå i formuleringen. Det är naturligtvis inte heller så att alla inköp är kända så långt i förväg. Alla kommunala verksamheter är inte så förutsägbara. Man skall kunna leva efter vad som faktiskt är angivet i en policy inte själv behöva göra en tolkning av vad författaren menat. Under avsnittet ansvar och organisation anges att Kommunens nämnder ansvarar för att gällande lagstiftning, kommunens policy och riktlinjer efterlevs. Några andra hänvisningar till nämndens ansvar bör inte finnas i policy eller tillämpningshänvisningar, utan överlämnas till nämndens eget beslut om sin organisation och delegation.

4 3(3) Policyn bör heller inte innehålla bestämmelser om hur förvaltningens ledningsarbete skall vara organiserat. Nu finns en skrivning om att upphandlingsansvarig skall finnas representerad i förvaltningens ledningsgrupp eller åtminstone närvara frekvent. Det är en detaljstyrning som inte bör finnas i en policy, utan överlämnas till förvaltningsledningens eget omdöme. Ingen annanstans finns bestämmelser om hur en ledningsgrupp skall formas. Det saknas en begreppsdefinition som bilaga till policy och tillämpningsanvisningar. En sådan är viktigt för att underlätta förståelsen ute i organisationen. Det är rimligt att staden har en policy som anger att man ska avropa från befintliga avtal. Upphandlingsenheten tillhandahåller en avtalsdatabas för detta syfte. Dålig ramavtalstrohet beror inte bara på brist på information. För att uppnå hög ramavtalstrohet bör avtalen tillgodose alla förvaltningarnas behov på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det behöver inte stå i motsättning till hela kommunens samlade nytta. Förvaltningen har inget att erinra mot upphandlingspolicyns krav på att beakta sociala och etiska krav, jämlikhet, miljökrav, företagarvänligt upphandling och livscykelkostnadsanalys. För att dessa krav ska få verkligt genomslag krävs emellertid att det finns resurser till kompetensutveckling för upphandlare samt tydliga anvisningar och mallar. Det framgår inte tydligt om det är respektive nämnd eller upphandlingsenheten som har ansvar för att tillhandahålla sådan kompetensutveckling. Ifråga om företagarvänlig upphandling anges i tillämpningshänvisningarna att en omfattande marknadsundersökning ska genomföras. Det behövs utbildning och stöd från upphandlingsenheten för att genomföra detta. I tillämpningsanvisningarna framgår att sociala och etiska krav ska ställas via en nationell uppförandekod. Det ska även tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram kontraktsvillkor när det gäller vissa branscher. Det är viktigt att Fritids- och kulturförvaltningen får insyn i detta arbete. När det gäller jämlika Landskrona är det mer otydligt hur tillämpningen ska ske. En möjlighet är att personalavdelningen och upphandlingsenheten tar fram mer konkreta riktlinjer. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Fritidsnämnden besluta att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som nämndens eget svar på remissen Göran Nyström Förvaltningschef Fredrik Johansson Utredare

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Anpassning av bidrag till Öresunds golfklubb. Öresunds golfklubb äger inte den anläggning som medlemmarna spelar på. Föreningar med den konstruktionen får ange sin hyra för4 anläggningen och kan då få ett särskilt anläggningsstöd. Vid kontroll av klubbens verksamhet har det visat sig att den hyra de uppger är informell. Klubbens medlemsavgift går så gott som uteslutande till anläggningsägaren. Klubben får en liten summa som används till att finansiera medlemskap i golfförbund och golfdistrikt samt mindre andra kostnader. Formellt är därför klubben inte berättigad till anläggningsstöd. Klubben har dock en relativt välbesökt verksamhet för barn från Häljarp. Förvaltningen föreslår därför att klubben får ett mindre anläggningsbidrag som anpassas till det utfall per aktivt barn som Landskrona golfklubb och S:t Ibbs golfklubb erhåller. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna enligt förslaget Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

17 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Förslag till införande av årskort Bakgrund. Karlslundsbadet har inget årskort som gäller enbart för bad. Det finns ett friskvårdskort som inkluderar bad och deltagande i olika former av gymnastik. Andra badanläggningar har årskort som gäller enbart för bad och det vore lämpligt att införa ett sådant även för Karlslundsbadet. Ett årskort bör gälla ett år från köpdatum. Förslag till pris inklusive moms för barn/ungdom 0-17 år 1200 kronor och för vuxna 2000 kronor. Denna prisnivå harmonierar med de som gäller på andra större bad. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta i enlighet med förslaget. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Taxa för uppställning av försäljningsvagnar vid badstränder och idrottsanläggningar. Det förekommer att verksamheter vill placera försäljningsvagnar på allmän mark eller på tomtmark intill idrottsanläggningar och badstränder. Detta kan vara en bra service till besökarna och bör därför bejakas. Det är också viktigt att en hyra för marken tas ut eftersom försäljning innebär viss tillkommande skötsel för förvaltningen (mindre rationell gräsklippning, skräpplockning etc.) och att konkurrensförhållanden inte bör snedvridas i förhållande till samma typ av försäljning från fast lokal intill. Malmö kommun tar ut årshyror för försäljningsvagnar på 20 till kronor beroende på storlek. För Landskrona föreslås en taxa på de markområden som fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för på 2000 kronor per månad, 1000 kronor per helg och kronor per år. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen taxa Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

19 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsens budgetberedning Ställningstagande om krav för svensk elitfotboll på Idrottsplatsens arena från 2014 Bakgrund På uppdrag kommunfullmäktige har representanter från Landskrona Bois, stadsledningskontoret och fritids- och kulturförvaltningen behandlat Fotbollförbundets arenakrav för svensk elitfotboll från Övriga arenakrav Vid första mötet , beslutades att ställningstagandet om att ersätta befintlig gräsplan med framtida ny gräs- eller konstgräsplan på Idrottsplatsen arena avhandlas på separat möte. Parterna enades om följande förhållningssätt till övriga arenakrav som Idrottsplatsens arena inte uppfyller idag avseende Svenska fotbollsförbundet minimikrav för Superettan. Kostnad Omklädningsrum med 5 duschar och 3 toaletter. 300 tkr Rum för medicinsk behandling. 100 tkr Lokal för dopingkontroll 100 tkr Dörrar och grindar vid alla entréer. 250 tkr Reservkraft för högtalarsystem. 150 tkr Summa kostnader övriga arenakrav tkr Avseende kravet om antal toaletter motsvarande Idrottsplatsens publikkapacitet på personer, ansöker Landskrona Bois om dispens om toalettkapacitet för publik över personer. Landskrona Bois anmäler också att, i de fall då publiken överskrider personer, utrustas arenan med tillfälliga toaletter. Gräsplan- konstgräsplan Vid nästa möte avhandlades frågan om framtida utbyte av befintlig gräsplan på Idrottsplatsens arena. Enligt fotbollförbundets arenakrav för 2014 accepteras både naturgräs samt konstgräs enligt Fifa 2 Star-standard. Fritids- och kulturförvaltningen redovisade förväntade konsekvenser vid val av gräs- respektive konstgräsunderlag. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

20 2(3) Ny gräsplan En 60 cm djup växtbädd förses med dränering, bevattning och planvärme. Därefter anläggs en ny gräsmatta, som behöver tre månader för att etableras i växtbädden. Den mobila plantäckningen kan användas i kombination med planvärme under mars - april samt vid behov under säsong före match. Den största skillnaden mot tidigare blir att växtbädden kan värmas på konstgjord väg och påskyndar därmed grästillväxten under vårvintern. Det innebär också att värmen måste upprätthållas i växtbädden tills rätt utomhustemperatur uppnåtts. Andra aspekter är miljöhänsyn och högre driftskostnader. En ny gräsplan med planvärme och plantäckning förbättrar möjligheterna att åstadkomma en god spelplan, men det får det inte uppfattas som en garanti. För övrigt gäller samma skötsel som på befintlig gräsplan. Kostnader Investeringskostnaden för ny gräsplan är cirka 9 Mkr. Driftskostnaden är 275 tkr per år för gräsplan, utan planvärme Planvärmekostnaden beräknas till 600 tkr. (2.000 kronor per timme) Driftskostnaden är totalt 875 tkr för gräsplan, med planvärme. Nyttjandegraden är beräknad till 200 timmar per år. Driftskostnaden är kronor per timme, utan planvärme. Driftskostnaden är kronor per timme, med planvärme. Totalkostnad fördelat på 10 år Investeringskostnad, inklusive 4 % ränta per år är cirka tkr Driftskostnaden per år är cirka 900 tkr Totalkostnad för ny gräsplan per år är cirka tkr Ny konstgräsplan En 40 cm djup sten- och grusbädd förses med dränering, bevattning och planvärme. Därefter anläggs konstgräsmattan som toppas med sand och gummimaterial. Planvärmen används endast när det uppstår ett akut behov, till exempel vid kraftigt snöfall eller risk för isbildning på planen. En konstgräsplan erbjuder ett jämnt underlag över hela säsongen och är spelbar hela året. Med dagens konstgräskvalité och skötsel, bedöms livslängden till 10 år med en beräknad belastning av 500 timmar per år. För anläggningsägaren innebär konstgräs lägre driftskostnader och effektivare underhåll.

21 3(3) Kostnader Investeringskostnaden för ny konstgräsplan är cirka 7 Mkr. Driftskostnaden är totalt 125 tkr per år. Planvärmekostnaden beräknas till 100 tkr. Nyttjandegraden är beräknad till 500 timmar per år. Driftskostnaden är 250 kronor per timme, utan planvärme. Driftskostnaden är 450 kronor per timme, med planvärme. Totalkostnad fördelat på 10 år Investeringskostnad, inklusive 4 % ränta per år är cirka 900 tkr Driftskostnaden per år är cirka 500 tkr Totalkostnad för ny konstgräsplan per år är cirka tkr Ställningstagande Parterna enades om att föreslå kommunfullmäktige att: besluta om övriga arenakrav till en kostnad av 900 tkr besluta om en ny konstgräsplan med planvärme som framtida underlag på Idrottsplatsens arena. I avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut i ärendet, ansöker Landskrona Bois om dispens för kraven på planvärme och plantäckning på befintlig gräsplan för säsongen Utgifter / kostnader budget 2014 Kostnad Upprustning övriga arenakrav, driftbudget 900 tkr Konstgräsplan med planvärme, investeringsbudget tkr Summa utgifter / kostnader - samtliga arenakrav tkr Fritids- och kulturförv. Landskrona Bois Stadsledningskontor Göran Nyström Kenneth Håkansson Stefan Johansson

22 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsens budgetberedning Ridanläggningen i Viarp Ärende Ridanläggningen i Viarp (Viarp 5:5) är i stort behov av upprustning. Fastigheten ägs av kommunen och lyder under mark- och exploateringsenheten. Fastigheten har upplåtits med arrendeavtal till Viarps kör & ridklubb under många år. Föreningen har själv uppfört och äger två ridhallar på fastigheten. Övriga byggnader ägs av kommunen. Det fd. boningshuset och en lada är i så dåligt skick att endast rivning är ekonomiskt försvarbart. I dessa byggnader har föreningen kansli, omklädningsrum, toaletter, lektionssalar, förråd och verkstad. Stallbyggnaden är i acceptabelt skick, men nya bestämmelser för djurhållning gör att stallet måste utvidgas för att ge hästarna mer utrymme och att alla kan vara i box. Föreningen har tagit fram en om- och nybyggnadsplan för anläggningen. Kostnaderna för detta är beräknat till 9,6 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslog kommunstyrelsen i sin budgetskrivelse att kommunen skulle stödja föreningens planer genom att gå in med en kommunal borgen på 4 miljoner, vilket var den uppgift om lånebehov som föreningen lämnat. För övrig finansiering har man sökt stöd från olika fonder och har även en del egna medel. Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppkom en diskussion om ridanläggningen i Viarp i samband med att budgeten för 2014 behandlades. Fullmäktige beslöt att ge Stadsledningskontoret i uppgift att i samverkan med Mark- och exploateringsenheten och Fritids- och kulturförvaltningen återkomma till kommunfullmäktigemötet i november med ett förslag om hur ridanläggningen i Viarps upprustningsbehov kunde lösas. Berörda förvaltningar har haft en överläggning i frågan och samrått med Viarps kör & ridklubb. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

23 2(3) Förslag 1) Fastigheten upplåts med tomträtt till ridklubben med ändamålet ridskola. De byggnader som kommunen äger säljs i samma avtal till ridklubben för en krona. Tomträttsavtalet upprättas med en marknadsmässig avgäld, men kompletteras med ett sidoavtal som sägar att så länge tomträtten innehas av Ridklubben och man bedriver ridskola på ideell basis, så kommer kommunen endast att debitera föreningen 3000 kr, dvs samma som arrendeavgiften är idag. 2. Kommunen beviljar föreningen borgen för ett lån som avvägs till behovet mellan ombyggnadskostnaden och vad föreningen kan få beviljat genom sina fondansökningar. 3. Föreningen får, i likhet med vad Tågarpsortens ridklubb fick vid byggnation av deras nya ridhall, ett bidrag till räntekostnaderna för lånet. Konsekvenser Med denna konstruktion får föreningen en fastighet som går att belåna i bank mot säkerhet. Alla byggnader får ridklubben som ägare och underhållsansvaret blir på så sätt tydligt. Storleken på borgensbehovet är beroende av faktisk byggkostnad, föreningens möjlighet att mobilisera ideella krafter i processen och utfallet av de fondansökningar som gjorts. De fonder man sökt stöd från är Idrottslyftet, Allmänna Arvsfonden, Crafoordska fonden och Sparbanken Öresund. En särskild problematik rör föreningens möjlighet att finansiera de nya driftskostnader man får. Visserligen bör energi och kostnader för akut underhåll reduceras, men man får kostnader för ränta på lånet och behöver sätta av medel för framtida underhåll. Dessutom måste man amortera på lånet och får då en likviditetsbelastning. För 2012 redovisade föreningen ett resultat kring 500 tkr och prognosen ser likvärdig ut för innevarande år. En annan problematik rör rättvisan i stödet till ridklubbar och de anläggningar man nyttjar. Landskrona ridklubb är i kommunägda lokaler och har av tradition nolltaxa på sitt utnyttjande. Viarps rid & körklubb och Tågarpsortens ryttarklubb äger huvuddelen av sina anläggningar och hyr resten av kommunen eller privat ägare. Det ger olika förutsättningar för föreningarnas verksamhet. Viarps kör & ridklubb upplever därför att de tvingas hålla betydligt högre avgifter för ridlektioner än vad Landskrona ridklubb gör. Det, menar man, skapar orättvisa konkurrensförhållanden mellan föreningarna I den utredning som fritids- och kulturförvaltningen nyligen genomförde över stödet till idrotten blev resultatet att stödet per aktiv ungdom var 4500, 1500 och 1200 kronor för föreningarna Landskrona ridklubb, Tågarpsortens ryttarklubb och Viarps kör & ridklubb. Förhållandena är inte helt likartade. Man bedriver lite olika typer av verksamhet. Att kommunen äger ridanläggningen vid Karlslund är av speciell betydelse, eftersom det är den anläggning som är mest tillgänglig och dit den stora mängden barn kan ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

24 3(3) Med det beslut som fattats om utbyggnad av ridanläggningen i Karlslund kommer stödet till Landskrona ridklubb dessutom att öka ytterligare. Uppenbart måste rättvisefrågan beaktas när det slutliga anläggningsstödet till Viarps kör & ridklubb bestäms. Detta kan dock inte anges nu, utan är beroende på hur ombyggnadskostnad och finansiering från externt håll slutligt faller ut. För att detta skall kunna lösas på ett rimligt sätt krävs ett ramtillskott till fritidsnämnden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna tomträttsavtal i enlighet med förslaget. Att bevilja Viarps kör & ridklubb proprieborgen på lån med maximalt X miljoner kronor, inklusive nuvarande borgensåtaganden, på villkor som kommunstyrelsen kan komma att ställa. Att ge fritidsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med besked om slutligt behov av bidrag för räntekostnad och övrigt anläggningsstöd. Göran Nyström Per-Mikael Svensson Mårten Olsson Fritids- och kulturchef Ekonomichef Mark- och exploateringschef

25

26

27

28

29

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 234 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 11.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet.

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet. ~ HULTSFREDS W' KOMMUN Kommunstyrelsen Tid för sammanträde Lokal Kallelse 1 (2) Ersättarna för kännedom 2015-03-04 Tisdagen den10mars 2015 kl. 14.00 Spara dina handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer