En flerdimensionell bostadsmarknad. Hur fungerar studentboet.se och hur vill studenterna bo?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En flerdimensionell bostadsmarknad. Hur fungerar studentboet.se och hur vill studenterna bo?"

Transkript

1 En flerdimensionell bostadsmarknad Hur fungerar studentboet.se och hur vill studenterna bo?

2 EN FLERDIMENSIONELL BOSTADSMARKNAD Hur fungerar studentboet.se och hur vill studenterna bo? Diarienr.: 44:13/14 Datum: Författare: Stella Papasotiriou, bostadsansvarig, Uppsala studentkår Nils Jobring, handläggare, Uppsala studentkår Layout: Tony Karlsson, informationsansvarig, Uppsala studentkår Uppsala studentkår Uppsala studentkår Sveriges äldsta studentkår och skapades 1849 gemensamt av studentnationerna för att kunna representera frågor som rör alla studenter vid universitetet. Även om omständigheter och tiderna har förändrats över de mer än hundra år som Uppsala studentkår funnits, så är ändamålet i stort sett detsamma idag. Studentboet Uppsala studentkår startade 2010 ett studentbostadsprojekt som Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet finansierar. Syftet med projektet är att underlätta och förbättra informationen kring studentbostäder i Uppsala. Grundtanken är att portalen inte bara ska vara en bostadsförmedlare, utan också en informationskälla för studenter som bor eller kommer att bo i Uppsala. På finns det information om bostadsbidrag, tips på temporära boenden som vandrarhem, vad man som student bör tänka på när man hyr i andra hand, hur ett hyreskontrakt kan se ut, hur man flyttstädar på bästa sätt m.m. Det är även möjligt att som privat uthyrare kostnadsfritt annonsera på portalen. Sidan erbjuder bättre skydd vid andrahandstransaktioner, innehåller juridisk information lånat av flera av bostadsmarknadens stora aktörer. Sidan är anpassad för mobiltelefon och surfplatta bland annat.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING STUDENTBOET.SE OCH BOSTADSMARKNADEN I UPPSALA STUDENTBOET.SE ENKÄTUNDERSÖKNING, SVAR FRÅN HYRESGÄSTER STUDENTBOET.SE ENKÄTUNDERSÖKNING, SVAR FRÅN HYRESVÄRDAR HUR VILL STUDENTERNA I UPPSALA BO? BOENDESTANDARD BOENDEKOSTNAD ANALYS STUDENTBOET.SE ENKÄTUNDERSÖKNING STUDENTBOETS VERKSAMHET BOSTADSMARKNADEN I UPPSALA HUR VILL STUDENTERNA BO? (ARS 2012) SLUTSATSER STUDENTBOET BOENDEKOSTNADER OCH BOENDESTANDARD BOSTADSMARKNADEN

4 1. Inledning Bostadsfrågan har de senaste åren varit högaktuell med en skriande bostadsbrist som ständigt debattämne. Bostadsbristen påverkar inte minst studenter. Uppsala studentkår gjorde en bostadsundersökning gemensamt med Uppsala universitet och Uppsala kommun % av studenterna ansåg i undersökningen att bostadssituationen i Uppsala är svår eller mycket svår. För att möta bostadsbristen behövs framförallt åtgärder från politiskt håll. Men som den aktör som ansvarar för Studentboet och den tillhörande sajten studentboet.se ser vi det som viktigt att även redogöra för de undersökningar vi gjort de senaste åren. Förhoppningsvis kan det ge värdefull information om bostadssituationen i Uppsala och om Studentboets verksamhet. Den här rapporten är uppdelad i två delar. Den första är en enkätstudie som studentboet.se har gjort under december och januari 2013/2014. Den behandlar framförallt två typer av frågor: dels hur användarna upplever bostadsmarknaden i Uppsala och dels om de tjänster som studentboet.se erbjuder idag och hur de och Studentboets verksamhets skulle kunna förbättras. Såväl hyresgäster som hyresvärdar har tillfrågats. Den andra delen är hämtad från en undersökning som undersökningsföretaget ARS Research AB (ARS) genomfört på uppdrag av Uppsala studentkår under Frågorna rör primärt hur studenter ser på studentboende. Hur vill studenterna bo och vad har studenterna möjlighet att betala? Det är framförallt enkätstudien från Studentboet som kommer in på hur bostadssituationen ser ut i Uppsala. Men sammantaget ser vi här underlaget som centralt att ha med sig då bostadssituationen för studenter diskuteras. Bostadsfrågan är inte endimensionell. Stella Papasotiriou Bostadsansvarig Uppsala studentkår Fredrik Pettersson Ordförande Uppsala studentkår 4

5 2. Studentboet.se och bostadsmarknaden i Uppsala Resultaten som redovisas och tolkas nedan är från en enkät Studentboet genomförde hos sina användare under december 2013 och januari Syftet har varit att samla information om hur användare av studentboet.se upplever den service och de tjänster som studentboet.se erbjuder. Syftet har därutöver varit att försöka skaffa en bild om hur det går på bostadsmarknaden för hyresgästerna och hyresvärdarna som använder sig av studentboet.se, men också andra sajter. Det är första gången Studentboet skickar ut en enkät. Enkäten skickades ut till 2263 personer varav 226 deltog. Svarsfrekvensen är således runt 10 %. Enkäten skickades ut 2 gånger 2 och var tillgänglig för svar under 6 veckors tid. Den låga svarsfrekvensen medför att resultaten bör tolkas med försiktighet. Det innebär också att den procentuella andelen som gett ett visst svar på en fråga kan bli väldigt hög eller låg. Det gäller i synnerhet svaren från internationella hyresvärdar (7 svarande). Samtliga svar redovisas emellertid. Skälen till det är såväl transparens som möjlighet att kunna jämföra svar över tid. Det här är den första enkäten av det här slaget som Studentboet skickar ut. Förhoppningen är att svarsfrekvensen ökar vid kommande undersökningar. Hemsidan för studentboet.se gjordes om under september Då den största aktiviteten på sidan sker vid respektive terminsstart för det med sig att den största delen av de svarade har haft den gamla hemsidan som referens för sitt bostadssökande inför höstterminen Den nya hemsidan hade även vissa uppstartsproblem. De som använt den nya hemsidan kan således ha behövt hantera de buggar som fanns innan hemsidan fungerade felfritt. Det är också värt att notera att våra säkerhetskontroller uppdaterades runt samma tid som enkäten skickades ut. Innan den nya hemsidan var igång, och innan ändringen av de flesta av våra säkerhetskontroller, var det betydligt fler bedrägeriannonser. 1 Frågorna var olika för hyresvärd respektive hyresgäst. Enkäterna kunde besvaras på svenska eller engelska. Totalt är det således fyra frågeformulär som använts. Frågorna för hyresgäster respektive hyresvärdar är dock desamma på såväl svenska om engelska. Även begreppen svenskspråkig respektive engelskspråkig används med samma åsyftning (hyresgäster), (hyresvärdar), (alla). 5

6 2.1 Studentboet.se enkätundersökning, svar från hyresgäster Totalt 185 svar, varav 139 på svenska och 46 engelska (Tenant). Redovisningen görs per enkätfråga. 3 1) Vilket kön tillhör du? / What is your gender identity? Av 139 svensktalande 4 deltagare var 97 kvinnor, 40 män och 2 personer av annat kön. Av de 46 engelsktalande hyresgästerna var 21 kvinnor och 25 män. 2) Är du född i Sverige? / Are you born in Sweden? Av de svensktalande var 86 % födda i Sverige och av de engelskspråkiga var det 2 % som var födda i Sverige. 3) Tycker du att det är enkelt att söka bostad via studentboet.se? / Did you find it easy to search for accommodation on studentboet.se? Av de svensktalande hyresgästerna tycker 51 % att studentboet.se är enkelt eller väldigt enkelt att använda. Motsvarande siffra för de engelsktalande är 50 %. Värt att notera är att endast 23 % av de svensktalande respektive 33 % av de engelsktalande upplever hemsidan som svår eller väldigt svår att använda. Tycker du att det är enkelt att söka bostad via studentboet.se? / Did you find it easy to search for accommodation on studentboet.se? Väldigt svårt/very difficult 12% 15 6 Svårt/Difficult 14% 16 9 Varken eller/neither or 24% 35 8 Enkelt/Easy 33% Väldigt enkelt/very easy 17% Svensktalande Engelsktalande 4) Tycker du att det är enkelt att sortera annonserna utifrån dina önskemål? / Did you find it easy to sort through the ads throught your search criteria? Det är fler personer som anser att det är lätt att använda sökkriterier än som anser det vara svårt. För de svensktalande är det 42 % som upplever det som enkelt eller väldigt enkelt medan 24 % upplever det som svårt eller väldigt svårt. Samma siffror för de engelsktalande är 45 % 3 I graferna redovisas procent baserat på antalet svarande per fråga. Både svensk- och engelsktalande ingår i procentuträkningen. Antalet svarande per svensk- respektive engelsktalande syns vid varje stapel i stapeldiagramen. I texten redogörs i regel för den procentuella andelen svar inom respektive grupp. Vid frågor där det funnits 5 svarsalternativ har endast de yttre kategorierna skrivits ut i text (Väldigt svårt/ Very difficult och Väldigt enkelt/very easy respektive Väldigt missnöjd/very dissatisfied och Väldigt nöjd/very satisfied) i engelska och svenska versionerna. Övriga svarsalternativ har endast angetts som nummer på en femgradig skala i enkäterna. Således är vad vi betraktar som motsvarande svarsalternativ för övriga svar utskrivna som text i rapporten. 4 Begreppen svensktalande respektive engelsktalande används här med åsyftning på enkät på svenska respektive engelska. De som svarat på den svenska enkäten kan dock givetvis vara engelsktalande och vice versa. 6

7 (lätt/väldigt lätt) respektive 24 % (svårt/väldigt svårt). Värt att notera är att i båda grupper har mer än 30 % valt att beskriva det som varken enkelt eller svårt. Tycker du att det är enkelt att sortera annonserna utifrån dina önskemål? / Did you find it easy to sort through the ads throught your search criteria? Väldigt svårt/very difficult 8% Svårt/Difficult 16% Varken eller/neither or 33% Enkelt/Easy 25% Väldigt enkelt/very easy 18% Svensktalande Engelsktalande 5) Tycker du att det är enkelt att få fram information på studentboet.se? / Do you find it easy to find information on studentboet.se? I frågan om det är enkelt att få fram information på studentboet.se svarade 43 % av de svensktalande att de upplevde det som enkelt eller väldigt enkelt, och 24 % som svårt eller väldigt svårt. Samma siffror för de engelsktalande är 46 % (enkelt/väldigt enkelt) respektive 13 % (svårt/väldigt svårt). Värt att notera också här är att stora andelar av respektive grupp, 34 % för svensktalande och 41 % för engelskatalande, upplevde att det varken var enkelt eller svårt att hitta information. Tycker du att det är enkelt att få fram information på studentboet.se? / Do you find it easy to find information on studentboet.se? Väldigt svårt/very difficult 4% 6 1 Svårt/Difficult 17% 25 5 Varken eller/neither or 36% Enkelt/Easy 26% Väldigt enkelt/very easy 17% Svensktalande Engelsktalande 6) Har du fått boende via en av studentboet.se annonser? / Did you find housing through studentboet.se? Av de tillfrågade hade 23 % (svensktalande) respektive 33 % (engelsktalande) hittat bostad via studentboet.se. 7

8 7) Är du nöjd med det boende du fick via studentboet.se? / Are you satisfied with the accommodation you have found through studentboet.se? Av de tillfrågade uppgav 37 % av de svensktalande att de var nöjda eller mycket nöjda med boendet de fick via studentboet.se, engelsktalande hade i princip samma andel, 38 %. Andelen missnöjda personer ligger på 21 % (svensktalande) och 24 % (engelsktalande). Av de svensktalande missnöjda är en hög andel mycket missnöjda, 16 %. Återigen är det dock svarsalternativet varken eller som flest svarat, 42 % (svensktalande), respektive 38 % (engelsktalande). Är du nöjd med det boende du fick via studentboet.se? / Are you satisfied with the accommodation you have found through studentboet.se? Väldigt missnöjd/very dissatisfied 14 % Missnöjd/Dissatisfied 8 % Varken eller/neither or 41 % Nöjd/Satisfied 21 % Väldigt nöjd/very satisfied 16 % Svensktalande Engelsktalande 8) Är du nöjd med den hjälp och stöd du har fått från studentboet.se? / Are you satisfied with the support you received from studentboet.se? 40 % (svensktalande) och 35 % (engelsktalande) var nöjda eller mycket nöjda med den hjälp och det stöd vi erbjöd. Däremot var det 23 % (svensktalande) och 24 % (engelsktalande) som var missnöjda eller väldigt missnöjda med stödet. Är du nöjd med den hjälp och stöd du har fått från studentboet.se? / Were you satisfied with the support you received from studentboet.se? Väldigt missnöjd/very dissatisfied 9 % 9 5 Missnöjd/Dissatisfied 15 % 17 5 Varken eller/neither or 38 % Nöjd/Satisfied 21 % 24 8 Väldigt nöjd/very satisfied 17 % Svensktalande Engelsktalande 8

9 9) Finns det något du är missnöjd utav den service du fick via studentboet.se (Fri text, svensktalande)? 22 av 139 deltagare svarade på frågan. Saker som efterfrågades var bättre sökningskriterier, en mobilanpassad hemsida 5 ett enklare sätt att radera annonser samt strängare kontroll av dem. Vidare efterlystes mer information om vad man ska se upp med när man söker boende i andrahand, bland annat hur man ska bäst sortera ut bedrägeriannonserna, inflyttningsdatum, antal rum, telefonnummer och uppgifter som visar vidare till Studentboet istället för en hyresvärd. En kommentar var dålig information angående när man får tillgång till ett boende, och om man ens får det. Några funktionsproblem med annonsflödet verkar ha upptäckts då 3 svarande anger att de inte kunde scrolla ner annonserna, och inte heller kunde skriva in lösenord. 6 Av kommentarerna går det att utläsa att en person varit mycket nöjd, en person tycker att sajten är oseriös och två personer har varit missnöjda med hur lång tid det tog att få svar från studentboet.se. Were you dissatisfied with any part of the service we provide (Fri text, engelsktalande)? 7 17 av 46 deltagare svarade på frågan. Av dessa svarade 5 att de inte är missnöjda med våra tjänster och en svarade att hen varken är nöjd eller missnöjd. Av resterande svar kommer det fram att bedrägeriannonser har varit ett stort bekymmer och detsamma gäller rutinerna kring radering av gamla annonser. Någon enstaka deltagare har tagit upp att de vill se bättre informationsförsörjning på sajten, bättre kriterier till att hitta annonser och mera smarta lösningar som underlättar sökandet såsom möjligheten att kunna spara intressanta annonser. En person ansåg att hemsidans uppdatering var onödig, och en person s var missnöjd med vårt mejl kring den här enkäten. 10) Finns det någon tjänst som du vill att studentboet.se ska införskaffa (Fri text, svensktalande)? 11 av 139 deltagare svarade på frågan. Av de svarande tog 4 upp att det bör finnas annonser av förstahandskontrakt på studentboet.se. Andra kommentarer rör efterfrågningar för möjlighet att lägga upp planlösningar och bilder samt en RSS-funktion som mejlar ut alla intressanta annonser enligt angiven profil. Även information om kontraktsskrivning och sökkriterier samt en utloggningsfunktion från sajten har nämnts som önskemål. Ett förslag är att skapa en app för studentboet har lyfts. Dessutom har villkoren inom bostadsmarknaden och diskriminering inom detsamma tagits upp som ett bestående problem. Is there any service that you think we should provide that we do not (Fri text, engelsktalande)? 20 av 46 deltagare svarade på frågan. Här kom flera förslag: bättre sökningskriterier för att bläddra bland annonserna, bättre kontroll av annonser för att undvika bedrägerier, att gamla annonser tas bort, samt möjligheten att kunna spara/öronmärka intressanta annonser. Kriterier för inflyttningsdatum, antal rum för uthyrning och kort- eller långtidserbjudanden har efterfrågats. Utöver detta har mer generella kommentarer och önskemål angetts såsom mera hjälp 5 Se nästa fotnot. 6 Det här kan vara något som hände när man försökte komma in via mobil eller surfplatta. Mobilanpassningen av hemsidan fungerade inte optimalt då den nya hemsidan lanserades, men mot slutet av terminen ska den ha fungerat. 7 Fråga nio och tio är i omvänd ordning i den engelska enkäten. 9

10 till internationella studenter, en bättre bostadsmarknad och återkoppling inom ansökningsprocessen. 11) Hur lång tid tog det för dig att hitta bostad? / How long did it take you to find accommodation? 61 % (svensktalande) respektive 42 % (engelsktalande) anger att de hittade bostad inom 0-2 månader. Endast 27 % (svensktalande) och 24 % (engelsktalande) anger att det tog längre än 6 månader att hitta bostad månader 12% Hur lång tid tog det för dig att hitta bostad? mer än 6 månader 27% 1-2 månader 24% Mindre än en månad 37% longer than 6 months 24% How long did it take you to find accommodation? 3-6 months 34% 1-2 months 32% Less than one month 10% 12) Hur lång tid tog det för dig att hitta bostad som du kunde bo i längre än 6 månader? / How long did it take you to find accommodation that you could rent for longer than 6 months? 51 % (svensktalande) och 24 % (engelsktalande) anger att det tog mellan 0-2 månader att hitta en bostad för mer än 6 månader. Hela 35 % (svensktalande) och 38 % (engelsktalande) anger dock att det tog längre än 6 månader månade r 14% Hur lång tid tog det för dig att hitta bostad som du kunde bo i längre än 6 månader? mer än 6 månade r 35% Mindre än en månad 28% 1-2 månade r 23% How long did it take you to find accommodation that you could rent for longer than 6 months? longer than 6 months 38% 3-6 months 38% Less than one month 6% 1-2 months 18% 8 Totalt antal svarande; 38 engelsktalande, 76 svensktalande. 9 Totalt antal svarande; 34 engelsktalande, 65 svensktalande. 10

11 13) Är du nöjd med din hyresvärd? (Fri text, svensktalande) 21 av 139 deltagare svarade på frågan. Av dessa har 4 stycken angett att de är missnöjda med sina hyresvärdar och 11 stycken att de är nöjda. Are you satisfied with your landlord (Fri text, engelsktalande)? 21 av 46 deltagare svarade på frågan. Av dessa har 8 svarat att de inte är nöjda med sin hyresvärd, 2 anger att de varken är nöjda eller missnöjda och 10 anger att de är nöjda. 14) Hur lång tid fick du bo hos din hyresvärd? / How long have you lived at your current accommodation? Av de svensktalande uppger 55 % att de fick bo kvar upp till 6 månader. 32 % fick bo kvar 3 månader eller mindre. Motsvarande siffra för de engelsktalande är 79 % (upp till 6 månader) och 68 % (3 månader eller mindre) månad er 3% Hur lång tid fick du bo hos din hyresvärd? längre än 1 år 12 30% månad er 12% 1 månad 10% 3 månad er 22% 6 månad er 23% How long have you lived at your longer current accommodation? than 12 months 18% 9 months 0% 12 months 3% 6 months 11% 1 month 26% 3 months 42% 15) Varför har du flyttat ut? / Why have you moved out? Endast 43 % (svensktalande) respektive 31 % (engelsktalande) bor kvar. För 21 % (svensktalande) respektive 28 % (engelsktalande) berodde det på ömsesidig ovilja att förnya avtalet. 10 Totalt antal svarande; 38 engelsktalande, 60 svensktalande. 11

12 Varför har du flyttat ut? / Why have you moved out? Jag bor kvar/the tenant has not left the accommodation 39 % 25 9 Hyresavtalet löpte ut och ingen av parterna ville förnya det/because the lease aggrement expired 12 8 Hyresvärden sa upp mitt hyresavtal/beacause the landlord gave notice of evacuation 18 % 9 7 Jag sa upp mitt hyresavtal/beacause the tenant gave notice of evacuation 20 % Svensktalande Engelsktalande 16) Anser du att studentboet.se också ska annonsera förstahandskontrakt? / Would you prefer us including first-hand contract ads on studentboet.se? Av de svensktalande tillfrågade svarade 73 % ja, 5 % nej och 22 % vet ej. Av de engelsktalande tillfrågade svarade 82 % ja, 2 % nej och 16 % vet ej. 12

13 2.2 Studentboet.se enkätundersökning, svar från hyresvärdar Totalt 41 svar, varav 34 på svenska och 7 engelska (landlord). Redovisningen görs per enkätfråga. 1) Vilket kön tillhör du? / What is your gender identity? Av de tillfrågade var 53 % män och 47 % kvinnor (svensktalande) och 43 % män och 57 % kvinnor (engelsktalande). 2) Är du född i Sverige? / Are you born in Sweden? Av de som svarade i den svenskspråkiga enkäten var det 82 % som var födda i Sverige. Av de som svarade i den engelskspråkiga enkäten var det 43 % som var födda i Sverige. 3) Var det enkelt att lägga ut din annons på studentboet.se? / Did you find it easy to publish an ad on studentboet.se? 64 % (svensktalande) respektive 57 % (engelsktalande) anger att de upplevde det som enkelt eller väldigt enkelt att lägga upp en annons på studentboet.se. Var det enkelt att lägga ut din annons på studentboet.se? / Did you find it easy to publish an ad on studentboet.se? Väldigt svårt/very difficult 0% 0 Svårt/Difficult 12% 4 1 Varken eller/neither or 24% 8 2 Enkelt/Easy 34% 11 3 Väldigt enkelt/very easy 29% Svensktalande Engelsktalande 11 4) Var det enkelt att redigera eller ta bort din annons på studentboet.se? / Did you find it easy to edit or delete your ad on studentboet.se? 59 % (svensktalande) respektive 43 % (engelsktalande) upplevde att det var enkelt eller väldigt enkelt att ta bort sin annons på studentboet.se. 11 I de här graferna redovisas procent baserat på antalet svarande per fråga. Både svensk- och engelsktalande ingår i procentuträkningen. Antalet svarande per svensk- respektive engelsktalande syns vid varje stapel. I texten redogörs i regel för den procentuella andelen svar inom respektive grupp i det här kapitlet. 13

14 Var det enkelt att redigera eller ta bort din annons på studentboet.se? / Did you find it easy to edit or delete your ad on studentboet.se? Väldigt svårt/very difficult 0% 0 Svårt/Difficult 20% 6 2 Varken eller/neither or 24% Enkelt/Easy 24% Väldigt enkelt/very easy 32% Svensktalande Engelsktalande 5) Var det enkelt att ta kontakt med studentboet.se? / Did you find it easy to come in contact with studentboet.se? 64 % (svensktalande) respektive 57 % (engelsktalande) upplevde att det var enkelt eller väldigt enkelt att komma i kontakt med oss. Var det enkelt att ta kontakt med studentboet.se? / Did you find it easy to come in contact with studentboet.se? Väldigt svårt/very difficult 5% 0 2 Svårt/Difficult 5% 2 0 Varken eller/neither or 29% 9 1 Enkelt/Easy 37% 11 3 Väldigt enkelt/very easy 27% Svensktalande Engelsktalande 6) Var du nöjd med den hjälp och stöd du fick av studentboet.se? / Were you satisfied with the support you received from studentboet.se? 53 % (svensktalande) respektive 43 % (engelsktalande) var nöjda eller väldigt nöjda med det stöd de fick från studentboet.se. Värt att notera är att 40 % av de svensktalande varken var nöjda eller missnöjda medan av engelsktalande var 43 % var missnöjda med det stöd de fick av studentboet.se. 14

15 Var du nöjd med den hjälp och stöd du fick av studentboet.se? / Were you satisfied with the support you received from studentboet.se? Väldigt missnöjd/very dissatisfied 0% 0 Missnöjd/Dissatisfied 13% 2 3 Varken eller/neither or 35% 12 1 Nöjd/Satisfied 22% 7 1 Väldigt nöjd/very satisfied 30% Svensktalande Engelsktalande 7) Finns det någon service som du efterfrågar och som vi inte erbjuder i dagsläget (Fri text, svensktalande)? 14 av 34 deltagare valde att svara på frågan. 2 efterfrågade inget mer. Av de andra svaren framkommer att studentboet ska vara snabbare på vår kommunikation, att någon form av ihopmatchning av hyresgäster och hyresvärdar bör finnas, att hyresgäster ska kunna annonsera om de söker bostad, att sidan mobilanpassas, att Studenboet ska lägga upp kontraktmallar, att det ska gå att återställa sitt lösenord. Vidare efterfrågades mer utrymme på annonsformuläret, mer information till studenter om svensk lagstiftning gällande hyran och enklare hantering av inloggning och annonsborttagning. En av deltagarna svarade att språket på hemsidan var informellt och menade att detta ger ett oseriöst intryck. Is there any service that you think we should provide that we do not? (Fri text, engelsktalande) 1 av 7 deltagare svarade på frågan. Svaret ansågs inte vara relevant till frågan eller rapporten som helhet. 8) Finns det något med servicen du fick från studentboet.se som du är missnöjd med? (Fri text, svensktalande) 11 av 34 deltagare valde att svara på frågan och av dessa var det 3 stycken som ansåg att det var oklart med hur man skulle ta bort sin annons och 6 stycken som ansåg att de inte fick någon kontakt med oss då de behövde hjälp. 2 stycken var nöjda med våra tjänster och 1 hade upplevt att det tog väldigt lång tid att få klarhet angående hens annons. 1 person ansåg att vi ska ta bort rutan om hyresgästens tillstånd vad det gäller inneboende. Were you dissatisfied with any part of the service we provide? (Fri text, engelsktalande) 1 av 7 deltagare valde att svara på frågan och hen ansåg att den gamla hemsidan var lättare att använda. 15

16 9) Upplever du att du fick tillräckligt mycket respons på din annons? / Do you feel that you got enough response to your ad? Av de tillfrågade svarade 76 % (svensktalande) respektive 57 % (engelsktalande) ja och 15 % (svensktalande) respektive 14 % (engelsktalande) nej till frågan. Upplever du att du fick tillräckligt mycket respons på din annons? / Do you feel that you got enough response to your ad? Ja 73 % Nej 15 % Vet inte/i do not now 12 % Svensktalande Engelsktalande 10) Fick du ditt rum/lägenhet uthyrd via studentboet.se? / Did you get your room/apartment rented out through studentboet.se? Av de tillfrågade svensktalande svarade 74 % ja och 26 % nej, av de engelsktalande svarade 28 % ja och 43 % nej. 12 Ja 69 % Nej 31 % Fick du ditt rum/lägenhet uthyrd via studentboet.se? / Did you get your room/apartment rented out through studentboet.se? Svensktalande Engelsktalande 11) Hur lång tid tog det för dig att hitta rätt person att hyra ut till? / How long did it take for you to find the ringt tenant to rent out to? Av de tillfrågade engelskspråkiga svarade 50 % att det tog 1-2 veckor att hitta hyresgäst och 50 % att det tog 1 månad. Av de svenskspråkiga svarade 31 % att det tog mindre än 1 vecka och hela 97 % att det tog 1 månad eller mindre I den svenska enkäten var svarsalternativen ja/nej, i den engelska gick det att svara fritt i formulär. Ett av svaren där var not yet. Det betraktas här motsvara ett nej. 13 Totalt antal svarande; 4 engelsktalande, 32 svensktalande. I grafen är samtliga svar medräknade. 16

17 Hur lång tid tog det för dig att hitta rätt person att hyra ut till? / How long did it take for you to find the ringt tenant to rent out to? 2 månader 3% mer än 2 månader 0% 1 månad 30% mindre än 1 vecka 28% 1-2 veckor 39% 12) Är du nöjd med din hyresgäst? 22 av 34 deltagare svarade på frågan. Av dessa var 14 personer nöjda med sina hyresgäster. Av resterande svar kan man se att flera stycken har varit oroliga för betalning av hyran och en del tyckte att hela processen har varit svår då det är så många som söker samtidigt som inte alla är beredda på att flytta in. Are you satisfied with your tenant? 3 av 7 deltagare svarade på frågan och av dem var 2 väldigt nöjda med sin hyresgäst. 13) Hur länge har din hyresgäst fått bo hos dig? / How long has your tenant lived with you/ at your accommodation? Endast 9 % (svensktalande) respektive 0 % (engelsktalande) hade kvar sin hyresgäst längre än 6 månader. 41 % (svensktalande) lät hyresgästerna bo i 3 månader medan 75 % (engelsktalande) lät hyresgästerna bo kvar 1 månad. 14 Hur länge har din hyresgäst fått bo hos dig? / How long has your tenant lived with you/ at your accommodation? 9 månader 3% 6 månader 25% 1 år 0% Längre än 1 år 5% 1 månad 28% 3 månader 39% 14 Totalt antal svarande; 4 engelsktalande, 32 svensktalande. I grafen är samtliga svar medräknade. 17

18 14) Varför har din hyresgäst flyttat? / Why has your tenant left the accommodation? 59 % av hyresgästerna bodde kvar när hyresvärden (svensktalande) svarade på enkäten. Samma siffra för de engelskspråkiga är 40 %. Varför har din hyresgäst flyttat? / Why has your tenant left the accommodation? Hyresgästen bor kvar / The tenant has not left the accommodation 57 % För att hyresgästen sa upp sitt hyresavtal / Because the tenant gave notice of evactuation 24 % För att hyresgästen blev uppsagd / Because the landlord gave notice of evacuation 5 % För att hyresavtalet löpte ut och ingen av parterna ville förnya den / Because the lease agreement expired and neither part wanted to renew it 14 % Svensktalande Engelsktalande 18

19 3. Hur vill studenterna i Uppsala bo? ARS Research AB undersökte våren 2012 hur medlemmarna i Uppsala studentkår ser på studentbostadsfrågan. 15 Frågorna handlade om hur de svarande såg på bostadskostnader, boyta och boendestandard. 3.1 Boendestandard Det kan noteras att undersökningen gjordes under samma tid som ett studentbostadsförslag på endast omkring 8,8 kvadratmeter diskuterades i Lund. 16 En av frågorna hängde samman med den diskussionen och var, vilken boyta anser Du är minimum för ett nybyggt studentboende i Uppsala 2012? Svarsalternativ kunde anges fritt [kvadratmeter]. Genomsnittet var 17,7 kvadratmeter. För kvinnor var det aningen högre, 18,1 kvadratmeter sågs som minimum, medan männen i genomsnitt svarade 17,3 kvadratmeter. Två av tre svarade inom spannet kvadratmeter. Minimiytan ökade även med ålder. När studenter däremot fick ange den önskade bostadsytan var den i genomsnitt 38,6 kvadratmeter. 30,00% 27,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 21,00% 23,00% 15,00% 5,00% 0,00% 2,00% Mindre än 14 m m m m m m2 1,00% 1,00% 161> m2 Vet ej/ej svar Ungefär hur stor boyta skulle du vilja ha? Väg också in kostnaden för boendet. 15 Intervjuer genomfördes svarade. 98 procent studerade heltid. Hälften var ensamstående. 3 procent hade barn. I gruppen över 30 år hade 41 procent barn. Frågorna som ställdes om bostäder var: Vad av följande anser Du ska vara lägsta grundstandard i ett studentboende i Uppsala byggt 2012? (Flera svarsalternativ). Ungefär hur stor är Din boyta räknat i kvadratmeter? Om Du bor i studentkorridor eller i annat boende med gemensamma utrymmen, räkna då bara den egna boytan, till exempel det egna rummet. Vilken boyta anser Du är minimum för ett nybyggt studentboende i Uppsala 2012? (Intervall, svarsalternativ) Ungefär hur stor boyta skulle Du vilja ha? När Du ger Ditt svar väg då också in kostnaden för boendet. Vad anser du vara rimligt att betala för ett studentboende i Uppsala 2012? Räkna med 12 månadshyra. Hur mycket skulle Du kunna tänka Dig att betala för ett nybyggt studentboende i Uppsala, som svarar upp mot de önskemål Du har? Ange månadshyra som 12 månadshyra sökande till 8,8 kvadratmeter, Lundagård, , kvadratmeter/, (hämtad ) 19

20 Samtidigt var genomsnittet för hur studenternas boende ser ut 36,9 kvadratmeter. 17 Hälften av de svarande bodde på mindre yta än 30 kvadratmeter. Den bostadsyta som studenterna har kan också ses i relation till frågan vad av följande anser du ska vara lägsta grundstandard I ett studentboende I Uppsala byggt 2012? Det fanns en rad olika kriterier. Kvinnor efterfrågade generellt högre standard än manliga svarande. Även äldre svarande önskade högre standard jämfört med yngre. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 82% 55% 26% 16% 81% 64% 23% 98% 11% 93% 13% 43% 62% 78% 66% 0% Vad av följande anser du ska vara lägsta grundstandard i ett studentboende i Uppsala byggt 2012? Internet är det som i särklass betraktas som viktigast. Även tvättstuga, sovrum/egen sovplats, egen toalett och vind eller källare lade de svarande stor vikt vid. På en delfråga för de som svarat att eget kök är centralt som grundstandard (egna matlagningsmöjligheter) svarade 99 % att det måste finnas såväl spis med två kokplattor som kylskåp. Ugn ansåg 86 % vara viktigt, mikrovågsugn 55 % och 14 % av de som såg det av vikt med eget kök betraktade diskmaskin som viktig. 17 I bostadsundersökningen 2011 bodde studenter i genomsnitt på 39,5 kvadratmeter. 20

21 3.2 Boendekostnad Studenterna som tillfrågades i undersökningen såg sammantaget en kostnad för ett studentboende på 3137 kronor i månaden som rimligt (12 månaders hyra). Den absoluta majoritet, 70 %, ansåg det var rimligt att betala mellan kronor per månad. För ett nybyggt studentboende kunde de svarande däremot tänka sig att betala 3622 kronor per månad i genomsnitt. Även här svarade majoriteten, ca 60 %, att de kunde tänka sig att betala mellan kronor. 33 % kunde tänka sig att betala 4000 kronor eller mer. Svaren är i procent. Studenterna i Uppsalas syn på boendekostnader Vad anser du vara rimligt att betala i månaden för ett studentboende i Uppsala 2012? Räkna med 12-månadershyra. Hur mycket skulle Du kunna tänka Dig att betala för ett nybyggt studentboende i Uppsala, som svarar upp mot de önskemål Du har? Ange månadshyra som 12- månadershyra kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad 9 33 Vet ej/kan ej svara

22 4. Analys 4.2 Studentboet.se enkätundersökning Enkätundersökningen bestod av två olika enkäter, en för hyresgäster och en för hyresvärdar. Dessutom fanns enkäterna i engelska såväl som svenska versioner (valfritt vilken man svarade på), vilket har relevans för utfallet. På en övergripande nivå fanns det två kategorier av frågor som analysen är uppdelad efter, dels hur användarna upplever bostadsmarknaden och dels om de tjänster som studentboet.se erbjuder idag och hur de och Studentboets verksamhets skulle kunna förbättras Studentboets verksamhet Studentboet lanserade en ny hemsida den 13 september 2013, vilket har betydelse för hur svaren analyseras. En stor del av de saker som efterfrågades i enkätsvaren har redan åtgärdats. Av hyresgästerna var det 23 % (svensktalande) respektive 33 % (engelsktalande) som ansåg att det var svårt att söka bostad via studentboet.se. Det är allvarligt. Både hur man söker annonser och bristen på information på studentboet.se har väldigt tydligt pekats ut som områden som fungerar mindre bra. Svaren visar också att omkring en femtedel av användarna har varit missnöjda med det boende de fick via studentboet.se och omkring en fjärdedel är missnöjda det stöd de fick av studentboet.se. Omkring en fjärdedel av de svarande anger dock att de fick bostad via studentboet.se. I en marknad med så många aktörer är det att betrakta som en stor framgång. Hyresvärdarna ger snarlika svar. Av de svarande har endast 12 % angett att det är svårt att lägga ut en annons, en andel som enligt vår mening är ytterst låg. När det gäller möjlighet att radera annonser har svaren dock inte varit lika bra. Annars är det ganska få punkter som skiljer sig åt gentemot hyresgästerna. Bland annat önskar man att bostadssökande tillåts att lägga upp annonser och även att Studentboet kanske skulle kunna erbjuda en förmedlingsliknande service. Tillgängligheten hos Studentboet har tagits upp hos alla grupper. Det är berättigad kritik. Under perioden som de flesta behöver hjälp som mest har vi endast haft en person som ska vara tillgänglig för alla, via besök, och telefon. Det är inte en hållbar situation och därför har beslutats att skapa en bostadsgrupp som kommer att avlasta bostadsansvarig under terminsstarten. Många förbättringar har gjorts på studentboet.se sedan terminsstarten Flera av dessa svarar mot vad de svarande i undersökningen efterlyst. Sökkriterierna är ändrade och förbättrade, information på hemsidan har utökats där det nu bland annat finns kontraktsmallar, sidan har mobilanpassats och kopplats till RSS-flöde för sociala medier. Studentboet.se har också infört strängare säkerhetskontroller, och under 2014 har hittills ingen bedrägeriannons publicerats. Det går nu även att annonsera förstahandskontrakt. Hur man enklare ska hantera sin annons är också någonting som setts över, vilket verkar fungerar bra hittills. 18 Frågorna 3 10 (hyresgäst) och 3 8 (hyresvärd) rör framförallt Studentboets verksamhet, medan fråga (hyresgäst) och 9 14 (hyresvärd) har mer med bostadsmarknaden i stort att göra. 22

23 Vidare har rutinerna för hur annonser raderas av hyresvärdar har ändrats. Studentboet har också börjat planera för en förmedlingsliknande service med förhoppningen att kunna implementera en sådan. Flera events har planerats in framöver där hyresgäster får träffa hyresvärder i mingelform. Det finns delar där det inte går att påverka lika direkt men där förebyggande arbete görs. Det rör bland annat bättre information och stöd för hyresvärdar för att motverka oschysst beteende och diskriminering. Ytterligare förbättringar som studentboet.se skulle vilja göra är bland annat att se över möjligheterna till att göra en mobilapp för Studentboet, göra det möjligt att spara sina annonser och att dela upp långtids- och korttidskontrakt, ha ett RSS-flöde i mejlform enligt angiven profil samt införandet (i annonsflödet) av förstahandskontrakt i större utsträckning Bostadsmarknaden i Uppsala Sett utifrån enkätsvaren har en fjärdedel av studenterna sökt bostad längre än 6 månader tills de hittat bostad. Ställer man dessutom frågan om hur lång tid det tog att hitta boende för längre tid än 6 månader stiger andelen med ungefär 10 %. Bilden stämmer överens med de siffror som tidigare har lagts fram i undersökningar om Uppsalas bostadsmarknad. 19 Det är värt att notera diskrepansen mellan de engelskspråkiga och svenskspråkiga grupperna. Av de engelskspråkiga anger runt 42 % att det tog de upp till 2 månader att hitta boende, den siffran sjunker till 24 % när det gäller att hitta boende för längre tid än 6 månader inom samma tidsspann, 0-2 månader. I den svenskspråkiga gruppen hittar 61 % boende inom 2 månader, medan 51 % på samma tid hittat boende för längre än 6 månader. Diskrepansen är tydlig även när det rör hur länge man fick bo kvar. Där svarade 55 % av den svenskspråkiga gruppen att de inte fick bo kvar längre än 6 månader, medan motsvarande siffra för den engelsktalande gruppen var långt högre, 79 %. För engelsktalande är andelen hög även när det gäller boendetid på tre månader eller mindre, 68 %. För svensktalande var andelen som fick bo kvar 3 månader eller mindre 32 %. En mycket stor andel anser att studentboet.se borde annonsera förstahandskontrakt. Att efterfrågan på bostäder är stor visar sig i annonsörernas svar. Nästintill 100 %, såväl engelsksom svenskspråkiga, hade hyrt ut sin bostad inom en månad. Dessutom anger 76 % (svenskspråkiga) respektive 57 % (engelskspråkiga) att de fick tillräckligt mycket respons på sin annons, vilket är positivt. Det finns i övrigt två punkter att notera här. Den första är att endast 28 % av de internationella annonsörerna fick sin bostad uthyrd via studentboet.se. Den andra är att endast 9 % av de svenskspråkiga annonsörerna uppger att hyresgästerna fick bo kvar längre än 6 månader, medan motsvarande siffra hos de internationella annonsörerna är 0 % Runt 70 procent fick permanent boende under första terminen. Under andra terminen hade 80 procent fått ett permanent boende (ARS Research AB, Bostadsundersökning bland studenterna i Uppsala, vintern 2011). 20 Här bör återigen noteras att totalt har 7 internationella annonsörer svarat på den engelskspråkiga enkäten. Det medför en snedvridning i hur svaren fördelas procentuellt. Totalt svarade 34 svensktalande hyresvärdar. 23

24 4.3 Hur vill studenterna bo? (ARS 2012) Det är viktigt att inte sammanblanda vad studenterna kan tänka som minsta boyta med hur studenterna vill bo. De allra flesta som tillfrågades av ARS (66 %) ansåg dessutom att den minsta tänkbara boytan vore kvadratmeter för ett nybyggt studentboende i Uppsala. Det är långt mer än vad den omdebatterade studentbostaden i Lund var på. Genomsnittet för den boyta som studenterna i Uppsala önskar är 38,6 kvadratmeter. Samtidigt är genomsnittet för boytan man hade vid undersökningens tid 36,9 kvadratmeter. Det går således inte att dra slutsatsen att Uppsalas studenter gärna bor i bostäder som storleksmässigt motsvarande mini-studentbostaden i Lund. Snarare visar siffrorna på att studentbostäder inte bör krympas än mer. Även studenter behöver goda boendeförhållanden. Samtidigt är bostadsbristen är högst påtaglig för studenter, och studentbudgeten ger snäva marginaler. 21 Boendekostnaden utgör den största budgetposten. 22 Genomsnittet för vad de tillfrågade anser vara rimligt att betala för ett studentboende är 3137 kronor i månaden, och för ett nybyggt boende 3622 kronor. Den senare siffran är aningen högre än vad Sveriges förenade studentkårer, SFS, räknar för boendekostnaden i sin studentbudget (3300 kronor). De tillfrågade i undersökningen sätter även flera delar i boendestandard i högt. Det är viktigt att studenternas boendestandard inte sänks. P3 Nyheter har rapporterat att de tillgänglighetskrav som regeringen tänkt slopa inte kommer att tas bort. 23 Det är positivt. 21 I 2014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100, sid. 48) har regeringen aviserat att studielånet kommer att höjas med 1000 kronor. Det innebär att studiemedlet därefter täcker de kostnaderna som Sveriges förenade studentkårer (SFS) har med i sin årliga studentbudget (SFS Studentbudget 2014). Det bör dock förtydligas att det också medför ökade lånekostnader och att studenterna kan få bostadkostnader långt över 3300 kronor. 22 SFS Studentbudget P3 Nyheter, Regeringen ändrar sig: Inget slopat tillgänglighetskrav, (hämtad ) 24

25 5. Slutsatser 5.1 Studentboet Studentboet har redan åtgärdat en stor del av de kommentarer som enkätdeltagarna gav. Informationen har varit mycket värdefull. Det märks att Studentboets verksamhet och tillhörande studentboet.se behövs. De ändringarna som vi genomfört motsvarar i stor utsträckning de behov som framkommit i enkäten. Däremot finns det fortsatt mycket kvar att göra. Däribland att förbättra och ge stöd i hur det fungerar med annonser för bostadssökande, arbeta mer aktivt med tillgänglighet och kommunikationen samt ge övrigt stöd såsom seminarier, kampanjer och övriga kunskapsförsörjande insatser till såväl bostadssökande som uthyrare. 5.2 Boendekostnader och boendestandard Studenter efterfrågar inte bostäder på 8,8 kvadratmeter. De vill ha ett fullgott boende till fullgott pris. 15 kvadratmeter, vilket de flesta anser vara ett minimum, torde vara rimligt att kräva. Likaså ett maxpris på 4000 kronor för lägenheter, även nyproducerade. Det är av vikt att ha med sig i debatten om byggande av mindre bostäder. Den centrala frågan här är hur studenterna vill bo och inte hur de skulle kunna tänka sig bo i en nödsituation. Bostaden och boendet bör alltid planeras utifrån hållbara sociala strategier och inte spontana reaktioner under krispress. 5.3 Bostadsmarknaden Att en så pass stor andel anser att studentboet.se borde annonsera förstahandskontrakt är en indikator på att bostadsmarknaden skulle underlättas av en gemensam bostadsportal. Frågan om en gemensam bostadsportal är någonting som måste övervägas av likaväl beslutsfattare som branschens aktörer och övriga intresseorganisationer. 61 % (svensktalande) respektive 42 % (engelsktalande) anger att de hittade bostad inom 0-2 månader. Att det finns en sådan stor diskrepans visar på risken för att de engelsktalande diskrimineras, och/eller de svensktalande prioriteras före dessa. De engelsktalande annonsörerna får inte svar i lika stor utsträckning på sina annonser som de svensktalandena. Det är svårt att uttala sig varför det är så. Samtidigt är det endast 7 engelsktalande annonsörer som svarat på enkäten, vilket medför att svaren är ytterst osäkra. Det betyder dock inte att det är en fråga som inte är värd att efterforska. I det fall det visar sig att internationella annonsörer i stor utsträckning får färre svar än svensktalande skulle det kunna grunda sig på fördomar och att annonserna betraktas utgöra en större bedrägeririsk. Om så är fallet är det en diskrimineringsfråga som måste angripas. 25

26

Bostadssituationen för internationella studenter vid Lunds universitet

Bostadssituationen för internationella studenter vid Lunds universitet sektion B.IT.S LU Service Bostäder maj 2009 Bostadssituationen för internationella studenter vid Lunds universitet Linda Petersson, International Housing Office Mathilda af Sillén, International Housing

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Titel: Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten?

Titel: Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten? Titel: Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten? Författare: Anders Rex, Magnus Westling Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi Abstract Titel: Uppskattar

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007 Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands år 2005 2007 Västeråsversionen Sven Bergenstråhle Sammanfattning Årets undersökning av unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands visar att de ungas bostadsefterfrågan

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

STUDENTBOSTADSUTREDNING 2013

STUDENTBOSTADSUTREDNING 2013 STUDENTBOSTADSUTREDNING 2013 HUR SER BEHOVET AV STUDENTBOSTÄDER UT I BORÅS? RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 19:2013 ISSN 1650-5867 REDAKTÖR Peter Sigrén FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna

Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna Viktiga för äldres framtida boende Thomas Wimark och Eva Andersson 23 januari 2015 Kulturgeografiska institutionen. Sammanfattning Stockholms

Läs mer