Kompetensförsörjningsplan Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsplan 2015-2016. Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde"

Transkript

1 Kompetensförsörjningsplan Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/Upprättad Barn- och grundskolenämnden , 233 Giltighetstid

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kartläggning verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem 4 Kartläggning resursavdelningen 9 Kartläggning Elevhälsa 12 Kartläggning Kulturskolan 13 Kartläggning administration och skolledning 14

3 3 Inledning Barn- och grundskolenämnden ansvarar för verksamheter inom förskola, grundskola fritidshem, särskola, kulturskola och LSS/LASS för barn och unga upp till 21 år. Inför framtagande av kompetensförsörjningsplan har kartläggning gjorts av de utmaningar som verksamheterna står inför utifrån lagstiftning, lokala styrdokument och demografi. Utifrån den kartläggningen har analyser gjorts för att ange de mål som verksamheterna sätter upp för den strategiska kompetensförsörjningen. Det som påverkar verksamheternas utveckling och kompetensförsörjning är: Ny skollag Ny LSS-lagstiftning 2011 Förändrad gymnasieutbildning Barn- och fritidsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn Ökade krav från medborgarna Ökad digitalisering, nya arbetssätt och stöd i administration Ett utvecklingsprojekt för etablering av Kulturskola/kultur som allemansrätt senast 2014 pågår i samarbete med kulturenheten och gymnasiet Kompetensförsörjningsplanen kommer att komplettera och säkerställa att målen i handlingsplan 2015 och att andra satsningar utifrån politiska beslut nås, samt att skollagen efterlevs. Kompetensförsörjningsplanen redovisas sammantaget för verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem. Resursavdelning, elevhälsa, kulturskola och administration/ledning redovisas var för sig. En sammanfattande handlingsplan/aktivitetsplan avslutar kompetensförsörjningsplanen. Kompetensförsörjningsplanen följs upp en gång per år och revideras vid behov.

4 4 Kartläggning verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem Ny skollag från och med 1 juli 2011 innebär: Förskollärares, fritidspedagogers, grundskollärares och rektorers behörigheter/ befogenheter förtydligas. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas av en förskolechef. Rektor/förskolechef får ökade beslutsbefogenheter om sin enhets inre organisation. Rektorerna ska genomgå särskild befattningsutbildning som ska vara genomförd inom fyra år från anställningens början. Detta krav gäller inte förskolecheferna men det är förvaltningens intention att befattningsutbildningen även ska omfatta dem. Rektor får uppdra åt en anställd som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra och besluta i enskilda ledningsuppgifter. Fokus på kunskap - rättigheterna för elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Stärkta rättigheter elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolbibliotek. Möjligheten för föräldrar att överklaga betyg och åtgärdsprogram tydliggör behovet av ökad juridisk kompetens i förvaltningen. Ny lärarutbildning med mentorskap och provår vid nyanställning kräver ökad kompetens hos pedagogisk personal för handledning. Förväntat genomförande av lärarlegitimation innebär: För att anställas i förskoleklass krävs utbildning som förskollärare alternativt lärare tidigare år med lärarlegitimation. Här föreligger osäkerhet om vad kommande beslut kan innebära. Lärarlegitimation krävs för rätten att sätta betyg. Fritidspedagoger, beroende på inriktning i sin utbildning, kan bli behöriga i praktiskt estetiska ämnen. Endast behöriga lärare får tillsvidareanställas. Undantag från behörighet kan göras 6 månader av rektor och av huvudmannen 12 månader. Ansökan ska göras hos Skolverket. Ansvarsnämnd inrättas för beslut om indragen legitimation.

5 5 De redan anställda som inte erhåller lärarlegitimation kommer att uppmanas att komplettera sin utbildning. Lokala styrdokument Barn- och grundskolenämndens målvärde 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare i barngrupp inom förskoleverksamheten innebär ett behov att rekrytera förskollärare. Barn- och grundskolenämndens långsiktiga handlingsplan för 2015 kommer att innebära ökade fortbildningsbehov, främst gällande målen alla elever ska nå godkänt och Skellefteå i nationell toppnivå inom läsa-skriva-räkna. Dessutom insatser för att öka kompetensen inom exempelvis livskunskap, företagsamt lärande, idrott/hälsa, studiestöd på modersmål, nolltolerans mot mobbning och ett inkluderande arbetssätt för alla elever. Demografi Antalet barn i förskolan beräknas öka de närmaste åren. För att uppnå en personaltäthet motsvarande 5,1 barn per heltidsanställd innebär det ett personalbehov motsvarande ca 705 heltidsanställda per år exklusive vikariatsbehov. Vi ser även en liten ökning av elever under läsåret 2015/16 i grundskolan under 2015/16. Elevutvecklingen tillsammans med förtydligade behörighetskrav och krav på legitimerade lärare kommer att ställa högre krav på rekrytering av rätt kompetens. Vid små enheter, speciellt i kommunens ytterområden kan svårigheter uppstå att rekrytera rätt kompetens/behörighet och samtidigt kunna erbjuda heltider. För att möta och säkerställa framtida kompetenskrav har förvaltningen genomfört en organisation med en samordning av årskurser F-5 och 6-9. Nuläge kompetens: Verksamheterna har en hög andel behörig personal som även förväntas få lärarlegitimation både inom skola och i förskoleklass. Som en del i kompetensförsörjningsarbetet används ett nytt kompetensregister i WinLas där alla legitimationer ska registreras. Det genomförs nu även en förvaltningsövergripande kartläggning för att kunna säkerställa vilka lärare som saknar legitimation. Resultatet av kartläggningen visar vilka kompetenser vi har i förvaltningen samt vilka kompetenser som saknas. Utifrån detta avgörs vilka utbildningsinsatser som är nödvändiga att genomföra. För att kunna utveckla sin kompetens har medarbetare inom Skellefteå kommun möjlighet att ansöka om studiestöd. Det finns också möjlighet att söka till Lärarlyftet II.

6 6 Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Förskollärare Ökat behov och behov att ersätta Förskollärarutbildning pensionsavgångar Barnskötare Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Dagbarnvårdare Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Kock/kok Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Kock/kokerskeutbildning Barn- och ungdomsass särskola Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Fritidspedagog Behov att ersätta pensionsavgångar. Fritidspedagogutbildning tidigare år sv/so Behov att ersätta pensionsavgångar. Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. tidigare år ma/no Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. Senare år i moderna Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. språk senare år ma/no Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. Senare år so Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. trä- och metallsl. Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. textilslöjd Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. hemkunskap Oförändrat behov Lärarutbildning enligt krav i skollag musik Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag Idrott Oförändrat behov Lärarutbildning enligt krav i skollag Lärare specialpedagogik/ Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. Specialpedagoger grundskolan Lärare specialpedagogik grund- Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. särskolan/träningsskolan. Elevassistent Oförändrat behov Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Fritidsledare Oförändrat behov Eftergymnasial utbildning Lärare modersmål Ökat behov Kravprofil förtydligas utifrån nya skollagen

7 7 Mål och analys Andelen förskollärare måste öka om målvärdet 66% förskollärare ska uppnås. Idag är ca 57% av förskolans personal förskollärare. Det innebär att förskollärare måste rekryteras. Målet att öka andelen fleravdelningsförskolor kommer att innebära en mer flexibel organisation där personal kan samnyttjas mellan avdelningar vilket kommer att innebära en minskad sårbarhet vid personalens korttidsfrånvaro. Behovet av kockar kommer att minska vid utbyggnad till fleravdelningsförskolor. I dagsläget arbetar ett antal kockar både i kök och i barngrupp. Målet är att säkerställa att lärarpersonalen har rätt behörighet för att få legitimation och rätten att sätta betyg. Det kommer innebära ett behov av både kompetensbreddning och ämnesfördjupning av redan anställda lärare. Detta visas i den kartläggning av legitimationer som just nu genomförs på förvaltningen. Skol- och kulturkontoret har behov av förskollärare, speciallärare/specialpedagoger, lärare i moderna språk, trä/metallslöjd samt i matematik/no-ämnen och teknik vilket innebär ett visst rekryteringsbehov. Rekrytering kommer att vara nödvändig för att ersätta pensionsavgångar bland dessa grupper. Se sammanställning nedan. Pensionsavgångar Yrkeskategori: År 2015: År 2016: Total: Förskollärare 6,2 st 10,5 st 16,7 st Speclär/specped 2,8 st 5 st 7,8 st Moderna språk 0 st 0 st 0 st Ma/NO 1 st 0 st 1 st Inom grundskolan finns specialverksamheter som kräver särskild kompetens, till exempel inom hörsel och tal. Målsättningen är att, vid behov, komplettera med den kompetens som dessa verksamheter behöver. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs. I januari 2014 infördes nya rutiner kring rekrytering i form av ett centralt rekryteringscenter. Dit skickar cheferna sina beställningar via ett formulär som sedan handläggs av personal på rekryteringscenter. När chef har godkänt annonsunderlaget sköter rekryteringscenter publicering, del av rangordning samt övrig administrativt arbete som rör rekryteringen. Personalplanering genomförs i dagsläget både vår- och hösttermin. HRspecialisterna samarbetar för att processerna ska vara synkade för alla upptagningsområden och därmed minska risken för intern konkurrens om medarbetare. Personalplaneringsprocessen ska vara i fas med ekonomernas planering genom en gemensam tidsplan.

8 8 Skollagens behörighetskrav säkerställs genom följande inriktningar vid bemanning: inom förskolan, i högre grad än idag, bemanna med utbildade förskollärare inom förskoleklass bemanna med förskollärare alternativt lärare tidigare år. inom årskurs 1-3 bemanna med lärare tidigare år. inom årskurs 4-5 bemanna med lärare tidigare år och 1-7-lärare. När det gäller 1-7-lärare måste både ämneskombinationen sv/so och ma/no finnas på varje skolenhet inom årskurs 6-9 bemanna med nuvarande adjunkter, 4-9-lärare och lärare senare år inom de ämnen de är behöriga. För betygssättning krävs legitimation. inom särskolan/grundsärskolan årskurs 1-5 bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som lärare tidigare år. inom särskolan/grundsärskolan årskurs 6-9 bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som lärare tidigare år alternativt lärare senare år. inom särskolan/träningsskolan bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som förskollärare alternativt fritidspedagog.

9 9 Kartläggning resursavdelningen Ny LSS-lagstiftning innebär: Förstärkt barnperspektiv ska implementeras i arbetsmetoder Förändringar kring personlig assistans Fördelning av stöd till funktionshindrade från stat till kommun Förändringar i behov: Fler brukare med omfattande omvårdnadsbehov väljer personlig assistans. En konsekvens av detta är att behovet av korttidsvistelse för denna målgrupp minskat. Gruppen ungdomar/unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning söker stöd i högre grad än tidigare i våra verksamheter. Efterfrågan på LSS 9 9, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad, har ökat för ungdomar mellan år. Demografi: En konsekvens av minskande barnkullar är att färre antal barn är i behov av insatser från LSS. Omorganisation: Förflyttning av ansvar för personlig assistans från rektor i gymnasieskolan till chef för personlig assistans på resursavdelningen är genomförd. Kompetensförsörjningsbehov Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Avdelningschef Oförändrat behov Relevant högskoleexamen Boendechef Oförändrat behov Relevant högskoleexamen LSS- handläggare Oförändrat behov Socionomutbildning Chef personlig ass. Oförändrat behov Relevant högskoleexamen Administrativ Oförändrat i förhållande till 2012 Socionom verkställare Administratör Oförändrat behov Relevant utbildning Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Barn- och ungdomsass Resursavd. Minskat behov löses med naturlig avgång och ev omplacering Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Personlig ass Oförändrat behov Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Behandlingsass Oförändrat behov Socionom/förskollärare/lärare/ fritidspedagog/psykiatrisk omvårdnad/socialpedagog Fritidspedagog Oförändrat behov Fritidspedagogutbildning

10 10 2,0 boendechefer ansvarar idag för nio verksamheter. Arbetsledarna har idag många medarbetare. Förstärkning utifrån verksamhetsbehov kring boende 9:8 och 9:9 är nödvändigt. 2,0 LSS-handläggare arbetar på resursavdelningen. Ansvaret för personlig assistans till barn och unga har samlats under resursavdelningen och därför har 1,0 chef för personlig assistans tillsatts. Översyn av kompetens och omfattning görs för handläggning av insatserna, kontaktperson, avlösare, ledsagning. Ledarskapet för tillsynen behöver ses över. Ligger i dag under 1.0 avdelningschef med samordnare ute i verksamheten. 1,0 administrativ handläggare till lönecenter sedan november Personlig assistans I verksamheten finns 2,1 personliga assistenter på HÖK och ungefär 800 h personlig assistenter med PAN-anställning. Verksamheter (korttidshem, boende och tillsyn) Tre olika yrkeskategorier är idag anställda på våra verksamheter; fritidspedagoger, behandlingsassistenter och barn- och ungdomsassistenter. Detta behov kvarstår oförändrat under perioden. Barn- och ungdomsassistenter är den största gruppen på resursavdelningen med 46 anställda. Mål och analys Ökad kompetensutveckling på grund av behov av ökade kompetenskrav kring lagstiftning, metoder för att möta individuella behov, dokumentation. Det sker genom intern utbildning och arbetslagsutveckling. Rekrytering av rätt kompetens och behov av struktur kring vikarierekrytering. Viktigt att rekrytera kompetenser som flexibelt går att nyttja i verksamheterna, inom avdelningen och hela förvaltningen. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilken kompetens som krävs. Målet är att öka andel personal med högskoleutbildning för att kunna möta brukare med särskilda behov och utveckla verksamheten. För att undvika övertalighet görs noggrann översyn vid vakanser för prövning om behov av rekrytering föreligger.

11 11 Samarbete med handikappomsorgen för att rekrytera den kompetens som föreligger. Kvalitetssäkra LSS-verksamheten i kommunen. Behov av samsyn kring handläggning och verkställighet för medborgarens bästa. Samla kommunens verkställighet av LASS/LSS för barn och unga under samma avdelning. Samarbete med andra aktörer för bästa kundnytta.

12 12 Kartläggning Elevhälsa Skollagens ökade krav på kompetens inom elevhälsa innebär att elevhälsans roll förtydligas. Elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare. I elevhälsan inom skol- och kulturkontoret ingår redan idag yrkeskategorierna, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog/talpedagog och studie- och yrkesvägledare. Specialpedagoger är länken mellan elevhälsa och skola genom att stödja lärare i arbetet att utvärdera vad som gjorts. Både förskola och grundskola har behov av tillgång till elevhälsans kompetenser för att utveckla såväl barn som elevhälsarbetet. Begreppet barn/elevhälsa kommer att utvecklas för att synliggöra detta arbete. I nuläget har alla 6-9-elever tillgång till kurator. Målsättningen är att alla barn/elever F-9 ska ha tillgång till kurator. Antalet skolsköterskor är idag en för ca 425 elever. Målsättningen är ca 400 elever/skolsköterska. För närvarande arbetar varje studie- och yrkesvägledare mot i genomsnitt 530 i årskurs 7-9. Målet är att studie- och yrkesvägledare även ska arbeta mot årskurs 4-6 för att tidigare komma in i ärenden. Detta arbete är påbörjat. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Skolsköterska Behov att ersätta pensionsavgång. Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som Barnsjuksköterska alternativt Distriktsköterska Psykolog Oförändrat behov Legitimerad psykolog Kurator Oförändrat behov Socionomutbildning Studie- och yrkesvägledare Behov att ersätta pensionsavgång Högskoleutbildning Studie- och yrkesvägledare

13 13 Kartläggning Kulturskolan En osäkerhetsfaktor vid analysen av kommande kompetensbehov är det utvecklingsprojekt som pågår i samarbete med kulturenheten och gymnasiet för etablering av Kulturskola/ kultur som allemansrätt senast Kulturskolans kompetensförsörjningsbehov påverkas av vilket beslut som fattas. Kulturskolan ska enligt lokalt styrdokument för 2010: Bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan. Fortbildningsbehov gällande de nya styrdokumenten och användandet av E-tjänst grundskola. Ge kulturskolans elever kunskaper och färdigheter för högre studier. Fortbildningsbehov rörande de nya kraven enligt den nya gymnasieskolan. Underlätta inlärningen av svenska för invandrare sångsvenska. Bredare SFIkompetens. Ökad digitalisering av verksamheten. Övergång till outlookmiljö från FC-miljö, till digitalt inskrivningssystem, genomförande av PIM-utbildning. Antalet inskrivna elever är och antal köande elever är 600. Längsta köerna finns inom ämnena gitarr, sång, fiol, piano och slaginstrument. Lärarkompetensen i ytterområdena behöver breddas. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Musiklärare Instrument, sång eller dans Behov att ersätta pensionsavgång Relevant musikutbildning på högskolenivå Mål och analys Målet för verksamheten är att de ämneskompetenser som efterfrågas av kunderna ska finnas i verksamheten. Utbildade lärare finns men inte i tillräcklig omfattning för att täcka behovet av gitarr-, fiol-, sång-, piano och slagverkslärare. För att kunna tillgodose efterfrågan krävs en delvis utökad verksamhet och en ökad inriktning på gruppundervisning. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs.

14 14 Kartläggning administration och skolledning Arbetet med att implementera nya skollagen och att hantera de demografiska förändringarna, till exempel avveckling av enheter, kommer att innebära en utökad arbetsbelastning för ledning och förvaltningsstab. Möjligheten för föräldrar att överklaga betyg och åtgärdsprogram tydliggör behovet av ökad juridisk kompetens i förvaltningen. Skollagens krav kommer att kräva ett ökat kvalificerat administrativt stöd till rektor. Eftersom Skellefteå kommun infört ett centralt lönecenter är behovet av administratörer inte lika stort. Skollagens krav på särskild befattningsutbildning för rektorer kräver att förutsättningar skapas för att möjliggöra för rektor att genomföra utbildningen. Skol- och kulturkontoret har beslutat att även förskolechefer ska genomgå särskild befattningsutbildning. Målsättningen är att antalet medarbetare per chef ska minska, vilket kommer att innebära ett visst rekryteringsbehov av rektorer och förskolechefer. Målsättningen är att rektor/förskolechef i genomsnitt ska ha 30 underställda årsarbetare Under perioden beräknas dessutom ett antal rektorer gå i pension. För att leva upp till att rektor ska ansvara för en skolenhet i enlighet med skollagen måste vi analysera hur det administrativa stödet vid en större skolenhet ska förstärkas om målet 30 underställda per årsarbetare inte kan uppnås. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Rektor/förskolechef Ökat behov och behov av Enligt skollag att ersätta pensionsavgångar Ekonom Behov att ersätta pensionsavgång Relevant hög-skoleutbildning HR-specialist/ Behov att ersätta pensionsavgångar Relevant hög-skoleutbildning administratörer Utvecklingsstrateg Oförändrat behov Relevant hög-skoleutbildning Information/ administration Behov att ersätta pensionsavgång. Relevant högskole-utbildning inom information/ webb IT Ökat behov Relevant hög-skoleutbildning Områdesadministratör Behov att ersätta pensionsavgångar Kravprofil kommer att upprättas till-sammans med berörda rektorer Skoltekniker Behov att ersätta pensionsavgångar Kravprofil kommer att upprättas tillsammans med berörda rektorer

15 15 Handlingsplan Utmanings- och förbättringsområde, Mål: kort- och långsiktiga Förbättra uppgifter och kunskaper om befintlig personals utbildning och kompetens Tydligare kravprofiler för samtliga yrkeskategorier Säkerställa skrivning av anställningsavtal Förbättra intern personal- och organisationsplanering Aktivitet/ Åtgärd Analysera och strukturera upp vilka utbildningskrav som ställs för behörighet/legitimation och bygga upp ett kompetensregister Utforma kravprofiler anpassade till skollag, lokala styrdokument och verksamhetens behov Förtydliga och beskriva reglerna vid upprättande av anställningsavtal Tydligare riktlinjer vid personal- och organisationsplanering Vem/vilka Ansvarig Klart när Personalteam et/utveckling/i T Personalteam et i samarbete med utveckling Personalteam et Personalteam et i samarbete med övriga förvaltningsstaben Stabschef och chef för utveckling Stabschef och chef för utveckling löpande löpande Resultat En tydligare bild av rekryterings/ kompetensutvecklingsbehov och förväntad rörlighet Bättre underlag vid rekrytering så personal som verksamheterna behöver rekryteras Stabschef löpande Anställningsavtalen blir mera enhetliga och korrekta Stabschef löpande Den personal som verksamheten har behov av rekryteras

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun Kompetensförsörjning 2014-2016 Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan 2014-2017 Sammanfattning Kalix Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Jag vill, jag kan, jag vågar

Jag vill, jag kan, jag vågar Jag vill, jag kan, jag vågar KVALITETSREDOVISNING 2008 Barn- och utbildning Godkänd och antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-12 Ljusdals Kommun Illustration av Linus Larsson, Lillhaga Förskola

Läs mer

Säkerställande av lärarbehörigheter - Slutrapport

Säkerställande av lärarbehörigheter - Slutrapport Revisionsrapport Säkerställande av lärarbehörigheter - Slutrapport Gällivare kommun Andreas Jönsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning

Läs mer

C Buf. Skolstruktur 2014. Annika Andersson Caroline Andersson Anders Karlsson Eva- Lisa Siggemo Henrik Sydstrand

C Buf. Skolstruktur 2014. Annika Andersson Caroline Andersson Anders Karlsson Eva- Lisa Siggemo Henrik Sydstrand 140429 C Buf Skolstruktur 2014 Annika Andersson Caroline Andersson Anders Karlsson Eva- Lisa Siggemo Henrik Sydstrand 1 Innehåll Inledning och uppgift 3 Bedömning av uppgiften 3 Mål 4 Vision 4 Metod 4

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan -2014 Barn- och utbildningsnämnden Bu-nämnden, december Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Allan Bjärkhed 0515 88 50 72 allan.bjarkhed@falkoping.se Förvaltningschef Inger Janson

Läs mer

Kvalitetsarbete 2015/1

Kvalitetsarbete 2015/1 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2015/1 Samverkan, övergångar Utbildningsval, arbete, samhällsliv 2015-04-15 Ansvariga för sammanställningen: Nils-Göran Jonasson, Hans Holmqvist KVALITETSARBETE 2015/1

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Bilaga 15. Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN

Bilaga 15. Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2013... 3 KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER... 4 FÖRSKOLAN... 5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Skolverkets lägesbedömning 2006

Skolverkets lägesbedömning 2006 RAPPORT 288 2006 Skolverkets lägesbedömning 2006 Förskola, skola och vuxenutbildning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadresss:

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2015... 3 1. SKOLINSPEKTIONENS BESLUT... 4 2. ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Strategisk kompetens- försörjning

Strategisk kompetens- försörjning Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund 3 2.1. Revisionsfråga

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer