Kompetensförsörjningsplan Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsplan 2015-2016. Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde"

Transkript

1 Kompetensförsörjningsplan Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/Upprättad Barn- och grundskolenämnden , 233 Giltighetstid

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kartläggning verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem 4 Kartläggning resursavdelningen 9 Kartläggning Elevhälsa 12 Kartläggning Kulturskolan 13 Kartläggning administration och skolledning 14

3 3 Inledning Barn- och grundskolenämnden ansvarar för verksamheter inom förskola, grundskola fritidshem, särskola, kulturskola och LSS/LASS för barn och unga upp till 21 år. Inför framtagande av kompetensförsörjningsplan har kartläggning gjorts av de utmaningar som verksamheterna står inför utifrån lagstiftning, lokala styrdokument och demografi. Utifrån den kartläggningen har analyser gjorts för att ange de mål som verksamheterna sätter upp för den strategiska kompetensförsörjningen. Det som påverkar verksamheternas utveckling och kompetensförsörjning är: Ny skollag Ny LSS-lagstiftning 2011 Förändrad gymnasieutbildning Barn- och fritidsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn Ökade krav från medborgarna Ökad digitalisering, nya arbetssätt och stöd i administration Ett utvecklingsprojekt för etablering av Kulturskola/kultur som allemansrätt senast 2014 pågår i samarbete med kulturenheten och gymnasiet Kompetensförsörjningsplanen kommer att komplettera och säkerställa att målen i handlingsplan 2015 och att andra satsningar utifrån politiska beslut nås, samt att skollagen efterlevs. Kompetensförsörjningsplanen redovisas sammantaget för verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem. Resursavdelning, elevhälsa, kulturskola och administration/ledning redovisas var för sig. En sammanfattande handlingsplan/aktivitetsplan avslutar kompetensförsörjningsplanen. Kompetensförsörjningsplanen följs upp en gång per år och revideras vid behov.

4 4 Kartläggning verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem Ny skollag från och med 1 juli 2011 innebär: Förskollärares, fritidspedagogers, grundskollärares och rektorers behörigheter/ befogenheter förtydligas. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas av en förskolechef. Rektor/förskolechef får ökade beslutsbefogenheter om sin enhets inre organisation. Rektorerna ska genomgå särskild befattningsutbildning som ska vara genomförd inom fyra år från anställningens början. Detta krav gäller inte förskolecheferna men det är förvaltningens intention att befattningsutbildningen även ska omfatta dem. Rektor får uppdra åt en anställd som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra och besluta i enskilda ledningsuppgifter. Fokus på kunskap - rättigheterna för elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Stärkta rättigheter elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolbibliotek. Möjligheten för föräldrar att överklaga betyg och åtgärdsprogram tydliggör behovet av ökad juridisk kompetens i förvaltningen. Ny lärarutbildning med mentorskap och provår vid nyanställning kräver ökad kompetens hos pedagogisk personal för handledning. Förväntat genomförande av lärarlegitimation innebär: För att anställas i förskoleklass krävs utbildning som förskollärare alternativt lärare tidigare år med lärarlegitimation. Här föreligger osäkerhet om vad kommande beslut kan innebära. Lärarlegitimation krävs för rätten att sätta betyg. Fritidspedagoger, beroende på inriktning i sin utbildning, kan bli behöriga i praktiskt estetiska ämnen. Endast behöriga lärare får tillsvidareanställas. Undantag från behörighet kan göras 6 månader av rektor och av huvudmannen 12 månader. Ansökan ska göras hos Skolverket. Ansvarsnämnd inrättas för beslut om indragen legitimation.

5 5 De redan anställda som inte erhåller lärarlegitimation kommer att uppmanas att komplettera sin utbildning. Lokala styrdokument Barn- och grundskolenämndens målvärde 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare i barngrupp inom förskoleverksamheten innebär ett behov att rekrytera förskollärare. Barn- och grundskolenämndens långsiktiga handlingsplan för 2015 kommer att innebära ökade fortbildningsbehov, främst gällande målen alla elever ska nå godkänt och Skellefteå i nationell toppnivå inom läsa-skriva-räkna. Dessutom insatser för att öka kompetensen inom exempelvis livskunskap, företagsamt lärande, idrott/hälsa, studiestöd på modersmål, nolltolerans mot mobbning och ett inkluderande arbetssätt för alla elever. Demografi Antalet barn i förskolan beräknas öka de närmaste åren. För att uppnå en personaltäthet motsvarande 5,1 barn per heltidsanställd innebär det ett personalbehov motsvarande ca 705 heltidsanställda per år exklusive vikariatsbehov. Vi ser även en liten ökning av elever under läsåret 2015/16 i grundskolan under 2015/16. Elevutvecklingen tillsammans med förtydligade behörighetskrav och krav på legitimerade lärare kommer att ställa högre krav på rekrytering av rätt kompetens. Vid små enheter, speciellt i kommunens ytterområden kan svårigheter uppstå att rekrytera rätt kompetens/behörighet och samtidigt kunna erbjuda heltider. För att möta och säkerställa framtida kompetenskrav har förvaltningen genomfört en organisation med en samordning av årskurser F-5 och 6-9. Nuläge kompetens: Verksamheterna har en hög andel behörig personal som även förväntas få lärarlegitimation både inom skola och i förskoleklass. Som en del i kompetensförsörjningsarbetet används ett nytt kompetensregister i WinLas där alla legitimationer ska registreras. Det genomförs nu även en förvaltningsövergripande kartläggning för att kunna säkerställa vilka lärare som saknar legitimation. Resultatet av kartläggningen visar vilka kompetenser vi har i förvaltningen samt vilka kompetenser som saknas. Utifrån detta avgörs vilka utbildningsinsatser som är nödvändiga att genomföra. För att kunna utveckla sin kompetens har medarbetare inom Skellefteå kommun möjlighet att ansöka om studiestöd. Det finns också möjlighet att söka till Lärarlyftet II.

6 6 Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Förskollärare Ökat behov och behov att ersätta Förskollärarutbildning pensionsavgångar Barnskötare Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Dagbarnvårdare Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Kock/kok Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Kock/kokerskeutbildning Barn- och ungdomsass särskola Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Fritidspedagog Behov att ersätta pensionsavgångar. Fritidspedagogutbildning tidigare år sv/so Behov att ersätta pensionsavgångar. Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. tidigare år ma/no Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. Senare år i moderna Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. språk senare år ma/no Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. Senare år so Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. trä- och metallsl. Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. textilslöjd Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. hemkunskap Oförändrat behov Lärarutbildning enligt krav i skollag musik Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag Idrott Oförändrat behov Lärarutbildning enligt krav i skollag Lärare specialpedagogik/ Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. Specialpedagoger grundskolan Lärare specialpedagogik grund- Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. särskolan/träningsskolan. Elevassistent Oförändrat behov Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Fritidsledare Oförändrat behov Eftergymnasial utbildning Lärare modersmål Ökat behov Kravprofil förtydligas utifrån nya skollagen

7 7 Mål och analys Andelen förskollärare måste öka om målvärdet 66% förskollärare ska uppnås. Idag är ca 57% av förskolans personal förskollärare. Det innebär att förskollärare måste rekryteras. Målet att öka andelen fleravdelningsförskolor kommer att innebära en mer flexibel organisation där personal kan samnyttjas mellan avdelningar vilket kommer att innebära en minskad sårbarhet vid personalens korttidsfrånvaro. Behovet av kockar kommer att minska vid utbyggnad till fleravdelningsförskolor. I dagsläget arbetar ett antal kockar både i kök och i barngrupp. Målet är att säkerställa att lärarpersonalen har rätt behörighet för att få legitimation och rätten att sätta betyg. Det kommer innebära ett behov av både kompetensbreddning och ämnesfördjupning av redan anställda lärare. Detta visas i den kartläggning av legitimationer som just nu genomförs på förvaltningen. Skol- och kulturkontoret har behov av förskollärare, speciallärare/specialpedagoger, lärare i moderna språk, trä/metallslöjd samt i matematik/no-ämnen och teknik vilket innebär ett visst rekryteringsbehov. Rekrytering kommer att vara nödvändig för att ersätta pensionsavgångar bland dessa grupper. Se sammanställning nedan. Pensionsavgångar Yrkeskategori: År 2015: År 2016: Total: Förskollärare 6,2 st 10,5 st 16,7 st Speclär/specped 2,8 st 5 st 7,8 st Moderna språk 0 st 0 st 0 st Ma/NO 1 st 0 st 1 st Inom grundskolan finns specialverksamheter som kräver särskild kompetens, till exempel inom hörsel och tal. Målsättningen är att, vid behov, komplettera med den kompetens som dessa verksamheter behöver. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs. I januari 2014 infördes nya rutiner kring rekrytering i form av ett centralt rekryteringscenter. Dit skickar cheferna sina beställningar via ett formulär som sedan handläggs av personal på rekryteringscenter. När chef har godkänt annonsunderlaget sköter rekryteringscenter publicering, del av rangordning samt övrig administrativt arbete som rör rekryteringen. Personalplanering genomförs i dagsläget både vår- och hösttermin. HRspecialisterna samarbetar för att processerna ska vara synkade för alla upptagningsområden och därmed minska risken för intern konkurrens om medarbetare. Personalplaneringsprocessen ska vara i fas med ekonomernas planering genom en gemensam tidsplan.

8 8 Skollagens behörighetskrav säkerställs genom följande inriktningar vid bemanning: inom förskolan, i högre grad än idag, bemanna med utbildade förskollärare inom förskoleklass bemanna med förskollärare alternativt lärare tidigare år. inom årskurs 1-3 bemanna med lärare tidigare år. inom årskurs 4-5 bemanna med lärare tidigare år och 1-7-lärare. När det gäller 1-7-lärare måste både ämneskombinationen sv/so och ma/no finnas på varje skolenhet inom årskurs 6-9 bemanna med nuvarande adjunkter, 4-9-lärare och lärare senare år inom de ämnen de är behöriga. För betygssättning krävs legitimation. inom särskolan/grundsärskolan årskurs 1-5 bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som lärare tidigare år. inom särskolan/grundsärskolan årskurs 6-9 bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som lärare tidigare år alternativt lärare senare år. inom särskolan/träningsskolan bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som förskollärare alternativt fritidspedagog.

9 9 Kartläggning resursavdelningen Ny LSS-lagstiftning innebär: Förstärkt barnperspektiv ska implementeras i arbetsmetoder Förändringar kring personlig assistans Fördelning av stöd till funktionshindrade från stat till kommun Förändringar i behov: Fler brukare med omfattande omvårdnadsbehov väljer personlig assistans. En konsekvens av detta är att behovet av korttidsvistelse för denna målgrupp minskat. Gruppen ungdomar/unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning söker stöd i högre grad än tidigare i våra verksamheter. Efterfrågan på LSS 9 9, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad, har ökat för ungdomar mellan år. Demografi: En konsekvens av minskande barnkullar är att färre antal barn är i behov av insatser från LSS. Omorganisation: Förflyttning av ansvar för personlig assistans från rektor i gymnasieskolan till chef för personlig assistans på resursavdelningen är genomförd. Kompetensförsörjningsbehov Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Avdelningschef Oförändrat behov Relevant högskoleexamen Boendechef Oförändrat behov Relevant högskoleexamen LSS- handläggare Oförändrat behov Socionomutbildning Chef personlig ass. Oförändrat behov Relevant högskoleexamen Administrativ Oförändrat i förhållande till 2012 Socionom verkställare Administratör Oförändrat behov Relevant utbildning Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Barn- och ungdomsass Resursavd. Minskat behov löses med naturlig avgång och ev omplacering Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Personlig ass Oförändrat behov Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Behandlingsass Oförändrat behov Socionom/förskollärare/lärare/ fritidspedagog/psykiatrisk omvårdnad/socialpedagog Fritidspedagog Oförändrat behov Fritidspedagogutbildning

10 10 2,0 boendechefer ansvarar idag för nio verksamheter. Arbetsledarna har idag många medarbetare. Förstärkning utifrån verksamhetsbehov kring boende 9:8 och 9:9 är nödvändigt. 2,0 LSS-handläggare arbetar på resursavdelningen. Ansvaret för personlig assistans till barn och unga har samlats under resursavdelningen och därför har 1,0 chef för personlig assistans tillsatts. Översyn av kompetens och omfattning görs för handläggning av insatserna, kontaktperson, avlösare, ledsagning. Ledarskapet för tillsynen behöver ses över. Ligger i dag under 1.0 avdelningschef med samordnare ute i verksamheten. 1,0 administrativ handläggare till lönecenter sedan november Personlig assistans I verksamheten finns 2,1 personliga assistenter på HÖK och ungefär 800 h personlig assistenter med PAN-anställning. Verksamheter (korttidshem, boende och tillsyn) Tre olika yrkeskategorier är idag anställda på våra verksamheter; fritidspedagoger, behandlingsassistenter och barn- och ungdomsassistenter. Detta behov kvarstår oförändrat under perioden. Barn- och ungdomsassistenter är den största gruppen på resursavdelningen med 46 anställda. Mål och analys Ökad kompetensutveckling på grund av behov av ökade kompetenskrav kring lagstiftning, metoder för att möta individuella behov, dokumentation. Det sker genom intern utbildning och arbetslagsutveckling. Rekrytering av rätt kompetens och behov av struktur kring vikarierekrytering. Viktigt att rekrytera kompetenser som flexibelt går att nyttja i verksamheterna, inom avdelningen och hela förvaltningen. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilken kompetens som krävs. Målet är att öka andel personal med högskoleutbildning för att kunna möta brukare med särskilda behov och utveckla verksamheten. För att undvika övertalighet görs noggrann översyn vid vakanser för prövning om behov av rekrytering föreligger.

11 11 Samarbete med handikappomsorgen för att rekrytera den kompetens som föreligger. Kvalitetssäkra LSS-verksamheten i kommunen. Behov av samsyn kring handläggning och verkställighet för medborgarens bästa. Samla kommunens verkställighet av LASS/LSS för barn och unga under samma avdelning. Samarbete med andra aktörer för bästa kundnytta.

12 12 Kartläggning Elevhälsa Skollagens ökade krav på kompetens inom elevhälsa innebär att elevhälsans roll förtydligas. Elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare. I elevhälsan inom skol- och kulturkontoret ingår redan idag yrkeskategorierna, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog/talpedagog och studie- och yrkesvägledare. Specialpedagoger är länken mellan elevhälsa och skola genom att stödja lärare i arbetet att utvärdera vad som gjorts. Både förskola och grundskola har behov av tillgång till elevhälsans kompetenser för att utveckla såväl barn som elevhälsarbetet. Begreppet barn/elevhälsa kommer att utvecklas för att synliggöra detta arbete. I nuläget har alla 6-9-elever tillgång till kurator. Målsättningen är att alla barn/elever F-9 ska ha tillgång till kurator. Antalet skolsköterskor är idag en för ca 425 elever. Målsättningen är ca 400 elever/skolsköterska. För närvarande arbetar varje studie- och yrkesvägledare mot i genomsnitt 530 i årskurs 7-9. Målet är att studie- och yrkesvägledare även ska arbeta mot årskurs 4-6 för att tidigare komma in i ärenden. Detta arbete är påbörjat. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Skolsköterska Behov att ersätta pensionsavgång. Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som Barnsjuksköterska alternativt Distriktsköterska Psykolog Oförändrat behov Legitimerad psykolog Kurator Oförändrat behov Socionomutbildning Studie- och yrkesvägledare Behov att ersätta pensionsavgång Högskoleutbildning Studie- och yrkesvägledare

13 13 Kartläggning Kulturskolan En osäkerhetsfaktor vid analysen av kommande kompetensbehov är det utvecklingsprojekt som pågår i samarbete med kulturenheten och gymnasiet för etablering av Kulturskola/ kultur som allemansrätt senast Kulturskolans kompetensförsörjningsbehov påverkas av vilket beslut som fattas. Kulturskolan ska enligt lokalt styrdokument för 2010: Bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan. Fortbildningsbehov gällande de nya styrdokumenten och användandet av E-tjänst grundskola. Ge kulturskolans elever kunskaper och färdigheter för högre studier. Fortbildningsbehov rörande de nya kraven enligt den nya gymnasieskolan. Underlätta inlärningen av svenska för invandrare sångsvenska. Bredare SFIkompetens. Ökad digitalisering av verksamheten. Övergång till outlookmiljö från FC-miljö, till digitalt inskrivningssystem, genomförande av PIM-utbildning. Antalet inskrivna elever är och antal köande elever är 600. Längsta köerna finns inom ämnena gitarr, sång, fiol, piano och slaginstrument. Lärarkompetensen i ytterområdena behöver breddas. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Musiklärare Instrument, sång eller dans Behov att ersätta pensionsavgång Relevant musikutbildning på högskolenivå Mål och analys Målet för verksamheten är att de ämneskompetenser som efterfrågas av kunderna ska finnas i verksamheten. Utbildade lärare finns men inte i tillräcklig omfattning för att täcka behovet av gitarr-, fiol-, sång-, piano och slagverkslärare. För att kunna tillgodose efterfrågan krävs en delvis utökad verksamhet och en ökad inriktning på gruppundervisning. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs.

14 14 Kartläggning administration och skolledning Arbetet med att implementera nya skollagen och att hantera de demografiska förändringarna, till exempel avveckling av enheter, kommer att innebära en utökad arbetsbelastning för ledning och förvaltningsstab. Möjligheten för föräldrar att överklaga betyg och åtgärdsprogram tydliggör behovet av ökad juridisk kompetens i förvaltningen. Skollagens krav kommer att kräva ett ökat kvalificerat administrativt stöd till rektor. Eftersom Skellefteå kommun infört ett centralt lönecenter är behovet av administratörer inte lika stort. Skollagens krav på särskild befattningsutbildning för rektorer kräver att förutsättningar skapas för att möjliggöra för rektor att genomföra utbildningen. Skol- och kulturkontoret har beslutat att även förskolechefer ska genomgå särskild befattningsutbildning. Målsättningen är att antalet medarbetare per chef ska minska, vilket kommer att innebära ett visst rekryteringsbehov av rektorer och förskolechefer. Målsättningen är att rektor/förskolechef i genomsnitt ska ha 30 underställda årsarbetare Under perioden beräknas dessutom ett antal rektorer gå i pension. För att leva upp till att rektor ska ansvara för en skolenhet i enlighet med skollagen måste vi analysera hur det administrativa stödet vid en större skolenhet ska förstärkas om målet 30 underställda per årsarbetare inte kan uppnås. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Rektor/förskolechef Ökat behov och behov av Enligt skollag att ersätta pensionsavgångar Ekonom Behov att ersätta pensionsavgång Relevant hög-skoleutbildning HR-specialist/ Behov att ersätta pensionsavgångar Relevant hög-skoleutbildning administratörer Utvecklingsstrateg Oförändrat behov Relevant hög-skoleutbildning Information/ administration Behov att ersätta pensionsavgång. Relevant högskole-utbildning inom information/ webb IT Ökat behov Relevant hög-skoleutbildning Områdesadministratör Behov att ersätta pensionsavgångar Kravprofil kommer att upprättas till-sammans med berörda rektorer Skoltekniker Behov att ersätta pensionsavgångar Kravprofil kommer att upprättas tillsammans med berörda rektorer

15 15 Handlingsplan Utmanings- och förbättringsområde, Mål: kort- och långsiktiga Förbättra uppgifter och kunskaper om befintlig personals utbildning och kompetens Tydligare kravprofiler för samtliga yrkeskategorier Säkerställa skrivning av anställningsavtal Förbättra intern personal- och organisationsplanering Aktivitet/ Åtgärd Analysera och strukturera upp vilka utbildningskrav som ställs för behörighet/legitimation och bygga upp ett kompetensregister Utforma kravprofiler anpassade till skollag, lokala styrdokument och verksamhetens behov Förtydliga och beskriva reglerna vid upprättande av anställningsavtal Tydligare riktlinjer vid personal- och organisationsplanering Vem/vilka Ansvarig Klart när Personalteam et/utveckling/i T Personalteam et i samarbete med utveckling Personalteam et Personalteam et i samarbete med övriga förvaltningsstaben Stabschef och chef för utveckling Stabschef och chef för utveckling löpande löpande Resultat En tydligare bild av rekryterings/ kompetensutvecklingsbehov och förväntad rörlighet Bättre underlag vid rekrytering så personal som verksamheterna behöver rekryteras Stabschef löpande Anställningsavtalen blir mera enhetliga och korrekta Stabschef löpande Den personal som verksamheten har behov av rekryteras

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan 1 Omslagsfoto: XXXXX ATT SAMTALA KRING 2 2 4 3 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011 PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015 Kommunstyrelsen 258/2011 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2013 2017 Kommunstyrelsen 135/2013 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Tjänsteutlåtande 0Öst< Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-05-08 Dnr KS 2015/0135 O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Sammanfattning Skolnämndens

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner.

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 1 1. Nuläge Förskolan minskade åter antal avdelningar till tre under höstterminen 2011, men kommer att ha fyra avdelningar från januari 2012. Utvecklandet av förskolans pedagogiska arbetssätt och rutiner

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Inledning Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, prognoser behöver man rekrytera

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer