Kompetensförsörjningsplan Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsplan 2015-2016. Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde"

Transkript

1 Kompetensförsörjningsplan Barn- och grundskolenämndens ansvarsområde Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/Upprättad Barn- och grundskolenämnden , 233 Giltighetstid

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kartläggning verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem 4 Kartläggning resursavdelningen 9 Kartläggning Elevhälsa 12 Kartläggning Kulturskolan 13 Kartläggning administration och skolledning 14

3 3 Inledning Barn- och grundskolenämnden ansvarar för verksamheter inom förskola, grundskola fritidshem, särskola, kulturskola och LSS/LASS för barn och unga upp till 21 år. Inför framtagande av kompetensförsörjningsplan har kartläggning gjorts av de utmaningar som verksamheterna står inför utifrån lagstiftning, lokala styrdokument och demografi. Utifrån den kartläggningen har analyser gjorts för att ange de mål som verksamheterna sätter upp för den strategiska kompetensförsörjningen. Det som påverkar verksamheternas utveckling och kompetensförsörjning är: Ny skollag Ny LSS-lagstiftning 2011 Förändrad gymnasieutbildning Barn- och fritidsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn Ökade krav från medborgarna Ökad digitalisering, nya arbetssätt och stöd i administration Ett utvecklingsprojekt för etablering av Kulturskola/kultur som allemansrätt senast 2014 pågår i samarbete med kulturenheten och gymnasiet Kompetensförsörjningsplanen kommer att komplettera och säkerställa att målen i handlingsplan 2015 och att andra satsningar utifrån politiska beslut nås, samt att skollagen efterlevs. Kompetensförsörjningsplanen redovisas sammantaget för verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem. Resursavdelning, elevhälsa, kulturskola och administration/ledning redovisas var för sig. En sammanfattande handlingsplan/aktivitetsplan avslutar kompetensförsörjningsplanen. Kompetensförsörjningsplanen följs upp en gång per år och revideras vid behov.

4 4 Kartläggning verksamheterna förskola, grundskola, särskola och fritidshem Ny skollag från och med 1 juli 2011 innebär: Förskollärares, fritidspedagogers, grundskollärares och rektorers behörigheter/ befogenheter förtydligas. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas av en förskolechef. Rektor/förskolechef får ökade beslutsbefogenheter om sin enhets inre organisation. Rektorerna ska genomgå särskild befattningsutbildning som ska vara genomförd inom fyra år från anställningens början. Detta krav gäller inte förskolecheferna men det är förvaltningens intention att befattningsutbildningen även ska omfatta dem. Rektor får uppdra åt en anställd som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra och besluta i enskilda ledningsuppgifter. Fokus på kunskap - rättigheterna för elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Stärkta rättigheter elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolbibliotek. Möjligheten för föräldrar att överklaga betyg och åtgärdsprogram tydliggör behovet av ökad juridisk kompetens i förvaltningen. Ny lärarutbildning med mentorskap och provår vid nyanställning kräver ökad kompetens hos pedagogisk personal för handledning. Förväntat genomförande av lärarlegitimation innebär: För att anställas i förskoleklass krävs utbildning som förskollärare alternativt lärare tidigare år med lärarlegitimation. Här föreligger osäkerhet om vad kommande beslut kan innebära. Lärarlegitimation krävs för rätten att sätta betyg. Fritidspedagoger, beroende på inriktning i sin utbildning, kan bli behöriga i praktiskt estetiska ämnen. Endast behöriga lärare får tillsvidareanställas. Undantag från behörighet kan göras 6 månader av rektor och av huvudmannen 12 månader. Ansökan ska göras hos Skolverket. Ansvarsnämnd inrättas för beslut om indragen legitimation.

5 5 De redan anställda som inte erhåller lärarlegitimation kommer att uppmanas att komplettera sin utbildning. Lokala styrdokument Barn- och grundskolenämndens målvärde 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare i barngrupp inom förskoleverksamheten innebär ett behov att rekrytera förskollärare. Barn- och grundskolenämndens långsiktiga handlingsplan för 2015 kommer att innebära ökade fortbildningsbehov, främst gällande målen alla elever ska nå godkänt och Skellefteå i nationell toppnivå inom läsa-skriva-räkna. Dessutom insatser för att öka kompetensen inom exempelvis livskunskap, företagsamt lärande, idrott/hälsa, studiestöd på modersmål, nolltolerans mot mobbning och ett inkluderande arbetssätt för alla elever. Demografi Antalet barn i förskolan beräknas öka de närmaste åren. För att uppnå en personaltäthet motsvarande 5,1 barn per heltidsanställd innebär det ett personalbehov motsvarande ca 705 heltidsanställda per år exklusive vikariatsbehov. Vi ser även en liten ökning av elever under läsåret 2015/16 i grundskolan under 2015/16. Elevutvecklingen tillsammans med förtydligade behörighetskrav och krav på legitimerade lärare kommer att ställa högre krav på rekrytering av rätt kompetens. Vid små enheter, speciellt i kommunens ytterområden kan svårigheter uppstå att rekrytera rätt kompetens/behörighet och samtidigt kunna erbjuda heltider. För att möta och säkerställa framtida kompetenskrav har förvaltningen genomfört en organisation med en samordning av årskurser F-5 och 6-9. Nuläge kompetens: Verksamheterna har en hög andel behörig personal som även förväntas få lärarlegitimation både inom skola och i förskoleklass. Som en del i kompetensförsörjningsarbetet används ett nytt kompetensregister i WinLas där alla legitimationer ska registreras. Det genomförs nu även en förvaltningsövergripande kartläggning för att kunna säkerställa vilka lärare som saknar legitimation. Resultatet av kartläggningen visar vilka kompetenser vi har i förvaltningen samt vilka kompetenser som saknas. Utifrån detta avgörs vilka utbildningsinsatser som är nödvändiga att genomföra. För att kunna utveckla sin kompetens har medarbetare inom Skellefteå kommun möjlighet att ansöka om studiestöd. Det finns också möjlighet att söka till Lärarlyftet II.

6 6 Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Förskollärare Ökat behov och behov att ersätta Förskollärarutbildning pensionsavgångar Barnskötare Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Dagbarnvårdare Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Kock/kok Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Kock/kokerskeutbildning Barn- och ungdomsass särskola Minskat behov. Löses med naturlig avgång. Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Fritidspedagog Behov att ersätta pensionsavgångar. Fritidspedagogutbildning tidigare år sv/so Behov att ersätta pensionsavgångar. Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. tidigare år ma/no Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. Senare år i moderna Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt nya krav enligt skollag. språk senare år ma/no Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. Senare år so Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. trä- och metallsl. Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. textilslöjd Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. hemkunskap Oförändrat behov Lärarutbildning enligt krav i skollag musik Behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag Idrott Oförändrat behov Lärarutbildning enligt krav i skollag Lärare specialpedagogik/ Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. Specialpedagoger grundskolan Lärare specialpedagogik grund- Ökat behov och behov att ersätta pensionsavgångar Lärarutbildning enligt krav i skollag. särskolan/träningsskolan. Elevassistent Oförändrat behov Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Fritidsledare Oförändrat behov Eftergymnasial utbildning Lärare modersmål Ökat behov Kravprofil förtydligas utifrån nya skollagen

7 7 Mål och analys Andelen förskollärare måste öka om målvärdet 66% förskollärare ska uppnås. Idag är ca 57% av förskolans personal förskollärare. Det innebär att förskollärare måste rekryteras. Målet att öka andelen fleravdelningsförskolor kommer att innebära en mer flexibel organisation där personal kan samnyttjas mellan avdelningar vilket kommer att innebära en minskad sårbarhet vid personalens korttidsfrånvaro. Behovet av kockar kommer att minska vid utbyggnad till fleravdelningsförskolor. I dagsläget arbetar ett antal kockar både i kök och i barngrupp. Målet är att säkerställa att lärarpersonalen har rätt behörighet för att få legitimation och rätten att sätta betyg. Det kommer innebära ett behov av både kompetensbreddning och ämnesfördjupning av redan anställda lärare. Detta visas i den kartläggning av legitimationer som just nu genomförs på förvaltningen. Skol- och kulturkontoret har behov av förskollärare, speciallärare/specialpedagoger, lärare i moderna språk, trä/metallslöjd samt i matematik/no-ämnen och teknik vilket innebär ett visst rekryteringsbehov. Rekrytering kommer att vara nödvändig för att ersätta pensionsavgångar bland dessa grupper. Se sammanställning nedan. Pensionsavgångar Yrkeskategori: År 2015: År 2016: Total: Förskollärare 6,2 st 10,5 st 16,7 st Speclär/specped 2,8 st 5 st 7,8 st Moderna språk 0 st 0 st 0 st Ma/NO 1 st 0 st 1 st Inom grundskolan finns specialverksamheter som kräver särskild kompetens, till exempel inom hörsel och tal. Målsättningen är att, vid behov, komplettera med den kompetens som dessa verksamheter behöver. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs. I januari 2014 infördes nya rutiner kring rekrytering i form av ett centralt rekryteringscenter. Dit skickar cheferna sina beställningar via ett formulär som sedan handläggs av personal på rekryteringscenter. När chef har godkänt annonsunderlaget sköter rekryteringscenter publicering, del av rangordning samt övrig administrativt arbete som rör rekryteringen. Personalplanering genomförs i dagsläget både vår- och hösttermin. HRspecialisterna samarbetar för att processerna ska vara synkade för alla upptagningsområden och därmed minska risken för intern konkurrens om medarbetare. Personalplaneringsprocessen ska vara i fas med ekonomernas planering genom en gemensam tidsplan.

8 8 Skollagens behörighetskrav säkerställs genom följande inriktningar vid bemanning: inom förskolan, i högre grad än idag, bemanna med utbildade förskollärare inom förskoleklass bemanna med förskollärare alternativt lärare tidigare år. inom årskurs 1-3 bemanna med lärare tidigare år. inom årskurs 4-5 bemanna med lärare tidigare år och 1-7-lärare. När det gäller 1-7-lärare måste både ämneskombinationen sv/so och ma/no finnas på varje skolenhet inom årskurs 6-9 bemanna med nuvarande adjunkter, 4-9-lärare och lärare senare år inom de ämnen de är behöriga. För betygssättning krävs legitimation. inom särskolan/grundsärskolan årskurs 1-5 bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som lärare tidigare år. inom särskolan/grundsärskolan årskurs 6-9 bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som lärare tidigare år alternativt lärare senare år. inom särskolan/träningsskolan bemanna med utbildade speciallärare med grundutbildning som förskollärare alternativt fritidspedagog.

9 9 Kartläggning resursavdelningen Ny LSS-lagstiftning innebär: Förstärkt barnperspektiv ska implementeras i arbetsmetoder Förändringar kring personlig assistans Fördelning av stöd till funktionshindrade från stat till kommun Förändringar i behov: Fler brukare med omfattande omvårdnadsbehov väljer personlig assistans. En konsekvens av detta är att behovet av korttidsvistelse för denna målgrupp minskat. Gruppen ungdomar/unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning söker stöd i högre grad än tidigare i våra verksamheter. Efterfrågan på LSS 9 9, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad, har ökat för ungdomar mellan år. Demografi: En konsekvens av minskande barnkullar är att färre antal barn är i behov av insatser från LSS. Omorganisation: Förflyttning av ansvar för personlig assistans från rektor i gymnasieskolan till chef för personlig assistans på resursavdelningen är genomförd. Kompetensförsörjningsbehov Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Avdelningschef Oförändrat behov Relevant högskoleexamen Boendechef Oförändrat behov Relevant högskoleexamen LSS- handläggare Oförändrat behov Socionomutbildning Chef personlig ass. Oförändrat behov Relevant högskoleexamen Administrativ Oförändrat i förhållande till 2012 Socionom verkställare Administratör Oförändrat behov Relevant utbildning Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Barn- och ungdomsass Resursavd. Minskat behov löses med naturlig avgång och ev omplacering Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Personlig ass Oförändrat behov Gymnasial utbildning inriktning pedagogisk och social verksamhet Behandlingsass Oförändrat behov Socionom/förskollärare/lärare/ fritidspedagog/psykiatrisk omvårdnad/socialpedagog Fritidspedagog Oförändrat behov Fritidspedagogutbildning

10 10 2,0 boendechefer ansvarar idag för nio verksamheter. Arbetsledarna har idag många medarbetare. Förstärkning utifrån verksamhetsbehov kring boende 9:8 och 9:9 är nödvändigt. 2,0 LSS-handläggare arbetar på resursavdelningen. Ansvaret för personlig assistans till barn och unga har samlats under resursavdelningen och därför har 1,0 chef för personlig assistans tillsatts. Översyn av kompetens och omfattning görs för handläggning av insatserna, kontaktperson, avlösare, ledsagning. Ledarskapet för tillsynen behöver ses över. Ligger i dag under 1.0 avdelningschef med samordnare ute i verksamheten. 1,0 administrativ handläggare till lönecenter sedan november Personlig assistans I verksamheten finns 2,1 personliga assistenter på HÖK och ungefär 800 h personlig assistenter med PAN-anställning. Verksamheter (korttidshem, boende och tillsyn) Tre olika yrkeskategorier är idag anställda på våra verksamheter; fritidspedagoger, behandlingsassistenter och barn- och ungdomsassistenter. Detta behov kvarstår oförändrat under perioden. Barn- och ungdomsassistenter är den största gruppen på resursavdelningen med 46 anställda. Mål och analys Ökad kompetensutveckling på grund av behov av ökade kompetenskrav kring lagstiftning, metoder för att möta individuella behov, dokumentation. Det sker genom intern utbildning och arbetslagsutveckling. Rekrytering av rätt kompetens och behov av struktur kring vikarierekrytering. Viktigt att rekrytera kompetenser som flexibelt går att nyttja i verksamheterna, inom avdelningen och hela förvaltningen. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilken kompetens som krävs. Målet är att öka andel personal med högskoleutbildning för att kunna möta brukare med särskilda behov och utveckla verksamheten. För att undvika övertalighet görs noggrann översyn vid vakanser för prövning om behov av rekrytering föreligger.

11 11 Samarbete med handikappomsorgen för att rekrytera den kompetens som föreligger. Kvalitetssäkra LSS-verksamheten i kommunen. Behov av samsyn kring handläggning och verkställighet för medborgarens bästa. Samla kommunens verkställighet av LASS/LSS för barn och unga under samma avdelning. Samarbete med andra aktörer för bästa kundnytta.

12 12 Kartläggning Elevhälsa Skollagens ökade krav på kompetens inom elevhälsa innebär att elevhälsans roll förtydligas. Elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare. I elevhälsan inom skol- och kulturkontoret ingår redan idag yrkeskategorierna, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog/talpedagog och studie- och yrkesvägledare. Specialpedagoger är länken mellan elevhälsa och skola genom att stödja lärare i arbetet att utvärdera vad som gjorts. Både förskola och grundskola har behov av tillgång till elevhälsans kompetenser för att utveckla såväl barn som elevhälsarbetet. Begreppet barn/elevhälsa kommer att utvecklas för att synliggöra detta arbete. I nuläget har alla 6-9-elever tillgång till kurator. Målsättningen är att alla barn/elever F-9 ska ha tillgång till kurator. Antalet skolsköterskor är idag en för ca 425 elever. Målsättningen är ca 400 elever/skolsköterska. För närvarande arbetar varje studie- och yrkesvägledare mot i genomsnitt 530 i årskurs 7-9. Målet är att studie- och yrkesvägledare även ska arbeta mot årskurs 4-6 för att tidigare komma in i ärenden. Detta arbete är påbörjat. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Skolsköterska Behov att ersätta pensionsavgång. Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som Barnsjuksköterska alternativt Distriktsköterska Psykolog Oförändrat behov Legitimerad psykolog Kurator Oförändrat behov Socionomutbildning Studie- och yrkesvägledare Behov att ersätta pensionsavgång Högskoleutbildning Studie- och yrkesvägledare

13 13 Kartläggning Kulturskolan En osäkerhetsfaktor vid analysen av kommande kompetensbehov är det utvecklingsprojekt som pågår i samarbete med kulturenheten och gymnasiet för etablering av Kulturskola/ kultur som allemansrätt senast Kulturskolans kompetensförsörjningsbehov påverkas av vilket beslut som fattas. Kulturskolan ska enligt lokalt styrdokument för 2010: Bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan. Fortbildningsbehov gällande de nya styrdokumenten och användandet av E-tjänst grundskola. Ge kulturskolans elever kunskaper och färdigheter för högre studier. Fortbildningsbehov rörande de nya kraven enligt den nya gymnasieskolan. Underlätta inlärningen av svenska för invandrare sångsvenska. Bredare SFIkompetens. Ökad digitalisering av verksamheten. Övergång till outlookmiljö från FC-miljö, till digitalt inskrivningssystem, genomförande av PIM-utbildning. Antalet inskrivna elever är och antal köande elever är 600. Längsta köerna finns inom ämnena gitarr, sång, fiol, piano och slaginstrument. Lärarkompetensen i ytterområdena behöver breddas. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Musiklärare Instrument, sång eller dans Behov att ersätta pensionsavgång Relevant musikutbildning på högskolenivå Mål och analys Målet för verksamheten är att de ämneskompetenser som efterfrågas av kunderna ska finnas i verksamheten. Utbildade lärare finns men inte i tillräcklig omfattning för att täcka behovet av gitarr-, fiol-, sång-, piano och slagverkslärare. För att kunna tillgodose efterfrågan krävs en delvis utökad verksamhet och en ökad inriktning på gruppundervisning. Inför varje rekrytering görs en översyn och analys av vilka kompetenser som krävs.

14 14 Kartläggning administration och skolledning Arbetet med att implementera nya skollagen och att hantera de demografiska förändringarna, till exempel avveckling av enheter, kommer att innebära en utökad arbetsbelastning för ledning och förvaltningsstab. Möjligheten för föräldrar att överklaga betyg och åtgärdsprogram tydliggör behovet av ökad juridisk kompetens i förvaltningen. Skollagens krav kommer att kräva ett ökat kvalificerat administrativt stöd till rektor. Eftersom Skellefteå kommun infört ett centralt lönecenter är behovet av administratörer inte lika stort. Skollagens krav på särskild befattningsutbildning för rektorer kräver att förutsättningar skapas för att möjliggöra för rektor att genomföra utbildningen. Skol- och kulturkontoret har beslutat att även förskolechefer ska genomgå särskild befattningsutbildning. Målsättningen är att antalet medarbetare per chef ska minska, vilket kommer att innebära ett visst rekryteringsbehov av rektorer och förskolechefer. Målsättningen är att rektor/förskolechef i genomsnitt ska ha 30 underställda årsarbetare Under perioden beräknas dessutom ett antal rektorer gå i pension. För att leva upp till att rektor ska ansvara för en skolenhet i enlighet med skollagen måste vi analysera hur det administrativa stödet vid en större skolenhet ska förstärkas om målet 30 underställda per årsarbetare inte kan uppnås. Nuläge kompetens Kompetensförsörjningsbehov Kompetenskrav/lägsta Rektor/förskolechef Ökat behov och behov av Enligt skollag att ersätta pensionsavgångar Ekonom Behov att ersätta pensionsavgång Relevant hög-skoleutbildning HR-specialist/ Behov att ersätta pensionsavgångar Relevant hög-skoleutbildning administratörer Utvecklingsstrateg Oförändrat behov Relevant hög-skoleutbildning Information/ administration Behov att ersätta pensionsavgång. Relevant högskole-utbildning inom information/ webb IT Ökat behov Relevant hög-skoleutbildning Områdesadministratör Behov att ersätta pensionsavgångar Kravprofil kommer att upprättas till-sammans med berörda rektorer Skoltekniker Behov att ersätta pensionsavgångar Kravprofil kommer att upprättas tillsammans med berörda rektorer

15 15 Handlingsplan Utmanings- och förbättringsområde, Mål: kort- och långsiktiga Förbättra uppgifter och kunskaper om befintlig personals utbildning och kompetens Tydligare kravprofiler för samtliga yrkeskategorier Säkerställa skrivning av anställningsavtal Förbättra intern personal- och organisationsplanering Aktivitet/ Åtgärd Analysera och strukturera upp vilka utbildningskrav som ställs för behörighet/legitimation och bygga upp ett kompetensregister Utforma kravprofiler anpassade till skollag, lokala styrdokument och verksamhetens behov Förtydliga och beskriva reglerna vid upprättande av anställningsavtal Tydligare riktlinjer vid personal- och organisationsplanering Vem/vilka Ansvarig Klart när Personalteam et/utveckling/i T Personalteam et i samarbete med utveckling Personalteam et Personalteam et i samarbete med övriga förvaltningsstaben Stabschef och chef för utveckling Stabschef och chef för utveckling löpande löpande Resultat En tydligare bild av rekryterings/ kompetensutvecklingsbehov och förväntad rörlighet Bättre underlag vid rekrytering så personal som verksamheterna behöver rekryteras Stabschef löpande Anställningsavtalen blir mera enhetliga och korrekta Stabschef löpande Den personal som verksamheten har behov av rekryteras

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Två nämnder; barn-

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen? Hur möter vi behoven i ett växande Varberg? Hur realiserar vi mål och vision för

Läs mer

Skolkontoret. en sammanfattning

Skolkontoret. en sammanfattning Skolkontoret en sammanfattning Skolkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet. Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8)

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8) Handlingsplan för digitalisering i för- och gru und- skola i Skellefteå grundskolenämnden Fastställd/Upprättad/ /Reviderad Nämndsbeslut 2016-12-14, 267 Dokumentansvarig IT-strateg, skol- och kulturkontoret

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Genom våra skolinvesteringar

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Mål- och resultatorienterade styrsystemet står fast. - på något område tendenser till ökad statlig kontroll

Mål- och resultatorienterade styrsystemet står fast. - på något område tendenser till ökad statlig kontroll Den nya skollagen Mål- och resultatorienterade styrsystemet står fast - på något område tendenser till ökad statlig kontroll Ingen förskjutning i adressatfrågan - dock vissa nya beslutstyper direkt på

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Bam- och utbildningsnämnden

Bam- och utbildningsnämnden KOMMUN 2007-12-06 aljungby 1(5) Barn- och utbildningskontoret Britt-Marie Zeylon Tel. 0372-789428 britt-marie.zeylon@ljungby.se Bam- och utbildningsnämnden Lirarlyftet Under åren 2007-2010 satsar regeringen

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare Cirkulärnr: 11:23 Diarienr: 11/2514 Arbetsgivarpolitik: 11-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, arbetsrätt Ulla Gummeson, Phia Moberg,

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Svar på revisorernas rapport "Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete"

Svar på revisorernas rapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Kamstad 2013-04-26 BUN 2013/0342 0480-45 30 20 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport "Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete"

Läs mer

Pedagogisk personal Hösten 2015

Pedagogisk personal Hösten 2015 Sida 1 av 12 Pedagogisk personal Hösten 2015 Instruktioner Sista insändningsdag: 2015-11-02 Sida 2 av 12 Innehållsförteckning NYHETER I ÅRETS INSAMLING... 3 PERSONAL SOM SKA REDOVISAS... 4 PERSONAL SOM

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

Har stadens grundskolerektorer tillräcklig kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)?

Har stadens grundskolerektorer tillräcklig kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-05-18 Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2011-06-16 Har stadens grundskolerektorer tillräcklig

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Olofsson Carstedt 1 (8) Barn- och utbildningsnämnden Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Förslag

Läs mer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer 2015-10-14 1(1) Barn- och utbildningsnämnden Lönestrategiska gruppen Rekryterings- och löneläge i förskola och skola Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skickade en enkät till förskolechefer för att

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation - Ingen elev är ett oskrivet blad Ingen elev är ett oskrivet blad Rättssäker och likvärdig elevdokumentation För att ge stöd i rektors

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Dnr 2016:1055 1 (8) Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Information om ansökan 2016 1 september 1 oktober 2016 Uppdrag Skolverket har fått

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52

Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 Utredarens förslag Det ska krävas legitimation för att en lärare ska få undervisa och anställas utan tidsbegränsning i syfte att säkerställa hög och

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är:

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är: 2009-12-14 Utbildningsdepartementet Lagrådsremissen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S). Bakgrund Den gällande skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986. Den

Läs mer

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens.

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Rapport mars 2014 Beslutad av förvaltningschefen 2014-03 - 18 1 Inledning I direktiv

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsarbete 2014

Kvalitetsarbete 2014 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2014 Särskilt stöd Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 Ansvariga för sammanställningen: Eva Jönsson, Nils-Göran Jonasson, Lars-Bertil Nilsson KVALITETSARBETE 2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2014:8529 Södertälje kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (12) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Enhetskonsultationer. - 2013 års rapport. Judit Kisvari

Enhetskonsultationer. - 2013 års rapport. Judit Kisvari Enhetskonsultationer - 2013 års rapport Judit Kisvari Rapportnr: Dnr BUN 2013/166 april 2013 2013-04-02 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. RESULTAT FRÅN ENHETSKONSULTATIONERNA 2012-2013...

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Strategi för kompetensförsörjning förskola Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-04-02 Reviderad 2013-10.23 Inga Sandström Stadskontoret HR strategiska avd

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Kompetenskartläggning förskola och skola vt 2012

Kompetenskartläggning förskola och skola vt 2012 Kompetenskartläggning förskola och skola vt 212 Innehåll Kompetenskartläggning... 1 förskola och skola vt 212... 1 Bakgrund, syfte och mål... 3 Tillvägagångssätt och genomförande... 4 Resultat förskola...

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2 Bilaga 2 I detta betänkande presenterar Lärarutredningen sina förslag till legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för lärare och förskollärare. Förslagen innebär också att behörighetsreglerna

Läs mer