Riksdagsmannagården i Alvesta Byggnadsminnen i Kronobergs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.lansstyrelsen.se/kronoberg Riksdagsmannagården i Alvesta Byggnadsminnen i Kronobergs län"

Transkript

1 Riksdagsmannagården i Alvesta Byggnadsminnen i Kronobergs län

2 Riksdagsmannagården i Alvesta 2 Foto: Stefan Höglin

3 Byggnadsminnen i Kronobergs län Riksdagsmannagården i Alvesta Byggnadsminnen i Kronobergs län 3

4 Riksdagsmannagården i Alvesta Riksdagsmannagården i Alvesta. Byggnadsminnen i Kronobergs län. Text: Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum Korrektur: Mona Klüft Carlsson Omslagsfoto: Stefan Höglin Layout: DanagårdLitho Utgivare: Länsstyrelsen i Kronobergs län Hemsida: Tryckeri: DanagårdLitho Tryckår: 2013 ISBN: Dnr:

5 Byggnadsminnen i Kronobergs län Innehållsförteckning Förord... 7 Före järnvägen fornlämningar och bondgårdar... 8 Alvesta by och Södregårds äldsta historia ett viktigt år för Sveriges och Alvestas historia Sverige efter stormaktstiden Södregård blir riksdagsmannagård Det liberala 1800-talet Petter Johansson tar över Södregård Beskrivning av byggnader brandförsäkringshandlingarna berättar Ny brandsyn Johan Petterssons riksdagsmannagärning Sverige förändras, järnvägar dras fram Från bondby till municipalsamhälle Johan Pettersson åter i riksdagen Efter Johans död Brandsyn Riksdagsmannagården under 1900-talet Riksdagsmannagården blir byggnadsminne Käll- och litteraturförteckning

6 Riksdagsmannagården i Alvesta Den som stiger innanför tröskeln till Riksdagsmannagården i Alvesta möts av ett vackert väggmåleri. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. 6

7 Byggnadsminnen i Kronobergs län Förord Runt om i landet finns byggnader eller bebyggda miljöer som av olika anledningar förklarats vara byggnadsminnen. En del av de här byggnaderna har höga arkitektoniska värden. Det kan också vara så att byggnaden eller den bebyggda miljön har en historia som utmärker sig i en bygd. Genom platsen berättas en viktig del av den lokala historien. Tillsammans med sju andra gårdar utgjorde Riksdagsmannagården den ursprungliga byn Alvesta. På Riksdagsmannagården bodde tre generationer riksdagsmän, som alla representerade bondeståndet. Genom en framsynt kvinna kom gården med dess spännande historia att bevaras för eftervärlden. Idag minner Riksdagsmannagården oss om den tid då Alvesta fortfarande var en bondby. Gården utgör därmed en länk till historien och är en viktig del av Alvestas historia. Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om byggnadsminnen i Kronobergs län. Förhoppningen är att byggnadsminnena ska bli mera kända. Vart och ett av dem berättar om hur det historiska skeendet såg ut lokalt och regionalt. Författare är antikvarie Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum. Kristina Alsér Landshövding Heidi Vassi Länsantikvarie 7

8 Riksdagsmannagården i Alvesta Före järnvägen fornlämningar och bondgårdar Alvesta kommun är en del av den fornlämningsrika bygden väster om Växjö. Sjöar och åar har bildat forntidens kommunikationsnät och goda marker har fått människor att slå sig ner i området. Här såg man det som bra att leva. Det finns ett rikt förhistoriskt fyndmaterial med hällkistor från stenåldern, praktfulla föremål av guld, silver och brons från bronsålderns gravar samt gravfält och runstenar från järnåldern. Kring år 1000 började området, liksom det övriga Värend, att kristnas. Kanske byggdes de första kyrkorna av lokala storbönder som övergått till den nya läran och ville markera detta. Alvesta by tillhör Aringsås socken och under medeltiden var det byn Aringsås som var bygdens centrum. Här byggdes den första kyrkan, vilken var en så kallad stavkyrka, en typ av kyrkor som byggdes fram till slutet av 1100-talet. Stavkyrkan i Aringsås revs, men i den nuvarande kyrkan har man hittat spåren efter den i samband med en renovering Man fann då plankor av ek och balkar av ek och furu. En dendrokronologisk undersökning, en metod där man analyserar träets årsringar, daterade trämaterialet till omkring år Det året fälldes alltså timret som skulle användas till kyrkan. Ytterligare en träkyrka, troligen timrad, ersatte stavkyrkan i slutet av 1200-talet. Den nuvarande stenkyrkan byggdes på 1400-talet. Kring kyrkan växte ett sockencentrum fram. När häradets tingsplats förlades hit vet man inte säkert men 1397 fanns den här. Till häradshövding utsåg kungen någon av de lokala frälsemännen. I de rika jordbruksbygderna i Aringsås socken växte befolkningen under medeltiden. Gårdarna blev fler och byarna större. I socknens skogsbygder röjdes mark för odling och nya gårdar upptogs. Boskapsuppfödning kompletterade åkerbruket och i skogsbygderna var produkter som man kunde framställa med hjälp av skogen, till exempel tjära, järn, kol och pottaska, viktiga komplement. Allt var dock inte frid och fröjd. Området gränsade mot Danmark och redan under medeltiden utsattes man för krigståg som drog förbi på sin väg mot Växjö eller längre norrut. Under 1300-talets andra hälft drabbades bygden, liksom övriga landet, av den fruktade pesten som fått namnet Digerdöden. Det var egentligen en serie på varandra följande pestepidemier, vilka fick förödande konsekvenser. Befolkningen minskade kraftigt och många av de nya gårdarna i skogsbygderna övergavs. Det skulle dröja till mitten av talet innan landet befolkningsmässigt hade återhämtat sig och återtagit vad som förlorats under epidemin. Det är denna djupa lågkonjunktur som brukar kallas den medeltida agrarkrisen. Från 1500-talet får vi också säkrare uppgifter om hur stora gårdarna verkligen var. Gustav Vasa såg till att skaffa sig den information han behövde för att kunna ta ut de skatter han ansåg krävdes. Det har gett eftervärlden ett fantastiskt källmaterial, men var naturligtvis inte lika uppskattat av samtiden. Den allt hårdare beskattningen, inskränkningar i handeln med Danmark samt reformationen gjorde att motståndet mot kungen växte. År 1542 ställde sig Vissefjär- 8

9 Byggnadsminnen i Kronobergs län Alvesta kyrka från sydväst hösten Sommarens renovering av kyrkans exteriör är på väg att avslutas. Foto: Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum. 9

10 Riksdagsmannagården i Alvesta På den gamla tingsplatsen står idag tingshuset byggt Foto: Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum. 10

11 Byggnadsminnen i Kronobergs län dabonden Nils Dacke i spetsen för ett uppror som också fått hans namn. Upproret utbröt under sommaren och fram emot hösten hade det spridit sig till Värend. Vid den tiden var Ture Trolle kungens fogde över Allbo härad, i vilken Aringsås socken ligger. Han hade fört ett relativt milt styre och inte pressat befolkningen för att få fram de extra skatter som kungen hade krävt. Därför verkar bönderna i Aringsås socken ha förhållit sig avvaktande till upproret. Under Gustav Vasas söner började Sverige föra en alltmer expansiv utrikespolitik. Det skulle leda till stormaktsväldets framväxt. Krig mellan bröderna om makten och upprepade krig mot Danmark påverkade gränsbygderna och präglade 1600-talets Småland. Trots osäkerheten och krigen ökade befolkningen sakta och gårdarna blev fler. Under 1600-talet organiserades samhället allt mera. Kronans, det vill säga statens, kontroll över landet stärktes och nya institutioner inrättades, som exempelvis postväsendet och gästgiveriväsendet. Inrättandet av gästgiverier gick hand i hand med förbättrandet av vägnätet. Gästgivargården ligger kvar i det gamla vägskälet för vägarna till Älmhult, Lammhult, Växjö och Ljungby. Detta var en naturlig samlingsplats för bygdens befolkning och fungerade som marknadsplats fram till 1940-talet. Gästgivargården var förlagd till den så kallade Backagården och omnämns första gången 1684, men lär ha funnits långt innan dess. Platsen blev sakta men säkert allt viktigare. År 1702 flyttades tingsplatsen från Aringsås till Ör och trettio år senare förlades den till Alvesta by i närheten av gästgiveriet. Här kunde de som skulle få sina ärenden prövade vid tinget få mat och husrum. Den världsliga makten kom alltså att koncentreras till byn Alvesta medan den kyrkliga fanns kvar i Aringsås by. Uppdelningen stärktes ytterligare när ett nytt tingshus byggdes i Alvesta i början av 1800-talet. Vid den här tiden var det många år sedan några krigshärar hade dragit igenom de småländska gränsbygderna. Skåne, Blekinge och Halland var sedan länge svenska områden och den ordningen ifrågasattes inte längre med vapen i hand. 11

12 Riksdagsmannagården i Alvesta Alvesta by och Södregårds äldsta historia Aringsås socken bestod av byarna Aringsås, Alvesta, Benestad, Billingetorp, Spåningslanda, Ängaholm och Änganäs. I jordeboken från 1545 finns totalt 37 gårdar i socknen. 19 av dessa var skattehemman, 16 var frälsehemman, ett hemman tillhörde sockenkyrkan och ett hemman, som vid den här tiden var öde, tillhörde Växjö domkyrka. De båda hemmanen som tillhörde kyrkan låg i byn Aringsås, i Ängaholm fanns uteslutande frälsehemman medan det i de övriga byarna var jämnt fördelat med skatte- och frälsehemman stavas Alvesta Alffwastaa. Namnet har tolkats som en sammansättning mellan förleden Alve, som är ett mansnamn, och efterleden -stad. Stad i den äldre bemärkelsen betyder en plats - i det här fallet alltså Alves plats. Efterleden är intressant eftersom den tillhör den grupp äldre ortnamnsefterled som man tror har använts redan före vikingatiden. Aringsås socken har flera förhistoriska fornlämningar, vilket visar på hur tidigt området befolkades. Ortsnamnen är ytterligare ett bevis på detta. Jordägande jordenatur Från medeltiden blir det viktigt vem som äger en gård, det vill säga av vilken jordnatur den är. Man använder då begreppet hemman i stället för gård. Ett hemman var en bebyggd gård som var så stor att ägaren kunde försörja sig på den. Det var alltså en uppskattning av hur mycket mark som krävdes för en familjs försörjning och inte en bestämd areal. Det fanns fyra jordnaturer; frälse-, krono-, kyrko- och skattehemman. Frälsehemmanet ägdes av en adelsman, kronohemmanet av kronan och kyrkohemmanet av kyrkan. I alla de här tre fallen brukades gården av vad vi idag skulle kalla en arrendator. Arrendatorn betalade en fastlagd andel av det gården producerade i arrende. Kronoskattehemman var en kronogård som vid något tillfälle friköpts och därefter hade samma villkor som ett skattehemman. Friköpandet av gårdar blev vanligt under 1700-talet men förekom även i perioder tidigare under historien. Gårdarna i Alvesta som står registrerade i källmaterialet med den här jordnaturen, förefaller vara friköpta före 1700-talet men exakt när det gjordes har inte kunnat fastställas. Stomhemman är den ursprungliga gården, stommen. För att flera syskon vid ett arvskifte skulle få en jordlott kunde man göra en så kallad hemmansklyvning. Den äldsta gårdskärnan, ursprunget till samtliga gårdar, kallades då stomhemman. Den sista jordnaturen skattehemmanet ägdes och brukades av en bonde som, i stället för arrende, betalade skatt till kronan. Skattebonden ägde själv sin gård och fastigheten ärvdes. 12

13 Byggnadsminnen i Kronobergs län Geometrisk karta från 1716 som visar frälsehemmanet Smegårdens ägor. Kartan har beskurits. Källa: Lantmäteriet. 13

14 Riksdagsmannagården i Alvesta De åtta gårdarna i Alvesta, fyra skatte- och fyra frälsehemman, motsvarar de gårdar vars namn kan härledas bakåt till 1600-talet. De dyker upp på kartor från 1700-talet, i kyrkoarkivets husförhörslängder och annat material från samma århundrade. De åtta gårdarna var Backagård, Håkansgård, Södregård, Smedsgård, Påhlsgård, Norregård, Storegård och Lyckegård. Av dessa var Södregård, Påhlsgård, Storegård och Lyckegård kronoskattehemman medan Smedsgård, Norregård, Håkansgård och Backagård var frälsehemman. Backagården var också, som tidigare nämnts, sedan någon gång under 1600-talet gästgiveri och från 1730-talet även tingsplats i Allbo härad. Sju av gårdarna låg samlade i en by på den mark som idag utgör Alvesta centrum. Den åttonde gården, Lyckegård, låg en bit ifrån de övriga i sydvästlig riktning. Åker- och ängsmarken var koncentrerad till området norr och söder om byn. Tillsammans utgjorde de åtta gårdarna byns stomhemman. Det är Södregård som med tiden kommer att få namnet Riksdagsmannagården. Den kallas också ibland för Eriksgården. Kunskapen om gårdarna i byn Alvesta fram till talet är begränsad, men det förefaller som att de tidigt blivit relativt välbärgade gårdsbildningar. 14

15 Byggnadsminnen i Kronobergs län 1718 ett viktigt år för Sveriges och Alvestas historia År 1718 är ett viktigt årtal. Då dör Karl XII, skjuten i huvudet vid Fredrikstens fästning i Norge. Stora delar av den svenska armen går under i samband med det oorganiserade återtåget. Den döde kungens syster väljs året därpå till svensk drottning men avsäger sig efter en kort tid makten till förmån för sin man Fredrik av Hessen, som därmed hamnar i den svenska regentlängden som Fredrik I. Efter Karl XII:s alla krigståg tvingas Sverige nu sluta fred med en rad länder och förlorar i stort sett allt man vunnit under stormaktstidens expansion. Även för Aringsås socken, idag Alvesta församling, är 1718 ett viktigt årtal. Från och med detta år finns husförhörslängder bevarade och rätt snart därefter även böcker över födda, döpta, vigda, döda och begravda. Det ger oss som lever idag ett titthål ner i den lokala historien. De äldsta kyrkböckerna är ganska knapphändiga med uppgifter men vi får i alla fall veta namn och födelsedata på de människor som levt i socknen. På Alvesta Södregård bor 1718 Pähr Diursson med sin hustru Karin och sonen Anders född Pehr dör Tyvärr vet vi inte hur gammal han var. Hustrun Karin lever fram till I död- och begravningsboken för detta år står antecknat att hon begravdes inut i kyrkan. Familjen var alltså så välbeställd att man kunde hålla en gravplats inne i kyrkan. Vid den här tiden ansågs det fint att bli begravd under kyrkans golv och de som hade råd såg till att köpa sig plats, ofta i form av familjegravar eller gårdsgravar som följde med gården man ägde. Ofta blev det i praktiken samma sak. De allra finaste platserna inne i kyrkan fanns under korets golv. Där gravsattes prästerna och de mest förmögna, ofta adelsmän. Vanliga bönder köpte ofta plats i någon av gångarna. Det kunde också förekomma att man begravdes under gårdens kyrkbänk men det förutsatte att man inte ändrade gårdens bänkplats allt för ofta. Både Pehr och Karin såg till att skänka frikostigt till kyrkan då de dog. Vid Pehrs död testamenterades två tennljusstakar värda 3 daler och 16 öre silvermynt. Ljusstakarna finns kvar i kyrkan än idag och bär givarens initialer. Karin testamenterade en summa av 7 daler silvermynt. Med dagens penningvärde motsvarar det varor eller tjänster för ungefär 1050 kronor. Sonen Anders blev den som efter faderns död kom att ta över Södregård. Han bör ha varit född i december Husförhörslängderna berättar att han var gift två gånger. Det första äktenskapet med en kvinna som hette Marta blev kort. Hon avled 1723 efter en svår förlossning då även parets nyfödde son dog. Fyra år senare gifter Anders om sig med Elin Eliasdotter från Hjärtanäs i grannsocknen Lekaryd. Tillsammans får de två söner och en dotter. Första barnet föds 1728 och döps efter sin farfar till Per. Med tiden kommer Per, eller Petter som han kallas, att bli svärfar till den förste riksdagsmannen i Södregård dör Anders Persson 41 år gammal. Genom dödoch begravningsbokens korta dödsruna får vi lite mer information om hans liv: Begrofs Kyrkiowärden Anders Pärson i 15

16 Riksdagsmannagården i Alvesta Bland föremålen från Riksdagsmannagården finns ett par doppåsar bevarade. De kan ha använts redan under 1700-talet då gårdens barn skulle döpas. De har säkert använts under 1800-talet. Det var först i början av 1900-talet som våra dagas vita dopklänningar blev moderna. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. Alfwesta, en sedes. och beskiedl. man född i Erichsgård och alltid der bodt, warit 2 ggr gifter. Lefwat christerligt och väl, lades i kyrkan på gången hos sin förra hustru. Anders hade alltså innehaft hedersuppdraget att vara kyrkvärd, vilket vid den här tiden var en prestigefylld uppgift. Han bör ha uppvisat just de epitet som runan ger honom, nämligen att han levt sedligt och kristligt. Här berättas också att han begravdes tillsammans med sin första hustru Marta i en grav i kyrkans gång. Detta var en familjegrav. Alla på gården levde inte lika sedesamt som Anders. Några månader efter hans död sker ytterligare ett dödsfall på Södregård. Olof Pärsson, en god arbetare avlider. 16

17 Byggnadsminnen i Kronobergs län Hans relation till familjen är oklar, men tillsammans med sin hustru levde han på gården. Prästen skriver och der (?) en stor drinkare, updrukit halfva Skatteg(ården) och nu han hwarken förmådde arbeta ei heller det ringaste hade at lefwa af, blef han död då han war 60 åhr ungefär gammal. Anders andra hustru Elin är nu änka och ensamstående mor. Efter några år gifter hon om sig med den 24-årige Simon Persson från Lekaryd Östregård. Paret bor på Södregård och tillsammans får de två söner. Efter åtta års äktenskap blir Elin återigen änka. Sonen Petter hade 1752 gift sig med Karin Jönsdotter från byn Uråsa i Kvenneberga socken. Där föddes i mars 1753 dottern Catharina innan familjen 1756 flyttade till Petters föräldrahem i Alvesta för att överta Södregården. I mars året därpå föds sonen Anders. Den lilla familjen har det väl ställt ekonomiskt och verkar ha framtiden för sig. Lyckan blir dock kortvarig. Två månader efter sonens födelse dör Karin i huvudsjuka och bröstfeber. Hon har ännu inte fyllt 24 år. I slutet av maj begravs hon wester på kyrkiog. mitt för gamla wapenhusdörren. Nästan exakt på dagen ett år senare begravs parets lille son och tre veckor därefter även maken, den nu 30-årige Petter Andersson. Liksom sin far fick Petter en vacker dödsruna i död- och begravningsboken. Prästen berättar där att han var en beskiedel. och ärlig man, både mot fattiga och rika, hade god medel sielf men förhof sig intet theraf, utan var agtsam, och delade den torftige med sig. I samma bok har antecknats att Petter begravdes söder ifrån gl. Wapenhusdörren medan sonen lades mitt på stora kyrkiogården. Båda hade dött av bröstfeber, det vi idag kallar lunginflammation. Bouppteckningen, som omfattar 17 sidor, värderar kvarlåtenskapen till 1118 daler silvermynt när avdrag för skulderna gjorts. I en närbelägen by dör samma år en man i ungefär samma ålder som Petter. Mannen är frälsebonde och äger alltså inte gården han brukar. Behållningen för denne mans änka och tre små omyndiga barn upptas till 152 daler silvermynt, bouppteckningen är två sidor lång. Catharina, fem år gammal, hade under ett år förlorat båda sina föräldrar och sin lillebror. Det blev farmor Elin Eliasdotter, fortfarande boende på gården, som tog hand om och uppfostrade flickan. Som ägare till hela Södregård var Catharina, bland bönder räknat, mycket förmögen. När hon, knappt 18 år gammal, gifte sig 1770 med Johan Bengtsson från Sköldstad Norregård var det säkert ett av de större bröllopen i trakten det året. 17

18 Riksdagsmannagården i Alvesta Sverige efter stormaktstiden Sverige är under de årtionden som vi nu följt människorna på Södregården, ett fattigt land som försöker återhämta sig från de förödande krigen i början av 1700-talet. Landet var dränerat på såväl befolkning som ekonomiska resurser. Samtidigt hade den enväldiga kungamakten brutits. Genom den nya riksdagsförordningen som antogs 1720 och kompletterades med den nya riksdagsordningen tre år senare, förtydligades och förstärktes främst riksrådets men också riksdagens roll. Riksdagen bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Varje stånd hade en röst och det krävdes tre röster för att fatta beslut. Riksdagen skulle sammanträda vart tredje år eller oftare om de själva så bestämde. De hade makt över skatter, statsfinanser, lagstiftning och utrikespolitik och kunde när som helst ingripa i förvaltning och rättsskipning om de ansåg sig behöva göra det. Liksom idag var arbetet fördelat mellan olika ämnesområden. Idag kallas detta för departement, då kallades det för utskott. Det viktigaste utskottet var det sekreta utskottet som beslutade i hemliga ärenden rörande finans-, försvars- och utrikespolitik. Den första tiden efter den här förändringen låg makten främst hos riksrådet med Arvid Horn som ledare. Senare under 1700-talet kom politiken att polariseras och de första politiska partierna uppstod i Sverige. De fick namnen hattar och mössor. Kampen mellan hattarna, som ville driva en aktiv finans- och utrikespolitik, och de mera försiktiga mössorna som stod nära kungamakten kom att prägla svensk inrikespolitik under en stor del av 1700-talet. Kungarna avlöste varandra dog Fredrik I och efterträddes, eftersom han var barnlös, av sin brorson Adolf Fredrik. Efter hans död blev hans son Gustav III kung Året därpå genomförde Gustav III en statskupp och återtog en stor del av den kungliga makten på bekostnad av riksrådet och riksdagen. Den nya ordningen fastslogs i 1772 års regeringsform. Kungen fick nu makten över förvaltningen, utrikespolitiken med undantaget att han inte fick börja krig, samt ekonomisk och administrativ lagstiftning. Han fick disponera skattemedlen som riksdagen beviljat honom samt tillsätta ämbeten och utdela adelskap. Medlemmarna av riksrådet utsågs av kungen och ansvarade inför honom. De skulle ge kungen råd och hade även viss domsrätt. Riksdagen hade makt över beskattningen men inte över hur medlen skulle användas. Den lagstiftande rätten delades med kungen. Riksdagen hade också makt över riksbanken och skulle godkänna att landet startade ett anfallskrig. Gustav III hade under sina första regeringsår ett stort stöd men under 1780-talet svängde opinionen. För att återfå förtroendet startade han krig mot Ryssland. Det blev dock inte den framgång han hade hoppats på inkallades riksdagen och kungen kunde då driva igenom ett antal sociala reformer som stärkte hans ställning inom alla grupper utom adeln. Han genomdrev då också den så kallade förenings- och säkerhetsakten som blev ett tillägg till riksdagsförordningen från Denna stärkte kungens makt ytterligare. Han fick nu rätt att själv påbörja anfallskrig och ensam föreslå nya lagar. Han tog kontrollen över riksrådet och statsförvaltningen. 18

19 Byggnadsminnen i Kronobergs län 1787 genomfördes storskifte av Alvesta bys utmarker och utägor. Källa: Lantmäteriet. I praktiken avskaffades riksrådet eftersom kungen bestämde att deras antal skulle vara noll. Den dömande makt som riksrådet haft överfördes till den nyinrättade Högsta domstolen som bestod av representanter för alla de fyra stånden. Riksdagen fick behålla en del av den lagstiftande makten. Den fick även större kontroll över statsfinanserna när det gällde statsskulden genom inrättandet av Riksgäldskontoret. Allt detta tog udden av adelns motstånd. 19

20 Riksdagsmannagården i Alvesta Södregård blir riksdagsmannagård Med Johan Bengtsson som ägare till Södregården följde en ny tid i gårdens historia. Johan hade, som vi sett tidigare, gift sig med Catharina och flyttat från Sköldsta till hennes arvegård i byn Alvesta. År 1784 valdes han till kyrkvärd. Det var första steget i hans offentliga karriär. Tre år senare utsågs han att föra sockenbornas talan inför landskansliet, som var den del av Länsstyrelsen vilken hade hand om frågor gällande tillstånd och tillsättningar. Speciellt två frågor engagerade bondebefolkningen i hela landet vid den här tiden. Det gällde främst frågan om husbehovsbränningen, vilken Gustav III hade förbjudit och ersatt med kronobrännerier. Kronan, det vill säga staten, skulle ha ensamrätt på tillverkningen av allt brännvin och på så sätt också få inkomsterna från försäljningen. Detta hade minskat kungens popularitet hos bondebefolkningen och man ville nu hitta en medelväg genom att låta bönderna få arrendera brännvinsbränningen. Den andra frågan gällde den så kallade passevolansen. Soldater som var på väg till regementsmöten av olika slag skulle av hävd få fri skjuts och matsäck av bönderna. Gustaf III ändrade på detta och införde 1786 att dessa tjänster istället skulle övertas av kronan mot en mindre ersättning från bönderna. Det var ett system som gynnade såväl kronan som bönderna. Hur mötet på landskansliet slutade vet vi inte, men Johan måste ha skött sig väl för han valdes att representera bondeståndet vid riksdagen i Gävle Det blev en lugn riksdag som dominerades av ekonomiska frågor. Den 16 mars 1792, kort efter att riksdagen var avslutad, föll skotten på Operan i Stockholm och historien tog en ny vändning. Efter Gustav III:s död övertogs makten av en förmyndarregering och först 1796 tillträdde Gustav IV Adolf. Den sista riksdag som Johan Bengtsson deltog i hölls i Norrköping år Då stödde bondeståndet tillsammans med de två andra ofrälse stånden kungen mot adeln. Återigen var rikets finanser den viktigaste frågan. Riksdagarna hölls vintertid eftersom det var den minst hektiska tiden på året, i synnerhet för bönderna. Johans hustru Catharina var säkerligen stolt över sin mans uppdrag, men hans långa frånvaro från gården innebar samtidigt att hon fick mer arbete och större ansvar. Dessutom hade hon två barn att ta hand om. Dottern Ingrid föddes 1772 och flyttade 20 år gammal som nygift till Sköldstad Norregård. Sonen Petter föddes 1775 och skulle med tiden överta Södregården. Yngsta barnet i syskonskaran, Maja, dog redan 1778 av okänd barnsjuka. Hon blev bara ett och ett halvt år gammal. Johan såg till att utöka sitt jordägande genom att köpa ¼ mantal av Alvesta Storegård. Köpesumman var 325 riksdaler, vilket vittnar om att Johan och hans familj hade det gott ställt. Köpet genomfördes 1788 och samma år byggde han också nytt på Södregården. Då uppfördes den mangårdsbyggnad som finns kvar än idag. Det var ett påkostat två våningar högt hus med den traditionella parstugans planlösning. År 1794 besökte Gustaf IV Adolf Alvesta på sin eriksgata genom landet. Han valde då att övernatta hos bondeståndets 20

21 Byggnadsminnen i Kronobergs län År 1788 lät hemmansägaren och riksdagsmannen Johan Bengtsson bygga en ny mangårdsbyggnad, huset till vänster i bild, på Södregård. Den västra flygeln till höger i bilden. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. riksdagsman i Södregård och fick bo i en av kamrarna på andra våningen i det nybyggda huset. Här bodde också under en period samma år den kände målaren Per Hörberg medan han färdigställde den nya altartavlan i Lekaryds kyrka. Som tack för mat och husrum målade han ett bord som än idag förvaras i Södregård. Johan Bengtsson dog av slag, idag skulle vi säga stroke, den 3 november 1802, 69 år gammal. 21

22 Riksdagsmannagården i Alvesta Trapphuset i det äldsta bostadhuset. Foto: Stefan Höglin. 22

23 Byggnadsminnen i Kronobergs län Till minne av Gustaf IV Adolf besök på Alvesta Södregård lät man rista in en krona, kungens initialer och årtalet 1794 i en stolpe vid trappan till gårdens övervåning. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. I sitt nya hus lät Johan Bengtsson installera en spis med väggar av sättugnshällar. Framför spisen gjordes en platta med hans egna och hustruns initialer samt husets byggår. Initialerna på spishällen IBS för Johan Bengtsson och KPD för Katarina Petersdotter. Årtalet 1788 står för mangårdsbyggnadens byggnadsår. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. 23

24 Riksdagsmannagården i Alvesta Planritningar över mangårdsbyggnaden från Ritningar framtagna av Regebro & Co., arkitekt och ingenjörsbyrå

25 Byggnadsminnen i Kronobergs län Västra flygelbyggnaden. Sädesbingar på ovanvåningen. Foto: Stefan Höglin. 25

26 Riksdagsmannagården i Alvesta Västra flygelbyggnaden. Foto: Stefan Höglin. 26

27 Byggnadsminnen i Kronobergs län Planritningar över den västra flygelbyggnaden. Planritningar över den östra flygelbyggnaden. 27

28 Riksdagsmannagården i Alvesta Det liberala 1800-talet Det nya seklet började dramatiskt gick ryska trupper över gränsen till Finland. Det blev början på ett två år långt krig som slutade med att Sverige förlorade Finland till Ryssland avsattes kungen genom en statskupp och Karl XIII blev kung. Under dessa år fanns ingen riksdagsman från Alvesta Södregård i riksdagen. Maktskiftet banade väg för en ny regeringsform som antogs av riksdagen Den 6 juni godkändes den av hertig Karl, den blivande Karl XIII. Händelsen är idag ett av de officiella skälen till att Sverige firar sin nationaldag just den 6 juni. Reformen har kommit att ses som startskottet för den politiska utveckling mot parlamentarism och demokrati som Sverige genomgick under 1800-talet. Regeringsformen från 1809 var i sig varken parlamentarisk eller demokratisk men den fastslog ett antal avgörande vägval. Kungen skulle ha den styrande makten men han var tvungen att lyssna till statsrådet, ett antal inför riksdagen ansvariga rådgivare. Kungen utsåg medlemmarna i statsrådet liksom övriga ämbetsmän och kontrollerade därmed centralförvaltningen. Han kunde fortfarande utfärda administrativa och ekonomiska förordningar, något som gjorde gränsen mot lagstiftning diffus, samt besluta om fred och förbund med främmande stater. Den lagstiftande makten delades mellan kungen och ständerna, det vill säga riksdagen, vilka båda kunde väcka lagförslag. En ny lag kunde dock inte antas utan att båda var överens. En ny grundlag krävde kungens och två på varandra följande riksdagars godkännande. En ändring av grundlagen kunde inte genomföras mot ett stånds vilja och inget stånd kunde påtvingas försämringar av sina privilegier. Den beskattande makten behöll ständerna och deras makt över statsfinanserna stärktes genom att Riksbanken, som kontrollerade myntväsendet, och Riksgäldskontoret, som ansvarade för statsskulden, underställdes riksdagen. Den dömande makten låg kvar hos Högsta Domstolen, vars domare blev oavsättliga. Dessutom antogs flera viktiga fri- och rättigheter, bland annat tryckfrihet och yttrandefrihet samt rättssäkerhet vid arrestering. Regeringsformen kompletterades med riksdagsordningen 1810 som behöll riksdagen med de fyra stånden. När Petter Johansson, son till Johan Bengtsson, bevistade sin första riksdag 1812 gjorde han det liksom sin far som representant för bondeståndet. Den ordningen bestod också under de följande riksdagar han var med om fram till

29 Byggnadsminnen i Kronobergs län Karta över storskifte av inägorna i Alvesta by Kartan är beskuren. Källa: Lantmäteriet. 29

30 Riksdagsmannagården i Alvesta Petter Johansson tar över Södregård När Johan Bengtsson avlider 1802 är sonen Petter 27 år gammal och bor tillsammans med föräldrarna i Södregård gifter han sig med den då 20-åriga Maria Helena Stockenberg från Ljungby. Hennes far är inspektor och i vigselboken tituleras hon jungfru, vilket antyder att hon tillhör en samhällsklass värdig sonen till en välbeställd gårdsägare och riksdagsman. Efter elva års äktenskap föds i juni 1819 deras enda barn, sonen Johan. Drygt två år senare blir Petter änkeman, hustrun Maria Helena dör den 3 november i tvinsot. Vad som egentligen orsakade hennes död vet vi inte, termen tvinsot användes när någon tynade bort. Det kunde bero på tuberkulos, som förr var en mycket vanlig sjukdom, men det kunde också bero på någon annan kronisk sjukdom. I den bouppteckning som görs i samband med Maria Helenas bortgång kan vi se att Södregårds jord nu är samlad. Petter hade ärvt ¾ av gården och tillsammans har paret inköpt den resterande fjärdedelen. I arvsskiftet delas gården mellan far och son. Petter är nu ensamstående far till Johan. Det vanliga vid denna tid hade varit att han gift om sig och därmed fått en kvinna i huset, men Petter gör inte det. Genom de berättelser som bevarats om honom framstår han som en modern pappa. Han ville, eller vågade kanske inte, lämna vården av sonen till gårdens tjänstefolk. I arvsskiftet efter Maria Helena finns också inskrivet att Petter åtager sig att uppfostra sin lille son, samt lära honom, de slögder, som dess stånd kräfver, tills han upnått sexton års ålder. Petter ser till att alltid ha Johan med sig för att själv ta hand om honom. För den skull låter han anpassa sin vagn så att den lille pojken kan följa med honom på hans resor. Farmor Catharina bor kvar på gården tills Johan är fem år. Petter valdes, liksom sin far, att företräda bondeståndet vid riksdagen. Han närvarade vid två riksdagar, nämligen 1812 i Örebro samt vid den extrainkallade riksdagen i Stockholm Efter sonens födelse och hustruns död blev det inga fler riksdagsresor. Istället ägnade han all kraft åt sitt jordbruk talet är det århundrade då forskning kring jordoch skogsbruk får en viktig roll. Det satsades stora resurser på att utveckla nya brukningsmetoder, nya grödor samt förbättra boskapsaveln. Allt för att öka produktiviteten. De nya rönen spreds genom lantbruksskolornas verksamhet men framförallt genom de nyinrättade hushållningssällskapen. År 1827 kom stadgan om laga skifte. Allt sedan mitten av 1700-talet hade flera olika skiftesreformer genomförts i syfte att samla gårdens ägor till större, sammanhängande enheter. Fram till dess hade marken varit uppdelad på samma sätt som under medeltiden med gårdsägorna utspridda över hela byns mark. Man ville hitta en lösning för att kunna bedriva bruket av jorden mer rationellt. Arbetet med laga skiftesreformen pågick under hela 1800-talet och, på vissa håll i landet en bit in på 1900-talet. I Alvesta by genomfördes laga skifte Man var alltså tidigt ute med att begära skifte. Det behövdes bara att en bonde i byn begärde skifte för att lantmätaren skulle påbörja arbetet. Det är troligt att en 30

31 Byggnadsminnen i Kronobergs län Del av karta från laga skiftet 1838 som visar Alvesta by. Källa: Lantmäteriet. av dem i Alvesta som var positiv till förändringen var Petter Johansson. Peter Wieselgren skriver i sin bok Smålands Beskrivning att Petter Johansson var den förste i trakten som fördelte sina åkrar i tegar med avloppsdiken, vilket betyder att Petter såg till att dika ut sina marker och på så sätt kunde förbättra skörden och öka bärigheten på markerna. Skiftet hade gett honom möjlighet att själv bestämma över sin mark och hur han ville bruka den. Som för många andra bönder innebar det att han fick möjlighet att pröva nyheter och egna idéer. Att Petter var mån om sin gård märks också genom att han lät brandförsäkra den. 31

32 Riksdagsmannagården i Alvesta Beskrivning av byggnader brandförsäkringshandlingarna berättar Olyckor händer, nödår inträffar, blixten kan slå ner. Under och 1700-talen började vi i Sverige bygga upp institutioner som skulle kunna hjälpa till om olyckan hade varit framme. Verksamheten grundades på förebyggande arbete. De som kunde bli berörda skulle själva vara med och bygga upp en buffert som skulle kunna tas till om så behövdes. Ett exempel är sockenmagasinen. Varje år skulle gårdarna i socknen avsätta en andel spannmål i förhållande till gårdens storlek. Denna samlades i sockenmagasinet och kunde sedan användas om det blev nödår, ont om utsäde, som fattighjälp eller för att bedriva en form av bankrörelse där man lånade ut spannmål mot ränta. Det var alltså en försäkring man byggde upp. Bränder är något man i alla tider varit rädd för. Likaväl som elden kan vara ett ovärderligt hjälpmedel kan den ställa till stor förödelse och katastrof. Flera av våra städer har brunnit, inte en utan flera gånger. Risken för brand var hela tiden närvarande och skräcken inför den var påtaglig eftersom konsekvenserna kunde bli ödesdigra. Straffet var hårt för den som varit oaktsam med eld. Det behövdes ett system som dels kunde träda in och hjälpa till med ersättning för förlorad egendom och dels kunde hjälpa till med förebyggande åtgärder. År 1782 grundades genom en kunglig förordning Allmänna Brandförsäkringsfonden. Företaget hade till uppgift att försäkra offentliga byggnader, kyrkor, större gårdar samt stadsbebyggelse. Företaget delades 1828 i Städernas Allmänna Brandstodsbolag som försäkrade stadsbebyggelse, och Allmänna Brandförsäkringsverket som försäkrade landsbygdens bebyggelse. Det sistnämnda företaget kompletterade de lokala brandstodsföreningarna, vilka försäkrade privat egendom på landsbygden. För att få teckna en försäkring gjordes en syn av de byggnader som skulle ingå och risken för brand bedömdes. Hur många eldstäder fanns det i huset? Vilket material bestod yttertaket av? Bedrevs någon eldfarlig verksamhet i eller nära byggnaden? Hur långt var avståndet till brunnar? Vilka brandredskap fanns på gården? För att få fram ett rättvist försäkringsbelopp beskrevs dessutom huset relativt ingående. Sammantaget ger brandsyneprotokollen oss en unik och ovärderlig blick in i historien. Allmänna Brandförsäkringsverkets material finns idag tillgänglig digitalt genom Riksarkivets söktjänst SVAR - Svensk arkivinformation. För Södregården finns tre äldre brandförsäkringshandlingar bevarade. Den äldsta tecknades 1806 efter att en syn av gården gjorts den 6 november Häradsdomaren, två betrodda bönder och en byggmästare var närvarande tillsammans med ägaren Petter Johansson. Petter har då nyligen övertagit gården efter faderns död, men ännu inte gift sig. På gården fanns en huvudbyggnad i öster och väster som var byggd Byggnaden var 30 alnar lång inom knutarna, 16 ½ alnar bred och 9 alnar hög. Översatt med vår tids mått blir det ungefär 18 meter långt, 10 meter brett och 5 meter högt. Huset var byggt av moget furutimmer, brädfodrat och rödfärgat så wäl innan som utan fodringarna. Nedre våningen bestod av förstuga och fem rum. I väster fanns en dagligstuga, sidokammare och klädcontoir, rakt 32

33 Byggnadsminnen i Kronobergs län fram ett kök och i öster två gästkammare. Övervåningen hade samma rumsindelning men istället för kök användes rummet rakt fram som skafferi. Öster om mangårdsbyggnaden på 25 alnars avstånd och tvärställd mot denna fanns två spannmålsbodar med loft samt källare under den södra boden. En bit från mangårdsbyggnaden låg en vedbod, som tillbyggts med hemlighus och svinstia. Det fanns också en nybyggd ladugård, som var byggd i vinkel av furutimmer och hade tak av halm. I denna byggnad rymdes två logar, fyra sädeslador, två fähus med foderrum, två stall med inredning samt en vagnsbod. Det fanns en brunn som hade tillräcklig med vatten alla årstider och dessutom var det inte långt till sjön Salen. Brandredskapen bestod av två båtshakar med vilka man kunde riva ner brinnande byggnadsdelar, två stegar och tillräckligt med ämbar, såar och kar. Sedan gården beskrivits generellt kommer ett mer detaljerat värderingsinstrument som beskriver olika byggnadsdelar, vilket material de är gjorda av och värdet. Genom detta får vi veta att det i den nedre våningen fanns åtta par blyinfattade fönster med luckor, sju dörrar och två järnkakelugnar. På övervåningen fanns tre par fönster, fem dörrar, en järnkakelugn och två tegelugnar. Med järnkakelugn avsågs troligtvis samma sak som sättugn. I huset fanns också två spisar med bakugn. Värderingen slutade på summan 1745 riksdaler och 16 skilling banco. Detalj av fönster. Hörnbeslag och gångjärn av smide i 1700-tals stil. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. 33

34 Riksdagsmannagården i Alvesta Ny brandsyn 1829 År 1829 gjordes en ny översyn av gården. Det är fortfarande Petter Johansson som är ägare. Han tituleras förre riksdagsmannen. Det har nu gått 27 år sedan Petter övertog hela gården efter sin far, men det är fortfarande flera år till laga skiftet kommer att genomföras i Alvesta. Sonen Johan har hunnit fylla 10 år. Petter lever fortfarande ensam utan hustru. Catharina, mor till Petter och farmor till Johan, har avlidit två år tidigare. Mycket är sig likt men här och där får vi nya detaljer. Vi får veta att gårdstomten är qvadratmeter. Det uppges att mangårdsbyggnaden inte genomgått någon förändring. Vi får nu veta att den är täckt med näver och torv och att den har en stenfot som är ½ aln hög och kalkrappad. Huset har 13 lufter med glas i bly. De är oljemålade och sex stycken av dem har luckor. Det finns också två små fönster i ristren. Förstugudörren är klädd och oljemålad, liksom de nio halvfranska dörrarna som finns inne i huset. Tre av rummen har spända papperstapeter i ljusa färger. De tidigare beskrivna eldstäderna har kompletterats med en kammarspis. Till allt detta krävs två skorstenar, vilket byggnaden bör ha haft redan En av de båda sädesbodarna flyttades 1814 inom tomten. Den rödmålades och fönster och dörr oljemålades. Samma år som synen görs har även den andra boden flyttats. Den är uppförd på stolpar och skifter, har två våningar och en välvd källare. Man har ännu inte hunnit måla den men liksom den andra boden har den tak av näver och torv. I synen sägs nu att byggåret för ladugården var Förutom de rum som vi tidigare känner till får vi veta att den har tre portlider. På egendomen finns flera hus som inte är medtagna i denna försäkring. 35 alnar, drygt 20 meter, nordost om mangårdsbyggnaden ligger ett tvåvånings bostadshus. Detta bör vara den byggnad som uppfördes 1827 och som idag är museum med en hel del av familjens ägodelar bevarade. Petter Johansson hade låtit bygga huset åt sin son. Med största sannolikhet är detta hus försäkrat i ett lokalt försäkringsbolag och därför inte medtaget i synen. Ytterligare en tvåvåningsbyggnad för bostadsändamål ligger 20 alnar sydost om mangårdsbyggnaden. Det finns också en lada och ett kombinerat hemlighus och svinhus. Det sistnämnda kan vara den byggnad som 1806 nämns som tillbyggd till en av sädesbodarna. 34

35 Byggnadsminnen i Kronobergs län Mangårdsbyggnaden som Petter Johansson byggde åt sin son Johan I trappan till huset lät han hugga in sina egna initialer PJS samt årtalet Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. 35

36 Riksdagsmannagården i Alvesta Johan Petterssons riksdagmannagärning Redan när Petters son Johan var tre år gammal delades Södregård i ett arvsskifte så att fadern ägde hälften och sonen hälften. År 1844 blir Johan ensam ägare till hela gården. Petter Johansson hade avlidit i juli samma år av feber och hosta, 69 år gammal. Den 25-årige Johan står nu ensam i livet. I augusti 1847 vigs Johan med storbondedottern Bengta Jönsdotter. Bröllopet står i Asarum i Blekinge eftersom Bengta kommer därifrån. Hon flyttar till honom i Södregård och året därpå föds första barnet, dottern Maria Helena. Ytterligare fyra barn kommer att födas på Södregård de närmaste åren. Två av dem når vuxen ålder. Äldsta barnet Maria Helena dör knappt elva år gammal i hjärnfeber, det vill säga hjärnhinneinflammation. Tre år yngre brodern Peter Adolph dör som spädbarn och den yngste sonen Johan Edvard dör vid sex års ålder i mässling. Smittsamma barnsjukdomar som mässling och kikhosta var i äldre tider relativt vanliga dödsorsaker bland barn och ungdomar. Förutom Johan Edvard dör ytterligare tre barn i socknen av mässling under loppet av ett par månader Johan Pettersson blev den tredje bonden från Alvesta Södregård som fick förtroendet att representera bondeståndet. Första gången var vid riksdagen Axel Q Svensson har i sin artikel om Riksdagsmannagården i Alvesta, som publicerades i Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder i heden och kristen tid 1937, gått igenom de motioner som Johan Petersson lämnade in till riksdagen Samtliga motioner rörde frågor som var av betydelse för landsbygdens befolkning men hade ändå en vid spridning. Petter Johanssons gravvård av kalksten på Alvesta kyrkogård. Här vilar också två av sonen Johans barn, Petter Adolf och Maria Helena, vilka dog som små. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. 36

37 Byggnadsminnen i Kronobergs län Foto av riksdagsmannen Johan Pettersson. Fotografiet hänger i mangårdsbyggnaden från Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. De handlade om: Beräkningen av röster vid val av präster. Lägre arvoden för lantmäteriförrättningar. Inskränkning av beväringsexercisen till ett år. Förändrade villkor för brännvinsförsäljning. Begränsningar för enskilda banker att utöva verksamheter som krävde statens bemyndigande. Förändrad tid för uppbörd av kronoskatten. Någon stor talare var inte Johan. Hans inlägg i debatterna var korta. Av hans motioner möttes de om beväringsexercisen, brännvinsförsäljningen och uppbörden av kronoskatt positivt, medan motionen om lantmäteriförrättningar avslogs och de båda motionerna om bankväsendet och prästvalen förblev obesvarade. 37

38 Riksdagsmannagården i Alvesta Planlösningen över mangårdsbyggnaden från Ritningar av Jessica Bengtsson, Växjö Universitet, Avdelningen för byggnadsteknik. 38

39 Byggnadsminnen i Kronobergs län Trapphuset och rum 202 på ovanvåningen i museibyggnaden. Foto: Stefan Höglin. 39

40 Riksdagsmannagården i Alvesta Salen på bottenvåningen, rum 108. Foto: Stefan Höglin. 40

41 Byggnadsminnen i Kronobergs län Kakelugn och tapet på bottenvåningen, i rum 107. Foto: Stefan Höglin. 41

42 Riksdagsmannagården i Alvesta Sverige förändras, järnvägar dras fram Kort efter att Johan Peterssons far hade bevistat sin sista riksdag kröntes Jean Baptiste Bernadotte till kung av Sverige och fick namnet Karl XIV Johan. Han regerade fram till sin död 1844 och efterträddes av Oskar I. På sommaren före riksdagen avled Oskar I och efterträddes av sin son Karl XV som kröntes på våren Alla dessa tre regenter hade fått se kungamakten sakta men säkert försvagas till förmån för parlamentariska krafter. Det var ett annorlunda land som började växa fram. Liberala politiska krafter hade vunnit stora framgångar och genomfört flera reformer utfärdades folkskolestadgan, skråväsendet avskaffades 1846 och året därpå antogs en ny fattigvårdsförordning blev ogifta kvinnor myndiga, husagan avskaffades och konventikelplakatet, som förbjöd religiösa sammankomster utanför svenska kyrkans ordning, avskaffades. Frikyrkliga samfund hade börjat bildas. Industrin växte och i dess spår började arbetare sakta organisera sig. Nykterhetsfrågan hade, inte minst genom Peter Wieselgrens insatser blivit en stor fråga. Det var ett samhälle med en ny anda och en ny syn på den enskilda människan som formades. För byn Alvesta var det dock ett betydligt mera jordnära riksdagsbeslut som totalt skulle komma att förvandla bondbyn. I England och nordöstra USA hade man under tidigt 1800-tal börjat transportera gods med självgående rälsbundna vagnar. År 1825 öppnades den första persontrafiken mellan Stockton-on-Tees och Darlington i Storbritannien. Den nya uppfinningen spred sig snabbt. Med tåg förkortades restiderna avsevärt. Frågan om järnvägsbyggande i Sverige var första gången på allvar uppe i riksdagen på 1840-talet men då var tiden inte riktigt mogen för så stora projekt. Det blev den dock tämligen snart, 1853 antogs förslaget att staten skulle börja bygga stambanor medan mindre järnvägar skulle få byggas av privata företag. Därefter gick det snabbt. På 1860-talet byggdes stora delar av stambanenätet. Södra stambanans sträckning drogs utan större diskussioner från Malmö till Hässleholm. Norr om Hässleholm fanns två förslag - Lagalinjen eller Nässjölinjen. Johan Pettersson från Södergården förespråkade naturligtvis den så kallade Nässjölinjen, vilken skulle gå igenom hembyn Alvesta. Johan utlovade gratis mark för järnvägen om det förslaget gick igenom. Inom bondeståndet mötte han starkt motstånd från riksdagsmannen Sven Heurlin i Virestad som istället förespråkade den så kallade Lagalinjen. Enligt Heurlin skulle denna, genom att den drogs igenom betydligt bättre marker, bli 1 ½ miljon kronor billigare att bygga. Heurlin var tydligen en duktig talare som kunde argumentera för sin sak. Lagalinjen vann omröstningen inom bondeståndet. Men eftersom såväl adel som präster och borgare röstade för Nässjölinjen kom den sträckningen ändå att segra. Förlusten i bondeståndet gjorde dock att Johan Pettersson inte fick förnyat förtroende att representera bondeståndet vid de följande riksdagarna. Men han skulle komma att återvända. 42

43 Byggnadsminnen i Kronobergs län Vy över Alvesta järnvägsstation omkring år Foto: Tillhör Norra Allbo hembygdsförening. 43

44 Riksdagsmannagården i Alvesta Karta över Alvesta stationssamhälle Källa: Lantmäteriet. 44

45 Byggnadsminnen i Kronobergs län Från bondby till municipalsamhälle Före stambanan var Alvesta bara en av byarna i Aringsås socken. När stambanan byggdes blev det Alvesta som kom att ta över rollen som socknens centrum. Bostäder började byggas. Verksamheter av olika slag etablerade sig. Det ordnades med service som tågresenärerna förväntade sig finna. Bebyggelsen tätnade och ett litet samhälle växte fram. Före 1800-talet delade man in tätbebyggelse i städer eller köpingar. Städerna hade rättigheter att sköta inrikes-, och ibland även utrikeshandel. Köpingarna var mindre och lydde under någon stad vars borgare skötte den handel som bedrevs i köpingarna. Från mitten av 1800-talet växte fler och fler små samhällen fram. I likhet med Alvesta var de flesta nya Alvesta järnvägsstation Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum. 45

46 Riksdagsmannagården i Alvesta stationssamhällen. När järnvägarna byggdes var det inte alltid lämpligt att lägga stationen i det gamla sockencentret. I många fall växte det nya stationssamhället snabbt om det gamla sockencentret. En del blev med tiden städer dit all service samlades. En av de sista institutioner som flyttades var ofta kyrkan och i flera fall blev det nya samhället till att börja med annex till den gamla sockenförsamlingen. I Alvestas fall låg det gamla sockencentret så nära att byggande av ny kyrka inte verkar ha varit aktuellt eller ekonomiskt försvarbar. De nya små samhällena kunde dock inte få stadsrättigheter. Samtidigt var de något helt annat än de gamla bondbyarna. Därför inrättades det som kallas municipalsamhälle. Inom dess område skulle delar av städernas lagstiftning gälla. Det var ordningsstadgan från 1868, brandstadgan, byggnadsstadgan och hälsovårdsstadgans föreskrifter för stad samt stadsplanelagen från Det första municipalsamhället i Sverige var Höganäs bruk som fick sina rättigheter 1875 efter beslut av Kungl Maj:t. De som valde att slå sig ner i dessa samhällen ansåg uppenbarligen att det fanns stora fördelar med att bo på platsen. Men smakar det så kostar det. Förutom att betala sin vanliga kommunalskatt till den landskommun man tillhörde, fick man också betala för den service och de beslutande organ som var tvungna att finnas i municipalsamhället. I realiteten var de som bodde i municipalsamhällena därmed dubbelbeskattade. Systemet fanns kvar en bra bit in på 1900-talet. Många, men inte alla, municipalsamhällen blev med tiden kommuncentra. De sista municipalsamhällena avvecklades i och med kommunreformen Alvesta blev municipalsamhälle 1898 och 1945 köping inom Aringsås landskommun. År 1971 uppgick köpingen i Alvesta kommun. 46

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare

Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare Inledning Offentlig rätt Kyrkorätt Familjerätt Äktenskap Familjerätt - Barn Familjerätt - Arv Fastighetsrätt Handelsrätt Socialrätt Processrätt Straffrätt

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

SLÄKTKRÖNIKA. Berättelsen om Gunillas anfäder från mitten av 1600-talet fram till idag.

SLÄKTKRÖNIKA. Berättelsen om Gunillas anfäder från mitten av 1600-talet fram till idag. SLÄKTKRÖNIKA Berättelsen om Gunillas anfäder från mitten av 1600-talet fram till idag. Fredriksborg, Arboga. Gunillas mormors morföräldrars bostad i Arboga. 2 Förord (2007) Forskningen i kyrkböcker mm

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 HISTORISK DOKUMENTATION Värja av Johan Abraham Dinger. Foto Ulf Rehnholm. I samband med utställningen Sablar, värjor och huggareklingsmide i Eskilstuna, har en översiktlig

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

BORGEHAGE grannen till det kungliga Solliden

BORGEHAGE grannen till det kungliga Solliden BORGEHAGE grannen till det kungliga Solliden En by med namnet Borgehage har funnits sedan 1830-talet. Dessförinnan fanns det inom Borga Hage, ekplanteringens område, några små gårdar och ett par torp tillhörande

Läs mer

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP Ett specialarbete om Teckomatorps historia sammanställt utav Magnus Ström och Per Hansson på Gullstrands gymnasieskola under läsåret 1980/81, samt vidarebearbetat av Magnus Ström anno 2010. FÖRFATTARNAS

Läs mer

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 Sid 1 (26) Anders Ephraim Lundgren 1821 1879 AE är i familjetraditionen enbart nämnd som stadsfiskal i Strömstad1. Eftersom så lite var känt om honom blev

Läs mer

Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1

Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1 Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1 Snickargården på Saltkråkan, som egentligen heter Norröra och ligger i norra Roslagsskärgården lite nordost om Blidö. Ön är

Läs mer

Sigfridsleden - Läs mer

Sigfridsleden - Läs mer Sigfridsleden - Läs mer SEVÄRDHETER, KYRKOR OCH SÄLLSAMHETER INGELSTAD - VÄXJÖ - ALVESTA - NYDALA KLOSTER Många har engagerat sig kring byggandet av Sigfridsleden; kommuner, hembygdsföreningar, byalag

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50:

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50: 07/2005 TEMA HEMMAFRU Värde 50: TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING APRIL- SEP 2013. Ett bättre liv. Staden som livsmiljö från 1830 till 1930

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING APRIL- SEP 2013. Ett bättre liv. Staden som livsmiljö från 1830 till 1930 Ett bättre liv Staden som livsmiljö från 1830 till 1930 Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 7-9 1 Innehåll Inledning... 2 Mål... 2 Centralt innehåll... 3 Lärarhandledning...

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Logehuset i Drev Byggnadsminnen i Kronobergs län

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Logehuset i Drev Byggnadsminnen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg Logehuset i Drev Byggnadsminnen i Kronobergs län 2 Logehuset i Drev Byggnadsminnen i Kronobergs län Logehuset i Drev Byggnadsminnen i Kronobergs län 3 Logehuset i Drev Logeshuset

Läs mer

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid Kvinnorum - historia från vikingatid till nutid Utgivningsår: 2.uppl., 2011 ISBN: 978-91-7281-453-3 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län avdelningen för tillväxt, enheten för kompetens,

Läs mer

Våra hus 150 år. Brf Fatburen

Våra hus 150 år. Brf Fatburen Våra hus 150 år Brf Fatburen Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Jubileumsskrift Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Omslag: Detalj från Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från

Läs mer

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Översiktsplan 2004 Faktadel Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Innehåll 1. KRISTINEHAMN I OMVÄRLDEN...2 Administrativ tillhörighet...2 Funktionell region...2 Sverige 2009 - förslag till vision...2

Läs mer

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H OKNY Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H INNEHÅLL LEDARE Lars-Göran Tedebrand. Medelpad i blickpunkten 1 ARTIKLAR Helge Nyberg. Medelpads familjeregister 7 Valter

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 STRANDBADEN FÖRR DBA N A 0-2 01 0 1 91 N DE STR STATIONSHUSET DANNEVANGEN SÄKRARE PÅ VÄG 111 Sagt i Strandbaden...

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma. Hökarängen Förord 1 Historia och kuriosa 3 Före Hökarängen Medeltiden och kristendomen Reformationen Adelns intåg Stagnation och sommarnöjen Staden tar över Storstockholms utbredning och stadsplaneidealens

Läs mer

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Stockholms malmar Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Kandidatuppsats i arkeologi Stockholms universitet HT 2011 Christoffer Litzell Handledare: Ing-Marie Back Danielsson

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma. Rinkeby Förord och inledning 1 Historia och kuriosa 3 Från skärgårdslandskap till jordbruksbygd Rinkr och de första bosättarna i Rinkeby Medeltiden och den kristna expansionen Reformationen och 1500-talet

Läs mer