JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil"

Transkript

1 JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil

2 JTI är en del av SP-koncernen Ingår i SP-koncernen tillsammans med sex systerbolag: SP, SIK, CBI, Glafo, YKI och SMP Tillsammans är vi kvalificerade agronomer, civilingenjörer, tekniker, doktorer, docenter m.m.

3 Detta är JTI Vision JTI är ett självklart val för företag inom jordbruks- och miljöteknisk utveckling Affärsidé Vi utvecklar jordbruks- och miljöteknik för näringslivets konkurrenskraft

4 Intressenter i JTI AGCO Agria Djurförsäkring Agromiljø A/S Akron-maskiner Browik Installation DeLaval International Dina Försäkringar Disperator Götene Gårdsgas Hushållningssällskapens Förbund HS Kristianstad Ideon Agro Food Jordbrukstekniska föreningen Kommunal Lantmännen LRF Länsförsäkringar Partnerskap Alnarp Perstorp Ragnar Sellbergs Stiftelse Ranaverken Rekordverken Sweden SITA Sverige SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförb. Sveaverken Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svensk Mjölk Sveriges Frö- och växtodlare Tekniska Verken i Linköping Tornum Uppsala Vatten och Avfall Vafab Miljö Växjö kommun WSP Sverige AB Överums Bruk

5 JTI:s ämnesområden Jordbruk Miljö Energi

6 Miljö Vi fokuserar på teknik som kan skapa hållbara kretslopp Utvinning av biogas ur organiskt material som avlopp, avfall och fienergigrödor System för att hantera livsmedelsavfall från bostäder, grossister, butiker och itindustrin Utvecklar, utformar och utvärderar småskaliga VA-system

7 Miljösektionen på JTI erbjuder Tillämpad biogasforskning i lab-, pilot- och fullskala Process- och teknikutvecklingsprojekt Förstudier för nya typer av biogasanläggningar Beräkning av biogasutbyte från olika typer av substrat Analys av hushålls- och verksamhetsavfall Provning och utvärdering av avloppsanläggningar Kunskapscentrum för små avlopp

8 Mobil pilotanläggning för biogasförsök Gustav Rogstrand, Forskare JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

9 Omvärldsanalys Vilja att nyttja kapaciteten i rötkammare vid avloppsreningsverk effektivare optimering Ambition att ta in nya substrat ombyggnad Skärpning av hygieniseringskrav energieffektivisering Ambition att sluta kretslopp rötrestkvallitet Många tillämpade frågeställningar i anslutning till denna utveckling

10 Varför pilotanläggning och varför i så fall mobil? Ger mer verklighetstrogna tillämpade resultat än labskala Riskfyllt med tillämpade försök vid produktionsanläggning Finns bara ett fåtal fasta pilotanläggningar i Sverige Mer rättvisande resultat om piloten får samma dagliga substratvariation som produktionsanläggningen Mobil teknik ger möjlig tillgång till pilotanläggning oavsett produktionsanläggningens geografisk placering Lokal personal kan testköra olika alternativ utbildning och förankring

11 Vår pilotanläggning - avskalad 600 liter hygieniseringstank För torrare substrat Kraftig blandare Spädning med rötslam Mottagningstank Buffert Blandning Spädning med rötslam Rötkammare 5000 liter Vågceller Alla fyra tankar står på vågceller för exakt flödesmätning Sönderdelningsutrustning Utbytbar - plats för alternativ behandling, exempelvis dispergering eller tillsatsdosering 300 liter hygieniseringstank För lättflytande substrat

12 Vår pilotanläggning - data Funktion Kapacitet Rötkammarvolym 5m 3 (totalt inkl gas 6 m 3 ) Processtemperatur C Uppehållstid dagar Processkapacitet kg våtvikt/dag, 0,5 25 Nm 3 biogas/dag Hygieniseringskapacitet kg/omgång (pastörisering max 80 C) Sönderdelning Valbar (ombord eller extern) Värmesystem Egen elpanna ombord 26 kw Ventildrivning Egen kompressor ombord Gasbehandling Gasklocka och egen automatiserad fackla ombord Gasvolymmätning Kontinuerlig online fluidistor Gaskvalitetsmätning Kontinuerlig online CH 4, CO 2, O 2 och H 2 S Styrning PLC helautomatik med fjärrstyrning och loggning via 3G

13 Möjliga substrat Avloppsslam Fettavskiljarslam Diverse restprodukter från livsmedelsindustrin Källsorterat matavfall Slakterirester (de fraktioner som tillåts enligt ABP) Slam från massaindustri Gödsel Växtodlingsrester Energigrödor

14 Möjliga arbetsområden Prova samrötning med nya substrat Prova rötning vid högre TS och högre biologisk belastning Utvärdera tvåstegsrötning Testa effekten av olika uppehållstid Mesofil v.s. termofil rötning Hygienisering via termofil rötning v.s. pastörisering Studier av rötrestkvallitet Komponenttester vid olika processförhållanden Prova på biogasproduktion vid anläggningar som idag inte aktivt producerar biogas Demonstrationer och utbildningar

15 Några detaljbilder Rötkammare Mätinstrument för biogasvolym och koncentration Gaslagningssäck Hygieniseringstankar

16 Några detaljbilder Fackla Excenterskruvpumpar Manöverpanel El och styrsystem Frekvensomvandlare Bufferttank

17 Flödesschema

18 Relationsritning - från vänster

19 Relationsritning - uppifrån

20 Anläggningen växer fram i JTI s verkstad

21 Effektiv slamrötning - ett projekt vid Sundets ARV i Växjö

22 Bakgrund Växjö behöver mer fordonsgas för sina stadsbussar Beslut att starta insamling av matavfall och samrötning med avloppsslam Detta kräver om- och tillbyggnad av ARV Det innebär också hygieniseringskrav Växjö kommun är intressent hos JTI i en intressentdiskussion föreslog JTI en processkonfiguration där efterrötning energimässigt betalar för hygieniseringen Den mobila pilotanläggningen användes i ett projekt för att testa om detta kunde fungera

23 Förutsättningar Sundets ARV skall alltså ändå bygga ytterligare rötkammarkapacitet Förslaget var att nybyggd rötkammarkapacitet då kan läggas i serie i stället för parallellt med existerande rötkammare Vidare att hygieniseringssteget placeras mellan första och andra rötningssteget och att en delavvattning sker innan hygieniseringen för att inte spendera onödig energi på att koka en massa vatten Frågeställningarna var: Finns det mer biogas att hämta ut rötslammet och är det i så fall tillräckligt för att energimässigt betala för pasteurisering? Kan vi på ett enkelt sätt avvattna rötslam från ca 3,5% ts till ca 10 % ts mellan rötstegen? Kan vi pumpa och få en helomblandad eftrrötningsprocess vid höga ts-halter, vilka tryck uppstår i ledningar och vilken viskositet får vi? Ger delavvattningen ett acceptabelt rejekt?

24 1 2 Försöksuppställning Sundets ARV 5 Mobil pilotanläggning Försökslängden var tre uppehållstider á 22 dagar för rötkammare Substrat Förtjockare Rejektvatten Dispergering Bufferttank Hygienisering Sundets rötkammare 1 Rötkammare Rötrest Sundets centrifug 9 Verkets stora Delflöde rötkammare till projektspecifik jobbar på som vanligt och utrustning Mindre producerar delflöde som gas hyrdes till pilotanläggning in för test. ca 120 m3 Kördes slam/dygn 250 kontinuerligt liter och / dygn, dagtid 5 beskickningar 0,6 Nm 3 biogas/m av ca 3 rötkammaren, mdygn 3 63 % 8 á h/dygn CH 45 4 kg/gång

25 Gasproduktion och sammansättning [Nm 3 /m 3 aktiv & dygn] 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Biogas Metan Specifik metanproduktion [Nm 3 /ton VS ] Biogasproduktion och metanproduktion under försöksled Koncentration [vol %] Den specifika metanproduktionen Metan Koldioxid Koncentration av metan och koldioxid i biogasen

26 Sundets ARV Mobil pilotanläggning Utrötningsförsök 1 Substrat 2 Förtjockare Rejektvatten 3 Dispergering 5 Bufferttank 6 Hygienisering 7 8 Sundets rötkammare 1 Rötkammare Rötrest Satvis utrötning. Växjö I Sundets centrifug Växjö Prov 1; Ackumulerad gas. N-mL CH4 / g VS Förändring Förändring över Förändring RK1 över Förändring (1-2) över över hyg.tanken avvattning över RK2 bufferttanken och (6-7) dispergering (7-8) (5-6) (2-5) Växjö Prov 7; 148 Växjö Prov 6; 138 Växjö Prov 2; 131 Växjö Prov 5; 118 Växjö Prov 4.1; 72 Växjö Prov 1 Växjö Prov 2 Växjö Prov 3 Växjö Prov 4.1 Växjö Prov 5 Växjö Prov 6 Växjö Prov 7 Växjö Prov 8 Växjö Prov 4,2 50 Växjö Prov 4,2; Tid (dagar)

27 Rejektet Tabell 1 Massflöden av ammonium och fosfat baserat på viktade koncentrationer utifrån volymsflödesförhållande mellan 4.1 (95%) och 4.2 (5%) Rejektflöde Ton/dag Ammoniumhalt kg/ton Fosfathalt g/ton Massflöde ammonium kg/dag Massflöde fosfat g/dag 250 0,33 1,01 82, ,33 1, ,33 1,

28 Tungmetaller Tabell 1 Koncentration av tungmetaller [g/ton] i punkt 2 och 8 samt kvoten mellan metall och total-p [ppm] i respektive punkt Punkt 2 [g/ton] Kvot mellan metall och total-p [mg/kg] Punkt 8 [g/ton] Kvot mellan metall och total-p [mg/kg] As 0, ,20 77 Ba 7, , Cd 0, ,08 30 Co 0, , Cr 0, , Cu 8, , Hg 0, ,04 16 Ni 0, , Pb 0, , V 0, , Zn 16, , Total-P

29 Massbalans Teoretiskt skulle de åtgå ca 1,6 MWh/dag för att hygienisera slamfödet enligt bilden ovan. Enligt Växjös konsulter skulle motsvarande designsiffra vara 1,9 MWh/dag inklusive förluster.

30 Försöksled 1 hur gick det?? Process-parameter Sista uppehållstiden Sista veckan Projektmål Enhet Biologisk belastning 2,47 2,49 3,2 kg VS/m3 Metanhalt 74,2 74,7 60 % Utrötningsgrad 11,8 11,9 N/A % TS in till efterrötning 8,8 9,0 10 % Spec. metanprod liter CH 4 /kg VS och dag Biogasprod. 0,38 0,41 0,632 Nm3 biogas/m3 Metanprod. 0,28 0,30 0,38 Nm3 CH4/m3 Ökning av metanprod. Ökning av energiproduktion % 2,0 2,1 2 X teor. Hyg. = 3,2 MWh/d

31 Varför nådde vi inte ända fram energimässigt?? Gasproduktion och biologisk belastning för Sundets rötkammare Vår försöksperiod 4,0 3, ,0 Nm 3 /dag ,5 2,0 1,5 Kg VS/ m 3, dag Gasproduktion 2010 Gasproduktion 2011 VS in till verket 2010 VS in till verket , ,5 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec Axelrubrik 0,0

32 Slutsatser Det finns tillräckligt med gas kvar i rötat avloppsslam för att energimässigt betala för pasteurisering genom att lägga till ett efterrötningssteg Mellanavvattningen gick bra med en enklare bandavvattnare och kvaliteten på rejektet blev bra Metaninnehållet blir högt vid rötning efter pasteurisering Det mellanavvattnade och pasteuriserade rötslammet gick bra att pumpa och omrörningen i rötkammaren fungerade väl

33 Ytterligare slutsatser Delavvattningen i kombination med dispergering, pasteurisering och efterrötning producerade ett sirapslikt slam med mycket dåliga avvattningsegenskaper Dispergering konsumerade mycket el och hade ingen positiv effekt på gasprotentialen Pasteurisering av avloppsslam genererar en stark lukt vi testade två luktreduceringstekniker som båda visade sig ha god effekt Pasteuriseringen sänker viskositeten och gör slammet lättare att pumpa och röra om Pasteuriseringen hade i sig en väldigt liten positiv effekt på slammets gaspotential Kan vara positivt för gaspotentialen att bygga in en utjämningstank i systemet i vårt fall resulterade det i en hydrolys (12 h uppehållstid vid ca 20 C) som var positivt för gaspotentialen

34 Tack för uppmärksamheten! Gustav Rogstrand Forskare / Researcher JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering Box 7033, SE Uppsala Tel: Mob: Internet:

35 Gasproduktion och sammansättning Koncentration [vol %] Metan Koldioxid 0 Koncentration av metan och koldioxid i biogasen Koncentration [Vol %] 2,5 2 1,5 1 0,5 Koncentrationen av syrgas i biogasen 0

36 Gasproduktion och sammansättning Koncentration [ppm] Koncentration av svavelväte i biogasen

37 Substratet Tabell 1 Analys av substratets innehåll av fett, kolhydrater och protein. Proven togs 16 augusti, Provpunkt TS [% av våtvikt] Fett [% av våtvikt] Kolhydrat [% av våtvikt] Protein [% av våtvikt] 1 4,6 0,58 0 1,6 2 3,0 0,15 0 1,4 6 8,5 0,53 0 2,8 7 8,8 0,57 0 2,8 8 7,9 0,43 0 2,8

38 Substratet Tabell 1 Medelvärden för TS, VS och Tot-C under sista veckan av försöksled ett Provpunkt TS [%] VS [%] Tot-C [g/kg] 1 5,1 76,8 20,7 2 3,1 64,1 10,0 3 10,1 65,0 34, ,058 28,1 0, ,20 56,3 0,62 5 9,55 64,4 32,5 6 8,69 62,9 29,1 7 8,88 62,4 29,6 8 8,16 59,8 25,1 9 0,14 67,3 0,33

39 Substratet 6 5 Koncentration [kg/ton] Organisktkväve Ammoniumkväve Total kväve 1 0 Figur 7 Medelkoncentration av totalkväve, organiskt kväve och ammoniumkväve under sista uppehållstiden av försöksled ett (baserad på tre veckoprov)

40 Massbalans ammonium och fosfat

41 Försöksuppställning försöksled 2 Mobil pilotanläggning Labrötkammare (JTIS 35 liters labrötkammare) Råslam från Sundets ARV Rötrest Substrat Bufferttank Sönderdelning TaskMaster Hygienisering Rötkammare 1 (JTIs mobila pilotrötkammare) Labolina rötkammare 2

42 Gasproduktion och sammansättning 1,20 1,00 [Nm 3 /m 3 aktiv & dygn] 0,80 0,60 0,40 Biogas Metan 0,20 0,00 Biogasproduktion och metanproduktion under försöksled 2 från RK1 Den specifika metanproduktionen i RK1 under den sista veckan av försöksled 2 var 278 Nm3metan/tonVS

43 Gasproduktion och sammansättning Koncentration [Vol %] Metan Koldioxid 4 Koncentrationen av syrgas i biogasen under försöksled 2 från RK1 Koncentration av metan och koldioxid i biogasen under försöksled 2 från RK1 Koncentration [Vol %] 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

44 Körning av RK2 under försöksled 2 På grund av tekniska problem med labrötkammaren (RK3) fick vi förlänga försöksled 2 någon vecka in i januari. På så sätt kunde vi ändå få data för körning av hela systemet under åtminstone en uppehållstid. Tabell 1 Nyckeltal för RK1 under januari Nyckeltal Enhet Gasproduktion sista veckan 11,4 Nm 3 Substrat in 1575 kg VS in 32 kg Specifik metanproduktion 255 Nm 3 metan/ton VS Biogasproduktion 0,33 Nm 3 biogas/m 3 & dag Metanproduktion 0,24 Nm 3 metan/m 3 & dag Tabell 2 Nyckeltal för RK2 under januari Nyckeltal Enhet Gasproduktion sista veckan 12 Nl Substrat in 11,2 Kg VS in 0,182 Kg Specifik metanproduktion 48 Nm 3 metan/ton VS Biogasproduktion 0,049 Nm 3 biogas/m 3 & dag Metanproduktion 0,036 Nm 3 metan/m 3 & dag

45 Substratet Tabell 1 TS-halterna i provpunkt 1-5 angivet i vikt-% Punkt Sista veckan 4,2 3,8 3,9 3,1 Sista uppehållstiden 4,3 3,8 3,9 3,1 Tabell 1 VS-halterna i provpunkt 1-5 angivet i vikt-% Punkt Sista veckan Sista uppehållstiden Mobil pilotanläggning Labrötkammare (JTIS 35 liters labrötkammare) Råslam från Sundets ARV Rötrest Substrat Bufferttank Sönderdelning TaskMaster Hygienisering Rötkammare 1 (JTIs mobila pilotrötkammare) Labolina rötkammare 2

46 Massbalans 0,51 ton/d Massförlust över bufferttank knutet till försöksuppställningen 3,76 ton/d Vattenånga som avgår under hygieniseringen Biogas 0,987 ton/d (Baserat på massbalans) Biogas 1,17 ton/d (Baserat på specifik biogasproduktion i pilotanläggningen) Metanhalt 72,8 % Biogas 0,14 ton/d Metanhalt 72,8 % 114 ton/d 4,22 % TS 77,1 % VS Buffert 113 ton/d 3,79 % TS 69,7 % VS Hygienisering 2 m 3 2 m 3 2 m ton/d 3,92 % TS 69,8 % VS RK 1 o 2 Rötkammare 109 ton/d 3,05 % TS 61,4 % VS RK 3 Rötkammare (Beräknade värden utifrån uppmätt biogasproduktion) 109 ton/d 2,93 % TS 59,7 % VS

47 Massbalans jämförelse försöksled 1 och 2

48 Parametrar för omrörardesign Viskositet [Pa.s] 1 0,8 0,6 0,4 0, Shear rate (Skjuvhastighet) [1/s] Pa.s Potens (Pa.s) y = 0,3576x -0,391 R² = 0,8811

49 Massbalans

Processintern metananrikning vid gödselrötning

Processintern metananrikning vid gödselrötning JTI-rapport: Kretslopp & Avfall / Recycling & Organic Waste, nr 50 Processintern metananrikning vid gödselrötning Försök i pilotskala In-situ methane enrichment during anaerobic digestion of manure Pilot

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Förstudie om biogas för fordon på Arlanda flygplats och i Sigtuna kommun 610324 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION Teknikkartläggning över biogasprocessen EVA-MAJ JOHANSSON Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Energiteknik Avancerad nivå 30 HP Civilingenjör Energisystem

Läs mer

Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium

Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium JTI-rapport KRETSLOPP & AVFALL Nr 21 Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium En förstudie med det tyska konceptet som grund Farm scale biogas at Plönninge agricultural upper secondary school

Läs mer

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands

Läs mer

PROJEKTRAPPORT KEMITEKNIK 3 KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN

PROJEKTRAPPORT KEMITEKNIK 3 KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN PROJEKTRAPPORT KEMITEKNIK 3 KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN Rötning av bioavfall på Åland KTH Stockholm 2015 KTH Kemiteknik Högskoleingenjörsutbildningen PROJEKTRAPPORT TEMA: Kemiteknik 3 projekt

Läs mer

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el nr 107 Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el Mats Edström Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 Producera

Läs mer

Utveckling av ett prognosverktyg för Käppalaverkets biogasproduktion

Utveckling av ett prognosverktyg för Käppalaverkets biogasproduktion UPTEC W09 009 Examensarbete 30 hp Mars 2009 Utveckling av ett prognosverktyg för Käppalaverkets biogasproduktion Katarina Norén i Referat Utveckling av ett prognosverktyg för Käppalaverkets biogasproduktion.

Läs mer

Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall

Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall OBS omarbetad ver. 060910, ekonomisk beräkning 2 Innehållsförteckning Bakgrund 4 Varför alternativa bränslen? 4 Vad kommer i stället? 5 Biogas är ett

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Energioptimering av biogasproduktion

Energioptimering av biogasproduktion Energioptimering av biogasproduktion Hur primärenergibehov till biogasanläggning kan minskas med energiåtervinning och isolering Johan Svahn Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

TVÄRTEKNIK 993 Biogas Nuläge och framtida potential

TVÄRTEKNIK 993 Biogas Nuläge och framtida potential TVÄRTEKNIK 993 Biogas Nuläge och framtida potential Ulf Nordberg Biogas Nuläge och framtida potential Biogas Present situation and future potential Ulf Nordberg Projektnummer T5-503 VÄRMEFORSK Service

Läs mer

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS Förstudie LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS FÖRSTUDIE Rapport Nr 9, APRIL 2010 Lovisa Björnsson och Mikael Lantz Envirum AB www.envirum.se Beställare: Biogas Färs BIOGAS I FÄRS

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Råd i praktiken Jordbruksinformation 1 2006 Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Biogasproduktion

Läs mer

Trädgårdsavfall till biogas

Trädgårdsavfall till biogas Trädgårdsavfall till biogas Hur kan Lunds invånare sortera trädgårdsavfallet för biogasproduktion? Sara Waxegård 2013 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 hp Lunds universitet 2 Trädgårdsavfall

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 31. Rötrester - åter till kretsloppet

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 31. Rötrester - åter till kretsloppet Projekt SWX-Energi Rapport nr 31 Rötrester - åter till kretsloppet Ola Holby Förord Rapporten Rötrester åter till kretsloppet är en rapport som vill belysa kretsloppstänkande inom biogasindustrin. Den

Läs mer

Investeringsalternativ för gårdsbaserad bioanläggning vid SLU

Investeringsalternativ för gårdsbaserad bioanläggning vid SLU Investeringsalternativ för gårdsbaserad bioanläggning vid SLU Marcos Alonso SLU, Department of Economics Thesis nr. 583 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2010 Clevel, 15 ECTS credits ISSN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Nyckelord: Djupströgödsel, mekanisk förbehandling, gårdsbaserad biogasproduktion, batchförsök

SAMMANFATTNING. Nyckelord: Djupströgödsel, mekanisk förbehandling, gårdsbaserad biogasproduktion, batchförsök SAMMANFATTNING Produktion av biogas från organiska restprodukter är en del i ett hållbart energisystem och bidrar till att skapa lokala kretslopp i samhället. Biogas baserat på lantbrukets organiska material

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Biogas till kraftvärme på Wapnö

Biogas till kraftvärme på Wapnö Biogas till kraftvärme på Wapnö -En projektanalys utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Jörgen Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 471 Företagsekonomi Uppsala, 2007 D-nivå, 20 poäng

Läs mer

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun MH 2008:x Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun Lina Nilsson Examensarbete, 30 högskolepoäng Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Läs mer

En förstudie. BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012

En förstudie. BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012 En förstudie BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012 Förord Under februari 2012 genomfördes en upphandling från Motala kommun av en förstudie kring biogasproduktion genom samverkan av lantbrukare i kommunen.

Läs mer

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas Biogödsel i Västra Götaland Rapport inom Lantbruksgas Hushållningssällskapen Västra Götaland november 2011 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 3 1.1 Förklaring av begrepp... 3 2 BIOGÖDSEL I VÄSTRA GÖTALAND...

Läs mer

Produktion av biogas på gården. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Produktion av biogas på gården. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Produktion av biogas på gården Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Produktion av biogas på gården Fredrik Ek Publikationen är utgiven av projektet Bioenergirådgivning i Svenskfinland Pärmbild: Fredrik

Läs mer

Stommens biogasanläggning

Stommens biogasanläggning JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning Mathias Gustavsson Anders Ellegård JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning

Läs mer

Hur säkrar man en framtida framgångsrik avsättning av biogödsel?

Hur säkrar man en framtida framgångsrik avsättning av biogödsel? Hur säkrar man en framtida framgångsrik avsättning av biogödsel? Ansvar från bord till jord Inga Gunnarsson 2012 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet HUR SÄKRAR MAN

Läs mer