Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet När krubban är tom... Sidan 2 Inflytande På kompetensutveckling... Sidan 4 Arbetsgivarens makt Har ökat... Sidan 4-5 Posten AB Fel jobb ger sämre hälsa Var fjärde person med tillsvidareanställning tycker att dom har fel jobb, enligt en ny avhandling i psykologi vid Stockholms Universitet. Detsamma gäller för mer än hälften av alla med tillfällig anställning. Forskningsresultaten var överraskande säger Sara Göransson som har skrivit avhandlingen. Det framkom så tydligt att känslan av att vara på fel arbetsplats också ger negativa hälsoeffekter som huvudvärk, trötthet och utmattning. De som tycker att de är på rätt arbetsplatser mår i regel mycket bättre enligt studien. Avhandlingen väcker minst sagt funderingar kring vad som ligger bakom att så många tycker att de hamnat fel i arbetslivet.. Att jobbet är stressigt, fysiskt tungt eller monotont kan vara delar av förklaringen. De som inte trivs känner även att de inte har inflytande över arbetet, saknar stöd från överordnade, och upplever brist på möjligheter till lärande och utveckling. Härnäst kommer Sara Göransson att studera vilka grupper det är som känner att de inte är på rätt arbetsplats och ta fram metoder som ger stöd till förändring genom t.ex. intern rörlighet, omställning eller utbildning. De företag där medarbetarna är delaktiga i förändringarna vinner mycket. En positiv attityd till arbetsgivaren ger inte bara bättre hälsa för den enskilde medarbetaren utan även bättre förutsättningar till utveckling av hela arbetsplatsen visar studien som ligger till grund för avhandlingen. Avdelningsstyrelsen Fortsatt samverkan Eller MBL? Avslag på överklagan Posten fick nej... Meddelande AB Grattis Jonas Byman Vinnare i Post SM på skidor... Logistik AB Baltikum Nu kör Logistik även... Bäst igen Posten Logistik snabbast... Sidan 8 Sidan 9 Fler intresserade Av läkemedelsleveranser... Sidan 10

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Thomas Axlund Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. När krubban blir tom börjar hästarna bita varandra Posten Nordens rörelseresultat för 2009 blev inte det allra bästa och i samband med att bokslutet redovisades kom även ett besked om att företaget räknar med att reducera personalen under 2010 med ca medarbetare. Det var ingen större överraskning eftersom volymerna sjunker och effekten av ett antal rationaliseringsåtgärder börjar få effekt. En trend, som faktiskt började redan 2008/2009. Vad som är mer oroande är Postens vilja att ligga före, d.v.s. personalförändringarna ska genomföras före volymförändringarna. Det kommer att innebära att den personal som är kvar får ett utökat arbetsmått, alternativt sätter man in förstärkningspersonal från något bemannings-företag. Det senare ligger ju även i linje med Postens strävan att byta fasta kostnader mot rörliga. Vi har argumenterat mot modellen att ligga före, enligt vår uppfattning bör förändringarna genomföras när man kan konstatera en volymförändring. Dessutom kommer båda alternativen, utökat arbetsmått resp. inhyrning från bemanningsföretag, att skapa starka reaktioner från Postens personal vilket i sin tur kommer att få negativt genomslag på andra målvariabler t.ex. medarbetarindex. Ett kanske ännu allvarligare symptom på den förväntade volymnedgången är att olika personalkategorier ställs mot varandra när kraven på personalneddragning kommer. Det är inget nytt fenomen, vi känner igen det sedan tidigare år men i den situation vi nu står inför, märker vi att spänningen ökar. Tygligast märks det här i förhållandet mellan produktion och administration. Från produktionen får vi ofta höra att administrationen är för stor och att den måste minska när produktionen minskar. Minskar produktionen med 10 procent så måste administrationen också minska med 10 procent. Det kan låta rimligt men det finns inget linjärt samband mellan de olika områdena. Att definiera administration är inte heller så enkelt. Är t.ex. försäljning, kundtjänst, reklamationshantering, telefonväxel och lokal ledning, administration? Produktionens storlek bestäms av kundernas efterfrågan på tjänster och produkter, administrationen dimensioneras efter ledningens och omvärldens krav, t.ex. lagar, förordningar och avtal men även utifrån produktionens behov av stödfunktioner. När ledningen behöver underlag för olika beslut, det kan röra sig om investeringar, förändringar i organisationen o.s.v., då är det administrationens uppgift att ta fram dessa underlag, ju fler beslut desto fler underlag. Vill ledningen ha 200 rapporter varje månad som beskriver företagets situation i alla tänkbara versioner, ja då krävs det också att några personer fixar det. Om ledningen istället reducerar sitt rapportbehov till, låt säga 20 rapporter varje månad, då kan administrationen minska avsevärt. Detsamma gäller försäljning, vill ledningen satsa på att öka intäkterna och ta större marknadsandelar, då krävs också resurser som bearbetar marknaden. Antalet säljare bestäms av hur kraftfull bearbetning av marknaden som ledningen vill ha. Anser ledningen att det inte är nödvändigt med aktiv försäljning, då kan hela försäljningsorganisationen avvecklas. Som sagt, något linjärt samband mellan produktion och administration finns inte. Därför blir det fel när olika personalkategorier ställs mot varandra när resultatet blir sämre och företagets behov av att reducera personalvolymen ökar. De krafter som uttalar sig om medarbetarna i administrationen som något som katten släpat in, borde istället vända sin aversion > 2 <

3 Omvärldsorientering mot företagets ledning som genom sitt behov av underlag och rapporter, skapar den administration vi har. Det gamla talesättet när krubban blir tom börjar hästarna bita varandra får nog sägas gälla även människor när resurserna tryter. Istället för att bita varandra, skulle vi nog tillsammans bita dem som tömmer krubban och kräva att en större del av det upparbetade resultatet stannar i företaget. Kjell Strömbäck Ordförande Folksam lyssnar på Pensionärerna erbjuder alternativ till sänkta ersättningar Folksam har lyssnat på pensionärernas synpunkter när det gäller förändringen av villkoren för den uppmärksammade grupplivförsäkringen. Vi har tagit till oss kritiken och vi kommer att låta pensionärerna få välja mellan tre alternativ. Vi skjuter också fram förändringen ett år till 1 januari 2012, säger Stefan Holm, ansvarig affärsområdeschef hos Folksam. Vid samrådet den 8 december ombads organisationerna komma med synpunkter och förslag på hur de vill att grupplivförsäkringen ska hanteras. Folksam har behandlat synpunkterna och tagit fram alternativ till sänkt ersättning, vilka nu presenterats för pensionärernas organisationer. Alternativen är följande: Behålla samma premie som idag, men med sänkt ersättning. Behålla de ersättningsbelopp man har idag, men till en högre premie. Ersättningen fryses. Fortsätta med samma försäkring som idag, med nuvarande ersättning till en högre premie. Ersättningen och premien ändras därefter med prisbasbeloppets förändringar. För mer information om alternativen se: Folksam kommer i mitten av april skicka ut brev till de berörda kunderna i vilka man informerar om de tre alternativen samt vilka premienivåerna kommer att bli. Kundernas nuvarande ersättningar och premier kommer att förbli oförändrade under Kunderna behöver inte göra något val nu utan kommer mot slutet av 2011 få välja ett av de tre alternativen. Detta är en väldigt viktig fråga för Folksam. Vi vill säkerställa att vi gör det här på ett, för kunderna, så bra sätt som möjligt. Därför vill vi inte ha för bråttom utan skjuter fram förändringen ett år, säger Stefan Holm. För ytterligare information: Stefan Holm Affärsområdeschef Folksam Telefon: Mobil: Andreas Jerat Presschef Folksam Telefon: Mobil: Pressmeddelande Anki Fällén Avdelningsstyrelsen Svårt vara ärlig vid medarbetarsamtal Att berätta om stress på jobbet och trassel i privatlivet vid medarbetarsamtalet kan ge oönskade följder. Det visar en ny studie vid Universitetet i Karlstad Medarbetar- eller Utvecklingssamtal har de senaste åren blivit allt vanliga på de flesta arbetsplatserna. Syftet med samtalen är oftast att främja både verksamheten och den enskilde individen. Men nu visar forskning att samtalen riskerar att lägga över ett ökat ansvar på medarbetaren. Den som tar upp frågan om balans i livet kan lätt hamna i den situationen där olika agendor kolliderar, den som tar fram goda sidor som påverkar löneutvecklingen och möjligheter till nya utmaningar, och den att en oharmonisk livssituation bidrar till att prestationen på jobbet kan begränsas. Universitetets studie visar att den gängse normen för att vara en god medarbetare är att tåla hög arbetsbelastning och ha god förmåga att hantera stress. Problem i livssituationen bagatelliseras därför lätt eller faller tillbaka på den enskilde medarbetaren att lösa. Konsekvensen blir att frågor om stress inte diskuteras i tillräcklig omfattning och att strukturella problem riskerar att bli olösta visar studien. Nästa steg i forskningen blir att undersöka hur kollektiva former fungerar för att ta upp frågor om stress och balans i livet. Det är ett område som inte är vetenskapligt granskat och som ännu inte har någon given struktur eller form. Medan medarbetarsamtalen mest är inriktade på hur den enskilde medarbetaren och organisationen kan utvecklas, så ska vi se om gruppsamtal kan medföra att frågor om t.ex. stress betraktas ur ett bredare perspektiv och inte slår tillbaka mot den som tar upp problemen, menar forskarna. > 3 <

4 Omvärldsorientering Övervakning i realtid av enskilda anställda ska undvikas Datainspektionen har genomfört en tillsyn av hur Bolagsverket mäter individuella prestationer av anställda efter klagomål från facket. Inspektionen bedömer att mätningen inte bryter mot personuppgiftslagen men menar samtidigt att övervakning av medarbetare i realtid ska begränsas så långt det är möjligt. En arbetsgivares möjligheter till prestationsmätning av anställda regleras inte bara i personuppgiftslagen utan även genom annan reglering. Datainspektionen framför att hänsyn behöver tas även till arbetsmiljöaspekterna. Därför menar Datainspektionen att den här typen av frågor i första hand skall lösas mellan arbetsgivare och fack. Men samtidigt uttalar Generaldirektören för Datainspektionen att övervakning i realtid bör dock så långt som möjligt begränsas och ska normalt inte heller användas för att vidta åtgärder mot en enskild. Enligt Datainspektionen måste det vara tydligt för de anställda vilka kontroller som görs av arbetsgivaren. På vilket sätt de utförs och hur de ska användas Hela beslutet kan läsas på : Utan övertidsersättning förlorar anställd tusenlappar Att byta övertidsersättning mot t.ex. en extra semestervecka är ett möjligt upplägg. Enligt beräkningar som Tidningen Kollega har gjort riskerar arbetstagaren att förlora tusenlappar på det. Tidningen Kollega har räknat ut att en extra semestervecka oftast inte lönar sig i det fall priset är att man avtalar bort rätten till övertidsersättning. För arbetsgivaren är oftast ett av syftena med en sådan lösning att slippa administrationen kring övertidsersättning. Men trots att de anställda byter bort övertidsersättningen måste arbetsgivaren fortsätta att föra bok över övertiden. Övertiden är nämligen en del av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Anteckningar om jourtid, övertid och mertid ( AFS 1982:17) gäller på alla arbetsplatser och kan inte ersättas av särskilda klausuler i enskilda anställningsavtal Inflationen allt högre i Sverige På ett år har den svenska inflationen ökat från 2,0 till 2,7 procent och har nu den sjätte högsta inflationen i EU enligt ny statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Med en inflation på 2,7 procent ligger Sverige betydligt över EUgenomsnittet 1,7 procent. Skillnaden mot euroländerna är ännu högre där inflationen legat stadigt runt 1,0 procent. I februari väntas den sjunka till 0,9 procent. Den europeiska centralbankens inflationsmål ligger på 2 procent, vilket även är det svenska målet. Det kan innebära att Riksbanken inom en snar framtid höjer reporäntan för att få ner inflationen i Sverige. Statistiken från Eurostat visar att den ekonomiska utvecklingen varierar kraftigt i EU-länderna. T.ex. har inflationen i Lettland sjunkit under nollstrecket och ligger på 3,3 procent d.v.s. det är deflation. I andra änden på spektrumet ligger Ungern med en inflation på 6,2 procent. Även arbetslöshetssiffrorna visar på stor variation mellan länderna inom EU. Nederländerna ligger bäst med 4,2 procent, medan var femte arbetsför är arbetslös i Lettland. Arbetslösheten i euroländerna låg i januari 2010 på 9,9 procent. Inom unionen som helhet var arbetslösheten 9,5 procent. Det är en ökning från 8,5 procent respektive 8,0 procent. I Sverige ligger arbetslösheten på 9,1 procent. Arbetsgivarens makt har ökat de senaste 20 åren Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet minskade under 1900-talet genom kollektivavtal och lagstiftning. Sedan 1990 har arbetsgivarens makt möjligen ökat något i samband med att centrala förhandlingar ersatts av förbundsvisa. Här följer några milstolpar i arbetsledningsrätten: 1664 infördes Legostadgan. Den innebar att den anställdas underkastelse under husbonden sattes på pränt. Arbetsplikt rådde och myndigheterna kunde hämta en anställd som uteblev från arbetet. Upphörde kom Näringsfrihetsförordningen som gav rätten att ingå fria individuella anställningsavtal. Samtidigt växte fackföreningsrörelsen fram, och kollektivavtal som inskränkte arbetsgivarnas fria anställningsrätt 1906 års decemberkompromiss, där kom LO och Arbetsgivarföreningen överens om att arbetsgivarnas rätt att leda och fördela > 4 <

5 Omvärldsorientering arbetet och att anställa och avskeda arbete skulle föras in i kollektivavtal ( 23 och från i SAFs stadgar). Arbetstagarna fick i gengäld rätt att vara med i facket Arbetsdomstolen bildades 1928 och slog fast decemberkompromissens principer om arbetsgivarens rätt att, inom kollektivavtalets ram, omplacera och säga upp samt ha tolkningsföreträde av avtal. Saltsjöbadsavtalet 1938 konfirmerade decemberkompromissen. I huvudavtalet från 1938 infördes regler om saklig grund för uppsägning Äldrelagarna som ersattes med Lagen om anställningsskydd beskar arbetsgivarnas rätt att anställa och avskeda. Skyddsombudens rätt att stoppa farligt arbete infördes i arbetarskyddslagen Arbetsgivarnas fria arbetsledningsrätt fastställdes i lag genom bestämmelsen om medbestämmandeavtal i 32. Medbestämmandelagen gav arbetstagarsidan tolkningsföreträde om arbetsskyldighet och vetorätt vid anlitande av entreprenörer. Tysta medarbetare orsakar miljonförluster Tvärt om vad många tror, så står tystnad ofta för negativa inställningar till t.ex. hur ett företag leds, drivs, hur en produkt bör utvecklas eller ett uttryck för kritik som man inte vågar framföra kring olika förhållanden på företaget. En vanlig missuppfattning bland chefer är att tystnad innebär bifall, när det i själva verket är så att de mest negativa eller kritiska, ofta håller tyst av rädsla för att betraktas som gnällspikar, rätts- haverister eller helt enkelt att dom är allmänt rädda och inte vågar. Många är rädda för att ifrågasätta idéer från chefer eller överordnade. Många beslut fattas dessutom i grupp och många människor har svårt att prata inför en grupp, vilket inte innebär att de därför saknar kunskap eller goda idéer. Många känner säkert igen situationen efter ett stort möte, där människor klagar i korridoren, eller i slutna rum efter mötet när något bestämdes, men där de aldrig sade någonting på mötet. Att tystnad ofta betraktas som bifall leder till att många felaktiga beslut fattas. Beslut som inte är förankrade hos den personal som skall genomföra besluten. Konsekvensen av detta blir många frustrerade chefer som inte förstår varför verksamheten inte leder framåt, varför inte det man överenskommit levereras. Det företag som aktivt och på ett professionellt sätt jobbar med att få människor att känna trygghet i att berätta vad de tycker och tänker kan räkna med att spara stora pengar och dessutom skapa förutsättningar för sänkt sjukfrånvaro Webbfrågor vilket också sparar pengar för företaget. Resultatdag Som tidigare har informerats om har koncernstyrelsen beslutat om att Postens medarbetare i Sverige skall få en resultatdag för det förtjänstfulla arbete som ledde fram till 2009 års positiva resultat. Resultatdagen skall vara uttagen senast Från ST inom Posten tycker vi att detta var ett bra beslut som ligger helt i linje med en personalpolitik i framkant. Några speciella anvisningar kommer inte att utföras utan det är upp till dom lokala parterna att komma överens om vad som skall gälla. Avdelningsstyrelsen Du har väl varit inne på vår hemsida och svarat på frågorna kring avtalsrörelsen 2010? Frågorna är till för att du som medlem ska få inflytande på de frågor vi ska driva i avtalsrörelsen. Att få dina synpunkter är värdefullt då vår ambition är att våra medlemmar ska få ett ökat inflytande när det gäller alla frågor som hänger samman med avtalsrörelsen. Följande länk gäller till "Veckans fråga : Du behöver logga in på ST:s sidor som medlem för att kunna svara. Har du inte lagt upp dig som behörig kan du göra detta genom att gå till: Förhandlingsdelegationen > 5 <

6 Avtal 2010 Medarbetarnas inflytande på sin egen kompetensväxling En förutsättning för att medarbetarna skall få inflytande över sin kompetensväxlning (läs kompetensutveckling) är att man har delaktighet och inflytande i det förändringsarbete som pågår och på så vis får insikt om vart verksamheten är på väg och vilka krav som kommer att ställas. Att kompetensutveckla utan att ha kunskap om vart verksamheten är på väg kan visserligen ge personlig tillfredsställelse men det gör oftast inte att man förbättrar sina kvalifikationer i det egna jobbet. Ser vi till hur det är i Posten har de flesta medarbetare litet eller snarare mycket litet inflytande över det förändringsarbete som pågår. Detta är i allra högsta grad toppstyrt och medarbetarna ställs inför fullbordat faktum d.v.s. att det skall bli en ny organisation. Men det är sällan eller aldrig man vet varför. Detta leder också med automatik till att man helt saknar någon som helst påverkan på sin kompetensväxling (kompetensutveckling). Detta är naturligtvis helt oacceptabelt då det förr eller senare kommer att leda till att den nya verksamheten ställer krav som många av medarbetarna saknar. Vad måste då till? För det första måste medarbetarnas inflytande och påverkan vid organisationsförändringar dramatiskt öka. Inflytandet för medarbetarna är särskilt viktigt när det gäller vilka kompetenskrav den nya organisationen kommer att kräva. Men en ofta glömd faktor är att när man bygger en organisation måste ock- så hänsyn tas till åldersstrukturen på medarbetarna. Det kommer inte alltid att finnas pengar att pensionera utan Posten måste bli bättre på att använda de äldres kompetens både i den dagliga verksamheten och att föra över kompetens till de yngre medarbetarna. Dessutom måste det göras en så kallad GAP-analys för varje medarbetare. Enkelt uttryck innebär det att man fastställer vilka kompetenskrav som skall gälla för respektive yrkesgrupp vid en viss fastställd tid. Samtidigt gör man en kartläggning av vilken kompetens de befintliga medarbetarna har. Skillnaden mellan verksamhetens kompetenskrav och respektive individs kompetens skall sedan utgöra grunden för en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare. Detta är som alla förstår ett gigantiskt arbete som kräver framförhållning. Klarar Posten inte av detta kan konsekvensen bli att de redan anställda medarbetarna inte har tillräckliga kvalifikationer och därmed löper risk för att bli uppsagda pga. personliga skäl (man har inte tillräcklig kompetens) Ser man till konsekvenserna så är det ett oeftergivligt krav att Posten omgående börjar att jobba med detta. För det är väl inte så illa att man genom att inte kompetensutveckla redan anställda medarbetare ser möjlighet att byta ut gamla trotjänare mot yngre medarbetare? Gud förbjude denna tanke, men tanken är ju fri. Detta är ett prov på vad vår personalpolitik är värd. Den skall ju vara offensiv och sammanhållen. Förhandlingsdelegationen Personalomställning Under avtalsrörelsen kommer alla våra kollektiva avtal upp på förhandlingsbordet. Flera avtal är knutna till personalomställning och är för ST inom Posten mycket viktiga att bibehålla. Ett bra omhändertagande av all personal i sam band med omstruktureringar och övertalighet är något ST inom Posten värnar om. Omorganisation Ofta i samband med att Posten omorganiserar sker en avveckling av medarbetare. I år, inom Posten Norden, har siffran till medarbetare nämnts. När det handlar om förhållandevis stora minskningar kopplat till tapp i volymerna så är det både administrativ och produktionspersonal som omfattas. Viktigt är då att alla behandlas likvärdigt och omfattas av de erbjudanden som finns i vårt omställningsavtal. I lönerörelsen kommer vi från ST inom Posten att strida för att inga försämringar av avtal kopplade till personalomställning görs. I dagens avtal finns bl.a. Äldre medarbetare Futurum Outplacement Omstart Avgångsvederlag Futurum Light Inkomsttrygghetsavtal Som en del i personalomställningen kan det även förekomma att befordrade tjänster (t.ex. chefer på olika nivåer) får söka om sina tjänster som blivit färre till antal. De chefer som då tar ett steg nedåt i organisationen omfattas idag av ett inkomsttrygghetsavtal. Avtalet gäller då medarbetare inte på eget initiativ väljer att ta ett steg nedåt i organisationen. Inkomsttryggheten är också något som ST inom Posten kommer att strida för. Förhandlingsdelegationen > 6 <

7 Bli medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i distrikten, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en för- bundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 365 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Januari Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. På sidorna 8-10 (sektionernas sidor) hittar du kontaktpersoner om du har frågor kring medlemskapet. Välkommen som medlem i ST inom Posten Redaktör Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 96 kr 98 kr 45 kr 30 kr 269 kr kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr eller mer 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 192 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

8 Posten AB Fortsatt Samverkan eller MBL? Vi har i föregående nummer av ST-posten berättat om planerna för den nya samverkansmodellen inom moderbolaget Posten Norden. Förslaget som presenterats nyligen av personaldirektören, går ut på att vi inom Postsam (på koncernledningsnivå) skall samla alla strategiska samverkansfrågor utom IT och att samtliga fack där skall representeras, Svenska och Danska. Övriga enhetslokala frågor skall samordnas inom respektive land genom personalchef Jenny Aspengren (vik för Maria Mellberg) försorg för oss fackliga i Sverige. Strategiska och lokala ITfrågor skall hanteras av Joss Delissen och Birgit Williams inom BIS Samverkan. Arbetsgivaren har ensidigt beslutat om att samverkan inom koncernledningsfunktionerna (exkl. BIS) skall ske vid fyra fastställda tidpunkter per år. ST har starkt kritiserat detta (med stöd från SACO), med hänvisning till att det är alldeles för glest mellan tillfällena. Vilket kommer få till följd att det mesta av väsentligheter som sker inom moderbolaget och som ska samverkas enligt medinflytandeavtalet, kommer att i bästa fall samverkas mellan mötena, via mejl och telefonkontakt. Vis av den erfarenhet vi har, så kommer detta sannolikt att innebära, minskat inflytande från fackligt håll. En del chefer har god kunskap om gällande avtal och sköter sig nära nog exemplariskt emedan det på andra kanten finns chefer som bara tutar-och-kör. Om det beror på okunskap eller ovilja kan man fundera kring. mandelagen (MBL). Som förespråkare av den modell som vi formellt sett har idag, skulle ett sådant steg kännas som en förändring i helt fel riktning. Det innebär visserligen en tydlighet avseende vad Arbetsgivaren måste göra i samband med varje beslut, dvs. kalla till en facklig förhandling, där våra möjligheter att påverka beslutet naturligtvis är obefintliga. Som vi i de fall Arbetsgivaren missar MBL, kan stämma Arbetsgivaren för brott mot MBL. Vi kommer då garanterat att få ett klimat av mindre samförstånd och samarbete, till förmån för en hårdnande attityd mellan parterna som långsiktigt INTE gagnar Posten och dess medarbetare. Länsstyrelsen avslog Postens överklagande Vi har tidigare berättat om att det kommer att byggas nya bostäder och kontor runt Postens Huvudkontor. Till detta tillkommer cirkulationsplatser, restauranger, butiker, nya gator och gång- och cykelvägar. Det rör sig sammanlagt om 700 lägenheter och ca kvadratmeter kontorslokaler. Posten överklagade detaljplanen till Länsstyrelsen, men har nu fått avslag. Tiden för att överklaga detta till Miljödepartementet gick också ut i veckan. Så nu kan vi förvänta oss att många aktiviteter sätter igång i vårt närområde. Man har dock femton år på sig att färdigställa hela området. SUDOKU Svår Sören Jakobsson Utmaning Lycka till! Redaktören När de nya vindarna blåser på Arken så kan man som facklig företrädare fundera över, vart värdet av vårt centrala medinflytandeavtal har tagit vägen? Ett alternativ är naturligtvis att återgå till det som gällde tidigare. Dvs. traditionell förhandlig enligt Medbestäm- Gudrun Glipe Huvudskuddsombud Kalendarium Sektion POAB vecka mars Sektionsstyrelsemöte > 8 <

9 Meddelande AB Vi vill gratulera vår medlem Jonas Byman till vinsten i Post SM på skidor. I ett vintervackert men något kallt Mora tävlades det helgen februari i skidor. Runt 470 deltagare som efter egen förmåga tog sig runt och gick i mål under den pampiga portalen som vi känner igen från vasaloppet. Snabbast var vår medlem från Svenstavik i Jämtland som tog sig runt i milspåret på bara drygt 28 minuter. Grattis säger vi andra som njöt av naturupplevelsen lite längre tid. På upploppsrakan från kyrkan mot mål kändes det nästan som det riktiga vasaloppet. Belöningen i form av festen på kvällen med dans till Lars-Kristerz kändes därför helt rätt. Nedtecknat av Ulf som njöt i spåret dubbelt så länge Jonas Byman 24år Bosatt På föräldragården utanför Svenstavik. Fritidsintressen Åker skidor på elitnivå. Deltagit i fem vasalopp varav flera placeringar bland de första 100. Cykel, Löpning, Fotboll på hobbynivå. Tog hem post SM i löpning i Åre Medlem i ST sedan september 2009 Mikael Andersson Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 7 april. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 31 mars. Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 9 <

10 Logistik AB Nu kör Posten Logistik även i Baltikum Posten Logistik har ju levererat reservdelar till Volvo i många år inom Sverige och i vårt grannland Finland. Men nu sträcker sig den Posten Logistiks långa och starka arm även till Baltikum, Vitryssland samt Kaliningrad. Det är reservdelar till Volvo lastbilar, bussar, VolvoPenta och Volvo Construction Equipment. - Det här är ett prestigefyllt uppdrag som sänder helt rätt signaler till resten av marknaden och som är viktigt för framtida prospekt, säger Peter Brouzell, KAM Logistik Sverige Källa: Nyhetsposten LOGISTIK ÄR BÄST IGEN som om det skulle vara någon nyhet... Aftonbladet testade några olika sätt att skicka ett 4 kilos paket ifrån Stockholm till Bankeryd, med de största leverantörerna av privat paket plus en lyxvariant från UPS. Alla paket var lika stora och vägde lika mycket, och de begärde att det skulle skickas till billigaste pris. Billigast var DB Schenker på 90 kr, men det tog 4 dagar att komma fram, visserligen var det en helg emellan. Snabbaste med råge var Posten Logistik, det var framme i Bankryd redan vid lunchtid dagen därpå. Priset var dubbelt så dyrt jämfört med DB Schenker, men bara hälften så billigt mot UPS, som de dessutom slog i tid med 45 minuter. Alla paket skickades samtidigt onsdag eftermiddag vid tiden. Fraktvägen var från Björkhagen i södra Stockholm till Bankeryd utanför Jönköping i Småland. Priserna varierade mellan: 175 kronor Posten AB framme torsdag kronor UPS framme torsdag kronor DB Schenker Privpak framme måndag kronor DHL framme måndag kronor Bussgods framme måndag Källa: Nyhetsposten, Afontbladet Fler läkemedelsföretag är intresserade Efter att ha utfört vaccinuppdraget så bra som Posten gjorde så är fler läkemedelsföretag intresserade att anlita Posten som leverantör för deras produkter. Posten har träffat ett 30 - tal företag som är intresserad. Det levererades 18 miljoner doser av vaccin, vi får hoppas att de gjorde nytta. Läkemedelsförtagen är förvånade att Posten kunde leverera på det sätt som det utfördes. Konkurrenterna blev totalt "tagna på sängen". Tidigare är det bara 2 (två) aktörer som har utfört läkemedlesdistributionen det är KD Pharma och Tamro. Men Kalendarium Sektion LOAB vecka mars Samverkan Kundtjänst Västerås 24 mars Samverkan Pall hubben Tomteboda 24 mars Samverkan Örnsköldsvik 26 mars Samverkan Härryda 26 mars Samverkan Paketterminal Örebro 26 mars Samverkan DO Svealand Filial Segeltorp 29 mars Samverkan Produktion 30 mars Samverkan Distrikt Karlskrona 31 mars Samverkan DO Svealand Distrikt Nord 7 april Samverkan Kundtjänst Västerås 15 april Styrelsemöte efter omregleringen av apoteken så har marknaden förändrats radikalt och fler före- Patrik Lindbladh tag söker partners, så Postens prickfria leveranser av vaccin kunde inte ha kommit lägligare. Logistik håller nu på att upprätta ett branchnätverk för att möta den nya marknaden. Källa: Nyhetsposten Jan-Ivar Åström Styrelseledamot Sektion Logistik, Region Stockholm. Medlemsmöte Segeltorp Regionen anordnar medlemsmöte på terminalen i Segeltorp den 25/3. Tre tillfällen erbjuds: fm /15.00 em-16.45/17.30 natt-22.50/23.45 plats/ljusgården. Medlemsmöte Scannerstationen Den 7/4 är det medlemsmöte på Scannerstationen i Kallhäll. fm Alla medlemmar är välkomma. Hervé Louvet Regionombud > 10 <

11 ST-posten / Nr 4 / Februari 2010 > 11 <

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Lars G Nordström kvar som vd Sidan 2 På gång runtom Schenker stämmer norska Posten Sidan 3 Mycket

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

och vedertagna teorier kring försäljning.

och vedertagna teorier kring försäljning. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 8-2009 Läs i detta nummer Omvärld Utveckla säljet! Status för säljare Svenska företag måste utveckla sin försäljning. Det är nödvändigt att försäljningsfrågorna

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns.

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. MARIE SÖDERQVIST SARA ÖBERG P ensions f orum 103 29 Stockholm Besöksadress: Blasieholmsgatan 4A Tel: 08-762 78 48 Fax: 08-762

Läs mer

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll Nummer 1-2013 Årgång 3 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA DET Undersökning visar att det ofta krävs övertid Ur innehållet Framtidens arbetsplats Den

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer