Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet När krubban är tom... Sidan 2 Inflytande På kompetensutveckling... Sidan 4 Arbetsgivarens makt Har ökat... Sidan 4-5 Posten AB Fel jobb ger sämre hälsa Var fjärde person med tillsvidareanställning tycker att dom har fel jobb, enligt en ny avhandling i psykologi vid Stockholms Universitet. Detsamma gäller för mer än hälften av alla med tillfällig anställning. Forskningsresultaten var överraskande säger Sara Göransson som har skrivit avhandlingen. Det framkom så tydligt att känslan av att vara på fel arbetsplats också ger negativa hälsoeffekter som huvudvärk, trötthet och utmattning. De som tycker att de är på rätt arbetsplatser mår i regel mycket bättre enligt studien. Avhandlingen väcker minst sagt funderingar kring vad som ligger bakom att så många tycker att de hamnat fel i arbetslivet.. Att jobbet är stressigt, fysiskt tungt eller monotont kan vara delar av förklaringen. De som inte trivs känner även att de inte har inflytande över arbetet, saknar stöd från överordnade, och upplever brist på möjligheter till lärande och utveckling. Härnäst kommer Sara Göransson att studera vilka grupper det är som känner att de inte är på rätt arbetsplats och ta fram metoder som ger stöd till förändring genom t.ex. intern rörlighet, omställning eller utbildning. De företag där medarbetarna är delaktiga i förändringarna vinner mycket. En positiv attityd till arbetsgivaren ger inte bara bättre hälsa för den enskilde medarbetaren utan även bättre förutsättningar till utveckling av hela arbetsplatsen visar studien som ligger till grund för avhandlingen. Avdelningsstyrelsen Fortsatt samverkan Eller MBL? Avslag på överklagan Posten fick nej... Meddelande AB Grattis Jonas Byman Vinnare i Post SM på skidor... Logistik AB Baltikum Nu kör Logistik även... Bäst igen Posten Logistik snabbast... Sidan 8 Sidan 9 Fler intresserade Av läkemedelsleveranser... Sidan 10

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Thomas Axlund Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. När krubban blir tom börjar hästarna bita varandra Posten Nordens rörelseresultat för 2009 blev inte det allra bästa och i samband med att bokslutet redovisades kom även ett besked om att företaget räknar med att reducera personalen under 2010 med ca medarbetare. Det var ingen större överraskning eftersom volymerna sjunker och effekten av ett antal rationaliseringsåtgärder börjar få effekt. En trend, som faktiskt började redan 2008/2009. Vad som är mer oroande är Postens vilja att ligga före, d.v.s. personalförändringarna ska genomföras före volymförändringarna. Det kommer att innebära att den personal som är kvar får ett utökat arbetsmått, alternativt sätter man in förstärkningspersonal från något bemannings-företag. Det senare ligger ju även i linje med Postens strävan att byta fasta kostnader mot rörliga. Vi har argumenterat mot modellen att ligga före, enligt vår uppfattning bör förändringarna genomföras när man kan konstatera en volymförändring. Dessutom kommer båda alternativen, utökat arbetsmått resp. inhyrning från bemanningsföretag, att skapa starka reaktioner från Postens personal vilket i sin tur kommer att få negativt genomslag på andra målvariabler t.ex. medarbetarindex. Ett kanske ännu allvarligare symptom på den förväntade volymnedgången är att olika personalkategorier ställs mot varandra när kraven på personalneddragning kommer. Det är inget nytt fenomen, vi känner igen det sedan tidigare år men i den situation vi nu står inför, märker vi att spänningen ökar. Tygligast märks det här i förhållandet mellan produktion och administration. Från produktionen får vi ofta höra att administrationen är för stor och att den måste minska när produktionen minskar. Minskar produktionen med 10 procent så måste administrationen också minska med 10 procent. Det kan låta rimligt men det finns inget linjärt samband mellan de olika områdena. Att definiera administration är inte heller så enkelt. Är t.ex. försäljning, kundtjänst, reklamationshantering, telefonväxel och lokal ledning, administration? Produktionens storlek bestäms av kundernas efterfrågan på tjänster och produkter, administrationen dimensioneras efter ledningens och omvärldens krav, t.ex. lagar, förordningar och avtal men även utifrån produktionens behov av stödfunktioner. När ledningen behöver underlag för olika beslut, det kan röra sig om investeringar, förändringar i organisationen o.s.v., då är det administrationens uppgift att ta fram dessa underlag, ju fler beslut desto fler underlag. Vill ledningen ha 200 rapporter varje månad som beskriver företagets situation i alla tänkbara versioner, ja då krävs det också att några personer fixar det. Om ledningen istället reducerar sitt rapportbehov till, låt säga 20 rapporter varje månad, då kan administrationen minska avsevärt. Detsamma gäller försäljning, vill ledningen satsa på att öka intäkterna och ta större marknadsandelar, då krävs också resurser som bearbetar marknaden. Antalet säljare bestäms av hur kraftfull bearbetning av marknaden som ledningen vill ha. Anser ledningen att det inte är nödvändigt med aktiv försäljning, då kan hela försäljningsorganisationen avvecklas. Som sagt, något linjärt samband mellan produktion och administration finns inte. Därför blir det fel när olika personalkategorier ställs mot varandra när resultatet blir sämre och företagets behov av att reducera personalvolymen ökar. De krafter som uttalar sig om medarbetarna i administrationen som något som katten släpat in, borde istället vända sin aversion > 2 <

3 Omvärldsorientering mot företagets ledning som genom sitt behov av underlag och rapporter, skapar den administration vi har. Det gamla talesättet när krubban blir tom börjar hästarna bita varandra får nog sägas gälla även människor när resurserna tryter. Istället för att bita varandra, skulle vi nog tillsammans bita dem som tömmer krubban och kräva att en större del av det upparbetade resultatet stannar i företaget. Kjell Strömbäck Ordförande Folksam lyssnar på Pensionärerna erbjuder alternativ till sänkta ersättningar Folksam har lyssnat på pensionärernas synpunkter när det gäller förändringen av villkoren för den uppmärksammade grupplivförsäkringen. Vi har tagit till oss kritiken och vi kommer att låta pensionärerna få välja mellan tre alternativ. Vi skjuter också fram förändringen ett år till 1 januari 2012, säger Stefan Holm, ansvarig affärsområdeschef hos Folksam. Vid samrådet den 8 december ombads organisationerna komma med synpunkter och förslag på hur de vill att grupplivförsäkringen ska hanteras. Folksam har behandlat synpunkterna och tagit fram alternativ till sänkt ersättning, vilka nu presenterats för pensionärernas organisationer. Alternativen är följande: Behålla samma premie som idag, men med sänkt ersättning. Behålla de ersättningsbelopp man har idag, men till en högre premie. Ersättningen fryses. Fortsätta med samma försäkring som idag, med nuvarande ersättning till en högre premie. Ersättningen och premien ändras därefter med prisbasbeloppets förändringar. För mer information om alternativen se: Folksam kommer i mitten av april skicka ut brev till de berörda kunderna i vilka man informerar om de tre alternativen samt vilka premienivåerna kommer att bli. Kundernas nuvarande ersättningar och premier kommer att förbli oförändrade under Kunderna behöver inte göra något val nu utan kommer mot slutet av 2011 få välja ett av de tre alternativen. Detta är en väldigt viktig fråga för Folksam. Vi vill säkerställa att vi gör det här på ett, för kunderna, så bra sätt som möjligt. Därför vill vi inte ha för bråttom utan skjuter fram förändringen ett år, säger Stefan Holm. För ytterligare information: Stefan Holm Affärsområdeschef Folksam Telefon: Mobil: Andreas Jerat Presschef Folksam Telefon: Mobil: Pressmeddelande Anki Fällén Avdelningsstyrelsen Svårt vara ärlig vid medarbetarsamtal Att berätta om stress på jobbet och trassel i privatlivet vid medarbetarsamtalet kan ge oönskade följder. Det visar en ny studie vid Universitetet i Karlstad Medarbetar- eller Utvecklingssamtal har de senaste åren blivit allt vanliga på de flesta arbetsplatserna. Syftet med samtalen är oftast att främja både verksamheten och den enskilde individen. Men nu visar forskning att samtalen riskerar att lägga över ett ökat ansvar på medarbetaren. Den som tar upp frågan om balans i livet kan lätt hamna i den situationen där olika agendor kolliderar, den som tar fram goda sidor som påverkar löneutvecklingen och möjligheter till nya utmaningar, och den att en oharmonisk livssituation bidrar till att prestationen på jobbet kan begränsas. Universitetets studie visar att den gängse normen för att vara en god medarbetare är att tåla hög arbetsbelastning och ha god förmåga att hantera stress. Problem i livssituationen bagatelliseras därför lätt eller faller tillbaka på den enskilde medarbetaren att lösa. Konsekvensen blir att frågor om stress inte diskuteras i tillräcklig omfattning och att strukturella problem riskerar att bli olösta visar studien. Nästa steg i forskningen blir att undersöka hur kollektiva former fungerar för att ta upp frågor om stress och balans i livet. Det är ett område som inte är vetenskapligt granskat och som ännu inte har någon given struktur eller form. Medan medarbetarsamtalen mest är inriktade på hur den enskilde medarbetaren och organisationen kan utvecklas, så ska vi se om gruppsamtal kan medföra att frågor om t.ex. stress betraktas ur ett bredare perspektiv och inte slår tillbaka mot den som tar upp problemen, menar forskarna. > 3 <

4 Omvärldsorientering Övervakning i realtid av enskilda anställda ska undvikas Datainspektionen har genomfört en tillsyn av hur Bolagsverket mäter individuella prestationer av anställda efter klagomål från facket. Inspektionen bedömer att mätningen inte bryter mot personuppgiftslagen men menar samtidigt att övervakning av medarbetare i realtid ska begränsas så långt det är möjligt. En arbetsgivares möjligheter till prestationsmätning av anställda regleras inte bara i personuppgiftslagen utan även genom annan reglering. Datainspektionen framför att hänsyn behöver tas även till arbetsmiljöaspekterna. Därför menar Datainspektionen att den här typen av frågor i första hand skall lösas mellan arbetsgivare och fack. Men samtidigt uttalar Generaldirektören för Datainspektionen att övervakning i realtid bör dock så långt som möjligt begränsas och ska normalt inte heller användas för att vidta åtgärder mot en enskild. Enligt Datainspektionen måste det vara tydligt för de anställda vilka kontroller som görs av arbetsgivaren. På vilket sätt de utförs och hur de ska användas Hela beslutet kan läsas på : Utan övertidsersättning förlorar anställd tusenlappar Att byta övertidsersättning mot t.ex. en extra semestervecka är ett möjligt upplägg. Enligt beräkningar som Tidningen Kollega har gjort riskerar arbetstagaren att förlora tusenlappar på det. Tidningen Kollega har räknat ut att en extra semestervecka oftast inte lönar sig i det fall priset är att man avtalar bort rätten till övertidsersättning. För arbetsgivaren är oftast ett av syftena med en sådan lösning att slippa administrationen kring övertidsersättning. Men trots att de anställda byter bort övertidsersättningen måste arbetsgivaren fortsätta att föra bok över övertiden. Övertiden är nämligen en del av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Anteckningar om jourtid, övertid och mertid ( AFS 1982:17) gäller på alla arbetsplatser och kan inte ersättas av särskilda klausuler i enskilda anställningsavtal Inflationen allt högre i Sverige På ett år har den svenska inflationen ökat från 2,0 till 2,7 procent och har nu den sjätte högsta inflationen i EU enligt ny statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Med en inflation på 2,7 procent ligger Sverige betydligt över EUgenomsnittet 1,7 procent. Skillnaden mot euroländerna är ännu högre där inflationen legat stadigt runt 1,0 procent. I februari väntas den sjunka till 0,9 procent. Den europeiska centralbankens inflationsmål ligger på 2 procent, vilket även är det svenska målet. Det kan innebära att Riksbanken inom en snar framtid höjer reporäntan för att få ner inflationen i Sverige. Statistiken från Eurostat visar att den ekonomiska utvecklingen varierar kraftigt i EU-länderna. T.ex. har inflationen i Lettland sjunkit under nollstrecket och ligger på 3,3 procent d.v.s. det är deflation. I andra änden på spektrumet ligger Ungern med en inflation på 6,2 procent. Även arbetslöshetssiffrorna visar på stor variation mellan länderna inom EU. Nederländerna ligger bäst med 4,2 procent, medan var femte arbetsför är arbetslös i Lettland. Arbetslösheten i euroländerna låg i januari 2010 på 9,9 procent. Inom unionen som helhet var arbetslösheten 9,5 procent. Det är en ökning från 8,5 procent respektive 8,0 procent. I Sverige ligger arbetslösheten på 9,1 procent. Arbetsgivarens makt har ökat de senaste 20 åren Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet minskade under 1900-talet genom kollektivavtal och lagstiftning. Sedan 1990 har arbetsgivarens makt möjligen ökat något i samband med att centrala förhandlingar ersatts av förbundsvisa. Här följer några milstolpar i arbetsledningsrätten: 1664 infördes Legostadgan. Den innebar att den anställdas underkastelse under husbonden sattes på pränt. Arbetsplikt rådde och myndigheterna kunde hämta en anställd som uteblev från arbetet. Upphörde kom Näringsfrihetsförordningen som gav rätten att ingå fria individuella anställningsavtal. Samtidigt växte fackföreningsrörelsen fram, och kollektivavtal som inskränkte arbetsgivarnas fria anställningsrätt 1906 års decemberkompromiss, där kom LO och Arbetsgivarföreningen överens om att arbetsgivarnas rätt att leda och fördela > 4 <

5 Omvärldsorientering arbetet och att anställa och avskeda arbete skulle föras in i kollektivavtal ( 23 och från i SAFs stadgar). Arbetstagarna fick i gengäld rätt att vara med i facket Arbetsdomstolen bildades 1928 och slog fast decemberkompromissens principer om arbetsgivarens rätt att, inom kollektivavtalets ram, omplacera och säga upp samt ha tolkningsföreträde av avtal. Saltsjöbadsavtalet 1938 konfirmerade decemberkompromissen. I huvudavtalet från 1938 infördes regler om saklig grund för uppsägning Äldrelagarna som ersattes med Lagen om anställningsskydd beskar arbetsgivarnas rätt att anställa och avskeda. Skyddsombudens rätt att stoppa farligt arbete infördes i arbetarskyddslagen Arbetsgivarnas fria arbetsledningsrätt fastställdes i lag genom bestämmelsen om medbestämmandeavtal i 32. Medbestämmandelagen gav arbetstagarsidan tolkningsföreträde om arbetsskyldighet och vetorätt vid anlitande av entreprenörer. Tysta medarbetare orsakar miljonförluster Tvärt om vad många tror, så står tystnad ofta för negativa inställningar till t.ex. hur ett företag leds, drivs, hur en produkt bör utvecklas eller ett uttryck för kritik som man inte vågar framföra kring olika förhållanden på företaget. En vanlig missuppfattning bland chefer är att tystnad innebär bifall, när det i själva verket är så att de mest negativa eller kritiska, ofta håller tyst av rädsla för att betraktas som gnällspikar, rätts- haverister eller helt enkelt att dom är allmänt rädda och inte vågar. Många är rädda för att ifrågasätta idéer från chefer eller överordnade. Många beslut fattas dessutom i grupp och många människor har svårt att prata inför en grupp, vilket inte innebär att de därför saknar kunskap eller goda idéer. Många känner säkert igen situationen efter ett stort möte, där människor klagar i korridoren, eller i slutna rum efter mötet när något bestämdes, men där de aldrig sade någonting på mötet. Att tystnad ofta betraktas som bifall leder till att många felaktiga beslut fattas. Beslut som inte är förankrade hos den personal som skall genomföra besluten. Konsekvensen av detta blir många frustrerade chefer som inte förstår varför verksamheten inte leder framåt, varför inte det man överenskommit levereras. Det företag som aktivt och på ett professionellt sätt jobbar med att få människor att känna trygghet i att berätta vad de tycker och tänker kan räkna med att spara stora pengar och dessutom skapa förutsättningar för sänkt sjukfrånvaro Webbfrågor vilket också sparar pengar för företaget. Resultatdag Som tidigare har informerats om har koncernstyrelsen beslutat om att Postens medarbetare i Sverige skall få en resultatdag för det förtjänstfulla arbete som ledde fram till 2009 års positiva resultat. Resultatdagen skall vara uttagen senast Från ST inom Posten tycker vi att detta var ett bra beslut som ligger helt i linje med en personalpolitik i framkant. Några speciella anvisningar kommer inte att utföras utan det är upp till dom lokala parterna att komma överens om vad som skall gälla. Avdelningsstyrelsen Du har väl varit inne på vår hemsida och svarat på frågorna kring avtalsrörelsen 2010? Frågorna är till för att du som medlem ska få inflytande på de frågor vi ska driva i avtalsrörelsen. Att få dina synpunkter är värdefullt då vår ambition är att våra medlemmar ska få ett ökat inflytande när det gäller alla frågor som hänger samman med avtalsrörelsen. Följande länk gäller till "Veckans fråga : Du behöver logga in på ST:s sidor som medlem för att kunna svara. Har du inte lagt upp dig som behörig kan du göra detta genom att gå till: Förhandlingsdelegationen > 5 <

6 Avtal 2010 Medarbetarnas inflytande på sin egen kompetensväxling En förutsättning för att medarbetarna skall få inflytande över sin kompetensväxlning (läs kompetensutveckling) är att man har delaktighet och inflytande i det förändringsarbete som pågår och på så vis får insikt om vart verksamheten är på väg och vilka krav som kommer att ställas. Att kompetensutveckla utan att ha kunskap om vart verksamheten är på väg kan visserligen ge personlig tillfredsställelse men det gör oftast inte att man förbättrar sina kvalifikationer i det egna jobbet. Ser vi till hur det är i Posten har de flesta medarbetare litet eller snarare mycket litet inflytande över det förändringsarbete som pågår. Detta är i allra högsta grad toppstyrt och medarbetarna ställs inför fullbordat faktum d.v.s. att det skall bli en ny organisation. Men det är sällan eller aldrig man vet varför. Detta leder också med automatik till att man helt saknar någon som helst påverkan på sin kompetensväxling (kompetensutveckling). Detta är naturligtvis helt oacceptabelt då det förr eller senare kommer att leda till att den nya verksamheten ställer krav som många av medarbetarna saknar. Vad måste då till? För det första måste medarbetarnas inflytande och påverkan vid organisationsförändringar dramatiskt öka. Inflytandet för medarbetarna är särskilt viktigt när det gäller vilka kompetenskrav den nya organisationen kommer att kräva. Men en ofta glömd faktor är att när man bygger en organisation måste ock- så hänsyn tas till åldersstrukturen på medarbetarna. Det kommer inte alltid att finnas pengar att pensionera utan Posten måste bli bättre på att använda de äldres kompetens både i den dagliga verksamheten och att föra över kompetens till de yngre medarbetarna. Dessutom måste det göras en så kallad GAP-analys för varje medarbetare. Enkelt uttryck innebär det att man fastställer vilka kompetenskrav som skall gälla för respektive yrkesgrupp vid en viss fastställd tid. Samtidigt gör man en kartläggning av vilken kompetens de befintliga medarbetarna har. Skillnaden mellan verksamhetens kompetenskrav och respektive individs kompetens skall sedan utgöra grunden för en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare. Detta är som alla förstår ett gigantiskt arbete som kräver framförhållning. Klarar Posten inte av detta kan konsekvensen bli att de redan anställda medarbetarna inte har tillräckliga kvalifikationer och därmed löper risk för att bli uppsagda pga. personliga skäl (man har inte tillräcklig kompetens) Ser man till konsekvenserna så är det ett oeftergivligt krav att Posten omgående börjar att jobba med detta. För det är väl inte så illa att man genom att inte kompetensutveckla redan anställda medarbetare ser möjlighet att byta ut gamla trotjänare mot yngre medarbetare? Gud förbjude denna tanke, men tanken är ju fri. Detta är ett prov på vad vår personalpolitik är värd. Den skall ju vara offensiv och sammanhållen. Förhandlingsdelegationen Personalomställning Under avtalsrörelsen kommer alla våra kollektiva avtal upp på förhandlingsbordet. Flera avtal är knutna till personalomställning och är för ST inom Posten mycket viktiga att bibehålla. Ett bra omhändertagande av all personal i sam band med omstruktureringar och övertalighet är något ST inom Posten värnar om. Omorganisation Ofta i samband med att Posten omorganiserar sker en avveckling av medarbetare. I år, inom Posten Norden, har siffran till medarbetare nämnts. När det handlar om förhållandevis stora minskningar kopplat till tapp i volymerna så är det både administrativ och produktionspersonal som omfattas. Viktigt är då att alla behandlas likvärdigt och omfattas av de erbjudanden som finns i vårt omställningsavtal. I lönerörelsen kommer vi från ST inom Posten att strida för att inga försämringar av avtal kopplade till personalomställning görs. I dagens avtal finns bl.a. Äldre medarbetare Futurum Outplacement Omstart Avgångsvederlag Futurum Light Inkomsttrygghetsavtal Som en del i personalomställningen kan det även förekomma att befordrade tjänster (t.ex. chefer på olika nivåer) får söka om sina tjänster som blivit färre till antal. De chefer som då tar ett steg nedåt i organisationen omfattas idag av ett inkomsttrygghetsavtal. Avtalet gäller då medarbetare inte på eget initiativ väljer att ta ett steg nedåt i organisationen. Inkomsttryggheten är också något som ST inom Posten kommer att strida för. Förhandlingsdelegationen > 6 <

7 Bli medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i distrikten, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en för- bundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 365 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Januari Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. På sidorna 8-10 (sektionernas sidor) hittar du kontaktpersoner om du har frågor kring medlemskapet. Välkommen som medlem i ST inom Posten Redaktör Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 96 kr 98 kr 45 kr 30 kr 269 kr kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr eller mer 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 192 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

8 Posten AB Fortsatt Samverkan eller MBL? Vi har i föregående nummer av ST-posten berättat om planerna för den nya samverkansmodellen inom moderbolaget Posten Norden. Förslaget som presenterats nyligen av personaldirektören, går ut på att vi inom Postsam (på koncernledningsnivå) skall samla alla strategiska samverkansfrågor utom IT och att samtliga fack där skall representeras, Svenska och Danska. Övriga enhetslokala frågor skall samordnas inom respektive land genom personalchef Jenny Aspengren (vik för Maria Mellberg) försorg för oss fackliga i Sverige. Strategiska och lokala ITfrågor skall hanteras av Joss Delissen och Birgit Williams inom BIS Samverkan. Arbetsgivaren har ensidigt beslutat om att samverkan inom koncernledningsfunktionerna (exkl. BIS) skall ske vid fyra fastställda tidpunkter per år. ST har starkt kritiserat detta (med stöd från SACO), med hänvisning till att det är alldeles för glest mellan tillfällena. Vilket kommer få till följd att det mesta av väsentligheter som sker inom moderbolaget och som ska samverkas enligt medinflytandeavtalet, kommer att i bästa fall samverkas mellan mötena, via mejl och telefonkontakt. Vis av den erfarenhet vi har, så kommer detta sannolikt att innebära, minskat inflytande från fackligt håll. En del chefer har god kunskap om gällande avtal och sköter sig nära nog exemplariskt emedan det på andra kanten finns chefer som bara tutar-och-kör. Om det beror på okunskap eller ovilja kan man fundera kring. mandelagen (MBL). Som förespråkare av den modell som vi formellt sett har idag, skulle ett sådant steg kännas som en förändring i helt fel riktning. Det innebär visserligen en tydlighet avseende vad Arbetsgivaren måste göra i samband med varje beslut, dvs. kalla till en facklig förhandling, där våra möjligheter att påverka beslutet naturligtvis är obefintliga. Som vi i de fall Arbetsgivaren missar MBL, kan stämma Arbetsgivaren för brott mot MBL. Vi kommer då garanterat att få ett klimat av mindre samförstånd och samarbete, till förmån för en hårdnande attityd mellan parterna som långsiktigt INTE gagnar Posten och dess medarbetare. Länsstyrelsen avslog Postens överklagande Vi har tidigare berättat om att det kommer att byggas nya bostäder och kontor runt Postens Huvudkontor. Till detta tillkommer cirkulationsplatser, restauranger, butiker, nya gator och gång- och cykelvägar. Det rör sig sammanlagt om 700 lägenheter och ca kvadratmeter kontorslokaler. Posten överklagade detaljplanen till Länsstyrelsen, men har nu fått avslag. Tiden för att överklaga detta till Miljödepartementet gick också ut i veckan. Så nu kan vi förvänta oss att många aktiviteter sätter igång i vårt närområde. Man har dock femton år på sig att färdigställa hela området. SUDOKU Svår Sören Jakobsson Utmaning Lycka till! Redaktören När de nya vindarna blåser på Arken så kan man som facklig företrädare fundera över, vart värdet av vårt centrala medinflytandeavtal har tagit vägen? Ett alternativ är naturligtvis att återgå till det som gällde tidigare. Dvs. traditionell förhandlig enligt Medbestäm- Gudrun Glipe Huvudskuddsombud Kalendarium Sektion POAB vecka mars Sektionsstyrelsemöte > 8 <

9 Meddelande AB Vi vill gratulera vår medlem Jonas Byman till vinsten i Post SM på skidor. I ett vintervackert men något kallt Mora tävlades det helgen februari i skidor. Runt 470 deltagare som efter egen förmåga tog sig runt och gick i mål under den pampiga portalen som vi känner igen från vasaloppet. Snabbast var vår medlem från Svenstavik i Jämtland som tog sig runt i milspåret på bara drygt 28 minuter. Grattis säger vi andra som njöt av naturupplevelsen lite längre tid. På upploppsrakan från kyrkan mot mål kändes det nästan som det riktiga vasaloppet. Belöningen i form av festen på kvällen med dans till Lars-Kristerz kändes därför helt rätt. Nedtecknat av Ulf som njöt i spåret dubbelt så länge Jonas Byman 24år Bosatt På föräldragården utanför Svenstavik. Fritidsintressen Åker skidor på elitnivå. Deltagit i fem vasalopp varav flera placeringar bland de första 100. Cykel, Löpning, Fotboll på hobbynivå. Tog hem post SM i löpning i Åre Medlem i ST sedan september 2009 Mikael Andersson Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 7 april. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 31 mars. Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 9 <

10 Logistik AB Nu kör Posten Logistik även i Baltikum Posten Logistik har ju levererat reservdelar till Volvo i många år inom Sverige och i vårt grannland Finland. Men nu sträcker sig den Posten Logistiks långa och starka arm även till Baltikum, Vitryssland samt Kaliningrad. Det är reservdelar till Volvo lastbilar, bussar, VolvoPenta och Volvo Construction Equipment. - Det här är ett prestigefyllt uppdrag som sänder helt rätt signaler till resten av marknaden och som är viktigt för framtida prospekt, säger Peter Brouzell, KAM Logistik Sverige Källa: Nyhetsposten LOGISTIK ÄR BÄST IGEN som om det skulle vara någon nyhet... Aftonbladet testade några olika sätt att skicka ett 4 kilos paket ifrån Stockholm till Bankeryd, med de största leverantörerna av privat paket plus en lyxvariant från UPS. Alla paket var lika stora och vägde lika mycket, och de begärde att det skulle skickas till billigaste pris. Billigast var DB Schenker på 90 kr, men det tog 4 dagar att komma fram, visserligen var det en helg emellan. Snabbaste med råge var Posten Logistik, det var framme i Bankryd redan vid lunchtid dagen därpå. Priset var dubbelt så dyrt jämfört med DB Schenker, men bara hälften så billigt mot UPS, som de dessutom slog i tid med 45 minuter. Alla paket skickades samtidigt onsdag eftermiddag vid tiden. Fraktvägen var från Björkhagen i södra Stockholm till Bankeryd utanför Jönköping i Småland. Priserna varierade mellan: 175 kronor Posten AB framme torsdag kronor UPS framme torsdag kronor DB Schenker Privpak framme måndag kronor DHL framme måndag kronor Bussgods framme måndag Källa: Nyhetsposten, Afontbladet Fler läkemedelsföretag är intresserade Efter att ha utfört vaccinuppdraget så bra som Posten gjorde så är fler läkemedelsföretag intresserade att anlita Posten som leverantör för deras produkter. Posten har träffat ett 30 - tal företag som är intresserad. Det levererades 18 miljoner doser av vaccin, vi får hoppas att de gjorde nytta. Läkemedelsförtagen är förvånade att Posten kunde leverera på det sätt som det utfördes. Konkurrenterna blev totalt "tagna på sängen". Tidigare är det bara 2 (två) aktörer som har utfört läkemedlesdistributionen det är KD Pharma och Tamro. Men Kalendarium Sektion LOAB vecka mars Samverkan Kundtjänst Västerås 24 mars Samverkan Pall hubben Tomteboda 24 mars Samverkan Örnsköldsvik 26 mars Samverkan Härryda 26 mars Samverkan Paketterminal Örebro 26 mars Samverkan DO Svealand Filial Segeltorp 29 mars Samverkan Produktion 30 mars Samverkan Distrikt Karlskrona 31 mars Samverkan DO Svealand Distrikt Nord 7 april Samverkan Kundtjänst Västerås 15 april Styrelsemöte efter omregleringen av apoteken så har marknaden förändrats radikalt och fler före- Patrik Lindbladh tag söker partners, så Postens prickfria leveranser av vaccin kunde inte ha kommit lägligare. Logistik håller nu på att upprätta ett branchnätverk för att möta den nya marknaden. Källa: Nyhetsposten Jan-Ivar Åström Styrelseledamot Sektion Logistik, Region Stockholm. Medlemsmöte Segeltorp Regionen anordnar medlemsmöte på terminalen i Segeltorp den 25/3. Tre tillfällen erbjuds: fm /15.00 em-16.45/17.30 natt-22.50/23.45 plats/ljusgården. Medlemsmöte Scannerstationen Den 7/4 är det medlemsmöte på Scannerstationen i Kallhäll. fm Alla medlemmar är välkomma. Hervé Louvet Regionombud > 10 <

11 ST-posten / Nr 4 / Februari 2010 > 11 <

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer