Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa"

Transkript

1 Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

2 Vad menas med stress? Ett subjektivt psyko-fysiologiskt tillstånd hos individen som innebär en hög arousal -nivå och samtidigt ett obehag! Kristensen 1998 suntliv.nu

3 + + - Autonoma nervsystemet + sympatikus - parasympatikus HPA-axel HPG-axel Adrenalin Noradrenalin Kortisol Könshormoner Tillväxthormon Puls, blodtryck Ökad energiomsättning Tillväxt, reparation

4 VILOLÄGE Stressorer, KRAV i livet Ansträngning Stressreaktion ÅTERHÄMTNING SÖMN Långvarig Stressreaktion Otillräcklig återhämtning Risk för OHÄLSA! ARBETSHÄLSA

5 Yerkes-Dodsons kurva hög prestationsförmåga effektiv skärpt stimulerad oberörd TOPP minskad effektivitet mindre skärpt överbelastad orolig låg uttråkad irriterad utmattad låg stressnivå hög

6

7 Återhämtning i arbetslivet..?

8 Återhämtning Återställande av psykofysiologiska system som aktiverats under arbete tillbaka till en stabil baslinjenivå.., detta sker genom en situation där inga särskilda krav ställs på individen

9 Återhämtning under dygnet Krav, ansträngning 08 rast 12 lunch rast 17 fritid 22 SÖMN 08 Resurser, energi

10 Återhämtning under en arbetsdag Paus, rast Respit, andrum eget val låg ansträngningsnivå lustfyllt Sysslor fortsätter med arbetsuppgifter gör andra ärenden Friskvård" fysisk aktivitet, meditation, kultur Ger energi Tar energi Ger energi

11 Arbetsstress påverkar sömnen Arbetsstress Störd sömn Ökad känslighet för stress och sämre prestation på arbetet!

12 Arbetsmiljöundersökningen 2011

13 Ny diagnos - UTMATTNINGSSYNDROM Socialstyrelsen 2003,

14 Utmattningssyndrom A) Symtom på utmattning under minst två veckor till följd av stressfaktorer under minst sex månader B) Påtaglig brist på psykisk energi C) Sömnstörning, koncentrationssvårigheter, stresskänslighet, irritabilitet och kroppsliga symtom vanliga. D) Symtomen orsakar lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

15 Energikurva vid utmattningssyndrom Ca 1 år 2 v 6 mån 6-24 mån Stresskollaps

16 Tidiga tecken Kroppsliga symtom Trötthet, sömnsvårigheter, svårt varva ned Huvudvärk, nackbesvär, spänd Magbesvär, hjärtklappning. Kognitiva/mentala symtom Mera splittrad; svårt för att fokusera, ta in ny information, fatta beslut, prioritera Mentalt trött, stresskänslig Emotionella symtom Olust, lättirriterad, oro/ångest. Nedstämdhet

17 Tidiga tecken Beteendemässiga symtom Ständig tidspress Går fort, äter fort, pratar fort. Hoppar över raster Prioriterar bort hälsosamma återhämtande aktiviteter Drar sig undan från sociala aktiviteter Lättirriterad, avskärmad Risk för missförstånd, konflikter, fel, olyckor. Sämre prestation

18 Hur fånga upp tidiga signaler? Närvarande chef Observanta medarbetare Stöd från företagshälsovård Instrument LUQSUS; fhvmetodik.se KEDS; metodicum.se

19 Hur kan vi få kunskap om samband mellan arbete sjukdom? Ej exponerad Exponerad i arbetet Sjukdom, Besvär? Mätning 1 Mätning 2 Tid Psykosocial arbetsmiljö

20 Modeller för att studera arbetsstress Krav-kontroll, socialt stöd (Karasek, Theorell) ERI, effort reward imbalance, yttre och inre krav (Siegrist) Orättvis organisation ( organizational injustice ) Otrygg anställning.

21 SOCIALT STÖD Förbättrade bemästrings strategier AVSPÄND AKTIV Ökat lärande Inlärning hindrar stress KONTROLL sex frågor PASSIV ANSPÄND Stress hindrar inlärning KRAV, fem frågor Minskat lärande Inlärd hjälplöshet

22 Krav Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort? Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt? Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats? Har du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete?

23 Kontroll Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras? Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? Får du lära dig nya saker i ditt arbete? Kräver ditt arbete skicklighet? Kräver ditt arbete påhittighet? Innebär ditt arbete att man gör samma saker om och om igen?

24 EFFORT REWARD IMBALANCE Enkätinstrument: frågor YTTRE KRAV ANSTRÄNGNING INRE KRAV commitment BELÖNING LÖN UPPSKATTNING TRYGGHET UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

25 Vad orsakar stress i arbetslivet? Höga krav Brist på kompenserande faktorer: KONTROLL, handlingsutrymme, resurser STÖD, chef, kollegor BELÖNING, utveckling, bekräftelse, lön Möjlighet till ÅTERHÄMTNING Otydliga arbetsuppgifter Rollkonflikt Negativa känslor, emotionella krav Orättvisor, konflikter, mobbing, risk för hot och våld Stökig yttre miljö, störningar, buller Otrygg anställning

26

27 Stressrelaterade sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdom Psykisk ohälsa Ångest, oro, depression, sömnsvårigheter, utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003) Värk, smärta Infektioner Beteendeförändringar, t.ex. missbruk, ätstörningar, mm De flesta sjukdomar försämras av stressproblematik!

28 Arbetsstress och kranskärlssjukdom Meta-analys av Kivimäki 2006 Krav-kontroll, 11 studier ERI, 4 studier Orättvis organisation, 2 studier Vid en anspänd arbetssituation 43% ökad risk. Vid dålig balans mellan ansträngning och belöning 58% ökad risk. Vid orättvis organisation 62% ökad risk. Sammanfattning: ca 50% överrisk för kranskärlssjukdom vid exponering för arbetsstress.

29

30 Arbetsstress och psykisk ohälsa (ångest, depression, suicid) Meta-analys av Stansfeld prospektiva studier Resultat: Särskilt en anspänd arbetssituation (höga krav och liten kontroll) eller en kombination av hög ansträngning och liten belöning innebar ökad risk för mental sjukdom (ca 80% överrisk). Lågt socialt stöd på arbetet och otrygg anställning medförde också viss ökad risk.

31 Kränkande särbehandling Finsk studie, prospektiv design Kivimäki, Occup Environ Med 2003;60: Syfte undersöka om mobbing är en risk faktor för framtida hjärtkärlsjukdom och depression Enkät till anställda på finska sjukhus 5432 (4831 kvinnor och 601 män) besvarade enkät år 1998 och 2000

32 Kränkande särbehandling Mobbing på arbetsplatsen definierades som: När någon upplever att han eller hon» utsätts för social isolering eller utestängning» nedvärderas vad gäller arbetsinsatsen» hotas» utsätts för negativa omdömen eller andra negativa beteenden som är avsedda att skada Förekomst av mobbing: 5% 1998, 6% 2000

33 Samband mellan mobbing och insjuknande i hjärt- kärlsjukdom respektive depression Upplevd mobbing Antal Risk för hjärtkärlsjukdom* (286 fall) Inte vid något tillfälle Konfidensintervall (95%) Vid ett tillfälle Vid båda tillfällena Upplevd mobbing Antal Risk för depression* (214 fall) Inte vid något tillfälle Konfidensintervall (95%) Vid ett tillfälle Vid båda tillfällena Hjärtkärlsjukdom bestod av hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke eller högt blodtryck. *Riskerna justerades för kön, ålderskategori och inkomst.

34 Arbetsmiljöns betydelse för hjärtkärlsjukdomar 2015

35 - Personer som har gott medmänskligt stöd i arbetsmiljön, möjlighet till kontroll över det egna arbetet eller som behandlas rättvist har mindre sömnstörningar än andra. - Personer som har höga arbetskrav, psykiskt ansträngande arbete eller utsätts för mobbning på arbetsplatsen har mer sömnstörningar än andra. Även de som har en situation där belöningen (t ex lönen eller omgivningens uppskattning) är låg eller inte står i proportion till ansträngningen har mer sömnstörningar. - Personer som arbetar skift har mer sömnstörningar. Samband mellan skift och sömnstörningar visar sig även i minskad förekomst av sömnstörningar för dem som slutar arbeta skift.

36 Symtom på depression är vanligare vid. - En spänd arbetssituation, dvs höga krav och liten möjlighet att påverka - Lågt stöd i arbetsmiljön - Mobbing och konflikter - Liten belöning i förhållande till ansträngning - Otrygg anställning

37 Symtom på utmattningssyndrom är vanligare vid. - Bristfälligt stöd i arbetsmiljön - Liten belöning i förhållande till ansträngning - Otrygg anställning

38 Friskfaktorer Mindre besvär av depression och utmattningssyndrom vid goda möjligheter till kontroll och upplevd rättvisa på arbetet.

39 Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad symtom på depression och symtom på utmattningssyndrom!

40

41

42 Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se Arbetsmiljön skördar offer varje år Publicerat Varje år dör mellan 60 och 70 personer på jobbet. Men det är inte hela sanningen.. Arbetslivet fortsätter att skörda offer många år efter att den anställde har slutat jobba. I själva verket dör drygt personer av arbetsrelaterade sjukdomar varje år. Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Rapport 2010:3. Arbetsmiljöverket,

43 Orsaker till arbetsrelaterade dödsfall, år cancer lung- och luftvägssjukdom hjärtinfarkt kvinnor män

44 Död i arbetsrelaterad hjärtinfarkt

45 Hälsofrämjande faktorer på arbetet Rimliga krav med möjlighet till anpassning och hjälp att prioritera Tydliga arbetsuppgifter, mål och rutiner God kommunikation, öppet klimat, stöd från ledningen Möjlighet till utveckling, bekräftelse, delaktighet Rättvisa och jämlikhet Ett välfungerande i verksamheten integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete

46 Friskfaktorer Hälsa och Framtid ammuppsala_rapport1_2013.pdf Närvarande ledarskap Positiv inställning till kompetensutveckling Bra kommunikation Möjlighet att byta arbetsuppgifter Chefen prioriterar när det är för mycket att göra Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete

47

48

49 Hur gör man i praktiken..? Prevent Arbetsmiljöverket Institutet för stressmedicin stressmedicin Metodicum

50 OSHA Europeiska Arbetsmiljöbyrån En god arbetsmiljö är en god affär

51 AHA-studien Arbete och hälsa i process och verkstadsindustri Syfte Finna effektiva metoder för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro inom industrin Finna metoder för att mäta produktivitetsförändringar i relation till investering i de anställdas hälsa Ca 4000 anställda på fyra företag (Sandvik, StoraEnso, Södra, Volvo). Startade år 2000, 3-års uppföljning. Arbetskraftsindex och produktivitet beräknades. Konklusion Satsningar på förbättrad hälsa och arbetsförmåga hos de anställda är ett långsiktigt sätt att öka företagets produktivitet. Det behövs upprepade interventioner och kontinuitet.

52 Samband psykosocial arbetsmiljö, hälsa och produktivitet Indikatorer på friska arbetsplatser Rapport från IFAU, Jensen I 2012 Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Vingård E, Lindberg P. Rapport 2012:7. Arbetsmiljöverket Kunskapsläget är ofärdigt, men inte ostabilt

53 Positiv psykologi i arbetslivet

54 Sammanfattning Hur skapar vi friska arbetsplatser? Avsätt tid för hälsofrämjande systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuitet, integrerat i den vanliga verksamhet Utveckla ledarskapet och medarbetarskapet Utveckla samarbetet mellan HR och FHV Använd vetenskapligt utprovade verktyg

55 TACK!

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Monica Kaltenbrunner Nyqvist Juni 2009 Examensarbete,

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

Organisatoriska orsaker till stressproblematik

Organisatoriska orsaker till stressproblematik Organisatoriska orsaker till stressproblematik Stressinterventionsprojekt vid en teamorganiserad produktutvecklingsavdelning i ett globalt verkstadsindustriföretag Författare: Emelie Lander, KTH Christine

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Handledare: Robert Wålinder, AMM Uppsala Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Vilka tänkbara orsakssamband som leder till den anställdes mentala ohälsa? Agata Erlandsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15

Läs mer

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hälsa och säkerhet i arbetet Arbetsrelaterad stress Livets krydda eller ett spel med livet som insats? Hälsa och säkerhet i arbetet Sysselsättning socialpolitik Sammanfattning Europeiska kommissionen Arbetsrelaterad stress Livets

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning. Seminarium 10 november 2005

Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning. Seminarium 10 november 2005 FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning Seminarium 10 november 2005 Medverkande: professor Torbjörn Åkerstedt, Institutet för Psykosocial Medicin och docent Aleksander

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004

Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004 Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004 Rapport från Yrkesmedicin YM /05 Kristina Claesson Lars-Gunnar Gunnarsson Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

Obalans i livet Patienters upplevelse av stressrelaterad ohälsa

Obalans i livet Patienters upplevelse av stressrelaterad ohälsa EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:36 Obalans i livet Patienters upplevelse av stressrelaterad ohälsa Carina Brännerud Marita

Läs mer

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Marie Söderström Kerstin Jeding Mirjam Ekstedt Göran Kecklund Torbjörn Åkerstedt Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett

Läs mer