Dialog Unga Lycksele 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog Unga Lycksele 2010/2011"

Transkript

1 Dialog Unga Lycksele /2011 1

2 INNEHÅLL 3 Inledning 4 LUPP 5 Sammanfattning 6 Politik och inflytande 8 Fritid 12 Skola 16 Trygghet och hälsa 19 Framtid 25 Förslag från ungdomskonferensen 2

3 INLEDNING genomfördes Lyckseles tredje Lupp-enkät. Resultaten blir alltmer intressanta när det vartefter finns möjligheter att jämföra resultaten över tid. Ett stort framsteg jämfört med första omgången är möjligheten för var och en att utifrån egna variabler ta fram olika enkätresultat direkt på webben. Det har också blivit lättare att jämföra resultaten mellan de olika kommuner som genomfört enkäten. Analyserna i denna slutrapport har utförts av Bo-Anders Johansson vid kommunens fritidsenhet. Lupp-resultaten har presenterats och diskuterats på en ungdomskonferens i februari 2011 med totalt 156 deltagare. Av dessa var 94 ungdomar från gymnasiet, högstadiet, eller i arbetsmarknadsåtgärd. Övriga var politiker, föreningsfolk och representanter för olika förvaltningar och myndigheter ( vuxensamhället ). De synpunkter som har kommit fram behandlas i de olika nämnderna och redovisas till elevråden vid årsskiftet 2011/2012. Denna dialogmodell har utvecklats med inspiration från Umeå: Dialog Unga Lycksele genomförs vartannat år under en årscykel som börjar på senhösten och som slutar på senhösten. Dialogmodellen förutsätter engagemang och närvaro av chefstjänstemän och nämndspresidier på ungdomskonferens och på SVARA-konferens. 1. TYCKA Lycksele kommun anmäler vartannat år deltagande i Ungdomsstyrelsens Lupp-enkät. 2. LYSSNA Ungdomskonferenser genomförs som tidigare. Där redovisas ungdomarnas synpunkter i Lupp och där får de möjligheter att direkt lämna sina synpunkter till politiker och tjänstemän. 3. GÖRA Efter ungdomskonferensen får kommunens nämnder och styrelser i uppdrag att inarbeta möjliga förslag i budget och verksamhetsplaner och/eller att formulera svar på förslagen. 4. SVARA Elevråden och ansvariga politiker inbjuds till en informationsdag under hösten. Där informeras ungdomarna, via skolornas elevråd, om vad som hänt med ungdomarnas förslag och där ges i förekommande fall förklaringar från politikerna till varför vissa av förslagen inte gått att genomföra. Demokratigruppen utgör styrgrupp för dialogen. Marika Lindgren Kommunfullmäktiges demokratigrupp 3

4 LUPP Undersökningen i Lycksele riktade sig till högstadiets årskurs 8 och 9, gymnasiets elever i årskurs 2 och 3 samt via brevutskick till åringar. Totalt 584 svar av möjliga 1812 unga Lyckselebor. Svarsfrekvensen blev 70 % för högstadiet, 32 % för gymnasiet och 24 % för åringarna. Förklaringen till den lägre frekvensen på gymnasiet är framför allt generationsskifte i ledningen, vilket innebar svårigheter att föra ut budskapet i organisationen. För åringarna skickades ett brev ut till samtliga personer med en uppmaning att gå in på webben för att besvara enkäten. Efter några veckor skickades ett påminnelsebrev. Bland de som svarade utlottades 40 trisslotter. Vi kan konstatera att svarsfrekvensen för den gruppen blev för låg för att man egentligen ska kunna dra några generella slutsatser. Samtidigt kan man konstatera att respondenternas sammansättning i många avseenden överensstämmer med målgruppen i stort. Vi har valt att redovisa resultaten, även om enskilda resultat säkert kan ifrågasättas på grund av den låga svarsfrekvensen. I några fall har vi i rapporten också ifrågasatt resultaten med hänvisning till den låga svarsfrekvensen. 4

5 SAMMANFATTNING Generellt och mycket kortfattat kan man konstatera att utvecklingen på de allra flesta håll är positiv i förhållande till den enkät som genomfördes. Ungdomarna ser mera positivt på framtiden, upplever ett ökat inflytande och en ökad respekt i skolan, känner trygghet på orten, använder mindre alkohol, upplever sin egen hälsa vara bättre och blir alltmera intresserade av politik. Det finns dock tendenser till en ökad uppdelning mellan de som har det bra och de som har det sämre. Andelen som anser att situationen i skolan har försämrats har ökat, något fler tycker att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier är ett problem. På gymnasiet en ökning från 2,4 % till 7,7 %. Andelen högstadieelever som tycker att främlingsfientlighet är ett problem har mer än fördubblats (från 3,9 % till 8,3 %). Andelen som ser mycket negativt på sin framtid har mer än fördubblats. Fler killar dricker sig berusade varje dag. Och i Lycksele finns minst att göra på fritiden i hela Sverige. Trots ett objektivt sett omfattande utbud för stadens storlek. 5

6 POLITIK OCH INFLYTANDE Jag vill kunna vara med och påverka sådant som jag tycker är viktigt. Om jag har något som jag vill påverka vill jag kunna ha möjlighet att framföra mina åsikter Om jag vore politiker De viktigaste satsningarna för högstadieungdomarna var 1. Skolan/Arbeten för unga 2. Idrottsanläggningar 3. Bostäder för unga 4. Fritidsaktiviteter/Sjukvård De viktigaste satsningarna för gymnasieungdomarna var 1. Arbeten för unga (53 %) 2. Bostäder för unga Skola Fritidsaktiviteter 5. Sjukvård De viktigaste satsningarna för åringarna var 1. Arbeten för unga (65 %) 2. Sjukvård 3. Äldreomsorg Skola Bostäder för unga I förhållande till tidigare enkäter har arbeten för unga och en bra äldreomsorg ökat i betydelse; Jag skulle vilja göra så att äldrevården fick mera pengar. Som det är nu får dom äldre inte ens gå ut en gång i veckan. Det är rent av skamligt! Tjejerna betonar ställen för unga att träffas, ungas psykiska hälsa och kollektivtrafik medan killarna i högre grad lägger vikt vid idrottsanläggningar och fritidsaktiviteter. Intresset för politik fortsätter att öka. Fler och fler vill själva träffa politiker. 6

7 Mycket eller ganska intresserad av politik Mycket eller ganska intresserad av samhällsfrågor högstadiet gymnasiet år 0 högstadiet gymnasiet år 45% 4 Jag skulle själv vilja träffa politiker 35% 3 25% 15% % högstadiet gymnasiet år 7

8 FRITID Av alla som genomfört LUPP finns det minst att göra i Lycksele. Frågan var Hur mycket av det du är intresserad av finns det att göra på fritiden. Lycksele har störst andel som svarat lite eller ingenting på den frågan. Lite eller inget att göra på fritiden 45% Botkyrka: invånare Alvesta: invånare Ale: invånare Dals Ed: invånare Lycksele: invånare Tingsryd: invånare Nordanstig: invånare 4 35% 3 25% Närmare hälften av Sveriges kommuner har genomfört Lupp. 15% Lägsta andelen Lite eller inget att göra : Växjö 9,0 %. 5% Högsta andelen Lite eller inget att göra : Lycksele 42 %. Botkyrka Alvesta Ale Dals Ed Lycksele Tingsryd Nordanstig 8

9 Lite eller inget att göra på fritiden. Uppdelat i kön och åldrar Killar högstadiet Killar gymnasiet Killar år Tjejer högstadiet Tjejer gymnasiet Tjejer år

10 Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är tjej? Ja Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är kille? Ja 3 18% 25% 16% 14% 15% 12% 8% 6% 5% 4% 2% högstadiet gymnasiet år högstadiet gymnasiet år Resultaten tyder alltså på att det är killarna på gymnasiet som i ökande grad anser att de inte kan göra vad de vill på grund av att de är killar. Resultatet kan ha att göra med den låga svarsfrekvensen på gymnasiet, på någon samlad reaktion hos killarna på jämställdhetsdebatten eller på att det finns killar som faktiskt känner sig fångna i förväntningarna på vad en man ska göra. I reella procenttal är det annars som förväntat tjejerna som känner större hinder mot att kunna utöva sina intressen. På högstadiet är det fler tjejer som känner sig hindrade nu jämfört med, medan andelen minskar på gymnasiet och bland åringar. 10

11 I Lycksele fattas en verksamhet som enbart fokuserar på att skapa nya kontakter, nya vänner Bland förslag på ställen och aktiviteter dominerar varje år önskan om kvällsöppna caféer. Några nämner Aktiviteten i Storuman som ett föredöme. Är det en samlingspunkt för samtliga ungdomar med många aktiviteter för många olika grupper som saknas i Lycksele? Andra återkommande förslag är fler affärer och en galleria. Bland de yngre (högstadiet) ligger önskan om fler discon högt på listan. Särskilt tjejerna anser att det finns för lite att göra på fritiden. Någon skriver: Tjejerna ska ha samma rätt och respekt som killar, vi får alltid de sämsta träningstiderna. Det finns förslag på många olika investeringar; en inomhushall för fotboll, en bättre ishall, skatehall/skatepark, äventyrsbanor, paintball, äventyrsbad på vintern, ett större ridhus osv. Flera menar också att man skulle kunnat använda pengar till aktiviteter och anläggningar istället för till stenen på torget och vedhögen vid rondellen. Gratis speltid på idrottshallarna, mer fria åktider på ishallen och större snowboardhopp i slalombacken Bocksliden är några förslag i enkäten. Många tycker också att det ska finnas discon på helgerna och bättre fritidsgårdar med fler aktiviteter. Ungdomar ute i byarna vill dels ha fler aktiviteter i byarna men också bättre bussförbindelser under kvällar och helger in till stan. Vad jag önskar ska finnas i lycksele påverkar inte mig så mycket eftersom jag bor så pass utanför och inte har chans att ta mig ner till stan. 11

12 SKOLA Min Skola är den sämsta i hela Sverige. Kom på ett oanmält besök, dom bryter mot varje lag i sverige man kan för deras egna fördel!!!!! Kom och hjälp oss. högstadieelev Högstadiet En tendens som hållit i sig i enkäterna som genomförts sedan 2003 är att eleverna och deras inflytande tas på större allvar och att den allmänna situationen på skolan blir bättre. Fler än vet vilket inflytande eleverna har. Fler tycker att skolan agerar vid kränkningar och att elever och lärare bemöter varann med respekt. Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Men något fler tycker att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier är ett problem. Andelen som tycker att främlingsfientlighet är ett problem har fördubblats. Samtidigt som fler tycker att dessa problem har blivit bättre. Fler tycker att det är bra stämning i skolan och fler tycker att det inte är bra stämning. Uppfattningen om skolan har alltså polariserats, antingen tycker man si eller så. Liksom tidigare år har flera uppgett att man vill påverka skolmaten. För två år sedan bestämde kultur- och utbildningsnämnden att förbättra elevinflytandet över skolmatsedeln. 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 12

13 Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 5 45% 4 35% 5 45% 4 35% 3 25% 3 25% 15% 15% 5% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 5 45% 4 Det är bra stämning på skolan 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 13

14 Gymnasiet 5 45% 4 35% Det är bra stämning på skolan 3 25% 15% Det är på gymnasiet vi kan se de största förbättringarna, även om polariseringen finns även här. Eleverna anser att de i högre grad får vara med och bestämma över schema, regler mm än. Fler är uppmuntrade att medverka i klassråd/elevråd. Fler tycker att elevrådet tas på allvar. Fler är upplysta om vilket inflytande eleverna har. Fler tycker att det är bra stämning på skolan. Fler tycker att lärare och elever bemöter varann med respekt. 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 14

15 Mobbning är ett problem i skolan. Stämmer mycket bra Men fler tycker också att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier och främlingsfientlighet är ett problem. 5 45% 4 Värmen på Tannbergsskolan har återigen kommit upp som en fråga trots att den frågan har behandlats i tidigare ungdomskonferenser. 35% 3 25% 15% Ett förslag som framförts i enkäten är att eleverna bör få sätta betyg på lärarna. 5% tjejer killar Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan % 45% % 35% 3 25% 3 25% 15% 15% 5% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 15

16 Trygghet och hälsa Varje vecka eller oftare har jag följande besvär. Högstadiet Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Det saknas ett hus där dom som har det svårt hemma kan vara. T ex fara dit och sova/ prata ut med andra lika. Framför allt tjejerna betonar också ungas psykiska hälsa som en viktig politisk fråga tjej Kvinna kille Man Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk En mycket stor del av tjejerna på högstadiet sover dåligt och känner sig stressade varje vecka. Bland de frågor ungdomarna skulle prioritera om de vore politiker har också sjukvård och äldreomsorg seglat upp som mycket viktigare än vid tidigare enkäter Tjej Kille 16

17 Varje vecka eller oftare har jag följande besvär. Gymnasiet tjej kille sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Fortfarande är det tjejerna som mår sämst. Även om situationen närmast verkar ha förbättrats marginellt sedan förra enkäten är situationen fortfarande värst för gymnasietjejerna. En majoritet känner sig stressade och är trötta på dagarna. Mellan hälften och var tredje tjej har huvudvärk, sömnsvårigheter eller ont i magen någon gång under veckan sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Ändå är det fler tjejer nu som uppger att de upplever sin hälsa som mycket bra jämfört med. tjej kille 17

18 Varje vecka eller oftare har jag följande besvär år Kvinna Man Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk När det gäller hur ofta unga dricker alkohol är det fler som aldrig dricker sig berusade, men det är också fler killar som dricker varje vecka eller varje dag. Bilden är likadan på högstadiet även om frekvensen är annorlunda. Färre och färre ungdomar rör sig så att de blir andfådda eller svettas. I tidningen rapporteras om att konditionen för unga försämrats mycket de senaste tjugo åren. Lyckseleungdomarna var tryggare än genomsnittet av alla kommuner. Otryggheten verkar sedan dess ha ökat på högstadiet. På rasterna är fler högstadieungdomar otrygga än i Uddevalla och i Botkyrka Kvinna Man 18

19 Arbete och framtid Mer framåtanda och stolthet i Lycksele! se möjligheterna! Våga satsa! Över 50 % av gymnasieungdomarna och 65 % av åringar säger att den fråga de skulle prioritera högst om de själva vore politiker är arbete åt unga. Frågan har blivit avsevärt mycket viktigare för unga i den senaste enkäten. Det är alltså en fråga som bekymrar unga. Fler extrajobb förutom i restaurangbranschen efterfrågas liksom givande praktikplatser. Okvalificerade får jobb i vården före de utbildade, därför lönar det sig inte med utbildning. Arbetsförmedlingen fungerar inte ens i närheten av bra. Frågan om bostäder till unga har också ökat markant i betydelse. Tydligen är det brist på lämpliga lägenheter till rätt priser för unga. 19

20 Kommer du att flytta från Lycksele? Gymnasiet En majoritet av gymnasieungdomarna räknar med att flytta från Lycksele. Däremot är det inte tydligt om andelen minskar eller ökar över tid. Den trend man kan utläsa är snarast att allt fler inte vet huruvida de kommer att flytta från Lycksele eller inte. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ja nej vet ej 0, tjej kille tjej kille tjej kille Kommer du att flytta från Lycksele? år 50, Bland åringarna är det en tydlig trend att fler vet att de kommer att bli kvar i Lycksele, samtidigt som andelen som inte vet också ökar. Om det nu skulle bli så att man flyttar är det i första hand jobb som skulle få killarna att flytta tillbaka. Tjejerna skulle flytta tillbaka på grund av närheten till släkt och vänner. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, tjej kille tjej kille ja nej vet ej 20

21 Hur ser du på framtiden? år 35, Liksom vid förra enkäten är de äldre tjejerna år mera positiva till framtiden än killarna i motsvarande ålder. 30, 25, 20, 15, 10, mycket positiv varken eller mycket negativ 5, 0, tjej tjej kille kille 21

22 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Högstadiet, tjejer 4 35% Bland tjejerna på högstadiet har andelen som är mycket positiva till sin framtid ökat betydligt. Samtidigt har tyvärr andelen mycket negativa mer än fördubblats. 3 25% 15% 5% Mycket positiv Varken eller Mycket negativ Högstadiet, killar 6 Utvecklingen för killarna skiljer sig inte från tjejernas Mycket positiv Varken eller Mycket negativ 22

23 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Nuvarande sysselsättning? Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ går gymnasiet högskola komvux folkhögskola föräldraledig arbetslös arb.markn.åtgärd deltid heltid 23

24 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Nuvarande sysselsättning? Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ gymnasiet högskola komvux folkhögskola föräldraledig arbetslös arb.markn.åtgärd deltid heltid Negativa Mest negativa till sin egen framtid vid båda undersökningstillfällen är de som finns i arbetsmarknadsåtgärd och de som är arbetslösa. Positiva Mest positiva till sin egen framtid båda undersökningsåren är de som går utbildningar (högskola, folkhögskola, komvux), de som arbetar heltid och de som är föräldralediga. 24

25 Förslag från Ungdomskonferensen 10 februari 2011 till de kommunala nämnderna. Servicenämnden Inrätta ett ungdomskort med förmåner för att få fler att nyttja fritidsutbudet. Anordna prova på aktiviteter typ Sportscamp. Anordna megadisco för hela länet. Ungdomar kan vara med och jobba på arrangemangen. Ordna discobussar. Fler (drogfria) arrangemang på helgerna. Lördagsöppet på fritidsgårdarna. En multihall för fotboll och hockey. Äventyrsbanor, paintball. Skateramp. Äventyrsbad. Nattbad på simhallen fredag natt kl Förbättra miljön på simhallen med mer aktiviteter. Klättervägg över bassängen. Trampolin m m. Utökade tider och fria bad. Gratis speltid i idrottshallarna. Idrottsaktiviteter som inte kostar. Ordna motorgård/mekgarage. Sportlovet: fler prova på - aktiviteter. Skotercross, extremsporter, fallskärm m m. Bowling: prova på. Discobowling, neonljus, musik m m. Servicenämnden och Kultur- och utbildningsnämnden tillsammans Starta ett nätverk för alla organisationer/föreningar som har aktiviteter/arrangemang för ungdomar. Utveckla samverkan. Ta initiativ till en egen sida för ungdomsarrangemang i Annonsbladet. Utveckla samarbetet mellan fritidsgårdar och gymnasiets jakt och fiskelinje för att anordna jaktoch fiskearrangemang. Gymnasieelever kan vara guider för yngre. En mötesplats för alla åldrar och intressen utveckla kulturbacken /MB. Socialnämnden/Folkhälsorådet (Navet) Bättre samverkan mellan olika aktörer. Inbjud vuxna till attitydförändrande föreläsning. Ändra attityder kring droganvändandet. Stärk den egna självkänslan, stötta de som inte dricker. 25

26 Kultur- och utbildningsnämnden Duschar och omklädningsrum bättre anpassade för tjejer. Bjud in föreningar till skolan så att unga får veta mera om vilka aktiviteter som finns och möjligheter att prova på. Ämnet idrott bör finnas i alla läsår. Inför studerandekort för idrottsaktiviteter. Elevråden behöver mera stöd och status för att intressera fler, t ex killar. Skolmaten: finns det möjligheter till omfördelningar av medel? Prova nya metoder för utvärdering av skolmaten, t ex enkäter via skolnätverket. Eleverna bör få lämna omdöme om undervisningsmaterialets kvalité. Ett urval av elever (eller elevrådet?) genomför terminsutvärderingar av lärarinsatserna. Åtgärda värmen på Tannbergsskolan. Fler vuxna på skolan. Manliga förebilder saknas på högstadiet. Alla vuxna på skolan ska reagera vid kränkande behandling. Anordna anonym chat on line för unga (via skolhälsan?) Mer information om attityder och mobbning i skolan. Arbetsmiljön i skolan är ett skäl att tjejer inte äter lunch. De känner stress, har huvudvärk och ont i magen. Åtgärder i samråd med elevrådet? SALUT-projektet bör uppmärksamma detta. Anordna skolfrukost vissa tider. Längre raster. Informera om kostens betydelse. Också här inom ramen för SALUT-projektet. Stärk den egna självkänslan, stötta de som inte dricker. Mer studiebesök till företag och besök av företag på skolorna. Branschinriktade praktikdagar inom t ex vård. Bevaka och stärk SYO-kompetensen på skolorna. Inför praktik för teoretiska linjer. Bättre handledning. Kommunstyrelsen Bättre bussförbindelser till och från centrum från byarna på kvällar och helger. T ex en minibuss. Discobussar och bussar till sportanläggningar osv. Fler billiga mindre lägenheter. En mötesplats för alla åldrar och intressen utveckla kulturbacken /MB. 26

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

ALE KOMMUN. Hur é läget? Lupp -07 har tagit pulsen på unga i Ale kommun

ALE KOMMUN. Hur é läget? Lupp -07 har tagit pulsen på unga i Ale kommun ALE KOMMUN Hur é läget? Lupp -07 har tagit pulsen på unga i Ale kommun Aleungdomar uppmanar: Ta enkäten på allvar Dunia Al-hashimi, 18, och Gillis Nielsen, 16, är goda föredömen för ungdomsinflytande i

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas TANUMS KOMMUN LUPP i Tanum Rapport om LUPPenkäten 2011 Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas Innehåll INLEDNING... 2 OM UNDERSÖKNINGEN... 2 OM KOMMUNEN... 3 RAPPORTENS RESULTAT... 5 FRITID... 5 SKOLA... 11

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad LUNK 2014 Lunds ungdomsenkät Resultat och slutsatser Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad Inger Aldrin Barn- och skolförvaltning Lund Öster Tor Ohlsson Anna Sigurgeirsdóttir Kultur-

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Trollhättan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Så här tycker 22% av unga mellan 19-25 år bosatta i Trollhättan! Rapport från Luppenkät 14 unga 19-25 år INNEHÅLL 4 Bakgrundsfaktorer

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Ung i Härnösand Resultat av LUPP-undersökningen 2006 Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Anette Gustafsson Samhällsförvaltningen Härnösands Kommun Förord Under oktober månad 2006 genomförde

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

OM NI FRÅGAR OSS. Unga under LUPP i Uddevalla kommun. Rapport LUPP 2013 Uddevalla kommun

OM NI FRÅGAR OSS. Unga under LUPP i Uddevalla kommun. Rapport LUPP 2013 Uddevalla kommun OM NI FRÅGAR OSS Unga under LUPP i Uddevalla kommun Rapport LUPP 2013 Uddevalla kommun Rapport LUPP 2013 2 (58) Kommunen genomförde LUPP 2013 inom ramen för EU-projektet "Engagera Mera som Uddevalla kommun

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor...

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor... Sundsvalls ungdomars syn på ungdomspolitikens områden genom LUPP-enkäten 2009 1 Innehåll Förord... 4 1 Bakgrund... 5 Metod... 5 Vilka har svarat på enkäterna?... 6 2 Hur är det i skolan?... 7 Några kvalitetsaspekter

Läs mer