Dialog Unga Lycksele 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog Unga Lycksele 2010/2011"

Transkript

1 Dialog Unga Lycksele /2011 1

2 INNEHÅLL 3 Inledning 4 LUPP 5 Sammanfattning 6 Politik och inflytande 8 Fritid 12 Skola 16 Trygghet och hälsa 19 Framtid 25 Förslag från ungdomskonferensen 2

3 INLEDNING genomfördes Lyckseles tredje Lupp-enkät. Resultaten blir alltmer intressanta när det vartefter finns möjligheter att jämföra resultaten över tid. Ett stort framsteg jämfört med första omgången är möjligheten för var och en att utifrån egna variabler ta fram olika enkätresultat direkt på webben. Det har också blivit lättare att jämföra resultaten mellan de olika kommuner som genomfört enkäten. Analyserna i denna slutrapport har utförts av Bo-Anders Johansson vid kommunens fritidsenhet. Lupp-resultaten har presenterats och diskuterats på en ungdomskonferens i februari 2011 med totalt 156 deltagare. Av dessa var 94 ungdomar från gymnasiet, högstadiet, eller i arbetsmarknadsåtgärd. Övriga var politiker, föreningsfolk och representanter för olika förvaltningar och myndigheter ( vuxensamhället ). De synpunkter som har kommit fram behandlas i de olika nämnderna och redovisas till elevråden vid årsskiftet 2011/2012. Denna dialogmodell har utvecklats med inspiration från Umeå: Dialog Unga Lycksele genomförs vartannat år under en årscykel som börjar på senhösten och som slutar på senhösten. Dialogmodellen förutsätter engagemang och närvaro av chefstjänstemän och nämndspresidier på ungdomskonferens och på SVARA-konferens. 1. TYCKA Lycksele kommun anmäler vartannat år deltagande i Ungdomsstyrelsens Lupp-enkät. 2. LYSSNA Ungdomskonferenser genomförs som tidigare. Där redovisas ungdomarnas synpunkter i Lupp och där får de möjligheter att direkt lämna sina synpunkter till politiker och tjänstemän. 3. GÖRA Efter ungdomskonferensen får kommunens nämnder och styrelser i uppdrag att inarbeta möjliga förslag i budget och verksamhetsplaner och/eller att formulera svar på förslagen. 4. SVARA Elevråden och ansvariga politiker inbjuds till en informationsdag under hösten. Där informeras ungdomarna, via skolornas elevråd, om vad som hänt med ungdomarnas förslag och där ges i förekommande fall förklaringar från politikerna till varför vissa av förslagen inte gått att genomföra. Demokratigruppen utgör styrgrupp för dialogen. Marika Lindgren Kommunfullmäktiges demokratigrupp 3

4 LUPP Undersökningen i Lycksele riktade sig till högstadiets årskurs 8 och 9, gymnasiets elever i årskurs 2 och 3 samt via brevutskick till åringar. Totalt 584 svar av möjliga 1812 unga Lyckselebor. Svarsfrekvensen blev 70 % för högstadiet, 32 % för gymnasiet och 24 % för åringarna. Förklaringen till den lägre frekvensen på gymnasiet är framför allt generationsskifte i ledningen, vilket innebar svårigheter att föra ut budskapet i organisationen. För åringarna skickades ett brev ut till samtliga personer med en uppmaning att gå in på webben för att besvara enkäten. Efter några veckor skickades ett påminnelsebrev. Bland de som svarade utlottades 40 trisslotter. Vi kan konstatera att svarsfrekvensen för den gruppen blev för låg för att man egentligen ska kunna dra några generella slutsatser. Samtidigt kan man konstatera att respondenternas sammansättning i många avseenden överensstämmer med målgruppen i stort. Vi har valt att redovisa resultaten, även om enskilda resultat säkert kan ifrågasättas på grund av den låga svarsfrekvensen. I några fall har vi i rapporten också ifrågasatt resultaten med hänvisning till den låga svarsfrekvensen. 4

5 SAMMANFATTNING Generellt och mycket kortfattat kan man konstatera att utvecklingen på de allra flesta håll är positiv i förhållande till den enkät som genomfördes. Ungdomarna ser mera positivt på framtiden, upplever ett ökat inflytande och en ökad respekt i skolan, känner trygghet på orten, använder mindre alkohol, upplever sin egen hälsa vara bättre och blir alltmera intresserade av politik. Det finns dock tendenser till en ökad uppdelning mellan de som har det bra och de som har det sämre. Andelen som anser att situationen i skolan har försämrats har ökat, något fler tycker att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier är ett problem. På gymnasiet en ökning från 2,4 % till 7,7 %. Andelen högstadieelever som tycker att främlingsfientlighet är ett problem har mer än fördubblats (från 3,9 % till 8,3 %). Andelen som ser mycket negativt på sin framtid har mer än fördubblats. Fler killar dricker sig berusade varje dag. Och i Lycksele finns minst att göra på fritiden i hela Sverige. Trots ett objektivt sett omfattande utbud för stadens storlek. 5

6 POLITIK OCH INFLYTANDE Jag vill kunna vara med och påverka sådant som jag tycker är viktigt. Om jag har något som jag vill påverka vill jag kunna ha möjlighet att framföra mina åsikter Om jag vore politiker De viktigaste satsningarna för högstadieungdomarna var 1. Skolan/Arbeten för unga 2. Idrottsanläggningar 3. Bostäder för unga 4. Fritidsaktiviteter/Sjukvård De viktigaste satsningarna för gymnasieungdomarna var 1. Arbeten för unga (53 %) 2. Bostäder för unga Skola Fritidsaktiviteter 5. Sjukvård De viktigaste satsningarna för åringarna var 1. Arbeten för unga (65 %) 2. Sjukvård 3. Äldreomsorg Skola Bostäder för unga I förhållande till tidigare enkäter har arbeten för unga och en bra äldreomsorg ökat i betydelse; Jag skulle vilja göra så att äldrevården fick mera pengar. Som det är nu får dom äldre inte ens gå ut en gång i veckan. Det är rent av skamligt! Tjejerna betonar ställen för unga att träffas, ungas psykiska hälsa och kollektivtrafik medan killarna i högre grad lägger vikt vid idrottsanläggningar och fritidsaktiviteter. Intresset för politik fortsätter att öka. Fler och fler vill själva träffa politiker. 6

7 Mycket eller ganska intresserad av politik Mycket eller ganska intresserad av samhällsfrågor högstadiet gymnasiet år 0 högstadiet gymnasiet år 45% 4 Jag skulle själv vilja träffa politiker 35% 3 25% 15% % högstadiet gymnasiet år 7

8 FRITID Av alla som genomfört LUPP finns det minst att göra i Lycksele. Frågan var Hur mycket av det du är intresserad av finns det att göra på fritiden. Lycksele har störst andel som svarat lite eller ingenting på den frågan. Lite eller inget att göra på fritiden 45% Botkyrka: invånare Alvesta: invånare Ale: invånare Dals Ed: invånare Lycksele: invånare Tingsryd: invånare Nordanstig: invånare 4 35% 3 25% Närmare hälften av Sveriges kommuner har genomfört Lupp. 15% Lägsta andelen Lite eller inget att göra : Växjö 9,0 %. 5% Högsta andelen Lite eller inget att göra : Lycksele 42 %. Botkyrka Alvesta Ale Dals Ed Lycksele Tingsryd Nordanstig 8

9 Lite eller inget att göra på fritiden. Uppdelat i kön och åldrar Killar högstadiet Killar gymnasiet Killar år Tjejer högstadiet Tjejer gymnasiet Tjejer år

10 Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är tjej? Ja Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör på grund av att du är kille? Ja 3 18% 25% 16% 14% 15% 12% 8% 6% 5% 4% 2% högstadiet gymnasiet år högstadiet gymnasiet år Resultaten tyder alltså på att det är killarna på gymnasiet som i ökande grad anser att de inte kan göra vad de vill på grund av att de är killar. Resultatet kan ha att göra med den låga svarsfrekvensen på gymnasiet, på någon samlad reaktion hos killarna på jämställdhetsdebatten eller på att det finns killar som faktiskt känner sig fångna i förväntningarna på vad en man ska göra. I reella procenttal är det annars som förväntat tjejerna som känner större hinder mot att kunna utöva sina intressen. På högstadiet är det fler tjejer som känner sig hindrade nu jämfört med, medan andelen minskar på gymnasiet och bland åringar. 10

11 I Lycksele fattas en verksamhet som enbart fokuserar på att skapa nya kontakter, nya vänner Bland förslag på ställen och aktiviteter dominerar varje år önskan om kvällsöppna caféer. Några nämner Aktiviteten i Storuman som ett föredöme. Är det en samlingspunkt för samtliga ungdomar med många aktiviteter för många olika grupper som saknas i Lycksele? Andra återkommande förslag är fler affärer och en galleria. Bland de yngre (högstadiet) ligger önskan om fler discon högt på listan. Särskilt tjejerna anser att det finns för lite att göra på fritiden. Någon skriver: Tjejerna ska ha samma rätt och respekt som killar, vi får alltid de sämsta träningstiderna. Det finns förslag på många olika investeringar; en inomhushall för fotboll, en bättre ishall, skatehall/skatepark, äventyrsbanor, paintball, äventyrsbad på vintern, ett större ridhus osv. Flera menar också att man skulle kunnat använda pengar till aktiviteter och anläggningar istället för till stenen på torget och vedhögen vid rondellen. Gratis speltid på idrottshallarna, mer fria åktider på ishallen och större snowboardhopp i slalombacken Bocksliden är några förslag i enkäten. Många tycker också att det ska finnas discon på helgerna och bättre fritidsgårdar med fler aktiviteter. Ungdomar ute i byarna vill dels ha fler aktiviteter i byarna men också bättre bussförbindelser under kvällar och helger in till stan. Vad jag önskar ska finnas i lycksele påverkar inte mig så mycket eftersom jag bor så pass utanför och inte har chans att ta mig ner till stan. 11

12 SKOLA Min Skola är den sämsta i hela Sverige. Kom på ett oanmält besök, dom bryter mot varje lag i sverige man kan för deras egna fördel!!!!! Kom och hjälp oss. högstadieelev Högstadiet En tendens som hållit i sig i enkäterna som genomförts sedan 2003 är att eleverna och deras inflytande tas på större allvar och att den allmänna situationen på skolan blir bättre. Fler än vet vilket inflytande eleverna har. Fler tycker att skolan agerar vid kränkningar och att elever och lärare bemöter varann med respekt. Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Men något fler tycker att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier är ett problem. Andelen som tycker att främlingsfientlighet är ett problem har fördubblats. Samtidigt som fler tycker att dessa problem har blivit bättre. Fler tycker att det är bra stämning i skolan och fler tycker att det inte är bra stämning. Uppfattningen om skolan har alltså polariserats, antingen tycker man si eller så. Liksom tidigare år har flera uppgett att man vill påverka skolmaten. För två år sedan bestämde kultur- och utbildningsnämnden att förbättra elevinflytandet över skolmatsedeln. 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 12

13 Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 5 45% 4 35% 5 45% 4 35% 3 25% 3 25% 15% 15% 5% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 5 45% 4 Det är bra stämning på skolan 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 13

14 Gymnasiet 5 45% 4 35% Det är bra stämning på skolan 3 25% 15% Det är på gymnasiet vi kan se de största förbättringarna, även om polariseringen finns även här. Eleverna anser att de i högre grad får vara med och bestämma över schema, regler mm än. Fler är uppmuntrade att medverka i klassråd/elevråd. Fler tycker att elevrådet tas på allvar. Fler är upplysta om vilket inflytande eleverna har. Fler tycker att det är bra stämning på skolan. Fler tycker att lärare och elever bemöter varann med respekt. 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 14

15 Mobbning är ett problem i skolan. Stämmer mycket bra Men fler tycker också att mobbning är ett problem. Fler tycker att sexuella trakasserier och främlingsfientlighet är ett problem. 5 45% 4 Värmen på Tannbergsskolan har återigen kommit upp som en fråga trots att den frågan har behandlats i tidigare ungdomskonferenser. 35% 3 25% 15% Ett förslag som framförts i enkäten är att eleverna bör få sätta betyg på lärarna. 5% tjejer killar Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan % 45% % 35% 3 25% 3 25% 15% 15% 5% 5% Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra stämmer mycket dåligt 15

16 Trygghet och hälsa Varje vecka eller oftare har jag följande besvär. Högstadiet Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Det saknas ett hus där dom som har det svårt hemma kan vara. T ex fara dit och sova/ prata ut med andra lika. Framför allt tjejerna betonar också ungas psykiska hälsa som en viktig politisk fråga tjej Kvinna kille Man Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk En mycket stor del av tjejerna på högstadiet sover dåligt och känner sig stressade varje vecka. Bland de frågor ungdomarna skulle prioritera om de vore politiker har också sjukvård och äldreomsorg seglat upp som mycket viktigare än vid tidigare enkäter Tjej Kille 16

17 Varje vecka eller oftare har jag följande besvär. Gymnasiet tjej kille sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Fortfarande är det tjejerna som mår sämst. Även om situationen närmast verkar ha förbättrats marginellt sedan förra enkäten är situationen fortfarande värst för gymnasietjejerna. En majoritet känner sig stressade och är trötta på dagarna. Mellan hälften och var tredje tjej har huvudvärk, sömnsvårigheter eller ont i magen någon gång under veckan sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Ändå är det fler tjejer nu som uppger att de upplever sin hälsa som mycket bra jämfört med. tjej kille 17

18 Varje vecka eller oftare har jag följande besvär år Kvinna Man Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk Sovit dåligt trött dagtid stressad svårt att somna ont i magen huvudvärk När det gäller hur ofta unga dricker alkohol är det fler som aldrig dricker sig berusade, men det är också fler killar som dricker varje vecka eller varje dag. Bilden är likadan på högstadiet även om frekvensen är annorlunda. Färre och färre ungdomar rör sig så att de blir andfådda eller svettas. I tidningen rapporteras om att konditionen för unga försämrats mycket de senaste tjugo åren. Lyckseleungdomarna var tryggare än genomsnittet av alla kommuner. Otryggheten verkar sedan dess ha ökat på högstadiet. På rasterna är fler högstadieungdomar otrygga än i Uddevalla och i Botkyrka Kvinna Man 18

19 Arbete och framtid Mer framåtanda och stolthet i Lycksele! se möjligheterna! Våga satsa! Över 50 % av gymnasieungdomarna och 65 % av åringar säger att den fråga de skulle prioritera högst om de själva vore politiker är arbete åt unga. Frågan har blivit avsevärt mycket viktigare för unga i den senaste enkäten. Det är alltså en fråga som bekymrar unga. Fler extrajobb förutom i restaurangbranschen efterfrågas liksom givande praktikplatser. Okvalificerade får jobb i vården före de utbildade, därför lönar det sig inte med utbildning. Arbetsförmedlingen fungerar inte ens i närheten av bra. Frågan om bostäder till unga har också ökat markant i betydelse. Tydligen är det brist på lämpliga lägenheter till rätt priser för unga. 19

20 Kommer du att flytta från Lycksele? Gymnasiet En majoritet av gymnasieungdomarna räknar med att flytta från Lycksele. Däremot är det inte tydligt om andelen minskar eller ökar över tid. Den trend man kan utläsa är snarast att allt fler inte vet huruvida de kommer att flytta från Lycksele eller inte. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ja nej vet ej 0, tjej kille tjej kille tjej kille Kommer du att flytta från Lycksele? år 50, Bland åringarna är det en tydlig trend att fler vet att de kommer att bli kvar i Lycksele, samtidigt som andelen som inte vet också ökar. Om det nu skulle bli så att man flyttar är det i första hand jobb som skulle få killarna att flytta tillbaka. Tjejerna skulle flytta tillbaka på grund av närheten till släkt och vänner. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, tjej kille tjej kille ja nej vet ej 20

21 Hur ser du på framtiden? år 35, Liksom vid förra enkäten är de äldre tjejerna år mera positiva till framtiden än killarna i motsvarande ålder. 30, 25, 20, 15, 10, mycket positiv varken eller mycket negativ 5, 0, tjej tjej kille kille 21

22 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Högstadiet, tjejer 4 35% Bland tjejerna på högstadiet har andelen som är mycket positiva till sin framtid ökat betydligt. Samtidigt har tyvärr andelen mycket negativa mer än fördubblats. 3 25% 15% 5% Mycket positiv Varken eller Mycket negativ Högstadiet, killar 6 Utvecklingen för killarna skiljer sig inte från tjejernas Mycket positiv Varken eller Mycket negativ 22

23 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Nuvarande sysselsättning? Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ går gymnasiet högskola komvux folkhögskola föräldraledig arbetslös arb.markn.åtgärd deltid heltid 23

24 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Nuvarande sysselsättning? Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ gymnasiet högskola komvux folkhögskola föräldraledig arbetslös arb.markn.åtgärd deltid heltid Negativa Mest negativa till sin egen framtid vid båda undersökningstillfällen är de som finns i arbetsmarknadsåtgärd och de som är arbetslösa. Positiva Mest positiva till sin egen framtid båda undersökningsåren är de som går utbildningar (högskola, folkhögskola, komvux), de som arbetar heltid och de som är föräldralediga. 24

25 Förslag från Ungdomskonferensen 10 februari 2011 till de kommunala nämnderna. Servicenämnden Inrätta ett ungdomskort med förmåner för att få fler att nyttja fritidsutbudet. Anordna prova på aktiviteter typ Sportscamp. Anordna megadisco för hela länet. Ungdomar kan vara med och jobba på arrangemangen. Ordna discobussar. Fler (drogfria) arrangemang på helgerna. Lördagsöppet på fritidsgårdarna. En multihall för fotboll och hockey. Äventyrsbanor, paintball. Skateramp. Äventyrsbad. Nattbad på simhallen fredag natt kl Förbättra miljön på simhallen med mer aktiviteter. Klättervägg över bassängen. Trampolin m m. Utökade tider och fria bad. Gratis speltid i idrottshallarna. Idrottsaktiviteter som inte kostar. Ordna motorgård/mekgarage. Sportlovet: fler prova på - aktiviteter. Skotercross, extremsporter, fallskärm m m. Bowling: prova på. Discobowling, neonljus, musik m m. Servicenämnden och Kultur- och utbildningsnämnden tillsammans Starta ett nätverk för alla organisationer/föreningar som har aktiviteter/arrangemang för ungdomar. Utveckla samverkan. Ta initiativ till en egen sida för ungdomsarrangemang i Annonsbladet. Utveckla samarbetet mellan fritidsgårdar och gymnasiets jakt och fiskelinje för att anordna jaktoch fiskearrangemang. Gymnasieelever kan vara guider för yngre. En mötesplats för alla åldrar och intressen utveckla kulturbacken /MB. Socialnämnden/Folkhälsorådet (Navet) Bättre samverkan mellan olika aktörer. Inbjud vuxna till attitydförändrande föreläsning. Ändra attityder kring droganvändandet. Stärk den egna självkänslan, stötta de som inte dricker. 25

26 Kultur- och utbildningsnämnden Duschar och omklädningsrum bättre anpassade för tjejer. Bjud in föreningar till skolan så att unga får veta mera om vilka aktiviteter som finns och möjligheter att prova på. Ämnet idrott bör finnas i alla läsår. Inför studerandekort för idrottsaktiviteter. Elevråden behöver mera stöd och status för att intressera fler, t ex killar. Skolmaten: finns det möjligheter till omfördelningar av medel? Prova nya metoder för utvärdering av skolmaten, t ex enkäter via skolnätverket. Eleverna bör få lämna omdöme om undervisningsmaterialets kvalité. Ett urval av elever (eller elevrådet?) genomför terminsutvärderingar av lärarinsatserna. Åtgärda värmen på Tannbergsskolan. Fler vuxna på skolan. Manliga förebilder saknas på högstadiet. Alla vuxna på skolan ska reagera vid kränkande behandling. Anordna anonym chat on line för unga (via skolhälsan?) Mer information om attityder och mobbning i skolan. Arbetsmiljön i skolan är ett skäl att tjejer inte äter lunch. De känner stress, har huvudvärk och ont i magen. Åtgärder i samråd med elevrådet? SALUT-projektet bör uppmärksamma detta. Anordna skolfrukost vissa tider. Längre raster. Informera om kostens betydelse. Också här inom ramen för SALUT-projektet. Stärk den egna självkänslan, stötta de som inte dricker. Mer studiebesök till företag och besök av företag på skolorna. Branschinriktade praktikdagar inom t ex vård. Bevaka och stärk SYO-kompetensen på skolorna. Inför praktik för teoretiska linjer. Bättre handledning. Kommunstyrelsen Bättre bussförbindelser till och från centrum från byarna på kvällar och helger. T ex en minibuss. Discobussar och bussar till sportanläggningar osv. Fler billiga mindre lägenheter. En mötesplats för alla åldrar och intressen utveckla kulturbacken /MB. 26

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor...

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor... Sundsvalls ungdomars syn på ungdomspolitikens områden genom LUPP-enkäten 2009 1 Innehåll Förord... 4 1 Bakgrund... 5 Metod... 5 Vilka har svarat på enkäterna?... 6 2 Hur är det i skolan?... 7 Några kvalitetsaspekter

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2014 Analysrapport F Ö R K A R L S T A D S K O M M U N AV A T T I T Y D I K A R L S T A D A B 2015 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...4

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2005

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2005 LUND ATAD Prevention Center, Lund Alkohol, Tobak och Andra Droger www.droginfo.com Rapport 2005:3 LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2005 Rapport från enkät genomförd i årskurs 8 och gymnasiets

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer