Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Folkhälsan Vår framtida hälsa en blivande utmaning för hela samhället Överläkare Magnus von Arbin talar på ledarsidan om att vår livsstil ger oss nya folksjukdomar som utbredd diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Dyra mediciner bromsar och botar effekterna men förebyggande åtgärder som livsstilsförändringar skulle ge störst resultat och är förhållandevis billiga. Sidan 2 Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Ny undersökning av Previa visar att även små förbättringar av kostoch motionsvanor minskar riskerna att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Sidan 3 Vardagsmotionen- vår bortglömda hälsoresurs På Huddinge sjukhus överviktsenhet varnar man för att överviktsproblemen i samhället redan nått epidemiska proportioner och vi blir bara mer inaktiva. Vi har glömt vår viktiga vardagsmotion men med måttlig fysisk aktivitet varje dag, som att använda trappor och att promenera, kan vi se till att förbättra våra hälsa radikalt. Sidan 4 Så räknar du ut din normalvikt med hjälp av BMI Sidan 9 Frukt och Grönt- viktiga väktare av vår hälsa Olika frukter och grönsaker innehåller olika vitaminer, mineraler och fibrer som är viktiga byggstenar för vår kropps funktioner och immunförsvar. Därför är det viktigt att vi skyddar hälsan på bred front genom att ha ett varierat intag av frukt och grönt. Enligt Livsmedelsverket bör vi äta minst ett halvt kilo frukt och grönt om dagen. Sidan 18 A NNONS din hälsa på nätet Lättläst och pålitlig information i samarbete med Sveriges läkare A NNONS Skapa Media 2001 Illustration Eva Fallström Läkarnätet AB

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hjärt och kärlsjukdomar en utmaning för sjukvård och samhälle. Ateroskleros, eller åderförkalkning som det oriktigt översatts till i folkmun är den dominerande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar svarar för mer än hälften av alla dödsfall i Sverige. Orsaken till att denna kärlsjukdom blivit så vanlig i vårt land hänger samman med vårt sätt att leva. Stora studier som gjorts har påvisat tydliga samband mellan aterosklerotisk kärlsjukdom, omgivningsfaktorer och livsstil. Stress och utbrändhet är symtom på en livssituation som påskyndar utvecklingen av kärlsjukdomen. Kropp och själ är intimt förknippade. Depression efter t ex hjärtinfarkt är en av de viktigaste orsakerna för dålig prognos. Viktiga och tydliga kopplingar till ateroskleros finns också till sockersjuka, övervikt, högt blodtryck och blodfettrubbningar. Förekomsten av sockersjuka ökar oroväckande i den vuxna befolkningen. Kärlsjukdomen drabbar oss redan i mycket unga år men utvecklas successivt med stigande ålder. Stora kroppspulsådern drabbas oftast först. Där kan man redan hos 10 åringar se sjukdomens angrepp. Andra stora kärl såsom pulsådror i ljumskar och på halsen drabbas något senare. Pulsådrorna drabbas särskilt i kärlförgreningar. De så kallade venösa kärlen som för blodet åter till hjärtat drabbas aldrig av ateroskleros. Proppar i dessa kärl har annan orsak. De mycket stora landvinningar som intensiv forskning gjort har medfört klara förbättringar både avseende behandlingsmöjligheter att förebygga som att behandla komplikationerna såsom hjärtinfarkt och stroke m fl. När det gäller strokevårdens organisation är Sverige är ett föregångsland. Särskilda strokeenheter för den akut drabbade patienten finns sedan mitten av 70 talet och denna vårdform har bevisats minska dödlighet och förbättra funktionen hos de drabbade. De tidiga och samlade insatserna tillskrivs de stora skillnaderna. Trots nationella riktlinjer och rekommendationer från WHO kommer idag bara cirka 70% av de drabbade till sådana enheter. I genomsnitt dröjer det ca 4 timmar innan patienten kommer till sjukhus. Tidsfaktorn har alltså visat sig vara av stor betydelse för slutresultatet. Våra medicinska kunskaper blir allt bättre medan våra vårdresurser minskar vilket leder till att patienter med högt blodtryck i hälften av fallen inte får tillräcklig behandling. Dagens blodfettmediciner minskar visserligen effektivt risken för kärlkatastrofer men riskgruppen är betydligt större än de som får behandling. Blodproppslösande och proppförbyggande mediciner har utvecklats men används inte tillräckligt effektivt. De bästa och senaste förslagen på medicinering kostar samhälle och individer gigantiska belopp eftersom utskrivna oanvända läkemedel kasseras till ett värde över 1 miljard kronor årligen i Sverige. De betydligt billigare åtgärderna såsom livsstilsförändringar har inte fått önskad effekt. Vi är för bekväma för att hålla oss friska och må bättre. Magnus von Arbin Överläkare Medicinska kliniken Danderyds sjukhus Beteendeterapi med fokus på samspelet mellan individen och omgivningen I vårt moderna samhälle utsätts vi ofta för olika typer av konflikter som försätter oss i stressande och problematiska situationer. Vanligtvis kan vi hantera en krissituation och reda ut problemen själva. Andra gånger kan en kris orsaka psykiska problem som en individ inte klarar att hantera själv utan utomstående hjälp. Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en snabbt växande behandlingsform inom det psykoterapeutiska området. Den kognitiva beteendeterapin, KBT, växte fram under 1950-talet och hade redan på sjuttiotalet hunnit bli en etablerad terapi- och forskningsform inom den psykologiska behandlingsforskningen. Omfattande forskning sedan femtiotalet har lett till att det idag finns en rad effektiva beteendeterapeutiska behandlingsmetoder att tillgå inom områden som: psykosomatiska och stressrelaterade problem, depressioner, självförtroendeproblem, ätstörningar, sömnproblem med flera. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi samt socialpsykologi och begreppet anger att EN ANNONSBILAGA FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Daniel Pasztor, MediaPlanet GRAFISK FORM: PoE REPRO: Ordbild. TRYCK: Tidningstryckarna. FÖR INFO. OM BILAGOR I DAGS OCH KVÄLLSPRESS: Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet maj fokus och tonvikt ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu. Just begreppet beteende har inom KBT en annan innebörd än det har i vardagsspråket. Med beteende menas här olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och handlingar som påverkar både individen själv och omgivningen. I klartext handlar KBT om att förändra ett beteende hos en individ, och de metoder som växt fram ur detta sätt att se på beteende har visat sig vara effektiva vad gäller behandling av psykiska problem. KBT syftar till att genom en högst individualiserad analys kartlägga orsakerna till just denna individs problem. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och en KBT-terapeut börjar alltid med att göra en individualiserad beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Man utgår från att orsakerna till problem inte är förutbestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. I terapin fokuserar man på här och nu - situationen där faktorer, som till exempel sociala färdighetsbrister eller feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden kan förekomma. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser, eller från flera personer, antingen genom individuell behandling eller genom behandling i grupp. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser, eller från flera personer, antingen genom individuell behandling eller genom behandling i grupp. NUMMER 2 AV FOLKHÄLSAN KOMMER UT I OKTOBER. RING FÖR BOKNING AV ANNONSER.

3 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 3 Små åtgärder bakom minskade risker för hjärtkärlproblem Lite regelbunden motion och hälsosam kost kan påverka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i gynnsam riktning. Det visar en undersökning från AB Previa som har sitt verksamhetsområde inom hälsa och arbetsmiljö. En grupp tjänstemän fick följa ett program för fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor under drygt ett och ett halvt år. Syftet med undersökningen var att förbättra testgruppens blodfettstatus. - Mycket riktigt visade det sig att blodfetterna påverkades i gynnsam riktning, något som kan reducera risken för hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar, säger företagsläkaren Sigvard Karlehagen på Previa som är ett företag inom Capiogruppen. Han är tillsammans med överläkare Carl-Göran Ohlson på yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro ansvariga för undersökningen. Många av de yrkesverksamma som Previa har nära kontakt med befinner sig i åldrar där riskfaktorerna för hjärtinfarkt är höga. - Därför har vi goda möjligheter att arbeta med att förebygga hjärt- kärlsjukdomar. Inte bara genom att informera, utan även genom att följa upp förändringar i personernas livsstil. På så sätt kan vi minska riskfaktorerna, säger Sigvard Karlehagen. Undersökningen startade i januari 1998 och pågick till september De medverkande personerna hade valts ut från ett stort tjänsteföretag med drygt 4000 anställda runt om i Sverige. Två grupper bildades. Den första var en interventionsgrupp, det vill säga en testgrupp, på 95 personer. Dessa skulle följa programmet för fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. Den andra var en referensgrupp på 74 personer. Referensgruppen deltog aldrig i programmet utan användes för jämförelse med testgruppen under perioden. Lika många män och kvinnor deltog i undersökningen. Ålder eller arbetsuppgift på tjänsteföretaget spelade ingen roll. - Våra kriterier för urvalet var att de medverkande skulle löpa en eller flera slags risker för hjärt- kärlsjukdomar. Däremot fick ingen vara medicinerad för dessa faktorer, säger Sigvard Karlehagen. Kriterierna innebar exempelvis att grupperna skulle ha ett kolesterolvärde på drygt 5,2 mmol/l. Det bestämdes även vissa gemensamma värden för blodtryck, blodfetter, blodsocker samt BMI, Body Mass Index. BMI är ett mått på vikten i förhållande till kroppslängden. Alla dessa fem kriterier utgör riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar på olika sätt. De direkta orsakerna till hjärtinfarkt är förhöjt blodtryck, förhöjt kolesterolvärde, lågt HDL-kolesterol, förhöjt blodsocker och rökning. Det som i sin tur förstärker de direkta orsaksfaktorerna är övervikt, fysisk inaktivitet och ärftlig belastning. Ökad risk för hjärtinfarkt löper till exempel den som har förhöjda värden av blodfetter. I undersökningen användes ett standardiserat frågeformulär kallat Previas friskprofil som båda grupperna fick använda. Friskprofilen ger en grafisk presentation av svaren och visar personens livssituation och hälsa. Friskprofilen i kombination med värden på vissa blodprov ger företagssköterskan möjligheter att diskutera hälsoproblem och en förbättrad livsstil. Undersökningen inleddes med att företagssköterskorna genomförde provtagningarna och gav motionsråd. Det innebar lågintensiv fysisk träning minst tre gånger per vecka under 30 minuter per gång. Deltagarna fick sedan träffa en dietist som gav individuell kostrådgivning. Kostvanorna kartlades efter en princip att registrera kosten det senaste dygnet. - Motionsråden var planerade efter vardagliga aktiviteter. Att promenera i rask takt, gå i trappor eller ibland simma, säger Sigvard Karlehagen. Om Previa hade ställt indirekta krav på att folk skulle springa långa sträckor i joggingspår eller träna på gym skulle det i många fall inte bli av, menar han. - Under undersökningsperioden var ingen tvungen att följa våra motions och kostråd slaviskt. Det handlade mer om rekommendationer, säger Sigvard Karlehagen. Den första uppföljningen kom efter 7-8 månader efter programmets start. Då gick dietisten tillsammans med varje individ igenom rådgivningarna igen. Kostrådgivningen syftade till exempelvis minskat kaloriintag och måttlig saltkonsumtion. Utifrån studier som gjorts tidigare har man försökt beräkna hur mycket risken för hjärtinfarkt minskar vid en viss sänkning av kolesterolvärdet. - För de undersökta männen sjönk medelvärdet för kolesterol drygt 0,5 mmol/l. För 50-åriga män anses det motsvara en riskreduktion på uppemot 35 procent, säger Sigvard Karlehagen. Sammanfattningsvis visade undersökningen att relativt små, enkla åtgärder som förbättrade kost och motionsvanor, kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, menar Sigvard Karlehagen. Han vill understryka att det som är viktigt i sammanhanget är att inte bara göra en enstaka undersökning. Det krävs intensiva uppföljningar med upprepade kontroller, framför allt för dem som befinner sig i riskområdet. - Då kan vi förhoppningsvis skapa ett konstant beteendemönster som får långsiktiga positiva effekter på hälsan, slutar han. Av Johan Cooke Rapporten i sin helhet kan beställas från AB Previa, Box 4080, Solna, tel , fax , e-post

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vår livsstil gör oss sjuka Nyhetsmedierna bombarderar oss dagligen med nya larmrapporter om övervikt och fetma, problem som drabbar allt fler svenskar i alla åldrar. Bland dagens 10-åringar är en på fem drabbad. Vi lever i villfarelsen att vi lever ett mer aktivt liv nu än förr, men undersökningar visar att vi i själva verket rör oss allt mindre. Och blir allt fetare. Vänds inte utvecklingen kommer fetma och dess följdsjukdomar, som hjärt- kärlsjukdomar och diabetes, att bli ett av våra största hälsoproblem i framtiden ansågs inte övervikt vara ett problem i Sverige. Drygt tjugo år senare har det blivit ett stort hot mot folkhälsan. Vi blir allt fetare, men mest ökar antalet överviktiga personer i de yngre åldrarna. Rapporterna har duggat tätt på senare år om alarmerande nivåer av fetma och övervikt hos små barn och ungdomar. Statistiska Centralbyrån konstaterar att det även skett en dramatisk ökning av övervikt i åldrarna år och att nästan varannan svensk man idag lider av övervikt, och drygt var tredje svensk kvinna. Omräknat i antal individer rör det sig om miljoner svenskar som befinner sig i riskzonen för att drabbas av akuta hälsoproblem som är direkt relaterade till vikten. På Huddinge universitetssjukhus enhet för övervikt anser man att den ökande övervikten närmast är att likna vid en epidemi. Erik Hemmingsson, doktorand på överviktsenheten är bekymrad. Vi rör oss för lite i förhållande till hur mycket vi stoppar i oss. - Viktökningsproblematiken i dagens samhälle följer inte längre en linjär utveckling utan en exponentiell, säger Hemmingsson. Fortsätter vi så här skulle det rent ut sagt vara kört för oss inom en snar framtid. Vi håller på att måla in oss i ett hörn. Vår livsstil gör oss sjuka, konstaterar han. Sanningen är att ingen vet exakt orsaken till vår snabbt tilltagande fetma, men forskare kan peka på en rad bidragande orsaker. Ett felaktigt antagande vore att den växande snabbmatskulturer är roten till det onda. På Livsmedelsverket, som övervakar våra kostvanor, är man oroade över utvecklingen men tror inte på försämrad kosthållning som förklaring till viktökningsproblemen. Annica Sohlström, chefsnutritionist på Livsmedelsverket förklarar varför. - Den mat vi äter idag är mer hälsosam än för ett par decennier sen och vi äter inte mer än förut. Men ännu är det en bit kvar till bra kostvanor. Det finns fortfarande grupper i samhället som har betydligt sämre kostvanor än andra. Dessutom har vi blivit mer passiva. Vi rör oss för lite i förhållande till hur mycket vi stoppar i oss. Stillasittandet är karaktäristiskt för det moderna samhället. Den sammanlagda tiden vi rör på oss måste öka och matvanorna måste bli ännu bättre. Erik Hemmingsson delar den uppfattningen. Hans teori är att vi slutat röra oss till vardags och att vi rationaliserar bort fysiska vardagligsaktiviteter. Därmed minskar vi också vår energiförbrukning. - Just för stunden kanske det inte har sån stor inverkan på individen men över tid leder det till att vi blir fetare. Man kan säga att vi fortfarande påverkas av våra fysiologiska grundförutsättningar för överlevnad. Normalt har för oss varit att äta när vi kunnat och samtidigt spara energi, och sedan

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 vila när vi kan. Våra stenåldersgener ligger oss i fatet eftersom det är helt logiskt för oss att vara inaktiva framför aktiva om vi själv får välja. Dessa mekanismer styr fortfarande vårt handlande. Enligt Folkhälsoinstitutets beräkningar är var femte medelålders person helt inaktiv. Begreppet helt inaktiv innebär att man inte utsätter sig för någon som helst fysisk ansträngning eller belastning, vare sig på jobbet eller på fritiden. På överviktsenheten anser man att många är så svaga idag att de inte ens klarar vanligt kontorsarbete. Belastningsskador drabbar dem bara de utför de enklaste arbetsuppgifter. Dessa skador måste sedan rehabiliteras, med sjukskrivning och dyra behandlingskostnader som följd. Det är en ond spiral som står samhället och den enskilda individen dyrt. Exempel på följdsjukdomar är Diabetes typ 2, liksom högt blodtryck och höga värden av blodfetter som i sin tur kan ge hjärt- kärlbesvär. Erik Hemmingson kommenterar. - Hjärt- kärlsjukdomar har faktiskt minskat de senaste åren, men troligtvis kommer den trenden brytas relativt snart när våra överviktsproblem inom kort slår igenom på bred front. Däremot ser vi redan idag en enorm ökning diabetes typ 2, den som i folkmun kallas ålders- eller livsstilsdiabetes. Detta är emellertid vilseledande. Denna diabetestyp har en direkt koppling till övervikt så den borde egentligen kallas fetmadiabetes. Den har redan ökat explosionsartat. Beviset för att denna sjukdom är viktrelaterad är att Fysisk aktivitet och fiberrik kost är nyckeln till hälsa för de flesta, både i form av rehabilitering och i preventivt syfte. den numera också i stor utsträckning drabbar barn, förklarar Erik Hemmingsson uppgivet. Övervikt och fetma ger även mentala konsekvenser. Idag kan man med olika metoder mäta det vi kallar livskvalitet och undersökningar konstaterar att feta har lägre livskvalitet än icke överviktiga. - Vi vet idag att fetma kan ge både ångest och nedstämdhet. Vidare är fetma länkat till olika former av cancer, man kan få sömnsvårigheter samt vanliga funktionella besvär. Det kan till slut genomsyra hela ens liv, fortsätter Erik Hemmingsson. Vem som än ger hälsoråd; forskare, nutritionister, fysiologer eller dietister svarar i stort sett detsamma. Fysisk aktivitet och fiberrik kost är nyckeln till hälsa för de flesta, både i form av rehabilitering och i preventivt syfte. Fysisk aktivitet förebygger fetma och ger bättre allmäntillstånd och leder till långsiktigt god hälsa. Exempelvis normaliseras höga blodfetter och blodtryck och man vet att fysiskt aktiva individer i regel lever ett längre och friskare liv. Erik Hemmingsson menar att det räcker med måttlig motion för att förebygga en rad framtida hälsoproblem. Men som vanligt skulle det behövas mer forskning på området för att förstå vilka faktorer som ger folk lust och motivation att ändra sin stillasittande livsstil. Källor: Livsmedelsverket, Mjölkfrämjandet, Statens Folkhälsoinstitut, Hjärt- och Lungfonden, SCB. bailine Slank med Electrobicfatburner! Ligg och slappna av medan electrobic tränar dina muskler och stramar upp din hud till slankare figur. Ring för GRATIS provbehandling Mirtha de los Santos Bailineterapeut S:t Eriksgatan 16 -bana Fridhemsplan

6 Blanking Hur man blir bra i magen utan att vara en perfekt människa. 1. STRESSA INTE. Bry dig inte om att diskmaskinen har gått sönder för tredje gången på en månad, eller att du inte kan hitta barnens stövlar när det just idag ösregnar och du är försenad både till dagis och jobb, eller att de viktiga OH-bilderna du tog hem igår kväll ligger kvar i sängen, eller att du bröt sönder bilnyckeln när du skulle in i bilen. 2. ÄT ORDENTLIGT. Hoppa inte över lunchen, handla kan väl någon annan göra, och de där nya skorna du såg igår är säkert lika fina på någon annan, och att gå på banken verkar nästan omodernt, och vem har sagt att du måste vara tillbaka kvart i ett bara för att ni har ett viktigt besök på jobbet från England? 7. ÄT SNÄLL MAT. Ta en frukt i stället för den där goda kakan, och glöm den där hamburgaren som räddade dig från hungersnöd när du hade så bråttom, eller tårtan du åt på jobbet för att fira av en arbetskamrat, och låt någon annan se till att alla där hemma får middag ikväll, så det inte blir nödlösningen pizza igen. 8. LÄR DIG LYSSNA PÅ MAGENS SIGNALER. Ta kommandot över dig själv och din mage, bry dig inte om att andra inte hör hur det bubblar och kurrar, och att det ibland kniper till, och strunta i att andra ser dig som den perfekta medarbetaren som alltid ställer upp, och strunta i att det var idag du lovat skriva rapporten från förra mötet med villaföreningen, den som skulle varit klar förra veckan. 13. TA LEDIGT FRÅN JOBBET DÅ OCH DÅ. Bli hemma, ta det lugnt, kom ifatt, dra ut telefonjacket, så att du slipper bli jagad av alla som undrar var du är, om du är sjuk, eller hur du kan ta ledigt just idag, och om du egentligen är medveten om vilket kaos det är på jobbet, och kommer du imorgon? 14. ÄT EN STADIG FRUKOST. Försök hitta på något eftersom du glömde köpa fil och mjölk igår, brödet är också slut, och barnen är inte heller så glada när de inte fick sin O boy, ägg har du kvar, synd bara att bäst-före-datumet gått ut, knäckebröd får duga, det innehåller åtminstone fibrer, och idag hinner du säkert handla om du hoppar över lunchen. 3. ÄT REGELBUNDET. Stanna upp var tredje timme och ät någonting, bry dig inte om att du sitter i möte, eller att du håller på att bli sist med att hämta barnen igen, eller att det var ikväll diskmaskinen skulle repareras, och att du lovat att vara hemma vid sextiden. 4. MOTIONERA REGELBUNDET. Ställ inte in jympatimmen nu igen, någon annan kan väl köra äldste sonen till fotbollsträningen, och titta på en ny soffa måste ni väl inte göra just idag (även om ni satt sönder den gamla i helgen), och att din egen mamma behöver hjälp med nya gardiner kan säkert vänta till nästa vecka. 5. SLAPPNA AV NÄR DU ÄR LEDIG. Se nu till att du får lugn och ro i helgen, bästa vännerna kan säkert ändra i sitt program och komma och äta middag en annan helg, och storstädningen som gnagt ditt samvete i veckor nu kan väl gnaga en vecka till, och nu får faktiskt någon annan än du åka och köpa nya jackor till barnen, och biobesöket du lovat dem (nej förresten, det ska du nog inte ändra på). 6. SOV ORDENTLIGT. Gå och lägg dig, tvättmaskinen kan du säkert tömma i morgon, och yngsta dottern får försöka klara sina läxor själv, och samtalet du lovat din bästa vännina som ligger sjuk kanske inte är så viktigt, och varför måste det alltid vara du som går på föräldraträffen i simklubben? 9. STÄNG AV MOBILEN. Och ryck på axlarna trots att du vet att minst fyra personer försöker få tag i dig, de får väl ringa någon annan, och varför är det alltid bara du som har svar på alla frågor, och det var ju dumt av dig att lämna ut ditt mobilnummer till dem som ska jobba med ditt projekt i helgen. 10. OCH MAILEN. Glöm bort hur lätt det är att koppla upp datorn hemma och hämta hem mailen från jobbet stilla din nyfikenhet att chefen bad dig kolla dina innan mötet imorgon kan du låtsas ha glömt, och är ändå inte modemet i din dator alldeles för långsamt, du blir ju stressad bara av det. 11. LÅT INTE KALENDERN STYRA DITT LIV. Låt varje dag bli en ny överraskning, ta dagen som den kommer, andra får klara situationen utan dig, du har ju ändå lovat bort dig till alldeles för mycket dessutom får du en klump i magen av alla måsten du inte hinner med. 12. ÄT MINDRE PORTIONER. Och håll inte på som igår, när du inte fick något vettigt i dig, och mest levde på kaffe hela dagen, och blev trött och grinig, och därför istället belönade dig själv med att äta alldeles för mycket på kvällen, men du var ju så hungrig, och spänningarna i magen går väl över. 15. TÄNK INTE SÅ MYCKET. Ta alla bollar du har i luften och spika fast dem i väggen, sätt dig sedan och tänk på ingenting, inte på att det var idag du tänkt boka semesterresan, inte på att det var idag du skulle beställa tid till bilprovningen, inte på att det var idag chefen vill ha ett utvecklingssamtal med dig, inte på att det var idag alla föräldrar är bjudna till dagis på fika efter jobbet, inte på att det var idag du skulle ringa försäkringsbolaget om diskmaskinen. 16. VEM AV OSS ÄR DEN PERFEKTA MÄNNISKAN? Som alltid gör rätt med tanke på hur vi bör leva och känna oss i magen? Så lätt är det inte att lyda alla goda råd. Inte ens vi som tillverkar ProViva och som vet det mesta om våra magar lever alltid som vi lär. Men vi kan åtminstone erbjuda lite hjälp. För den stress vi upplever i våra liv leder till stress också för magen. Enkelt kan man säga, att den inte hinner sköta sitt jobb. I ProViva finns därför en snäll skyddsbakterie som kallas Lactobacillus plantarum 299v en bakterie som redan finns naturligt i våra magar. Men många moderna och stressade magar behöver ett extra tillskott av denna bakterie för att må bra. Lactobacillus plantarum 299v och ProVivas positiva egenskaper har dokumenterats i 9 doktorsavhandlingar och 35 vetenskapliga studier över hela världen. Så goda anses egenskaperna vara att många sjukhus använder ProViva till patienter med magproblem. Men du måste inte ha ont i magen för att köpa hem ProViva tvärtom ProViva kan vara det tillskott magen behöver för att du ska slippa få problem. Ha det så bra idag. Både du och din mage. ProViva finns som fruktdryck i fem smaker och som yoghurt i fyra smaker. ProViva finns också som återhämtningsdryck under namnet ProViva Active. ProViva tillverkas av Skånemejerier i samarbete med Probi AB.

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Bli frisk med fysisk aktivitet på recept Under nittiotalet började det för första gången ansamlas bevis för att fysisk aktivitet har en dokumenterat positiv effekt på hälsan. Idag ordineras träning på recept i allt större utsträckning. På IMF, Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin, bestämde man sig för att sprida budskapet om motionens positiva egenskaper. Resultatet blev FYSS, en idrottsmedicinsk motsvarighet till handboken på läkemedelsområdet, FASS. Vi håller på att bygga bort naturliga tillfällen att röra på oss, både i jobbet, i skolan och på fritiden. Istället skapas ett samhälle där vi successivt blir alltmer stillasittande, framför datorn, på verkstadsgolvet, i bilen, i hissen eller i rulltrappan. Som en direkt följd av detta drabbas vi av både fysiska och psykiska problem. Dessa kräver i allt större utsträckning behandling, både akut och i förebyggande syfte. Behandling kan ske antingen med hjälp av läkemedel eller också friskvård i form av olika fysikaliska aktiviteter. Att fysisk aktivitet har en rad hälsofrämjande effekter har på senare år bevisats på en rad olika sätt. Nu är detta så accepterat av läkare och övriga delar av sjukvården att man faktiskt kan ordineras motion på recept som behandlingsalternativ vid olika sjukdomstillstånd. Jan Henriksson vid Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin, IMF, menar att detta är ett välkommet steg i rätt riktning. Anmärkningsvärt är att man inte förrän de senaste tio åren rent vetenskapligt kunnat bevisa att fysisk aktivitet är bra för hälsan. - När de vetenskapliga rönen började tillkännages tyckte vi att det var angeläget att på bred front medvetandegöra läkarkåren och allmänheten om hur man kunde dra nytta av dessa. Vi bestämde oss för att starta en informationsbank, en katalog över hur man i många fall kan förebygga och behandla vissa sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk aktivitet, säger Jan Henriksson var Jan Henriksson en av flera personer inom samma forskningsområde som initierade ett omfattande arbete som resulterade i FYSS, Fysisk aktivitet Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. FYSS är tänkt att fungera som ett hjälpmedel och uppslagsverk för de läkare som ordinerar fysisk aktivitet på recept. Namnet valdes efter förebilden och motsvarigheten på läkemedelsområdet, FASS, Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. FYSS är resultatet av ett omfattande arbete utfört av svenska experter inom olika medicinska specialiteter. Läkare, naprapater, sjukgymnaster och idrottslärare har bidragit med sina erfarenheter. FYSS omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har en dokumenterad effekt. FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, ett fristående utskott inom IMF, och Statens folkhälsoinstitut, där YFA står för expertisen och Folkhälsoinstitutet bidrar ekonomiskt. - Vår förhoppning är att man inom sjukvården skall börja använda FYSS lika naturligt som man använder FASS idag. Om en läkare bedömer det lämpligt att ordinera en patient fysisk aktivitet ska han eller hon enkelt kunna få stöd och kunskap i sin ordination genom att använda FYSS, förklarar Jan Henriksson. Fotnot: För närvarande testas och utvärderas FYSS på nio vårdcentraler och tre företagshälsovårdscentraler i fyra landsting runt om i landet. FAKTA OM FYSS FYSS: står för fysisk aktivitet Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling är en informationsbank som visar hur man kan använda fysisk aktivitet i förebyggande syfte och som behandlingsform för vissa sjukdomstillstånd ska vara ett lättillgängligt verktyg för de läkare som anser att fysisk aktivitet är en lämplig form av behandling för vissa besvär och åkommor namnet FYSS är hämtat från dess motsvarighet på läkemedelsområdet, FASS finns ännu så länge endast i elektronisk upplaga men kommer i tryckt form inom kort är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, och Statens Folkhälsoinstitut Mer information om FYSS hittar du på:

8 8 ANNONS HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MSD ANNONS Nya rön inom forskning kring hjärt- kärlsjukdomar Forskare räknar med att inom tio år kommer hjärt- kärlsjukdomarna att inta en första plats av den globala sjukdomsbördan. Samtidigt pågår över hela världen intensiv forskning kring dessa sjukdomar. Nyligen har två stora studier presenterats som visar att nya typer av läkemedel kan ha gynnsamma effekter hos högriskpatienter. Det krävs många åtgärder för att förebygga hjärt- kärlsjukdomar, varav de viktigaste är att förändra livsstilen, äta och leva sundare, samt att sluta röka. Om det blir aktuellt att sätta in läkemedel ska valet ske på bedömning av vetenskap och beprövad erfarenhet, samt i samförstånd med patienten för ökad acceptans. Det finns många faktorer som måste samverka för att man ska hamna i riskzonen ger studien ökad tyngd åt blodfettsreglerande behandling av patienter som har typ 2-diabetes, eftersom denna grupp hade nytta av behandling. Men man ska vara medveten om att alla i HPS-gruppen var högriskpatienter från början och att de även använde andra mediciner. Resultaten kan därför inte sägas gälla för gemene man på gatan med ett enstaka förhöjt kolesterolvärde. Men de resultat Hur skall man då se på problem med övereller underbehandling av högt blodtryck? Unga kvinnor vars blodtryck varierar kan ibland få överbehandling med mediciner vilket man bör se upp med. Det omvända gäller för äldre kvinnor och män som är väsentligen friska men som har högt blodtryck. En del patienter är underbehandlade idag, inte minst diabetiker, trots att man vet att nyttan av behandling är betydande. Det är viktigt att förebygga hjärt- kärlsjukdomar, det kan man göra redan tidigt i livet med en sund livsstil. Barn och ungdomar ska dock inte i första hand banta, utan äta en sund kost samt leka och motionera. De som har diabetes i släkten bör särskilt tänka på sin livsstil samt kontrollera sig för riskfaktorer. Man bör samråda med sin läkare i frågor om läkemedel. Docent Peter Nilsson har publicerat två utförligare medicinska kommentarer om de här berörda studierna i Läkartidningen, HPS finns i nr. 51/52-01, och LIFE i nr Jävsdeklaration: Peter Nilsson är en oberoende forskare utan anställning inom läkemedelsindustri, och får ej heller arvodering eller annan ersättning för medverkan i denna intervju. Det är viktigt att förebygga hjärt- kärlsjukdomar, det kan man göra redan tidigt i livet med en sund livsstil. Tel , för att drabbas av någon form av hjärt- kärlsjukdom. Tidigare har forskare ofta menat att det räckte med att en faktor i ett komplicerat system skulle vara fel, exempelvis ett förhöjt värde, för att risk skulle uppstå. Idag ser forskningen mer på helheten och samverkan mellan olika faktorer som till exempel ålder, högt blodtryck, höga blodfetter, rökning och diabetes patienter undersöktes i blodfettsstudie Två intressanta vetenskapliga studier inom hjärt- kärlområdet har nyligen publicerats. I den ena, Heart Protection Study, HPS, deltog omkring personer i de grupper som studerades. Studien genomfördes på 69 sjukhus i Storbritannien under fem år, vilket gör den till den största i världen i sitt slag. Man använde ett kolesterolsänkande läkemedel, sk statin, i en jämförelse mot placebo ( sockerpiller ). Undersökningen är intressant och har många plustecken. I den fanns flera undergrupper som tidigare inte blivit väl studerade, till exempel kvinnor och diabetiker, säger docent Peter Nilsson vid Avdelningen för medicin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Det jag vill kalla för huvudfyndet i studien är att studieläkemedlet minskade riskerna för att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Resultat av HPS stärker de rekommendationer som Läkemedelsverket ger rörande blodfetter. Denna studie visar att det är viktigt att behandla diabetiker med förhöjda blodfetter för att minska risken att insjukna i hjärt- kärlsjukdom. Dessutom som har framkommit är mycket intressanta. Man har på basis av patienter som tar sin medicin beräknat att fem års behandling med studieläkemedlet förebygger bland annat hjärtattacker och slaganfall hos 100 av patienter som har haft tidigare hjärtinfarkt och 70 av patienter med diabetes. Ny klass av blodtrycksläkemedel studerade Den andra studien är LIFE, där patienter i åldrarna år från de nordiska länderna samt i Storbritannien och USA ingick. Inom behandling av högt blodtryck har det länge varit oklart om det är blodtryckssänkningen i sig eller andra egenskaper hos läkemedlet som har störst betydelse för att förebygga hjärt- kärlsjukdomar. LIFE visar för första gången att en nyare klass av läkemedel, AII antagonister, kan reducera sjuklighet jämfört med konventionell terapi. Än en gång vill jag understryka att resultaten gäller den grupp av högriskindivider som undersökts, bland annat med hjärtmuskelpåverkan, och inte allmänt. Studien visade samtidigt att behandlingseffekterna föreföll vara större hos patienter som hade typ 2-diabetes där även antalet dödsfall kunde reduceras. I den grupp som fick studieläkemedlet debuterade färre patienter i diabetes. Den framhöll också att behandling baserad på studieläkemedlet gav färre fall av nydebuterad diabetes än vid behandling med en betablockerare hos dessa högriskpatienter.

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 NOTISER Enligt Folkhälsoinstitutets folkhälsorapport mår vi allt sämre. Tillsammans med rökning är fysisk inaktivitet den största källan till ohälsa i vårt samhälle. Idag är bara var fjärde person tillräckligt fysiskt aktiv och cirka 2,5 miljoner personer i åldrarna år är idag överviktiga. Varannan svensk medelålders man och drygt var tredje kvinna lider av övervikt men det är bland våra barn som ökningen av övervikt är som störst. Inom en snar framtid kommer vi få problem med hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, ledbesvär samt andra krämpor och sjukdomar som är relaterade till våra dåliga motionsvanor. Svenska Läkaresällskapet och Folkhälsoinstitutet rekommenderar måttlig motion om minst en halvtimme varje dag. Exempel på att öka sin dagliga motion är att välja att använda kroppen i stället för att transportera den. Gå och cykla när det är möjligt istället för buss eller bil. Ta trapporna, välj bort hissen. Gör man det regelbundet ger det snabbt resultat. Fler korta pass är bättre än få långa. Källa: Statens Folkhälsoinstitut Fetma i världen: Övervikt bland barn har redan blivit ett stort problem i många delar av världen. I USA är över hälften av alla barn och tonåringar är överviktiga. I Kina är situationen lika illavarslande: var tionde pojke och var tjugonde flicka i åldrarna 7-18 år är sjukligt feta och 30 miljoner kineser över 20 år lider av övervikt. Bland Englands fyraåringar lider 20 procent av övervikt och 8 procent av fetma. Även i Sverige blir barnen allt fetare. Man räknar idag med att var fjärde barn i Sverige är överviktigt. Källa: Hjärt-Lungfonden Så här räknar du ut om du är normal- eller överviktig: BMI står för Body Mass Index och är ett vedertaget begrepp. Man dividerar sin vikt i kilo med summan av sin egen längd i meter upphöjt till två. Svårt att hänga med? Vikt/ längd x längd = BMI Ex: Om man väger 80 kilo och är 1,85 meter lång blir ekvationen som följer: 80 / 1,85 x 1,85 = 23,37. Sedan jämför man sitt värde med BMI-skalan. BMI för män: Lägre än 20,0 Undervikt 20,1-25,0 Önskvärd vikt 25,1-30,0 Övervikt Högre än 30,0 Fetma OMEGA-MAX - EN HJÄRTESAK! Omega 3-fiskolja, värdefull för hjärta och kärl! Ja tack, jag vill gärna att ni skickar mig ett gratisprov Omega-Max 10 kapslar. Namn Adress Postnr/Ort Klipp ut kupongen och skicka den till MaxMedica Naturläkemedel AB Södra Förstadsgatan 1, Malmö Omega-Max är ett kosttillskott från MaxMedica Naturläkemedel AB, Sveriges ledande leverantör inom egenvård. Konsumentkontakt BMI för kvinnor: Lägre än 19,0 Undervikt 19,0-24,0 Önskvärd vikt 24,1-29,0 Övervikt 29,1 eller högre Fetma Behandla din stress på nätet. Stress, huvudvärk och sömnsvårigheter kan göra livet till ett helvete. Och för över tre miljoner svenskar tillhör det vardagen. De flesta får ingen behandling eftersom kötiderna till terapeuter är långa. Om det nu finns någon terapeut att köa till. Men nu finns det äntligen hjälp för alla på Internet. En ny svensk metod kan behandla din stress, huvudvärk eller dina sömnsvårigheter på bara några veckor. Det finns många sätt att bota och lindra stress, huvudvärk och sömnsvårigheter. Det mest effektiva är att gå i kognitiv beteendeterapi, kallat KBT. Men det är dyrt och det finns få terapeuter i Sverige. Psykologen Lars Ström såg en lösning på problemet. Tillsammans med sina forskarkollegor vid Uppsala universitet lät han drygt 500 personer få behandlingshjälp hemma vid datorn. Resultat: självhjälp är lika effektivt som att gå till terapeut 10 till 15 gånger. Det är dessutom tio gånger billigare. Stress och psykosociala problem kostar samhället och företagen ca 222 miljarder varje år. Vi hoppas nu att fler kan få hjälp och att antalet sjukskrivningar minskar, säger Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet och en av initiativtagarna. Studien visade att de som hade problem med sömnen sov upp till 45 minuter längre och kände sig 25 procent piggare efter behandling. Dessutom minskade deras medicinintag med 30%. Varannan som deltog minskade antalet dagar med huvudvärk till hälften. Självhjälp är lika effektivt som att gå till terapeut 10 till 15 gånger. Det är dessutom tio gånger billigare. Personer som led av stress upplevde att stressen minskade med 25 procent, medan humöret förbättrades med mer än 40 procent. Terapi med snabba resultat Behandlingen på Internet tar mellan fem och tio veckor. Under perioden ägnar man ungefär en kvart om dagen till att svara på frågor om hur man mår och fungerar. Man får också tillbaka kommentarer och uppgifter att göra. På så sätt kan man kontinuerligt följa förbättringen och ändra sitt beteende. Fördelarna med självhjälp är att du när du vill, oavsett var du bor, anonymt och till en låg penning själv kan påverka din hälsa, säger Lars Ström. Just nu pågår utveckling av behandlingsprogram för panikångest, tinnitus och smärta. Vill du veta mer eller ta del av våra extra erbjudanden? Gå in på eller ring

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FAKTA, STRESS OCH UTBRÄNDHET Om man utsätter sig för stress under lång tid, kanske månader i sträck, riskerar man till slut att drabbas av utmattningstendenser, förstadiet till så kallad utbrändhet. Ett tillstånd av utmattning och likgiltighet där man havererar både psykiskt och fysiskt. Vi kan drabbas av utmattningssymptom och varningssignaler som bör tas på allvar, som: Förhöjt blodtryck och höjda blodfetter Hjärnan tar stryk och vi blir glömska Musklerna är ständigt spända Hjärtat jobbar för högtryck och vi kan uppleva ont i hjärttrakten samt värk i kroppen Tilltagande oro, rastlöshet Ökad irritation och ökat aggressivt beteende Påverkan av hörsel och syn, vi kan drabbas av tunnelseende Sömnsvårigheter Minskad sexlust Nedstämdhet Besvär med tarm och mage som illamående, diarréer med mera När man drabbas av energiläckage Hon äter snabbmat i bilen på väg hem. På hennes skrivbord växer pappershögarna. Hon slits mellan arbetsplatsen och hemmet. I huvudet snurrar de inre och yttre kraven. Hon går in i väggen. Till slut finner hon en väg tillbaka. Prästen Kerstin Hesslefors Persson har vävt samman sina egna erfarenheter och andras i boken - Brinna, bli bränd, glöda igen. En dag på våren 1994, när Kerstin Hesslefors Persson jobbade som församlingspräst i Göteborg, förändrades hennes liv för all framtid när ett dokumentskåp plötsligt välte över henne. Hon drabbades ofta av värk i nacken på grund av händelsen men kunde jobba vidare. Det skulle säkert gå över, tänkte hon, bara hon fick vila, och snart var det ju semester. Samtidigt förändrades hennes arbetsuppgifter vilket bland annat förde med sig ett ökat ansvar. - Jag trivdes med det ökade ansvaret och de nya intressanta arbetsuppgifterna. Jag ställde upp på allt och hade massor av egna idéer. Men jag blev fartblind och förstod inte när jag hade passerat gränsen för vad jag orkade, förklarar Kerstin. Värken i nacken fanns kvar och på jobbet ökade tempot. Kerstin blev sjukskriven några gånger men kom snabbt tillbaka till sin arbetsplats. Till slut sade kroppen och själen definitivt stopp. Idag är hon tillbaka i sitt yrke och jobbar med ledarskapsutveckling i Göteborgs stift, fast i ett lugnare tempo än tidigare. Som präst hade hon genom åren träffat människor i alla möjliga faser i livet. Många som levde i pressade livssituationer, med mycket vilja och energi men som till slut upptäckte att krafterna inte räckte till. Det fick Kerstin att börja skriva. Hon vävde ihop egna och andras erfarenheter. Resultatet blev boken Brinna, bli bränd, glöda igen. Det är ingen historia om Kerstins liv och heller ingen diagnos på utbrändhet. - Det är en historia om alla de tillfällen i livet då det brister i balansen mellan ta in och ge ut. Jag vill fokusera på vad som händer när en människa drabbas av energiläckage. Och försöka beskriva den processen, berättar Kerstin. Hon använder ordet energiläckage därför att utbränd låter så definitivt, som om man skulle ha gjort slut på alla möjligheter. Eller som en tändsticka som gjort sitt. I boken kommer kvinnan tillbaka i livet, fast hon börjar leva på ett nytt sätt. Både boken och dess titel är uppdelad i tre delar: Brinna, bli bränd och glöda igen. I den första delen brinner kvinnan för allt hon gör. Det finns ett engagemang. Till varje pris försöker hon ställa upp på allt, både hemma och på jobbet. Slutligen kommer stressen och ångesten smygande. Som att åka i en karusell som snurrar allt fortare och aldrig stannar. I den andra delen har själen och kroppen sagt stopp med stora bokstäver. Hon blir sjukskriven och börjar reflektera över sin nya livssituation. - Många upptäcker inte sina stressignaler innan de bokstavligen går in i väggen. Det här brukar jag kalla för gummibandsprincipen, säger Kerstin. Så länge man håller gummibandet spänt fungerar det, men om det varit spänt allt för länge märks det hur uttänjt det är först när man inte längre spänner det. I andra fall brister gummibandet helt. Men varför väntar man så lång tid? - Hos de flesta av oss finns en inre tanke om att man måste vara stark, att bita ihop och kämpa. Men att vara stark är att visa sin svaghet. Många förtränger att de mår dåligt i själen och fortsätter tills det tar stopp, säger Kerstin. Det är vanligt att dölja detta in i det längsta, anser hon. Därför blir familj, vänner arbetskamrater förvånade den dagen det brister. När det gäller behandling kan ett svårt steg vara att på egen hand gå till någon läkare på vårdcentralen. Situationen skildras även i boken. Tanken att man inte längre duger väcks tillsammans med farhågor som hur jag ska klara av att sitta i väntrummet? Där kan ju finnas folk som man känner. Vad ska jag säga till dem? Och hur ska jag formulera det här till läkaren? Läkarna brukar nämligen ge symptomen utmattningsdepression. Jag är inte direkt deprimerad utan kraftlös. - Men det finns inga genvägar. Fortsätter man i samma livsbana som tidigare är det allvarligt. I värsta fall kan en människa avlida av stress, berättar Kerstin. När en person gått in i väggen blir det en sorg att inte kunna orka med det man tidigare kunnat. - Visst går det att komma tillbaka till livet efter en tid av energiläckage, fast det går aldrig att gå tillbaka precis till det liv man hade innan, förklarar hon. Men för Kerstin känns det som om hon fått livet tillbaka. - Jag lever ett liv med mer tid för min familj. Det är också en tid med mer ensamhet, något som jag inte hade tidigare. Kerstin anser att det är nödvändigt att lära sig sätta gränser för att orka. Har man inte tid måste man säga nej. Det är svårt och det kräver mod att våga sätta gränser, och inlevelse att känna var andra sätter sina. - För stunden går det snabbast att säga ja, men när jag säger ja till något måste det finns tid att förbereda och kunna samla ihop sig efteråt. Det gäller också att kunna säga nej, vilket kan vara svårt därför att ordet nej oftast kräver en motivering, förklarar hon. Vidare gäller det att vårda sig själv och göra det man själv vill. Andras krav på mig kan inte hela tiden styra min tillvaro. Jag tror att ju mer lusten och glädjen i det jag gör får styra, desto bättre blir det jag gör och desto bättre mår jag, avslutar Kerstin. Av Johan Cooke

11 Foto: Digitized AB. Pillren är ej autentiska. spirit.se Man kan få magsår för mindre. I Sverige finns närmare läkemedel. Bara mot olika former av magbesvär finns ett 100-tal att välja mellan. Utifrån denna enorma läkemedelsflora ska din läkare välja det läkemedel som är mest beprövat, säkert, effektivt och helst också prisvärt. Med Kloka Listan stöder vi läkarna i deras val. Och gör det tryggare för dig. I listan har vi samlat 214 receptbelagda läkemedel för våra vanligaste sjukdomar. Ett stort antal av Sveriges främsta specialister svarar för urvalet. Nu kan du hämta den nya Kloka Listan på apotek och vårdcentraler. Du kan också besöka Rekommenderade läkemedel kloka listan tas fram av läksak läkemedelssakkunniga i stockholms läns landsting

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Bristande motivation källa till dåliga motionsvanor Forskarna slår fast att vi blir fetare för att vi rör på oss för lite. Som skäl eller ursäkt för sina dåliga motionsvanor anger folk ofta tidsbrist och stress. Enligt naprapaten Fredrik Tornérhielm handlar det egentligen inte om faktisk tidsbrist utan om dålig motivation. Han anser att om vi känner oss för stressade för att motionera krävs det att det finns en schemalagd tid avsatt för det speciella ändamålet, gärna på arbetstid. Då skulle man hinna med och kanske få människor att hitta motivationen att aktivera sig. Grundstenarna i ett hälsosamt leverne är bra kostvanor och bra motionsvanor men dessvärre lever de flesta av oss helt eller delvis utan någon som helst motion eller fysisk aktivitet. Och det leder till att vi blir allt fetare och i sämre skick. Att man bör vara aktiv i någon form varje dag konstateras av alla organisationer som arbetar med hälsofrågor idag. Svenska Läkaresällskapet och Statens folkhälsoinstitut rekommenderar minst 30 minuters motion dagligen vilket är att betrakta som ett minimimått på aktivitet men ändå har större delen av svenska folket svårigheter att ens komma upp till den nivån. Vi har blivit stillasittare. Men varför anstränger vi oss så dåligt för att finna en bra motionsform? Fredrik Tornérhielm, legitimerad naprapat på Läkarmottagningen Hälsocenter i Stockholm anser att svaret är att vi brister i motivation när det gäller att skapa rutiner för att röra oss och motionera. - Vi ger oss själva en massa ursäkter i det här avseendet och vi behöver en spark där bak. Motivationen saknas helt enkelt och många av de åkommor som jag behandlar är resultatet av att vi sitter still för mycket och samtidigt inte tar oss tid för en behjärtansvärd sak. Vi säger ofta att vi inte hinner med. Om vi var motiverade skulle vi hinna med. Fredrik Tornérhielm menar att den tilltagande orörligheten inte bara sker på vår fritid utan i högsta grad på vår arbetsplats. Många av de som söker upp honom lider av problem med statisk belastning, enahanda rörelsescheman på arbetsplatsen som gör att man spänner sina muskler monotont tills man får besvär. Han anser att arbetsgivarna definitivt borde ta ett större ansvar för sin personals hälsotillstånd. En frisk personal sparar pengar och visar samtidigt att arbetsgivaren bryr sig. - Arbetsgivarna har både resurserna och möjligheten att fungera som motivationshöjare för de anställda för att få dem att skaffa stadiga rutiner för sina motionsvanor. Låt folk träna på betald arbetstid, skaffa personalen hemträningsprogram, visa att ni bryr er om. Det skulle ge resultat. Det är en minst lika viktigt investering som att satsa på en ergonomisk arbetsmiljö, förklarar han. Fredrik inser att alla arbetsgivare inte har obegränsade resurser i sin verksamhet och att många eventuellt har svårt att avsätta medel för fysiska aktiviteter på arbetstid. - Om vi talar om samhällsansvar för vårt hälsotillstånd borde man kanske utvidga resonemanget till frågan om ett visst statligt ansvar. Kanske subventioner och bidrag i någon form till mindre bemedlade arbetsgivare. Det vore högst berättigat att åtmistone diskutera den här frågan, förklarar han avslutningsvis. Källor: Statens Folkhälsoinstitut, SCB,

13 Våra kunder mår bättre. AB Previa är det ledande företaget inom affärsområdet hälsa och arbetsmiljö. Genom våra tjänster hjälper vi både det privata och det offentliga näringslivet att öka sitt välbefinnande - på alla organisationsnivåer. AB Previa ingår i den börsnoterade Capio-gruppen och har cirka tusen anställda. Vi har nittio enheter och finns på åttio platser i hela Sverige.

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Barn drabbas av åldersdiabetes Diabetes blir en allt vanligare folksjukdom i Sverige. Idag har drygt fyra procent diabetes. Och många har diabetes utan att veta om det. Genom att hålla sig i form, äta sund mat och motionera går det att undvika att sjukdomen bryter ut. Omkring människor, fyra procent av Sveriges befolkning, har diagnosen diabetes. För omkring tjugo år sedan var det omkring 3 procent, enligt Karolinska Sjukhusets informationsskrift Folksjukdomar. I många andra länder är situationen än värre. I USA kostar diabetesvården lika mycket som cancervården. - Det är få som har diagnosen diabetes, men många befinner sig i riskzonen på grund av att de har övervikt, en lätt förhöjning av blodsocker och motionerar för lite, säger Tord Bystedt, överläkare på kliniken för endokrinologi vid Karolinska Sjukhuset. Hälften av dessa riskpersoner kan förhindra att drabbas av diabetes genom ändrad livsstil med ökad motion och måttlig viktreduktion. Diabetes är en sjukdom kan orsakas av många olika ärftliga och miljörelaterade faktorer, men den gemensamma faktorn vid diabetessjukdomen är för högt blodsocker. Vid alla former av diabetes förekommer så kallade sena komplikationer, i form av skador i nerver och blodkärl, varvid kärlrika organ som hjärta, njurar och ögon drabbas i högre grad. Diabetes brukar delas in typ 1, som förr kallades barn- och ungdomsdiabetes, och typ 2 för åldersdiabetes. - Dessvärre får såväl unga som äldre båda typerna idag. Förr ansåg man att nästan enbart människor över 60 år hade typ 2, men idag finner man även patienter med åldersdiabetes vid barnklinikerna i Sverige, säger Tord Bystedt. Det handlar om kroppens energikälla, blodsockret. Bukspottkörteln producerar hormonet insulin som reglerar kroppens upptag av blodsocker. Vid typ 1 diabetes får patienterna för högt blodsocker, eftersom bukspottkörtelns förmåga att producera insulin är nedsatt eller har upphört helt. Cellerna i kroppen behöver socker för att fungera. Insulinets roll är att se till att socker släpps in i cellerna. För den som har diabetes kan inte sockret tränga in i cellerna. I stället stannar sockret kvar i blodet och sockernivån ökar. Behandlingen går ut på att tillföra insulin. Typ 2 beror delvis på att bukspottkörteln har förmåga att utsöndra insulinet men att det inte bildas på normalt sätt. Förutom fel på insulintillförseln så är det förändringar som gör att känsligheten hos kroppens celler för insulin är nedsatt. Det kallas vanligen insulinresistens. Behandlingen går ut på att normalisera både blodsocker och faktorer som bidrar till diabeteskomplikationer. Blodtryck, blodfetter, blodets benägenhet att bilda proppar, förebyggande behandling för ögon och njurar och fötter samt rökning är faktorer som är mycket viktiga i diabetesbehandlingen. Drygt 90 procent av dem som har diabetes drabbas av typ2. Vid all behandling av diabetes är kost och motion är en viktig del av behandlingen. De flesta behöver även tablett och insulinbehandling. Många vet heller inte om att de har diabetes. Typiska symptom kan exempelvis vara ökad törst, stora urinmängder, viktminskning, klåda och trötthet. Genom att äta sund mat, vara tobaksfri, och motionera går det ofta att undvika att sjukdomen bryter ut. - Ett sunt leverne är viktigt för dem som har både typ 1 och 2. Man mår bättre, blir mindre trött och kan minska följdsjukdomar i ögon, njurar, fötter, hjärta och hjärna, avslutar Tord Bystedt. Av Johan Cooke Källa: Karolinska Sjukhuset, Svenska Diabetesförbundet. Ladda en gång, testa 10 gånger Kompletta system byggda på erfarenhet Glucometer Dex 2 Den smarta och bekväma Förinställd tid och datum Ny smidig slädmekanism Ny förbättrad teststicka Digital inbyggd dagbok för 100 mätningar Laddas med en kassett med 10 förkalibrerade teststickor Kan lätt anslutas till dataprogrammet WinGlucofacts för DEX 2 Glucometer Den smarta Förinställd tid och datum Digitalt inbyggd dagbok för 120 mätningar Kan lätt anslutas till dataprogrammet WinGlucofacts Elite XL Jag beställer... st Glucometer DEX2 à 100:- Jag beställer... st Glucometer Elite à 100:- Jag beställer... st Glucometer Elite XL à 100:- Jag beställer... st Win Glucofacts mjukvara för PC à 200:- För Elite För DEX2 Glucometer Elite Klassikern Inga knappar 20 lagrade mätningar Medelvärde av de 20 senaste mätningarna Bayer betalar portot Andersson & Strand Teststickor med kapillärteknik Bayer AB, Division Diagnostika Box 5237, Göteborg, tel , fax Var god texta! Kontakta mig angående... Porto och postförskottsavgift är inkluderat i priset.teststickor och blodprovstagare ingår ej. Går även bra att beställa via e-post: Namn... Adress... Postnr... Postadr.... Bayer AB Division Diagnostika Svarsförsändelse Kontonr Göteborg

15 EURO RSCG Nyhet! Lakritssmak Det ska inte vara en plåga att sluta röka. Därför smakar våra nikotintuggummin lika bra som vanliga tuggummin. Och förutom frukt och mint finns de nu även med lakritssmak. Oavsett smak finns Nicotinells tuggummi i två olika styrkor, 2 mg och 4 mg. Styrkan 2 mg rekommenderas för dig som röker mindre än 20 cigaretter om dagen. 4 mg är avsett för dig som röker mer än 20 cigaretter om dagen. Vill du få hjälp och råd för att enklare bli fri från ditt begär så har vi dessutom ett rökavvänjningsprogram på Det är kostnadsfritt och anpassar sig efter dina förutsättningar. Novartis Consumer Health, års åldersgräns gäller vid köp av alla receptfria nikotinläkemedel på apoteket. Följ instruktionerna på förpackningen.

16 STENSTRÖM & CO En liten men viktig skillnad. Gaio på smörgåsen är en del av en sundare livsstil. Det unika med Gaio är att det innehåller marint Omega 3, en grupp omättade fetter som är lika viktiga för kroppen som vitaminer. Bred på och njut. Konsumentkontakt: Arla Foods, Stockholm, Med Omega 3. Lika viktigt för kroppen som vitaminer.

17 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 17 När skärpan och lusten blir en bristvara Vi vill så mycket med våra liv men samtidigt arbetar vi så hårt att vi inte orkar tackla tillvaron med energi och glädje. Tröttheten tar överhand, den efterlängtade helgen och erotiken vi drömt om fylls med besvikelse och vi vaknar på lördagsmorgonen på dåligt humör. Vi är helt enkelt inte anpassade för att leva det liv vi lever. Enligt antropologer grundlades 99% av vårt genetiska arv när vi var ett primitivt jägarfolk. Då behövde vi i snitt 16 timmar per vecka för att samla mat, bränsle etc. Idag överstiger vår arbetsvecka ofta 40 timmar och vår kropp behöver hjälp att anpassa sig till den ökande arbetsbördan. Det intressanta är att den hjälpen går att få i en grupp örter som kallas adaptogener. Örter som återskapar energin På 60-talet fann forskare att vissa växter, adaptogener (jfr eng. adapt=anpassa), kunde anpassa kroppen och hjärnan till ökad belastning. Ungefär samtidigt insåg man att stress var huvudorsaken till de flesta sjukdomar. Stress blockerar cellernas förmåga att tillgodogöra sig energi bildar en rad giftiga ämnen som belastar kroppen. Det bildar en ond spiral där vi blir trötta, överansträngda och förlorar mycket av vår initiativförmåga. Skärpan, glädjen och lusten avtar, immunförsvaret försvagas och kroppen blir mer mottaglig för infektioner. Frågan var om det fanns oskadliga ämnen som kunde ge kroppen tillräckligt med ny energi för att motverka stressymptomspiralen. Hundratals örter kartlades och till slut återstod endast tre som levde upp till kraven att snabbt kunna anpassa kroppen till ökad belastning, både i form av yttre och inre stress. De tre är Rosenrot, Schisandra och Rysk rot. Skärpa, glädje och lust på 30 minuter Intressantast är Rosenroten. Den påverkar hela kroppen positivt men den har ett målorgan framför alla andra hjärnan. Rosenrot understödjer och förbättrar både hjärnans medvetna och omedvetna funktioner. Energin ökar och de signalsubstanser som behövs för att få hjärnan att fungera optimalt balanseras. Effekten är påtaglig. Redan efter 30 minuter känns hjärnan klarare och det blir lättare att koncentrera sig. Man blir effektivare samtidigt som stressen avtar. Hjärnan styr lusten Är man stressad och trött i hjärnan minskar också den sexuella lusten. En av Rosenrots oväntade men positiva biverkningar är att även hjärnans lustcentra, det limbiska systemet, stimuleras. Centrat reglerar hormonberoende funktioner som fruktan, vrede, humör och sexualitet och därför är Rosenrot även känt som naturens Viagra. En annan tydlig effekt är att humöret förbättras. Bättre betyg med rosenrot År 2000 gjordes en intressant studie där man mätte 40 universitetsstuderandes koncentrations- och inlärningförmåga under tentamensperioden. 20 av studenterna fick en tablett Rosenrot medan den andra gruppen fick placebo. Resultatet var att de studenter som gavs Rosenrot i snitt fick 10% högre poäng på tentamen, vilket också avspeglades på betygen. Slutsatsen av alla de 100-tals studier som gjorts är att det som forskarna letade efter en ört som kan tillföra energi och anpassa kroppen till inre och yttre stress - återfinns i Rosenrot. Det är helt enkelt en ört som hjälper till att göra det lättare att få ut mer av livet. KALCIUM I SKELETTET Toppnivå Urkalkning påbörjas Menopaus urkalkningen ökar Fortsatt urkalkning Uppbyggnadsfas ÅR Kalcium för styrka hela livet Skelettet byggs upp tills vi är i 25-årsåldern. Tonårstiden är en särskilt viktig period då kroppen bygger in mycket kalcium i skelettet. Därefter behöver vi underhålla skelettet för att det ska vara starkt hela livet. Skelettet behöver motion, kalcium och vitamin d. Först för att byggas upp och sedan för att bevaras så starkt som möjligt genom livet. Därmed minskar risken för benskörhet (osteoporos). Motionen bör vara belastande, till exempel promenader, löpning, bollsport eller styrketräning. Men det kan också vara vardagliga aktiviteter som att gå i trappor och städa. Kalcium finns framför allt i mjölk och mjölkprodukter. Livsmedelsverket rekommenderar att vi dricker en halv liter mjölk eller äter motsvarande mängd mjölkprodukter per dag, gärna av de magrare sorterna. Det motsvarar 75 procent av en vuxen persons dagliga behov av kalcium. Vitamin d finns i mager mjölk, men framför allt får kroppen vitamin d genom att vi vistas ute och exponerar ansikte och händer för dagsljus minst 20 minuter per dag. Det är aldrig för sent att börja bry sig om skelettet! Mjölk en halv liter om dagen

18 18 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Frukt och grönsaker färgrika väktare av Din hälsa Ät mer frukt och grönt. Det är ett budskap som snart alla forskare inom området mat och hälsa är överens om och som bekräftas av forskningen världen över. Att äta mycket av olika frukter, bär, grönsaker, baljväxter, rotfrukter samt nötter och frön gör att du inte blir sjuk så ofta utan håller dig friskare. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation bör vi äta minst 1/2 kg frukt och grönt dagligen. Vad är det då som gör all den här maten så bra för vår hälsa? Om vi går cirka tjugo år tillbaks i tiden trodde forskarna att förklaringen låg i det låga innehållet av fett och det höga innehållet av kostfiber. Sedan trodde man att förklaringen också kunde vara det rikliga innehållet av vitaminer (vit C, vit E, folsyra mm) och mineraler (kalium, magnesium mm). Idag är de här tankarna inte på något vis förkastade men istället börjar forskarna upptäcka ännu fler ämnen som kan påverka vår hälsa positivt. Listan är lång på olika växtkemikalier som håller på att utforskas. Karotenoider (betakaroten, lykopen, lutein mm), flavonoider (quercetin, rutin, tangeretin mm), antocyaniner, isoflavoner (genistein, daidzein mm), terpener (limonen, mentol mm), sulfider (allicin mm), ditioltioner, curcuminer, lignaner är några exempel på allt som finns i maten från växtriket. Det finns ingen frukt eller grönsak som innehåller allt och som därför är överlägsen ur hälsosynpunkt. Det är ett rikligt och varierat intag av frukt och grönt som skyddar oss bäst. Kellogg s All-Bran Fruit smakar mer Nu kan du få en sund fiberrik frukost som samtidigt smakar gott. Med massor av fiber, frukt och nötter har Kellogg s All-Bran Fruit den helt riktiga balansen och är både nyttigt och gott. Risken finns att du inte kan få nog... Fiber för inre välbefinnande

19 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 19 och t om medverka i åldrandeprocessen blir de här skyddsämnena mycket betydelsefulla för hälsan. Många av växtkemikalierna påverkar hur olika enzymer i kroppen fungerar. Enzymer är proteiner som ser till att nödvändiga processer, som tillverkning, nerbrytning, transport etc, kan utföras effektivt. I levern finns t ex olika avgiftningsenzymer som ser till att skadliga ämnen förändras kemiskt så att det blir möjligt att bli av med dem Det onekligen bäst att skydda hälsan på bred front orange, gul, grön), kommer från olika botaniska familjer (kålväxter, lökväxter etc) och består av olika växtdelar (frukter, frön, blad, rötter). Variera efter säsong och tillgång. Ät både tillagat och färskt! Bakgrunden till det rådet är att de flesta vitalämnen verkar tåla värme bra, en del absorberas t o m bättre. Ju fler grönsaker som blandas in i de lagade rätterna desto större är också chansen att man kommer upp till _ kg om dagen eller mer. Vitamin C, folacin/folsyra och karotenoiden lutein är däremot värmekänsliga. Frukt, bär och gröna bladgrönsaker är därför allra bäst färska. Och till sist - du kan också krydda maten med vitalämnen. Basilika, timjan, salvia, rosmarin, ingefära, gurkmeja, vitlök är bara några exempel. av Ulla Johansson, Nutritionist Idun Mat & Näringskonsult Även om det behövs mycket ytterligare forskning vet man ändå en hel del om hur alla ämnen i frukt och grönt fungerar i kroppen. I grönsaker (speciellt rotfrukter och baljväxter) och frukt finns rikligt med s k lösliga kostfiber. De har flera goda egenskaper men mycket av dagens forskning handlar om vad som händer i tjocktarmen när de kommer dit. Kostfiber kan inte brytas ner, varken i munhålan, magsäcken eller tunntarmen, utan de kommer fram till tjocktarmen i orört skick. Men när de kommer dit kastar sig tarmbakterierna över de lösliga varianterna och äter upp dem. Det är då allt det positiva händer. När bakterierna får mat trivs de och blir fler och fler. Detta leder till att tarmfunktionen blir bättre och att miljön i tarmen förbättras av ämnen som bakterierna bildar när de smälter sin mat. Mycket tyder på att bl a immunförsvaret påverkas positivt av detta. Vitaminerna C och E, karotenoider och flavonoider fungerar bl a som antioxidanter. De skyddar fleromättade fetter, proteiner och DNA i cellkärnorna från att skadas av fria radikaler. Eftersom fria radikaler har visat sig ha stor betydelse för uppkomsten av flera av de stora folksjukdomarna genom urinen. Limonoider i citrusfrukter, sulfider i vitlök och lök och isotiocyanater i broccoli och andra kålväxter är exempel på växtkemikalier som sätter extra fart på ett viktigt avgiftningsenzym. En del växtkemikalier kan istället minska effektiviteten hos vissa enzymer t ex vid tillverkningen av kolesterol. Antocyaniner, som bl a finns i olika slags bär, har den här egenskapen och kan därför bidra till att hålla kolesterolvärdena på lagom nivå. Det här är bara några exempel på hur växternas näringsämnen och nyttiga kemikalier kan påverka processer i kroppen som i sin tur kan ha betydelse för vår möjlighet att hålla oss friska. Skälen är många att njuta av mycket frukt och grönsaker! Eftersom vi inte kan förutsäga vilka sjukdomar som väntar oss eller om vi tillhör den lilla grupp människor som förblir friska hela livet är det onekligen bäst att skydda hälsan på bred front. Det bästa rådet är att äta rikligt med olika växtkemikalier så att kroppens funktioner stärks på många olika sätt. För att få en väl avvägd blandning (hälsococktail) bör man välja bland mat som har olika färger (röd, Vi på hälsoq kan hjälpa dig att må bättre! För att må riktigt bra är det viktigt att du tar rätt kosttillskott och rätt naturläkemedel. Inom hälsoq är vi specialiserade på att analysera dina behov så att du får de preparat som passar dig bäst och som du också får full effekt av. Vi tror att du med vår hjälp kan klara av vardagen bättre, vilket medför att du kanske även slipper ett och annat läkarbesök. Att vara kund hos hälsoq innebär att du får någon som bryr sig om just dig och som ger rätt råd beroende på din aktuella livssituation. I våra butiker finns alltid minst en kvalificerad hälsorådgivare med god utbildning och lång erfarenhet för att du ska känna dig trygg. Din kropps behov växlar ständigt och därför är det viktigt att kontinuerligt stämma av vad du använder. I butikerna som tillhör hälsoq kan du känna dig trygg i fråga om kompetens, service och sortiment. Inom kedjans inre nätverk finns även läkare, hudterapeuter, dietister, näringsterapeuter, stresskonsulter, naturläkare etc. I kraft av vår samlade kompetens kan du vara säker på att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig. Välkommen! HÄLSO Q BUTIKER I STOCKHOLM Humlans Hälsotek Humlegårdsgatan 3 Hälsobutiken Herbamin Ringvägen 106 Hälsobutiken Herbamin Gullmarsplan 1 Hornstulls Hälsokost Hornsgatan 170 Melisse Hälsokälla Drottningholmsvägen 19 Lifeland Norrtullsgatan 25 A Brommaplans Hälsokost Brommaplan 411 Kickis Hälsokost Åkersberga C Hälsocentrum Solna Torg 9 Skogås Hälsokost Skogåsplan 9 JABU SHE MOT RYNKOR MED DOKUMENTERAD EFFEKT. Karolinska sjukhusets forskningskommite har granskat och godkänt den kliniska prövning som ligger bakom den nya behandlingsmetoden. Rynkorna reduceras med 51%, hyn känns väsentligt smidigare, hudtonen blir jämnare och avsevärt klarare samt får färre synliga porer. FÖRKYLNINGENS FIENDE Esberitox N har en kliniskt bevisad effekt på förkylningsbesvär. Tabletterna intas så fort du börjar känna dig förkyld. Besvären lindras vilket ökar din förmåga att återhämta dig snabbt. HJÄLP DIN OROLIGA OCH ÖMTÅLIGA MAGE Silicol är ett bra hjälpmedel vid lindriga magbesvär såsom halsbränna, uppkördhet, gaser, trög och orolig mage. Ett perfekt naturmedel för stressade personer. hälsoq är en kedja av hälsobutiker med verksamhet i hela landet. Vårt motto är kvalitet och omtanke som sammanfattar vår ambition när det gäller dig. LÄS MER OM VAD HÄLSO Q KAN ERBJUDA DIG, OCH OM VILKA VI ÄR PÅ VÅR HEMSIDA FÖR TORR OCH IRRITERAD HUD Omega Lin linfröolja innehåller en balanserad mängd av de olika fettsyrorna Omega-3, Omega-6 och Omega-9. Alla är viktiga för cellernas funktioner och resultatet syns tydligt på din hud. HUR RENAR MAN KROPPEN? I vår tid med vårt moderna och stressiga levnadssätt är det viktigare än någonsin att regelbundet hjälpa kroppen att bli av med slaggprodukter. Utan att vi kan hindra det så får vi dagligen i oss oönskade ämnen via maten, miljön, tobak och alkohol. Tonidraine är ett hjälpmedel för överbelastade organ. Naturliga örter som i rätt kombination stimulerar reningsorganen att arbeta samtidigt som du kan äta som vanligt. Med andra ord ett sätt att rena kroppen utan att behöva utsätta sig för konventionell fasta. FRÅN TRÖTT TILL PIGG PÅ 30 MIN. Chi San innehåller naturens främsta adaptogener. Chisandra, Rosenrot och Rysk rot. Gemensamt för dessa tre är att de påverkar hjärnan direkt. Det ger en snabb effekt som oftast märks inom 30 minuter.

20 Smaka! Öppna dina sinnen för naturens egen krydda, en försiktigt pressad, väl utvecklad olivolja (gjord på ca 5 kg nyplockade oliver/liter). Zetas Olio Extra Vergine di Oliva är Sveriges i särklass mest sålda. Välj mellan fyrkantig och rund flaska (olika karaktärer). Ringla rikligt! Ofta behövs bara salt därtill.

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvinnors hälsa Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, beror på att skelettet med åldern försvagas

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Var aktiv för din egen hälsa sid

Var aktiv för din egen hälsa sid Upptäck typ 2-diabetes tidigt sid 3 Njuren en hjärtesak Så minskas risken för njursvikt sid 2 Martin Ingvar har hjärnkoll viktigt att äta en bra frukost sid 5 Minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Lev livet friskare! Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. Lev livet friskare! Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa November 2009 Lev livet friskare! Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region

Läs mer

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Folkhälsan Fetma en smygande epidemi

Folkhälsan Fetma en smygande epidemi Annons Denna tematidning är en annons från MEDIAPLANET Annons Folkhälsan E N H Ä L S O T I D N I N G F R Å N M E D I A P L A N E T Fetma en smygande epidemi Fetmaepidemin ökar i ständig takt och visar

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Varför blir vi. Problem med matten? det kan finnas en förklaring. Ljuvliga, jobbiga tonårstid. Influensavaccinet så togs det fram.

Varför blir vi. Problem med matten? det kan finnas en förklaring. Ljuvliga, jobbiga tonårstid. Influensavaccinet så togs det fram. vårdguiden nr 4 2009 för Stockholms län Varför blir vi Problem med matten? det kan finnas en förklaring Influensavaccinet så togs det fram Ljuvliga, jobbiga tonårstid Innehåll nr 4 2009 3 Notiser 4 Tema

Läs mer

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för Magasinet för Vård&Vetenskap EN SKRIFT FRÅN UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO OCH ÖREBRO UNIVERSITET NR 1/2012 Tema: Diabetes Högt blodsocker är den främsta fienden Laxåstudie följer typ 2-diabetes i vardagen

Läs mer

Låt dig inte hindras av stela och ömma leder! Glucosine lindrar symtomen vid lätt till måttlig artros

Låt dig inte hindras av stela och ömma leder! Glucosine lindrar symtomen vid lätt till måttlig artros ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KVINNORS HÄLSA MAJ 2006 FOTO:GYMNASTIK OCH IDROTTSHÖGSKOLAN,BIBLIOTEKET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ 2006 MÖT CARINA

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

vårdguiden fantastisk men skör Sommardrinken kan bli vardagsovana Diabetes så håller du den i schack Ultraljud för män räddar liv Hjärnan nr 3 2010

vårdguiden fantastisk men skör Sommardrinken kan bli vardagsovana Diabetes så håller du den i schack Ultraljud för män räddar liv Hjärnan nr 3 2010 vårdguiden nr 3 2010 för Stockholms län Diabetes så håller du den i schack Sommardrinken kan bli vardagsovana Ultraljud för män räddar liv Hjärnan fantastisk men skör Innehåll nr 3 2010 3 Notiser 4 Tema

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS KVINNORS HÄLSA MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET, SEPTEMBER

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Låt inte vem som helst behandla dig!

Låt inte vem som helst behandla dig! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Folkhälsan NUMMER 4 SEPTEMBER 2003 Ö V E R V I K T H J Ä R T A - K Ä R L R E U M A T I S M K O S T & M O T I O N E G E N V Å R D R Ö K

Läs mer

Tema cancer. Alexandra Pascalidous. Mindfulness ger lycka. Alkohol - ligger du i riskzonen? Komplementär medicin vid fetma

Tema cancer. Alexandra Pascalidous. Mindfulness ger lycka. Alkohol - ligger du i riskzonen? Komplementär medicin vid fetma medicin hälsa välbefinnande Nr 2 maj 2010 Tema cancer T med tidningen hem grtis! Mindfulness ger lycka Läs mer på doktorn.com lkohol - ligger du i riskzonen? lexandra Pascalidous HÄLSOTIPS Komplementär

Läs mer

GUNILLA Det handlar om att ha kontroll. yoga en ny trend. Hollywoodfrun. Koppla ner & koppla av. Sveriges tidning i väntrummet!

GUNILLA Det handlar om att ha kontroll. yoga en ny trend. Hollywoodfrun. Koppla ner & koppla av. Sveriges tidning i väntrummet! medicin hälsa välbefinnande Nr 1 februari april 2015 Koppla ner & koppla av låt inte mobilen bestämma! Satsa på mer näring och mindre skräp i maten ORGANDONATION Ingela har aldrig ångrat sitt beslut tips:

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Jenny tog chansen fick ett roligare rörligare liv. Skralt med motivationen? Läs om Micke. Prismaglasögon minskar belastningsbesvär. Sid 6.

Jenny tog chansen fick ett roligare rörligare liv. Skralt med motivationen? Läs om Micke. Prismaglasögon minskar belastningsbesvär. Sid 6. en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen nr 2 juni 2011 årgång 11 Skralt med motivationen? Läs om Micke Sid 6 Jenny tog chansen fick ett roligare rörligare liv Sid 8-9 Prismaglasögon

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

3TIPS KAMPEN MOT ÖVERVIKT LIDER DU AV FETMA? www.motleydenim.se. Kom i form: Vi hjälper dig att ta tag i ditt problem.

3TIPS KAMPEN MOT ÖVERVIKT LIDER DU AV FETMA? www.motleydenim.se. Kom i form: Vi hjälper dig att ta tag i ditt problem. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus KAMPEN MOT ÖVERVIKT Nr. 1 3TIPS Expertpanelen: Ger dig råd och tips för

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.se Hemsida: www.rsmh.se Att leva med utmattningssyndrom... FÖRDOMAR

Läs mer