Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Folkhälsan Vår framtida hälsa en blivande utmaning för hela samhället Överläkare Magnus von Arbin talar på ledarsidan om att vår livsstil ger oss nya folksjukdomar som utbredd diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Dyra mediciner bromsar och botar effekterna men förebyggande åtgärder som livsstilsförändringar skulle ge störst resultat och är förhållandevis billiga. Sidan 2 Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Ny undersökning av Previa visar att även små förbättringar av kostoch motionsvanor minskar riskerna att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Sidan 3 Vardagsmotionen- vår bortglömda hälsoresurs På Huddinge sjukhus överviktsenhet varnar man för att överviktsproblemen i samhället redan nått epidemiska proportioner och vi blir bara mer inaktiva. Vi har glömt vår viktiga vardagsmotion men med måttlig fysisk aktivitet varje dag, som att använda trappor och att promenera, kan vi se till att förbättra våra hälsa radikalt. Sidan 4 Så räknar du ut din normalvikt med hjälp av BMI Sidan 9 Frukt och Grönt- viktiga väktare av vår hälsa Olika frukter och grönsaker innehåller olika vitaminer, mineraler och fibrer som är viktiga byggstenar för vår kropps funktioner och immunförsvar. Därför är det viktigt att vi skyddar hälsan på bred front genom att ha ett varierat intag av frukt och grönt. Enligt Livsmedelsverket bör vi äta minst ett halvt kilo frukt och grönt om dagen. Sidan 18 A NNONS din hälsa på nätet Lättläst och pålitlig information i samarbete med Sveriges läkare A NNONS Skapa Media 2001 Illustration Eva Fallström Läkarnätet AB

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hjärt och kärlsjukdomar en utmaning för sjukvård och samhälle. Ateroskleros, eller åderförkalkning som det oriktigt översatts till i folkmun är den dominerande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar svarar för mer än hälften av alla dödsfall i Sverige. Orsaken till att denna kärlsjukdom blivit så vanlig i vårt land hänger samman med vårt sätt att leva. Stora studier som gjorts har påvisat tydliga samband mellan aterosklerotisk kärlsjukdom, omgivningsfaktorer och livsstil. Stress och utbrändhet är symtom på en livssituation som påskyndar utvecklingen av kärlsjukdomen. Kropp och själ är intimt förknippade. Depression efter t ex hjärtinfarkt är en av de viktigaste orsakerna för dålig prognos. Viktiga och tydliga kopplingar till ateroskleros finns också till sockersjuka, övervikt, högt blodtryck och blodfettrubbningar. Förekomsten av sockersjuka ökar oroväckande i den vuxna befolkningen. Kärlsjukdomen drabbar oss redan i mycket unga år men utvecklas successivt med stigande ålder. Stora kroppspulsådern drabbas oftast först. Där kan man redan hos 10 åringar se sjukdomens angrepp. Andra stora kärl såsom pulsådror i ljumskar och på halsen drabbas något senare. Pulsådrorna drabbas särskilt i kärlförgreningar. De så kallade venösa kärlen som för blodet åter till hjärtat drabbas aldrig av ateroskleros. Proppar i dessa kärl har annan orsak. De mycket stora landvinningar som intensiv forskning gjort har medfört klara förbättringar både avseende behandlingsmöjligheter att förebygga som att behandla komplikationerna såsom hjärtinfarkt och stroke m fl. När det gäller strokevårdens organisation är Sverige är ett föregångsland. Särskilda strokeenheter för den akut drabbade patienten finns sedan mitten av 70 talet och denna vårdform har bevisats minska dödlighet och förbättra funktionen hos de drabbade. De tidiga och samlade insatserna tillskrivs de stora skillnaderna. Trots nationella riktlinjer och rekommendationer från WHO kommer idag bara cirka 70% av de drabbade till sådana enheter. I genomsnitt dröjer det ca 4 timmar innan patienten kommer till sjukhus. Tidsfaktorn har alltså visat sig vara av stor betydelse för slutresultatet. Våra medicinska kunskaper blir allt bättre medan våra vårdresurser minskar vilket leder till att patienter med högt blodtryck i hälften av fallen inte får tillräcklig behandling. Dagens blodfettmediciner minskar visserligen effektivt risken för kärlkatastrofer men riskgruppen är betydligt större än de som får behandling. Blodproppslösande och proppförbyggande mediciner har utvecklats men används inte tillräckligt effektivt. De bästa och senaste förslagen på medicinering kostar samhälle och individer gigantiska belopp eftersom utskrivna oanvända läkemedel kasseras till ett värde över 1 miljard kronor årligen i Sverige. De betydligt billigare åtgärderna såsom livsstilsförändringar har inte fått önskad effekt. Vi är för bekväma för att hålla oss friska och må bättre. Magnus von Arbin Överläkare Medicinska kliniken Danderyds sjukhus Beteendeterapi med fokus på samspelet mellan individen och omgivningen I vårt moderna samhälle utsätts vi ofta för olika typer av konflikter som försätter oss i stressande och problematiska situationer. Vanligtvis kan vi hantera en krissituation och reda ut problemen själva. Andra gånger kan en kris orsaka psykiska problem som en individ inte klarar att hantera själv utan utomstående hjälp. Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en snabbt växande behandlingsform inom det psykoterapeutiska området. Den kognitiva beteendeterapin, KBT, växte fram under 1950-talet och hade redan på sjuttiotalet hunnit bli en etablerad terapi- och forskningsform inom den psykologiska behandlingsforskningen. Omfattande forskning sedan femtiotalet har lett till att det idag finns en rad effektiva beteendeterapeutiska behandlingsmetoder att tillgå inom områden som: psykosomatiska och stressrelaterade problem, depressioner, självförtroendeproblem, ätstörningar, sömnproblem med flera. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi samt socialpsykologi och begreppet anger att EN ANNONSBILAGA FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Daniel Pasztor, MediaPlanet GRAFISK FORM: PoE REPRO: Ordbild. TRYCK: Tidningstryckarna. FÖR INFO. OM BILAGOR I DAGS OCH KVÄLLSPRESS: Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet maj fokus och tonvikt ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu. Just begreppet beteende har inom KBT en annan innebörd än det har i vardagsspråket. Med beteende menas här olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och handlingar som påverkar både individen själv och omgivningen. I klartext handlar KBT om att förändra ett beteende hos en individ, och de metoder som växt fram ur detta sätt att se på beteende har visat sig vara effektiva vad gäller behandling av psykiska problem. KBT syftar till att genom en högst individualiserad analys kartlägga orsakerna till just denna individs problem. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och en KBT-terapeut börjar alltid med att göra en individualiserad beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Man utgår från att orsakerna till problem inte är förutbestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. I terapin fokuserar man på här och nu - situationen där faktorer, som till exempel sociala färdighetsbrister eller feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden kan förekomma. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser, eller från flera personer, antingen genom individuell behandling eller genom behandling i grupp. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser, eller från flera personer, antingen genom individuell behandling eller genom behandling i grupp. NUMMER 2 AV FOLKHÄLSAN KOMMER UT I OKTOBER. RING FÖR BOKNING AV ANNONSER.

3 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 3 Små åtgärder bakom minskade risker för hjärtkärlproblem Lite regelbunden motion och hälsosam kost kan påverka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i gynnsam riktning. Det visar en undersökning från AB Previa som har sitt verksamhetsområde inom hälsa och arbetsmiljö. En grupp tjänstemän fick följa ett program för fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor under drygt ett och ett halvt år. Syftet med undersökningen var att förbättra testgruppens blodfettstatus. - Mycket riktigt visade det sig att blodfetterna påverkades i gynnsam riktning, något som kan reducera risken för hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar, säger företagsläkaren Sigvard Karlehagen på Previa som är ett företag inom Capiogruppen. Han är tillsammans med överläkare Carl-Göran Ohlson på yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro ansvariga för undersökningen. Många av de yrkesverksamma som Previa har nära kontakt med befinner sig i åldrar där riskfaktorerna för hjärtinfarkt är höga. - Därför har vi goda möjligheter att arbeta med att förebygga hjärt- kärlsjukdomar. Inte bara genom att informera, utan även genom att följa upp förändringar i personernas livsstil. På så sätt kan vi minska riskfaktorerna, säger Sigvard Karlehagen. Undersökningen startade i januari 1998 och pågick till september De medverkande personerna hade valts ut från ett stort tjänsteföretag med drygt 4000 anställda runt om i Sverige. Två grupper bildades. Den första var en interventionsgrupp, det vill säga en testgrupp, på 95 personer. Dessa skulle följa programmet för fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. Den andra var en referensgrupp på 74 personer. Referensgruppen deltog aldrig i programmet utan användes för jämförelse med testgruppen under perioden. Lika många män och kvinnor deltog i undersökningen. Ålder eller arbetsuppgift på tjänsteföretaget spelade ingen roll. - Våra kriterier för urvalet var att de medverkande skulle löpa en eller flera slags risker för hjärt- kärlsjukdomar. Däremot fick ingen vara medicinerad för dessa faktorer, säger Sigvard Karlehagen. Kriterierna innebar exempelvis att grupperna skulle ha ett kolesterolvärde på drygt 5,2 mmol/l. Det bestämdes även vissa gemensamma värden för blodtryck, blodfetter, blodsocker samt BMI, Body Mass Index. BMI är ett mått på vikten i förhållande till kroppslängden. Alla dessa fem kriterier utgör riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar på olika sätt. De direkta orsakerna till hjärtinfarkt är förhöjt blodtryck, förhöjt kolesterolvärde, lågt HDL-kolesterol, förhöjt blodsocker och rökning. Det som i sin tur förstärker de direkta orsaksfaktorerna är övervikt, fysisk inaktivitet och ärftlig belastning. Ökad risk för hjärtinfarkt löper till exempel den som har förhöjda värden av blodfetter. I undersökningen användes ett standardiserat frågeformulär kallat Previas friskprofil som båda grupperna fick använda. Friskprofilen ger en grafisk presentation av svaren och visar personens livssituation och hälsa. Friskprofilen i kombination med värden på vissa blodprov ger företagssköterskan möjligheter att diskutera hälsoproblem och en förbättrad livsstil. Undersökningen inleddes med att företagssköterskorna genomförde provtagningarna och gav motionsråd. Det innebar lågintensiv fysisk träning minst tre gånger per vecka under 30 minuter per gång. Deltagarna fick sedan träffa en dietist som gav individuell kostrådgivning. Kostvanorna kartlades efter en princip att registrera kosten det senaste dygnet. - Motionsråden var planerade efter vardagliga aktiviteter. Att promenera i rask takt, gå i trappor eller ibland simma, säger Sigvard Karlehagen. Om Previa hade ställt indirekta krav på att folk skulle springa långa sträckor i joggingspår eller träna på gym skulle det i många fall inte bli av, menar han. - Under undersökningsperioden var ingen tvungen att följa våra motions och kostråd slaviskt. Det handlade mer om rekommendationer, säger Sigvard Karlehagen. Den första uppföljningen kom efter 7-8 månader efter programmets start. Då gick dietisten tillsammans med varje individ igenom rådgivningarna igen. Kostrådgivningen syftade till exempelvis minskat kaloriintag och måttlig saltkonsumtion. Utifrån studier som gjorts tidigare har man försökt beräkna hur mycket risken för hjärtinfarkt minskar vid en viss sänkning av kolesterolvärdet. - För de undersökta männen sjönk medelvärdet för kolesterol drygt 0,5 mmol/l. För 50-åriga män anses det motsvara en riskreduktion på uppemot 35 procent, säger Sigvard Karlehagen. Sammanfattningsvis visade undersökningen att relativt små, enkla åtgärder som förbättrade kost och motionsvanor, kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, menar Sigvard Karlehagen. Han vill understryka att det som är viktigt i sammanhanget är att inte bara göra en enstaka undersökning. Det krävs intensiva uppföljningar med upprepade kontroller, framför allt för dem som befinner sig i riskområdet. - Då kan vi förhoppningsvis skapa ett konstant beteendemönster som får långsiktiga positiva effekter på hälsan, slutar han. Av Johan Cooke Rapporten i sin helhet kan beställas från AB Previa, Box 4080, Solna, tel , fax , e-post

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vår livsstil gör oss sjuka Nyhetsmedierna bombarderar oss dagligen med nya larmrapporter om övervikt och fetma, problem som drabbar allt fler svenskar i alla åldrar. Bland dagens 10-åringar är en på fem drabbad. Vi lever i villfarelsen att vi lever ett mer aktivt liv nu än förr, men undersökningar visar att vi i själva verket rör oss allt mindre. Och blir allt fetare. Vänds inte utvecklingen kommer fetma och dess följdsjukdomar, som hjärt- kärlsjukdomar och diabetes, att bli ett av våra största hälsoproblem i framtiden ansågs inte övervikt vara ett problem i Sverige. Drygt tjugo år senare har det blivit ett stort hot mot folkhälsan. Vi blir allt fetare, men mest ökar antalet överviktiga personer i de yngre åldrarna. Rapporterna har duggat tätt på senare år om alarmerande nivåer av fetma och övervikt hos små barn och ungdomar. Statistiska Centralbyrån konstaterar att det även skett en dramatisk ökning av övervikt i åldrarna år och att nästan varannan svensk man idag lider av övervikt, och drygt var tredje svensk kvinna. Omräknat i antal individer rör det sig om miljoner svenskar som befinner sig i riskzonen för att drabbas av akuta hälsoproblem som är direkt relaterade till vikten. På Huddinge universitetssjukhus enhet för övervikt anser man att den ökande övervikten närmast är att likna vid en epidemi. Erik Hemmingsson, doktorand på överviktsenheten är bekymrad. Vi rör oss för lite i förhållande till hur mycket vi stoppar i oss. - Viktökningsproblematiken i dagens samhälle följer inte längre en linjär utveckling utan en exponentiell, säger Hemmingsson. Fortsätter vi så här skulle det rent ut sagt vara kört för oss inom en snar framtid. Vi håller på att måla in oss i ett hörn. Vår livsstil gör oss sjuka, konstaterar han. Sanningen är att ingen vet exakt orsaken till vår snabbt tilltagande fetma, men forskare kan peka på en rad bidragande orsaker. Ett felaktigt antagande vore att den växande snabbmatskulturer är roten till det onda. På Livsmedelsverket, som övervakar våra kostvanor, är man oroade över utvecklingen men tror inte på försämrad kosthållning som förklaring till viktökningsproblemen. Annica Sohlström, chefsnutritionist på Livsmedelsverket förklarar varför. - Den mat vi äter idag är mer hälsosam än för ett par decennier sen och vi äter inte mer än förut. Men ännu är det en bit kvar till bra kostvanor. Det finns fortfarande grupper i samhället som har betydligt sämre kostvanor än andra. Dessutom har vi blivit mer passiva. Vi rör oss för lite i förhållande till hur mycket vi stoppar i oss. Stillasittandet är karaktäristiskt för det moderna samhället. Den sammanlagda tiden vi rör på oss måste öka och matvanorna måste bli ännu bättre. Erik Hemmingsson delar den uppfattningen. Hans teori är att vi slutat röra oss till vardags och att vi rationaliserar bort fysiska vardagligsaktiviteter. Därmed minskar vi också vår energiförbrukning. - Just för stunden kanske det inte har sån stor inverkan på individen men över tid leder det till att vi blir fetare. Man kan säga att vi fortfarande påverkas av våra fysiologiska grundförutsättningar för överlevnad. Normalt har för oss varit att äta när vi kunnat och samtidigt spara energi, och sedan

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 vila när vi kan. Våra stenåldersgener ligger oss i fatet eftersom det är helt logiskt för oss att vara inaktiva framför aktiva om vi själv får välja. Dessa mekanismer styr fortfarande vårt handlande. Enligt Folkhälsoinstitutets beräkningar är var femte medelålders person helt inaktiv. Begreppet helt inaktiv innebär att man inte utsätter sig för någon som helst fysisk ansträngning eller belastning, vare sig på jobbet eller på fritiden. På överviktsenheten anser man att många är så svaga idag att de inte ens klarar vanligt kontorsarbete. Belastningsskador drabbar dem bara de utför de enklaste arbetsuppgifter. Dessa skador måste sedan rehabiliteras, med sjukskrivning och dyra behandlingskostnader som följd. Det är en ond spiral som står samhället och den enskilda individen dyrt. Exempel på följdsjukdomar är Diabetes typ 2, liksom högt blodtryck och höga värden av blodfetter som i sin tur kan ge hjärt- kärlbesvär. Erik Hemmingson kommenterar. - Hjärt- kärlsjukdomar har faktiskt minskat de senaste åren, men troligtvis kommer den trenden brytas relativt snart när våra överviktsproblem inom kort slår igenom på bred front. Däremot ser vi redan idag en enorm ökning diabetes typ 2, den som i folkmun kallas ålders- eller livsstilsdiabetes. Detta är emellertid vilseledande. Denna diabetestyp har en direkt koppling till övervikt så den borde egentligen kallas fetmadiabetes. Den har redan ökat explosionsartat. Beviset för att denna sjukdom är viktrelaterad är att Fysisk aktivitet och fiberrik kost är nyckeln till hälsa för de flesta, både i form av rehabilitering och i preventivt syfte. den numera också i stor utsträckning drabbar barn, förklarar Erik Hemmingsson uppgivet. Övervikt och fetma ger även mentala konsekvenser. Idag kan man med olika metoder mäta det vi kallar livskvalitet och undersökningar konstaterar att feta har lägre livskvalitet än icke överviktiga. - Vi vet idag att fetma kan ge både ångest och nedstämdhet. Vidare är fetma länkat till olika former av cancer, man kan få sömnsvårigheter samt vanliga funktionella besvär. Det kan till slut genomsyra hela ens liv, fortsätter Erik Hemmingsson. Vem som än ger hälsoråd; forskare, nutritionister, fysiologer eller dietister svarar i stort sett detsamma. Fysisk aktivitet och fiberrik kost är nyckeln till hälsa för de flesta, både i form av rehabilitering och i preventivt syfte. Fysisk aktivitet förebygger fetma och ger bättre allmäntillstånd och leder till långsiktigt god hälsa. Exempelvis normaliseras höga blodfetter och blodtryck och man vet att fysiskt aktiva individer i regel lever ett längre och friskare liv. Erik Hemmingsson menar att det räcker med måttlig motion för att förebygga en rad framtida hälsoproblem. Men som vanligt skulle det behövas mer forskning på området för att förstå vilka faktorer som ger folk lust och motivation att ändra sin stillasittande livsstil. Källor: Livsmedelsverket, Mjölkfrämjandet, Statens Folkhälsoinstitut, Hjärt- och Lungfonden, SCB. bailine Slank med Electrobicfatburner! Ligg och slappna av medan electrobic tränar dina muskler och stramar upp din hud till slankare figur. Ring för GRATIS provbehandling Mirtha de los Santos Bailineterapeut S:t Eriksgatan 16 -bana Fridhemsplan

6 Blanking Hur man blir bra i magen utan att vara en perfekt människa. 1. STRESSA INTE. Bry dig inte om att diskmaskinen har gått sönder för tredje gången på en månad, eller att du inte kan hitta barnens stövlar när det just idag ösregnar och du är försenad både till dagis och jobb, eller att de viktiga OH-bilderna du tog hem igår kväll ligger kvar i sängen, eller att du bröt sönder bilnyckeln när du skulle in i bilen. 2. ÄT ORDENTLIGT. Hoppa inte över lunchen, handla kan väl någon annan göra, och de där nya skorna du såg igår är säkert lika fina på någon annan, och att gå på banken verkar nästan omodernt, och vem har sagt att du måste vara tillbaka kvart i ett bara för att ni har ett viktigt besök på jobbet från England? 7. ÄT SNÄLL MAT. Ta en frukt i stället för den där goda kakan, och glöm den där hamburgaren som räddade dig från hungersnöd när du hade så bråttom, eller tårtan du åt på jobbet för att fira av en arbetskamrat, och låt någon annan se till att alla där hemma får middag ikväll, så det inte blir nödlösningen pizza igen. 8. LÄR DIG LYSSNA PÅ MAGENS SIGNALER. Ta kommandot över dig själv och din mage, bry dig inte om att andra inte hör hur det bubblar och kurrar, och att det ibland kniper till, och strunta i att andra ser dig som den perfekta medarbetaren som alltid ställer upp, och strunta i att det var idag du lovat skriva rapporten från förra mötet med villaföreningen, den som skulle varit klar förra veckan. 13. TA LEDIGT FRÅN JOBBET DÅ OCH DÅ. Bli hemma, ta det lugnt, kom ifatt, dra ut telefonjacket, så att du slipper bli jagad av alla som undrar var du är, om du är sjuk, eller hur du kan ta ledigt just idag, och om du egentligen är medveten om vilket kaos det är på jobbet, och kommer du imorgon? 14. ÄT EN STADIG FRUKOST. Försök hitta på något eftersom du glömde köpa fil och mjölk igår, brödet är också slut, och barnen är inte heller så glada när de inte fick sin O boy, ägg har du kvar, synd bara att bäst-före-datumet gått ut, knäckebröd får duga, det innehåller åtminstone fibrer, och idag hinner du säkert handla om du hoppar över lunchen. 3. ÄT REGELBUNDET. Stanna upp var tredje timme och ät någonting, bry dig inte om att du sitter i möte, eller att du håller på att bli sist med att hämta barnen igen, eller att det var ikväll diskmaskinen skulle repareras, och att du lovat att vara hemma vid sextiden. 4. MOTIONERA REGELBUNDET. Ställ inte in jympatimmen nu igen, någon annan kan väl köra äldste sonen till fotbollsträningen, och titta på en ny soffa måste ni väl inte göra just idag (även om ni satt sönder den gamla i helgen), och att din egen mamma behöver hjälp med nya gardiner kan säkert vänta till nästa vecka. 5. SLAPPNA AV NÄR DU ÄR LEDIG. Se nu till att du får lugn och ro i helgen, bästa vännerna kan säkert ändra i sitt program och komma och äta middag en annan helg, och storstädningen som gnagt ditt samvete i veckor nu kan väl gnaga en vecka till, och nu får faktiskt någon annan än du åka och köpa nya jackor till barnen, och biobesöket du lovat dem (nej förresten, det ska du nog inte ändra på). 6. SOV ORDENTLIGT. Gå och lägg dig, tvättmaskinen kan du säkert tömma i morgon, och yngsta dottern får försöka klara sina läxor själv, och samtalet du lovat din bästa vännina som ligger sjuk kanske inte är så viktigt, och varför måste det alltid vara du som går på föräldraträffen i simklubben? 9. STÄNG AV MOBILEN. Och ryck på axlarna trots att du vet att minst fyra personer försöker få tag i dig, de får väl ringa någon annan, och varför är det alltid bara du som har svar på alla frågor, och det var ju dumt av dig att lämna ut ditt mobilnummer till dem som ska jobba med ditt projekt i helgen. 10. OCH MAILEN. Glöm bort hur lätt det är att koppla upp datorn hemma och hämta hem mailen från jobbet stilla din nyfikenhet att chefen bad dig kolla dina innan mötet imorgon kan du låtsas ha glömt, och är ändå inte modemet i din dator alldeles för långsamt, du blir ju stressad bara av det. 11. LÅT INTE KALENDERN STYRA DITT LIV. Låt varje dag bli en ny överraskning, ta dagen som den kommer, andra får klara situationen utan dig, du har ju ändå lovat bort dig till alldeles för mycket dessutom får du en klump i magen av alla måsten du inte hinner med. 12. ÄT MINDRE PORTIONER. Och håll inte på som igår, när du inte fick något vettigt i dig, och mest levde på kaffe hela dagen, och blev trött och grinig, och därför istället belönade dig själv med att äta alldeles för mycket på kvällen, men du var ju så hungrig, och spänningarna i magen går väl över. 15. TÄNK INTE SÅ MYCKET. Ta alla bollar du har i luften och spika fast dem i väggen, sätt dig sedan och tänk på ingenting, inte på att det var idag du tänkt boka semesterresan, inte på att det var idag du skulle beställa tid till bilprovningen, inte på att det var idag chefen vill ha ett utvecklingssamtal med dig, inte på att det var idag alla föräldrar är bjudna till dagis på fika efter jobbet, inte på att det var idag du skulle ringa försäkringsbolaget om diskmaskinen. 16. VEM AV OSS ÄR DEN PERFEKTA MÄNNISKAN? Som alltid gör rätt med tanke på hur vi bör leva och känna oss i magen? Så lätt är det inte att lyda alla goda råd. Inte ens vi som tillverkar ProViva och som vet det mesta om våra magar lever alltid som vi lär. Men vi kan åtminstone erbjuda lite hjälp. För den stress vi upplever i våra liv leder till stress också för magen. Enkelt kan man säga, att den inte hinner sköta sitt jobb. I ProViva finns därför en snäll skyddsbakterie som kallas Lactobacillus plantarum 299v en bakterie som redan finns naturligt i våra magar. Men många moderna och stressade magar behöver ett extra tillskott av denna bakterie för att må bra. Lactobacillus plantarum 299v och ProVivas positiva egenskaper har dokumenterats i 9 doktorsavhandlingar och 35 vetenskapliga studier över hela världen. Så goda anses egenskaperna vara att många sjukhus använder ProViva till patienter med magproblem. Men du måste inte ha ont i magen för att köpa hem ProViva tvärtom ProViva kan vara det tillskott magen behöver för att du ska slippa få problem. Ha det så bra idag. Både du och din mage. ProViva finns som fruktdryck i fem smaker och som yoghurt i fyra smaker. ProViva finns också som återhämtningsdryck under namnet ProViva Active. ProViva tillverkas av Skånemejerier i samarbete med Probi AB.

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Bli frisk med fysisk aktivitet på recept Under nittiotalet började det för första gången ansamlas bevis för att fysisk aktivitet har en dokumenterat positiv effekt på hälsan. Idag ordineras träning på recept i allt större utsträckning. På IMF, Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin, bestämde man sig för att sprida budskapet om motionens positiva egenskaper. Resultatet blev FYSS, en idrottsmedicinsk motsvarighet till handboken på läkemedelsområdet, FASS. Vi håller på att bygga bort naturliga tillfällen att röra på oss, både i jobbet, i skolan och på fritiden. Istället skapas ett samhälle där vi successivt blir alltmer stillasittande, framför datorn, på verkstadsgolvet, i bilen, i hissen eller i rulltrappan. Som en direkt följd av detta drabbas vi av både fysiska och psykiska problem. Dessa kräver i allt större utsträckning behandling, både akut och i förebyggande syfte. Behandling kan ske antingen med hjälp av läkemedel eller också friskvård i form av olika fysikaliska aktiviteter. Att fysisk aktivitet har en rad hälsofrämjande effekter har på senare år bevisats på en rad olika sätt. Nu är detta så accepterat av läkare och övriga delar av sjukvården att man faktiskt kan ordineras motion på recept som behandlingsalternativ vid olika sjukdomstillstånd. Jan Henriksson vid Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin, IMF, menar att detta är ett välkommet steg i rätt riktning. Anmärkningsvärt är att man inte förrän de senaste tio åren rent vetenskapligt kunnat bevisa att fysisk aktivitet är bra för hälsan. - När de vetenskapliga rönen började tillkännages tyckte vi att det var angeläget att på bred front medvetandegöra läkarkåren och allmänheten om hur man kunde dra nytta av dessa. Vi bestämde oss för att starta en informationsbank, en katalog över hur man i många fall kan förebygga och behandla vissa sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk aktivitet, säger Jan Henriksson var Jan Henriksson en av flera personer inom samma forskningsområde som initierade ett omfattande arbete som resulterade i FYSS, Fysisk aktivitet Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. FYSS är tänkt att fungera som ett hjälpmedel och uppslagsverk för de läkare som ordinerar fysisk aktivitet på recept. Namnet valdes efter förebilden och motsvarigheten på läkemedelsområdet, FASS, Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. FYSS är resultatet av ett omfattande arbete utfört av svenska experter inom olika medicinska specialiteter. Läkare, naprapater, sjukgymnaster och idrottslärare har bidragit med sina erfarenheter. FYSS omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har en dokumenterad effekt. FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, ett fristående utskott inom IMF, och Statens folkhälsoinstitut, där YFA står för expertisen och Folkhälsoinstitutet bidrar ekonomiskt. - Vår förhoppning är att man inom sjukvården skall börja använda FYSS lika naturligt som man använder FASS idag. Om en läkare bedömer det lämpligt att ordinera en patient fysisk aktivitet ska han eller hon enkelt kunna få stöd och kunskap i sin ordination genom att använda FYSS, förklarar Jan Henriksson. Fotnot: För närvarande testas och utvärderas FYSS på nio vårdcentraler och tre företagshälsovårdscentraler i fyra landsting runt om i landet. FAKTA OM FYSS FYSS: står för fysisk aktivitet Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling är en informationsbank som visar hur man kan använda fysisk aktivitet i förebyggande syfte och som behandlingsform för vissa sjukdomstillstånd ska vara ett lättillgängligt verktyg för de läkare som anser att fysisk aktivitet är en lämplig form av behandling för vissa besvär och åkommor namnet FYSS är hämtat från dess motsvarighet på läkemedelsområdet, FASS finns ännu så länge endast i elektronisk upplaga men kommer i tryckt form inom kort är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, och Statens Folkhälsoinstitut Mer information om FYSS hittar du på:

8 8 ANNONS HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MSD ANNONS Nya rön inom forskning kring hjärt- kärlsjukdomar Forskare räknar med att inom tio år kommer hjärt- kärlsjukdomarna att inta en första plats av den globala sjukdomsbördan. Samtidigt pågår över hela världen intensiv forskning kring dessa sjukdomar. Nyligen har två stora studier presenterats som visar att nya typer av läkemedel kan ha gynnsamma effekter hos högriskpatienter. Det krävs många åtgärder för att förebygga hjärt- kärlsjukdomar, varav de viktigaste är att förändra livsstilen, äta och leva sundare, samt att sluta röka. Om det blir aktuellt att sätta in läkemedel ska valet ske på bedömning av vetenskap och beprövad erfarenhet, samt i samförstånd med patienten för ökad acceptans. Det finns många faktorer som måste samverka för att man ska hamna i riskzonen ger studien ökad tyngd åt blodfettsreglerande behandling av patienter som har typ 2-diabetes, eftersom denna grupp hade nytta av behandling. Men man ska vara medveten om att alla i HPS-gruppen var högriskpatienter från början och att de även använde andra mediciner. Resultaten kan därför inte sägas gälla för gemene man på gatan med ett enstaka förhöjt kolesterolvärde. Men de resultat Hur skall man då se på problem med övereller underbehandling av högt blodtryck? Unga kvinnor vars blodtryck varierar kan ibland få överbehandling med mediciner vilket man bör se upp med. Det omvända gäller för äldre kvinnor och män som är väsentligen friska men som har högt blodtryck. En del patienter är underbehandlade idag, inte minst diabetiker, trots att man vet att nyttan av behandling är betydande. Det är viktigt att förebygga hjärt- kärlsjukdomar, det kan man göra redan tidigt i livet med en sund livsstil. Barn och ungdomar ska dock inte i första hand banta, utan äta en sund kost samt leka och motionera. De som har diabetes i släkten bör särskilt tänka på sin livsstil samt kontrollera sig för riskfaktorer. Man bör samråda med sin läkare i frågor om läkemedel. Docent Peter Nilsson har publicerat två utförligare medicinska kommentarer om de här berörda studierna i Läkartidningen, HPS finns i nr. 51/52-01, och LIFE i nr Jävsdeklaration: Peter Nilsson är en oberoende forskare utan anställning inom läkemedelsindustri, och får ej heller arvodering eller annan ersättning för medverkan i denna intervju. Det är viktigt att förebygga hjärt- kärlsjukdomar, det kan man göra redan tidigt i livet med en sund livsstil. Tel , för att drabbas av någon form av hjärt- kärlsjukdom. Tidigare har forskare ofta menat att det räckte med att en faktor i ett komplicerat system skulle vara fel, exempelvis ett förhöjt värde, för att risk skulle uppstå. Idag ser forskningen mer på helheten och samverkan mellan olika faktorer som till exempel ålder, högt blodtryck, höga blodfetter, rökning och diabetes patienter undersöktes i blodfettsstudie Två intressanta vetenskapliga studier inom hjärt- kärlområdet har nyligen publicerats. I den ena, Heart Protection Study, HPS, deltog omkring personer i de grupper som studerades. Studien genomfördes på 69 sjukhus i Storbritannien under fem år, vilket gör den till den största i världen i sitt slag. Man använde ett kolesterolsänkande läkemedel, sk statin, i en jämförelse mot placebo ( sockerpiller ). Undersökningen är intressant och har många plustecken. I den fanns flera undergrupper som tidigare inte blivit väl studerade, till exempel kvinnor och diabetiker, säger docent Peter Nilsson vid Avdelningen för medicin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Det jag vill kalla för huvudfyndet i studien är att studieläkemedlet minskade riskerna för att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Resultat av HPS stärker de rekommendationer som Läkemedelsverket ger rörande blodfetter. Denna studie visar att det är viktigt att behandla diabetiker med förhöjda blodfetter för att minska risken att insjukna i hjärt- kärlsjukdom. Dessutom som har framkommit är mycket intressanta. Man har på basis av patienter som tar sin medicin beräknat att fem års behandling med studieläkemedlet förebygger bland annat hjärtattacker och slaganfall hos 100 av patienter som har haft tidigare hjärtinfarkt och 70 av patienter med diabetes. Ny klass av blodtrycksläkemedel studerade Den andra studien är LIFE, där patienter i åldrarna år från de nordiska länderna samt i Storbritannien och USA ingick. Inom behandling av högt blodtryck har det länge varit oklart om det är blodtryckssänkningen i sig eller andra egenskaper hos läkemedlet som har störst betydelse för att förebygga hjärt- kärlsjukdomar. LIFE visar för första gången att en nyare klass av läkemedel, AII antagonister, kan reducera sjuklighet jämfört med konventionell terapi. Än en gång vill jag understryka att resultaten gäller den grupp av högriskindivider som undersökts, bland annat med hjärtmuskelpåverkan, och inte allmänt. Studien visade samtidigt att behandlingseffekterna föreföll vara större hos patienter som hade typ 2-diabetes där även antalet dödsfall kunde reduceras. I den grupp som fick studieläkemedlet debuterade färre patienter i diabetes. Den framhöll också att behandling baserad på studieläkemedlet gav färre fall av nydebuterad diabetes än vid behandling med en betablockerare hos dessa högriskpatienter.

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 NOTISER Enligt Folkhälsoinstitutets folkhälsorapport mår vi allt sämre. Tillsammans med rökning är fysisk inaktivitet den största källan till ohälsa i vårt samhälle. Idag är bara var fjärde person tillräckligt fysiskt aktiv och cirka 2,5 miljoner personer i åldrarna år är idag överviktiga. Varannan svensk medelålders man och drygt var tredje kvinna lider av övervikt men det är bland våra barn som ökningen av övervikt är som störst. Inom en snar framtid kommer vi få problem med hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, ledbesvär samt andra krämpor och sjukdomar som är relaterade till våra dåliga motionsvanor. Svenska Läkaresällskapet och Folkhälsoinstitutet rekommenderar måttlig motion om minst en halvtimme varje dag. Exempel på att öka sin dagliga motion är att välja att använda kroppen i stället för att transportera den. Gå och cykla när det är möjligt istället för buss eller bil. Ta trapporna, välj bort hissen. Gör man det regelbundet ger det snabbt resultat. Fler korta pass är bättre än få långa. Källa: Statens Folkhälsoinstitut Fetma i världen: Övervikt bland barn har redan blivit ett stort problem i många delar av världen. I USA är över hälften av alla barn och tonåringar är överviktiga. I Kina är situationen lika illavarslande: var tionde pojke och var tjugonde flicka i åldrarna 7-18 år är sjukligt feta och 30 miljoner kineser över 20 år lider av övervikt. Bland Englands fyraåringar lider 20 procent av övervikt och 8 procent av fetma. Även i Sverige blir barnen allt fetare. Man räknar idag med att var fjärde barn i Sverige är överviktigt. Källa: Hjärt-Lungfonden Så här räknar du ut om du är normal- eller överviktig: BMI står för Body Mass Index och är ett vedertaget begrepp. Man dividerar sin vikt i kilo med summan av sin egen längd i meter upphöjt till två. Svårt att hänga med? Vikt/ längd x längd = BMI Ex: Om man väger 80 kilo och är 1,85 meter lång blir ekvationen som följer: 80 / 1,85 x 1,85 = 23,37. Sedan jämför man sitt värde med BMI-skalan. BMI för män: Lägre än 20,0 Undervikt 20,1-25,0 Önskvärd vikt 25,1-30,0 Övervikt Högre än 30,0 Fetma OMEGA-MAX - EN HJÄRTESAK! Omega 3-fiskolja, värdefull för hjärta och kärl! Ja tack, jag vill gärna att ni skickar mig ett gratisprov Omega-Max 10 kapslar. Namn Adress Postnr/Ort Klipp ut kupongen och skicka den till MaxMedica Naturläkemedel AB Södra Förstadsgatan 1, Malmö Omega-Max är ett kosttillskott från MaxMedica Naturläkemedel AB, Sveriges ledande leverantör inom egenvård. Konsumentkontakt BMI för kvinnor: Lägre än 19,0 Undervikt 19,0-24,0 Önskvärd vikt 24,1-29,0 Övervikt 29,1 eller högre Fetma Behandla din stress på nätet. Stress, huvudvärk och sömnsvårigheter kan göra livet till ett helvete. Och för över tre miljoner svenskar tillhör det vardagen. De flesta får ingen behandling eftersom kötiderna till terapeuter är långa. Om det nu finns någon terapeut att köa till. Men nu finns det äntligen hjälp för alla på Internet. En ny svensk metod kan behandla din stress, huvudvärk eller dina sömnsvårigheter på bara några veckor. Det finns många sätt att bota och lindra stress, huvudvärk och sömnsvårigheter. Det mest effektiva är att gå i kognitiv beteendeterapi, kallat KBT. Men det är dyrt och det finns få terapeuter i Sverige. Psykologen Lars Ström såg en lösning på problemet. Tillsammans med sina forskarkollegor vid Uppsala universitet lät han drygt 500 personer få behandlingshjälp hemma vid datorn. Resultat: självhjälp är lika effektivt som att gå till terapeut 10 till 15 gånger. Det är dessutom tio gånger billigare. Stress och psykosociala problem kostar samhället och företagen ca 222 miljarder varje år. Vi hoppas nu att fler kan få hjälp och att antalet sjukskrivningar minskar, säger Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet och en av initiativtagarna. Studien visade att de som hade problem med sömnen sov upp till 45 minuter längre och kände sig 25 procent piggare efter behandling. Dessutom minskade deras medicinintag med 30%. Varannan som deltog minskade antalet dagar med huvudvärk till hälften. Självhjälp är lika effektivt som att gå till terapeut 10 till 15 gånger. Det är dessutom tio gånger billigare. Personer som led av stress upplevde att stressen minskade med 25 procent, medan humöret förbättrades med mer än 40 procent. Terapi med snabba resultat Behandlingen på Internet tar mellan fem och tio veckor. Under perioden ägnar man ungefär en kvart om dagen till att svara på frågor om hur man mår och fungerar. Man får också tillbaka kommentarer och uppgifter att göra. På så sätt kan man kontinuerligt följa förbättringen och ändra sitt beteende. Fördelarna med självhjälp är att du när du vill, oavsett var du bor, anonymt och till en låg penning själv kan påverka din hälsa, säger Lars Ström. Just nu pågår utveckling av behandlingsprogram för panikångest, tinnitus och smärta. Vill du veta mer eller ta del av våra extra erbjudanden? Gå in på eller ring

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FAKTA, STRESS OCH UTBRÄNDHET Om man utsätter sig för stress under lång tid, kanske månader i sträck, riskerar man till slut att drabbas av utmattningstendenser, förstadiet till så kallad utbrändhet. Ett tillstånd av utmattning och likgiltighet där man havererar både psykiskt och fysiskt. Vi kan drabbas av utmattningssymptom och varningssignaler som bör tas på allvar, som: Förhöjt blodtryck och höjda blodfetter Hjärnan tar stryk och vi blir glömska Musklerna är ständigt spända Hjärtat jobbar för högtryck och vi kan uppleva ont i hjärttrakten samt värk i kroppen Tilltagande oro, rastlöshet Ökad irritation och ökat aggressivt beteende Påverkan av hörsel och syn, vi kan drabbas av tunnelseende Sömnsvårigheter Minskad sexlust Nedstämdhet Besvär med tarm och mage som illamående, diarréer med mera När man drabbas av energiläckage Hon äter snabbmat i bilen på väg hem. På hennes skrivbord växer pappershögarna. Hon slits mellan arbetsplatsen och hemmet. I huvudet snurrar de inre och yttre kraven. Hon går in i väggen. Till slut finner hon en väg tillbaka. Prästen Kerstin Hesslefors Persson har vävt samman sina egna erfarenheter och andras i boken - Brinna, bli bränd, glöda igen. En dag på våren 1994, när Kerstin Hesslefors Persson jobbade som församlingspräst i Göteborg, förändrades hennes liv för all framtid när ett dokumentskåp plötsligt välte över henne. Hon drabbades ofta av värk i nacken på grund av händelsen men kunde jobba vidare. Det skulle säkert gå över, tänkte hon, bara hon fick vila, och snart var det ju semester. Samtidigt förändrades hennes arbetsuppgifter vilket bland annat förde med sig ett ökat ansvar. - Jag trivdes med det ökade ansvaret och de nya intressanta arbetsuppgifterna. Jag ställde upp på allt och hade massor av egna idéer. Men jag blev fartblind och förstod inte när jag hade passerat gränsen för vad jag orkade, förklarar Kerstin. Värken i nacken fanns kvar och på jobbet ökade tempot. Kerstin blev sjukskriven några gånger men kom snabbt tillbaka till sin arbetsplats. Till slut sade kroppen och själen definitivt stopp. Idag är hon tillbaka i sitt yrke och jobbar med ledarskapsutveckling i Göteborgs stift, fast i ett lugnare tempo än tidigare. Som präst hade hon genom åren träffat människor i alla möjliga faser i livet. Många som levde i pressade livssituationer, med mycket vilja och energi men som till slut upptäckte att krafterna inte räckte till. Det fick Kerstin att börja skriva. Hon vävde ihop egna och andras erfarenheter. Resultatet blev boken Brinna, bli bränd, glöda igen. Det är ingen historia om Kerstins liv och heller ingen diagnos på utbrändhet. - Det är en historia om alla de tillfällen i livet då det brister i balansen mellan ta in och ge ut. Jag vill fokusera på vad som händer när en människa drabbas av energiläckage. Och försöka beskriva den processen, berättar Kerstin. Hon använder ordet energiläckage därför att utbränd låter så definitivt, som om man skulle ha gjort slut på alla möjligheter. Eller som en tändsticka som gjort sitt. I boken kommer kvinnan tillbaka i livet, fast hon börjar leva på ett nytt sätt. Både boken och dess titel är uppdelad i tre delar: Brinna, bli bränd och glöda igen. I den första delen brinner kvinnan för allt hon gör. Det finns ett engagemang. Till varje pris försöker hon ställa upp på allt, både hemma och på jobbet. Slutligen kommer stressen och ångesten smygande. Som att åka i en karusell som snurrar allt fortare och aldrig stannar. I den andra delen har själen och kroppen sagt stopp med stora bokstäver. Hon blir sjukskriven och börjar reflektera över sin nya livssituation. - Många upptäcker inte sina stressignaler innan de bokstavligen går in i väggen. Det här brukar jag kalla för gummibandsprincipen, säger Kerstin. Så länge man håller gummibandet spänt fungerar det, men om det varit spänt allt för länge märks det hur uttänjt det är först när man inte längre spänner det. I andra fall brister gummibandet helt. Men varför väntar man så lång tid? - Hos de flesta av oss finns en inre tanke om att man måste vara stark, att bita ihop och kämpa. Men att vara stark är att visa sin svaghet. Många förtränger att de mår dåligt i själen och fortsätter tills det tar stopp, säger Kerstin. Det är vanligt att dölja detta in i det längsta, anser hon. Därför blir familj, vänner arbetskamrater förvånade den dagen det brister. När det gäller behandling kan ett svårt steg vara att på egen hand gå till någon läkare på vårdcentralen. Situationen skildras även i boken. Tanken att man inte längre duger väcks tillsammans med farhågor som hur jag ska klara av att sitta i väntrummet? Där kan ju finnas folk som man känner. Vad ska jag säga till dem? Och hur ska jag formulera det här till läkaren? Läkarna brukar nämligen ge symptomen utmattningsdepression. Jag är inte direkt deprimerad utan kraftlös. - Men det finns inga genvägar. Fortsätter man i samma livsbana som tidigare är det allvarligt. I värsta fall kan en människa avlida av stress, berättar Kerstin. När en person gått in i väggen blir det en sorg att inte kunna orka med det man tidigare kunnat. - Visst går det att komma tillbaka till livet efter en tid av energiläckage, fast det går aldrig att gå tillbaka precis till det liv man hade innan, förklarar hon. Men för Kerstin känns det som om hon fått livet tillbaka. - Jag lever ett liv med mer tid för min familj. Det är också en tid med mer ensamhet, något som jag inte hade tidigare. Kerstin anser att det är nödvändigt att lära sig sätta gränser för att orka. Har man inte tid måste man säga nej. Det är svårt och det kräver mod att våga sätta gränser, och inlevelse att känna var andra sätter sina. - För stunden går det snabbast att säga ja, men när jag säger ja till något måste det finns tid att förbereda och kunna samla ihop sig efteråt. Det gäller också att kunna säga nej, vilket kan vara svårt därför att ordet nej oftast kräver en motivering, förklarar hon. Vidare gäller det att vårda sig själv och göra det man själv vill. Andras krav på mig kan inte hela tiden styra min tillvaro. Jag tror att ju mer lusten och glädjen i det jag gör får styra, desto bättre blir det jag gör och desto bättre mår jag, avslutar Kerstin. Av Johan Cooke

11 Foto: Digitized AB. Pillren är ej autentiska. spirit.se Man kan få magsår för mindre. I Sverige finns närmare läkemedel. Bara mot olika former av magbesvär finns ett 100-tal att välja mellan. Utifrån denna enorma läkemedelsflora ska din läkare välja det läkemedel som är mest beprövat, säkert, effektivt och helst också prisvärt. Med Kloka Listan stöder vi läkarna i deras val. Och gör det tryggare för dig. I listan har vi samlat 214 receptbelagda läkemedel för våra vanligaste sjukdomar. Ett stort antal av Sveriges främsta specialister svarar för urvalet. Nu kan du hämta den nya Kloka Listan på apotek och vårdcentraler. Du kan också besöka Rekommenderade läkemedel kloka listan tas fram av läksak läkemedelssakkunniga i stockholms läns landsting

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Bristande motivation källa till dåliga motionsvanor Forskarna slår fast att vi blir fetare för att vi rör på oss för lite. Som skäl eller ursäkt för sina dåliga motionsvanor anger folk ofta tidsbrist och stress. Enligt naprapaten Fredrik Tornérhielm handlar det egentligen inte om faktisk tidsbrist utan om dålig motivation. Han anser att om vi känner oss för stressade för att motionera krävs det att det finns en schemalagd tid avsatt för det speciella ändamålet, gärna på arbetstid. Då skulle man hinna med och kanske få människor att hitta motivationen att aktivera sig. Grundstenarna i ett hälsosamt leverne är bra kostvanor och bra motionsvanor men dessvärre lever de flesta av oss helt eller delvis utan någon som helst motion eller fysisk aktivitet. Och det leder till att vi blir allt fetare och i sämre skick. Att man bör vara aktiv i någon form varje dag konstateras av alla organisationer som arbetar med hälsofrågor idag. Svenska Läkaresällskapet och Statens folkhälsoinstitut rekommenderar minst 30 minuters motion dagligen vilket är att betrakta som ett minimimått på aktivitet men ändå har större delen av svenska folket svårigheter att ens komma upp till den nivån. Vi har blivit stillasittare. Men varför anstränger vi oss så dåligt för att finna en bra motionsform? Fredrik Tornérhielm, legitimerad naprapat på Läkarmottagningen Hälsocenter i Stockholm anser att svaret är att vi brister i motivation när det gäller att skapa rutiner för att röra oss och motionera. - Vi ger oss själva en massa ursäkter i det här avseendet och vi behöver en spark där bak. Motivationen saknas helt enkelt och många av de åkommor som jag behandlar är resultatet av att vi sitter still för mycket och samtidigt inte tar oss tid för en behjärtansvärd sak. Vi säger ofta att vi inte hinner med. Om vi var motiverade skulle vi hinna med. Fredrik Tornérhielm menar att den tilltagande orörligheten inte bara sker på vår fritid utan i högsta grad på vår arbetsplats. Många av de som söker upp honom lider av problem med statisk belastning, enahanda rörelsescheman på arbetsplatsen som gör att man spänner sina muskler monotont tills man får besvär. Han anser att arbetsgivarna definitivt borde ta ett större ansvar för sin personals hälsotillstånd. En frisk personal sparar pengar och visar samtidigt att arbetsgivaren bryr sig. - Arbetsgivarna har både resurserna och möjligheten att fungera som motivationshöjare för de anställda för att få dem att skaffa stadiga rutiner för sina motionsvanor. Låt folk träna på betald arbetstid, skaffa personalen hemträningsprogram, visa att ni bryr er om. Det skulle ge resultat. Det är en minst lika viktigt investering som att satsa på en ergonomisk arbetsmiljö, förklarar han. Fredrik inser att alla arbetsgivare inte har obegränsade resurser i sin verksamhet och att många eventuellt har svårt att avsätta medel för fysiska aktiviteter på arbetstid. - Om vi talar om samhällsansvar för vårt hälsotillstånd borde man kanske utvidga resonemanget till frågan om ett visst statligt ansvar. Kanske subventioner och bidrag i någon form till mindre bemedlade arbetsgivare. Det vore högst berättigat att åtmistone diskutera den här frågan, förklarar han avslutningsvis. Källor: Statens Folkhälsoinstitut, SCB,

13 Våra kunder mår bättre. AB Previa är det ledande företaget inom affärsområdet hälsa och arbetsmiljö. Genom våra tjänster hjälper vi både det privata och det offentliga näringslivet att öka sitt välbefinnande - på alla organisationsnivåer. AB Previa ingår i den börsnoterade Capio-gruppen och har cirka tusen anställda. Vi har nittio enheter och finns på åttio platser i hela Sverige.

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Barn drabbas av åldersdiabetes Diabetes blir en allt vanligare folksjukdom i Sverige. Idag har drygt fyra procent diabetes. Och många har diabetes utan att veta om det. Genom att hålla sig i form, äta sund mat och motionera går det att undvika att sjukdomen bryter ut. Omkring människor, fyra procent av Sveriges befolkning, har diagnosen diabetes. För omkring tjugo år sedan var det omkring 3 procent, enligt Karolinska Sjukhusets informationsskrift Folksjukdomar. I många andra länder är situationen än värre. I USA kostar diabetesvården lika mycket som cancervården. - Det är få som har diagnosen diabetes, men många befinner sig i riskzonen på grund av att de har övervikt, en lätt förhöjning av blodsocker och motionerar för lite, säger Tord Bystedt, överläkare på kliniken för endokrinologi vid Karolinska Sjukhuset. Hälften av dessa riskpersoner kan förhindra att drabbas av diabetes genom ändrad livsstil med ökad motion och måttlig viktreduktion. Diabetes är en sjukdom kan orsakas av många olika ärftliga och miljörelaterade faktorer, men den gemensamma faktorn vid diabetessjukdomen är för högt blodsocker. Vid alla former av diabetes förekommer så kallade sena komplikationer, i form av skador i nerver och blodkärl, varvid kärlrika organ som hjärta, njurar och ögon drabbas i högre grad. Diabetes brukar delas in typ 1, som förr kallades barn- och ungdomsdiabetes, och typ 2 för åldersdiabetes. - Dessvärre får såväl unga som äldre båda typerna idag. Förr ansåg man att nästan enbart människor över 60 år hade typ 2, men idag finner man även patienter med åldersdiabetes vid barnklinikerna i Sverige, säger Tord Bystedt. Det handlar om kroppens energikälla, blodsockret. Bukspottkörteln producerar hormonet insulin som reglerar kroppens upptag av blodsocker. Vid typ 1 diabetes får patienterna för högt blodsocker, eftersom bukspottkörtelns förmåga att producera insulin är nedsatt eller har upphört helt. Cellerna i kroppen behöver socker för att fungera. Insulinets roll är att se till att socker släpps in i cellerna. För den som har diabetes kan inte sockret tränga in i cellerna. I stället stannar sockret kvar i blodet och sockernivån ökar. Behandlingen går ut på att tillföra insulin. Typ 2 beror delvis på att bukspottkörteln har förmåga att utsöndra insulinet men att det inte bildas på normalt sätt. Förutom fel på insulintillförseln så är det förändringar som gör att känsligheten hos kroppens celler för insulin är nedsatt. Det kallas vanligen insulinresistens. Behandlingen går ut på att normalisera både blodsocker och faktorer som bidrar till diabeteskomplikationer. Blodtryck, blodfetter, blodets benägenhet att bilda proppar, förebyggande behandling för ögon och njurar och fötter samt rökning är faktorer som är mycket viktiga i diabetesbehandlingen. Drygt 90 procent av dem som har diabetes drabbas av typ2. Vid all behandling av diabetes är kost och motion är en viktig del av behandlingen. De flesta behöver även tablett och insulinbehandling. Många vet heller inte om att de har diabetes. Typiska symptom kan exempelvis vara ökad törst, stora urinmängder, viktminskning, klåda och trötthet. Genom att äta sund mat, vara tobaksfri, och motionera går det ofta att undvika att sjukdomen bryter ut. - Ett sunt leverne är viktigt för dem som har både typ 1 och 2. Man mår bättre, blir mindre trött och kan minska följdsjukdomar i ögon, njurar, fötter, hjärta och hjärna, avslutar Tord Bystedt. Av Johan Cooke Källa: Karolinska Sjukhuset, Svenska Diabetesförbundet. Ladda en gång, testa 10 gånger Kompletta system byggda på erfarenhet Glucometer Dex 2 Den smarta och bekväma Förinställd tid och datum Ny smidig slädmekanism Ny förbättrad teststicka Digital inbyggd dagbok för 100 mätningar Laddas med en kassett med 10 förkalibrerade teststickor Kan lätt anslutas till dataprogrammet WinGlucofacts för DEX 2 Glucometer Den smarta Förinställd tid och datum Digitalt inbyggd dagbok för 120 mätningar Kan lätt anslutas till dataprogrammet WinGlucofacts Elite XL Jag beställer... st Glucometer DEX2 à 100:- Jag beställer... st Glucometer Elite à 100:- Jag beställer... st Glucometer Elite XL à 100:- Jag beställer... st Win Glucofacts mjukvara för PC à 200:- För Elite För DEX2 Glucometer Elite Klassikern Inga knappar 20 lagrade mätningar Medelvärde av de 20 senaste mätningarna Bayer betalar portot Andersson & Strand Teststickor med kapillärteknik Bayer AB, Division Diagnostika Box 5237, Göteborg, tel , fax Var god texta! Kontakta mig angående... Porto och postförskottsavgift är inkluderat i priset.teststickor och blodprovstagare ingår ej. Går även bra att beställa via e-post: Namn... Adress... Postnr... Postadr.... Bayer AB Division Diagnostika Svarsförsändelse Kontonr Göteborg

15 EURO RSCG Nyhet! Lakritssmak Det ska inte vara en plåga att sluta röka. Därför smakar våra nikotintuggummin lika bra som vanliga tuggummin. Och förutom frukt och mint finns de nu även med lakritssmak. Oavsett smak finns Nicotinells tuggummi i två olika styrkor, 2 mg och 4 mg. Styrkan 2 mg rekommenderas för dig som röker mindre än 20 cigaretter om dagen. 4 mg är avsett för dig som röker mer än 20 cigaretter om dagen. Vill du få hjälp och råd för att enklare bli fri från ditt begär så har vi dessutom ett rökavvänjningsprogram på Det är kostnadsfritt och anpassar sig efter dina förutsättningar. Novartis Consumer Health, års åldersgräns gäller vid köp av alla receptfria nikotinläkemedel på apoteket. Följ instruktionerna på förpackningen.

16 STENSTRÖM & CO En liten men viktig skillnad. Gaio på smörgåsen är en del av en sundare livsstil. Det unika med Gaio är att det innehåller marint Omega 3, en grupp omättade fetter som är lika viktiga för kroppen som vitaminer. Bred på och njut. Konsumentkontakt: Arla Foods, Stockholm, Med Omega 3. Lika viktigt för kroppen som vitaminer.

17 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 17 När skärpan och lusten blir en bristvara Vi vill så mycket med våra liv men samtidigt arbetar vi så hårt att vi inte orkar tackla tillvaron med energi och glädje. Tröttheten tar överhand, den efterlängtade helgen och erotiken vi drömt om fylls med besvikelse och vi vaknar på lördagsmorgonen på dåligt humör. Vi är helt enkelt inte anpassade för att leva det liv vi lever. Enligt antropologer grundlades 99% av vårt genetiska arv när vi var ett primitivt jägarfolk. Då behövde vi i snitt 16 timmar per vecka för att samla mat, bränsle etc. Idag överstiger vår arbetsvecka ofta 40 timmar och vår kropp behöver hjälp att anpassa sig till den ökande arbetsbördan. Det intressanta är att den hjälpen går att få i en grupp örter som kallas adaptogener. Örter som återskapar energin På 60-talet fann forskare att vissa växter, adaptogener (jfr eng. adapt=anpassa), kunde anpassa kroppen och hjärnan till ökad belastning. Ungefär samtidigt insåg man att stress var huvudorsaken till de flesta sjukdomar. Stress blockerar cellernas förmåga att tillgodogöra sig energi bildar en rad giftiga ämnen som belastar kroppen. Det bildar en ond spiral där vi blir trötta, överansträngda och förlorar mycket av vår initiativförmåga. Skärpan, glädjen och lusten avtar, immunförsvaret försvagas och kroppen blir mer mottaglig för infektioner. Frågan var om det fanns oskadliga ämnen som kunde ge kroppen tillräckligt med ny energi för att motverka stressymptomspiralen. Hundratals örter kartlades och till slut återstod endast tre som levde upp till kraven att snabbt kunna anpassa kroppen till ökad belastning, både i form av yttre och inre stress. De tre är Rosenrot, Schisandra och Rysk rot. Skärpa, glädje och lust på 30 minuter Intressantast är Rosenroten. Den påverkar hela kroppen positivt men den har ett målorgan framför alla andra hjärnan. Rosenrot understödjer och förbättrar både hjärnans medvetna och omedvetna funktioner. Energin ökar och de signalsubstanser som behövs för att få hjärnan att fungera optimalt balanseras. Effekten är påtaglig. Redan efter 30 minuter känns hjärnan klarare och det blir lättare att koncentrera sig. Man blir effektivare samtidigt som stressen avtar. Hjärnan styr lusten Är man stressad och trött i hjärnan minskar också den sexuella lusten. En av Rosenrots oväntade men positiva biverkningar är att även hjärnans lustcentra, det limbiska systemet, stimuleras. Centrat reglerar hormonberoende funktioner som fruktan, vrede, humör och sexualitet och därför är Rosenrot även känt som naturens Viagra. En annan tydlig effekt är att humöret förbättras. Bättre betyg med rosenrot År 2000 gjordes en intressant studie där man mätte 40 universitetsstuderandes koncentrations- och inlärningförmåga under tentamensperioden. 20 av studenterna fick en tablett Rosenrot medan den andra gruppen fick placebo. Resultatet var att de studenter som gavs Rosenrot i snitt fick 10% högre poäng på tentamen, vilket också avspeglades på betygen. Slutsatsen av alla de 100-tals studier som gjorts är att det som forskarna letade efter en ört som kan tillföra energi och anpassa kroppen till inre och yttre stress - återfinns i Rosenrot. Det är helt enkelt en ört som hjälper till att göra det lättare att få ut mer av livet. KALCIUM I SKELETTET Toppnivå Urkalkning påbörjas Menopaus urkalkningen ökar Fortsatt urkalkning Uppbyggnadsfas ÅR Kalcium för styrka hela livet Skelettet byggs upp tills vi är i 25-årsåldern. Tonårstiden är en särskilt viktig period då kroppen bygger in mycket kalcium i skelettet. Därefter behöver vi underhålla skelettet för att det ska vara starkt hela livet. Skelettet behöver motion, kalcium och vitamin d. Först för att byggas upp och sedan för att bevaras så starkt som möjligt genom livet. Därmed minskar risken för benskörhet (osteoporos). Motionen bör vara belastande, till exempel promenader, löpning, bollsport eller styrketräning. Men det kan också vara vardagliga aktiviteter som att gå i trappor och städa. Kalcium finns framför allt i mjölk och mjölkprodukter. Livsmedelsverket rekommenderar att vi dricker en halv liter mjölk eller äter motsvarande mängd mjölkprodukter per dag, gärna av de magrare sorterna. Det motsvarar 75 procent av en vuxen persons dagliga behov av kalcium. Vitamin d finns i mager mjölk, men framför allt får kroppen vitamin d genom att vi vistas ute och exponerar ansikte och händer för dagsljus minst 20 minuter per dag. Det är aldrig för sent att börja bry sig om skelettet! Mjölk en halv liter om dagen

18 18 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Frukt och grönsaker färgrika väktare av Din hälsa Ät mer frukt och grönt. Det är ett budskap som snart alla forskare inom området mat och hälsa är överens om och som bekräftas av forskningen världen över. Att äta mycket av olika frukter, bär, grönsaker, baljväxter, rotfrukter samt nötter och frön gör att du inte blir sjuk så ofta utan håller dig friskare. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation bör vi äta minst 1/2 kg frukt och grönt dagligen. Vad är det då som gör all den här maten så bra för vår hälsa? Om vi går cirka tjugo år tillbaks i tiden trodde forskarna att förklaringen låg i det låga innehållet av fett och det höga innehållet av kostfiber. Sedan trodde man att förklaringen också kunde vara det rikliga innehållet av vitaminer (vit C, vit E, folsyra mm) och mineraler (kalium, magnesium mm). Idag är de här tankarna inte på något vis förkastade men istället börjar forskarna upptäcka ännu fler ämnen som kan påverka vår hälsa positivt. Listan är lång på olika växtkemikalier som håller på att utforskas. Karotenoider (betakaroten, lykopen, lutein mm), flavonoider (quercetin, rutin, tangeretin mm), antocyaniner, isoflavoner (genistein, daidzein mm), terpener (limonen, mentol mm), sulfider (allicin mm), ditioltioner, curcuminer, lignaner är några exempel på allt som finns i maten från växtriket. Det finns ingen frukt eller grönsak som innehåller allt och som därför är överlägsen ur hälsosynpunkt. Det är ett rikligt och varierat intag av frukt och grönt som skyddar oss bäst. Kellogg s All-Bran Fruit smakar mer Nu kan du få en sund fiberrik frukost som samtidigt smakar gott. Med massor av fiber, frukt och nötter har Kellogg s All-Bran Fruit den helt riktiga balansen och är både nyttigt och gott. Risken finns att du inte kan få nog... Fiber för inre välbefinnande

19 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 19 och t om medverka i åldrandeprocessen blir de här skyddsämnena mycket betydelsefulla för hälsan. Många av växtkemikalierna påverkar hur olika enzymer i kroppen fungerar. Enzymer är proteiner som ser till att nödvändiga processer, som tillverkning, nerbrytning, transport etc, kan utföras effektivt. I levern finns t ex olika avgiftningsenzymer som ser till att skadliga ämnen förändras kemiskt så att det blir möjligt att bli av med dem Det onekligen bäst att skydda hälsan på bred front orange, gul, grön), kommer från olika botaniska familjer (kålväxter, lökväxter etc) och består av olika växtdelar (frukter, frön, blad, rötter). Variera efter säsong och tillgång. Ät både tillagat och färskt! Bakgrunden till det rådet är att de flesta vitalämnen verkar tåla värme bra, en del absorberas t o m bättre. Ju fler grönsaker som blandas in i de lagade rätterna desto större är också chansen att man kommer upp till _ kg om dagen eller mer. Vitamin C, folacin/folsyra och karotenoiden lutein är däremot värmekänsliga. Frukt, bär och gröna bladgrönsaker är därför allra bäst färska. Och till sist - du kan också krydda maten med vitalämnen. Basilika, timjan, salvia, rosmarin, ingefära, gurkmeja, vitlök är bara några exempel. av Ulla Johansson, Nutritionist Idun Mat & Näringskonsult Även om det behövs mycket ytterligare forskning vet man ändå en hel del om hur alla ämnen i frukt och grönt fungerar i kroppen. I grönsaker (speciellt rotfrukter och baljväxter) och frukt finns rikligt med s k lösliga kostfiber. De har flera goda egenskaper men mycket av dagens forskning handlar om vad som händer i tjocktarmen när de kommer dit. Kostfiber kan inte brytas ner, varken i munhålan, magsäcken eller tunntarmen, utan de kommer fram till tjocktarmen i orört skick. Men när de kommer dit kastar sig tarmbakterierna över de lösliga varianterna och äter upp dem. Det är då allt det positiva händer. När bakterierna får mat trivs de och blir fler och fler. Detta leder till att tarmfunktionen blir bättre och att miljön i tarmen förbättras av ämnen som bakterierna bildar när de smälter sin mat. Mycket tyder på att bl a immunförsvaret påverkas positivt av detta. Vitaminerna C och E, karotenoider och flavonoider fungerar bl a som antioxidanter. De skyddar fleromättade fetter, proteiner och DNA i cellkärnorna från att skadas av fria radikaler. Eftersom fria radikaler har visat sig ha stor betydelse för uppkomsten av flera av de stora folksjukdomarna genom urinen. Limonoider i citrusfrukter, sulfider i vitlök och lök och isotiocyanater i broccoli och andra kålväxter är exempel på växtkemikalier som sätter extra fart på ett viktigt avgiftningsenzym. En del växtkemikalier kan istället minska effektiviteten hos vissa enzymer t ex vid tillverkningen av kolesterol. Antocyaniner, som bl a finns i olika slags bär, har den här egenskapen och kan därför bidra till att hålla kolesterolvärdena på lagom nivå. Det här är bara några exempel på hur växternas näringsämnen och nyttiga kemikalier kan påverka processer i kroppen som i sin tur kan ha betydelse för vår möjlighet att hålla oss friska. Skälen är många att njuta av mycket frukt och grönsaker! Eftersom vi inte kan förutsäga vilka sjukdomar som väntar oss eller om vi tillhör den lilla grupp människor som förblir friska hela livet är det onekligen bäst att skydda hälsan på bred front. Det bästa rådet är att äta rikligt med olika växtkemikalier så att kroppens funktioner stärks på många olika sätt. För att få en väl avvägd blandning (hälsococktail) bör man välja bland mat som har olika färger (röd, Vi på hälsoq kan hjälpa dig att må bättre! För att må riktigt bra är det viktigt att du tar rätt kosttillskott och rätt naturläkemedel. Inom hälsoq är vi specialiserade på att analysera dina behov så att du får de preparat som passar dig bäst och som du också får full effekt av. Vi tror att du med vår hjälp kan klara av vardagen bättre, vilket medför att du kanske även slipper ett och annat läkarbesök. Att vara kund hos hälsoq innebär att du får någon som bryr sig om just dig och som ger rätt råd beroende på din aktuella livssituation. I våra butiker finns alltid minst en kvalificerad hälsorådgivare med god utbildning och lång erfarenhet för att du ska känna dig trygg. Din kropps behov växlar ständigt och därför är det viktigt att kontinuerligt stämma av vad du använder. I butikerna som tillhör hälsoq kan du känna dig trygg i fråga om kompetens, service och sortiment. Inom kedjans inre nätverk finns även läkare, hudterapeuter, dietister, näringsterapeuter, stresskonsulter, naturläkare etc. I kraft av vår samlade kompetens kan du vara säker på att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig. Välkommen! HÄLSO Q BUTIKER I STOCKHOLM Humlans Hälsotek Humlegårdsgatan 3 Hälsobutiken Herbamin Ringvägen 106 Hälsobutiken Herbamin Gullmarsplan 1 Hornstulls Hälsokost Hornsgatan 170 Melisse Hälsokälla Drottningholmsvägen 19 Lifeland Norrtullsgatan 25 A Brommaplans Hälsokost Brommaplan 411 Kickis Hälsokost Åkersberga C Hälsocentrum Solna Torg 9 Skogås Hälsokost Skogåsplan 9 JABU SHE MOT RYNKOR MED DOKUMENTERAD EFFEKT. Karolinska sjukhusets forskningskommite har granskat och godkänt den kliniska prövning som ligger bakom den nya behandlingsmetoden. Rynkorna reduceras med 51%, hyn känns väsentligt smidigare, hudtonen blir jämnare och avsevärt klarare samt får färre synliga porer. FÖRKYLNINGENS FIENDE Esberitox N har en kliniskt bevisad effekt på förkylningsbesvär. Tabletterna intas så fort du börjar känna dig förkyld. Besvären lindras vilket ökar din förmåga att återhämta dig snabbt. HJÄLP DIN OROLIGA OCH ÖMTÅLIGA MAGE Silicol är ett bra hjälpmedel vid lindriga magbesvär såsom halsbränna, uppkördhet, gaser, trög och orolig mage. Ett perfekt naturmedel för stressade personer. hälsoq är en kedja av hälsobutiker med verksamhet i hela landet. Vårt motto är kvalitet och omtanke som sammanfattar vår ambition när det gäller dig. LÄS MER OM VAD HÄLSO Q KAN ERBJUDA DIG, OCH OM VILKA VI ÄR PÅ VÅR HEMSIDA FÖR TORR OCH IRRITERAD HUD Omega Lin linfröolja innehåller en balanserad mängd av de olika fettsyrorna Omega-3, Omega-6 och Omega-9. Alla är viktiga för cellernas funktioner och resultatet syns tydligt på din hud. HUR RENAR MAN KROPPEN? I vår tid med vårt moderna och stressiga levnadssätt är det viktigare än någonsin att regelbundet hjälpa kroppen att bli av med slaggprodukter. Utan att vi kan hindra det så får vi dagligen i oss oönskade ämnen via maten, miljön, tobak och alkohol. Tonidraine är ett hjälpmedel för överbelastade organ. Naturliga örter som i rätt kombination stimulerar reningsorganen att arbeta samtidigt som du kan äta som vanligt. Med andra ord ett sätt att rena kroppen utan att behöva utsätta sig för konventionell fasta. FRÅN TRÖTT TILL PIGG PÅ 30 MIN. Chi San innehåller naturens främsta adaptogener. Chisandra, Rosenrot och Rysk rot. Gemensamt för dessa tre är att de påverkar hjärnan direkt. Det ger en snabb effekt som oftast märks inom 30 minuter.

20 Smaka! Öppna dina sinnen för naturens egen krydda, en försiktigt pressad, väl utvecklad olivolja (gjord på ca 5 kg nyplockade oliver/liter). Zetas Olio Extra Vergine di Oliva är Sveriges i särklass mest sålda. Välj mellan fyrkantig och rund flaska (olika karaktärer). Ringla rikligt! Ofta behövs bara salt därtill.

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län Ett liv i rörelse Jag har bestämt mig! i Verktyg för ändrade levnadsvanor 1 från Landstinget i Jönköpings län Ansvarig för innehåll: Distriktsläkare Hans Lingfors, 036-32 52 04 primärvårdens forsknings-

Läs mer

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare Hur livsstilen påverkar våra barn Annelie Melander, Leg Läkare Statistik Under de senaste 25 åren har andelen barn med övervikt och fetma ökat 2-3 gånger i de flesta länder i Europa. Sverige följer trenden

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta.

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. Liv&Lust Hälsoplan Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. sidan ett j Liv&Lust Hälsoplan är ett alternativ till de

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

Fysisk aktivitet och nya vanor kan ibland vara lika bra eller bättre än läkemedel.

Fysisk aktivitet och nya vanor kan ibland vara lika bra eller bättre än läkemedel. Må bra utan piller! 2 Nu häller vi livsstilsförändringar i pillerburkarna Fysisk aktivitet och nya vanor kan ibland vara lika bra eller bättre än läkemedel. 3 Rörelse är bästa pillret 4 Fysisk aktivitet

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Hälsa VAD ÄR DET? Tema Hälsa 25 och 26 maj 2013 EVA FLYGARE WALLÉN

Hälsa VAD ÄR DET? Tema Hälsa 25 och 26 maj 2013 EVA FLYGARE WALLÉN Hälsa VAD ÄR DET? Att hälsa Att ha en god hälsa Att vara frisk Att sova bra Att trivas med livet Att ha ett arbete Att ha tillräckligt med pengar Att ha vänner Att ha en bästa vän Att känna sig behövd

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid.

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Karolinska Institutet Institutionen för Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskapens utveckling Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Abstract Bakgrund:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Den som spar han har!

Den som spar han har! Syns inte bilderna? Klicka här... Den som spar han har! Vilken konstig sommar det blev! Många har besviket kommit tillbaka till jobb och skola från en blöt och kall semester. Vi får minnas allt det positiva

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Hälsoläget på en statlig myndighet Kartläggning med Previas Friskprofil

Hälsoläget på en statlig myndighet Kartläggning med Previas Friskprofil Hälsoläget på en statlig myndighet Kartläggning med Previas Friskprofil Författare: Ulla Jark AB Previa Borlänge Handledare: Margareta Torgèn Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning 2008-2009, 60

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011 1 (6) Lena Svantesson av FaRmors dag 27 maj 2011 Det nionde seminariet kring Fysisk aktivitet ägde som vanligt rum i Landstingssalen. Temat denna gång var FaR fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98.

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Aventis AB Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007

Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007 Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007 2 Till läsaren Viktkontrollens betydelse för hälsan är obestridlig. Men trots att principerna är lätta att förstå är viktkontroll inte alltid så enkelt. Den

Läs mer

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Bästa kollega - i din hand håller du en undersökning som rör behandling med blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner. Undersökningen riktar sig

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer