1. Säkerhetsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Säkerhetsinformation"

Transkript

1 Användarhandbok

2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten DTX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på www. nokia. com/ phones/ declaration_ of_ conformity/ Copyright Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. Utgåva 2 SV

3 1. Säkerhetsinformation Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken. STÖRNINGAR All trådlös utrustning kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda. STÄNG AV TERMINALEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av Nokia 32-terminalen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV TERMINALEN I FLYGPLAN Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan. STÄNG AV TERMINALEN PÅ BENSINSTATIONER ELLER I NÄRHETEN AV KEMIKALIER Använd inte Nokia 32-terminalen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV TERMINALEN VID SPRÄNGNING Använd inte Nokia 32-terminalen under sprängning. Uppmärksamma restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. KVALIFICERAD SERVICE Installation och reparation av utrustning får endast utföras av kvalificerad personal. INSTALLATION Följ installationsanvisningarna. Använd bara godkända tillbehör. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter terminalen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. VATTENTÄTHET Terminalen är inte vattentät. Skydda den mot fukt. SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 3

4 NÖDSAMTAL Denna terminal, liksom all trådlös utrustning, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till någon mobil utrusning för mycket viktiga samtal (t ex vid medicinska akutfall). Vid pågående samtal lägger du på luren för att avsluta samtalet. Vänta på kopplingstonen och slå nödnumret. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Innehåll Inledning...7 Nättjänster... 9 Installationskrav...10 Installera Nokia 32 -terminalen PBX-installation Ansluta Nokia 32-terminalen till en stamnätslinje på en PBX-enhet...15 Ansluta Nokia 32-terminalen till en anknytningslinje på en PBX-enhet Ansluta Nokia 32-terminalen till en fax Skicka fax...22 Ta emot fax...23 Konfiguration...23 Indikatorlampor Tonindikatorer Konfiguration Grundläggande inställningar Avancerade inställningar Funktioner Tilläggstjänster Tillbehör till Nokia 32 -terminalen Felsökning Saker att kontrollera först Ingen kopplingston hörs Brus hörs under samtal Dålig mottagning Det går inte att ange PIN-koden 39 Nokia 32-terminalen går inte att nå i anknytningsläge Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Tekniska specifikationer...41 Skötsel och underhåll...44 Viktig säkerhetsinformation 46 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 2. Inledning Nokia 32 PBX Connectivity Terminal är en enhet för olika typer av röst- och datakommunikationstjänster. Nokia 32-terminalen används i GSM 900- och GSM 1800-nätverk. Med hjälp av Nokia 32-terminalen kan du ansluta företagets telefonväxel (PBX; Private Branch Exchange) till ett GSM-nät. Det gör att företaget kan gå runt det fasta telenätet när man ringer GSM-nummer. Nokia 32-terminalen fungerar även som en extra säkerhet om det fasta nätet är nere. Med Nokia 32-terminalen fungerar telekommunikationen även när det inte går att ansluta via det markbundna nätet. Samtalen kopplas via GSM-nätet, och Nokia 32-terminalen ersätter den fasta telefonlinjen. Med Nokia 32-terminalen kan du ringa datasamtal med hjälp av en kompatibel dator. Nokia 32-terminalen fungerar som ett GSM-modem, vilket gör att användaren till exempel kan surfa på Internet eller skicka fax via datorn. Det går även att ansluta en analog fax till Nokia 32-terminalen. Genom att ansluta en fax till terminalens stamnätsuttag kan du använda faxar i GSM-nätet. Det är enkelt att installera och använda Nokia 32-terminalen. Om du vill ringa ett samtal via det markbundna nätet sätter du i SIM-kortet, ansluter telefonluren till Nokia 32-terminalen och ansluter nätadaptern. Vid de flesta PBX-installationer behövs en viss konfiguration av PBX-enheten för att samtalen ska dirigeras korrekt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Nokia 32-terminalen stöder olika typer av nättjänster, till exempel tilläggstjänster för GSM, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och GPRS. Mer information om olika GSM-nättjänster får du från din lokala nätoperatör. Besök om du vill ha mer information eller hämta filer. Nokia 32-terminalen innehåller: GSM-terminal (1) PBX-programmodul (2) Anknytningsuttag för PBX-enhet (3) Stamnätsuttag (4) Datauttag RS-232 (5) Uttag för nätadapter (6) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Förpackningen innehåller: En instruktionsbok (1) GSM-terminal (2) PBX-programmodul (3) Nätadapter med vägghållare, växelströms- och likströmskablar (4) Monteringsskruvar (5) Nättjänster Den trådlösa enhet som beskrivs i den här användarhandboken är utformad för att användas som en slutanvändarterminal i GSM 900/1800-näten och i GSM 900/1800-dualband-nätet. Vissa funktioner som beskrivs i boken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Kontakta den lokala operatören om du vill ha information om olika nättjänster i GSM-nät. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas. Obs! Dualband är en nätverksberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda den här funktionen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Obs! För information om tillgång, hastigheter och användning av SIMtjänster kontaktar du säljaren av SIM-kortet, t ex nätverksoperatören, tjänsteleverantören eller en annan säljare. Installationskrav Placera inte Nokia 32-terminalen nära ett metalltak. Om en extern antenn används är det emellertid möjligt. Temperaturen bör ligga mellan 10 ºC och +55 ºC och luftfuktigheten mellan 20 % och 75 %. Varning: För att uppfylla kraven för RF-exponering ska du installera Nokia 32-terminalen så att ett avstånd på minst 20 cm kan upprätthållas mellan antennen och alla personer. Om du använder en extern antenn installerar du den så att ett avstånd på minst 20 cm kan upprätthållas mellan antennen och alla personer, med en antennriktfaktor som inte överskrider 3 dbi. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 3. Installera Nokia 32-terminalen Om du använder programmet Nokia 32 Configurator, följer du anvisningarna som medföljde det. Så här gör du när du ska använda Nokia 32 för första gången: 1 Installera SIM-kortet. Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn. SIM-kortet och dess innehåll kan lätt skadas om kortet skrapas eller böjs. Var därför försiktig när du hanterar, sätter i eller tar bort kortet. Varning! För att undvika att SIM-kortet skadas ska du inte ansluta nätadaptern till ett vägguttag med växelström innan du har installerat SIM-kortet och monterat GSM-terminalen på programmodulen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 2 Montera GSM-terminalen på programmodulen med hjälp av de två skruvar som medföljde Nokia 32- terminalen. Obs! Om du vill montera Nokia 32- terminalen på en vägg fäster du först programmodulen på väggen med de två skruvar som medföljde terminalen. Därefter monterar du GSMterminalen på programmodulen. 3 Anslut en DTMF-telefon till stamnätsuttaget. Information om hur du ansluter Nokia 32-terminalen till PBX-enheten (Private Branch Exchange) finns i kapitlet PBX-installation på sidan 14. Varning! För att undvika att enheterna tar skada måste telefonen anslutas till stamnätsuttaget med en 6/6-stifts RJ-11-kabel av standardtyp som bara har de två mittersta stiften anslutna. Obs! Avståndet mellan telefonen eller en PBX-enhet och Nokia 32- terminalen bör inte understiga 1 meter. Avståndet mellan två Nokia 32- terminaler bör överstiga 30 cm. Om störningar skulle uppkomma kan du försöka att öka avståndet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 4 Anslut nätsladden från nätadaptern till Nokia 32-terminalen. 5 Anslut nätadaptern till ett vägguttag med växelström. När Nokia 32-terminalen är påslagen visas GSM-signalstyrkan med hjälp av indikatorlampor. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig för att ringa och ta emot samtal. Se Indikatorlampor på sidan 25. Obs! Använd bara nätadaptern ACW-5 som medföljde Nokia 32- terminalen. Om du använder en annan nätadapter kan Nokia 32- terminalen skadas. 6 Använd den telefon som är ansluten till Nokia 32-terminalen för att ange PINkoden, om den efterfrågas av SIM-kortet. När indikator 2 blinkar rött lyfter du på luren. När du hör tonen ange PIN -koden anger du koden följt av #. Terminalen avger OK-signalen och indikatorlampa 1 tänds. Obs! Se Det går inte att ange PIN-koden på sidan 39 om du inte lyckas ange PIN-koden. Om funktionen AutoPIN är aktiverad anger Nokia 32- terminalen automatiskt PIN-koden nästa gång som strömmen slås på. 7 Ring ett testsamtal med den telefon som är kopplad till Nokia 32-terminalen. För att justera volymen knappar du in 0**x under samtalets gång. X står för ett värde mellan 1 (lägsta volym) och 10 (högsta volym). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 4. PBX-installation Ett analogt stamnätsgränssnitt på en PBX-enhet, eller en analog telefon, kan installeras i stamnätsuttaget på Nokia 32-terminalen. Anknytningsuttaget på Nokia 32-terminalen används för att ansluta Nokia 32-terminalen till en anknytningslinje på en PBX-enhet. I det här avsnittet beskrivs vilka obligatoriska inställningar som behövs för att ansluta Nokia 32-terminalen till ett stamnätsgränssnitt på en PBX-enhet. Kontakta PBX-leverantören om du vill ha mer information om PBX-konfiguration. Obs! I bilden ovan motsvarar stiftnumren det fysiska uttaget, inte själva sladden. Obs! Om du ansluter en telefon för det markbundna nätet till stamnätsuttaget måste du kontrollera att endast stift 3 och 4 är anslutna mellan Nokia 32-terminalen och telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Ansluta Nokia 32-terminalen till en stamnätslinje på en PBX-enhet Stift 3 och 4 motsvarar SLÅ och RING. Stiftet längst till vänster i uttaget är jordstiftet. Anslut stift 1 till jorden om nätspänningen eventuellt orsakar störningar. 1 Koppla från nätadaptern på Nokia 32-terminalen från vägguttaget. 2 Anslut Nokia 32 -terminalen till stamnätslinjen på PBX-enheten med en RJ- 11-kabel. 3 Anslut nätadaptern till Nokia 32-terminalen. När indikatorlampa 1 tänds har nätverksanslutningen upprättats. När indikatorlampa 2 tänds har anslutningen till stamnätslinjen på PBX-enheten upprättats. Om funktionen AutoPIN är aktiverad försöker Nokia 32-terminalen ansluta till nätverket inom sekunder. Om funktionen inte är aktiverad börjar indikatorlampa 2 att blinka. Du måste då ange PIN-koden innan nätverksanslutningen kan upprättas. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Varning! En felaktig installation av Nokia 32-terminalen till en PBXenhet kan orsaka skada på någon av enheterna. Om en anknytningslinje på PBX-enheten ansluts till stamnätsuttaget på Nokia 32-terminalen försöker enheterna att skicka ström till varandra, vilket kan ge upphov till skador. För att undvika att enheterna tar skada måste en analog stamnätslinje på PBX-enheten anslutas till stamnätsuttaget på Nokia 32-terminalen med en normal 6/6-stifts RJ-11-kabel som bara har de två mittersta stiften anslutna. En analog anknytningslinje på PBX-enheten måste anslutas till anknytningsuttaget på Nokia 32-terminalen med en 6/6-stifts RJ-11 - kabel av standardtyp som bara har de två mittersta stiften anslutna. Observera att stamnäts- och anknytningsuttagen på Nokia 32-terminalen inte kan användas samtidigt för att ansluta en enhet. Anslut inte Nokia 32-terminalen till ett digitalt gränssnitt (ISDN) på en PBX-enhet. Ringa ett inkommande testsamtal Ring GSM-numret på det SIM-kort som är installerat i Nokia 32-terminalen. Nokia 32-terminalen dirigerar samtalet till telefonväxeln och skickar en ringsignal till stamnätslinjen på PBX-enheten. Växeln svarar och dirigerar samtalet. Ringa ett utgående testsamtal Innan du kan ringa ett utgående samtal måste PBX-enheten vara konfigurerad för att dirigera vissa utgående nummer (till exempel telefonnummer med Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 förvalsnummer till mobil) till den stamnätslinje som Nokia 32-terminalen är ansluten till. När PBX-enheten skickar ett nummer till Nokia 32-terminalen kopplas samtalet. Ansluta Nokia 32-terminalen till en anknytningslinje på en PBX-enhet Obs! Bara ett analogt anknytningsgränssnitt kan anslutas till anknytningsuttaget. Bara stift 3 och 4 används som A och B. I bilden på sidan 14 motsvarar stiftnumren det fysiska uttaget, inte själva sladden. Linjeimpedansen för Nokia 32-terminalen är 600 Ohm och den maximala linjeströmmen är 120 ma. 1 Koppla från nätadaptern på Nokia 32-terminalen från vägguttaget. 2 Anslut Nokia 32-terminalen till anknytningslinjen på PBX-enheten med en RJ- 11-kabel. 3 Anslut nätadaptern till Nokia 32-terminalen. Om funktionen AutoPIN är aktiverad försöker Nokia 32-terminalen ansluta till nätverket inom sekunder. Om funktionen inte är aktiverad börjar indikatorlampa 2 att blinka. Du måste då ange PIN-koden innan nätverksanslutningen kan upprättas. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 När indikatorlampa 2 tänds har nätverksanslutningen upprättats. När indikatorlampa 3 tänds har anslutningen till anknytningslinjen på PBX-enheten upprättats. Obs! När Nokia 32-terminalen är ansluten till en anknytningslinje på en PBX-enhet måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas. Om inga samtalsrestriktioner har angetts kan vem som helst som ringer Nokia 32- terminalens GSM-nummer få tillgång till den utgående stamnätslinjen på PBX-enheten och ringa samtal som PBX-ägaren får betala. För att förhindra detta måste PBX-enheten konfigureras att avvisa alla utgående samtal som kommer från den anknytningslinje som Nokia 32- terminalen är ansluten till. Om enheten inte kan konfigureras på detta sätt kan Nokia 32-terminalen konfigureras till att automatiskt ringa ett fördefinierat anknytningsnummer när den tar emot ett GSM-samtal. Obs! När samtalsbegränsning eller samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som har inprogrammerats i telefonen (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer). Mer information om PBX-konfiguration finns i användarhandboken för PBXenheten. Samtalsövervakning PBX-enheten meddelar Nokia 32-terminalen att samtalet är frånkopplat genom en upptagetton eller tystnad. Om du vill avbryta anslutningen till GSM-nätet Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 måste Nokia 32-terminalen ställas in för övervakning av ett av dessa tillstånd. Standardinställningen är att övervaka upptagetsignalen. Ställa in övervakning av upptagetton Om Nokia 32-terminalen används i anknytningsläge med en företagsväxel, måste växelns upptagetsignal övervakas. Signalövervakningen är nödvändig, eftersom PBX-enheten avger signalen när anslutningen till linjen bryts. Funktionen Tone Teaching används för att lära Nokia 32-terminalen vilken upptagetton som varje PBX-enhet har. När Nokia 32-terminalen har installerats klart kan det här läget aktiveras: 1 Ring från en anknytning till den anknytning där Nokia 32-terminalen är installerad. 2 När du hör en kopplingston från Nokia 32-terminalen slår du **####**1234#88**eget_ankn_nummer# (eget_ankn_nummer är det anknytningsnummer som du styr Nokia 32- terminalen från). 3 Efter den sista siffran (#) lägger du på luren och väntar till dess att Nokia 32-terminalen ringer upp. 4 När telefonen på anknytningen ringer lyfter du luren och lyssnar på tonen: Om du hör en upptagetton har det inte fungerat. Du bör då upprepa stegen. Om du hör tre pip har Nokia 32-terminalen lärt sig upptagettonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Lägg på luren och vänta i en minut. Nokia 32-terminalen startas automatiskt om och är sedan klar att använda. Ringa ett inkommande testsamtal Ring GSM-numret på det SIM-kort som är installerat i Nokia 32-terminalen. Nokia 32-terminalen besvarar samtalet och öppnar linjen till PBX-enheten. Enheten avger sedan en kopplingston och du kan slå ett anknytningsnummer eller ett utgående nummer. Därefter kopplar PBX-enheten samtalet. Ringa ett utgående testsamtal Ring det PBX-anknytningsnummer som Nokia 32-terminalen är ansluten till. Nokia 32-terminalen besvarar samtalet. Därefter hörs en kopplingston, förutsatt att Nokia 32-terminalen har ställts in att avge en sådan. Du kan nu slå önskat nummer. Nokia 32-terminalen kopplar samtalet. PBX-enheten kan även konfigureras för att dirigera vissa nummer automatiskt. Funktioner i anknytningsläge Utgående samtal på anknytningslinjen, läge A 1 Slå numret på den anknytning som Nokia 32-terminalen är ansluten till. 2 Nokia 32- terminalen besvarar samtalet och avger en kopplingston. 3 Slå mottagarens nummer. Nokia 32- terminalen kopplar samtalet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Utgående samtal på anknytningslinjen, läge B 1 Slå numret på den anknytning som Nokia 32-terminalen är ansluten till. 2 Nokia 32- terminalen besvarar samtalet och avger tystnad. 3 Slå mottagarens nummer. Nokia 32- terminalen kopplar samtalet. Inkommande samtal på anknytningslinjen, läge A 1 Nokia 32- terminalen besvarar samtalet och öppnar anknytningslinjen. 2 PBX-enheten avger en kopplingston. 3 Ange ett anknytningsnummer eller ett utgående nummer. 4 Enheten dirigerar samtalet som om det kom från en anknytningstelefon. Inkommande samtal på anknytningslinjen, läge B 1 Nokia 32- terminalen besvarar samtalet och öppnar anknytningslinjen. 2 Nokia 32- terminalen skickar ett fördefinierat nummer till PBX-anknytningen. 3 Mottagaren besvarar samtalet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 5. Ansluta Nokia 32-terminalen till en fax Nokia 32-terminalen stöder anslutningar till analoga faxar av typen Group 3. Faxen är ansluten till Nokia 32-terminalens RJ11-stamnätsuttag med en sladd med två trådar. Obs! Faxfunktionen måste aktiveras i SIM-kortet för att du ska kunna skicka eller ta emot fax. Skicka fax 1 Anslut den analoga faxen till Nokia 32-terminalen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 2 Slå *01* och informera Nokia 32-terminalen om faxsamtalet. 3 Slå mottagarens nummer. Exempel: *01*mottagarens nummer Ta emot fax Inkommande fax tas emot på samma sätt som i det fasta telenätet. Obs! SIM-kort har vanligtvis ett separat faxnummer. För fax som anländer används SIM-kortets faxnummer. Mer information om hur du använder faxtjänster får du från din lokala operatör. Om Nokia 32-terminalen inte tar emot information om samtalstypen från GSM-nätverket slår du *01#* för att tvinga den att tolka nästa samtal som ett fax. Denna temporära inställning stängs av när ett fax tas emot eller om du slår #01#*. Mer information om indikatorlampornas utseende då du väntar på ett fax finns i Indikatorlampor på sidan 25. Konfiguration På menyn Fax connection [Faxanslutning] i programmet Nokia 32 Configurator kan du välja att vidarekoppla inkommande faxsamtal till en analog fax (normalt RJ-11-stamnätsporten) eller en faxfunktion på en dator (RS232-porten). Om du vill tvinga Nokia 32-teminalen att hantera alla samtal som analoga faxsamtal, väljer du läget Permanent fax [Permanent fax] i Nokia 32 Configurator. Läget Permanent fax inaktiveras om du väljer något av lägena PC fax [Datorfax] eller Analog fax [Analog fax]. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 I permanentläget är det inte nödvändigt att slå prefixet *01* när du skickar ett analogt fax. Om du vill göra inställningarna med en telefon i det fasta nätet slår du: **####**1234#12**0# för läget Analog fax (standard) **####**1234#12**1# för läget PC fax **####**1234#12**2# för läget Permanent analog fax (enbart faxsamtal är då möjliga) Knappa in 555**# om du vill spara de nya inställningarna och starta om terminalen. Obs! **####**1234# aktiverar terminalens konfigurationsläge. Efter att du har skickat kommandona till terminalen från det fasta nätet hörs OKsignalen i luren. Information om indikatorlampornas utseende i läget Permanent fax finns i Indikatorlampor på sidan 25. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 6. Indikatorlampor Nokia 32-terminalen har tre röda och gröna indikatorlampor som visar status för GSM-terminalen och PBX-programmodulen. Se tabellerna nedan. Tabell 1.Indikatorlamporna vid start Lampa 1 Lampa 2 Lampa 3 Beskrivning Ström av Grön skanning Grön skanning Grön skanning Tabell 2. Fältstyrka på indikatorlampor Ström på, Nokia 32-terminalen försöker upprätta en anslutning - Blinkar rött - Ange PIN-koden - Blinkar rött Blinkar rött Ange PUK-koden Lampa 1 Lampa 2 Lampa 3 Fältstyrka Blinkar rött - - Oacceptabelt: <-105 dbm Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Lampa 1 Lampa 2 Lampa 3 Fältstyrka Blinkar - - Oacceptabelt: ,100 dbm grönt Lyser grönt - - Svagt: ,95 dbm Lyser grönt Blinkar - Svagt: ,90 dbm grönt Lyser grönt Lyser grönt - Måttligt: ,85 dbm Lyser grönt Lyser grönt Blinkar Måttligt: dbm grönt Lyser grönt Lyser grönt Lyser grönt Bra: ->80 dbm Tabell 3. Indikatorlamporna vid normal drift Lampa 1 Lampa 2 Lampa 3 Beskrivning - Lyser grönt Lyser grönt Används, stamnätsläge Lyser grönt - Lyser grönt Används, anknytningsläge * * Blinkar grönt * * Blinkar grönt/rött Samtal pågår/inkommande samtal Meddelande/röstmeddelande mottaget * * Blinkar rött Meddelandeminnet är fullt Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Lampa 1 Lampa 2 Lampa 3 Beskrivning - Blinkar grönt Lyser grönt I läget Permanent fax/väntar på ett faxsamtal * Beror på om Nokia 32-terminalen är i stamnäts- eller anknytningsläge. Tabell 4. Indikatorlamporna i särskilda situationer Lampa 1 Lampa 2 Lampa 3 Beskrivning Blinkar grönt/rött Blinkar grönt/rött Blinkar grönt/rött Sätt i SIM-kort Blinkar rött Blinkar rött Blinkar rött Fel, kontakta service Lyser gult Lyser gult Lyser gult Initierar Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 7. Tonindikatorer Följande toner indikerar Nokia 32-terminalens status när en telefon används för att ändra inställningarna på Nokia 32-terminalen eller för att kontrollera om Nokia 32-terminalen har mottagit nya SMS-meddelanden. Toner Beskrivning Ange SIM-kort Ange PIN-kod - - Ange PUK-kod Fel OK SMS mottaget Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 8. Konfiguration Nokia 32-terminalen kan konfigureras med hjälp av en DTMF-telefon som är kopplad till programmodulen eller med programmet Nokia 32 Configurator. Nokia 32 Configurator är ett specialverktyg för att konfigurera terminalen. Mer information om hur du använder Nokia 32 Configurator medföljer programmet. De flesta inställningar för Nokia 32-terminalen kan konfigureras med hjälp av en vanlig DTMF-telefon. Grundläggande inställningar De grundläggande inställningarna omfattar inmatning av PIN- och PUK-kod, reglering av högtalarvolym och aktivering av funktionen för fältstyrkans intensitet (Intensity of Field eller IOF). Ange PIN- och PUK-kod För att ange PIN-koden skriver du in PIN-kod#. För att ange PUK-koden skriver du in PUK-kod#. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras koden. Du kan aktivera den igen genom att ange din PUK-kod (PIN Unblocking Key). När du har angett PUKkoden måste SIM-kortet tilldelas en ny PIN-kod. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 Ange en ny PIN-kod (4 till 8 siffror) följt av # när indikatorlampa 2 blinkar och signalen ange PIN-kod hörs. Bekräfta den nya PIN-koden genom att mata in koden igen följt av #. Reglera telefonens högtalarvolym Om du vill justera volymen knappar du in 0**x under samtalet. Ersätt X med ett värde mellan 1 (lägsta volym) och 10 (högsta volym). Standardvärdet är 5. Aktivera funktionen för fältstyrkans intensitet (IOF) IOF (Intensity of Field, fältintensitet) aktiveras när terminalen slås på. Fältstyrkan visas med terminalindikatorerna i tio sekunder, och sedan inaktiveras funktionen. Avancerade inställningar Om du vill ändra de avancerade inställningarna måste du aktivera Nokia 32- terminalens konfigurationsläge. 1 Knappa in **####**. 2 Du uppmanas att ge en åtkomstkod. Standardkoden är Du kan ändra koden med hjälp av programmet Nokia 32 Configurator. Om du vill ange PINkoden skriver du in PIN-kod#. 3 Konfigurera inställningarna med en vanlig DTMF-telefon. I tabellen nedan visas en lista över tillgängliga inställningar. 4 Knappa in 555**# om du vill spara de nya inställningarna och starta om Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 terminalen. Funktion Kommando för att ändra inställningar Avbrottstid för 2**avbrottstid# loop [ms] Tid för 3**Polaritetsväxlingstid# polaritetsreversion [ms] Nummerpresentationsläge (CLI) 4**CLI_läge# Obs! Standardavbrottstiden i en krets är 300 ms Tillgängliga lägen är: 000 = ETSI FSK 001 = DTMF 010 = DTMF-DK Val av nätverk 5**operatörskod# Om du vill använda automatiskt val av nätverk anger du 000 som operatörskod Anknytningsläge, utgående samtal Anknytningsläge, inkommande samtal 6**# 7**# 8**# 9**Fördefinierat_ anslutningsnummer# Läge A (standard) Läge B Läge A (standard) Läge B Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 9. Funktioner Tilläggstjänster De här funktionerna är nättjänster som tillhandahålls av leverantörer av trådlösa nättjänster. Tjänsterna skiljer sig åt mellan olika nät och länder. Kontakta den lokala leverantören om du vill ha detaljerad information. Nokia 32-terminalen stöder tilläggstjänster för GSM Phase 2+: Nummeridentifikation Vidarebefordra samtal Samtal väntar Hantering av ingående samtal Vidarekoppling Samtalsbegränsning HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) GPRS (General Packet Radio Service) Säkerhetsalternativ SMS (Short Message Service) Nokia 32-terminalen stöder både SMS-meddelanden som sänds till en telefon (Mobile Terminated) och från en telefon (Mobile Originated) med hjälp av AT- Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 kommandon. För att använda SMS-funktionen behöver du en dator och en RS- 232-datakabel. Terminalen visar att ett SMS har tagits emot med indikatorlamporna och även genom att skicka en signal i telefonluren. Röstmeddelande Nokia 32-terminalen stöder GSM-nätets röstmeddelandetjänst. Om nätverket skickar ett SMS-meddelande om att ett röstmeddelande har mottagits visar Nokia 32-terminalen att ett SMS-meddelande har mottagits med indikatorlamporna och genom att avge en signal i telefonluren. HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) GSM-terminalen stöder HSCSD, vilket möjliggör en dataöverföringshastighet på upp till 43,2 Kbit/s. HSCSD, som är en nättjänst, är beroende av att flera GSMtidsluckor används samtidigt. Kontakta leverantören för detaljer. GPRS (General Packet Radio Service) GPRS använder paketväxlande teknik där informationen överförs i korta datasekvenser. Nokia 32-terminalen har GPRS-mobilstationsklass B, vilket innebär att både GPRS-anslutningar och kretskopplande anslutningar är möjliga. Det är dock nödvändigt att ange vilken anslutning som används. Eftersom Nokia 32 stöder GPRS multi-slot klass 6 kan flera tidsluckor användas för dataöverföring Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 samtidigt: 3+1, 2+2 eller 2+1 luckor. Nummerpresentation Med funktionen Nummerpresentation (CLI) visas numret för den som ringer upp på en displayenhet för presentation av externa nummer. Det finns två signaleringsmetoder: ETSI FSK (European Telecommunications Standards Institute Frequency Shift Keying) och DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Signalläget varierar beroende på operatör och land. Standardläget är ETSI FSK. Obs! Nokia tillhandahåller inte CLI-enheter. Kontakta leverantören för mer information och tillgänglighet. Information om samtalskostnader Funktionen Information om samtalskostnader (CAI) visar kostnaden för de allra senaste samtalen och för det totala antalet samtal i en extern tariffmätare eller display. Nokia 32-terminalen omvandlar GSM:s Kostnadsinformation under samtal (AoC) till tariffpulsinformation (12/16 khz) för Information om samtalskostnader (CAI), och då kan en extern tariffmätare eller display användas. Terminalens CAI-inställningar kan ändras med hjälp av programmet Nokia 32 Configurator. Obs! Kostnaderna för datasamtal kan inte visas på displayen eller mätaren. Nokia tillhandahåller inte CAI-enheter. Kontakta leverantören för mer information och tillgänglighet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Automatiskt riktnummer och dirigering Med funktionen Automatiskt riktnummer (AAC) kan användaren exempelvis ringa lokala nummer utan lokalt riktnummer i GSM-nätet. Innan numret skickas vidare lägger Nokia 32-terminalen automatiskt till ett förprogrammerat riktnummer. Användaren kan också ange att terminalen ska ändra vissa prefix automatiskt, till exempel för att välja den billigaste samtalsmetoden. AAC- och dirigeringsinställningarna kan ändras med hjälp av programmet Nokia 32 Configurator. Fältstyrkans intensitet Funktionen för fältintensitet (IoF) visar hur stark den mottagna radiosignalen är. IOF (Intensity of Field, fältintensitet) aktiveras när terminalen slås på. Fältstyrkan visas med terminalindikatorerna i tio sekunder, och sedan inaktiveras funktionen. Inställningar för snabbare samtal Med hjälp av de här inställningarna kopplas samtalen snabbare. De 10 senast slagna numren lagras i ett minne på Nokia 32-terminalen. Om det slagna numret stämmer överens med ett av de lagrade numren skickas numret genast vidare, och därefter upprättas samtalet omedelbart. Säkerhetsfunktionen AutoPIN Nokia 32-terminalen innehåller säkerhetsfunktionen AutoPIN. PIN-koden lagras i Nokia 32-terminalens minne när den anges för första gången eller när den ändras. Enheten kan dessutom återställas efter tillfälliga strömavbrott, utan att åtgärder Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 behöver vidtas på plats. Terminalen anger PIN-koden automatiskt nästa gång den sätts på. Det går att förhindra att SIM-kortet används i andra GSM-terminaler eller mobiltelefoner. Användaren behöver inte känna till PIN-koden. Andra SIM-kort kan emellertid användas med Nokia 32-terminalen. Funktionen AutoPIN går att inaktivera med programmet Nokia 32 Configurator. Som standard är AutoPINfunktionen aktiverad. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 10. Tillbehör till Nokia 32-terminalen Kontakta återförsäljaren för information om godkända tillbehör. Nätadapter (ACW-5): medföljer Nokia 32-terminalen. Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används med denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACW-5. Extra batteriset: innehåller ett extra batteri (BBW-6) och en extra nätadapter (ACW-4). Datapaket: innehåller en RS-232-datakabel och en AT-kommandoguide. Antennadapter (XRM-1): gör att en extra antenn kan anslutas till Nokia 32- terminalen. Programpaket Configurator: för en mer avancerad konfiguration av Nokia 32-terminalen. Innehåller programvaran och en konfigureringskabel. Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av terminalens tillverkare för användning med just denna terminalmodell. Om andra typer kopplas in kan terminalens godkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära fara. När du kopplar ur ett tillbehör från ett uttag: håll i kontakten, aldrig i sladden. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 11. Felsökning Mer information om felsökning finns i avsnittet FAQ (Frequently Asked Questions) på Saker att kontrollera först 1 Om telefonen är ansluten till Nokia 32-terminalen ska du kontrollera att den är ansluten till stamnätsuttaget samt att den är ordentligt ansluten. 2 Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten till Nokia 32-terminalen och till ett vägguttag med växelström. 3 Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten till Nokia 32-terminalen. Ingen kopplingston hörs Om du inte hör någon kopplingston när du lyfter luren på den telefon som är ansluten till Nokia 32-terminalen: 1 Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten till Nokia 32-terminalen och till ett vägguttag med växelström. 2 Kontrollera indikatorlamporna för ytterligare information. 3 Om du fortfarande inte hör någon kopplingston kopplar du ur nätadaptern från vägguttaget och kopplar in den igen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 Brus hörs under samtal Nokia 32-terminalen kan vara för nära en telefon eller en annan elektronisk enhet. Ställ Nokia 32-terminalen och de enheter som troligtvis stör den längre från varandra. Dålig mottagning Om det finns mottagningsproblem, t ex att samtal bryts, kan signalen vara för svag. Kontrollera signalstyrkan. Om signalen är svagare än 95 dbm, flyttar du Nokia 32-terminalen till en annan plats. Om Nokia 32-terminalen inte tar emot en starkare signal, kontaktar du tjänsteleverantören. Det går inte att ange PIN-koden Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras koden. Du kan aktivera den igen genom att ange din PUK-kod (PIN Unblocking Key). PUK-koden kanske medföljer SIM-kortet. Om så inte är fallet kontaktar du din lokala tjänsteleverantör för att få koden. Kontakta tjänsteleverantören om du tappar bort koden. När PIN-koden är spärrad blinkar indikatorlamporna 2 och 3. Så här tar du bort spärren: 1 Lyft luren på den telefon som är ansluten till Nokia 32-terminalen. När du hör tonen ange PUK-kod anger du koden följt av #. 2 När indikator 2 blinkar och du hör signalen ange PIN-kod, knappar du in en ny PIN-kod (4 till 8 siffror) följt av #. 3 Bekräfta den nya PIN-koden genom att ange koden igen följt av #. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 Nokia 32-terminalen går inte att nå i anknytningsläge Kontrollera att indikatorlampa 2 lyser. Kontrollera att anknytningslinjen är ansluten till anknytningsuttaget. Starta om Nokia 32-terminalen och kontrollera att den är ordentligt ansluten till anknytningslinjen innan du slår på strömmen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 12. Tekniska specifikationer Tekniska data Mått mm Vikt 239 g Driftstemperatur 10 ºC ºC Förvaringsmiljö 40 ºC ºC Fuktighet vid drift 20-75% Fuktighet vid lagring 5-95% Ingångsspänning Min. 6,2 V, max. 14,0 V Små SIM-kort som stöds RF-ström 2W/1W (900/ 1800 Mhz) Stamnätsgränssnitt telefon/pbx Linjespänning, högimpedansläge Linjeimpedans Faxanslutningens hastighet 50 V 600 Ohm Maximalt bps Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Anknytningsgränssnitt Växelströmsresistans vid avlyft lur Likström i krets Nätadapter ACW-5 Spänning Likström Driftintervall Frekvensintervall Vikt Volym 600 Ohm ma 13,5 V 750 ma Vac Hz 70 g + kablar <110 cm3 Antenn Nokia 32-terminalen har en inbyggd antenn. Användning av en extern antenn stöds med antennadaptern XRM-1. RS-232 En D9-honkontakt för standardnivå RS-232 finns tillgänglig. Den stöder ATkommandon (ITU-T V. 25ter, ETS GSM 07.07, ETS GSM 07.05). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 Elektromagnetisk kompatibilitet (Europa) GSM-terminalen är testad för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i enlighet med ETS /13/-standarderna. Programmodulen uppfyller ITU- T-standarden och ETS specifikationerna för anknytnings- och stamnätsuttag på PBX-enheter. Modulen stöder även ETS Nummerpresentation (FSK och DTMF). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 13. Skötsel och underhåll Din terminal är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år. Förvara alltid terminalen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn. Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Använd eller förvara den inte i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan ta skada. Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster. Förvara den inte på kalla platser. När terminalen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Försök inte öppna den. Okunnigt hanterande kan skada den. Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra terminalen. Måla inte terminalen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada terminalen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter. Ovanstående råd gäller såväl terminal som andra tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 14. Viktig säkerhetsinformation Användningsmiljö Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av terminalen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara. Använd terminalen enbart i normalposition. Elektroniska enheter De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din terminal. Medicinsk utrustning Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobilterminaler, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av terminalen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig mot externa radiosignaler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Anslag Använd inte terminalen på platser där förbud mot användning finns anslaget. Områden med risk för explosion Använd inte terminalen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden. Kom ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor. Nödsamtal Denna terminal använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobilterminal för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall). Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller terminalfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information. Ringa ett nödsamtal: 1. Slå på terminalen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 2. Vid pågående samtal lägger du på luren för att avsluta samtalet. 3. Vänta på kopplingstonen och slå nödnumret. Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören. Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din terminal kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.4 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/ privacy. 2 Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-51 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Gå till www.nokia.com/privacy för information om Nokia Villkor för tjänsten och sekretesspolicy. 2 Användarhandbok Nokia

Läs mer

Användarhandbok Nokia 225

Användarhandbok Nokia 225 Användarhandbok Nokia 225 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia 225 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätt i SIM-kort, batteri och minneskort 4 Ladda batteriet 6 Låsa och låsa upp knapparna

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6131. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6131 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1 Nokia 6233 Användarhandbok 9245055 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-145 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3220. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 3220 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok 9211508 Utgåva 1 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-57 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt.

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. Du är själv ansvarig för hur du använder din telefon och konsekvenserna av dess användning. Sätt

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer