Tillgänglighetsrådet. Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 16 april 2015, kl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighetsrådet. Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 16 april 2015, kl."

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 16 april 2015, kl. 15:00 17:00 Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar Omfattning Beslutande Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Michael Ländin (S) Lars Holmberg (V) Kerstin Edvinsson (M) Elisabeth Gustavsson (S) Lasse Johansson (S) Fredrik Persson (S) från kl Linnea Kroon Björn Melin Allan Johansson Barbro Eldhagen från kl Anna-Carin Birgersgård Marie Torstensson Ersättare Inger Hilmansson Samuel Watanen (KD) Birgitta Lindholm Christer Johansson Gunnel Persson ordförande, kommunstyrelsen servicenämnden omsorgsnämnden samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden Södermöre kommundelsnämnd barn- och ungdomsförvaltningen Överförmyndarnämnden DHR reumatikerföreningen SRF FSO FSO FSO kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden DHR FSO Reumatikerföreningen Övriga närvarande Conny Karlsson 5 Katharina Seijsing 5 Carl-Fredrik Nelson 5 Nadja Widéhn 6 KLT KLT samhällsbyggnadsförvaltningen socialförvaltningen

2 Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Sekreterare Louise Weidolf Justeras Dzenita Abaza ordförande Allan Johansson Synskadades förening (SRF)

3 Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 14 Inledning Ordförande Dzenita Abaza förklarade sammanträdet för öppnat och hälsade alla välkomna. 15 Val av justerare Beslut Allan Johansson, synskadades förening, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 16 Fastställande av föredragningslista Beslut Upprättat förslag till föredragningslista godkändes med tillägg för att några punkter anmäldes under Övrigt. 17 Genomgång av protokoll från tillgänglighetsrådets sammanträde den 12 februari 2015 Beslut Protokollet lades till handlingarna. 18 Information, kommunikation och dialog KLT och Kalmar kommun Katharina Seijsing och Conny Karlsson från KLT berättade att i och med skatteväxlingen som gjordes 1 januari 2012 har KLT blivit en landstingsfråga och kommunens påverkansmöjlighet är inte riktigt densamma. Dialogen bör framför allt föras med landstingets funktionshinderråd och via den samverkansgrupp som finns mellan KLT och samhällsbyggnadsnämnden. KLT informerade vidare om sina mål och hur man vill utveckla verksamheten. Bl.a berättade de om hur de arbetar för att få fler bussresenärer och är mitt uppe i en ny upphandling av bussar vilken har stora miljökrav då beslut finns att bussarna ska drivas med biogas senast En längre diskussion fördes kring närtrafiken och villkoren för denna. Det diskuterades även kring de nyligen borttagna busshållplatserna. Konstateras kan att information, både om närtrafiken men också om förändringar som ändrade bussturer och antal hållplatser inte når ut och att man behöver utveckla denna. Carl-Fredrik Nelson från samhällsbyggnadsnämnden berättade att en sammanställning av busshållplatserna och vad som behöver göras runt dessa precis har gjorts. Denna vill rådet gärna få tillgång till.

4 Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) En annan kanal för dialog är Trafikrådet som är ett länsövergripande råd där Kalmar kommun har en representant från samhällsbyggnadsnämnden med. Beslut Dzenita Abaza tackade för informationen och tryckte på att dialogen måste bli bättre framöver och att rådet kommer att fortsätta att arbeta för det. Även om KLT är en landstingsfråga så är Kalmar kommuns invånare i högsta grad berörda. Dzenita framhöll också att tillgänglighetsrådet ska ses som en viktig resurs vid olika förändringsarbeten och att tillgänglighetsaspekten gynnar alla invånare. Det är också viktigt att man kommer in rätt i processen så att det inte blir försent. 19 Information om PRIO-arbetet Nadja Widéhn från socialförvaltningen informerade om PRIO (Plan för Riktade Insatser inom psykisk Ohälsa) utifrån både ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Nadja är utvecklingsledare för området Psykisk hälsa inom det länsgemensamma arbetet kring samverkan mellan kommunernas socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård. Barbro Eldhagen deltar i nätverket som brukarrepresentant. Nadja informerade också om SIP, Samordnad Individuell Plan. Mer information om SIP kan man hitta på Både Nadja och Barbro flaggade för en konferens som kommer att hållas i Oskarshamn den 19 maj, se bifogat. Beslut Informationen noteras till protokollet. 20 Information om EU-migranter Linnea Kroon, DHR, informerade om det arbete som Stadsmissionen gör och om deras samarbete med kyrkorna i Kalmar kring EU-migranterna. Kyrkorna hjälper med att erbjuda dusch, mat och rena kläder en gång i veckan. Linnea trycker på vikten av att se dem! Att hälsa även om man kanske inte ger pengar, att ge dem ett mänskligt bemötande. Dzenita Abaza informerade om att husvagnar för EU migranter ska stå vid gamla Salvestaden för att erbjuda husrum. Beslut Informationen noteras till protokollet. 21 Temadag om tillgänglighet En heldag planeras med tema Tillgänglighet för rådet och förvaltningscheferna. Den kommer att innehålla både om vad som görs i kommunen men och hur det är i staden. Beslut Planerad dag fungerar inte utan nytt datum måste tas fram.

5 Tillgänglighetsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 22 Övrigt 1. Elisabeth Gustafsson, ordförande i Södermöre kommundelsnämnd, anmälde punkten Stöd och service från Syninstruktörerna till synskadade i Södermöre kommundel. Då Elisabeth var tvungen att avvika skjuts punkten upp. Beslut Punkten ta upp på nästa tillgänglighetsråd den 10 september. 2. Marie Torstensson Neuroförbundet/FUB beskrev hur svårt det är för föräldrar att få ersättning för förlorad tjänsteinkomst från Försäkringskassan efter att barnet fyllt 12 år tills att det slutar gymnasiet, vilket det finns möjlighet att ansöka om. För att få VAB så måste barnet eller den unge vuxne ingå i LSS personkrets. Konsekvensen för föräldrarna till ett barn med lindrigt funktionshinder, kanske en hemmasittare, blir alltså att stanna hemma utan inkomst och så småningom hamnar hela familjen i utanförskap när eventuella besparingar är slut. Funktionsnedsattas organisationer upplever även att i många familjer med funktionsnedsatt barn är den ena föräldern mer eller mindre sjukskriven, ofta med en ökad frekvens t.ex. över loven då barnen fungerar ännu sämre än när skolan är igång. Detta fenomen är en orsak till stor frustration hos arbetsgivare och det kommer sällan fram att det är barnen i familjen som inte fungerar utan föräldern sjukskriver sig själv i stället. Marie påtalar också vikten av lättillgängliga fritidsgårdar med utökade öppettider så att vårdnadshavaren får större möjlighet att arbeta, samt under semestertider då familjer i utanförskap inte har möjligheter att göra saker tillsammans som medför ekonomiska utgifter. 3. Kommunens tillgänglighetspris Dzenita Abaza uppmanade alla att fundera kring vem eller vilka som borde få tillgänglighetspriset Nästa sammanträde Nästa sammanträde är torsdagen den 10 september 2015 kl Avslutning Ordförande tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat. Bilagor: Information från KLT 5 Information om PRIO-arbetet 6 Inbjudan till konferens Tillsammans för psykisk hälsa Kontaktlista

6 Tillsammans för psykisk hälsa Hur kan vi samarbeta kring suicidprevention i Kalmar län? Konferens den 19 maj 2015 kl på Forum i Oskarshamn Moderator: Johanna Hildingsson Brobryggarna Konferensen med workshop och utställning riktar sig till beslutfattare, medarbetare, olika samhällsaktörer och till dig som vill vara delaktig i arbetet med suicidprevention. Goda exempel och metoder presenteras för förebyggande åtgärder på flera nivåer i samhället. Målet är att tillsammans starta upp det suicidförebyggande arbetet i Kalmar län! Programmet för dagen finns på baksidan. Mer om psykisk hälsa på 1177.se Mer om hälsofrämjande arbete på Ltkalmar.se Välkommen med din anmälan!

7 Program Tillsammans för psykisk hälsa Kaffe och fralla Alf Jönsson, landstingsdirektör inleder Erfarenhetens röst Caroline Dyrshagen Jönköpingsmodellen Göran Melin, räddningschef, Räddningstjänsten i Jönköping Första hjälpen Psykisk hälsa Margit Ferm, Projektledare YMHFA i Jönköpings län Lunch inklusive utställning Suicide Zero Alfred Skogberg, generalsekreterare Suicide Zero Workshop inklusive fika Reflektioner från dagen, såhär går vi vidare! Linda Fleetwood, ordförande i Folkhälsoutskottet, Landstinget i Kalmar län Avslutning För frågor kontakta: Anna-Maria Norén Sista anmälningsdag 4 maj

8 Psykisk hälsa/ PRIO 2015 Regionalt och lokalt utvecklingsprojekt.

9 PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). Grundkrav. Samverkansöverenskommelse med uppföljning och handlingsplan. Webbaserad information till barn & unga. (Se kommunens hemsida, barns och ungas psykiska hälsa. Prestationer. Inventering & handlingsplan kring behov för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Statistisk uppföljning kring SIP för barn och unga.

10

11 Tillgänglighetsråd Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Katharina Seijsing

12 Vision och värdegrund KLTs värdegrund vilar på värdeorden - Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

13 Vägvisare Vi skapar en tillgänglig trafik för alla Vi skapar enkla och användarvänliga tjänster Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och behov Vi är öppna och ärliga Vårt bemötande präglas av omtanke och engagemang Vi har kunden i fokus och planerar för hela resan Vi har ett arbetsklimat där alla känner stolthet och motivation och vill utveckla verksamheten Vi tar ansvar för en hållbar framtid Vi är öppna för att lära oss nytt - varje dag lite bättre Vi är resultatinriktade och har ett ekonomiskt ansvar Vi är specialister på kollektivtrafik Vi är föregångare inom den tekniska utvecklingen i branschen Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

14 Verksamhetsidé Vårt uppdrag och löfte: Att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region Mål övergripande 1. Minska antalet arbetsmarknader från 4 till 2 2. Fossilbränslefri kollektivtrafik från Ökat resande i linjetrafiken med 3% årligen 4. Kollektivtrafikens subventionsgrad skall på sikt vara högst 50% Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

15 Varumärkesresan Kundernas uppfattning Resandeutveckling 8,9 milj 2014, + 40% på 9 år! +4% Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

16 Hela resan gå eller cykla till/från hållplatsen bidrar till ett hälsosammare liv. På detta sätt bidrar kollektivtrafiken till ett friskare liv! Målgrupper som har potential att öka resandet för - - Ungdomar år - Sällanresenärer - Resenärer i tätorter och i stora trafikstråk - Funktionsnedsatta - Pendlare över länsgräns Produkter för ökade möjligheter i integrationsarbetet Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

17 Förbättringar Utveckling av alternativa distributionskanaler och tekniska hjälpmedel under verksamhetsåret Utveckling av Quickomaterna, nya funktioner - Validering av resor - Betalning av köp kan göras med reskassa Webbutik på med Mina sidor Möter våra kunder på Facebook Förbättringar på hemsidan - responsiv - översättning, Google Translate - ny prisguide/bästa-priset Samtliga bussar i den regionala trafiken utrustas med Wi-Fi Personlig telefonväxel, större tillgänglighet Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

18 Jobba vidare med ett trafiksystem för alla Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

19 Bygg trafik- Utvärdera Agera Bäst för flest Hela resan Tänk tåg Kör buss Närtrafiken vidareutvecklas Bättre sökmöjligheter som omfattar både Närtrafik och Linjelagdtrafik. Utveckling pågår både på hemsidan och i app (mobil). Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

20 Huvudfokus Skapande av fordonsverkstad i Kalmar - Upphandling av kollektivtrafiken på gummihjul Upphandling 2017 Processledare Nicholas Murigu, Projektadm Anna-Karin Hesselgård, Karl-Johan, Per, Katharina, Conny, Mats Omfattar ca 400 fordon Omsättning ca 5 miljarder Kalmar Länstrafik Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

21 Trafikupphandling 2017 Preliminär tidplan Samrådsmöte 1 20 augusti -14 Förannonsering september -14 Samrådsmöte 2 4 mars -15 Prekvalificering april -15 Underlag sänds ut september -15 Inlämning av anbud december -15 Förhandling jan - mars -16 Tilldelningsbeslut april -16 Drift start augusti 2017 BioGas El Biodiesel HVO Etanol Biodiesel RME??? Innan underlag sänds ut krävs beslut om nivå för vad respektive drivmedel får kosa Kalmar Länstrafik Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

22 Närtrafik (anropstyrd) Katharina Seijsing

23 Katharina Seijsing

24 Färdtjänst Katharina Seijsing

25 Färdtjänstresenärer som reser i linjetrafiken. Katharina Seijsing

26 Varumärkesresan Kundnöjdhet, i procent Nytt trafikavtal, aug 08 Nytt bilj.system, nov 10 VM-resan startar, sept /-0% % +4% Allmänhet, län R iket Resenär, län Resan, KLT Katharina Seijsing

27 Katharina Seijsing

28 Katharina Seijsing

29 Katharina Seijsing

30 Katharina Seijsing

31 Katharina Seijsing

32 Katharina Seijsing

33 En hållbar resa mot framtiden! Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län, Karl-Johan Bodell, Katharina Seijsing

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Konferens i Göteborg 18 september 2015 1 Välkommen till en dag med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv! Dagens moderator Shujaat Noormohamed inledde:

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer