Projektarbete i kursen Grundläggande forskningsmetodik för läkare i primärvård vid Umeå Universitet ht-01- ht-02.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002-12-01 1. Projektarbete i kursen Grundläggande forskningsmetodik för läkare i primärvård vid Umeå Universitet ht-01- ht-02."

Transkript

1 Barn, ungdomar och stress; litteratursammanställning och utformande av en enkät avsedd att mäta och följa stressnivå samt skolrelaterade stress och skyddsfaktorer. Projektarbete i kursen Grundläggande forskningsmetodik för läkare i primärvård vid Umeå Universitet ht-01- ht-02. Ulla Waller Skolläkare Resursenheten Box KALIX Handledare Annika Forssén med dr/ lektor/ distriktsläkare

2 Barn, ungdomar och stress; litteratursammanställning och utformande av en enkät avsedd att mäta och följa stressnivå samt skolrelaterade stress- och skyddsfaktorer. Inledning Under senare år har stress hos vuxna uppmärksammats mycket. Många studier har genomförts och man har erhållit kunskap om stressfysiologi, stressrelaterade symtom och stressorer, inte minst arbetslivsrelaterade sådana. En rad nya stressrelaterade syndrom ökar lavinartat 1. På senare tid har samhällets och massmedias intresse för stress hos barn och ungdomar vaknat. Man tycker sig se skrämmande tecken på att också de är stressade. Men vad är allmänt tyckande och vad finns det vetenskapligt belägg för? Kunskapen från vuxenstudierna kan inte överföras direkt på barn och ungdomar. Finns det belägg för att barn och ungdomar reagerar på skolkrav på liknande sätt som vuxna reagerar på arbetskrav? Många studier på både barn och vuxna utgår från ett neurobiologiskt perspektiv. Det finns också forskning som speglar elevers upplevelse av stress och dess samband med skolrelaterade stressorer. För mig som skolläkare är det forskningen med elevperspektiv som är intressant. Återkommande undersökningar av svenska skolbarns hälsovanor som gjorts av Danielsson och Marklund visar att psykosomatiska besvär ökat hos barn och ungdomar från mitten av 1980-talet till den senast publicerade undersökningen 1997/98 2. I betänkandet Barns och ungdomars välfärd konstateras att svenska barn har god hälsa men att psykosomatiska besvär och känsla av stress ökar 3. Barn påverkas av sina uppväxtförhållanden, faktorer i familj, skola och kamratgrupp är viktiga att beakta som hälsofrämjande faktorer eller stressorer. Alla elever omfattas av arbetsmiljölagen och det aktualiseras i propositionen Hälsa, lärande och trygghet 2001/02:14. I den förtydligar regeringen elevernas inflytande över sin arbetsmiljö och riksdagen har i enlighet med propositionen beslutat om en översyn av arbetsmiljölagen ur elevperspektiv 4. Förutom arbetsmiljölagen och ovanstående undersökningar utgör det salutogena perspektivet en viktig utgångspunkt för den här undersökningen. I det salutogena perspektivet frågar man sig varför vissa människor har god hälsa, eller vad som får dem att gå mot ökad hälsa. Antonovsky beskriver i sin bok Hälsans mysterium sin arbetshypotes generella motståndsresurser, (GMR), som kan ge kraft att bekämpa stressorer 5. Han utvecklar begreppet känsla av sammanhang, (KASAM). Det är en viktig hälsofrämjande faktor och beskrivs som en livshållning som hjälper människor att förstå sin situation och gör att de lättare kan hantera de problem de stöter på, inklusive stressorer. Jag tycker att det är av stort intresse att identifiera - och i förlängningen kunna stärka - sådana skyddsfaktorer för barn och ungdomar.

3 Syftet med föreliggande arbete är att erhålla kunskap om barns och ungdomars stress från ett elevperspektiv och att med denna kunskap som grund utarbeta en enkät för att mäta och följa stressnivå samt skolrelaterade stress- och skyddsfaktorer. Metod Som metod valdes litteraturgenomgång och att utifrån denna sammanställa en enkät. För att få tips om relevanta studier inom området togs kontakt med tänkbara kunskapsinnehavare: forskare-forskningsledare vid bland annat Nordiska Hälsovårdshögskolan; Institutionen för psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet; Centrum för barn- och ungdomshälsa i Stockholm; Barnhälsovården i Uppsala; Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress; Folkhälsoinstitutet; Skolverket; Barnombudsmannen; lektor i pediatrik i Umeå och vetenskaplig sekreterare i Skolläkarföreningen; stressforskare vid Sahlgrenska Sjukhuset samt överläkare i barnpsykiatri i Umeå och Sunderbyn. Det var få som kände till några aktuella studier inom området. Vid KI skulle man just ansöka om medel för ett projekt inom området och Peter Währborg i Göteborg hade gjort en stressenkät för mellanstadiebarn men ännu inte publicerat någon studie där den ingår. Vid Folkhälsoinstitutet fanns Marklunds och Danielssons återkommande studier av skolbarns hälsovanor. Kunskap söktes också i aktuella böcker inom området 5-9. Artiklar letandes via följande databaser och sökord: PubMed-Medline: school-related med begränsning review, utan tidsbegränsning stress AND school-related med begränsning review, utan tidsbegränsning children AND school AND stress med begränsning review, utan tidsbegränsning stress AND school AND psychological med begränsning review, utan tidsbegränsning stress AND children AND psychological NOT fracture, begränsning from 1999 school-related, from 1999 children AND behaviour AND stress, from 1990 children AND stress AND school, from 2000 SweMed+: children OR adolescents AND stress, from 1988 physical AND stress, from 1987 Eric: children AND stress AND relax OR exercise, from PsycInfo: psychological AND stress OR stress-management AND childand relaxationtherapy OR exercise, from 1986 Social sciences citatia index: psychological AND stress AND children OR adolescents, from 1994.

4 Av flera hundra abstracts valdes ett fyrtiotal artiklar ut och de för arbetet mest relevanta artiklarna är refererade i arbetet. Det största utbytet gav sökningarna på PubMed och SweMed+, speciellt med sökord school-related, men i samtliga databaser hittades för arbetet intressanta artiklar 10-16, De flesta studierna är enkätbaserade tvärsnittsstudier, vissa med upprepade slumpvisa urval. Fyra prospektiva cohortstudier ingår i materialet. Resultat Litteraturgenomgången har resulterat i att en enkät har utarbetats i två versioner, en för årskurs 6 och en för valfri årskurs på högstadiet, se bilaga 1 och 2. De flesta frågorna har hämtats ur enkäter använda i stora studier, fram för allt WHO-studien Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) som består av ett grundformulär och flera utvidgade frågeformulär 10. Frågorna har valts från grundformuläret och frågeformulär med fokus på skolmiljö. En del av dessa frågor finns i de återkommande studierna av svenska skolbarns hälsovanor som Marklund och Danielsson gör i åk 4, 7 och 9 2. Några frågor är nykonstruerade. Under litteraturgenomgången blev det för mig som skolläkare naturligt att fokusera på skolrelaterad stress, stressfaktorer och skyddsfaktorer. Därför kom frågorna att belysa stressrelaterade symtom; upplevd hälsa och livskvalitet; upplevd skolrelaterad stress; krav och kontroll/självständighet; resultat/prestation; stöd kamrater, lärare och föräldrar; skoltrivsel och känsla av sammanhang. Presentationen följer denna indelning. Stressrelaterade symtom: Greene och Walker har i en kunskapsöversikt beskrivit sambandet mellan ungdomars stress och psykosomatiska symtom som huvudvärk, buksmärta, yrsel, trötthet, muskelsmärta mm 11. I en studie av 862 norska åringar fann Natvig och Albrektsen ett konstant samband mellan upplevd skolrelaterad stress och risk för psykosomatiska symtom som huvudvärk, buk- och ryggsmärta, yrsel, irritabilitet, nervositet, nedstämdhet och sömnsvårigheter 12. Torsheim och Wold har i en studie av 4952 norska åringar visat att elever med höga nivåer av skolrelaterad stress hade hög Odds Ratio (OR) för huvudvärk (OR 4,1), buksmärta (OR 3,9), ryggsmärta (OR 4,8) och yrsel (OR 5,4). Sambandet till flera samtidiga symtom var starkare än till ett enstaka (OR 6,1). 13. Stressrelaterade symtom mäts i fråga 14. Upplevd hälsa och livskvalitet: Dessa aspekter tas upp i fråga 8 och 9. Upplevd skolrelaterad stress: Upplevelsen av stress mäts i fråga 21,

5 Skolkrav och kontroll/självständighet: Torsheim och Wold drar slutsatser från tidigare studier på både vuxna och ungdomar och föreslår att skolan betraktas som ungdomars arbetsplats och att ungdomar kan reagera på skolkrav som vuxna reagerar på arbetskrav. När elever upplever att skolkraven hela tiden är högre än deras förmåga kan psykologisk aktivering och somatiska besvär uppstå 13. Holm et al har visat att återkommande eller dagliga stressupplevelser ger mer besvär av t ex spänningshuvudvärk än enstaka större stressupplevelser 14. I en kvalitativ studie av Ödegaard, Lindebladh och Hovelius beskrev eleverna dagliga stressupplevelser länkade till skola och oförmåga att leva upp till olika krav. Pojkarna beskrev mest krav på prestationer och flickorna mest krav på hänsyns- och ansvarstagande 15. I en studie av svenska skolbarn visade Bremberg att inflytande på skolarbetet är hälsoskyddande 16. Gillander Gådin har i en svensk cohortstudie visat att ökad grad av kontroll i skolan kombinerad med sänkta krav är associerat med ökad hälsa hos både flickor och pojkar. Hon drar slutsatsen att det är rimligt att påstå att i studien funna samband är i överensstämmelse med de samband mellan krav/kontroll och hälsa som setts i stresstudier av vuxna 17. En svensk studie av ungdomar i åk 9, gjord av Hagquist, Starrin och Sundh, har visat att höga krav från lärare och liten möjlighet att påverka tempot i undervisningen ledde till ökad ohälsa och minskad tillfredsställelse 18. Däremot fann Natvig och Albrektsen i sin studie av norska ungdomar inget konstant samband mellan psykosomatiska symtom och beslutskontroll 12. Skolkrav och kontroll/självständighet belyses i fråga 15 a-c, 16, 21, 22, 10. Resultat/prestation: Mäts i fråga 5, 21 och 26. Stöd från kamrater, lärare och föräldrar: I en cohortstudie av 2013 finska åringar har Aro, Hänninen och Paronen har visat att ungdomar som saknar stöd från föräldrar eller kompisar löper risk att utveckla psykosomatiska symtom i allmänhet och speciellt vid stressande livshändelser 19. I den tidigare refererade studien av norska skolbarn har Natvig och Albrektsen visat att stöd från kamrater och lärare är viktigt för välbefinnande och hälsa samt att stöd från lärare minskar de psykosomatiska symtomen mer hos flickor medan stöd från kamrater är viktigare för pojkar. Man drar slutsatsen att lärarna måste medvetandegöras om vikten av en stödjande skolmiljö 12. Torsheim och Wold kan i den tidigare refererade norska studien se ett visst samband mellan lågt socialt stöd och psykosomatiska symtom. Vid lågt stöd från klasskamrater eller lärare sågs ett svagt samband med vissa psykosomatiska symtom som huvudvärk och yrsel 13. Enligt Gillander Gådin är däremot dåliga klasskamratrelationer den viktigaste faktorn för ohälsa 17.

6 Grad av socialt stöd mäts i fråga 11, 12, 19, 31,32 (kamrater), 17 (lärare), (föräldrar). Skoltrivsel: I en studie av 4000 danska skolbarn fann Schultz Jörgensen och Ertmann ett osäkert sambandet mellan skoltrivsel och social bakgrund. Stor roll för skoltrivseln spelade däremot den sociala integrationen, känslan av att tillhöra ett större socialt sammanhang. För den sociala integrationen var det viktigt med föräldra- och kamratkontakter. Stöd från föräldrarna i svåra situationer (även i skolarbetet) och tillhörigheten till kamratgruppen och de normer som präglade den var viktiga. Skoltrivsel hade också samband med elevens positiva självuppfattning, tilltro och förväntan samt positiv förväntan från läraren 20. Gillander Gådin fann att sociala bakgrundsfaktorer verkade vara mindre viktiga för hälsa och självkänsla än psykosociala faktorer i skolan 17. I en annan studie än den tidigare nämnda har Torsheim och Wold visat att sammanhanget som man vistas i påverkar stressperceptionen hos alla individer som delar sammanhanget, t ex en skolklass. Psykosociala faktorer i en skolklass kan ha huvudeffekt på individuella hälsoproblem och moderera påverkan av individuell stress. I enlighet med detta såg man skillnader i sambandet mellan studiestress och hälsoproblem beroende på vilken skolklass individen gick i. Det stödjande klimatet på klassnivå buffrade stress mer än individuellt stöd. Klassens medelnivå av buller och störningar hade en väsentlig effekt på nivån av hälsoproblem 21. Enligt Jonsson et al var oväsen och bråk det vanligaste psykosociala problemet för elever i svensk grundskola 3. Skoltrivsel mäts i fråga 4, 15 d-e, 18,19, 20, 30, 33. Känsla av sammanhang, (KASAM) eller Sence of Coherence (SOC): Att leva i en förutsägbar miljö, med rimlig balans mellan krav och resurser samt möjlighet att ta del i beslut som rör ens eget liv ger större känsla av sammanhang 5. Torsheim, Aaroe och Wold fann i en studie av 4700 norska elever i åk 6, 8 och 10 att känsla av sammanhang hade stressförebyggande, stressmodulerande och hälsostärkande effekt och att samband mellan känsla av sammanhang och hälsosam anpassning kan finnas hos yngre individer än man tidigare trott. Elever med hög känsla av sammanhang såg skolkraven som förståeliga, förutsägbara och mindre hotande mot välmående 22. Känsla av sammanhang speglas i fråga 10, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27 och 29.

7 Diskussion Bakgrund Vi vet idag att många lämnar skolan med en känsla av misslyckande och dåligt självförtroende. Bidrar skolan till att skapa uppgivenhet? För ungdomarnas framtida hälsa är det viktigt att så inte sker. Elevernas erfarenheter i skolan under en avgörande period av livet påverkar deras utveckling av självförtroende och hälsobeteende och därigenom framtida hälsa och välbefinnande. Skolarbetet är elevernas arbete och skolan deras arbetsplats. Skolan är obligatorisk och teoretiskt inriktad. För den som av olika skäl inte orkar med studietakten blir det ofta frustrerande. Många elever är utsatta för långvarig stress. Eftersom förväntningar och krav kan vara höga gäller detta även barn och ungdomar som lyckas bra med skolarbetet. Skoldagen är fylld av händelser och snabba byten mellan ämnen och teman. Det finns goda skäl att anta att känslan av sammanhang är svår att upprätthålla och många upplever att skolarbetet inte är meningsfullt. Relation skolmiljö- arbetsmiljö Baserat på resultat av studier gjorda i skolmiljö och vuxnas arbetsmiljö kan viktiga dimensioner för elevers hälsa urskiljas. I de studier av skolmiljön som refereras här finns stöd för samband mellan höga skolkrav och ökade stressrelaterade symtom. Några studier visar samband mellan hög kontroll och minskade stressrelaterade symtom. Det finns ett stort behov av att ytterligare studera om krav/kontrollmodellen från stresstudierna på vuxna i arbetsmiljö kan översättas till elever i skolmiljö. Det är samtidigt viktigt att så förutsättningslöst som möjligt studera vad som gäller för ungdomar och vad som skiljer ungdomars stressupplevelse, stressorer och skyddsfaktorer från vuxnas. Annars är risken stor att ogrundade antaganden låser forskningen till en översättning av vuxenstudierna. Faktorer som mäts Psykosomatiska symtom som huvudvärk, buk- och ryggsmärta, yrsel, trötthet, muskelsmärta, irritabilitet, nervositet, nedstämdhet och sömnsvårigheter används i flertalet studier som mått på stressrelaterade symtom. Det föreligger också tydliga samband mellan dessa och skolrelaterad stress. Ett problem är dock att det finns många olika orsaker till psykosomatiska symtom. Det finns i sin tur många orsaker till stress utöver de skolrelaterade, t ex familjerelaterade faktorer. I enlighet med denna studies syfte att hitta faktorer som är möjliga att påverka i skolmiljön fokuserar flertalet frågor på skolrelaterad stress. Andra orsaker till stress fångas inte i frågorna. Att studera stress med en enkät som instrument ger ett annat och bredare perspektiv än att enbart arbeta med neurobiologiska mätningar som mäter det biologiska svaret i form av nivåer av t ex adrenalin och kortison. Enkäten kan ge en uppfattning om stressfaktorer, skyddsfaktorer och upplevelse av stress och är mer relevant för arbetet inom skolhälsovården. Enkäten och dess användning

8 I den enkät som utarbetats är flertalet frågor hämtade ur stora, välgjorda studier. Vissa frågor kan tyckas ha många svarsalternativ men för att möjliggöra jämförelser med andra studier har ändring av frågor och svarsalternativ i möjligaste mån undvikits. I enlighet med studiens syfte har en enkät sammanställts. Det förefaller möjligt att med denna som instrument mäta och över tid följa barns och ungdomars stressnivå samt skolrelaterade stress- och skyddsfaktorer. Studien kan fortsätta med en pilottest där enkäten prövas i två klasser, årskurs 6 respektive valfri årskurs på högstadiet. Efter eventuella korrigeringar av enkäten kan man gå vidare och använda enkäten för att utvärdera effekten av interventionsinsatser. Antingen kan enskilda klasser följas flera år (cohortstudie) eller en viss årskurs undersökas varje år (tvärsnittsstudie). Jämförelser mellan olika kommuner eller kommundelar kan göras. Eftersom både stress- och skyddsfaktorer identifierats kan hälsofrämjande och primärpreventiva åtgärder insättas och resultatet av dessa kan utvärderas. Det är viktigt att kontrollgrupp används, denna kan utgöras av elever i ett rektorsområde eller annan kommun där intervention ej ägt rum. Enkätfrågorna kan också användas i praktiskt vårdarbete vid samtal med barn och ungdomar, t ex inom skolhälsovård och primärvård Referenser 1. Anderberg U M. Stressrelaterade syndrom- den nya tidens ohälsa. Läkartidningen 2001; 98: Danielsson M, Marklund U. Svenska skolbarns hälsovanor 1997/98. Folkhälsoinstitutet 2000:5. 3. Jonsson J O, Östberg V, Evertsson M, Brolin Loftman S. Barns och ungdomars välfärd. SOU 2001:55. Stockholm: Fritzes. 4. Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, lärande och trygghet. 5. Antonovsky A. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur, Ellneby Y. Om barn och stress och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och Kultur, Nilzon K R. Barn med känslomässiga problem. Lund: Studentlitteratur, Arnetz B. Stress- guide för primärvården. Södertälje: Astra Läkemedel. 9. Barnombudsmannen Båda är bäst, typ. Rapport från barnens myndighet. p World Health Organisation. Research Protocol for the Study. Health Behaviour in School-Aged Children. A WHO Cross-National Survey 11. Greene J W, Walker L S. Psychosomatic problems and stress in adolescence. Adolesc Med 1997; 44: Natvig G K, Albrektsen G. School-related stress and psychosomatic symptoms among school adolescents. J Sch Health 1999; 69:

9 Torsheim T, Wold B. School-related stress, school support, and somatic complaints: A general population study. J Adolesc Res 2001; 16: Holm J, Holroyd K, Hursey K, Penzien D. The role of stress in recurrent tension headache. Headache 1986; 26: Ödegaard G, Lindbladh E, Hovelius B. Huvudvärk- skolbarns tankar om sina besvär. AllmänMedicin 2000; 21: Bremberg S. Health promotion in school age children. Scand J Soc Med 1998; 26: Gillander Gådin K. Does the psychosocial school environment matter for health? A study of pupils in Swedish compulsory school from a gender perspektive dissertation. Umeå: Umeå Univ.; Hagquist C, Starrin B, Sundh M. Ung i Värmland. En undersökning av fritidsvanor, livsstil, oro, hälsa och skolmiljö. Karlstad: Centre for Public Health Research, Värmland County Council. 19. Aro H, Hänninen V, Paronen O. Social support, life events and psychosomatic symptoms among year-old adolescents. Soc Sci Med 1989; 29: Schultz Jörgensen P, Ertmann B. Skoletrivsel blandt årige Börn i Danmark. Nord Psykol 1997; 49: Torsheim T, Wold B. School-related stress, support, and subjective health complaints among early adolescents: a multilevel approach. J Adolesc 2001; 24: Torsheim T, Aaroe L E, Wold B. Sense of coherence and school-related stress as predictors of subjective health complaints in early adolescence: interactive, indirect or direct relationships? Soc Sci Med 2001; 53: Borgenhammar E. Tillitssjukdomarna och barnen. Tankar om barn och förtroende. Skolhälsovård 1999/2000; 3: Cederblad M. Styrketräning för själen. Hur kan skolan arbeta med "den nya ohälsan"? Skolhälsovård 1999/2000; 3: Larsson B. Copingstrategier hos barn och tonåringar i skolålder. Socialmedicinsk tidskrift 1995; 1: Mellbin T, Vuille J-C. Rapidly developing overweight in school children as an indicator of psychosocial stress. Acta Pediatr Scand 1989; 78: von Mehren B, Glenne Kallhovd A, Torsheim T, Wold B. Subjektive helseplager blant 15-årige skole-elever: modererer fysisk aktivitet effekten av skolerelaterte belastninger? Nord Psykol 2001; 53: Plante T G, Rodin J. Physical fitness and enhanced psychological health. Curr Psychol 1990; 9: Scott Smith M, Womack W M. Stress management techniques in childhood and adolescence. Clin Pediatr 1987; 26: Setterlind S. Psykologiska och fysiologiska resultat vid inlärning av avslappning hos skolelever. Läkartidningen 1984; 81:

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer

EN LITTERATURSTUDIE KRING PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA A LITERATURE REVIEW OF MENTAL ILLNESS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS

EN LITTERATURSTUDIE KRING PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA A LITERATURE REVIEW OF MENTAL ILLNESS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS EN LITTERATURSTUDIE KRING PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA A LITERATURE REVIEW OF MENTAL ILLNESS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS Examensarbete inom huvudområdet Folkhälsovetenskap Grundnivå/Avancerad

Läs mer

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Hur mår barn och ungdomar i Sverige?

Hur mår barn och ungdomar i Sverige? Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Linda Beckman och Curt Hagquist Hur mår barn och ungdomar i Sverige? Analys av den officiella bilden, mediebilden och bilden från forskningen

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Ungdomar Internet och psykisk hälsa. Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar

Ungdomar Internet och psykisk hälsa. Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar Ungdomar Internet och psykisk hälsa Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar Institutionen för psykologi: Olof Johansson Jonas Bjärehed 2008 2

Läs mer

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa pernilla isaksson hur skapar vi förutsättningar för en god psykisk hälsa i halland? Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 Inledning... 7 Uppdrag

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Aleksander Perski, Karin Schraml, Giorgio Grossi, Irena Makower, Malena Ivarsson Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik ESKILSTUNA KOMMUN HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik Bakgrund, Forskning & Metodik Therese Linejung 2011 A R B E T S M A R K N A D S - O C H F A M I

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa

Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa Kunskapssammanställning om att skapa förutsättningar för psykisk hälsa för barn, unga och unga vuxna 0-25 år Folkhälsocentrum Sektionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner

Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner Elinor Brunnberg Charli Eriksson Agneta Tinnfält Örebro Augusti 2007 Sammanfattning En riskfaktor för psykisk

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Vilka tänkbara orsakssamband som leder till den anställdes mentala ohälsa? Agata Erlandsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv

Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv nr 2000:1 Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv En uppföljningsstudie av 13 14 åriga flickor och pojkar inom projektet Skolmiljö 2000 Susann Häggqvist arbete och hälsa vetenskaplig

Läs mer

Känslan av sammanhang (KASAM) och Motiverande Samtal (MI)

Känslan av sammanhang (KASAM) och Motiverande Samtal (MI) Känslan av sammanhang (KASAM) och Motiverande Samtal (MI) Strategiska verktyg i arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändring Författare: Galina Skagerberg, VisVires Coaching AB och GlobenHälsan AB Handledare:

Läs mer

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? EN KUNSKAPSÖVERSIKT AV SVEN BREMBERG Förord Barns hälsoutveckling i Sverige är i huvudsak positiv. De flesta barn växer upp under goda materiella förhållanden

Läs mer

Fysiska aktivitetens och sociala gemenskapens effekter på deprimerade döva

Fysiska aktivitetens och sociala gemenskapens effekter på deprimerade döva Fysiska aktivitetens och sociala gemenskapens effekter på deprimerade döva Av: Felicia Ferreira LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) HT-12 Kandidatuppsats (SOPA63) HT-12 Handledare:

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer