ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo Svensson, C Anders Sundberg, S Lennart Odengrund, C Annika Fundin, MP Övriga deltagande Anders Helgée Sara Dolk Karin Schultz Carl-Johan Wollinger 44, Regina Laine Sarah Hassib Björn Holm Niklas Gustafsson, M Sofia Aust Christoffer Cederstrand, C Utses att justera Annika Fundin Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Karin Schultz Ordförande Justerande. Lars-Inge Green. Annika Fundin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(37) Ärendelista 38 Inventering av enskilda avlopp, information 39 LOVA-projektet VA-planering för Vimmerby kommun 40 Remissförslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län 41 Mål och nyckeltal Fråga om reducering av avgift för prövning av strandskyddsdispens 43 Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av parkeringsplats 44 Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 45 Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel 46 Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering av camping 47 Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport 48 Graniten 1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av bostäder till familjecentral samt nybyggnad av skärmtak och uppförande av skyltar 49 Anden 7, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för utvändig ändring och fasadändring 50 Gelbgjutaren 1, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvättstuga 51 Norrgården 4, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för omoch tillbyggnad av förskola 52 Vimmerby 4:7, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vandrarhem

3 Sammanträdesprotokoll 3(37) 53 Skolan 1, Hultsfreds kommun. Angående villkorade parkeringsplatser 54 Detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Planuppdrag 55 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Samråd 56 Detaljplan för Länsmannen 11 och 15 samt del av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Antagande 57 Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Antagande 58 Detaljplan för Strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Antagande 59 Detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Vimmerby kommun. Antagande 60 Redovisning av delegationsbeslut 61 Meddelanden

4 Sammanträdesprotokoll 4(37) 38 Information om inventering av enskilda avlopp Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Björn Holm informerade kort om inventeringen av enskilda avlopp. Vilka områden som har inventerats och vilka områden som ska inventeras i år. Målet är att 200 avlopp per kommun ska inventeras.

5 Sammanträdesprotokoll 5(37) Stefan Larsson, VEMAB 39 LOVA-projektet VA-planering för Vimmerby kommun Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse som nämndens egen ståndpunkt. Vimmerby kommun fick 2011 LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län för att ta fram en VA-plan för Vimmerby kommun. Länsstyrelsen beslutade 16 december 2014 att godkänna slutrapporten som sammanställts av projektledaren Stefan Larsson på VEMAB. Man begärde i samband med slutrapportens godkännande att planen skulle kompletteras med vissa justeringar, främst med koppling till LAV, Lagen om Allmänna Vattentjänster. Man ansåg att också tidsplanen för inventering av enskilda avlopp skulle justeras och skyndas på. Miljö- och byggnadsförvaltningens ståndpunkt Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att inventeringstakten på avlopp per år är en lämplig takt! Detta då förvaltningen ställer krav på åtgärder i samma takt som avloppen inventeras. Detta innebär att cirka 100 avlopp om året faktiskt åtgärdas, vilket är en tämligen hög takt. Handläggare ska hinna med att hantera inkomna ansökningar inom rimlig tid och med bibehållen hög kvalitet och dessutom finns det redan nu vissa bekymmer för kunder att få tag på kompetenta entreprenörer som hinner med att anlägga de nya avloppen. Då vi väljer områden för inventering utifrån potentiell skada som ett undermåligt avlopp kan orsaka innebär detta att vi får största möjliga nytta för miljön och människors hälsa på så kort tid som möjligt. Det alternativa tillvägagångssättet som vissa kommuner använder sig av, där man först inventerar hela kommunen och först när detta är klart börjar ställa krav på de undermåliga avloppen bedöms vara sämre. Det kan på det viset ta flera år innan man ställer krav i de mest utsatta områdena medan vi prioriterar de för oss kända problemområdena och omedelbart ställer krav på åtgärder. Det arbetssätt som vi nyttjar har även visat sig ha andra positiva effekter. De personer som vet med sig att de har bristfälliga avlopp har i stor utsträckning själva hört av sig, även om deras område inte blivit inventerat.

6 Sammanträdesprotokoll 6(37) Många har alltså på eget initiativ vidtagit åtgärder för att förbättra sina avlopp. Med detta i åtanke och med hänsyn till att vissa områden kan komma att införlivas i kommunala VA-verksamhetsområden så kan det mycket väl vara så att samtliga avlopp inventerats klart tidigare än planerat. Att det i vissa fall kan ta upp till tio år innan vissa avlopp blir åtgärdade bedöms inte vara ett stort problem då det i så fall handlar om ett område utan känsliga vattendrag eller kända grundvattenproblem. Vimmerby är också en inlandskommun och vattnet från avloppsanläggningarna har ganska lång transporttid till Östersjön och relativt hög retention av bland annat näringsämnen. Vi har i Vimmerby kommun under åren inventerat 675 bostäder och beräknar att inventeringen kommer att vara klar år 2021.

7 Sammanträdesprotokoll 7(37) Länsstyrelsen i Kalmar län 40 Dnr Remissförslag till nya och utökade Natura områden i Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse som nämndens egen ståndpunkt och uttalar stöd för ovan rubricerade förslag. Regeringen har gett uppdrag till länsstyrelserna att komplettera Natura 2000-nätverket med nya områden. Uppdraget gäller framför allt områden med förekomst av naturtyper och arter som EU-kommissionen har påtalat att Sverige inte pekat ut i tillräcklig omfattning men innebär också en möjlighet att föreslå områden med särskilt höga naturvärden och av särskild betydelse för Natura 2000-nätverket. Miljö- och byggnadsnämnden har fått remissförslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län. Eftersom Länsstyrelsen i Kalmar län har begränsade resurser så gäller förslaget enbart redan skyddade områden. I Hultsfreds kommun berörs det nya naturreservatet Knästorp och i Vimmerby kommun det nya naturreservatet Kvill. Knästorps naturreservat bildades och Sveaskog är markägare. Det är 91 ha stort med en mosaik av olika naturtyper som naturbetesmark, samt brandpräglad naturskog, blandskog med hög luftfuktighet, ädellövskog, sumpskog och öppen våtmark. Kvills naturreservat bildades som det första och hittills enda naturreservatet i Vimmerby kommun. Det ägs av Naturvårdsfonden, är 29 ha stort och består av naturtypen öppna och trädklädda betesmarker med gamla ädellövträd. Miljö- och byggnadsförvaltningens ståndpunkt Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att Natura 2000-nätverket är en viktig del i skyddet och bevarandet av arter och naturtyper. Enligt länsstyrelsen öppnar det också upp för att på ett bättre sätt kunna använda EU-medel till nödvändiga skötsel- och restaureringsåtgärder i de aktuella naturreservaten. Vi stöder länsstyrelsens förslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län. Vi anser också att det är viktigt att resurser tillsätts för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden för till exempel barbastellen i Vimmerby kommun.

8 Sammanträdesprotokoll 8(37) 41 Mål och nyckeltal 2016 Miljö- och byggnadsnämnden antar förslaget på mål och nyckeltal 2016 enligt bilaga. Både Hultsfred och Vimmerby kommun har varsin styrmodell som reglerar verksamhetsstyrningen. Syftet med styrmodellerna är att använda kommunernas resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för brukare och invånare. Med styrmodellen mäter man både ekonomiskt utfall och kvalitet och får på så sätt ett bra underlag för utvärdering och förbättring av verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden ska arbeta efter värdkommunens, d.v.s. Hultsfreds, styrmodell och strategiska mål. I januari genomfördes övningar och gruppdiskussioner i nämnden kring de strategiska målen. Man diskuterade vad som var viktigt inom varje perspektiv; invånare och brukare, verksamhet och medarbetare samt utveckling. Detta ligger till grund för det framtagna förslaget på mål och nyckeltal. Förslaget diskuterades på nämnden i februari och synpunkt framfördes då på att målnivån för sjukfrånvaron kanske var lite hög. Den har vi sett över och ändrat till 3 %. Vi har även gjort en omformulering av målet Gott samarbete inom förvaltningen till Gott samarbete, så att det harmonierar med hur övriga nämnder uttryckt detta mål. Här har vi också lagt till ett nyckeltal och ändrat viktningen för att få ett bredare perspektiv och mäta samarbetet både inom förvaltningen och samarbetet med andra förvaltningar. I övrigt är förslaget detsamma som diskuterades i februari. Efter antagande av mål och nyckeltal påbörjas arbetet på förvaltningen med vilka aktiviteter och insatser vi behöver sätta fokus på för att uppnå våra mål. Tillsammans med mål och nyckeltal kommer det att resultera i en gemensam verksamhetsplan.

9 Sammanträdesprotokoll 9(37) Mjöhult Fiberförenings ekonomiska förening 42 Dnr MOB Fråga om reducering av avgift för prövning av strandskyddsdispens Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avgiften för prövning av strandskyddsdispensen ej reduceras. Miljö- och byggnadsnämnden medgav strandskyddsdispens för schaktning för optokabel på fastigheterna Skäfshult 1:15 och Skäfshult S2, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har meddelat att de ej prövar nämndens beslut. Ansökan om strandskyddsdispens som prövas i nämnden är förenad med en avgift som följer taxan antagen av kommunfullmäktige. Mjöhult Fiberförenings ekonomiska förening har via e-post frågat om det finns möjlighet att få avgiften för prövning av strandskyddsdispensen reducerad.

10 Sammanträdesprotokoll 10(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Camping Hultsfred AB 43 Dnr MOB Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av parkeringsplats Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d för anordnande av parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Beslutet villkoras med att parkeringsplatsen ska utföras i huvudsak i enlighet med till ärendet bifogad skiss. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 d då åtgärden som dispensen avser bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har ansökt om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111. Camping Hultsfred AB arrenderar området och befintlig parkeringsplats räcker inte till då den även utnyttjas för den kommunala badplatsens gäster. För logistikens skull måste parkeringsplatsen anläggas inom Silveråns strandskyddsområde. Då byggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

11 Sammanträdesprotokoll 11(37) Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar då den åtgärd som söks dispens för bedöms inte ha någon ändrad negativ påverkan på djur- eller växtliv, varken i Silverån eller sjön Hulingen. Kända naturvärden i anknytning till Silverån är kungsfiskare som tidvis har haft häckningsplats någonstans på den aktuella åsträckan. Påverkan bedöms inte förändras av den sökta åtgärden. Likadant är det med uttern som inte har något gryt här utan enbart passerar (sällsynt). De höga naturvärden som sjön Hulingen representerar är knutna till sjöns sydliga delar och påverkas inte heller av den sökta åtgärden. Anläggning som dispensen avser Parkeringsplatsen avses anläggas 14 meter från Silverån, i anslutning till campingens entré. Parkeringen ska innehålla nio biluppställningsplatser, varav två handikapplatser. I dagsläget parkeras bilar på gräsplanen i anslutning till campingens entré. Gräsplanen sträcker sig nästan ända fram till Silveråns strandlinje. Tack vare en anlagd parkeringsplats kan bilarna hållas ifrån Silveråns strandlinje och parkeringsplatsen bli mer ordnad och strukturerad. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Åtgärden berör Emåns avrinningsområden som enligt miljöbalken 4 kap 6 i sin helhet är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset. Beskrivning av värden Sjön Hulingen inklusive strandpartier är utpekad i länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 1). Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet negativt mer än tidigare. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5. Den sökande har även angett att dispensen avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området, MB 7:18 c 4. Sjön Hulingens norra del är utpekad som ett LIS-område i den kommunala översiktsplanen. Då det i ett pågående dispensärende avseende en servicebyggnad på campingplatsen har hänvisats till MB 7 kap 18 d (LIS-skälet) kommer även denna dispensansökan att prövas med samma skäl.

12 Sammanträdesprotokoll 12(37) Campingområdet i Hultsfred bidrar till landsbygdsutvecklingen Campingområdet vid sjön Hulingen är ett mycket viktigt område för turismen i kommunen. Tillgången till stränder och vatten är till stor fördel för att locka besökare till det natursköna området. Campingområdet ligger dessutom tätortsnära placerat och innefattar en kommunal badplats, vilket gör att området nyttjas av såväl lokalbefolkning som turister. Hultsfreds kommun ser sig i ett turism- och landsbygdsutvecklingsperspektiv som en del av Astrid Lindgrens Hembygd. Denna koppling till närområdet är mycket viktig för turismens existens i kommunen. Astrid Lindgrens Värld hade cirka besökare 2014, och planerar de närmsta åren stora investeringar. Man vill även stärka vår, vinter och höst som möjliga turistsäsonger. Man räknar därmed med att besökssiffrorna kommer att fortsätta stiga. Den förväntade ökade turismen i Vimmerby ökar behovet av campingboende med hög kvalitet i närområdet. En högre kvalitet på campingen lockar fler gäster och får dem att stanna fler nätter. Camping Hultsfred, som driver campingen, har sedan 2011 stadigt ökat sin beläggning hade man gäster, vilket är en ökning med över 2000 gäster mot Målet är att nå gäster år En ny servicebyggnad med duschar och toaletter är avgörande för att campingen ska kunna växa och utvecklas kvalitetsmässigt, då befintlig servicebyggnad inte räcker till. En utveckling av campingområdet skulle gynna det totala serviceutbudet på orten och därmed även sysselsättningen. Ett ökat antal turister i kommunen spiller över på andra näringsidkare såsom turistaktörer, restauranger och mataffärer. Det är lätt för gästerna att promenera från campingområdet till centrala Hultsfred för att handla. Med tidigare nämnd utveckling av turismen i området finns det troligen utvecklingsmöjligheter för campingen även under vår och höst. De gäster som kommer till campingens vackra miljö kan på sikt även ses som möjliga nya invånare i kommunen. Hultsfreds kommun anser med ovan nämnda bakgrund att det är av största vikt att campingområdet vid sjön Hulingen långsiktigt får möjlighet att utvecklas och kan ta emot fler gäster. Att området dessutom innehåller en kommunal badplats gör att campingen och badplatsen tillsammans skapar en attraktiv, tätortsnära företags- och livsmiljö. Både turister och boende får tillgång till stranden. Därför bör området vara högst prioriterat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i kommunen. Sjön Hulingen som LIS-område Campingområdet finns med i den fördjupade översiktsplanen Hultsfred nordost som antogs i kommunfullmäktige Plankartan utpekar campingområdet som naturmark med beskrivningen att området nyttjas för camping, bad och stuguthyrning. Det beskrivs också att området även är ett komplement till angränsande hembygdspark och kan nyttjas tillsammans med denna vid större evenemang och folkfester.

13 Sammanträdesprotokoll 13(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 44 Dnr MOB Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 samt 7 kap 18 c 2 för nybyggnad av komplementbyggnad på Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 samt 2 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte och är väl avskilt från stranden genom bebyggelse. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Fastighetsägarna har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggand på fastigheten Sjundhult 1:11. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Komplementbyggnadens exakta placering är ännu inte bestämd. Komplementbyggnaden kommer inte att placeras närmare tomtgränsen än en meter.

14 Sammanträdesprotokoll 14(37) Komplementbygganden kommer att ha storleken kvadratmeter. Det kommer inte kopplas in något VA i byggnaden utan man kommer att använda befintlig torrtoalett. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Det finns inga skydd eller riksintressen på den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1, samt att området är väl avskilt genom bebyggelse, MB 7:18c 2.

15 Sammanträdesprotokoll 15(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 45 Dnr MOB Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Beslutet villkoras med att: - marken ska återställas efter schaktning - befintliga stenmurar får inte skadas Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då det tillgodoser ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6. Då åtgärden ska utföras inom sjön Gissens strandskyddsområde, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Anläggning som dispensen avser För området finns en nyligen lagakraftvunnen detaljplan ( ) som medger cirka 30 nya bostadstomter med tillhörande nya lokalgator. I detaljplanen upphävdes strandskyddet på kvartersmark med byggrätt och mark för kommunikation (lokalgator med mera).

16 Sammanträdesprotokoll 16(37) Schaktning för elkabel till bostadsfastigheterna är tänkt att utföras i den planlagda naturmarken längs lokalgatorna. Endast den västra schakten omfattas av strandskyddet. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller sköteselavtal, eller riksintresseområden finns för den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns inga särskilda värden utpekade för sjön Gissen. I området finns odlingsrösen och stenmurar som undanhållits från exploatering av nya tomter. Stenmurarna är särskilt skyddade i detaljplanen och får inte skadas. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5, då fastigheterna som ska ansluts ligger inom Gissens strandskyddsområde och annan form av elanslutning inte är möjlig.

17 Sammanträdesprotokoll 17(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 46 Dnr MOB Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering av campingplats Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d för etablering av campingplats på fastigheten Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Beslutet villkoras med att campingområdet ska utföras i huvudsak i enlighet med vad sökanden har uppgett i ansökan och bifogad skiss. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 d då åtgärden som dispensen avser bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Anläggning som dispensen avser Berno Emilsson har ansökt om strandskyddsdispens för att etablera en campingplats på fastigheten Virserum 8:1 intill Länsmangårdsängens naturreservat. Platsen ligger vid Virserumssjöns norra del. Då verksamheten innebär att byggnationer och ianspråktagande av mark kommer att ske inom Virserumssjöns strandskyddsområde, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

18 Sammanträdesprotokoll 18(37) Det aktuella området är utpekat för natur-, kultur- och fritidsändamål i kommunens översiktsplan, vilket stämmer väl överens med den tilltänkta användningen. Området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen är Virserumssjön utpekad som ett LIS-område, vilket innebär att det finns möjlighet att pröva en dispens från strandskyddet med hjälp av landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar, men att det krävs anpassningar till de höga naturvärden som finns nära den föreslagna campingplatsen, nyckelbiotopen öster om och naturreservatet i nordost. Campingen är tänkt att etableras söder om befintligt område med förskola och äldreboende. Den befintliga infrastrukturen (Tjädervägen) avses att förlängas ner till campingområdet. En ny väg måste anläggas (150 meter) med övergång över smalspåret. Campingområdet avses sträcka sig 280 meter längs Virserumssjön. En fri passage på 20 meter mellan campingområdet och Virserumssjöns strandlinje ska lämnas. Inom denna zon finns idag en gångstig. Campingplatsen avgränsas i norr av smalspåret och i ostlig riktning av naturreservatet. I västlig riktning begränsas campingplatsen enligt bifogad skiss. En servicebyggnad med dusch och toalett samt en reception ska uppföras utanför strandskyddsområdet. Campingen ska erbjuda uppställningsplatser för tält, husvagnar och husbilar inom strandskyddsområdet. Även en badbrygga avses anläggas. Denna brygga ska vara till för både campingens gäster och allmänheten som lätt kan nå denna via gångstigen. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Åtgärden berör Emåns avrinningsområden som enligt miljöbalken 4 kap 6 i sin helhet är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset. Området finns utpekat i länsstyrelsens naturvårdsplan, klass 2. En anslutning till Länsmangårdsängens naturreservat är viktig, den biologiska mångfalden bör gynnas i området.

19 Sammanträdesprotokoll 19(37) Beskrivning av värden Området gränsar i öster till en skoglig nyckelbiotop. Här finns gamla spärrgreniga träd, främst ekar men också björk och lind samt enstaka tall. Här finns också enstaka torrträd. För Virserumssjön har en naturvärdesbedömning gjorts, vilken har rangordnat sjön till klass 3. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser en åtgärd som bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område; MB 7:18 d. Virserums läge mellan besöksmål som Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Kolmården, havet, Öland, Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Växjö ligger centralt inom regionen. Virserum kan erbjuda boende i en lugn atmosfär men ändå närhet till stadspuls på en dagsutflykt med bil. En välanpassad upplevelsebaserad vistelse i Virserum gagnar all lokal verksamhet. Upplevelseturism bygger framförallt på ortens natur, kulturella upplevelser på orten, kanoting, fiske, jakt, sport och även skidåkning såväl på längden som utför under vintersäsongen. Den sökande förväntar sig att campingen kan ta emot 100 familjer när den är fullt utbyggd. Detta skapar ett stort kundunderlag i närområdets affärer. För orten Virserum kan en upplevelsebaserad turism vara nödvändig för att samhället ska kunna fortsätta i nuvarande omfattning och förhoppningsvis öka. En massiv marknadsföring, i nära samråd med kommun och region i både Sverige och utlandet, tillsammans med en attraktiv anläggning är förutsättningen för anläggningen. Under högsäsong (maj-september) är det troligt att det inom själva verksamheten kan skapas ett 20-tal fasta arbetstillfällen utöver tillfälliga och korttidsarbeten. Med kommunal medverkan, bidrag från EU, landsbygdsutvecklingsmyndigheter och sponsorer ser sökande att kan detta bli verklighet.

20 Sammanträdesprotokoll 20(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 47 Dnr MOB Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av carport på Ämmenäs 2:20, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en carport på fastigheten Ämmenäs 2:20. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Carporten är tänkt att placeras 4,5 meter ifrån befintlig väg, Ämmenäsvägen och 1 meter ifrån grannfastigheten Ämmenäs 3:1. Carporten kommer att ha den tänkta storleken 4,5x4,5 meter. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

DOM 2015-02-16 Stockholm

DOM 2015-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 2015-02-16 Stockholm Mål nr M 2630-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 1713-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer