ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo Svensson, C Anders Sundberg, S Lennart Odengrund, C Annika Fundin, MP Övriga deltagande Anders Helgée Sara Dolk Karin Schultz Carl-Johan Wollinger 44, Regina Laine Sarah Hassib Björn Holm Niklas Gustafsson, M Sofia Aust Christoffer Cederstrand, C Utses att justera Annika Fundin Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Karin Schultz Ordförande Justerande. Lars-Inge Green. Annika Fundin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(37) Ärendelista 38 Inventering av enskilda avlopp, information 39 LOVA-projektet VA-planering för Vimmerby kommun 40 Remissförslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län 41 Mål och nyckeltal Fråga om reducering av avgift för prövning av strandskyddsdispens 43 Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av parkeringsplats 44 Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 45 Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel 46 Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering av camping 47 Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport 48 Graniten 1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av bostäder till familjecentral samt nybyggnad av skärmtak och uppförande av skyltar 49 Anden 7, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för utvändig ändring och fasadändring 50 Gelbgjutaren 1, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvättstuga 51 Norrgården 4, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för omoch tillbyggnad av förskola 52 Vimmerby 4:7, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vandrarhem

3 Sammanträdesprotokoll 3(37) 53 Skolan 1, Hultsfreds kommun. Angående villkorade parkeringsplatser 54 Detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Planuppdrag 55 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Samråd 56 Detaljplan för Länsmannen 11 och 15 samt del av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Antagande 57 Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Antagande 58 Detaljplan för Strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Antagande 59 Detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Vimmerby kommun. Antagande 60 Redovisning av delegationsbeslut 61 Meddelanden

4 Sammanträdesprotokoll 4(37) 38 Information om inventering av enskilda avlopp Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Björn Holm informerade kort om inventeringen av enskilda avlopp. Vilka områden som har inventerats och vilka områden som ska inventeras i år. Målet är att 200 avlopp per kommun ska inventeras.

5 Sammanträdesprotokoll 5(37) Stefan Larsson, VEMAB 39 LOVA-projektet VA-planering för Vimmerby kommun Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse som nämndens egen ståndpunkt. Vimmerby kommun fick 2011 LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län för att ta fram en VA-plan för Vimmerby kommun. Länsstyrelsen beslutade 16 december 2014 att godkänna slutrapporten som sammanställts av projektledaren Stefan Larsson på VEMAB. Man begärde i samband med slutrapportens godkännande att planen skulle kompletteras med vissa justeringar, främst med koppling till LAV, Lagen om Allmänna Vattentjänster. Man ansåg att också tidsplanen för inventering av enskilda avlopp skulle justeras och skyndas på. Miljö- och byggnadsförvaltningens ståndpunkt Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att inventeringstakten på avlopp per år är en lämplig takt! Detta då förvaltningen ställer krav på åtgärder i samma takt som avloppen inventeras. Detta innebär att cirka 100 avlopp om året faktiskt åtgärdas, vilket är en tämligen hög takt. Handläggare ska hinna med att hantera inkomna ansökningar inom rimlig tid och med bibehållen hög kvalitet och dessutom finns det redan nu vissa bekymmer för kunder att få tag på kompetenta entreprenörer som hinner med att anlägga de nya avloppen. Då vi väljer områden för inventering utifrån potentiell skada som ett undermåligt avlopp kan orsaka innebär detta att vi får största möjliga nytta för miljön och människors hälsa på så kort tid som möjligt. Det alternativa tillvägagångssättet som vissa kommuner använder sig av, där man först inventerar hela kommunen och först när detta är klart börjar ställa krav på de undermåliga avloppen bedöms vara sämre. Det kan på det viset ta flera år innan man ställer krav i de mest utsatta områdena medan vi prioriterar de för oss kända problemområdena och omedelbart ställer krav på åtgärder. Det arbetssätt som vi nyttjar har även visat sig ha andra positiva effekter. De personer som vet med sig att de har bristfälliga avlopp har i stor utsträckning själva hört av sig, även om deras område inte blivit inventerat.

6 Sammanträdesprotokoll 6(37) Många har alltså på eget initiativ vidtagit åtgärder för att förbättra sina avlopp. Med detta i åtanke och med hänsyn till att vissa områden kan komma att införlivas i kommunala VA-verksamhetsområden så kan det mycket väl vara så att samtliga avlopp inventerats klart tidigare än planerat. Att det i vissa fall kan ta upp till tio år innan vissa avlopp blir åtgärdade bedöms inte vara ett stort problem då det i så fall handlar om ett område utan känsliga vattendrag eller kända grundvattenproblem. Vimmerby är också en inlandskommun och vattnet från avloppsanläggningarna har ganska lång transporttid till Östersjön och relativt hög retention av bland annat näringsämnen. Vi har i Vimmerby kommun under åren inventerat 675 bostäder och beräknar att inventeringen kommer att vara klar år 2021.

7 Sammanträdesprotokoll 7(37) Länsstyrelsen i Kalmar län 40 Dnr Remissförslag till nya och utökade Natura områden i Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse som nämndens egen ståndpunkt och uttalar stöd för ovan rubricerade förslag. Regeringen har gett uppdrag till länsstyrelserna att komplettera Natura 2000-nätverket med nya områden. Uppdraget gäller framför allt områden med förekomst av naturtyper och arter som EU-kommissionen har påtalat att Sverige inte pekat ut i tillräcklig omfattning men innebär också en möjlighet att föreslå områden med särskilt höga naturvärden och av särskild betydelse för Natura 2000-nätverket. Miljö- och byggnadsnämnden har fått remissförslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län. Eftersom Länsstyrelsen i Kalmar län har begränsade resurser så gäller förslaget enbart redan skyddade områden. I Hultsfreds kommun berörs det nya naturreservatet Knästorp och i Vimmerby kommun det nya naturreservatet Kvill. Knästorps naturreservat bildades och Sveaskog är markägare. Det är 91 ha stort med en mosaik av olika naturtyper som naturbetesmark, samt brandpräglad naturskog, blandskog med hög luftfuktighet, ädellövskog, sumpskog och öppen våtmark. Kvills naturreservat bildades som det första och hittills enda naturreservatet i Vimmerby kommun. Det ägs av Naturvårdsfonden, är 29 ha stort och består av naturtypen öppna och trädklädda betesmarker med gamla ädellövträd. Miljö- och byggnadsförvaltningens ståndpunkt Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att Natura 2000-nätverket är en viktig del i skyddet och bevarandet av arter och naturtyper. Enligt länsstyrelsen öppnar det också upp för att på ett bättre sätt kunna använda EU-medel till nödvändiga skötsel- och restaureringsåtgärder i de aktuella naturreservaten. Vi stöder länsstyrelsens förslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län. Vi anser också att det är viktigt att resurser tillsätts för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden för till exempel barbastellen i Vimmerby kommun.

8 Sammanträdesprotokoll 8(37) 41 Mål och nyckeltal 2016 Miljö- och byggnadsnämnden antar förslaget på mål och nyckeltal 2016 enligt bilaga. Både Hultsfred och Vimmerby kommun har varsin styrmodell som reglerar verksamhetsstyrningen. Syftet med styrmodellerna är att använda kommunernas resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för brukare och invånare. Med styrmodellen mäter man både ekonomiskt utfall och kvalitet och får på så sätt ett bra underlag för utvärdering och förbättring av verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden ska arbeta efter värdkommunens, d.v.s. Hultsfreds, styrmodell och strategiska mål. I januari genomfördes övningar och gruppdiskussioner i nämnden kring de strategiska målen. Man diskuterade vad som var viktigt inom varje perspektiv; invånare och brukare, verksamhet och medarbetare samt utveckling. Detta ligger till grund för det framtagna förslaget på mål och nyckeltal. Förslaget diskuterades på nämnden i februari och synpunkt framfördes då på att målnivån för sjukfrånvaron kanske var lite hög. Den har vi sett över och ändrat till 3 %. Vi har även gjort en omformulering av målet Gott samarbete inom förvaltningen till Gott samarbete, så att det harmonierar med hur övriga nämnder uttryckt detta mål. Här har vi också lagt till ett nyckeltal och ändrat viktningen för att få ett bredare perspektiv och mäta samarbetet både inom förvaltningen och samarbetet med andra förvaltningar. I övrigt är förslaget detsamma som diskuterades i februari. Efter antagande av mål och nyckeltal påbörjas arbetet på förvaltningen med vilka aktiviteter och insatser vi behöver sätta fokus på för att uppnå våra mål. Tillsammans med mål och nyckeltal kommer det att resultera i en gemensam verksamhetsplan.

9 Sammanträdesprotokoll 9(37) Mjöhult Fiberförenings ekonomiska förening 42 Dnr MOB Fråga om reducering av avgift för prövning av strandskyddsdispens Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avgiften för prövning av strandskyddsdispensen ej reduceras. Miljö- och byggnadsnämnden medgav strandskyddsdispens för schaktning för optokabel på fastigheterna Skäfshult 1:15 och Skäfshult S2, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har meddelat att de ej prövar nämndens beslut. Ansökan om strandskyddsdispens som prövas i nämnden är förenad med en avgift som följer taxan antagen av kommunfullmäktige. Mjöhult Fiberförenings ekonomiska förening har via e-post frågat om det finns möjlighet att få avgiften för prövning av strandskyddsdispensen reducerad.

10 Sammanträdesprotokoll 10(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Camping Hultsfred AB 43 Dnr MOB Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av parkeringsplats Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d för anordnande av parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Beslutet villkoras med att parkeringsplatsen ska utföras i huvudsak i enlighet med till ärendet bifogad skiss. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 d då åtgärden som dispensen avser bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har ansökt om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111. Camping Hultsfred AB arrenderar området och befintlig parkeringsplats räcker inte till då den även utnyttjas för den kommunala badplatsens gäster. För logistikens skull måste parkeringsplatsen anläggas inom Silveråns strandskyddsområde. Då byggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

11 Sammanträdesprotokoll 11(37) Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar då den åtgärd som söks dispens för bedöms inte ha någon ändrad negativ påverkan på djur- eller växtliv, varken i Silverån eller sjön Hulingen. Kända naturvärden i anknytning till Silverån är kungsfiskare som tidvis har haft häckningsplats någonstans på den aktuella åsträckan. Påverkan bedöms inte förändras av den sökta åtgärden. Likadant är det med uttern som inte har något gryt här utan enbart passerar (sällsynt). De höga naturvärden som sjön Hulingen representerar är knutna till sjöns sydliga delar och påverkas inte heller av den sökta åtgärden. Anläggning som dispensen avser Parkeringsplatsen avses anläggas 14 meter från Silverån, i anslutning till campingens entré. Parkeringen ska innehålla nio biluppställningsplatser, varav två handikapplatser. I dagsläget parkeras bilar på gräsplanen i anslutning till campingens entré. Gräsplanen sträcker sig nästan ända fram till Silveråns strandlinje. Tack vare en anlagd parkeringsplats kan bilarna hållas ifrån Silveråns strandlinje och parkeringsplatsen bli mer ordnad och strukturerad. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Åtgärden berör Emåns avrinningsområden som enligt miljöbalken 4 kap 6 i sin helhet är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset. Beskrivning av värden Sjön Hulingen inklusive strandpartier är utpekad i länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 1). Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet negativt mer än tidigare. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5. Den sökande har även angett att dispensen avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området, MB 7:18 c 4. Sjön Hulingens norra del är utpekad som ett LIS-område i den kommunala översiktsplanen. Då det i ett pågående dispensärende avseende en servicebyggnad på campingplatsen har hänvisats till MB 7 kap 18 d (LIS-skälet) kommer även denna dispensansökan att prövas med samma skäl.

12 Sammanträdesprotokoll 12(37) Campingområdet i Hultsfred bidrar till landsbygdsutvecklingen Campingområdet vid sjön Hulingen är ett mycket viktigt område för turismen i kommunen. Tillgången till stränder och vatten är till stor fördel för att locka besökare till det natursköna området. Campingområdet ligger dessutom tätortsnära placerat och innefattar en kommunal badplats, vilket gör att området nyttjas av såväl lokalbefolkning som turister. Hultsfreds kommun ser sig i ett turism- och landsbygdsutvecklingsperspektiv som en del av Astrid Lindgrens Hembygd. Denna koppling till närområdet är mycket viktig för turismens existens i kommunen. Astrid Lindgrens Värld hade cirka besökare 2014, och planerar de närmsta åren stora investeringar. Man vill även stärka vår, vinter och höst som möjliga turistsäsonger. Man räknar därmed med att besökssiffrorna kommer att fortsätta stiga. Den förväntade ökade turismen i Vimmerby ökar behovet av campingboende med hög kvalitet i närområdet. En högre kvalitet på campingen lockar fler gäster och får dem att stanna fler nätter. Camping Hultsfred, som driver campingen, har sedan 2011 stadigt ökat sin beläggning hade man gäster, vilket är en ökning med över 2000 gäster mot Målet är att nå gäster år En ny servicebyggnad med duschar och toaletter är avgörande för att campingen ska kunna växa och utvecklas kvalitetsmässigt, då befintlig servicebyggnad inte räcker till. En utveckling av campingområdet skulle gynna det totala serviceutbudet på orten och därmed även sysselsättningen. Ett ökat antal turister i kommunen spiller över på andra näringsidkare såsom turistaktörer, restauranger och mataffärer. Det är lätt för gästerna att promenera från campingområdet till centrala Hultsfred för att handla. Med tidigare nämnd utveckling av turismen i området finns det troligen utvecklingsmöjligheter för campingen även under vår och höst. De gäster som kommer till campingens vackra miljö kan på sikt även ses som möjliga nya invånare i kommunen. Hultsfreds kommun anser med ovan nämnda bakgrund att det är av största vikt att campingområdet vid sjön Hulingen långsiktigt får möjlighet att utvecklas och kan ta emot fler gäster. Att området dessutom innehåller en kommunal badplats gör att campingen och badplatsen tillsammans skapar en attraktiv, tätortsnära företags- och livsmiljö. Både turister och boende får tillgång till stranden. Därför bör området vara högst prioriterat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i kommunen. Sjön Hulingen som LIS-område Campingområdet finns med i den fördjupade översiktsplanen Hultsfred nordost som antogs i kommunfullmäktige Plankartan utpekar campingområdet som naturmark med beskrivningen att området nyttjas för camping, bad och stuguthyrning. Det beskrivs också att området även är ett komplement till angränsande hembygdspark och kan nyttjas tillsammans med denna vid större evenemang och folkfester.

13 Sammanträdesprotokoll 13(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 44 Dnr MOB Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 samt 7 kap 18 c 2 för nybyggnad av komplementbyggnad på Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 samt 2 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte och är väl avskilt från stranden genom bebyggelse. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Fastighetsägarna har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggand på fastigheten Sjundhult 1:11. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Komplementbyggnadens exakta placering är ännu inte bestämd. Komplementbyggnaden kommer inte att placeras närmare tomtgränsen än en meter.

14 Sammanträdesprotokoll 14(37) Komplementbygganden kommer att ha storleken kvadratmeter. Det kommer inte kopplas in något VA i byggnaden utan man kommer att använda befintlig torrtoalett. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Det finns inga skydd eller riksintressen på den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1, samt att området är väl avskilt genom bebyggelse, MB 7:18c 2.

15 Sammanträdesprotokoll 15(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 45 Dnr MOB Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Beslutet villkoras med att: - marken ska återställas efter schaktning - befintliga stenmurar får inte skadas Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då det tillgodoser ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6. Då åtgärden ska utföras inom sjön Gissens strandskyddsområde, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Anläggning som dispensen avser För området finns en nyligen lagakraftvunnen detaljplan ( ) som medger cirka 30 nya bostadstomter med tillhörande nya lokalgator. I detaljplanen upphävdes strandskyddet på kvartersmark med byggrätt och mark för kommunikation (lokalgator med mera).

16 Sammanträdesprotokoll 16(37) Schaktning för elkabel till bostadsfastigheterna är tänkt att utföras i den planlagda naturmarken längs lokalgatorna. Endast den västra schakten omfattas av strandskyddet. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller sköteselavtal, eller riksintresseområden finns för den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns inga särskilda värden utpekade för sjön Gissen. I området finns odlingsrösen och stenmurar som undanhållits från exploatering av nya tomter. Stenmurarna är särskilt skyddade i detaljplanen och får inte skadas. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5, då fastigheterna som ska ansluts ligger inom Gissens strandskyddsområde och annan form av elanslutning inte är möjlig.

17 Sammanträdesprotokoll 17(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 46 Dnr MOB Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering av campingplats Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d för etablering av campingplats på fastigheten Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Beslutet villkoras med att campingområdet ska utföras i huvudsak i enlighet med vad sökanden har uppgett i ansökan och bifogad skiss. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 d då åtgärden som dispensen avser bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Anläggning som dispensen avser Berno Emilsson har ansökt om strandskyddsdispens för att etablera en campingplats på fastigheten Virserum 8:1 intill Länsmangårdsängens naturreservat. Platsen ligger vid Virserumssjöns norra del. Då verksamheten innebär att byggnationer och ianspråktagande av mark kommer att ske inom Virserumssjöns strandskyddsområde, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

18 Sammanträdesprotokoll 18(37) Det aktuella området är utpekat för natur-, kultur- och fritidsändamål i kommunens översiktsplan, vilket stämmer väl överens med den tilltänkta användningen. Området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen är Virserumssjön utpekad som ett LIS-område, vilket innebär att det finns möjlighet att pröva en dispens från strandskyddet med hjälp av landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar, men att det krävs anpassningar till de höga naturvärden som finns nära den föreslagna campingplatsen, nyckelbiotopen öster om och naturreservatet i nordost. Campingen är tänkt att etableras söder om befintligt område med förskola och äldreboende. Den befintliga infrastrukturen (Tjädervägen) avses att förlängas ner till campingområdet. En ny väg måste anläggas (150 meter) med övergång över smalspåret. Campingområdet avses sträcka sig 280 meter längs Virserumssjön. En fri passage på 20 meter mellan campingområdet och Virserumssjöns strandlinje ska lämnas. Inom denna zon finns idag en gångstig. Campingplatsen avgränsas i norr av smalspåret och i ostlig riktning av naturreservatet. I västlig riktning begränsas campingplatsen enligt bifogad skiss. En servicebyggnad med dusch och toalett samt en reception ska uppföras utanför strandskyddsområdet. Campingen ska erbjuda uppställningsplatser för tält, husvagnar och husbilar inom strandskyddsområdet. Även en badbrygga avses anläggas. Denna brygga ska vara till för både campingens gäster och allmänheten som lätt kan nå denna via gångstigen. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Åtgärden berör Emåns avrinningsområden som enligt miljöbalken 4 kap 6 i sin helhet är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset. Området finns utpekat i länsstyrelsens naturvårdsplan, klass 2. En anslutning till Länsmangårdsängens naturreservat är viktig, den biologiska mångfalden bör gynnas i området.

19 Sammanträdesprotokoll 19(37) Beskrivning av värden Området gränsar i öster till en skoglig nyckelbiotop. Här finns gamla spärrgreniga träd, främst ekar men också björk och lind samt enstaka tall. Här finns också enstaka torrträd. För Virserumssjön har en naturvärdesbedömning gjorts, vilken har rangordnat sjön till klass 3. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser en åtgärd som bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område; MB 7:18 d. Virserums läge mellan besöksmål som Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Kolmården, havet, Öland, Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Växjö ligger centralt inom regionen. Virserum kan erbjuda boende i en lugn atmosfär men ändå närhet till stadspuls på en dagsutflykt med bil. En välanpassad upplevelsebaserad vistelse i Virserum gagnar all lokal verksamhet. Upplevelseturism bygger framförallt på ortens natur, kulturella upplevelser på orten, kanoting, fiske, jakt, sport och även skidåkning såväl på längden som utför under vintersäsongen. Den sökande förväntar sig att campingen kan ta emot 100 familjer när den är fullt utbyggd. Detta skapar ett stort kundunderlag i närområdets affärer. För orten Virserum kan en upplevelsebaserad turism vara nödvändig för att samhället ska kunna fortsätta i nuvarande omfattning och förhoppningsvis öka. En massiv marknadsföring, i nära samråd med kommun och region i både Sverige och utlandet, tillsammans med en attraktiv anläggning är förutsättningen för anläggningen. Under högsäsong (maj-september) är det troligt att det inom själva verksamheten kan skapas ett 20-tal fasta arbetstillfällen utöver tillfälliga och korttidsarbeten. Med kommunal medverkan, bidrag från EU, landsbygdsutvecklingsmyndigheter och sponsorer ser sökande att kan detta bli verklighet.

20 Sammanträdesprotokoll 20(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 47 Dnr MOB Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av carport på Ämmenäs 2:20, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en carport på fastigheten Ämmenäs 2:20. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Carporten är tänkt att placeras 4,5 meter ifrån befintlig väg, Ämmenäsvägen och 1 meter ifrån grannfastigheten Ämmenäs 3:1. Carporten kommer att ha den tänkta storleken 4,5x4,5 meter. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer