ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo Svensson, C Anders Sundberg, S Lennart Odengrund, C Annika Fundin, MP Övriga deltagande Anders Helgée Sara Dolk Karin Schultz Carl-Johan Wollinger 44, Regina Laine Sarah Hassib Björn Holm Niklas Gustafsson, M Sofia Aust Christoffer Cederstrand, C Utses att justera Annika Fundin Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Karin Schultz Ordförande Justerande. Lars-Inge Green. Annika Fundin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(37) Ärendelista 38 Inventering av enskilda avlopp, information 39 LOVA-projektet VA-planering för Vimmerby kommun 40 Remissförslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län 41 Mål och nyckeltal Fråga om reducering av avgift för prövning av strandskyddsdispens 43 Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av parkeringsplats 44 Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 45 Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel 46 Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering av camping 47 Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport 48 Graniten 1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av bostäder till familjecentral samt nybyggnad av skärmtak och uppförande av skyltar 49 Anden 7, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för utvändig ändring och fasadändring 50 Gelbgjutaren 1, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvättstuga 51 Norrgården 4, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för omoch tillbyggnad av förskola 52 Vimmerby 4:7, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vandrarhem

3 Sammanträdesprotokoll 3(37) 53 Skolan 1, Hultsfreds kommun. Angående villkorade parkeringsplatser 54 Detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Planuppdrag 55 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Samråd 56 Detaljplan för Länsmannen 11 och 15 samt del av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Antagande 57 Detaljplan för Kompassen 1-14, Vimmerby kommun. Antagande 58 Detaljplan för Strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Antagande 59 Detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Vimmerby kommun. Antagande 60 Redovisning av delegationsbeslut 61 Meddelanden

4 Sammanträdesprotokoll 4(37) 38 Information om inventering av enskilda avlopp Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Björn Holm informerade kort om inventeringen av enskilda avlopp. Vilka områden som har inventerats och vilka områden som ska inventeras i år. Målet är att 200 avlopp per kommun ska inventeras.

5 Sammanträdesprotokoll 5(37) Stefan Larsson, VEMAB 39 LOVA-projektet VA-planering för Vimmerby kommun Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse som nämndens egen ståndpunkt. Vimmerby kommun fick 2011 LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län för att ta fram en VA-plan för Vimmerby kommun. Länsstyrelsen beslutade 16 december 2014 att godkänna slutrapporten som sammanställts av projektledaren Stefan Larsson på VEMAB. Man begärde i samband med slutrapportens godkännande att planen skulle kompletteras med vissa justeringar, främst med koppling till LAV, Lagen om Allmänna Vattentjänster. Man ansåg att också tidsplanen för inventering av enskilda avlopp skulle justeras och skyndas på. Miljö- och byggnadsförvaltningens ståndpunkt Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att inventeringstakten på avlopp per år är en lämplig takt! Detta då förvaltningen ställer krav på åtgärder i samma takt som avloppen inventeras. Detta innebär att cirka 100 avlopp om året faktiskt åtgärdas, vilket är en tämligen hög takt. Handläggare ska hinna med att hantera inkomna ansökningar inom rimlig tid och med bibehållen hög kvalitet och dessutom finns det redan nu vissa bekymmer för kunder att få tag på kompetenta entreprenörer som hinner med att anlägga de nya avloppen. Då vi väljer områden för inventering utifrån potentiell skada som ett undermåligt avlopp kan orsaka innebär detta att vi får största möjliga nytta för miljön och människors hälsa på så kort tid som möjligt. Det alternativa tillvägagångssättet som vissa kommuner använder sig av, där man först inventerar hela kommunen och först när detta är klart börjar ställa krav på de undermåliga avloppen bedöms vara sämre. Det kan på det viset ta flera år innan man ställer krav i de mest utsatta områdena medan vi prioriterar de för oss kända problemområdena och omedelbart ställer krav på åtgärder. Det arbetssätt som vi nyttjar har även visat sig ha andra positiva effekter. De personer som vet med sig att de har bristfälliga avlopp har i stor utsträckning själva hört av sig, även om deras område inte blivit inventerat.

6 Sammanträdesprotokoll 6(37) Många har alltså på eget initiativ vidtagit åtgärder för att förbättra sina avlopp. Med detta i åtanke och med hänsyn till att vissa områden kan komma att införlivas i kommunala VA-verksamhetsområden så kan det mycket väl vara så att samtliga avlopp inventerats klart tidigare än planerat. Att det i vissa fall kan ta upp till tio år innan vissa avlopp blir åtgärdade bedöms inte vara ett stort problem då det i så fall handlar om ett område utan känsliga vattendrag eller kända grundvattenproblem. Vimmerby är också en inlandskommun och vattnet från avloppsanläggningarna har ganska lång transporttid till Östersjön och relativt hög retention av bland annat näringsämnen. Vi har i Vimmerby kommun under åren inventerat 675 bostäder och beräknar att inventeringen kommer att vara klar år 2021.

7 Sammanträdesprotokoll 7(37) Länsstyrelsen i Kalmar län 40 Dnr Remissförslag till nya och utökade Natura områden i Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse som nämndens egen ståndpunkt och uttalar stöd för ovan rubricerade förslag. Regeringen har gett uppdrag till länsstyrelserna att komplettera Natura 2000-nätverket med nya områden. Uppdraget gäller framför allt områden med förekomst av naturtyper och arter som EU-kommissionen har påtalat att Sverige inte pekat ut i tillräcklig omfattning men innebär också en möjlighet att föreslå områden med särskilt höga naturvärden och av särskild betydelse för Natura 2000-nätverket. Miljö- och byggnadsnämnden har fått remissförslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län. Eftersom Länsstyrelsen i Kalmar län har begränsade resurser så gäller förslaget enbart redan skyddade områden. I Hultsfreds kommun berörs det nya naturreservatet Knästorp och i Vimmerby kommun det nya naturreservatet Kvill. Knästorps naturreservat bildades och Sveaskog är markägare. Det är 91 ha stort med en mosaik av olika naturtyper som naturbetesmark, samt brandpräglad naturskog, blandskog med hög luftfuktighet, ädellövskog, sumpskog och öppen våtmark. Kvills naturreservat bildades som det första och hittills enda naturreservatet i Vimmerby kommun. Det ägs av Naturvårdsfonden, är 29 ha stort och består av naturtypen öppna och trädklädda betesmarker med gamla ädellövträd. Miljö- och byggnadsförvaltningens ståndpunkt Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att Natura 2000-nätverket är en viktig del i skyddet och bevarandet av arter och naturtyper. Enligt länsstyrelsen öppnar det också upp för att på ett bättre sätt kunna använda EU-medel till nödvändiga skötsel- och restaureringsåtgärder i de aktuella naturreservaten. Vi stöder länsstyrelsens förslag till nya och utökade Natura 2000-områden i Kalmar län. Vi anser också att det är viktigt att resurser tillsätts för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden för till exempel barbastellen i Vimmerby kommun.

8 Sammanträdesprotokoll 8(37) 41 Mål och nyckeltal 2016 Miljö- och byggnadsnämnden antar förslaget på mål och nyckeltal 2016 enligt bilaga. Både Hultsfred och Vimmerby kommun har varsin styrmodell som reglerar verksamhetsstyrningen. Syftet med styrmodellerna är att använda kommunernas resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för brukare och invånare. Med styrmodellen mäter man både ekonomiskt utfall och kvalitet och får på så sätt ett bra underlag för utvärdering och förbättring av verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden ska arbeta efter värdkommunens, d.v.s. Hultsfreds, styrmodell och strategiska mål. I januari genomfördes övningar och gruppdiskussioner i nämnden kring de strategiska målen. Man diskuterade vad som var viktigt inom varje perspektiv; invånare och brukare, verksamhet och medarbetare samt utveckling. Detta ligger till grund för det framtagna förslaget på mål och nyckeltal. Förslaget diskuterades på nämnden i februari och synpunkt framfördes då på att målnivån för sjukfrånvaron kanske var lite hög. Den har vi sett över och ändrat till 3 %. Vi har även gjort en omformulering av målet Gott samarbete inom förvaltningen till Gott samarbete, så att det harmonierar med hur övriga nämnder uttryckt detta mål. Här har vi också lagt till ett nyckeltal och ändrat viktningen för att få ett bredare perspektiv och mäta samarbetet både inom förvaltningen och samarbetet med andra förvaltningar. I övrigt är förslaget detsamma som diskuterades i februari. Efter antagande av mål och nyckeltal påbörjas arbetet på förvaltningen med vilka aktiviteter och insatser vi behöver sätta fokus på för att uppnå våra mål. Tillsammans med mål och nyckeltal kommer det att resultera i en gemensam verksamhetsplan.

9 Sammanträdesprotokoll 9(37) Mjöhult Fiberförenings ekonomiska förening 42 Dnr MOB Fråga om reducering av avgift för prövning av strandskyddsdispens Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avgiften för prövning av strandskyddsdispensen ej reduceras. Miljö- och byggnadsnämnden medgav strandskyddsdispens för schaktning för optokabel på fastigheterna Skäfshult 1:15 och Skäfshult S2, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen har meddelat att de ej prövar nämndens beslut. Ansökan om strandskyddsdispens som prövas i nämnden är förenad med en avgift som följer taxan antagen av kommunfullmäktige. Mjöhult Fiberförenings ekonomiska förening har via e-post frågat om det finns möjlighet att få avgiften för prövning av strandskyddsdispensen reducerad.

10 Sammanträdesprotokoll 10(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Camping Hultsfred AB 43 Dnr MOB Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för anordnande av parkeringsplats Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d för anordnande av parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Beslutet villkoras med att parkeringsplatsen ska utföras i huvudsak i enlighet med till ärendet bifogad skiss. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 d då åtgärden som dispensen avser bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har ansökt om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111. Camping Hultsfred AB arrenderar området och befintlig parkeringsplats räcker inte till då den även utnyttjas för den kommunala badplatsens gäster. För logistikens skull måste parkeringsplatsen anläggas inom Silveråns strandskyddsområde. Då byggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

11 Sammanträdesprotokoll 11(37) Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar då den åtgärd som söks dispens för bedöms inte ha någon ändrad negativ påverkan på djur- eller växtliv, varken i Silverån eller sjön Hulingen. Kända naturvärden i anknytning till Silverån är kungsfiskare som tidvis har haft häckningsplats någonstans på den aktuella åsträckan. Påverkan bedöms inte förändras av den sökta åtgärden. Likadant är det med uttern som inte har något gryt här utan enbart passerar (sällsynt). De höga naturvärden som sjön Hulingen representerar är knutna till sjöns sydliga delar och påverkas inte heller av den sökta åtgärden. Anläggning som dispensen avser Parkeringsplatsen avses anläggas 14 meter från Silverån, i anslutning till campingens entré. Parkeringen ska innehålla nio biluppställningsplatser, varav två handikapplatser. I dagsläget parkeras bilar på gräsplanen i anslutning till campingens entré. Gräsplanen sträcker sig nästan ända fram till Silveråns strandlinje. Tack vare en anlagd parkeringsplats kan bilarna hållas ifrån Silveråns strandlinje och parkeringsplatsen bli mer ordnad och strukturerad. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Åtgärden berör Emåns avrinningsområden som enligt miljöbalken 4 kap 6 i sin helhet är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset. Beskrivning av värden Sjön Hulingen inklusive strandpartier är utpekad i länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 1). Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet negativt mer än tidigare. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5. Den sökande har även angett att dispensen avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området, MB 7:18 c 4. Sjön Hulingens norra del är utpekad som ett LIS-område i den kommunala översiktsplanen. Då det i ett pågående dispensärende avseende en servicebyggnad på campingplatsen har hänvisats till MB 7 kap 18 d (LIS-skälet) kommer även denna dispensansökan att prövas med samma skäl.

12 Sammanträdesprotokoll 12(37) Campingområdet i Hultsfred bidrar till landsbygdsutvecklingen Campingområdet vid sjön Hulingen är ett mycket viktigt område för turismen i kommunen. Tillgången till stränder och vatten är till stor fördel för att locka besökare till det natursköna området. Campingområdet ligger dessutom tätortsnära placerat och innefattar en kommunal badplats, vilket gör att området nyttjas av såväl lokalbefolkning som turister. Hultsfreds kommun ser sig i ett turism- och landsbygdsutvecklingsperspektiv som en del av Astrid Lindgrens Hembygd. Denna koppling till närområdet är mycket viktig för turismens existens i kommunen. Astrid Lindgrens Värld hade cirka besökare 2014, och planerar de närmsta åren stora investeringar. Man vill även stärka vår, vinter och höst som möjliga turistsäsonger. Man räknar därmed med att besökssiffrorna kommer att fortsätta stiga. Den förväntade ökade turismen i Vimmerby ökar behovet av campingboende med hög kvalitet i närområdet. En högre kvalitet på campingen lockar fler gäster och får dem att stanna fler nätter. Camping Hultsfred, som driver campingen, har sedan 2011 stadigt ökat sin beläggning hade man gäster, vilket är en ökning med över 2000 gäster mot Målet är att nå gäster år En ny servicebyggnad med duschar och toaletter är avgörande för att campingen ska kunna växa och utvecklas kvalitetsmässigt, då befintlig servicebyggnad inte räcker till. En utveckling av campingområdet skulle gynna det totala serviceutbudet på orten och därmed även sysselsättningen. Ett ökat antal turister i kommunen spiller över på andra näringsidkare såsom turistaktörer, restauranger och mataffärer. Det är lätt för gästerna att promenera från campingområdet till centrala Hultsfred för att handla. Med tidigare nämnd utveckling av turismen i området finns det troligen utvecklingsmöjligheter för campingen även under vår och höst. De gäster som kommer till campingens vackra miljö kan på sikt även ses som möjliga nya invånare i kommunen. Hultsfreds kommun anser med ovan nämnda bakgrund att det är av största vikt att campingområdet vid sjön Hulingen långsiktigt får möjlighet att utvecklas och kan ta emot fler gäster. Att området dessutom innehåller en kommunal badplats gör att campingen och badplatsen tillsammans skapar en attraktiv, tätortsnära företags- och livsmiljö. Både turister och boende får tillgång till stranden. Därför bör området vara högst prioriterat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i kommunen. Sjön Hulingen som LIS-område Campingområdet finns med i den fördjupade översiktsplanen Hultsfred nordost som antogs i kommunfullmäktige Plankartan utpekar campingområdet som naturmark med beskrivningen att området nyttjas för camping, bad och stuguthyrning. Det beskrivs också att området även är ett komplement till angränsande hembygdspark och kan nyttjas tillsammans med denna vid större evenemang och folkfester.

13 Sammanträdesprotokoll 13(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 44 Dnr MOB Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 samt 7 kap 18 c 2 för nybyggnad av komplementbyggnad på Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 samt 2 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte och är väl avskilt från stranden genom bebyggelse. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Fastighetsägarna har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggand på fastigheten Sjundhult 1:11. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Komplementbyggnadens exakta placering är ännu inte bestämd. Komplementbyggnaden kommer inte att placeras närmare tomtgränsen än en meter.

14 Sammanträdesprotokoll 14(37) Komplementbygganden kommer att ha storleken kvadratmeter. Det kommer inte kopplas in något VA i byggnaden utan man kommer att använda befintlig torrtoalett. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Det finns inga skydd eller riksintressen på den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1, samt att området är väl avskilt genom bebyggelse, MB 7:18c 2.

15 Sammanträdesprotokoll 15(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 45 Dnr MOB Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Beslutet villkoras med att: - marken ska återställas efter schaktning - befintliga stenmurar får inte skadas Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då det tillgodoser ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6. Då åtgärden ska utföras inom sjön Gissens strandskyddsområde, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden. Anläggning som dispensen avser För området finns en nyligen lagakraftvunnen detaljplan ( ) som medger cirka 30 nya bostadstomter med tillhörande nya lokalgator. I detaljplanen upphävdes strandskyddet på kvartersmark med byggrätt och mark för kommunikation (lokalgator med mera).

16 Sammanträdesprotokoll 16(37) Schaktning för elkabel till bostadsfastigheterna är tänkt att utföras i den planlagda naturmarken längs lokalgatorna. Endast den västra schakten omfattas av strandskyddet. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller sköteselavtal, eller riksintresseområden finns för den aktuella platsen. Beskrivning av värden Det finns inga särskilda värden utpekade för sjön Gissen. I området finns odlingsrösen och stenmurar som undanhållits från exploatering av nya tomter. Stenmurarna är särskilt skyddade i detaljplanen och får inte skadas. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5, då fastigheterna som ska ansluts ligger inom Gissens strandskyddsområde och annan form av elanslutning inte är möjlig.

17 Sammanträdesprotokoll 17(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande Fastighetsägare 46 Dnr MOB Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering av campingplats Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d för etablering av campingplats på fastigheten Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. Beslutet villkoras med att campingområdet ska utföras i huvudsak i enlighet med vad sökanden har uppgett i ansökan och bifogad skiss. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 d då åtgärden som dispensen avser bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Anläggning som dispensen avser Berno Emilsson har ansökt om strandskyddsdispens för att etablera en campingplats på fastigheten Virserum 8:1 intill Länsmangårdsängens naturreservat. Platsen ligger vid Virserumssjöns norra del. Då verksamheten innebär att byggnationer och ianspråktagande av mark kommer att ske inom Virserumssjöns strandskyddsområde, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

18 Sammanträdesprotokoll 18(37) Det aktuella området är utpekat för natur-, kultur- och fritidsändamål i kommunens översiktsplan, vilket stämmer väl överens med den tilltänkta användningen. Området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen är Virserumssjön utpekad som ett LIS-område, vilket innebär att det finns möjlighet att pröva en dispens från strandskyddet med hjälp av landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar, men att det krävs anpassningar till de höga naturvärden som finns nära den föreslagna campingplatsen, nyckelbiotopen öster om och naturreservatet i nordost. Campingen är tänkt att etableras söder om befintligt område med förskola och äldreboende. Den befintliga infrastrukturen (Tjädervägen) avses att förlängas ner till campingområdet. En ny väg måste anläggas (150 meter) med övergång över smalspåret. Campingområdet avses sträcka sig 280 meter längs Virserumssjön. En fri passage på 20 meter mellan campingområdet och Virserumssjöns strandlinje ska lämnas. Inom denna zon finns idag en gångstig. Campingplatsen avgränsas i norr av smalspåret och i ostlig riktning av naturreservatet. I västlig riktning begränsas campingplatsen enligt bifogad skiss. En servicebyggnad med dusch och toalett samt en reception ska uppföras utanför strandskyddsområdet. Campingen ska erbjuda uppställningsplatser för tält, husvagnar och husbilar inom strandskyddsområdet. Även en badbrygga avses anläggas. Denna brygga ska vara till för både campingens gäster och allmänheten som lätt kan nå denna via gångstigen. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Åtgärden berör Emåns avrinningsområden som enligt miljöbalken 4 kap 6 i sin helhet är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset. Området finns utpekat i länsstyrelsens naturvårdsplan, klass 2. En anslutning till Länsmangårdsängens naturreservat är viktig, den biologiska mångfalden bör gynnas i området.

19 Sammanträdesprotokoll 19(37) Beskrivning av värden Området gränsar i öster till en skoglig nyckelbiotop. Här finns gamla spärrgreniga träd, främst ekar men också björk och lind samt enstaka tall. Här finns också enstaka torrträd. För Virserumssjön har en naturvärdesbedömning gjorts, vilken har rangordnat sjön till klass 3. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser en åtgärd som bidrar till utveckling av landsbygden inom ett LIS-område; MB 7:18 d. Virserums läge mellan besöksmål som Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Kolmården, havet, Öland, Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Växjö ligger centralt inom regionen. Virserum kan erbjuda boende i en lugn atmosfär men ändå närhet till stadspuls på en dagsutflykt med bil. En välanpassad upplevelsebaserad vistelse i Virserum gagnar all lokal verksamhet. Upplevelseturism bygger framförallt på ortens natur, kulturella upplevelser på orten, kanoting, fiske, jakt, sport och även skidåkning såväl på längden som utför under vintersäsongen. Den sökande förväntar sig att campingen kan ta emot 100 familjer när den är fullt utbyggd. Detta skapar ett stort kundunderlag i närområdets affärer. För orten Virserum kan en upplevelsebaserad turism vara nödvändig för att samhället ska kunna fortsätta i nuvarande omfattning och förhoppningsvis öka. En massiv marknadsföring, i nära samråd med kommun och region i både Sverige och utlandet, tillsammans med en attraktiv anläggning är förutsättningen för anläggningen. Under högsäsong (maj-september) är det troligt att det inom själva verksamheten kan skapas ett 20-tal fasta arbetstillfällen utöver tillfälliga och korttidsarbeten. Med kommunal medverkan, bidrag från EU, landsbygdsutvecklingsmyndigheter och sponsorer ser sökande att kan detta bli verklighet.

20 Sammanträdesprotokoll 20(37) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 47 Dnr MOB Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av carport på Ämmenäs 2:20, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en carport på fastigheten Ämmenäs 2:20. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Carporten är tänkt att placeras 4,5 meter ifrån befintlig väg, Ämmenäsvägen och 1 meter ifrån grannfastigheten Ämmenäs 3:1. Carporten kommer att ha den tänkta storleken 4,5x4,5 meter. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län 621 85 Visby eller 1. Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Medsökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 9.00-12.00 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. nedtagande

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. nedtagande Sammanträdesprotokoll 1(28) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred 20 januari 2016 kl. 9.00-12.45 ande Övriga deltagande Se särskild närvarolista Anders Helgée Karin Schultz Daniel Johansson

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer