Stressa mindre går det? Stresshantering i grupp med yoga eller kognitiv beteendeterapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stressa mindre går det? Stresshantering i grupp med yoga eller kognitiv beteendeterapi"

Transkript

1 Stressa mindre går det? Stresshantering i grupp med yoga eller kognitiv beteendeterapi Jens Granath* Sara Lindström* Ulrica von Thiele* Handledare: Prof. Ulf Lundberg Psykologexamensuppsats Psykologlinjen T10 ht 2000 PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET *författarna har bidragit i lika stor utsträckning

2 2 In n ehål lsfört eckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV STRESS... 3 STRESSFAKTORER... 4 STRESSPROFILER OCH BETEENDEMÖNSTER... 6 STRESSFYSIOLOGI KONSEKVENSER AV STRESS SALUTOGENA FAKTORER BETEENDEINTERVENTIONSPROGRAM YOGA STRESSHANTERINGSMETODER I PROJEKTET SYFTE METOD PROCEDUR OCH UNDERSÖKNINGSDELTAGARE APPARATUR OCH MATERIAL DATABEARBETNING RESULTAT SKILLNAD MELLAN GRUPPERNA VID FÖRMÄTNING KORRELATIONER HUVUDSKALOR FYSIOLOGISKA MÅTT ARBETSBELASTNING/ARBETSTID BESVÄR BAKOMLIGGANDE VARIABLER TILLFREDSSTÄLLELSE MED KURSEN EFFEKT NÄRVARO RESULTAT ÖPPNA FRÅGOR DISKUSSION FELKÄLLOR LITTERATURFÖRTECKNING... 44

3 3 Sammanfattni n g Ett flertal studier har visat på positiva effekter av gruppbehandlingar vid olika typer av psykisk och fysisk ohälsa. I denna randomiserade studie utvärderades effekten av två olika stresshanteringsmetoder. En kognitiv beteendeterapeutisk metod kallad Strategisk Resursanvändning (SRA) jämfördes med Kundaliniyoga. 33 deltagare rekryterades från ett stort svenskt företag 1 och fördelades på fyra grupper. En könsblandad grupp och en grupp med enbart kvinnor tränades i respektive metod. Deltagarna i de båda metoderna hade vid eftermätningarna signifikant förbättrat såväl subjektivt skattade som fysiologiskt mätta variabler däribland upplevd stress, stressbeteende, ilska, utmattning, livskvalitet, blodtryck, och puls. Yoga hade en signifikant sänkning av noradrenalin. SRA:s sänkning av adrenalin närmade sig signifikans. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna. Slutsatsen är att båda metoderna har effekt på såväl fysiologiska som psykologiska aspekter av stress. Nyckelord: Stress, Stresshantering, Kognitiv beteendeterapi, yoga. In l edning Definitioner av stress Stress är ett mångfacetterat begrepp vars innebörd varierar. Fram till början av 1900-talet var stress enbart ett tekniskt begrepp, beskrivande den kraft som anbringas mot ett material och den skada eller deformation som blir följden. Definitionen vidgades under 1930-talet då Hans Selye valde begreppet stress för att beskriva den reaktion han såg hos såväl djur som människor när de utsattes för hot eller fara. Selye definierade stress som kroppens ickespecifika respons på de krav som ställs på den (McDermott & O Conner, 1998). I dag är begreppet, förutom inom tekniken, också vedertaget inom biologi, medicin och psykologi. Lennart Levi (1993) menar att stress är organismens anpassningsförsök till en rad olika påverkningar och påfrestningar som drabbar organismen. Dessa påverkningar och påfrestningar kan vara att bli överfallen men också att utsättas för buller, sömnbrist, stark värme eller kyla (Lennerlöf, 1991). Till dessa fysiska påfrestningar ska också olika psykiska och sociala påfrestningar läggas. Det kan vara att oroa sig över morgondagen, att ställas inför snara deadlines, förväntas prestera över sin upplevda förmåga eller drabbas av livskris av något slag (skilsmässa, dödsfall, sjukdom). Påfrestningarna kan alltså vara av högst varierande slag. Det gemensamma finns i reaktionen på påfrestningarna och belastningarna. Det är denna stereotypa uppvarvning som i fysiologisk mening innebär stress. Uppvarvningen är inte med automatik skadlig, onyttig eller farlig. Den kan vara det, men den kan också vara angenäm, som vid utmaningar, eller nyttig, som vid kortare fysiska kraftprov. Att reagera med stresspåslag är nödvändigt. Det är graden av stress samt vid vilka tillfällen reaktionen sätts igång som är avgörande för om stressen är adaptiv eller skadlig. McEven (1998) har konstruerat en modell för detta, den allostatiska belastningsmodellen (se figur 1). McEwen menar att stress är en förmåga att uppnå stabilitet genom förändring. Detta sker dels 1 Undersökningen genomfördes på SEB. Författarna vill framföra sitt varma tack för ett gott samarbete.

4 4 genom att fysiska system aktiveras för att hantera en stressor men också att fysiska system kopplas ned då stressorn är borta. Problem uppstår när systemet är över- eller underaktivt. Ett av de problem som lyfts fram är en alltför frekvent eller intensiv aktivering, som inte tillåter systemet att nå den basala nivån och därmed inte låter individen vila mellan belastningarna. Detta är fallet vid tätt återkommande stressituationer. Ett annat problem är en oförmåga att stänga av stressresponsen och återgå till grundnivån. Individen hamnar då i ett kroniskt stresstillstånd med starkt förhöjd grundspänning vilket resulterar i en oförmåga att varva ner. Slutligen kan brist på aktivitet i ett system störa balansen genom att det leder till en överaktivitet i andra system. Exempel på detta ser man i tillstånd som utbrändhet, kronisk trötthet och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som alla kännetecknas av inadekvata reaktioner på akut stressbelastning (Lundberg, 1999b). Stressnivå Stressor Stressor Stressor Stressor Stressor Figur 1. Den allostatiska belastningsmodellen. Linje 1 motsvarar en alltför frekvent aktivering utan återgång till den basala nivån, linje 2 en oförmåga att stänga av stressresponsen samt linje 3 en otillräcklig aktivering i ett system (som kan leda till kompensatorisk överaktivitet i ett annat). Tid Stressfaktorer Att ha alltför mycket att göra på alltför kort tid med alltför få resurser är faktorer som ofta relateras till stress. Detta är en form av kvantitativ överbelastning. Kvantitativ överbelastning är dock långt ifrån den enda orsaken till stress. Såväl kvantitativ underbelastning som kvalitativ över- och underbelastning, t.ex. i form av vilka krav som ställs på individen och vilken kontroll han/hon har, påverkar förekomsten av stress. Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress som ett tillstånd där individen upplever en diskrepans (brist på överensstämmelse) mellan de krav som ställs på honom/henne och de resurser, psykosociala och fysiologiska, som han eller hon anser sig ha. Huruvida ett stresstillstånd inträder är beroende både av yttre faktorer (faktiska händelser) och av hur individen värderar de faktiska händelserna i förhållande till de egna resurserna. Kraven kan enligt Lazarus och Folkman inte definieras av någon annan än av den som upplever dem. Det är den individuella bedömningen av situationen som är avgörande för hur stora kraven är. Bedömningen görs utifrån ett flertal parametrar. Vad man tror krävs för att hantera situationen, hur man bedömer sina egna resurser, vad man ser som påverkbart, vilka krav man

5 5 ställer på sig själv samt den risk man förknippar ett misslyckande med. Kognitiva processer, d.v.s. tolkningar, lägger således grunden för den påföljande stressreaktionen. Enligt detta synsätt finns det utrymme för stora variationer mellan olika individers sätt att bedöma situationen och sig själva. Vad som upplevs som stressande av en person behöver alltså inte upplevas som stressande av en annan. Därmed är det också svårt att svara på vilka, om några, stressorer som är universella. Diskrepansen mellan de upplevda kraven och de egna resurserna leder till stress. Alltså kan inte bara alltför höga krav (överstimulans) komma att leda till stress utan även krav som är för låga (understimulans) i relation till vilka resurser individen anser sig besitta (Frankenhaeuser et al., 1989). Såväl höga som låga krav utgör således riskfaktorer för stress. Särskilt skadlig blir stress när kraven är förknippade med olust. Höga krav, högt tempo och litet utrymme för egen påverkan ger upphov till negativ stress. Det samma gäller för låga krav, t.ex. passivitet som man upplever sig tvingad in i som vid sjukdom eller långvarig arbetslöshet. Delvis utifrån dessa utgångspunkter har Robert Karasek presenterat en modell för uppkomsten av stress (Johansson, 1991). Han menar att höga krav i sig inte ensidigt bestämmer upplevelsen och konsekvenserna av stress. Istället bestäms dessa av graden av krav tillsammans med graden av handlingsutrymme, d.v.s. kontroll. Utifrån dessa två huvuddimensioner, krav respektive kontroll, kan fyra olika arbetsupplevelser urskiljas: lågstressarbeten, som kännetecknas av låga krav och hög kontroll, passiva arbeten (låga krav, låg kontroll), aktiva arbeten (höga krav, hög kontroll) samt högstressarbeten (höga krav, låg kontroll) (se figur 2). Kontroll Låg Hög Krav Höga Låga Högstress arbeten Passiva arbeten Aktiva arbeten Lågstress arbeten Figur 2. Relationen mellan krav och kontroll och dess inverkan på upplevelsen av arbetet. Ju mer aktivt arbete, enligt Karaseks definition, desto högre motivation för lärande och utveckling medan psykisk påfrestning och risk för sjukdom ökar ju mer arbetsupplevelsen kännetecknas av högstress (Perski, 1999b). Laflamme et al. (1998) visade t.ex. att sambandet mellan högstressarbete och högt blodtryck var tydligt för en grupp högskoleutbildade kvinnor. Ideal/verklighet Gunilla Burell (personlig kommunikation, 15 januari, 2000) väljer att definiera stress något annorlunda. I hennes definition är våra ideal och deras kollision med verkligheten utgångspunkten. Vi har i alla olika situationer mer eller mindre uttalade förväntningar och förhoppningar på oss själva, på andra eller på situationen i sig. Dessa förväntningar är sprungna ur våra ideal, om hur det skulle se ut i den bästa av världar. Ju högre våra förväntningar är, desto större är möjligheten att verkligheten inte kan svara upp mot dem. Stress uppstår som en diskrepans mellan ideal och verklighet. För att förändra en stressande

6 6 situation finns således två tillvägagångssätt: att förändra verkligheten eller att förändra idealen (genom att acceptera verkligheten). Stressprofiler och beteendemönster Stressmönster hos män och kvinnor Fram till början av 1970-talet utfördes i stort sett all stressforskning på män. Då började Marianne Frankenhaeuser och hennes forskningsteam att undersöka om resultaten gick att generalisera till kvinnor. De fann att kvinnor inte reagerade med ett lika starkt adrenalinpåslag som män i de stressituationer som inducerades. Stressen, i form av olika prestationstest, gav enbart en svag fysisk reaktion hos kvinnorna trots att deras prestation var lika bra som eller bättre än männens. När man utsatte kvinnliga studenter för starkare prestationsstress, i form av en examination, ökade deras adrenalinpåslag men kom fortfarande inte upp i männens nivåer (Frankenhaeuser et al., 1989). Vid en undersökning av stress av mer emotionell karaktär fick föräldrapar följa med sina barn på en rutinmässig treårskontroll. Man fann att kvinnorna reagerade lika starkt som, eller starkare än, männen (Lundberg, 1996a). Det verkar således som om kvinnor påverkas mer av emotionella stressorer medan män påverkas mer av prestationsstress. Dessa resultat kan antingen vara ett uttryck för vår kulturs traditionella könsroller eller en biologisk skillnad. När man undersöker kvinnor i mansdominerade yrken finner man dock att de reagerar mer som män när de utsätts för prestationsstress. Undersökningar av sambandet mellan biologi och könsskillnader har än så länge givit motsägelsefulla resultat. I senare undersökningar har man funnit att kvinnor reagerar på prestationsstress i samma utsträckning som männen medan skillnaden när det gäller andra stressfaktorer kvarstår. Kvinnor har alltså övertagit männens stressreaktioner utan att i övrigt förändra sina egna, vilket leder till dubbel stress (Frankenhaeuser, 1997). Arbetsbelastning Mycket av forskningen kring stress och stressfaktorer uppehåller sig vid hur det betalda arbetets utformning påverkar individen. Flera andra faktorer än förvärvsarbete har dock också stor betydelse. Individens totala arbetsbelastning består inte bara av betalt arbete utan också av obetalt arbete. Alltså inkluderar total arbetsbelastning förvärvsarbetstid och övertidsarbete men också hemarbete, vård av barn, vård av äldre eller sjuka släktingar, arbete i frivilligorganisation eller fack (Lundberg, Mårdberg & Frankenhaeuser, 1994). Även i arbetslivet återfinner man skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsbelastning och stressnivåer. I ett flertal undersökningar har män och kvinnor som arbetar heltid på liknande arbeten studerats (Lundberg, 1996a; Lundberg et al., 1994). Bl.a. är det vanligt att kvinnor upplever att de måste prestera bättre än män för att ha samma chans till befordran (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). När man jämför deras totala arbetsbelastning finner man att kvinnor arbetar fler timmar i veckan än män. Den totala arbetstiden för kvinnor var 73,5 timmar per vecka medan motsvarande tid för män var 67,3 timmar per vecka. Skillnaden i total arbetstid utgörs framför allt av att kvinnor har betydligt fler timmar av hushållsarbete (17 timmar mot 9,1 för män). Att män har fler timmar av förvärvsarbete (45,3 mot 42,6) väger inte upp skillnaden. Denna skillnad är extra tydlig hos småbarnsföräldrar och ökar med antalet barn. Även hos yngre par utan barn, där man kunde tro att jämlikheten skulle ha kommit längre, finns skillnader mellan kvinnor och mäns arbetsbelastning. De lägger visserligen ner lika mycket tid på hemarbetet men det är fortfarande kvinnorna som har det övergripande

7 7 ansvaret för att sysslorna blir utförda (Lundberg, 1996a). Detta gör den mentala stressen större hos kvinnor. Samtidigt visar forskningen att yrkesarbetande kvinnor (såväl med som utan barn) rapporterar större tillfredsställelse och bättre subjektiv hälsa än hemarbetande kvinnor (Søgaard, 1994). Eftersom kvinnor inte har samma möjlighet att koppla av när de kommer hem från arbetet har de ett sämre skydd mot stress på arbetet. Således stressas kvinnor t.ex. mer av övertid än vad män gör. Hos män kan man till och med finna ett negativt samband mellan övertid och risk för insjuknande i hjärtinfarkt medan sambandet hos kvinnor är det motsatta. Sjukdomar orsakade av stress kan också tydligare hänföras enbart till arbetet hos män medan sambandet är mer komplext hos kvinnor, där även faktorer som hemförhållande bidrar till ohälsa (Lundberg, 1996a). Beteendemönster typ A Begreppet typ A-beteende myntades av två amerikanska hjärtläkare, Ray Rosenman och Meyer Friedman. I början av 1960-talet inledde de en longitudinell undersökning av 3500 män. Friedman och Rosenman kunde konstatera att typ A-beteendet var en oberoende riskfaktor för förekomsten av kranskärlssjukdom. Detta har bekräftats i senare studier (Friedman, 1984). Friedman (1988) menar att typ A-beteendet ska ses som en klinisk diagnos som kännetecknas av två huvudkriterier, otålighet och fritt flytande aggressivitet. För att kunna ställa diagnos menar han att man utöver klinisk erfarenhet måste vara specialtränad i just denna form av diagnostik. Enligt Burells (1999) definition är typ A-beteendet ett syndrom av beteenden, attityder, föreställningar och psykofysiologiska reaktioner som karakteriseras av hetsighet, otålighet, ständig tidspress, lättväckt irritation och aggressivitet. I enlighet med detta menar Perski (1999a) att typ A-personens livshållning innebär ett beteendemönster som placerar honom eller henne i ett permanent stresstillstånd. Han eller hon gör detta oberoende av vilken livssituation man befinner sig i. Perski lyfter fram dålig självkänsla, bråttomsjuka, fientlighet, ilska, aggressivitet och dominansbehov som de viktigaste komponenterna i sin definition av typ A-beteendet (Perski, 1999b). I grunden finns enligt Perski en dålig självkänsla som man försöker kompensera för genom att vara högpresterande med syftet att få erkännande och bekräftelse från omgivningen. Bråttomsjukan innebär en ständig kamp för att uppnå och hinna mer och mer. Man jobbar mot oklart definierade mål vilket gör att det blir en kamp utan slut. Innan man hunnit berömma sig själv för det man uträttat är man igång med nästa projekt. Fientligheten tar sig uttryck i att personer med typ A-beteendemönster ofta bedömer egna eller andras prestationer utifrån en stor dos perfektionism. Resultatet ska vara perfekt och är det inte det leder det till missnöje över egna eller andras begränsningar. Eftersom våra prestationer sällan är perfekta är individer med typ A-beteende ofta arga. Världen upplevs vara en plats där man bara stöter på en massa hinder (Perski, 1999b). Modigh (1997) menar att individer med typ A-beteende har en benägenhet att försätta sig i högstressituationer som flertalet av oss skulle finna övermäktiga. Att typ A-personer generellt sätt är mer stressade beror alltså enligt Modigh på att dessa i större utsträckning utsätter sig för högstressituationer än andra, snarare än att deras sätt att hantera stressen skiljer sig från andras. Beteendemönster typ D Den amerikanske psykologen Martin Seligman myntade begreppet "inlärd hjälplöshet" som en teori om uppkomsten av depression. Han visade att hundar som utsattes för upprepade

8 8 elstötar som de inte hade möjlighet att undvika drabbades av handlingsförlamning och livsleda (Egidius, 1997). När samma tänkande appliceras på människan innebär det att man i en allvarlig hotsituation hamnar i ett tillstånd av hjälplöshet och hopplöshet och ger upp. Detta har kommit att kallas typ D-beteende. Perski (1999b) menar att detta beteendemönster ofta bottnar i att man redan som barn fått lära sig att det mesta i livet är okontrollerbart. Somliga människor utvecklar detta till en livsstrategi som kännetecknas av en pessimistisk livssyn. När något negativt inträffar tolkar man det som att det var ens eget fel, att det alltid kommer vara så och att det gäller alla möjliga situationer. När något positivt inträffar tillskriver man det tur och/eller tillfälligheter. Resultatet blir, enligt Perski, ett ständigt ältande av de egna problemen som i förlängningen ofta leder till depression. Denolett (1996) ville undersöka om typ D-beteende hos patienter som drabbats av kranskärlssjukdom kunde predicera dödlighet på lång sikt. I förstudien kartlade man det mönster som är kännetecknande för typ D-beteende. Man kom fram till att detta var personer som upplevde mycket negativa känslor och att dessa känslor undertrycktes. I relationer tenderade de att hålla en distans till andra människor och inte öppna sig. Personer med typ D- beteende upplevde också en låg nivå av socialt stöd från andra människor. I huvudstudien fick nydiagnostiserade patienter med kranskärlssjukdom fylla i ett personlighetsformulär i samband med att de skulle börja sin rehabilitering. Sex till tio år senare fann man att dödsfrekvensen var nästan fyra gånger högre hos de som utifrån personlighetsformuläret blev kategoriserade som typ D-personligheter jämfört med övriga patienter. Modigh (1997) menar att en individ som uppvisar ett typ D-beteendemönster är extra stresskänslig. Individer med typ D-beteende behöver alltså inte ställas inför ovanligt hotfulla situationer för att uppleva det som problematiskt. Man har svårigheter redan när det handlar om att tackla livets normala påfrestningar. Stressbeteende Både stressbeteende och typ A-beteende karaktäriseras av otålighet och fritt flytande aggressivitet. Skillnaden är att fler aspekter av stress inkluderas i definitionen av stressbeteende, t.ex. utmattning, depression och ångest. Stressbeteendedefinitionen tar heller inte ställning till vad som är orsaken till att man blir stressad utan beskriver istället ett antal beteenden som personer som utsatts för stress ofta uppvisar. Begreppsskiftet från typ A- till stressbeteende är ett sätt att komma från typ A-begreppets betoning på personlighet. Personlighet beskriver ett statiskt tillstånd, något man är, medan beteende beskriver något man gör. Beteenden som man har utfört ofta och under lång tid blir automatiserade och utförs ibland helt utan att vi är medvetna om vad vi gör. Eftersom man har gjort på samma sätt under lång tid kan det kännas som att beteendet är en del av personligheten. Att förändra sitt beteende kan då kännas omöjligt och misslyckade förändringsförsök attribueras till att man inte kan förändra den man är. Perski (1999b) hävdar att stressbeteende är ett sätt att fly från det som är ens verkliga problem. Detta kan handla om ensamhetskänslor, oduglighetskänslor eller annat. För att förändra stressbeteendet behöver dessa känslor, enligt Perski, bearbetas i psykoterapi. Gunilla Burell (personlig kommunikation, 16 januari, 2000) menar istället att stressbeteende i sig är en så allvarlig riskfaktor för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar att man behöver angripa stressbeteendet direkt.

9 9 Ilska Hög grad av ilska och aggressivitet är en del av typ A- eller stressbeteende. Ilska liksom andra känslor består av en fysiologisk reaktion, en kognitiv tolkning av fysiologin (Damasio, 1999) samt en förberedelse för att agera (Lang, 1995). Samma fysiologiska system aktiveras vid ilska som vid stress, en alarmreaktion som förbereder oss för kamp eller flykt. Det är således den kognitiva tolkningen som avgör om vi upplever stress eller ilska. När man utsätts för långvarig stress höjs kroppens allmänna spänning (Öst, 1997) vilket gör att kroppens alarmsystem blir känsligt även för små retningar (se figur 3). Ett irritationsmoment som i vanliga fall inte skulle få oss att reagera kan bli droppen som får bägaren att rinna över och utlöser en oproportionerlig ilskereaktion. Vardagsstressor Större stressor Spänning Mindre stressor Hög allmän spänning Låg allmän spänning Tid Figur 3. Grundspänningen varierar över tid, mellan låg och hög allmän spänning, och gör individen olika känslig för stressorer. Vid hög allmän spänning räcker en mindre stressor för att spänningen skall överstiga en tänkt tröskel (streckad linje). Som en utveckling av Meyer Friedmans forskning kring sambandet mellan typ A-beteende och hjärt- och kärlsjukdom (kärlkramp och hjärtinfarkt) har även ilska särstuderats (Williams, 1993). Man fann då att ilska och fientlighet är den del av typ A-beteende som bäst förklarar det starka sambandet med insjuknande i hjärtinfarkt. Ett förtydligande har gjorts av Verrier och Mittleman (1996) som menar att sambandet kan förklaras av högre frekvens och intensitet i ilskeutbrotten. Ilskeutbrotten leder till högt blodtryck och en höjning av katekolaminer i blodet vilket resulterar i hjärt- och kärlsjukdom. Detta gör att ilska är en viktig komponent att diskutera och behandla i stressgrupper. Gidron, Davidson och Bata (1999) kunde t.ex. visa på ett samband mellan sänkt frekvens av ilska och ett sänkt diastoliskt blodtryck efter en kognitiv beteendeterapeutisk gruppbehandling av fientlighet. Vid en kompletterande analys av denna undersökning (Davidson, MacGregor, Stuhr & Gidron, 1999) fann man att dessa effekter kunde förklaras av ett mer adaptivt sätt att hantera ilska snarare än enbart en sänkt frekvens av ilska. Detta indikerar att den viktiga komponenten att adressera i en gruppbehandling är att lära sig nya sätt att hantera ilska hellre än att försöka minska frekvensen av ilska.

10 10 Stressfysiologi Det autonoma nervsystemet Det autonoma nervsystemet är en viktig del av kroppens stressresponssystem. Som namnet antyder aktiveras systemet i huvudsak automatiskt och omedvetet, utanför individens kontroll. Det autonoma nervsystemet består av två system av betydelse för stressresponsen, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. De båda systemen har kontroll över ett flertal mekanismer som är avgörande för individens anpassning. Parasympatiska nervsystemet styr bland annat mekanismer som matsmältning och avslappning, det sänker hjärtfrekvensen och blodtrycket. Sympatiska nervsystemet styr motsatta funktioner, såsom ökad hjärt- och andningsfrekvens. I normalsituationer råder jämvikt mellan aktiviteten hos det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet (Kalat, 1991). Bådas funktioner kommer då kroppen till användning. Vid högre eller lägre aktivitetsgrad rubbas inledningsvis balansen. Det parasympatiska nervsystemets aktivitet ökar i vila medan det sympatiska nervsystemet blir mer aktivt vid en ökad fysisk eller psykisk belastning, t.ex. stress. Efter en tid av ökad aktivitet i något av systemen återställs balansen genom att aktiverande signaler från det ena systemet följs av hämmande signaler från det andra. Dessa feedbacklooper mellan det parasympatiska och det sympatiska nervsystemets delar är grunden för det autonoma nervsystemets funktion (Iversen, Iversen & Saper, 2000). Flykt eller försvar När vi utsätts för en stressande situation reagerar kroppen på samma sätt som när vi utsätts för en fysisk fara. En kort stund stelnar/fryser vi till för att lokalisera faran och under tiden håller vi ofta andan. Under denna fas är det parasympatiska nervsystemet extra aktivt. Då faran väl lokaliserats förbereder sig kroppen antingen för att försvara sig eller för att fly (fight or flight). Fysiologiskt innebär det att den parasympatiska aktiviteten hämmas samtidigt som den sympatiska aktiviteten ökar. Hjärtat slår snabbare, andningen blir häftigare, kroppens svettutsöndring ökar och syreförsörjningen koncentreras till de stora muskelgrupperna. Energitillförseln till matsmältning och annat som för tillfället är oviktigt stryps. När man väl undkommit den stressande situationen avtar stressreaktionerna. Detta sker genom att den parasympatiska aktiviteten ökar och den sympatiska aktiviteten minskar. Den tidsrymd som individen varit utsatt för stress och därmed ökad sympatisk aktivitet avgör hur kraftig aktiviteten hos det parasympatiska nervsystemet blir då stressituationen är överspelad. Sambandet är proportionerligt: ju längre perioden av stress är desto större blir aktiviteten hos det parasympatiska nervsystemet när stressen är över (Iversen et al., 2000). SAM - Adrenalin/noradrenalin Vid stress aktiveras det sympatiska binjuremärgsystemet (the sympathetic adrenal-medullary system, SAM), ett av de två neuroendokrina system som är viktiga för stressresponsen. Signaler från cortex och hypotalamus stimulerar binjuremärgen att avge katekolaminerna adrenalin och noradrenalin. Katekolaminerna minskar blodflödet till inre organ och mag/tarmsystemet samt bidrar till att mobilisera energi till musklerna, hjärtat och hjärnan genom att frisätta socker och fett. Adrenalin och noradrenalin bidrar på olika sätt till aktiveringen av det sympatiska nervsystemet. Adrenalin påverkar blodkärlen i musklerna att utvidgas och blodkärlen i skinnet att kontrahera (dra ihop sig). Adrenalin gör också att pulsen ökar. Noradrenalin fungerar inte bara som stresshormon i det perifera nervsystemet utan också som signalsubstans i det sympatiska och det centrala nervsystemet. Hjärnans budskap till muskelcellerna i hjärtat och blodkärlen sker genom frisättning av noradrenalin till receptorerna i muskelcellernas

11 11 membran. Dessa skickar i sin tur signaler till cellens kärna som därmed startar kontraktionsprocessen, vilket bl.a. påverkar blodtrycket (se nedan). Många blodtrycksmediciner verkar genom att blockera muskelcellernas receptorer (s.k. alfa och beta receptorer), vilket hindrar noradrenalin från att stimulera receptorerna. Därmed minskar noradrenalinets effekt på cellerna. Vid fysiska faror eller hot är katekolaminreaktionen väsentlig för att säkra individens möjligheter att överleva genom flykt eller försvar. Även ansträngningar, hot och krav av psykosocial natur är förknippade med förhöjda nivåer av katekolaminer. I ett flertal studier har det påvisats samband mellan frisättning av katekolaminer och mentala och kognitiva stressorer såsom prestationstester, trakasserier, kognitiva konflikter, tidspress, monotoni, rädsla och förväntad stress (Lundberg, 2000b). Mental stress stimulerar framför allt frisättningen av adrenalin, medan noradrenalin i högre grad är förknippat med fysisk aktivitet och kroppshållning. Blodtryck Hjärnan har, genom sympatisk och parasympatisk aktivitet, stor inverkan på regleringen av blodcirkulationen och därmed på blodtrycket. Det tryck som finns i pulsådrorna, blodtrycket, är avgörande för hur effektivt olika vävnaders behov av blod tillfredsställs i olika situationer. Blodtrycket varierar beroende på vilken fysisk eller psykisk belastning individen utsätts för. Även sådant som rökning och kaffedrickande påverkar blodtrycket (Jee, He, Whelton, Suh & Klag, 1999). Rökning höjer blodtrycket med 5-10 mm/hg i cirka 30 minuter och kaffe med 2-3 mm/hg. Kaffe och rökning i kombination ger en ännu större höjning. Vid fysisk eller psykisk belastning ökar vävnadernas behov av blod. Ett högre tryck i pulsådrorna är då ändamålsenligt för att pressa ut blodet. Regleringen sköts via signaler från känselkroppar i pulsådrorna till hypotalamus som i sin tur, via det sympatiska nervsystemet, påverkar hjärtats slagkraft. Blodtrycksnivån är beroende av två faktorer. Den första faktorn är hjärtats kontraktionskraft och slagvolymens storlek, det vill säga mängden blod som pumpas ut från hjärtat. Den andra är kärlmotståndet, som bestäms av hur tjock kärlväggen är och hur hårt sammandragna kärlen är (Lännergren & Århem, 1985). Blodtrycket kan alltså höjas på två sätt: genom ökad slagvolym, ökat kärlmotstånd eller genom en kombination av de båda. Vid t.ex. fysisk träning ökar blodtrycket genom den ökade hjärtverksamheten medan blodtrycksstegringen till följd av att man lagt handen i kallt vatten beror på sammandragningen i kärlen (www.bloodpressure.com, 2000). Gränsvärdet för ett normalt blodtryck brukar anges till högst 140/90 mm/hg. 140 mm/hg är det systoliska blodtrycket (övertrycket) och 90 det diastoliska (undertrycket). Systoliskt blodtryck mäts omedelbart efter att hjärtat töms, när blodtrycket är som allra högst. Det diastoliska mäts omedelbart före nästa hjärtslag, då trycket i ådrorna är som allra lägst. I västvärlden stiger blodtrycket med ökad ålder, i synnerhet det systoliska (framför allt p.g.a. ökad styvhet i kärlens väggar). Tidigare tog man hänsyn till detta vid beräkning av gränsvärden för högt blodtryck, men numera har man internationellt enats om fasta gränsvärden. Högt blodtryck ger inga symptom i sig och i allmänhet är det omöjligt för en individ att känna om blodtrycket är högre eller lägre än normalt (Cantillon et al., 1997). Förhöjt blodtryck har alltså ingen direkt effekt på individen. Däremot är den indirekta effekten stor. Förhöjt blodtryck är en riskfaktor för att i förtid insjukna i hjärtattack, slaganfall och njursvikt.

12 12 I 95 procent av fallen av förhöjt blodtryck finns ingen direkt påvisbar orsak, vilket kallas primär hypertoni. Flera mekanismer inverkar och deras relativa betydelse varierar från person till person. En av mekanismerna är genetisk, eftersom blodtrycksnivå till viss del är ärftligt medan övriga är miljöfaktorer. Två av de viktigaste miljöfaktorerna är diet (och då framför allt salt- och kaloriintag) och stress. Stress ökar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet i hjärta, njurar och inre organ. Samtidigt ökar utsöndring av noradrenalin sammandragningen i blodkärlens glatta muskulatur, vilket leder till förhöjt kärlmotstånd med ökat blodtryck som följd. Samtidigt som blodflödet ökar i musklerna minskar blodflödet till andra områden, bl.a. till inre organ såsom njurarna. Det minskade blodflödet leder till att njurarnas saltutsöndring minskar, vilket också höjer blodtrycket. Blodkärlen förändras av återkommande episoder av förhöjt blodtryck. För att fungera väl trots det ökade trycket, ökar kärlets muskeltillväxt och därmed kärlväggarnas tjocklek. Detta minskar blodkärlets inre diameter, vilket ökar kärlmotståndet. För att åstadkomma det nödvändiga flödet krävs därmed ytterligare en höjning av trycket, vilket i sin tur leder till ytterligare förtjockningar. Den onda cirkeln är ett faktum. Denna kombinationseffekt kan förklara hur utdragen stress kan orsaka kroniskt förhöjt blodtryck. Andning Genom andning tillgodoses cellernas behov av syre. Syre används i cellens energireaktion för att mitokondrierna ska kunna bryta ned glykos och producera bränsle (Lännergren & Århem, 1985). Biprodukten av processen är koldioxid och vatten. Koldioxiden forslas tillbaka till lungorna för att sedan andas ut. Balansen mellan syre och koldioxid är avgörande för om cellernas energireaktioner kan fortgå på en normal nivå. Balansen bibehålls genom andningens djup och hastighet. Vid stress ökas andningshastigheten genom det sympatiska nervsystemets aktivitet. Den ökade andningshastigheten, som inte följs av ökad utandning som vid t.ex. fysisk ansträngning, kallas överandning eller hyperventilering (Craske & Barlow, 1993). Följden av överandning blir att mängden syre ökar samtidigt som mängden koldioxid i blodet relativt sett minskar. Den minskade koldioxidmängden leder i sin tur till att syrehalten i blodet sjunker vilket gör blodets ph-värde alkaliskt. Minskad mängd koldioxid i blodet, liksom en ökad alkalitet i blodet, orsakar ett flertal fysiska förändringar. Bl.a. dras vissa blodkärl samman, i synnerhet sådana som går till hjärnan. Samtidigt binds syret hårdare till hemoglobinet. Paradoxalt nog blir därmed följden av hyperventilering att tillgången på syre minskar i vissa delar av kroppen, däribland hjärnan. Symtomen från det centrala nervsystemet inkluderar yrsel, förvirring, andnöd, suddigt seende och overklighetskänslor. Till de perifera symtomen hör ökad hjärtslagshastighet, domningar och stickningar i händer och fötter samt kalla händer. Ökningen av blodets ph-värde bidrar också till förhöjd spänning i musklerna liksom en minskning av den parasympatiska aktiviteten (Lundberg & Johansson, 2000). Överandning har också mer övergripande effekter på kroppen. Eftersom det är ett hårt fysiskt arbete kan man känna sig varm och svettig, trött och utmattad och/eller få ont i bröstet (eftersom bröstmusklerna lätt överansträngs vid överandning). En annan vanlig bieffekt av överandning är att man suckar eller gäspar mer än vanligt. Att gäspa eller sucka är varianter av hyperventilering eftersom det är ett sätt att göra sig av med stora mängder koldioxid på. En hel del av de fysiologiska symtom som uppstår vid stress går alltså att härleda till en obalans i kroppens jämviktssystem som en följd av alltför ytlig och snabb andhämtning.

13 13 HPA - Kortisol Det andra neuroendokrina systemet som aktiveras vid stress är det hypotalamiska binjurebarksystemet (the hypothalamic pituiary axis, HPA). Systemets främsta uppgift är att reglera nivåerna av hormonet kortisol. Detta sker genom att signaler från hypotalamus stimulerar hypofysen att utsöndra adrenokortikotropt hormon (ACTH). ACTH stimulerar sedan i sin tur binjurarna att utsöndra stresshormonet kortisol. Kortisol höjer blodsockernivån, är inflammationshämmande, minskar aktiviteten i immunförsvaret samt främjar ett antal enzymer och proteiner (Michelson, Licinio & Gold, 1995). Utsöndring av kortisol i blodet ökar mer då stress förekommer i kombination med negativa affekter (Smyth et al., 1998). Positiva affekter, å andra sidan, tycks minska kortisolnivåerna (Buchanan, al Absi & Lovallo, 1999). van Eck, Berkhof, Nicolson och Sulon (1996) visade att faktorer som aktuella livshändelser eller psykosomatiska symtom inte har effekt på kortisolnivåer. Däremot har vad de kallar negativ affekt och agiterat humör effekt, liksom dagliga stressfulla händelser. Forskningsresultaten är inte helt entydiga men tyder på att det är stress i kombination med negativ affekt som aktiverar HPA. De basala kortisolnivåerna skiljer sig mycket åt mellan olika individer. Detta försvårar analysen av relationen mellan kortisolnivåer och olika typer av psykologiska händelser (Cummins & Gevirtz, 1993). Basala kortisolnivåer skiljer sig också åt mellan män och kvinnor. I en undersökning av Steptoe, Gropley, Griffith och Kirschbaum (2000) hade kvinnor högre kortisolnivåer än män på morgonen, medan mäns kortisolnivåer var högre än kvinnors mitt på dagen (mellan klockan och 16.30). Också faktorer som t.ex. arbeten som kännetecknas av höga krav/låg kontroll är associerade med förhöjda morgonkortisolnivåer dock inte förändrade nivåer mitt på dagen eller på kvällen (Steptoe et al., 1998; Steptoe et al., 2000). Konsekvenser av stress Livskvalitet Stress kan förutom fysiska besvär leda till psykiska symtom som depression och ångest. Även i frånvaron av sådana symtom är en sänkning av livskvaliteten vanlig. Stress ger upphov till känslor av otålighet, hets, ilska och irritation. Detta påverkar inte bara individen direkt utan även indirekt genom den effekt det har på omgivningen. En person som ständigt uppvisar negativa känslor kan i längden bli jobbig att arbeta och umgås med. Detta påverkar i sin tur vilket bemötande man får från omgivningen. Känslan av stress och obehag ökar ytterligare och leder till en negativ spiral som på lång sikt ger såväl psykisk som fysisk ohälsa. Detta gör det intressant att i samband med att människor lär sig nya sätt att hantera stress även studera hur deras livskvalitet förändras. Kommentar [UvT1]: Här stod förutom livskvaliten det godkändes inte av min spellcheck vilket däremot livskvaliteten gör. Ändra?? Effektivitet Stress innebär en fysiologiskt förhöjd aktivitet. En förhöjd fysiologisk aktivitet kan i viss utsträckning ge förbättrad koncentrationsförmåga och mer energi till att prestera bra på olika sorters uppgifter. Sambandet mellan grad av arousal (fysiologisk aktivitet) och prestationsförmåga kartlades så tidigt som 1908 av Yerkes och Dodson (Smith, 1993) (se figur 4). Prestation och arousal följer en inverterad U-kurva. En viss arousal ökar prestationsförmågan men när arousalnivån passerar en övre gräns börjar prestationen sjunka igen. Yerkes och Dodson menade också att den grad av arousal som krävs för att prestationsförmågan ska vända beror på uppgiftens svårighetsgrad. En enkel uppgift har en

14 14 vändpunkt vid högre arousal medan en mer komplex uppgift har en vändpunkt vid lägre arousal. Detta resonemang kan även användas på stress. En viss mängd stress kan förhöja vår prestation men när den passerar en viss grad så sänks prestationen. Detta är ett faktum som personer med stressbeteende ignorerar. De resonerar i stil med att ju mer fart desto mer blir det gjort vilket alltså motsägs av Yerkes och Dodsons lag. Prestation Svåra uppgifter Enkla uppgifter Normala uppgifter Arousal/stress Figur 4. Yerkes och Dodsons lag. Sambandet mellan arousalnivå/stressnivå och prestationen för enkla, normala och svåra uppgifter. En förhöjd stressnivå leder till en ständig bråttomkänsla som i sin tur kan skapa stressbeteenden. Ett exempel på ett stressbeteende som påverkar effektiviteten är multifasiskt beteende, att man försöker göra för många saker samtidigt. Vår uppmärksamhet är dock begränsad (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 1998; Carlson, Buskist & Martin, 2000). När man gör flera saker samtidigt krävs därför att man skiftar uppmärksamheten mellan flera uppgifter (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). När man sedan skiftar tillbaka behöver man uppdatera sig på vart i arbetet man befinner sig. Detta innebär en viss startsträcka (Jönsson, 2000). Ju oftare man skiftar uppgift desto längre blir den sammanlagda tiden som ägnas åt att uppdatera sig. Resultatet kan bli att många saker blir gjorda men halvhjärtat eller med bristande kvalitet. Ett multifasiskt beteende kan ge en uppfattning om att man är mer effektiv när det istället innebär en sänkt effektivitet. Stress kan således inte bara leda till olika sjukdomstillstånd och därigenom en sänkt prestationsförmåga utan även direkt till en sänkt effektivitet p.g.a. stressbeteende och alltför hög arousal. Fysiologiska konsekvenser Att stress ökar risken för att insjukna i somatisk eller psykisk sjukdom är ett påstående som få skulle protestera emot. Att finna orsakssamband mellan fysiska/psykiska sjukdomar och psykologiska faktorer som stress är dock svårt. McClellan Buchanan, Rubenstein Gardenswartz och Seligman (1999) menar att detta endast har skett inom tre områden: kopplingen mellan typ A-beteende och hjärt- och kärlsjukdom, stressens betydelse för utvecklingen av magsår samt typ C-personlighetens samband med cancer. Inom ytterligare två

15 15 områden finns växande stöd för stressens inverkan: muskelvärk/belastningssjukdomar samt immunförsvar. Hjärt- och kärlsjukdomar Trots stora framsteg i behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar är det den vanligaste dödsorsaken i västvärlden idag (SBU, 1997). I Sverige utgör de strax över hälften av alla dödsfall. Traditionella riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom såsom högt blodtryck, högt serumkolesterol och cigarettrökning går att finna vid ungefär hälften av hjärtinfarkterna. Övriga 50 procent är i hög grad orsakade av psykologiska faktorer (Burell, 1999). Till dessa hör stress, depression, aggressivitet och fientlighet samt social isolering. Samtliga innebär att de biologiska systemen överbelastas. En stressande situation hanteras olika av olika personer. Vilken copingstrategi man använder påverkar kroppen på olika sätt eftersom de aktiverar olika kroppsliga system (Lundberg, 1999a). De fysiologiska konsekvenserna av stress är alltså delvis beroende av vilken strategi individen har för att hantera den aktuella situationen. Det finns två huvudsakliga copingstrategier: den aktiva och den passiva (Burell & Lindahl, 1999). Den aktiva copingstrategin är förknippad med akut stress, energitillgången ökar. Blodcirkulationen är genom en ökad sympatisk verksamhet överaktiv. Utsöndringen av adrenalin och noradrenalin ökar likaså. Detta leder till hjärtklappning och blodtryckshöjning. När detta blir ett mönster utmärks det av högt varv, tidspress, överaktivitet, otålighet och irritationsbenägenhet, alltså typ A-beteende. Den passiva copingstrategin karaktäriseras av uppgivenhet och passivisering och är ofta följden av långvarig stress eller stress som tolkas som övermäktig. I kroppen sker en ökning av aktiviteten i HPA-systemet med förhöjd kortisolproduktion som följd. Detta leder i sin tur till en ökad frisättning av socker och fett i blodet vilket ger höga blodfetter, högt blodtryck och bukfetma. Dessa symtom utgör det så kallade metabola syndromet. Stressmönstret utmärks av spänning, olust, ångest, trötthet, utmattning och depressivitet, alltså typ D- beteende. Stress som orsak till hjärt- och kärlsjukdom beror på en kombination av ovanstående faktorer. Det höga blodtrycket orsakar t.ex. skador i form av sprickor på kärlväggarna. Detta gör att risken för kärlbristning ökar. Samtidigt leder den ökade frisättningen av socker och fett till att fett lagras in i sprickorna i kranskärlen. Fettet kapslas sedan in av kalk vilket gör att blodgenomströmningen försämras med kärlkramp som följd. Stresshormonerna adrenalin och noradrenalin leder också till snabbare blodlevring. Blodlevringen ökar risken för blodproppar, som i sin tur kan leda till hjärtinfarkt. Trötthet (vital exhaustion) En välkänd följd av stress är trötthet. I slutet av 90-talet lyfte flera forskare fram en form av trötthet som kom att kallas burnout eller utbrändhet. Utbrändhet är en metafor för den djupa utmattning man såg hos allt fler människor som verkade ha bränt ut sina resurser eller tömt sin energireserv fullständigt (Schaufeli & Enzmann, 1998). Fenomenet har rönt mycket uppmärksamhet men ännu finns ingen vedertagen definition av begreppet. En gemensam nämnare kan dock urskiljas ur de olika definitionerna av utbrändhet, nämligen utmattning eller vital exhaustion. Denna utmattning är av såväl fysisk som emotionell och mental karaktär och påverkar den drabbade affektivt, fysiskt, kognitivt, beteendemässigt och motivationsmässigt.

16 16 Magsår/magkatarr Länge ansågs magsår vara en sjukdom som uppstod då en sårbar person utsattes för stark stress, alltså en sjukdom med psykologisk genes. Denna förklaringsmodell övergavs sedan bakterien helicobacter pylori upptäcktes och verkade kunna förklara förekomsten av magsår. Att överge den psykologiska modellen var enligt Levenstein, Ackerman, Kiecolt-Glaser och Dubois (1999) förhastat. Mer än 80 procent av personer med helicobacter pylori utvecklar aldrig magsår, medan åtminstone 10 procent av de med magsår inte har någon förekomst av helicobacter pylori. Därtill stödjer flera undersökningar på såväl djurmodeller som människor antagandet om stressens betydelse för utvecklingen av magsår (Levenstein et al., 1999). Ett av de sätt som stress antas orsaka magsår på är genom en ökad frisättning av magsyra i anslutning till den stressiga periodens slut. Det parasympatiska nervsystemets påslag ökar då kraftigt och mängden magsyra som matsmältningsapparaten bildar är större än vad magen förmår hantera. Magsyran kommer då att fräta på magsäcken med magsår som följd (Kalat, 1991; Smith, 1993). Vidare påverkar stress såväl blodflöde i magtarmsystemet som ett flertal hormoner som antas ha betydelse för utvecklingen av magsår. Levenstein et al. (1999) drar slutsatsen att magsår kan uppstå såväl av helicobacter pylori ensam, utan förekomst av stress, som av stress utan samtidig förekomst av helicobacter pylori, men att de allra flesta fallen kan antas bero på en kombination av både bakteriella och psykologiska faktorer. Muskelvärk belastningssjukdomar Länge ansågs sjukdomar i rörelseorganen enbart vara en följd av långvarig fysisk belastning. Detta kan dock inte förklara förekomsten av dessa problem i de fall där långvarig fysisk belastning inte förekommer eller har minskat t.ex. tack vare ergonomiska förbättringar (Lundberg, 2000a). Senare forskning har påvisat att även enbart psykisk stress leder till muskelspänning (Sjøgaard, Lundberg, & Kadefors, 2000). Effekten av psykisk stress på muskelspänning tycks förstärkas om muskeln också befinner sig under fysisk belastning (Lundberg, 1996b). Detta skulle innebära att psykisk stress adderar muskelspänning och därmed risken för belastningsskador i fysiskt lätta arbeten som t.ex. bildskärmsarbeten (se figur 5). En annan bidragande orsak till muskelvärk och belastningsskador tycks vara kombinationen av psykisk stress och svårigheter att slappna av i musklerna. Flera studier visar att det är förmågan till avspänning och återhämtning i musklerna mellan fysiskt ansträngande moment som är av avgörande betydelse, inte spänningen/belastningen under det ansträngande momentet (Hägg, 1991).

17 17 Mental stress Psykologiska faktorer Bio-mekanisk belastning Ergonomiska faktorer Ökad muskelspänning Fysiologisk stress Repetitivt arbete Brist på kontroll Tidspress Långsam avspänning Bibehållen stress och muskelspänning Hushållsarbete Barn Figur 5. Samband mellan mental stress och belastningsskador. Mental stress och mekanisk belastning samverkar och ger en ökad muskelspänning vilket i sin tur samverkar med arbetsfaktorer och hushållsarbete till långsam avspänning, bibehållen stress och muskelspänning. Baserad på Melin och Lundberg (1997). Huvudvärk Huvudvärk är ett vanligt förekommande problem. Den kan ha flera olika orsaker. Huvudvärk kan vara neurologiskt betingad som vid migrän och olika former av neurologiska sjukdomar (t.ex. hjärntumör). Den kan också vara vaskulär som vid feber, syrebrist eller fysisk ansträngning. Den vanligaste orsaken är dock spänningshuvudvärk p.g.a. muskelkontraktioner (Kolb & Whishaw, 1996). Spänningshuvudvärk uppstår som en följd av att musklerna runt huvudet och nacken spänns, t.ex. vid stress. Sänkt immunförsvar Samspelet mellan stress och immunförsvaret är komplicerat. På senare år har dock allt mer forskning visat att vårt psykiska välbefinnande, vad vi tänker och hur vi känner oss påverkar vårt immunförsvar både direkt och indirekt (för översikt se Cohen & Herbert, 1996). Direkt sker det dels genom det centrala nervsystemet, dels genom det endokrina nervsystemet, som distribuerar hormoner. Indirekt sker påverkan genom att vi beter oss olika beroende på vad vi känner och tänker och att de olika beteendena i sig är varierande hälsovådliga eller hälsofrämjande. Enligt Kiecolt-Glaser och Glaser (1993) finns det klara bevis från såväl djur- som människostudier att stress försämrar immunförsvarets funktion. Stress har visat sig minska tillväxten och aktiviteten hos naturliga mördarceller, liksom funktionen hos T-cellerna. För de allra flesta vardagliga stressorerna verkar dock de immunologiska förändringarna vara tämligen små och antagligen utan allvarligare konsekvenser. Viss forskning tyder t.o.m. på att kortvarig, akut stress har en stimulerande effekt på immunförsvaret (Olff, 1999). Vid större eller mer långvariga stressorer kan dock immunförsvarets funktion försämras så pass allvarligt att hälsotillståndet hotas. Detta gäller i synnerhet om immunförsvaret redan är försvagat av andra faktorer (t.ex. ålder eller annan fysisk sjukdom).

18 18 Salutogena faktorer Salutogena faktorer är motsatsen till patogena faktorer. Det är de salutogena faktorerna som skyddar oss mot sjukdom och leder till en bättre hälsa. Perski (1999b) skriver att han vid ett tillfälle hittade en genomgång av 246 riskfaktorer som studerats i hjärt- och kärlsjukdomssammanhang. Precis som det finns en mängd riskfaktorer finns det en mängd salutogena faktorer. Ibland är de bara två sidor av samma mynt. Om vi sover 7-9 timmar per dygn är det en friskfaktor medan 4-5 timmars sömn generellt innebär en riskfaktor. Konarski (1992) förespråkar ett processtänkande på hälsa och ohälsa vilket innebär att de inte ska ses som statiska tillstånd utan som föränderliga. Resonemanget utvecklas av Perski (1999) som påpekar att de mekanismer som leder till hälsa inte nödvändigtvis är motsatta dem som leder till sjukdom, de kan istället existera parallellt. När hälsoprocesserna dominerar upplever vi oss som friska och när vi passerar den hårfina gräns där sjukdomsprocesser tar överhanden uppfattar vi oss oftast som sjuka. De flesta människor har en fantastisk förmåga att väga samman dessa krafter till en subjektiv känsla av att vara frisk eller sjuk (Perski, 1999). I enlighet med detta skulle det alltså vara fullt möjligt att balansera och motverka en riskfaktor som rökning med några friskfaktorer såsom motion och en god kosthållning. Det är alltså inte alltid nödvändigt att hitta orsaker till ohälsa för att komma till rätta med problemet. Inom medicinen har man traditionellt intagit en sjukdomsorienterad patogenetisk ståndpunkt som innebär att man koncentrerar sig på att behandla de som redan är sjuka (Antonovsky, 1991). Detta är ett faktum även inom psykologin där det funnits en kraftig slagsida mot att arbeta med människors problem. Antonovsky (1991) lyfter fram betydelsen av att, som ett komplement till det patogenetiska synsättet, även inta ett salutogenetiskt förhållningssätt. Det salutogenetiska förhållningssättet innebär att man lägger kraften på att försöka hålla människan frisk och förhindra att hon blir sjuk. Det finns faktorer som är viktiga för vår hälsa som vi inte kan ändra på eller påverka, såsom kön, ålder, arv och social bakgrund. Utöver detta finns en rad faktorer som är kopplade till vår hälsa eller ohälsa som vi faktiskt kan påverka. I följande avsnitt presenteras ett antal påverkbara salutogena faktorer. Avslappning När vi tar oss tid för vila eller avslappning sätter den anabola (uppbyggande) hormonproduktionen igång i vår kropp (Hertting, 1999). Avslappning kan ske i många olika former, det kan vara allt från att sätta sig ner en halv minut och försöka få ner andningen i magen till timslånga meditationer. Magandningen är den enklaste formen av avslappning och innebär att man lägger ena handen på bröstet och den andra på magen för att kontrollera att bara maghanden rör sig när vi andas. Detta gör man eftersom andningen har en tendens att åka upp i bröstet och närmast likna hyperventilering när vi upplever en situation som stressande (Craske & Barlow, 1993). Inom yogan finns ett antal olika andningstekniker som med fördel kan praktiseras för att uppnå avslappning. Tillämpad avslappning (TA) är en annan metod som har utvecklats av Öst (1997) och finns beskriven längre fram i denna uppsats. En annan enkel avslappningsteknik kan vara att läsa en bra bok. Socialt stöd Att socialt stöd från andra människor i de flesta fall är en friskfaktor är något de flesta forskare är ense om. Konarski (1992) skriver t.ex. att de sociala nätverken tycks ha en skyddande inverkan vid sjukdomsprocessen och de tycks hjälpa människor att förbli friska och bättre klara av livets påfrestningar. Sachser, Durschlag och Hirzel (1998) menar att socialt

19 19 stöd ökar känslan av trygghet och sänker arousalnivån. Effekten syns i form av förändrad aktivitet i både HPA-systemet och SAM-systemet. Orth-Gomér (1999) menar att glesa och bräckliga sociala nätverk ökar sårbarheten hos människor för en rad olika sjukdomar. Det räcker alltså inte att ha ett flertal sociala band, dessa ska också vara av god kvalitet. För kvinnor är dock resultaten kring det sociala nätverkets inverkan på hälsan motstridiga. Orth-Gomér (1999) påpekar att kvinnors sociala relationer i högre utsträckning än män karakteriseras av emotionalitet. Kvinnors tendens att vara lyhörda för andras behov kan öka den emotionella stressen (Botten, 1994). Resultatet är att många kvinnor känner ett stort ansvar för att omgivningen ska må bra och att de därmed investerar så mycket i sina relationer att det går ut över det egna välbefinnandet (Sahlin, 1999). Motion och fysisk träning Att motion och fysisk träning är bra för oss är något som står att läsa i de flesta böcker om stresshantering (se t.ex. Burell, 1999; Sahlin & Hofvendahl, 1998). Levi (1993) menar att den positiva effekten av motion sannolikt beror på att vi genom träning förbränner den energiuppladdning som stressreaktionen åstadkommit. Kroppen tar hand om den dusch av stresshormoner som tidigare utsöndrats. Däremot verkar inte mängden träning vara av så stor betydelse så länge man tränar regelbundet. I en studie som Perski (1999b) refererar blev tolv tusen medelålders män uppdelade i tre grupper beroende på fysisk träningsnivå. En grupp tränade mycket, en grupp tränade lite grann och en tredje grupp fick beteckningen passiv. I uppföljningen sju år senare var det ingen större skillnad i hälsa mellan de två grupperna som tränade men däremot en stor skillnad jämfört med gruppen som inte tränade alls. Det finns en mängd olika sätt att aktivera sin kropp på. Promenader är en träningsform som passar de allra flesta och som dessutom har en minimal skaderisk. Sömn Sömnen upptar nästan en tredjedel av vårt liv. Åkerstedt (1991) konstaterar att sömnbehovet varierar mellan individer men över längre perioder ligger kring sex och en halv timme. Andra (t.ex. Rechtschaften & Siegel, 2000) menar att sömnbehovet är större, från sju till åtta och en halv timme beroende på individuella faktorer. Vi har en stor tolerans mot sömnbrist vad gäller kroppens fysiologiska processer och det tar lång tid innan det leder till en allvarlig störning i kroppsfunktionen. Spiegel, Leproult och van Cauter (1999) fann dock att både aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och kortisolnivåer påverkas av sömnbrist. Redan små rubbningar i sömnmängden sätter också sina spår vad gäller våra psykiska funktioner och leder t.ex. till irritation och koncentrationssvårigheter (Perski, 1999b). Forskning har även visat att en tupplur mitt på dagen är synnerligen effektiv vad gäller att hämta krafter och piggna till. För att få en god natts sömn kan man tänka på att försöka skapa rutiner kring sänggåendet och följa samma dygnsrytm d.v.s. lägga sig vid ungefär samma tidpunkt. Sovmiljön ska inte innehålla för mycket ljud eller ljus och det ska inte vara för varmt i rummet (Perski, 1999b). Positivt förhållningssätt En av grundpelarna i den kognitiva beteendeterapeutiska traditionen är att det sker ett ständigt samspel mellan vad vi gör, vad vi tänker och vad vi känner (Burns, 1999). En förändring på en av de tre komponenterna kommer att påverka de övriga två (Palm, Andersson, Freeman, Juhela & Palm, 1994). I enlighet med detta kan vi planera in aktiviteter som vi tycker om att göra. Som ett resultat kommer våra tankar och känslor att påverkas i en positiv riktning.

20 20 En variant på samma tema är det gamla ordspråket "ett gott skratt förlänger livet" som i högsta grad är aktuellt. Sahlin (1999) ger rådet att alltid börja dagen med en uppgift man tycker är rolig eftersom man då får extra energi som hjälper oss under resten av dagen. Han menar att man egentligen inte behöver ha något att skratta åt för att uppleva de positiva känslorna man får av ett skratt. Detta är principen för den skrattyoga som under det senaste året blivit mycket uppmärksammad. Tillvägagångssättet är att man samlas i grupper och skrattar med varandra, inte åt varandra. Några av skrattets effekter är att det hjälper oss hantera stress och spänningar, det frisätts endorfiner i kroppen, blodet syresätts och immunförsvaret stärks (Näslund, 1999; Sahlin, 1999). En positiv inställning till livet är ett uttryck som låter som en klyscha men som är av allra största vikt för vårt välbefinnande men också för vår problemlösningsförmåga och kreativitet (Berkowitz, 2000). Detta sker genom att ett positivt humör gör flera associationsbanor tillgängliga. Glada personer tenderar därmed att se fler och bredare aspekter i det de arbetar med, alltså en ökad kognitiv flexibilitet. Beteendeinterventionsprogram Inom många områden blir beteendeinterventionsprogram allt vanligare. Hit hör bl.a. rökavvänjning, missbruksproblematik, hjärt- och kärlsjukdom och cancer (Goleman & Gurin, 1993). Innehållen och strukturen på dessa program skiljer sig ofta mycket åt. Williams (1999) menar dock att det finns vissa kriterier som bör vara uppfyllda. Han lyfter fram sex punkter som sammanfattar strukturen och upplägget på beteendeterapeutiska interventioner som i vetenskapliga utvärderingar visat sig ha god effekt. Först och främst har gruppbehandlingar visat sig mer effektiva än individuella behandlingar, eftersom deltagarna kan lära sig av varandra samt få och ge socialt stöd i gruppen. Vidare har kognitiva beteendeterapeutiska och beteendeterapeutiska behandlingar med inslag av social färdighetsträning visat sig effektiva eftersom de ger deltagarna handfasta kunskaper och färdigheter som de kan tillämpa direkt. Metoder som reducerar fysiologisk arousal i kombination med ökad medvetenhet om symtom är en annan viktig punkt. Slutligen är det väsentligt att behandlingen är manual eller protokollbaserad, tidsbestämd samt att den innehåller hemuppgifter som syftar till att överföra kunskapen till praktiska färdigheter som deltagaren använder i sin vardag. Målet är att kunna reagera och handla annorlunda på ett sätt som befrämjar välbefinnande istället för att hota hälsan. Det räcker inte med att veta att man borde vara mindre jäktad eller arg, kunskapen måste omsättas i aktiv handling/träning. För att få långsiktighet och stabilitet i det nya beteendemönstret är det nödvändigt att det förankras i nya föreställningar och värderingar rörande självuppfattning, andra människor och livsvärden (Burell, 1999). KBT-principer KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi. Det är en av de snabbast växande behandlingsformerna för en lång rad åkommor och problem. KBT har sin teoretiska grund inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi (Beteendeterapeutiska föreningen, 1999). KBT är forskningsbaserat och bygger på kunskapen om vilka metoder och tekniker som lämpar sig bäst vid olika sorters problem. Tonvikten i all kognitiv beteendeterapeutisk behandling ligger på samspelet mellan individen och omgivningen. Fokus ligger på nusituationen. (Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark, 1989). Inlärningshistorien, tidigare erfarenheter och upplevelser diskuteras i den mån de kan ge en bild av hur de aktuella svårigheterna har uppstått samt hur de vidmakthålls.

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Obalans i livet Patienters upplevelse av stressrelaterad ohälsa

Obalans i livet Patienters upplevelse av stressrelaterad ohälsa EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:36 Obalans i livet Patienters upplevelse av stressrelaterad ohälsa Carina Brännerud Marita

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete Sara Cirino Ljungström Handledare: Birgitta Hellström PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING (15 HP) 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET

SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET Åsa-Helena Nilsson Människor som motionerar minst två till

Läs mer

Master of Science Gestalt Psychotherapy

Master of Science Gestalt Psychotherapy Master of Science Gestalt Psychotherapy Gestaltpsykoterapi utifrån en stressrelaterad livssituation -några patienters upplevelser- Ing-Marie Svedin T36/Ma6 Dissertation 2006-01-31 Handledare: Fil.dr Hélen

Läs mer

Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande

Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande Frida Håkans & Anette Laurén Avhandling pro gradu Socialpolitik Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Åbo Akademi, Vasa Våren 2010 Handledare: Jan

Läs mer

Stress. hälsa. och L E N N A R T L E V I

Stress. hälsa. och L E N N A R T L E V I V Å R H Ä L S A Stress och hälsa L E N N A R T L E V I Stress och hälsa AV LENNART LEVI Från Karolinska institutets avdelning för stressforskning Box 220 171 77 Stockholm och Institutet för psykosocial

Läs mer

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Marie Söderström Kerstin Jeding Mirjam Ekstedt Göran Kecklund Torbjörn Åkerstedt Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder

Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder Stress in dogs Causes, symptoms and preventive measures Hanna-Mari Petersson Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2008 Studentarbete 158 Institutionen

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Jag vill ha en grupp! Intervjuer med rehabiliteringspatienter vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg

Jag vill ha en grupp! Intervjuer med rehabiliteringspatienter vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg Jag vill ha en grupp! Intervjuer med rehabiliteringspatienter vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg Författare: Tina Pilmalm Handledare: Bengt Brülde Examensarbete i pedagogik 51-60 p C-uppsats 10

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4 2008 PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Författare: Minna Martin, psykolog, SHVS, Kristina Kunttu, samfundshälsovårdens

Läs mer

Det finns två olika stressorer som alla människor reagerar på och blir sjuk av. Det är buller/tystnad och mörker/ljus.

Det finns två olika stressorer som alla människor reagerar på och blir sjuk av. Det är buller/tystnad och mörker/ljus. Stressrelaterade besvär och sjukdomar. Det finns två olika stressorer som alla människor reagerar på och blir sjuk av. Det är buller/tystnad och mörker/ljus. Barnen i skolan som utsätts för högt buller

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Farmaceuter och stress

Farmaceuter och stress Farmaceuter och stress Stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning Helena Blomqvist Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, VT-2011 15 Högskolepoäng Handledare: Sofia

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Kvinnors hjärtan En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar

Läs mer

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Toukukuu 2013 Yksikkö Kokkola-Pietarsaari Aika Toukukuu 2013 Tekijä/tekijät

Läs mer

Förutom att underlätta tillfrisknande vill vi också minska risken för framtida återfall. Även vid

Förutom att underlätta tillfrisknande vill vi också minska risken för framtida återfall. Även vid 7 Återfallsprevention Förutom att underlätta tillfrisknande vill vi också minska risken för framtida återfall. Även vid detta arbete använder vi stress-sårbarhetsmodellen (se figur 2.1). Den anger att

Läs mer

Andning. Medveten. Medveten andning. Anders Olsson. www.sorena.se

Andning. Medveten. Medveten andning. Anders Olsson. www.sorena.se Men det är inte bara viktigt ATT vi andas, utan också HUR vi andas. Men, invänder du kanske, andningen sköter sig ju automatiskt? Det stämmer förvisso. Men väldigt många andas idag på ett sätt som har

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling

Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling Marcus Gustafsson och Marie Kivi Examensarbete 20 poäng Psykologprogrammet Höstterminen

Läs mer

Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT

Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT Välkommen till den första modulen i Internetbehandlingen för social fobi! Här kan du prova på hur det är att jobba med internetbehandling genom att läsa texten

Läs mer