Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg"

Transkript

1 Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät , AT-rådets utökade primärvårdsenkät hösten 2012, daterad (för AT på SU + Kungälv), regelbundna träffar med AT-kansliet och AT-rådet dels maj 2012, dels dec 2012 samt april 2013 samt info och återkoppling på dels återkommande seminariedagar för AT-läkare i primärvård 1g/månad samt handledarträffar okt 2012 samt april I AT-rådets enkät hösten 2012 har nya frågor kring negativ stress och arbete utöver ordinarie arbetstid lagts till och kartlagts. 21 AT på SU och 5 AT Kungälv besvarade enkäten. 23 av 27 AT-läkare uppger att de trivs på sin vårdcentral, de är nöjda med sin vårdcentral och de kan rekommendera sin vårdcentral. 17 av 27 uppger att de har lagom arbetsbörda, 8 att de har för tung arbetsbörda och 1 uppger för lätt arbetsbörda. 24 av 27 kan påverka arbetsbördan. 3 av 27 kan ej påverka arbetsbördan. 5 av 27 upplever negativ stress (huvudvärk, magont, ångest, oro etc) dagligen eller åtminstone varje vecka. Ingen har varit sjukskriven eller erfarit trakasserier. Introduktion Enligt AT-rådets enkät fungerar handledning och introduktion väl, även om AT-pärm saknas på flera vårdcentraler. Se även nedanstående punkt om arbetssituationen. Vad skall göras: Alla AT-läkare rekommenderas att använda den framtagna pptpresentationen och presentera vad en AT-läkare är i samband med APT på vårdcentralen i början av sin placering. Vem skall göra det: AT-rådet informerar alla AT-läkare om denna rutin. Undertecknad har informerat vårdcentralscheferna om att materialet finns och att AT-läkaren kommer att presentera sig själv enligt denna modell. Inför de träffar som undertecknad erbjuder alla AT inför PV-placeringen informeras om ppt-presentationen samt om den framtagna introduktionspärmen (AT-pärm), vars grundmaterial skickats ut till vårdcentraler. AT-rådsrepresentant Kamilla gör ytterligare en utvärdering av AT-pärmen under hösten 2013 Eget rum Flera AT-läkare har inget eget rum utan får flytta runt på olika rum på VC. Detta gäller även för övriga läkare på vårdcentralen, ej särskilt för AT-läkarna. En orsak är att andelen STläkare har ökat inom PV vilket bidragit till trångboddhet. Vad skall göras: Rumsfrågan ser olika ut på de olika vårdcentralerna. Det viktigt är att rumsfrågan för AT-läkarna planeras så att AT-läkaren i förväg vet vilket rum som är inplanerat, så att de inte får besked om detta samma dag de ska tjänstgöra. Vem skall göra det: undertecknad har tagit upp och diskuterar fortlöpande frågan med VCchefer. 1

2 Påverkan på egna arbetssituationen och arbetsbörda Flertalet av AT-läkarna är mycket nöjda med sin vårdcentralsplacering och de flesta ATläkare upplever att patientantal och svårighetsgrad är ok. Enligt AT-rådets enkät uppger majoriteten AT-läkare att de har tillräckligt med tid avsatt för patientadministration. Flera AT-läkare har dock uppgivit att de inte kan påverka sin egen arbetssituation. 8 av 27 AT-läkare (30 %) upplever att arbetsbördan var för tung. Flera AT-läkare arbetade över på kvällar och helger för att hinna med sitt arbete. Situationen synes bättre våren 2013 men fortfarande upplever en del AT-läkare för tung arbetsbörda. Enligt AT-rådet beror detta på att många inte har kontroll på bokningar i sin egen kalender. Undertecknad ser en allmän trend inom PV, att många VC-chefer har starkt fokus på ekonomiska perspektivet för vårdcentralen vilket gör att fler patienter bokas in. Undertecknad har fått ingripa vid några tillfällen då AT-läkarna blivit överbelastade och t.o.m. fått flytta AT-läkare från vissa vårdcentraler p.g.a detta. Flera AT-läkare uppger negativ stress. ATrådet tror att detta är till följd av tung arbetsbörda och bristande kontroll/påverkan på arbetsmiljön. Vad skall göras: Poängteras vikten av att AT-läkarna i samråd med sin handledare får påverka/besluta om antalet patienter/dag för AT-läkaren, att vårdcentralen är uppmärksamma på den enskilde AT-läkarens kunskaper, kapacitet och arbetsbörda samt att AT-läkare informerar framförallt tidsbokande personal och VC-chefer om vad en AT-läkare är. Härvid kan den ppt-presentation som framtagits användas tex på APT och liknande i början av ATläkarens PV-placering. Presentationen finns på AT-hemsidan. AT-läkaren remommenderas vidare att i samråd med sin handledare före start av VC-placering planera kalendern och lägga in tid för telefontid, receptförskrivning, administrativ tid och självstudier. Vem skall göra det: AT-läkare i samråd med handledare och chef Patientadministration Se ovan. Vad skall göras: Viktigt att AT-läkaren planerar sin administrativa tid tillsammans med handledaren. Lämpligt att det avsätts några arbetsdagar i slutet av VC-placeringen för att hinna signera av anteckningar. Lathunden för chefer och handledare har uppdaterats med information om att patientadministrativ tid ska var minst 4 timmar/v med individanpassning. Tjänstgöringen planeras i dialog mellan AT-läkare och handledare. Vem skall göra det: AT-läkare i samråd med handledare och chef. Studierektor uppdaterar lathunden för chefer och handledare med rekommendation om patientadministrativ tid. Korridorväntande vid frågor Många AT-läkare väntar i korridorren på att få fråga handledare eller erfaren läkare rörande patienthandläggning. Olika vårdcentraler har olika rutiner för detta och rutinerna skiljer sig även för olika handledare. Vad skall göras: frågan diskuteras och förs i dialog med handledare på AThandledarträffarna. Viktigt att AT-läkaren tidigit diskuterar med handledaren hur dessa frågor ska hanteras. Vem skall göra det: AT-läkare i samråd med AT-handledare. AT-studierektor lyfter och diskuterar frågan på AT-handledarträffar. 2

3 Handledning En ökande andel av AT-läkarna använder nu den särskilt framtagna handledarmanualen tillsammans med sina handledare. Ett fåtal använder sig inte av sit-in med sin handledare. Vad skall göras: frågan diskuteras och förs i dialog med handledare på AThandledarträffarna. AT-läkarna får vidare ta eget ansvar att planera sit-in med sin handledare. Vem skall göra det: AT-läkare i samråd med sin AT-handledare. AT-studierektor lyfter och diskuterar frågan på AT-handledarträffar. Utbildning Fram tom våren 2012 var AT-läkarna i primärvård med (under förmiddagar) på samma seminariedagar som ST-läkarna i allmänmedin. På eftermiddagarna på dessa seminariedagar träffade AT-läkarna undertecknad ATSR för falldiskussioner etc. Dessa utbildningstillfällen fungerade inte optimalt då seminariedagarna för ST på förmiddagarna inte upplevdes anpassade för AT. Sedan september 2012 har undertecknad ATSR Göran Eriksson (SU PV) och Per Nordenström (Kungälv PV) gemensamma utbildningsdagar för AT-läkare. Under första tillfället i september gjordes en planering tillsammans med AT-läkarna för de fortsatta utbildningstillfällena. Vi AT-studierektorer har ansvarat för fallpresentationer. Föreläsare från PV har bjudits in. Tanken med utbildningstillfällena är att dessa skall täcka de obligatoriska moment som inte alltid täcks av ordinarie tjänstgöring på vårdcentralen. Utbildningstillfällena skall även vara fokuserade på fallpresentationer. AT-läkarna har varit positiva till detta nya utbildningsupplägg. Vad skall göras: Utvärdering av seminariedagar sker kontinuerligt. Vem skall göra det: AT-rådet tillser att utvärdering sker Vad göra vid problem - uppföljning VC-period De AT-läkare som haft problem på arbetsplatsen (4 av 27) förefaller ha tagit kontakt med vårdcentralschef, handledare samt AT-studierektor. Generellt trivs AT-läkarna på sin vårdcentral, 4 kan ej rekommendera sin vårdcentral. Undertecknad känner till dessa AT-läkare där det ej fungerat på vårdcentralen. Vad skall göras: Info till AT-läkare att lyfta ev problem till handledare, chef samt om det inte fungerar till AT-studierektor. Remommenderas att alla AT har ett avslutningsamtal med VCchefen. AT-SR gör v.b. studiebesök på VC och diskuterar arbetsmiljön med handledare och VC-chef. Vem skall göra det: AT-läkaren med fortlöpande information från AT-rådet. Info från studierektor till AT-läkare att lyfta eventuell problem enligt ovan. Information Som en god och överskådlig hjälp finns nu information på SU:s AT-hemsida under Primärvårdsinformation med följande länk: Där finns följande material: Lathund för vårdcentralschefer och handledare Ppt-presentation av vad en AT-läkare är Handledarmanualen PV AT-pärmen 3

4 Uppföljning Regelbunden uppföljning av arbetsmiljön för AT-läkarna sker fortlöpande i samband med undertecknads möten med AT-kansliet och AT-rådet 2 gånger per år (varje halvår), via träffar med AT-rådsrepresenter samt AT-läkare i samband med de månatliga seminariedagarna i primärvård samt i övrigt individuellt med berörda AT-läkare. Arbetsmiljöfaktorer diskuteras även fortlöpande i dialog med handledare på regelbundna handledarträffar 1 gång/halvår samt i samband med chefsmöten samt i enskilda fall med chefer. Göran Eriksson, AT-studierektor primärvård StorGöteborg 4

5 5

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander. Publicerad: 2014-01-15 13:54:17. Påbörjade undersökningar: 86.

Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander. Publicerad: 2014-01-15 13:54:17. Påbörjade undersökningar: 86. Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander Publicerad: 2014-01-15 13:54:17 Påbörjade undersökningar: 86 Avslutade: 80 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Jag är 1 1. Kvinna 47 55,95%

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Cosmic pilotdrift Landstinget i Västmanland

Cosmic pilotdrift Landstinget i Västmanland Cosmic pilotdrift Landstinget i Västmanland Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson, [9--17] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning Projektet MedNet, Landstinget i

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer