Tre Stiftelsers krisplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17"

Transkript

1 Tre Stiftelsers krisplan Händelse inom någon av Stiftelsernas verksamheter Om en händelse inträffar i någon av våra verksamheter där personal och/eller boende blir de först berörda ska personalen omedelbart kontakta tjänstgörande sjuksköterska som kontaktar berörd enhetschef eller annan person i krisledningsgruppen. Denne kontaktar direktören, som bedömer om katastrofledningsgruppen ska sammankallas. Telefonlistan finns i Västra Götalandsförrådet på samtliga adresser. Vid allvarlig händelse inom någon av våra verksamheter skall samtliga i chefsgruppen omedelbart informeras via telefon eller ! 2. Händelse utanför Tre Stiftelsers ordinarie verksamhet Om händelsen sker utanför våra verksamheter kontaktas kommunledningen av räddningstjänsten som i sin tur kontaktar stadsdelschefen. Stadsdelschefen beslutar om och när stadsdelens katastroflednings grupp och berörda enheter ska starta sina insatser om inte detta beslut redan är fattat av kommunens centrala katastrofsamordningsgrupp. När representant ur Tre Stiftelsers katastrofledningsgrupp tar emot larm, skall kontakt tas med direktören. Direktören beslutar om katastrofledningsgruppen skall sammankallas. Samtliga representanter i katastrofledningsgruppen skall förvara sin larmlista så att den alltid är tillgänglig. Larmlistor skall vara uppdaterade, ansvarig är direktören. 3. Organisation Planeringen av den lokala krishantering inom Tre Stiftelsers verksamheter leds av direktören, som tillsammans med krisledningsgruppen (enligt bifogad lista) kontinuerligt uppdaterar krishanteringsfrågor inom stiftelsernas verksamheter. Om någon av Tre Stiftelsers verksamheter skulle utsättas för påfrestningar/extra ordinär händelse är grundprincipen att linjeorganisationen ska följas. Om en extraordinär händelse inträffar finns krisledningsgruppen. Namn och telefonnummer till samtliga finns som bilaga. 1 (7)

2 4. Ansvar och befogenheter Enhetschefens uppgift är att: - möta upp konsekvenserna av händelsen i förhållande till boende och personal - informera sin chef eller annan person i katastrofledningen - påkalla det stöd som behövs. Katastrofledningsgruppens uppgift är att: - leda och samordna samt stödja enhetschef/enhet - långsiktig planering av insatser utifrån de konsekvenser händelserna ger. Styrelsens uppgift: - direktören ansvarar för kontakten med Stiftelsernas styrelse samt stadsdelschefen i gällande stadsdel - styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till styrelsens ordförande eller vice ordförande i ärende som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde. 5. Ledningsplats Om en extra ordinär händelse inträffar skall krisledningsgruppen: 1. Kontakta direktören. 2. Ledningsplats upprättas på Änggårdsbacken, Hus A Plan 5 (Monica Berglunds rum). 3. Huvudnyckel finns i nyckelpigan i personalrummet Hus A, plan 5. Ledningsplatsen är utrustad med: 1. Direkttelefon till det allmänna telefonnätet. 2. Datorkommunikation. 3. Radio med batteri. 6. Dokumentation Protokoll skrivs vid ledningsgenomgångarna, detta sparas. Så snart som möjligt bör utvärdering ske hur verksamheten fungerat, genom att man samlar in synpunkter från berörda parter. 2

3 7. Information Vid en händelse i någon av Tre Stiftelsers verksamheter är det linjeorganisationens som ska följas. Detta gäller även informationsansvaret. Enhetschefen har, som alltid, möjlighet att påkalla stöd i samband med informationsinsatser och mediekontakter. Vid en extra ordinär händelse är det särskilt viktigt att informationsinsatserna samordnas. Det finns i annat fall risk för dubbla budskap och att missvisande information uppstår. Vid en sådan händelse är det nödvändigt att alla chefer tar del av den information som lämnas internt och att var och en förmedlar samma budskap när information ska föras vidare. Krisledningsgruppen bedömer och direktören beslutar om informationen ska lämnas av särskilt utsedda personer. 8. Resurser Personal Grundprincipen för personalen är att den vid särskilda händelser skall vara kvar på sin arbetsplats. Krisledningsgruppen leder och fördelar arbetet. Strömförsörjning Göteborgs Energi är elleverantör. Vid strömavbrott kontakta driftledningscentralen tel: Back-up finns för telefoni. Vattenförsörjning Göteborgs VA-verk är vattenleverantör. Vid avbrott ring tel: Matförsörjning Samtliga verksamheter har centralkök. Störningsjour Securitas störningsjour Vakt Vakt från Securitas ronderar mellan 22,00 06,00. på Vegagatan sker inre rondering och på de bägge andra adresserna, yttre. Vakten ska ta kontakt med nattsjuksköterska efter avslutad rondering på Vegagatan respektive Per Dubbsgatan samt med nattpersonal på Stenungsundsgatan. Ronderingsplanerna finns i ledningsgruppens mapp på Share Point. Vid behov kan Tjänstgörande sjuksköterska beställa kompletterande rondering på följande telefonnummer: 06,00 18, ,00 06,

4 Boendelarm Vi har driftsäkerhetsavtal med Ascom som innebär: o fri tillgång till telefonsupport o felavhjälpning på plats inom 4 timmar. Felanmälan sker enligt följande: Dygnet runt Ange alltid avtalsnummer: C 01 Telefonväxel Vi har serviceavtal med Valinder & Edvards, Telekomexperten som innebär: o Garanterad åtgärdsstart vid trafikhindrande fel vardagar inom 1 timma o Garanterad åtgärdsstart vid övriga fel vardagar inom 24 timmar. Felanmälan sker enligt följande: 08,30 17,00 (vardagar) invänta svar och välj alternativ 1 (avtalskund) IT Vi har inställelseavtal med Kerfi som omfattar Farmen och Matilda och innebär att: o Felsökning påbörjas inom 4 timmar Felanmälan får göras av följande: o Tjänstgörande sjuksköterska o Monica Berglund o Sara Karlsson o Johan Rindeborg Felanmälan sker enligt följande: 07,00 17,00 (vardagar) och 07,00 13,00 (dag före helgdag) Pinkod

5 Krisledningsgrupp Namn Mobil Hem Arb Privatmobil Änggårdsbacken Hus A Maria Pettersson Hus B Madeleine Stenqvist Hus C Pernilla Börjesson Vegahusen Hus A plan 3+B äldre Lisa Schjelde Hus A plan 4-5+ C Malin Svanberg Hus B Pia Thulin Otium Karin Malmberg Kök/restaurang Emil Jacobsson Rehabilitering Susanne Börjesson Administration Direktör Monica Berglund Fastighet/ekonomi Johan Rindeborg Fastighet drift/underh Morgan Ström Personal Maria Udén Informatör Cecilia Nordqvist Ssk-teamet Susanne Börjesson MAS Gun-Britt Larsson Styrelseordförande Inger Blixt Bilaga Göteborgs stads krisplan Göteborgs stad skall ha beredskap för att på bästa sätt sörja för medborgarnas säkerhet och trygghet vid extra ordinära händelser i fredstid, vid höjd beredskap och under krig. Med extraordinär händelse menas - En stor händelse som hotar liv, hälsa eller egendom och avviker från det normala. - Har stor omfattning och ett snabbt händelseförlopp som är svårt att överblicka. Organisation Varje nämnd och bolag m fl organisationer planerar enligt KF-beslut den egna beredskapen inför hot- och katastrofsituationer. I den planerade beredskapen ingår samverkan med polis, sjukvård, försvarsmakt och länsstyrelse. Beredskapsorganisationen är baserad på att alla verksamheter bibehåller både ansvar och befogenheter för att med full beslutskraft kunna bidra med sin del i den samlade katastrofinsatsen. Kravet på beredskap har anpassats till respektive organisations roll. Katastrofsamordningsgruppen utgör kärnan i beredskapen och har en hög, ständig beredskap. Stadens tekniska försörjning har ständig beredskap. För kommunledningens räkning finns kontinuerligt stadsdirektören i beredskap. Stadsdelsförvaltningen har en planerad beredskap men ingen ständig passning. 5

6 Katastrofsamordningsgruppen Katastrofsamordningsgruppen utgörs av företrädare för förvaltningar, bolag och externa organisationer som normalt blir involverade i katastrofarbetet. Ordförande i gruppen är stadsdirektören. Vi bygger vår beredskap på att larm/information först når Räddningstjänsten/Gårda, som enligt uppdrag är den instans till vilken man larmar via telefon 112 eller genom Räddningstjänstens växel. Räddningschef i beredskap informerar sedan stadsdirektören som i sin tur informerar kommunstyrelsens ordförande. Räddningschefen och stadsdirektören svarar för sedan för initiering, ledning och samordning av katastroforganisationen enligt särskild planering. Katastrofdelegationen, kommunstyrelsens ordförande I brådskande lägen kan katastrofdelegationen eller (om inte heller delegationen kan sammankallas) kommunstyrelsens ordförande besluta i kommunledningsfrågor. Ansvar, befogenheter och en arbetsordning för katastrofdelegationen redovisas längre fram. Katastrofsamordningsgruppens uppgifter Katastrofsamordningsgruppen skall övervaka att Göteborgs stads samlade resurser och även andra tillgängliga resurser kommer till verklig användning i katastrofarbetet. När detta inte sker med automatik, t ex genom att Räddningstjänsten eller Polis initierar eller verksamheten själv tar initiativ, då är katastrofsamordningsgruppen som skall initiera, vid behov med kommunledningsbeslut i ryggen. Katastrofsamordningsgruppen skall vara ett forum dit Räddningstjänsten, Polisen, sjukvården och Försvarsmakten kan vända sig för att få stöd/ställa krav på insatser av det civila samhället. En väsentlig sådan insats är att ta hand om göteborgare och andra som behöver krisstöd, logi och mat, alltså insatser från våra 21 stadsdelsförvaltningar. Katastrofsamordningsgruppen skall svara för att det politiska beslutssystemet involveras i katastrofarbetet. Detta innebär dels fortlöpande information dels att aktualisera förslag till politiskt förankrade beslut. Katastrofsamordningsgruppen skall ofta gå ut med ledningsinformation till stadens nämnder och bolag m m. Även information att inget nytt tillkommit är efterfrågad. Ledningsinformation till stadsdelsförvaltningarna kanaliseras via Traktörstaben. Katastrofsamordningsgruppen skall alltid diskutera om gruppen äger problemet. I direkta, akuta lägen är det oftast Räddningstjänsten, Polisen och 6

7 Sjukvården som äger problemet. Katastrofsamordningsgruppen har i dessa lägen uppgiften att hålla sig informeras och stå till förfogande för stödinsatser. Befogenheter och arbetsordning för katastrofdelegationen och kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till: Katastrofdelegationen i kommunledningsärenden som inte handläggs med stöd av räddningstjänstlagen i lägen där kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige inte har möjlighet att träffas med mycket kort varsel. Kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande i ärenden som är så brådskande, att avgörandet inte kan vänta till nästa sammanträde. Föredragande i katastrofdelegationen är stadsdirektören. Stadsdirektören svarar för upprättande av förslag till föredragningslista och kallar övriga deltagande tjänstemän. Protokoll skall föras genom stadskansliets försorg 7

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20 Kallelse Föredragningslista 1(5) 2015-04-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer