Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER"

Transkript

1 Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

2 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 2 (76) INLEDNING Miljöstyrningsrådet låter, vid behov, utarbeta underlagsrapporter till stöd för arbetet med utveckling av förslag till upphandlingskriterier. Detta är en underlagsrapport. Det är författaren som själv ansvarar för innehåll och slutsatser i rapporten. Slutsatserna behöver inte nödvändigtvis återspegla Miljöstyrningsrådets uppfattning.

3 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 3 (76) FÖRKORTNINGAR BFR CMR CRT BBP DEHP DBP DEP DiBP DiDP DiNP DNOP ESIS ECHA LED HBCDD LCD NGO PBT PBB PBDE PBDD PBDF PCB REACH RoHS SCCP TBBPA WEEE Bromerade flamskyddsmedel (brominated flame retardant) Carcinogena Mutagena Reproduktionstoxiska Katodstrålningsrör (cathode ray tube) Butylbensylftalat Di(2-etylhexyl)ftalat Dibutylftalat Dietylftalat Di-isobutylftalat Di-isododecylftalat Di-isononylftalat Di-n-oktylftalat European Chemical Substance Information System Europeiska kemikaliemyndigheten Lysdiod (light emitting diode) Hexabromocyklododekan Flytande kristallskärm Non Govermental Organisation (icke statlig, ideel organisation) Persistent Bioackumulerande Toxisk Polybromerade bifenyler Polybromerade difenyletrar Polybromerade dibensoparadioxiner Polybromerade dibensofuraner Polyklorerade bifenyler Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Kortkedjiga klorerade paraffiner (short chain paraffines) Tetrabrombisfenol A Waste electric and electronic equipment

4 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 4 (76) INNEHÅLL Inledning... 2 Förkortningar Introduktion Avgränsning Urval av ämnen Ingående delar/komponenter där angelägna ämnen kan återfinnas Dator Mobiltelefon TV Vitvaror Återvinning Problem med återvinning Återvinning i Sverige Slutsats Exempel på substitut Exempel på marknadens utfasningsarbete Sammanfattning Angelägna ämnen vid MSR:s kriteriearbete Diskussion Prioriterade ämnen Arsenik (As) och dess föreningar Antimontrioxid (Sb 2 O 3 ) Bariumperoxid (BaO 2 )/Bariumkarbonat (BaCO 3 ) Beryllium (Be)/Berylliumoxid (BeO) Bisfenol A (4,4 -isopropylidendifenol) Bly Diarseniktrioxid Dimetylformamid Ftalater etylhexylakrylat Formaldehyd... 48

5 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 5 (76) 8.12 Flytande kristaller Galliumarsenid (GAs) Bromerade flamskyddsmedel Kadmium (Cd) Kobolt (Co)/Koboltoxid (CoO) Sexvärt krom (Cr VI ) (kromvitrioxid) Kvicksilver (Hg) ,4 -metylendi-o-toluidin Nanopartiklar Nickel/Dinickeltrioxid (Ni 2 O 2 ) Nonylfenoler/Nonylfenoletoxylater Kortkedjiga klorerade paraffiner, C10-C13 (SCCP) Mellankedjiga klorerade paraffiner, C14-17 (MCCP) Polyvinylklorid (PVC) Rosin Röd fosfor Selen (Se) Silver (Ag) Tallium (Tl) Vanadiumpentoxid Tennorganiska ämnen Referenser... 70

6 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 6 (76) 1 INTRODUKTION SYFTE Syftet med denna rapport är att ge underlag för det interna arbetet med kemikaliekriterier i Miljöstyrningsrådets (MSR) upphandlingskriterier för elektronik. Information om kemikalieinnehåll i elektronik har undersökts och där information fanns att tillgå har en beskrivning gjorts av respektive ämnes fara och risker under tillverknings-, användnings- och kvittblivningsfasen med hänseende på miljö- och hälsoegenskaper. 1.1 AVGRÄNSNING I denna rapport har avgränsing gjorts med avseende på elektronik nämnd i MSR kriterierna. Fler än nedan nämnda elektronikprodukter finns dock med bland MSRkriterierna, t.ex. belysning och medicinteknisk utrustning, men av tidsskäl har fokus gjorts på nedanstående områden. I RoHS 1 (Direktiv 2002/95/EC, Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) definieras elektriska och elektroniska produkter (EEE) enligt: Produkter som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, och som omfattas av någon av de kategorier som anges i bilaga I A till direktiv 2002/96/EG (WEEE) och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström. Följande kriterieområden där MSR har miljökrav och elektronik ingår har valts ut: TELEKOM Trådlöst lokalt nätverk: Antennsystem och tillbehör. Fast lokalt nätverk (LAN): UPS, telefonväxel, server för telefoni och ingående tillbehör för dem såsom fiber- och kopparkabelsystem (inom/mellan fastigheter), mediakonverterare, kablage, switchar, hubbar, routrar, modem, nätverkskort och rackskåp. Telefoniutrustning: trådlösa telefoner, konferenstelefoner, fasta telefoner, mobiltelefoner samt modem för mobilt bredband. Tillbehör: Batterier (kemikalier i batterier dock ej med i denna rapport), laddare, adapter och headset. IT-PRODUKTER Datorer och bildskärmar: Systemenhet, mobil/bärbar dator, server, bildskärm, tangentbord, mus, dockningsstation och extern nätadapter.

7 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 7 (76) Dokumenthanteringsprodukter: Skrivare, kopiator, multifunktionsprodukt, scanner, fax och tillbehör. AV-PRODUKTER Tv-apparater, video- och dvd-bandspelare, musikandläggningar, analog/digitalomvandlare och enkla digitalboxar. VITVAROR / STORKÖK Diskmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare, kylskåp, frysar, kombiskåp, spisar, ugnar, snabbnedkylningsskåp samt kokgrytor. 2 URVAL AV ÄMNEN KÄLLOR TILL INFORMATION Flertalet företag inom elektronikbranchen redovisar information om sitt kemikaliearbete på deras respektive hemsidor. En del företag redovisar listor över ämnen de reglerar för användning i produktionen och/eller i produkterna. Även redan utfasade ämnen och ämnen reglerade enligt lagstiftning ingår oftast i dessa kemikalielistor. Information om kemikalier i elektronik har erhållits från: En rapport från ÖKO-institut i Tysklans om farliga ämnen i elektronik till EUkommissionen inför pågående revidering av RoHS 2. Elektronikföretags kemikalistor över utfasade och framtida utfasningsämnen. En rapport till Naturvårdsverket om farliga ämnen i elektronikavfall 3. Rapporter från NGOs som Greenpeace och SwedWatch. Vetenskapliga publikationer. Kontakt med återvinningsföretag i Sverige. Kontakt med producerande företag inom elektronikbranchen. LAGSTIFTNING Flera ämnen som har använts och fortfarande används i elektriska och elektroniska produkter är reglerade enligt europeisk lagstiftning. Genom EU-direktiven RoHS Fel! Bokmärket är inte definierat. och WEEE 4 (Direktiv 2002/96/EC, Waste electrical and electronic equipment), regleras användandet av farliga ämnen i elektronik. Även genom EU:s gemensamma kemikalielagstiftining, REACH, regleras användandet av kemikalier i varor 5. Enligt RoHS är bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) förbjudna att användas i elektriska och elektroniska produkter inom EU from 1:a juli 2006 Fel! Bokmärket är inte definierat., undantag för

8 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 8 (76) användning finns dock, se information om respektive ämne i bilaga 1 där en sammanställning av ämnen i elektronik som kan vara problematiska ur hälso- och miljösynpunkt har gjorts. RoHS-direktivet omfattar för närvarande ett stort antal produkter som använder elektricitet, däribland små och stora hushållsapparater, datoroch telekomutrustning och konsumentvaror som radioapparater, TV-apparater, videokameror och ljudanläggningar. En revidering av RoHS pågår under 2009/2010 i vilken hexabromocyklododekan (HBCDD), Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), Butylbensylftalat (BBP) och Dibutylftalat (DBP) nämns som prioriterade ämnen 6. Inför revideringen av RoHS gjordes en studie av Öko-Institut i Tyskland med syfte att ta fram underlag för revideringen till kommissionen 2. Där listas 14 prioriterade ämnen varav Tetrabromobisfenol A (TBBPA), HBCDD; DEHP, BBP och DBP föreslogs som kandidater att införlivas i RoHS 2. I omarbetning av RoHS föreslog rapportören i EU-parlamentets miljöutskott (Committe on the Environment, Public Health and Food Safety) att bromerade och klorerade flamskyddsmedel, klorerade mjukgörare samt PVC ska förbjudas för användning i elektronik (RoHS bilaga IV, förbjudna ämnen) 7. Övriga bromerade och klorerade ämnen föreslogs hamna i lista över prioriterade ämnen i RoHS (RoHS bilaga III, prioriterade ämnen). I november 2010 röstade EU-parlamentet om ändring av RoHS. Förslaget som röstades igenom innebär att det inte kommer införlivas några nya ämnen på förbudslistan i RoHS, ej heller kommer det att bli någon prioriteringslista 8. Dock kommer en metod för indentifiering och införlivning av nya ämnen att inkluderas i RoHS. Detta inkluderar ämnen som kan ge farliga omvandlingsprodukter/nedbrytningsprodukter under förbränning vid otillräckliga temperaturer. EU-kommissionen ska använda den n y ametoden för HBCDD och tre ftalter (med hänvisning till utredning av ÖKO-Institut) under en treårsperiod efter att reviderade RoHS-direktivet har börjat gälla. Direktivet kommer även att utvidgas till att omfatta alla elektriska och elektroniska produkter, däribland medicinsk utrustning samt övervaknings- och kontrollinstrument 9. Inom REACH 5 finns en kandidatlista över ämnen till REACH bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd 10. Kandidatförteckningen 11 är en lista över kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö, så kallade SVHC-ämnen (substances of very high concern). Identifieringen av ämnen som tas upp på kandidatförteckningen är en kontinuerlig process. Det innebär att nya ämnen förs upp successivt. SVHC-ämnen inkluderar ämnen som är 11 : Carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), persistenta, bioackummulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackummulerande (PBT eller vpvb) enligt kriterierna i REACH 5 bilaga XIII och/eller identifierade på fall-till fall basis, utifrån vetenskapliga bevis, att sannolikt orsaka allvarliga effekter på människa eller miljö med likvärdiga farhågor ( of an equivalent level of concern ) som de ovan nämnda t.ex. hormonstörande.

9 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 9 (76) MSR KEMIKALIESTRATEGI I Miljöstyrningsrådets kemikaliestrategi ingår egenskaper på ämnen enligt SVHC-ämnen och även egenskaper som: ozonnedbrytande hög akut giftighet allergiframkallande hög kronisk giftighet Miljöstyrningsrådets kemikaliestrategi är indelad i Nivå 1-ämnen (Ämnen som inte ska, i största möjligaste mån, förekomma i varor) och Nivå 2-ämnen (Ämnen som ska begränsas i största möjliga mån i varor). För ämnen med på REACH kandidatlista (SVHC) gäller att företag inom EU som säljer varor där någon/några av dessa ämnen ingår i halter över 0,1 viktprocent är skyldiga att vid förfrågan från kunder redovisa detta innehåll och säkert användande av ämnen. Från 1 juni 2011 ska ett ämne anmälas till den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om ämnet finns upptaget på kandidatförteckningen och den sammanlagda mängden av ämnet i samtliga varor överstiger 1 ton per producent eller importör per år. Dessutom krävs att halten av ämnet i varan överstiger 0,1 viktprocent. Anmälan ska göras av den som tillverkar eller importerar varan. Dock finns två olika tolkningar av hur viktprocenten beräknas, baserat på hela varans vikt eller baserat på homogent material. Detta diskuteras vidare i en rapport från Nordiska ministerrådet 12 inför ECHA:s översyn av vägledning om ämnen i varor 13. Enligt nuvarande vägledning kan informationsplikten upphöra att gälla för en mindre vara då byggts in i en sammansatt vara. T.ex. för datorer som kan vara sammansatt av 100-tals olika komponenter där koncentrationen av SVHC-ligger under 0,1 % -gränsen baserat på hela datorns vikt samtidigt som ingående delar kan innehålla SVHC-ämnen över 0,1 viktprocent 12. Sveriges uppfattning (genom Kemikalieinspektionen) är att halten 0,1 procent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten av varje vara (till exempel del eller material) som ingår i en sammansatt vara och som i sig uppfyller definitionen av en vara. URVAL Urval av angelägna ämnen i elektriska och elektroniska produkter har gjorts utifrån MSR:s kemikaliestrategi med hjälp av information från rapporten från ÖKO-institut i Tyskland om farliga ämnen i elektronik 2, en rapport från Naturvårdsverket om farliga ämnen i el-skrot 3 och med hjälp av företags kemikalistor. De angelägna ämnen, redovisade i kapitel 7 och 8, är utvalda enligt följande kriterier: Både är nämnda i rapporten från ÖKO-institut i Tyskland om farliga ämnen i elektronik till EU-kommissionen inför pågående revidering av RoHS 2 och även funnits med på elektronikföretags listor över av företagen reglerade/utfasade kemikalier.

10 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 10 (76) Ämnen nämnda i rapporten från Öko-Institut 2 men ej funnits med på företagens kemikalielistor. Ämnen med i företagens kemikalielistor och även nämnda i en rapport till Naturvårdsverket över farliga ämnen i el-skrot 3. Ämnen som uppfyller egenskaperna för Nivå 1 eller Nivå 2 enligt MSR:s kemikaliestrategi. För nämnda ämnen i denna rapport har användningsområde och rådande europeisk klassificering där sådan har funnits angetts. Utifrån rådande europeisk klassificering, MSR:s kemikaliestrategi, information om hur stora volymer av respektive ämne som används, vad som är på gång inom europeisk lagstiftning, information från vetenskapliga artiklar och genom tillgänglig information om fara/risk vid produktion, användning och kvittblivning av respektive ämne har urval gjorts av angelägna ämnen att prioritera vid MSR:s kriteriearbetsutveckling, se kapitel 7. 3 INGÅENDE DELAR/KOMPONENTER DÄR ANGELÄGNA ÄMNEN KAN ÅTERFINNAS Nedan har gjorts en beskrivning över i vilka delar/komponenter och i vilka elektriska och elektroniska produkter ämnena nämnda i bilaga 1 kan återfinnas. Dessa ämnen markeras med understrykning i texten nedan. RoHS-direktivet gäller för produkter satta på marknaden efter 1 juli 2006 Fel! Bokmärket är inte definierat. men dock kan ämnena reglerade i RoHS ändå förekomma i elektriska och elektroniska produkter 14. Under hösten 2007 genomfördes ett Nordiskt samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar elektriska och elektroniska produkter som omfattas av RoHS-direktivet inspekterades. 208 EE-produkter analyserades och av dessa var det 12 procent som inte uppfyller kraven i RoHS-direktivet. För alla dessa produkter hade företagen dokumentation som visade att produkten var RoHS-kompatibel DATOR BESTÅNDSDELAR En dator består generellt av plast- eller metallhölje, inre plastdelar och metallinnehållande delar som kretskort och skärm. Katodstrålningstuber (Cathod Ray Tubes, CTR) var förr vanligt i skärmar men numera används mest plattskärmar som LCD (liquid crystal display) 15. INGÅENDE ÄMNEN Greenpeace analyserade olika delar av en bärbar dator inköpt i länder där ingen lagstiftning motsvarande RoHS fanns 16. Bly uppmättes i 4 av 10 lödtennprover i halter om viktprocent. 3 av dessa prover var från lödtenn använt i moderkort och den fjärde var från lödtenn för en komponent på kretskort. Övriga metaller reglerade i RoHS

11 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 11 (76) hittades inte. Kablar analyserades på ftalatinnehåll varav ett av proverna, en kabel mellan DC-transformator och datorn innehöll fem olika ftalater (DBP (dibutylftalat), DEHP (di(2-etylhexylftalat)), DiBP (di-isobutylftalat), DiNP (di-isononylftalat), DiDP (diisodecylftalat)) i en totalkoncentration på 18 viktprocent. Denna kabel var gjord av PVCplast till vilka oftast ftalater sätts som mjukgörare 16. Samma år (2006) som RoHSdirektivet införlivades i EU så gjorde Greenpeace en studie på 18 bärbara datorer inköpta både inom och utanför EU 17. Varken bly, kadmium, kvicksilver eller sexvärt krom påvisades i dessa datorer. Dock påvisades bromerade flamskyddsmedel, PVC och ftalater. Bromerade flamskyddsmedel återfanns i kretskort och moderkort, men även helt bromfria kretskort och moderkort fanns. TBBPA och PBDE identifierades i 4 av 15 prover (bandkabel, musmatta) men inte PBB och HBCDD. Halterna av PBDE (och även TBBPA) var låga och under gränsvärdet i RoHS på 0,1 viktprocent och kunde inte förklara det totala brominnehållet som var betydligt högre. Det var även troligt att proverna innehöll andra BFR som inte var extraherbara för analysen, som t.ex. bromerade epoxyoligomerer och bromerade styrenpolymerer. PVC fanns i 44 % av alla plasttäckta interna och externa kablar. Ftalater fanns i alla plasttäckta kablar med upp till 28 viktprocent, DiNP och DIDP som dominerande blandningar 17. KRETSKORT Kretskort (Printed circuit boards) är tillverkade av vävda glasfiber (woven glass fiber) härdat med en flamskyddad epoxyharts 3. Kretskorten är täckta av ett lager koppar (copper traces). Kretskort med dess komponenter (strömbrytare, resistorer, kapacitorer, lysdioder LED) består av ca 40 % metaller, ca 30 % plast och ca 30 % keramiker 18. Metallerna utgörs till största delen av koppar (Cu), bly (Pb), järn (Fe), aluminium (Al) och nickel (Ni) 19. Även tantal (Ta), gallium (Ga), zink (Zn) och ädelmetaller som silver (Ag), guld (Au), platina (Pt) och palladium (Pd) återfinns i kretskort 15. Kretskortskomponenterna är fastmonterade på korten och löds ihop med kopparkretsen med lödmetall som kan vara en blandning av bly och tenn, antimon eller en kopparberylliumlegering 3. Reläer och strömbrytare innehåller ofta kvicksilver och ibland även kadmium 3. Resistorer, kapacitorer och mikrochips oftast innehåller koppar och aluminium 3. Lysdioder (Light emitting diodes, LED) Lysdioder innehåller galliumarsenid 3. KATODSTRÅLNINGSRÖR (CATHODE RAY TUBE, CRT) Katodstrålningsrör var förr vanliga i tv och datormonitorer. De består av en glastratt innehållande blyoxid och framför tratten finns en glasskiva som innehåller bariumoxid. Glasskivan och glastratten är sammanlödda med lödtenn innehållande blyoxid. Katodstrålningsrör innehåller även fluorescensbeläggning som innehåller kadmiumsulfid och även yttrium och zinksulfider 15.

12 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 12 (76) FLYTANDE KRISTALLSKÄRMAR (LIQUID CRYSTAL DISPLAYS, LCD) LCD används i mobiltelefoner och plattskärmar till datorer. En LCD-display består bland annat av polariserande film, glassubstrat, färgfilter, transparenta elektrodskikt och flytande kristall (www.lcdcenter.se). I LCD används cold -katod fluorescentlampor för bakgrundsbelysning (backlighting) vilka innehåller blyoxid Fel! Bokmärket är inte definierat. och kan även innehålla kvicksilver 20. En skärm på en bärbar dator kan innehålla ca 0,5 g flytande kristaller 3. LCD-skärm kan även innehålla LED som belysningsfunktion. 3.2 MOBILTELEFON BESTÅNDSDELAR En mobiltelefon består i stort sett av plastytterhölje, plattskärmdisplay t.ex. LCD, kretskort och batterier 15. MATERIAL Se ingående ämnen/komponenter för kretskort (kap 3.1.1) och LCD (3.1.3) ovan. En mobiltelefon med LCD-skärm kan innehålla ca 0,5 mg flytande kristaller 3, mobiler med kamerablixtrar kan innehålla gallium 21 och en mobiltelefon kan innehålla ca 40 ppm (0,004 viktprocent) berylliumlegeringar i kretskorten 2. I övrigt kan en mobil ha följande materialfördelning enligt Nokia: Plast (termoplast och duroplast) 45% Metaller (koppar-, järn- och aluminiumlegeringar) 35% Glas och keramik 10% Batterielektroder 9% Ädelmetaller (guld, silver, palladium, platina) 0,11% Övrigt 0,9% 3.3 TV BESTÅNDSDELAR En tv består generellt av plast- eller metallhölje, inre plastdelar och metallinnehållande delar som kretskort och skärm. En tv kan vara antingen en LCD-tv, plasma-tv och LCD- LED-tv. Äldre tv-apparater har katodstrålningsrör (CTR) som bildrör. INGÅENDE ÄMNEN Se ingående ämnen/komponenter för kretskort (3.1.1), LCD (3.1.3) och katodstrålningsrör (3.1.2) ovan. LED innehåller, som nämnts ovan, galliumarsenid. Analys av polymerfördelning plasten i tv-apparater och monitorer har gjorts och visar vilka polymertyper som används mest 22 : Polyfenylenoxid PPO/polystyren PS 18% Akrylnitril-butadien-styren ABS med BFR 16%

13 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 13 (76) ABS utan BFR 16% High impact polystyren HIPS med BFR 9% HIPS utan BFR 20% ABS/polykarbonat PC 13% ABS/PVC 9% Utförligare diskussion om olika plastmaterial kommer i en kommande rapport från MSR om kemikalier i plaster. 3.4 VITVAROR TVÄTTMASKIN BESTÅNDSDELAR Dessa delar och komponenter kan i en tvättmaskin bestå av: Ytterhölje, front och överdel i galvaniserat plåt. Trummans svep och behållare i rostfritt stål. Tvättemedelsbehållare och tvättmedelsfack i polypropen. Valkar i polypropen och med bly i lödförbindelser. Ytbehandling med pulverlack. (www.cylinda.se) MATERIAL Ex på vad en tvättmaskin kan bestå av enligt materialdeklaration (Electrolux EPD, 2000) Materialinnehåll (viktprocent) Metaller: stål 43 %, koppar 1 %, aluminium 5 % Plaster 18 %, kalk (fyllmedel i plast) 6 % Glas 2 % Trä 3 % Betong (cementklump/motvikt) 2 % Järnoxid 17 % Elektroniska komponenter 1 % Övrigt 2 % 69 % av plåten på produktens ytterhölje är förlackerad plåt och 31 % är pulverlackad plåt. Pulverlacken innehåller inga tungmetaller. Tvättmaskiner kan dessutom avge silverjoner i tvättvattnet i antibakteriellt syfte KYL- OCH FRYSSKÅP MATERIAL Ex på vad kyl-och frysskåp kan bestå av enligt materialdeklaration (Electrolux EPD år 2000): Produktens vikt är 89 kg med följande materialuppdelning (viktprocent): Metaller: stål 60 %, koppar 2.8%, aluminium 1.9% Plaster: Isolering (polyuretan 10.5%)

14 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 14 (76) Övrig plast 16.1% Glas 5.8% Isolergas (cyklobutan) 0.4% Köldmedium (isobutan) 0.2% Elektroniska komponenter 0.6% Övrigt 1.7% 15 % av plåten på produktens dörrar och skåp är förlackerad plåt och 85 % är pulverlackad plåt. Metallerna är inte ytbehandlade med kadmium, krom eller nickel. Metallackerna och plasterna innehåller inga pigment eller tillsatser baserade på kadmium, krom, bly eller kvicksilver eller deras föreningar. Antibakteriell funktion i kylskåp med tunn silverfilm på insidan i form av zeolit med silverjoner. Totalt mängd silver under 1 gram för ett kylskåp. 4 ÅTERVINNING 4.1 PROBLEM MED ÅTERVINNING Globalt uppskattas mängden avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) till uppemot 50 miljoner ton årligen 21. Mängden avfall från elektriska och elektroniska produkter i EU uppskattas i en rapport från EU-kommissionen för närvarande till 8,3 9,1 miljoner ton per år, och kommer enligt nyligen gjorda uppskattningar att ha ökat till omkring 12,3 miljoner ton år Trots WEEE-direktivet behandlas endast enligt rapporten en tredjedel av det elektriska och elektroniska avfallet i EU på lämpligt sätt. Resterande två tredjedelar går till deponier och potentiellt till undermåliga behandlingsanläggningar i eller utanför EU. Den illegala handeln med elektriskt och elektroniskt avfall som säljs till länder utanför EU fortsätter att vara utbredd 23. Enligt en rapport från SwedWatch exporterades/såldes år 2007 ca 2000 ton mobiltelefoner och ca 1000 ton stationära datorer från Sverige. En viss del bestod enligt SwedWatch säkerligen av redan uttjänt elektronik om man tittade på prisuppgifter, t.ex. 8 ton stationera datorer som såldes år 2007 till Etiopien för 267 kr styck och även 11 ton bärbara datorer som såldes 2007 till Ghana för 86 kr styck 21. Återvinning av elektronik under primitiva förhållanden kan ske på ett flertal sätt : Öppen eldning av kretskort och kablar för att bränna bort plasten och återvinna metallerna. Eldning av kretskort för att separera komponenterna (som antingen återanvänds eller mals ner för metallåtervinning) eller för att återvinna lödtenn. Metallseparation från finfördelade kretskort genom vibration. Finfördelning och smältning av plastmaterial. Eldning av kablar för kopparåtervinning. Upphettning och syraurlakning (acid leaching) av kretskort.

15 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 15 (76) Guldåtervinning från kretskort med cyanidsalter eller salpetersyra och kvicksilver amalgam. Manuell demontering av katodrörtuber och öppen eldning av plaster. Arbetarna exponeras via luften för metalldamm, bly, kadmium, beryllium, kvicksilver, PBDE, och dioxiner (PBDD/PBDF) men även långväga transport av dessa föroreningar sker. Läckage från askan (bottom ashes), inofficiella soptippar och toxiska vätskor från syra och cyanid urlakningsaktiviteter (leaching activities) har identifierats som andra viktiga källor för kontaminering av miljön och ökad risk för humanexponering genom påverkan på jord, grödor, dricksvatten, boskap, fisk och skaldjur ÅTERVINNING I SVERIGE ELEKTRONIKINSAMLING El-kretsen (www.elkretsen.se) är en branschorganisation för elektronikinsamling och ansvarar för samordning av insamling av elektronik i Sverige. Enligt El-kretsens verksamhetsberättelse för 2008 insamlades i Sverige år 2008 följande 25 : Stora vitvaror (exklusive kyl och frys) Övriga hushållsapparater IT, kontorsutrustning, telekom TV, video, audio Kameror, klockor, leksaker Ljuskällor, armaturer Kyl och frys Övrigt ton ton ton ton 612 ton 6255 ton ton 2994 ton Totalt ton El-produkterna transporteras till återvinningsanläggningar där elektroniken sorteras och demonteras. I första hand sker, om så är möjligt, produktåterbruk. Vid demonteringen av elektroniken sker identifiering och hantering av återvinningsbara/återbrukbara delar då komponentåtervinning har näst högsta prioritet efter produktåterbruk. Därefter prioriteras materialåtervinning och sista hand väljs deponering.

16 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 16 (76) MATERIALFÖRDELNING I tabell 1 nedan illustreras exempel från El-kretsen på innehåll i insamlat skrot. T.ex. innehåller 1 ton insamlade vitvaror 5 kg nickel 25. Tabell 1 i kg/insamlat ton skrot Stora vitvaror (exklusive kyl och frys) Diverse elektronik Kylskåp och frysar Järn 750 kg/ton Bildskärmsglas 271 kg/ton Järn 760 kg/ton Aluminium 50 kg/ton Plast 80 kg/ton Aluminium 20kg/ton Koppar 10 kg/ton Järn 291 kg/ton Koppar 20 kg/ton Nickel 5 kg/ton Aluminium 29 kg/ton Plast 90 kg/ton Energiåtervinning 50 kg/ton Koppar 30 kg/ton Freon 9 kg/ton Guld 0,0049 kg/ton Energiåtervinning 90 kg/ton Silver 0,058 kg/ton Palladium 0,0023 kg/ton Energiåtervinning 123 kg/ton Tot 865 kg Tot 823 kg Tot 989 kg Att totala mängderna i tabellen ligger under 1 ton beror enligt El-kretsen på att t.ex. tvättmaskiner innehåller en cementklump vilken hamnar på deponi. Deponi, främst baserad på keramik, mineralull, cement och olika typer av glas brukar dock ligga på under 2 % enligt information från återvinningsföretag (Sims Recycling Jesper Nyberg). Energiåtervinningen kommer från plast (t.ex. plast med bromerade flamskyddsmedel), papper och isolering. Enligt WEEE-direktivet ska återvinningskvoten för stora hushållsapparater (t.ex. kyl, frys, tvättmaskin) vara minst 80 viktprocent och återanvändning och materialåtervinning för komponenter, material och ämnen vara minst 75 viktprocent. Vilket då enligt uppgifterna i tabellen ovan skulle upfyllas i Sverige. För t.ex. telefoner, datorer och tv-apparater gäller återvinningskvot på 75 viktprocent och återanvändning på 65 viktprocent, för små hushållsapparater (t.ex. dammsugare och brödrost) anges 70 viktprocent respektive 50 viktprocent 4. PRODUKTER OCH KOMPONENTER I WEEE-DIREKTIVET I Sverige ska el-avfall hanteras enligt WEEE-direktivet, EU-direktiv om el-avfall, omfattar följande kategorier av elektriska och elektroniska produkter 4 : 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT- och telekommunikationsutrustning

17 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 17 (76) 4. Hemutrustning 5. Belysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg) 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 8. Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade produkter) 9. Övervaknings- och kontrollinstrument 10. Varuautomater Enligt WEEE-direktivet, bilaga II, ska följande komponenter/delar separeras från elskrot 4 : Kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB). Komponenter som innehåller kvicksilver, t.ex. strömbrytare och bakgrundsbelysning. Batterier. Kretskort, allmänt i mobiltelefoner samt i andra apparater om kretskortets yta är större än 10 cm 2. Bläckpatroner, flytande och i krämform samt färgbläck. Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel. Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest. Katodstrålningsrör. Freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC). Gasurladdningslampor. Bildskärmar med flytande kristaller (eventuellt tillsammans med höljet) som är större än 100 cm 2 och alla sådana som belyses bakifrån med gasurladdningslampor. Utvändiga elektriska kablar. Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer. Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen. Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen (höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

18 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 18 (76) ENSKILDA KOMPONENTER Kretskort Vid förbehandling av el-produkter demonteras farliga beståndsdelar/komponenter bort. Utsorterade kretskort går till avlödningsstation för att löda bort miljöfarliga komponenter. Kretskort finfördelas till små partiklar, sorteras magnetiskt som fattig och rik (rik på t.ex. järnoxid) och skickas vidare för metallutvinning vilket i Sverige sker på Rönnskärsverken, se nedan. Skärmar Enligt tabell 1 ovan består 1 ton elektronskrot (diverse elektronik) av 271 kg bildskärmsglas. Bildskärmsglass från TV-apparater med katodstrålningsrör (CTR) kan bli blästringsglas och röntgenglas (http://www.stenametall.com/swedish/ ). En LCDdisplay består som nämnts ovan av bland annat polariserande film, glassubstrat, färgfilter, transparenta elektrodskikt och flytande kristall. En återvinningsprocess för återvinning av LCD-skärmarnas displayer har utvecklats av ett företag i Sverige i vilken displayen delas upp i komponenter som kan användas i tillverkningen av solglasögon, nya displayer i telefoner, miniräknare och termometrar (www.lcdcenter.se). Kablar Kablar separeras för sig och på Rönnskärsverken har en process utvecklats för återvinning av bly och koppar ur kabelskrot, se mer info nedan. Plastkåpor Vissa plaster kan materialåtervinnas och övriga plaster återvinns genom energiåtervinning på fjärrvärmeanläggningar där värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av el. Utförligare beskrivning av olika plastmaterial kommer att göras i en kommande rapport från Miljöstyrningsrådet om kemikalier i plaster. Återvinning av metaller Återvinning av metaller i elektronikskrot sker i Sverige på Rönnskärsverken i Skelleftehamn. El-skrotet som hamnar där är förbehandlat för att minska innehållet av de för Boliden ointressanta ämnena som järn, aluminium och plast (Personlig kommunikation, Michael Borell, Boliden). Ca ton el-skrot återvinns varje år på Rönnskärsverken som bl.a. ger 6 ton guld (Au) och 130 ton silver (Ag). Övriga metaller som fås är koppar (Cu), nickel (Ni), selen (Se), tellur (Te), antimon (Sb), platina (Pt), palladium (Pd), och zink (Zn). Återvinningen av koppar och ädelmetaller ur el-skrot börjar i Kaldougnen där fragmenterat el-skrot smälts till s.k. svartkoppar. Denna smälta går sedan vidare till kopparprocessen för utvinning av ren koppar i ett elektrolysverk. Kvarvarande slam innehållande ädelmetaller förs vidare till ett ädelmetallverk där guld, silver, selen, platina och palladium utvinns (www.boliden.se). Rönnskärsverken har för avsikt att uppföra en ny smältenhet för återvinning av metaller ur elektronikskrot. Den nya smältenheten kommer att kunna processa ton elektronikskrot per år

19 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 19 (76) (Miljörapport 2008 Rönnskärsverken och Rönnskärs hamn). Bly som kommer med elektroniken avskiljs i reningsanläggningar för att slutligt deponeras/slutförvaras. För bly och koppar i kabelskrot har en process utvecklats för återvinning av metallerna. Processen baserar sig på att bly och koppar har olika smältpunkter. Skrotet placeras i en stor "tesil" där först blyet smälts vid lägre temperatur ( grader). När blyet runnit bort lyfts återstoden (kopparn) upp och sänds till kopparverket. Bromerade flamskyddsmedel i plaster från el-skrotet destrueras till 99,99% i Rönnskärs förbrännings/smältningsanläggningar. Plastinnehållet i elektronik fungerar till viss del som bränsle i smältningsanläggningen men det får inte bli för mycket för då blir temperaturen för hög och det blir svårt att kyla processgasen. Det har varit en trend mot ökat plastinnehåll i el-skrot. Rönnskärsverkets största problem med BFR är vid hantering av skrotet före smältning då krossad/mald el-skrot delvis förvaras ute varvid dammspridningsproblem kan uppstå och föroreningar kan spridas till omgivningen. Ett investeringsprogram är påbörjat i syfte att eliminera öppen lagring av elektronikskrot. BFR har påvisats i sediment runt Rönnskärsverken. (Personlig kommunikation, Michael Borell, Boliden). KYL OCH FRYSAR Enligt tabell 1 ovan så kan 99 viktprocent av kyl och frysskåp material- eller energiåtervinnas. Äldre kyl och frysar innehållandes freoner i isolering och köldmedium skrotas i två steg. Först sugs köldmediumet ut och sen sönderdelas kylmöbeln i en sluten process för att kunna tillvarata freonet i isoleringen. Slutligen separeras metaller och plaster för att återvinnas som råvara i nya produkter. Freonerna skickas sedan till SAKAB för förbränning tillsammans med annat farligt avfall i temperaturer på minst 1200 C 25. MOBILTELEFONER Enligt en undersökning gjord av Telia refererad i en rapport från SwedWatch har Svenskar i genomsnitt två mobiltelefoner var som de inte använder % av de tillfrågade hävdade att de har fem eller flera mobiltelefoner som de inte använder. Ca 3 miljoner mobiltelefoner säljs årligen i Sverige och färre än en miljon mobiltelefoner lämnas till återvinning 21. Dock arbetar mobiltelefontillverkare aktivt med att öka andelen mobiltelefoner som lämnas in för återvinning. Ca % av mobiltelefonen är återvinningsbar (www.nokia.se). 4.3 SLUTSATS Det el-avfall som samlas in för återvinning i Sverige genom El-kretsen ska hanteras enligt WEEE-direktivet och väl fungerade teknik för återvinning av ingående material finns. Problemet med el-avfall gäller de avfall som går till deponier och till primitiva behandlingsanläggningar i eller utanför övriga EU.

20 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 20 (76) 5 EXEMPEL PÅ SUBSTITUT Det var som väntat betydligt lättare att finna information över reglerade och utfasade ämnen från elektronikföretagen än att få information om substitut och ämnen som faktiskt används. Dock ska nämnas att i studien från ÖKO-inst i Tyskland var omfattande och ett flertal företag och branschorganisationer svarade där på frågor om kemikalieanvändningen och möjliga substitut 2. Nedan redovisas viss information om substitut där ämnen nämnda i kapitel 7 är markerade med understrykning. I en nyligen publicerad skrift av Internationella kemikaliesekretariatet (Greening Consumer Electronics-moving away from bromine and chlorine) visas hur företag i elektronikbranschen har utvecklat helt halogenfria produkter 26, vilket visar på att alternativ finns till såväl PVC-plast som bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Exempel på polymerblandningar som har inneboende flamskydd är polyfenylenoxid PPO och polykarbonat PC 22. Ftalater är främst förknippade med PVC-plast. Det finns alternativ till mjukgörare i PVCplast, t.ex. adipatestrar (dietylhexyladipat) och di(2-etylhexyl)fosfat 2, se tabell 2 nedan. Alternativ till PVC-plast vilka inte kräver mjukgörare kan vara t.ex. polyetylen (PE), polypropylen (PP) och etylvinylacetat (EVA) 2. I tabell 2 nedan visas en sammanställning på alternativ till ftalater och bromerade flamskyddsmedel vilka är nämnda i studien från ÖKO-inst i Tyskland 2. Utförligare beskrivning om dessa alternativ kommer i en kommande rapport från MSR om kemikalier i plaster. Tabell 2 Sammanställning på alternativ till ftalter och BFR. Alternativ till mjukgörare (plasticizer) i PVC istället för ftalater och även för klorerade paraffiner 2 Dietylhexyadipat (DEHA) Kommentar Registrerad som högvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym på minst 1000 ton/år till EU) i ESIS (European Chemical Substance Information System) där även mer information om ämnen finns 30. Nämnd som alternativ till DEHP av ECHA Diisononyladipat (DINA) o-acetyltributylcitrat (ATBC) Lågvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym mellan ton/år till EU) 30. Epoxiderad sojabönsolja Di(2-eylhexyl)fosfat lågvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym mellan ton/år till EU) 30. Tris(2-etylhexyl)fosfat Högvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym på minst 1000 ton/år till EU) 30.

21 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 21 (76) Tris-2-etylhexyltrimellitat (TOTM) Nämnd som alternativ till DEHP av ECHA. Alternativ till additativa bromerade flamskyddsmedel 2 Metallfosfinater Melaminpolyfosfater Metallhydroxider som aluminiumhydroxid (Al(OH)3), aluminiummonohydrat (ALOOH), magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) Trifenylfosfat Resorcinol bis(difenylfosfat) Bisfenol A bis(difenylfosfat) Bisfenol A (difosfat) Substitut för additativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast Registrerad som högvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym på minst 1000 ton/år till EU) i ESIS (European Chemical Substance Information System) där även mer information om ämnen finns 30. Substitut för addidativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast lågvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym mellan ton/år till EU) 30. Substitut för additativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast Substitut för additativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast Alternativ till reaktiva bromerade flamskyddsmedel 2 Dihydroxyoxafosfafenantren (DOPO) och dess derivat, cykliska vätefosfinater. Poly(1,3-fenylmetylfosfonat) Substitut för nonylfenoler/nonylfenoletoxylater vilka används i relativt få applikationer inom elektronik antas finna enligt rapporten från ÖKO-institut då dessa redan har substituerats i andra applikationer 2. Blyersättare kan vara en blandning av tenn (Sn), silver (Ag) och koppar (Cu) som lödmetall (lod). Dock kräver tillverkning utan bly i lödningen högre temperatur för att smälta lödningen och då kretskortstillverkningen sker i Kina där stor mängd av energin kommer från kolkraftverk. Alternativ för berylliumkopparlegeringar är titankoppar (personlig kommunikation. Daniel Paska, Sony Ericsson), stål och fosforkoppar 2. Berylliumkopparlegering nämns av intressenter (stakeholder comments)i rapporten från ÖKO-institut som dyrare men mer hållbar än dess alternativ stål och fosforkoppar 2. Alternativ för berylliumoxid är

22 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 22 (76) aluminiumnitrid som dock endast har hälften av berylliumoxids värmeledningsförmåga, termiska konduktivitet 2. Galliumarsenid nämns i rapporten från ÖKO-institut där intressenter (stakeholder comments) nämner kisel som alternativ. Kisel är dock tekniskt sett inte lika bra som galliumarsenid men är billigare att framställa än galliumarsenid 2. Ersättare för antimontrioxid som synergist med bromerade flamskyddsmedel i polymerer som etylvinylacetat kan vara zinkborat EXEMPEL PÅ MARKNADENS UTFASNINGSARBETE Många företag lägger ut information offentligt om deras kemikaliearbete på respektive företags hemsidor. Tabell 3 nedan visar en sammanställning av hur några elektronikföretag arbetar kring exempelvis halogenerade ämnen, PVC och ftalater. De halogenerade ämnen som avses här är ämnen utöver de som regleras i RoHS (PBB och PBDE). Ftalataterna DEHP, BBP och DBP är föreslagna till REACH bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd 10. För mer information har Greenpeace även en rapport som uppdateras med jämna mellanrum där företag rankas med avseende på kemikaliearbete (Greenpeace Guide to greener electronics) 28. Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, har nyligen gjort en marknadsöverblick över produkter helt fria eller nästan helt fria från bromerade flamskyddsmedel och PVC. Översikten listar mer än 500 befintliga artiklar på marknaden som t.ex. mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner, kaffebryggare och TV-apparater (www.chemsec.org/rohs/market-overview). Tabell 3 Exempel på information från elektronikföretag om deras arbete angående halogenerade ämnen, PVC och ftalater. Företag Ex. på produkter Halogenerade ämnen PVC Ftalater A Mobiltelefoner, kameror, videokameror, fotoramar, TV, DVD, Blue-ray, stereo, datorer, skrivare, kyl/frys, ugn, mikrovågsugn, spishällar, dammsugare, tvättmaskiner A har fasat ut BFR i "printing wire boards" i mobiler from TBBPA fasas ut i alla modeller from BFR har fasats ut i alla mobilmodeller och MP3-spelare fr.o.m. januari Klorerade FR i alla produkter är "under consideration" utan slutdatum. A ska ha fasat ut A ska ha fasat ut ftalter PVC i mobiler, MP3- från användning i spelare och mobiler och MP3- digitalkameror spelare fr.o.m. 2011, i fr.o.m PVC i kablar/ledningar i kablar/ledningar TVapparater fr.o.m. apparater f.rom monitorer och TV och i Detaljerade lista finns: kablar/ledningar i Butylbenzylftalat monitorer fr.o.m. (BBP), Di( ethylhexyl)ftalat (DEHP), Dibutylftalat (DBP), Diethylftalat (DEP), Diisodecyl ftalat (DIDP), Diisononylftalat (DINP), Dimethyl ftalate (DMP),Ndioctylftalat (DNOP),

23 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 23 (76) B Telefoner, webbkameror, bildskärmar, TV, DVD, blue-ray, köksapparater, dammsugare B fasar ut BFR i alla konsumentprodukter tillverkade efter 31 dec SCCP reglerad från användning. Ingen information om MCCP. B fasar ut PVC i alla Alla ftalater ska vara konsumentprodukter utfasade i tillverkade efter 31 konsumentprodukter dec tillverkade efter 31 dec C Diskmaskiner, kyl / frys, mikrovågsugn, spis, ugn, spishällar, tvättmaskiner, torkstumlare, torkskåp, dammsugare, köksapparater C nämner halogerande organiska föreningar som "substances of concern" PVC i kablar och Förbjudna/reglerade packningar (gaskets) ftalater är BBP, DEHP, nämns som DBP plus ftalater "substances of klassade CMR t.ex. concern" Bis(2-metoxyftalat) (BMP), diisopentylftalat (DIDP), di-npentylftalat, dipentylftalat (DPP). Övriga ftalter är "substances of concern" D Mobiltelfoner och tillbehör Alla halogenerade FR är förbjudna liksom klorerade paraffiner. E Telecom Alla halogenerade FR inklusive klorerade paraffiner är ämnen under observation, d.v.s. utöver PBDE, PBB reglerade i RoHS. F Datorer, servrar, skrivare Halogenerade FR är förbjudna/reglerade i mekaniska plastdelar i produkter (mechanical plastic parts for products). Undantaget är kretskort, elektronikkomponenter, fläktar, kablar, "printer fuser assembly" och elektriska komponenter. Dock nämns HBCDD, TBBPA och MCPP som ämnen som ska deklareras/redovisas men som inte är förbjudna. PVC är förbjudet. Hittar ingen information, förutom att klorerade polymerer i kablar och mediumlånga klorparaffiner (MCCP) är under observation. Förbjudet/reglerat. Med undantag för användning i kablar, kopplingsdon (connectors), elektriska komponenter, magnetisk tejp och liknande ickemekaniska plastdelar. Alla ftalater är förbjudna. Alla ftalater är under observation. Alla ftalater ska deklareras/redovisas. DEHP, BBP, DBP ska ha fasats i alla produtker fr.o.m. juli Persondatorer ska vara fria från halogenerade FR i fr.o.m. slutet av Persondatorer ska vara PVC fr.o.m. slutet av G TV, datorer, kyl / frys, ugnar, tvättmaskin, torktumlare, mikrovågsugnar BFR i mobiler ska ha fasats ut fr.o.m. 2010, i TV-apparater, monitorer och persondatorer PVC ej i mobiler from 2010, i hushållsapparater Ftalater förbjudna i TV-apprater, persondatorer och

24 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 24 (76) fr.o.m Klorerade FR ska redovisas eller regleras. H Mobiltelefoner Alla BFR och klorerade ämnen utfasade from from PVC i TV och monitorer from PVC utfasat ur mobiler sedan Termoplast och duroplast istället. monitorer from Ftalater fasas ut i tvättmaskiner, kylskåp, mikrovågsugnar from Förbjudna i H:s produkter: Butylbensylftalat (BBP), di(2- etylhexyftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), dietylftalat (DEP), diisodecylftalat (DiDP), di-isononylftalat (DiNP), dimetylftalat (DMP), di-n-oktylftalat (DNOP) I TV, DVD, Blue Ray, projektorer, telefoner, konferenstelefoner, datorer, kyl / frys, tvättmaskiner, mikrovågsugnar Information ej tillgänglig. Håller på att fasa ut Information ej PVC. Ska vara tillgänglig. utfasat från inre ledningar (internal wiring) i elektriska och elektroniska produkter from J Datorer, servrar Har fasat ut BFR förutom reaktivt TBBPA i kretskort. Klorerade FR ska rapporteras. BFR ska vara helt utfasat efter Yttre höljen för J:s produkter får inte innehålla PVC. Höljen för ledningar och kablar, kopplingsdon (connectors), och elektroniska komponenter är undantagna från detta krav. PVC ska vara helt utfasat efter Ftalaterana DEHP, dibutylftalat (DBP) och bis (2- metoxyetyl)ftalater är nämnda som rapporterbara ämnen. K Datorer, mobiltelefoner BFR ska vara utfasade. PVC ska vara utfasat. Ftalter inklsusive DEHP,DBP,BBP,DiNP håller på att fasas ut. L Tvättmaskiner, torktummlare, kyl / frys, spisar, ugnar, mikrovågsugnar, dammsugare BFR och klorerade paraffiner bör inte förekomma i produkterna. PVC bör inte användas i produkterna. Ftalater bör inte förekomma i produkterna. M Datorer, projektorer BFR ska inte förekomma i produkterna. PVC ska vara utfasat DEHP, from 2009 DBP,BBP,DiNP, DiDP, DNOP from Övriga ftalater fr.o.m

25 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 25 (76) 7 SAMMANFATTNING Syftet med denna rapport är som nämnts att ge underlag för Miljöstyrningsrådets interna arbete med kriterieutveckling vilket sker i expertgrupper. Inför revideringen av pågående revidering av RoHS nämndes fjorton prioriterade ämnen i studien av ÖKO-inst i Tyskland 2 : TBBPA, HBCDD, MCCP, SCCP, DEHP, BBP, DBP, nonylfenoler/nonylfenoletoxylater, beryllium och berylliumoxid, antimontrioxid, bisfenol A, diarseniktrioxid och dinickeltrioxid. Alla dessa ämnen finns beskrivna i kapitel 7. Av dessa fjorton ämnen har alla utom nonylfenol/nonylfenoletoxylater föreslagits i pågående omarbetning av RoHS av rapportören i EU-parlamentets miljöutskott (Committe on the Environment, Public Health and Food Safety) att införlivas i RoHS ANGELÄGNA ÄMNEN VID MSR:S KRITERIEARBETE Angelägna ämnen att tänka på vid kriterieutveckling, i vilka produkter inom elektronik de återfinns samt motivation för val av dessa är som följer nedan. Även om användningsområde har angetts för varje ämne har det generellt sett med tillgänglig information varit svårt att knyta ett ämne till en viss produktgrupp utan mer till elektronik generellt. Dock kan nämnas att silver i antibakteriellt syfte endast används i kyl/frysskåp och tvättmaskiner. Galliumarsenid används i LED vilka förekommer både i kretskort för elektronik generellt och med belysningsfunktion i skärmar. För utförligare information om respektive ämne och specifika användningsområden, se kapitel FÖRSLAG ATT DISKUTERA SOM BASKRAV HBCDD Elektronik generellt MSR kemikaliestrategi nivå 2 Högvolymproduktionskemikalie inom EU 30. REACH kanditdatlistan över SVHC 11, med avseende på dess PBT-egenskaper, även föreslagen till REACH bilaga XIV 10. Hela gruppen av bromerade flamskyddsmedel föreslogs införlivas i RoHS 7 med avseende på PBT-egenskaper och att miljö-/hälsorisker föreligger vid primitiv hantering av elektronikskrot 2. Ftalaterna DEHP, BBP, DBP Kablar och elektronik generellt. Klassade som förmodade humanreproduktionstoxiska 31. MSR kemikaliestrategi nivå 1

26 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 26 (76) REACH kanditdatlistan över SVHC 11 med avseende på dess reproduktionstoxiska egenskaper, och även föreslagna till REACH bilaga XIV 10. Var föreslagna att införlivas i RoHS 7. Ftalaten DIBP Elektronik generellt Klassificerad som förmodad humanreproduktionstoxisk 11. MSR kemikaliestrategi nivå 1 Högvolymproduktionskemikalie inom EU 30. REACH kandidatlistan över SVHC 11, med avseende på dess reproduktionstoxiska egenskaper. Kortkedjiga klorerade paraffiner SCCP Elektronik generellt Klassade som misstänkt carcinogena 31. MSR kemikaliestrategi nivå 2 REACH kanditdatlistan över SVHC 11 med avseende på dess PBT-egenskaper, även föreslagna till REACH bilaga XIV 10. Klorerade mjukgörare var föreslagna att införlivas i RoHS 7 med avseende på PBTegenskaper och att miljö-/hälsorisker föreligger vid primitiv hantering av elektronikskrot FÖRSLAG ATT DISKUTERA SOM AVANCERADE KRAV ELLER SPJUTSPETSKRAV Antimontrioxid Kablar, tv-apparater, datorer och elektronik generellt. Klassad som misstänkt carcinogen 31. MSR kemikaliestrategi nivå 2 Högvolymproduktionskemikalie inom EU 30. Var föreslagen att införlivas i RoHS 7. Finns med på 10 av 13 undersökta företags kemikalielistor över reglerade / utfasade ämnen. Kan innebära hälso-/miljöfara vid primitiva återvinningsmetoder av elektronik då hög förbränningstemperatur gynnar mindre toxiskt femvärt antimon jämfört med trevärt antimon (antimontrioxid) 37. En in vitro-studier från 2009 på bakterier och däggdjursceller visade på att antimon var genotoxisk i båda testerna 40.

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEKs Affärsidé Att erbjuda tjänster som resulterar i kostnadsreduceringar för kunden som därmed kan stå bättre rustad att möta

Läs mer

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2014 Retur och EOS Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2013 Retur och EOS Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2012 Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna erbjuder en

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Leksaksseminarium 3 december 2012 Christina Larsson Kemikalieinspektionen - vilka är vi? expertmyndighet under Miljödepartementet Arbetar i Sverige, i Norden inom EU och globalt

Läs mer

Under verksamhetsåret har Återvinningen certifierats och ingår nu i vårt miljöcertifikat.

Under verksamhetsåret har Återvinningen certifierats och ingår nu i vårt miljöcertifikat. Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2011 Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna erbjuder en

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Utbildning i leksakers säkerhet, 16 maj 2013 Anna Nylander och Karin Alkell Innehåll Inledning Nya kemikaliekrav i leksaksdirektivet Närliggande regelverk som rör leksaker Reach,

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Lek- och babybranschen 21 maj, 2015 Mariana Pilenvik och Anna Nylander Kemikalieinspektionen www.kemi.se Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Leksaker, inklusive de kemikalier som

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Retur har sedan 1995 förbehandlat 10 000 ton elektiska och elektroniska produkter.

Retur har sedan 1995 förbehandlat 10 000 ton elektiska och elektroniska produkter. Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2010 Retur är en kommunal verksamhet under socialtjänsten. Verksamheten erbjuder arbetsinriktad rehabilitering

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Resurseffektiva produkter Liten ordlista plaster Navigera rätt med den nya miljömärkningen när du beställer varor från MediCarrier Under hösten

Läs mer

MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING AV DIALYSUTRUSTNING SAMT FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL SÅDAN VATTENRENINGSANLÄGGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING AV DIALYSUTRUSTNING SAMT FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL SÅDAN VATTENRENINGSANLÄGGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2007-11-16 SIDOR 1 (9) MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING AV DIALYSUTRUSTNING SAMT FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH VATTENRENINGSANLÄGGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Elektronikbyggsätt och Tillförlitlighet Dag Andersson Gruppledare

Elektronikbyggsätt och Tillförlitlighet Dag Andersson Gruppledare Elektronikbyggsätt och Tillförlitlighet Dag Andersson Gruppledare Tillverkningsteknik Mikro-nano-teknik EU-direktiv Maskinstyrsystem Riskanalyser Byggsätt 3D-MID Solceller EMC Provning Stresstest Livstidstest

Läs mer

Produktion Användning Avfallsled. Avfallsled. Produktion. Användning

Produktion Användning Avfallsled. Avfallsled. Produktion. Användning Produktion Användning Avfallsled Produktion Användning Avfallsled Avfallsled Produktion Användning SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN, AVFALL OCH MATERIAL- ÅTERVINNING En översiktlig kartläggning av nuläget i Sverige

Läs mer

2015-12-14 Ärendenr: NV-07152-14 1(18) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

2015-12-14 Ärendenr: NV-07152-14 1(18) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1(18) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 2015-12-14 Ärendenr: NV-07152-14 Förslag, inklusive konsekvensutredning, till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10)

Läs mer

Aktuellt om Reach. Branschkansliets Direktivsdag 2012-05-31 Inger Cederberg. www.kemi.se

Aktuellt om Reach. Branschkansliets Direktivsdag 2012-05-31 Inger Cederberg. www.kemi.se Aktuellt om Reach Branschkansliets Direktivsdag 2012-05-31 Inger Cederberg Aktuellt om Reach Innehåll Nya begränsningar till bilaga XVII Nya ämnen till bilaga XIV (Tillstånd) Nyheter på Echas webbplats

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Elektronikavfall http://www.umu.se/lokal/verksamhet/el-avfall.html Hemsidan http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/hms2index.html Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Läs mer

Environmental Protection Agency Updated

Environmental Protection Agency Updated Statistics from the Swedish EE & battery register WEEE Compiled by Lars Eklund lars.eklund@naturvardsverket.se +46 10 69 81 224 Environmental Protection Agency Updated 2014-09-03 Sammanfattning 2013 Insamlingsmål

Läs mer

26.1.2011 A7-0229/89. Motivering

26.1.2011 A7-0229/89. Motivering 26.1.2011 A7-0229/89 89 Artikel 3 led b b) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE): elektriska eller elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel

Läs mer

Miljöfakta. 1. Plastdetaljer i produkt. 2. Elektronik och lödningar

Miljöfakta. 1. Plastdetaljer i produkt. 2. Elektronik och lödningar Miljöfakta ABB Automation Technology Products AB, Cewe, Bo 1005, 611 29 Nyköping Sign: Tel. 0155-295000 Fa 0155-288110 Org.nr. 556004-3548 Produkt: Elektroniska elmätare typ Wh, Delta, DELTA+, Mini, ODIN

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (7) 20080408 Skanska i Sveriges kemikaliekrav Kemiska produkter och byggvaror skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier för

Läs mer

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Bilaga 1 RAPPORT Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2014-01-21 Rapportnr 1/2014 ISSN 1400-4690

Läs mer

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Miljösamverkan Skåne 2012-2013 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Checklista Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Ta med kandidatförteckningen vid tillsynsbesöket! Syftet

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:4 Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete The Capital of Scandinavia Innehåll Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete Barnperspektiv Vi är känsligare Vi är mer utsatta Vi är en viktig målgrupp för stadens verksamheter 2016-10-26

Läs mer

Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län!

Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län! Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län! Vinna eller försvinna 11 dec 2013 - farliga ämnen i vår vardag Lena Stigh lena.stigh@jegrelius.se www.jegrelius.se 070-699 27 30 Institutet för tillämpad Grön kemi

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Är varan förändrad? Ändringen avser Produkt tillsatt Nej Ja Ändrad vara identifieras genom 402EL. Produktnr. E-nr.

BYGGVARUDEKLARATION. Är varan förändrad? Ändringen avser Produkt tillsatt Nej Ja Ändrad vara identifieras genom 402EL. Produktnr. E-nr. BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD ID 82910 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Vägguttag, Hörnbox Se nedan Se nedan Ny deklaration Vid ändrad deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn DETECT Occupancy Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 20150505-2 Varunamn Gustavsberg Nordic³ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

ÅTERVINNING AV ELEKTRONIKSKROT FORTSÄTTER ATT ENGAGERA

ÅTERVINNING AV ELEKTRONIKSKROT FORTSÄTTER ATT ENGAGERA VERKSAMHETEN 2014 ÅTERVINNING AV ELEKTRONIKSKROT FORTSÄTTER ATT ENGAGERA Återvinning av elektronikskrot fortsätter att engagera och ligger högt på dagordningen, inte bara hos oss på El-Kretsen. Konsumtionsmönster,

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater

PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater 6.3.2008 1 Producentansvar Kräver att producenter av elektriska och elektroniska produkter ansvarar för återanvändning och avfallshantering av det

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 12.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 151/9 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 493/2012 av den 11 juni 2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0065 SV 24.06.2015 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Brytare Vid ändrad deklaration

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Sida 1 av 5 Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Anbudsgivarens namn: Dustin Sverige AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Camilla Svensson, 08-553 44 103, camilla.svensson@dustin.se Specifikationen

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Miljöutmaning 2016. Uppdatering av Stockholms läns landstings utfasningslista för miljöoch hälsofarliga kemikalier 2012-08-29

Miljöutmaning 2016. Uppdatering av Stockholms läns landstings utfasningslista för miljöoch hälsofarliga kemikalier 2012-08-29 Miljöutmaning 2016 Uppdatering av Stockholms läns landstings utfasningslista för miljöoch hälsofarliga kemikalier 2012-08-29 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 GENOMFÖRANDE... 3 Hur har kriterierna arbetats

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Brytare Vid ändrad deklaration

Läs mer

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver Bilaga 3 Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver Namn på tonerpulvret: Färg och typ av tonerpulver: Färg Svart Cyan Magenta Yellow Annan kulör Typ: Mekaniskt framställd

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 20141222-1 Varunamn Gustavsberg Artikel-nr/ID-begrepp GB41203056 Varugrupp 20107 Nordic³

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000..

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

PVC-produkter Tillsyn över detaljhandeln

PVC-produkter Tillsyn över detaljhandeln RAPPORT PVC-produkter Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2014-02-26 Rapportnr 2/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690)

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2 Varunamn PA3510E08/3515E12/ 3520E16/3525E20 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91 Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGSANALYS MEDICINTEKNISKA FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGSANALYS MEDICINTEKNISKA FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Miljöstyrningsrådet Rapport 204:4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGSANALYS MEDICINTEKNISKA FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Malin Hoflin, Anna Lipkin, Maria Azzopardi MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 204-06-27 SIDOR 2 (43) INLEDNING

Läs mer

Svensk sammanfattning av rapporten

Svensk sammanfattning av rapporten Svensk sammanfattning av rapporten Out of Control: E-waste trade flows from the EU to developing countries April 2009 Sammanfattning Den snabbt växande konsumtionen av elektronikprodukter har lett till

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall

Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall Anneli Julander, Fil Dr, IMM, KI Per Gustavsson, Professor, IMM, KI Kristina Jakobsson, Docent, AMM, LU Bakgrundsdata Globalt ca 50 miljoner

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn ADAPT Sd 160-M Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Sida 1 (8) ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Tabellen nedan anger exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4. Observera att detta inte är en uttömmande

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 5 Varunamn VM 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 120522 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer