Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER"

Transkript

1 Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

2 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 2 (76) INLEDNING Miljöstyrningsrådet låter, vid behov, utarbeta underlagsrapporter till stöd för arbetet med utveckling av förslag till upphandlingskriterier. Detta är en underlagsrapport. Det är författaren som själv ansvarar för innehåll och slutsatser i rapporten. Slutsatserna behöver inte nödvändigtvis återspegla Miljöstyrningsrådets uppfattning.

3 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 3 (76) FÖRKORTNINGAR BFR CMR CRT BBP DEHP DBP DEP DiBP DiDP DiNP DNOP ESIS ECHA LED HBCDD LCD NGO PBT PBB PBDE PBDD PBDF PCB REACH RoHS SCCP TBBPA WEEE Bromerade flamskyddsmedel (brominated flame retardant) Carcinogena Mutagena Reproduktionstoxiska Katodstrålningsrör (cathode ray tube) Butylbensylftalat Di(2-etylhexyl)ftalat Dibutylftalat Dietylftalat Di-isobutylftalat Di-isododecylftalat Di-isononylftalat Di-n-oktylftalat European Chemical Substance Information System Europeiska kemikaliemyndigheten Lysdiod (light emitting diode) Hexabromocyklododekan Flytande kristallskärm Non Govermental Organisation (icke statlig, ideel organisation) Persistent Bioackumulerande Toxisk Polybromerade bifenyler Polybromerade difenyletrar Polybromerade dibensoparadioxiner Polybromerade dibensofuraner Polyklorerade bifenyler Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Kortkedjiga klorerade paraffiner (short chain paraffines) Tetrabrombisfenol A Waste electric and electronic equipment

4 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 4 (76) INNEHÅLL Inledning... 2 Förkortningar Introduktion Avgränsning Urval av ämnen Ingående delar/komponenter där angelägna ämnen kan återfinnas Dator Mobiltelefon TV Vitvaror Återvinning Problem med återvinning Återvinning i Sverige Slutsats Exempel på substitut Exempel på marknadens utfasningsarbete Sammanfattning Angelägna ämnen vid MSR:s kriteriearbete Diskussion Prioriterade ämnen Arsenik (As) och dess föreningar Antimontrioxid (Sb 2 O 3 ) Bariumperoxid (BaO 2 )/Bariumkarbonat (BaCO 3 ) Beryllium (Be)/Berylliumoxid (BeO) Bisfenol A (4,4 -isopropylidendifenol) Bly Diarseniktrioxid Dimetylformamid Ftalater etylhexylakrylat Formaldehyd... 48

5 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 5 (76) 8.12 Flytande kristaller Galliumarsenid (GAs) Bromerade flamskyddsmedel Kadmium (Cd) Kobolt (Co)/Koboltoxid (CoO) Sexvärt krom (Cr VI ) (kromvitrioxid) Kvicksilver (Hg) ,4 -metylendi-o-toluidin Nanopartiklar Nickel/Dinickeltrioxid (Ni 2 O 2 ) Nonylfenoler/Nonylfenoletoxylater Kortkedjiga klorerade paraffiner, C10-C13 (SCCP) Mellankedjiga klorerade paraffiner, C14-17 (MCCP) Polyvinylklorid (PVC) Rosin Röd fosfor Selen (Se) Silver (Ag) Tallium (Tl) Vanadiumpentoxid Tennorganiska ämnen Referenser... 70

6 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 6 (76) 1 INTRODUKTION SYFTE Syftet med denna rapport är att ge underlag för det interna arbetet med kemikaliekriterier i Miljöstyrningsrådets (MSR) upphandlingskriterier för elektronik. Information om kemikalieinnehåll i elektronik har undersökts och där information fanns att tillgå har en beskrivning gjorts av respektive ämnes fara och risker under tillverknings-, användnings- och kvittblivningsfasen med hänseende på miljö- och hälsoegenskaper. 1.1 AVGRÄNSNING I denna rapport har avgränsing gjorts med avseende på elektronik nämnd i MSR kriterierna. Fler än nedan nämnda elektronikprodukter finns dock med bland MSRkriterierna, t.ex. belysning och medicinteknisk utrustning, men av tidsskäl har fokus gjorts på nedanstående områden. I RoHS 1 (Direktiv 2002/95/EC, Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) definieras elektriska och elektroniska produkter (EEE) enligt: Produkter som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, och som omfattas av någon av de kategorier som anges i bilaga I A till direktiv 2002/96/EG (WEEE) och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström. Följande kriterieområden där MSR har miljökrav och elektronik ingår har valts ut: TELEKOM Trådlöst lokalt nätverk: Antennsystem och tillbehör. Fast lokalt nätverk (LAN): UPS, telefonväxel, server för telefoni och ingående tillbehör för dem såsom fiber- och kopparkabelsystem (inom/mellan fastigheter), mediakonverterare, kablage, switchar, hubbar, routrar, modem, nätverkskort och rackskåp. Telefoniutrustning: trådlösa telefoner, konferenstelefoner, fasta telefoner, mobiltelefoner samt modem för mobilt bredband. Tillbehör: Batterier (kemikalier i batterier dock ej med i denna rapport), laddare, adapter och headset. IT-PRODUKTER Datorer och bildskärmar: Systemenhet, mobil/bärbar dator, server, bildskärm, tangentbord, mus, dockningsstation och extern nätadapter.

7 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 7 (76) Dokumenthanteringsprodukter: Skrivare, kopiator, multifunktionsprodukt, scanner, fax och tillbehör. AV-PRODUKTER Tv-apparater, video- och dvd-bandspelare, musikandläggningar, analog/digitalomvandlare och enkla digitalboxar. VITVAROR / STORKÖK Diskmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare, kylskåp, frysar, kombiskåp, spisar, ugnar, snabbnedkylningsskåp samt kokgrytor. 2 URVAL AV ÄMNEN KÄLLOR TILL INFORMATION Flertalet företag inom elektronikbranchen redovisar information om sitt kemikaliearbete på deras respektive hemsidor. En del företag redovisar listor över ämnen de reglerar för användning i produktionen och/eller i produkterna. Även redan utfasade ämnen och ämnen reglerade enligt lagstiftning ingår oftast i dessa kemikalielistor. Information om kemikalier i elektronik har erhållits från: En rapport från ÖKO-institut i Tysklans om farliga ämnen i elektronik till EUkommissionen inför pågående revidering av RoHS 2. Elektronikföretags kemikalistor över utfasade och framtida utfasningsämnen. En rapport till Naturvårdsverket om farliga ämnen i elektronikavfall 3. Rapporter från NGOs som Greenpeace och SwedWatch. Vetenskapliga publikationer. Kontakt med återvinningsföretag i Sverige. Kontakt med producerande företag inom elektronikbranchen. LAGSTIFTNING Flera ämnen som har använts och fortfarande används i elektriska och elektroniska produkter är reglerade enligt europeisk lagstiftning. Genom EU-direktiven RoHS Fel! Bokmärket är inte definierat. och WEEE 4 (Direktiv 2002/96/EC, Waste electrical and electronic equipment), regleras användandet av farliga ämnen i elektronik. Även genom EU:s gemensamma kemikalielagstiftining, REACH, regleras användandet av kemikalier i varor 5. Enligt RoHS är bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) förbjudna att användas i elektriska och elektroniska produkter inom EU from 1:a juli 2006 Fel! Bokmärket är inte definierat., undantag för

8 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 8 (76) användning finns dock, se information om respektive ämne i bilaga 1 där en sammanställning av ämnen i elektronik som kan vara problematiska ur hälso- och miljösynpunkt har gjorts. RoHS-direktivet omfattar för närvarande ett stort antal produkter som använder elektricitet, däribland små och stora hushållsapparater, datoroch telekomutrustning och konsumentvaror som radioapparater, TV-apparater, videokameror och ljudanläggningar. En revidering av RoHS pågår under 2009/2010 i vilken hexabromocyklododekan (HBCDD), Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), Butylbensylftalat (BBP) och Dibutylftalat (DBP) nämns som prioriterade ämnen 6. Inför revideringen av RoHS gjordes en studie av Öko-Institut i Tyskland med syfte att ta fram underlag för revideringen till kommissionen 2. Där listas 14 prioriterade ämnen varav Tetrabromobisfenol A (TBBPA), HBCDD; DEHP, BBP och DBP föreslogs som kandidater att införlivas i RoHS 2. I omarbetning av RoHS föreslog rapportören i EU-parlamentets miljöutskott (Committe on the Environment, Public Health and Food Safety) att bromerade och klorerade flamskyddsmedel, klorerade mjukgörare samt PVC ska förbjudas för användning i elektronik (RoHS bilaga IV, förbjudna ämnen) 7. Övriga bromerade och klorerade ämnen föreslogs hamna i lista över prioriterade ämnen i RoHS (RoHS bilaga III, prioriterade ämnen). I november 2010 röstade EU-parlamentet om ändring av RoHS. Förslaget som röstades igenom innebär att det inte kommer införlivas några nya ämnen på förbudslistan i RoHS, ej heller kommer det att bli någon prioriteringslista 8. Dock kommer en metod för indentifiering och införlivning av nya ämnen att inkluderas i RoHS. Detta inkluderar ämnen som kan ge farliga omvandlingsprodukter/nedbrytningsprodukter under förbränning vid otillräckliga temperaturer. EU-kommissionen ska använda den n y ametoden för HBCDD och tre ftalter (med hänvisning till utredning av ÖKO-Institut) under en treårsperiod efter att reviderade RoHS-direktivet har börjat gälla. Direktivet kommer även att utvidgas till att omfatta alla elektriska och elektroniska produkter, däribland medicinsk utrustning samt övervaknings- och kontrollinstrument 9. Inom REACH 5 finns en kandidatlista över ämnen till REACH bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd 10. Kandidatförteckningen 11 är en lista över kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö, så kallade SVHC-ämnen (substances of very high concern). Identifieringen av ämnen som tas upp på kandidatförteckningen är en kontinuerlig process. Det innebär att nya ämnen förs upp successivt. SVHC-ämnen inkluderar ämnen som är 11 : Carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), persistenta, bioackummulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackummulerande (PBT eller vpvb) enligt kriterierna i REACH 5 bilaga XIII och/eller identifierade på fall-till fall basis, utifrån vetenskapliga bevis, att sannolikt orsaka allvarliga effekter på människa eller miljö med likvärdiga farhågor ( of an equivalent level of concern ) som de ovan nämnda t.ex. hormonstörande.

9 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 9 (76) MSR KEMIKALIESTRATEGI I Miljöstyrningsrådets kemikaliestrategi ingår egenskaper på ämnen enligt SVHC-ämnen och även egenskaper som: ozonnedbrytande hög akut giftighet allergiframkallande hög kronisk giftighet Miljöstyrningsrådets kemikaliestrategi är indelad i Nivå 1-ämnen (Ämnen som inte ska, i största möjligaste mån, förekomma i varor) och Nivå 2-ämnen (Ämnen som ska begränsas i största möjliga mån i varor). För ämnen med på REACH kandidatlista (SVHC) gäller att företag inom EU som säljer varor där någon/några av dessa ämnen ingår i halter över 0,1 viktprocent är skyldiga att vid förfrågan från kunder redovisa detta innehåll och säkert användande av ämnen. Från 1 juni 2011 ska ett ämne anmälas till den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om ämnet finns upptaget på kandidatförteckningen och den sammanlagda mängden av ämnet i samtliga varor överstiger 1 ton per producent eller importör per år. Dessutom krävs att halten av ämnet i varan överstiger 0,1 viktprocent. Anmälan ska göras av den som tillverkar eller importerar varan. Dock finns två olika tolkningar av hur viktprocenten beräknas, baserat på hela varans vikt eller baserat på homogent material. Detta diskuteras vidare i en rapport från Nordiska ministerrådet 12 inför ECHA:s översyn av vägledning om ämnen i varor 13. Enligt nuvarande vägledning kan informationsplikten upphöra att gälla för en mindre vara då byggts in i en sammansatt vara. T.ex. för datorer som kan vara sammansatt av 100-tals olika komponenter där koncentrationen av SVHC-ligger under 0,1 % -gränsen baserat på hela datorns vikt samtidigt som ingående delar kan innehålla SVHC-ämnen över 0,1 viktprocent 12. Sveriges uppfattning (genom Kemikalieinspektionen) är att halten 0,1 procent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten av varje vara (till exempel del eller material) som ingår i en sammansatt vara och som i sig uppfyller definitionen av en vara. URVAL Urval av angelägna ämnen i elektriska och elektroniska produkter har gjorts utifrån MSR:s kemikaliestrategi med hjälp av information från rapporten från ÖKO-institut i Tyskland om farliga ämnen i elektronik 2, en rapport från Naturvårdsverket om farliga ämnen i el-skrot 3 och med hjälp av företags kemikalistor. De angelägna ämnen, redovisade i kapitel 7 och 8, är utvalda enligt följande kriterier: Både är nämnda i rapporten från ÖKO-institut i Tyskland om farliga ämnen i elektronik till EU-kommissionen inför pågående revidering av RoHS 2 och även funnits med på elektronikföretags listor över av företagen reglerade/utfasade kemikalier.

10 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 10 (76) Ämnen nämnda i rapporten från Öko-Institut 2 men ej funnits med på företagens kemikalielistor. Ämnen med i företagens kemikalielistor och även nämnda i en rapport till Naturvårdsverket över farliga ämnen i el-skrot 3. Ämnen som uppfyller egenskaperna för Nivå 1 eller Nivå 2 enligt MSR:s kemikaliestrategi. För nämnda ämnen i denna rapport har användningsområde och rådande europeisk klassificering där sådan har funnits angetts. Utifrån rådande europeisk klassificering, MSR:s kemikaliestrategi, information om hur stora volymer av respektive ämne som används, vad som är på gång inom europeisk lagstiftning, information från vetenskapliga artiklar och genom tillgänglig information om fara/risk vid produktion, användning och kvittblivning av respektive ämne har urval gjorts av angelägna ämnen att prioritera vid MSR:s kriteriearbetsutveckling, se kapitel 7. 3 INGÅENDE DELAR/KOMPONENTER DÄR ANGELÄGNA ÄMNEN KAN ÅTERFINNAS Nedan har gjorts en beskrivning över i vilka delar/komponenter och i vilka elektriska och elektroniska produkter ämnena nämnda i bilaga 1 kan återfinnas. Dessa ämnen markeras med understrykning i texten nedan. RoHS-direktivet gäller för produkter satta på marknaden efter 1 juli 2006 Fel! Bokmärket är inte definierat. men dock kan ämnena reglerade i RoHS ändå förekomma i elektriska och elektroniska produkter 14. Under hösten 2007 genomfördes ett Nordiskt samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar elektriska och elektroniska produkter som omfattas av RoHS-direktivet inspekterades. 208 EE-produkter analyserades och av dessa var det 12 procent som inte uppfyller kraven i RoHS-direktivet. För alla dessa produkter hade företagen dokumentation som visade att produkten var RoHS-kompatibel DATOR BESTÅNDSDELAR En dator består generellt av plast- eller metallhölje, inre plastdelar och metallinnehållande delar som kretskort och skärm. Katodstrålningstuber (Cathod Ray Tubes, CTR) var förr vanligt i skärmar men numera används mest plattskärmar som LCD (liquid crystal display) 15. INGÅENDE ÄMNEN Greenpeace analyserade olika delar av en bärbar dator inköpt i länder där ingen lagstiftning motsvarande RoHS fanns 16. Bly uppmättes i 4 av 10 lödtennprover i halter om viktprocent. 3 av dessa prover var från lödtenn använt i moderkort och den fjärde var från lödtenn för en komponent på kretskort. Övriga metaller reglerade i RoHS

11 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 11 (76) hittades inte. Kablar analyserades på ftalatinnehåll varav ett av proverna, en kabel mellan DC-transformator och datorn innehöll fem olika ftalater (DBP (dibutylftalat), DEHP (di(2-etylhexylftalat)), DiBP (di-isobutylftalat), DiNP (di-isononylftalat), DiDP (diisodecylftalat)) i en totalkoncentration på 18 viktprocent. Denna kabel var gjord av PVCplast till vilka oftast ftalater sätts som mjukgörare 16. Samma år (2006) som RoHSdirektivet införlivades i EU så gjorde Greenpeace en studie på 18 bärbara datorer inköpta både inom och utanför EU 17. Varken bly, kadmium, kvicksilver eller sexvärt krom påvisades i dessa datorer. Dock påvisades bromerade flamskyddsmedel, PVC och ftalater. Bromerade flamskyddsmedel återfanns i kretskort och moderkort, men även helt bromfria kretskort och moderkort fanns. TBBPA och PBDE identifierades i 4 av 15 prover (bandkabel, musmatta) men inte PBB och HBCDD. Halterna av PBDE (och även TBBPA) var låga och under gränsvärdet i RoHS på 0,1 viktprocent och kunde inte förklara det totala brominnehållet som var betydligt högre. Det var även troligt att proverna innehöll andra BFR som inte var extraherbara för analysen, som t.ex. bromerade epoxyoligomerer och bromerade styrenpolymerer. PVC fanns i 44 % av alla plasttäckta interna och externa kablar. Ftalater fanns i alla plasttäckta kablar med upp till 28 viktprocent, DiNP och DIDP som dominerande blandningar 17. KRETSKORT Kretskort (Printed circuit boards) är tillverkade av vävda glasfiber (woven glass fiber) härdat med en flamskyddad epoxyharts 3. Kretskorten är täckta av ett lager koppar (copper traces). Kretskort med dess komponenter (strömbrytare, resistorer, kapacitorer, lysdioder LED) består av ca 40 % metaller, ca 30 % plast och ca 30 % keramiker 18. Metallerna utgörs till största delen av koppar (Cu), bly (Pb), järn (Fe), aluminium (Al) och nickel (Ni) 19. Även tantal (Ta), gallium (Ga), zink (Zn) och ädelmetaller som silver (Ag), guld (Au), platina (Pt) och palladium (Pd) återfinns i kretskort 15. Kretskortskomponenterna är fastmonterade på korten och löds ihop med kopparkretsen med lödmetall som kan vara en blandning av bly och tenn, antimon eller en kopparberylliumlegering 3. Reläer och strömbrytare innehåller ofta kvicksilver och ibland även kadmium 3. Resistorer, kapacitorer och mikrochips oftast innehåller koppar och aluminium 3. Lysdioder (Light emitting diodes, LED) Lysdioder innehåller galliumarsenid 3. KATODSTRÅLNINGSRÖR (CATHODE RAY TUBE, CRT) Katodstrålningsrör var förr vanliga i tv och datormonitorer. De består av en glastratt innehållande blyoxid och framför tratten finns en glasskiva som innehåller bariumoxid. Glasskivan och glastratten är sammanlödda med lödtenn innehållande blyoxid. Katodstrålningsrör innehåller även fluorescensbeläggning som innehåller kadmiumsulfid och även yttrium och zinksulfider 15.

12 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 12 (76) FLYTANDE KRISTALLSKÄRMAR (LIQUID CRYSTAL DISPLAYS, LCD) LCD används i mobiltelefoner och plattskärmar till datorer. En LCD-display består bland annat av polariserande film, glassubstrat, färgfilter, transparenta elektrodskikt och flytande kristall (www.lcdcenter.se). I LCD används cold -katod fluorescentlampor för bakgrundsbelysning (backlighting) vilka innehåller blyoxid Fel! Bokmärket är inte definierat. och kan även innehålla kvicksilver 20. En skärm på en bärbar dator kan innehålla ca 0,5 g flytande kristaller 3. LCD-skärm kan även innehålla LED som belysningsfunktion. 3.2 MOBILTELEFON BESTÅNDSDELAR En mobiltelefon består i stort sett av plastytterhölje, plattskärmdisplay t.ex. LCD, kretskort och batterier 15. MATERIAL Se ingående ämnen/komponenter för kretskort (kap 3.1.1) och LCD (3.1.3) ovan. En mobiltelefon med LCD-skärm kan innehålla ca 0,5 mg flytande kristaller 3, mobiler med kamerablixtrar kan innehålla gallium 21 och en mobiltelefon kan innehålla ca 40 ppm (0,004 viktprocent) berylliumlegeringar i kretskorten 2. I övrigt kan en mobil ha följande materialfördelning enligt Nokia: Plast (termoplast och duroplast) 45% Metaller (koppar-, järn- och aluminiumlegeringar) 35% Glas och keramik 10% Batterielektroder 9% Ädelmetaller (guld, silver, palladium, platina) 0,11% Övrigt 0,9% 3.3 TV BESTÅNDSDELAR En tv består generellt av plast- eller metallhölje, inre plastdelar och metallinnehållande delar som kretskort och skärm. En tv kan vara antingen en LCD-tv, plasma-tv och LCD- LED-tv. Äldre tv-apparater har katodstrålningsrör (CTR) som bildrör. INGÅENDE ÄMNEN Se ingående ämnen/komponenter för kretskort (3.1.1), LCD (3.1.3) och katodstrålningsrör (3.1.2) ovan. LED innehåller, som nämnts ovan, galliumarsenid. Analys av polymerfördelning plasten i tv-apparater och monitorer har gjorts och visar vilka polymertyper som används mest 22 : Polyfenylenoxid PPO/polystyren PS 18% Akrylnitril-butadien-styren ABS med BFR 16%

13 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 13 (76) ABS utan BFR 16% High impact polystyren HIPS med BFR 9% HIPS utan BFR 20% ABS/polykarbonat PC 13% ABS/PVC 9% Utförligare diskussion om olika plastmaterial kommer i en kommande rapport från MSR om kemikalier i plaster. 3.4 VITVAROR TVÄTTMASKIN BESTÅNDSDELAR Dessa delar och komponenter kan i en tvättmaskin bestå av: Ytterhölje, front och överdel i galvaniserat plåt. Trummans svep och behållare i rostfritt stål. Tvättemedelsbehållare och tvättmedelsfack i polypropen. Valkar i polypropen och med bly i lödförbindelser. Ytbehandling med pulverlack. (www.cylinda.se) MATERIAL Ex på vad en tvättmaskin kan bestå av enligt materialdeklaration (Electrolux EPD, 2000) Materialinnehåll (viktprocent) Metaller: stål 43 %, koppar 1 %, aluminium 5 % Plaster 18 %, kalk (fyllmedel i plast) 6 % Glas 2 % Trä 3 % Betong (cementklump/motvikt) 2 % Järnoxid 17 % Elektroniska komponenter 1 % Övrigt 2 % 69 % av plåten på produktens ytterhölje är förlackerad plåt och 31 % är pulverlackad plåt. Pulverlacken innehåller inga tungmetaller. Tvättmaskiner kan dessutom avge silverjoner i tvättvattnet i antibakteriellt syfte KYL- OCH FRYSSKÅP MATERIAL Ex på vad kyl-och frysskåp kan bestå av enligt materialdeklaration (Electrolux EPD år 2000): Produktens vikt är 89 kg med följande materialuppdelning (viktprocent): Metaller: stål 60 %, koppar 2.8%, aluminium 1.9% Plaster: Isolering (polyuretan 10.5%)

14 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 14 (76) Övrig plast 16.1% Glas 5.8% Isolergas (cyklobutan) 0.4% Köldmedium (isobutan) 0.2% Elektroniska komponenter 0.6% Övrigt 1.7% 15 % av plåten på produktens dörrar och skåp är förlackerad plåt och 85 % är pulverlackad plåt. Metallerna är inte ytbehandlade med kadmium, krom eller nickel. Metallackerna och plasterna innehåller inga pigment eller tillsatser baserade på kadmium, krom, bly eller kvicksilver eller deras föreningar. Antibakteriell funktion i kylskåp med tunn silverfilm på insidan i form av zeolit med silverjoner. Totalt mängd silver under 1 gram för ett kylskåp. 4 ÅTERVINNING 4.1 PROBLEM MED ÅTERVINNING Globalt uppskattas mängden avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) till uppemot 50 miljoner ton årligen 21. Mängden avfall från elektriska och elektroniska produkter i EU uppskattas i en rapport från EU-kommissionen för närvarande till 8,3 9,1 miljoner ton per år, och kommer enligt nyligen gjorda uppskattningar att ha ökat till omkring 12,3 miljoner ton år Trots WEEE-direktivet behandlas endast enligt rapporten en tredjedel av det elektriska och elektroniska avfallet i EU på lämpligt sätt. Resterande två tredjedelar går till deponier och potentiellt till undermåliga behandlingsanläggningar i eller utanför EU. Den illegala handeln med elektriskt och elektroniskt avfall som säljs till länder utanför EU fortsätter att vara utbredd 23. Enligt en rapport från SwedWatch exporterades/såldes år 2007 ca 2000 ton mobiltelefoner och ca 1000 ton stationära datorer från Sverige. En viss del bestod enligt SwedWatch säkerligen av redan uttjänt elektronik om man tittade på prisuppgifter, t.ex. 8 ton stationera datorer som såldes år 2007 till Etiopien för 267 kr styck och även 11 ton bärbara datorer som såldes 2007 till Ghana för 86 kr styck 21. Återvinning av elektronik under primitiva förhållanden kan ske på ett flertal sätt : Öppen eldning av kretskort och kablar för att bränna bort plasten och återvinna metallerna. Eldning av kretskort för att separera komponenterna (som antingen återanvänds eller mals ner för metallåtervinning) eller för att återvinna lödtenn. Metallseparation från finfördelade kretskort genom vibration. Finfördelning och smältning av plastmaterial. Eldning av kablar för kopparåtervinning. Upphettning och syraurlakning (acid leaching) av kretskort.

15 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 15 (76) Guldåtervinning från kretskort med cyanidsalter eller salpetersyra och kvicksilver amalgam. Manuell demontering av katodrörtuber och öppen eldning av plaster. Arbetarna exponeras via luften för metalldamm, bly, kadmium, beryllium, kvicksilver, PBDE, och dioxiner (PBDD/PBDF) men även långväga transport av dessa föroreningar sker. Läckage från askan (bottom ashes), inofficiella soptippar och toxiska vätskor från syra och cyanid urlakningsaktiviteter (leaching activities) har identifierats som andra viktiga källor för kontaminering av miljön och ökad risk för humanexponering genom påverkan på jord, grödor, dricksvatten, boskap, fisk och skaldjur ÅTERVINNING I SVERIGE ELEKTRONIKINSAMLING El-kretsen (www.elkretsen.se) är en branschorganisation för elektronikinsamling och ansvarar för samordning av insamling av elektronik i Sverige. Enligt El-kretsens verksamhetsberättelse för 2008 insamlades i Sverige år 2008 följande 25 : Stora vitvaror (exklusive kyl och frys) Övriga hushållsapparater IT, kontorsutrustning, telekom TV, video, audio Kameror, klockor, leksaker Ljuskällor, armaturer Kyl och frys Övrigt ton ton ton ton 612 ton 6255 ton ton 2994 ton Totalt ton El-produkterna transporteras till återvinningsanläggningar där elektroniken sorteras och demonteras. I första hand sker, om så är möjligt, produktåterbruk. Vid demonteringen av elektroniken sker identifiering och hantering av återvinningsbara/återbrukbara delar då komponentåtervinning har näst högsta prioritet efter produktåterbruk. Därefter prioriteras materialåtervinning och sista hand väljs deponering.

16 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 16 (76) MATERIALFÖRDELNING I tabell 1 nedan illustreras exempel från El-kretsen på innehåll i insamlat skrot. T.ex. innehåller 1 ton insamlade vitvaror 5 kg nickel 25. Tabell 1 i kg/insamlat ton skrot Stora vitvaror (exklusive kyl och frys) Diverse elektronik Kylskåp och frysar Järn 750 kg/ton Bildskärmsglas 271 kg/ton Järn 760 kg/ton Aluminium 50 kg/ton Plast 80 kg/ton Aluminium 20kg/ton Koppar 10 kg/ton Järn 291 kg/ton Koppar 20 kg/ton Nickel 5 kg/ton Aluminium 29 kg/ton Plast 90 kg/ton Energiåtervinning 50 kg/ton Koppar 30 kg/ton Freon 9 kg/ton Guld 0,0049 kg/ton Energiåtervinning 90 kg/ton Silver 0,058 kg/ton Palladium 0,0023 kg/ton Energiåtervinning 123 kg/ton Tot 865 kg Tot 823 kg Tot 989 kg Att totala mängderna i tabellen ligger under 1 ton beror enligt El-kretsen på att t.ex. tvättmaskiner innehåller en cementklump vilken hamnar på deponi. Deponi, främst baserad på keramik, mineralull, cement och olika typer av glas brukar dock ligga på under 2 % enligt information från återvinningsföretag (Sims Recycling Jesper Nyberg). Energiåtervinningen kommer från plast (t.ex. plast med bromerade flamskyddsmedel), papper och isolering. Enligt WEEE-direktivet ska återvinningskvoten för stora hushållsapparater (t.ex. kyl, frys, tvättmaskin) vara minst 80 viktprocent och återanvändning och materialåtervinning för komponenter, material och ämnen vara minst 75 viktprocent. Vilket då enligt uppgifterna i tabellen ovan skulle upfyllas i Sverige. För t.ex. telefoner, datorer och tv-apparater gäller återvinningskvot på 75 viktprocent och återanvändning på 65 viktprocent, för små hushållsapparater (t.ex. dammsugare och brödrost) anges 70 viktprocent respektive 50 viktprocent 4. PRODUKTER OCH KOMPONENTER I WEEE-DIREKTIVET I Sverige ska el-avfall hanteras enligt WEEE-direktivet, EU-direktiv om el-avfall, omfattar följande kategorier av elektriska och elektroniska produkter 4 : 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT- och telekommunikationsutrustning

17 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 17 (76) 4. Hemutrustning 5. Belysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg) 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 8. Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade produkter) 9. Övervaknings- och kontrollinstrument 10. Varuautomater Enligt WEEE-direktivet, bilaga II, ska följande komponenter/delar separeras från elskrot 4 : Kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB). Komponenter som innehåller kvicksilver, t.ex. strömbrytare och bakgrundsbelysning. Batterier. Kretskort, allmänt i mobiltelefoner samt i andra apparater om kretskortets yta är större än 10 cm 2. Bläckpatroner, flytande och i krämform samt färgbläck. Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel. Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest. Katodstrålningsrör. Freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC). Gasurladdningslampor. Bildskärmar med flytande kristaller (eventuellt tillsammans med höljet) som är större än 100 cm 2 och alla sådana som belyses bakifrån med gasurladdningslampor. Utvändiga elektriska kablar. Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer. Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen. Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen (höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

18 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 18 (76) ENSKILDA KOMPONENTER Kretskort Vid förbehandling av el-produkter demonteras farliga beståndsdelar/komponenter bort. Utsorterade kretskort går till avlödningsstation för att löda bort miljöfarliga komponenter. Kretskort finfördelas till små partiklar, sorteras magnetiskt som fattig och rik (rik på t.ex. järnoxid) och skickas vidare för metallutvinning vilket i Sverige sker på Rönnskärsverken, se nedan. Skärmar Enligt tabell 1 ovan består 1 ton elektronskrot (diverse elektronik) av 271 kg bildskärmsglas. Bildskärmsglass från TV-apparater med katodstrålningsrör (CTR) kan bli blästringsglas och röntgenglas (http://www.stenametall.com/swedish/ ). En LCDdisplay består som nämnts ovan av bland annat polariserande film, glassubstrat, färgfilter, transparenta elektrodskikt och flytande kristall. En återvinningsprocess för återvinning av LCD-skärmarnas displayer har utvecklats av ett företag i Sverige i vilken displayen delas upp i komponenter som kan användas i tillverkningen av solglasögon, nya displayer i telefoner, miniräknare och termometrar (www.lcdcenter.se). Kablar Kablar separeras för sig och på Rönnskärsverken har en process utvecklats för återvinning av bly och koppar ur kabelskrot, se mer info nedan. Plastkåpor Vissa plaster kan materialåtervinnas och övriga plaster återvinns genom energiåtervinning på fjärrvärmeanläggningar där värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av el. Utförligare beskrivning av olika plastmaterial kommer att göras i en kommande rapport från Miljöstyrningsrådet om kemikalier i plaster. Återvinning av metaller Återvinning av metaller i elektronikskrot sker i Sverige på Rönnskärsverken i Skelleftehamn. El-skrotet som hamnar där är förbehandlat för att minska innehållet av de för Boliden ointressanta ämnena som järn, aluminium och plast (Personlig kommunikation, Michael Borell, Boliden). Ca ton el-skrot återvinns varje år på Rönnskärsverken som bl.a. ger 6 ton guld (Au) och 130 ton silver (Ag). Övriga metaller som fås är koppar (Cu), nickel (Ni), selen (Se), tellur (Te), antimon (Sb), platina (Pt), palladium (Pd), och zink (Zn). Återvinningen av koppar och ädelmetaller ur el-skrot börjar i Kaldougnen där fragmenterat el-skrot smälts till s.k. svartkoppar. Denna smälta går sedan vidare till kopparprocessen för utvinning av ren koppar i ett elektrolysverk. Kvarvarande slam innehållande ädelmetaller förs vidare till ett ädelmetallverk där guld, silver, selen, platina och palladium utvinns (www.boliden.se). Rönnskärsverken har för avsikt att uppföra en ny smältenhet för återvinning av metaller ur elektronikskrot. Den nya smältenheten kommer att kunna processa ton elektronikskrot per år

19 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 19 (76) (Miljörapport 2008 Rönnskärsverken och Rönnskärs hamn). Bly som kommer med elektroniken avskiljs i reningsanläggningar för att slutligt deponeras/slutförvaras. För bly och koppar i kabelskrot har en process utvecklats för återvinning av metallerna. Processen baserar sig på att bly och koppar har olika smältpunkter. Skrotet placeras i en stor "tesil" där först blyet smälts vid lägre temperatur ( grader). När blyet runnit bort lyfts återstoden (kopparn) upp och sänds till kopparverket. Bromerade flamskyddsmedel i plaster från el-skrotet destrueras till 99,99% i Rönnskärs förbrännings/smältningsanläggningar. Plastinnehållet i elektronik fungerar till viss del som bränsle i smältningsanläggningen men det får inte bli för mycket för då blir temperaturen för hög och det blir svårt att kyla processgasen. Det har varit en trend mot ökat plastinnehåll i el-skrot. Rönnskärsverkets största problem med BFR är vid hantering av skrotet före smältning då krossad/mald el-skrot delvis förvaras ute varvid dammspridningsproblem kan uppstå och föroreningar kan spridas till omgivningen. Ett investeringsprogram är påbörjat i syfte att eliminera öppen lagring av elektronikskrot. BFR har påvisats i sediment runt Rönnskärsverken. (Personlig kommunikation, Michael Borell, Boliden). KYL OCH FRYSAR Enligt tabell 1 ovan så kan 99 viktprocent av kyl och frysskåp material- eller energiåtervinnas. Äldre kyl och frysar innehållandes freoner i isolering och köldmedium skrotas i två steg. Först sugs köldmediumet ut och sen sönderdelas kylmöbeln i en sluten process för att kunna tillvarata freonet i isoleringen. Slutligen separeras metaller och plaster för att återvinnas som råvara i nya produkter. Freonerna skickas sedan till SAKAB för förbränning tillsammans med annat farligt avfall i temperaturer på minst 1200 C 25. MOBILTELEFONER Enligt en undersökning gjord av Telia refererad i en rapport från SwedWatch har Svenskar i genomsnitt två mobiltelefoner var som de inte använder % av de tillfrågade hävdade att de har fem eller flera mobiltelefoner som de inte använder. Ca 3 miljoner mobiltelefoner säljs årligen i Sverige och färre än en miljon mobiltelefoner lämnas till återvinning 21. Dock arbetar mobiltelefontillverkare aktivt med att öka andelen mobiltelefoner som lämnas in för återvinning. Ca % av mobiltelefonen är återvinningsbar (www.nokia.se). 4.3 SLUTSATS Det el-avfall som samlas in för återvinning i Sverige genom El-kretsen ska hanteras enligt WEEE-direktivet och väl fungerade teknik för återvinning av ingående material finns. Problemet med el-avfall gäller de avfall som går till deponier och till primitiva behandlingsanläggningar i eller utanför övriga EU.

20 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 20 (76) 5 EXEMPEL PÅ SUBSTITUT Det var som väntat betydligt lättare att finna information över reglerade och utfasade ämnen från elektronikföretagen än att få information om substitut och ämnen som faktiskt används. Dock ska nämnas att i studien från ÖKO-inst i Tyskland var omfattande och ett flertal företag och branschorganisationer svarade där på frågor om kemikalieanvändningen och möjliga substitut 2. Nedan redovisas viss information om substitut där ämnen nämnda i kapitel 7 är markerade med understrykning. I en nyligen publicerad skrift av Internationella kemikaliesekretariatet (Greening Consumer Electronics-moving away from bromine and chlorine) visas hur företag i elektronikbranschen har utvecklat helt halogenfria produkter 26, vilket visar på att alternativ finns till såväl PVC-plast som bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Exempel på polymerblandningar som har inneboende flamskydd är polyfenylenoxid PPO och polykarbonat PC 22. Ftalater är främst förknippade med PVC-plast. Det finns alternativ till mjukgörare i PVCplast, t.ex. adipatestrar (dietylhexyladipat) och di(2-etylhexyl)fosfat 2, se tabell 2 nedan. Alternativ till PVC-plast vilka inte kräver mjukgörare kan vara t.ex. polyetylen (PE), polypropylen (PP) och etylvinylacetat (EVA) 2. I tabell 2 nedan visas en sammanställning på alternativ till ftalater och bromerade flamskyddsmedel vilka är nämnda i studien från ÖKO-inst i Tyskland 2. Utförligare beskrivning om dessa alternativ kommer i en kommande rapport från MSR om kemikalier i plaster. Tabell 2 Sammanställning på alternativ till ftalter och BFR. Alternativ till mjukgörare (plasticizer) i PVC istället för ftalater och även för klorerade paraffiner 2 Dietylhexyadipat (DEHA) Kommentar Registrerad som högvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym på minst 1000 ton/år till EU) i ESIS (European Chemical Substance Information System) där även mer information om ämnen finns 30. Nämnd som alternativ till DEHP av ECHA Diisononyladipat (DINA) o-acetyltributylcitrat (ATBC) Lågvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym mellan ton/år till EU) 30. Epoxiderad sojabönsolja Di(2-eylhexyl)fosfat lågvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym mellan ton/år till EU) 30. Tris(2-etylhexyl)fosfat Högvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym på minst 1000 ton/år till EU) 30.

21 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 21 (76) Tris-2-etylhexyltrimellitat (TOTM) Nämnd som alternativ till DEHP av ECHA. Alternativ till additativa bromerade flamskyddsmedel 2 Metallfosfinater Melaminpolyfosfater Metallhydroxider som aluminiumhydroxid (Al(OH)3), aluminiummonohydrat (ALOOH), magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) Trifenylfosfat Resorcinol bis(difenylfosfat) Bisfenol A bis(difenylfosfat) Bisfenol A (difosfat) Substitut för additativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast Registrerad som högvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym på minst 1000 ton/år till EU) i ESIS (European Chemical Substance Information System) där även mer information om ämnen finns 30. Substitut för addidativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast lågvolymproduktionskemikalie (tillverknings/importvolym mellan ton/år till EU) 30. Substitut för additativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast Substitut för additativt TBBPA och HBCDD i ABS-plast och HIPS-plast Alternativ till reaktiva bromerade flamskyddsmedel 2 Dihydroxyoxafosfafenantren (DOPO) och dess derivat, cykliska vätefosfinater. Poly(1,3-fenylmetylfosfonat) Substitut för nonylfenoler/nonylfenoletoxylater vilka används i relativt få applikationer inom elektronik antas finna enligt rapporten från ÖKO-institut då dessa redan har substituerats i andra applikationer 2. Blyersättare kan vara en blandning av tenn (Sn), silver (Ag) och koppar (Cu) som lödmetall (lod). Dock kräver tillverkning utan bly i lödningen högre temperatur för att smälta lödningen och då kretskortstillverkningen sker i Kina där stor mängd av energin kommer från kolkraftverk. Alternativ för berylliumkopparlegeringar är titankoppar (personlig kommunikation. Daniel Paska, Sony Ericsson), stål och fosforkoppar 2. Berylliumkopparlegering nämns av intressenter (stakeholder comments)i rapporten från ÖKO-institut som dyrare men mer hållbar än dess alternativ stål och fosforkoppar 2. Alternativ för berylliumoxid är

22 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 22 (76) aluminiumnitrid som dock endast har hälften av berylliumoxids värmeledningsförmåga, termiska konduktivitet 2. Galliumarsenid nämns i rapporten från ÖKO-institut där intressenter (stakeholder comments) nämner kisel som alternativ. Kisel är dock tekniskt sett inte lika bra som galliumarsenid men är billigare att framställa än galliumarsenid 2. Ersättare för antimontrioxid som synergist med bromerade flamskyddsmedel i polymerer som etylvinylacetat kan vara zinkborat EXEMPEL PÅ MARKNADENS UTFASNINGSARBETE Många företag lägger ut information offentligt om deras kemikaliearbete på respektive företags hemsidor. Tabell 3 nedan visar en sammanställning av hur några elektronikföretag arbetar kring exempelvis halogenerade ämnen, PVC och ftalater. De halogenerade ämnen som avses här är ämnen utöver de som regleras i RoHS (PBB och PBDE). Ftalataterna DEHP, BBP och DBP är föreslagna till REACH bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd 10. För mer information har Greenpeace även en rapport som uppdateras med jämna mellanrum där företag rankas med avseende på kemikaliearbete (Greenpeace Guide to greener electronics) 28. Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, har nyligen gjort en marknadsöverblick över produkter helt fria eller nästan helt fria från bromerade flamskyddsmedel och PVC. Översikten listar mer än 500 befintliga artiklar på marknaden som t.ex. mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner, kaffebryggare och TV-apparater (www.chemsec.org/rohs/market-overview). Tabell 3 Exempel på information från elektronikföretag om deras arbete angående halogenerade ämnen, PVC och ftalater. Företag Ex. på produkter Halogenerade ämnen PVC Ftalater A Mobiltelefoner, kameror, videokameror, fotoramar, TV, DVD, Blue-ray, stereo, datorer, skrivare, kyl/frys, ugn, mikrovågsugn, spishällar, dammsugare, tvättmaskiner A har fasat ut BFR i "printing wire boards" i mobiler from TBBPA fasas ut i alla modeller from BFR har fasats ut i alla mobilmodeller och MP3-spelare fr.o.m. januari Klorerade FR i alla produkter är "under consideration" utan slutdatum. A ska ha fasat ut A ska ha fasat ut ftalter PVC i mobiler, MP3- från användning i spelare och mobiler och MP3- digitalkameror spelare fr.o.m. 2011, i fr.o.m PVC i kablar/ledningar i kablar/ledningar TVapparater fr.o.m. apparater f.rom monitorer och TV och i Detaljerade lista finns: kablar/ledningar i Butylbenzylftalat monitorer fr.o.m. (BBP), Di( ethylhexyl)ftalat (DEHP), Dibutylftalat (DBP), Diethylftalat (DEP), Diisodecyl ftalat (DIDP), Diisononylftalat (DINP), Dimethyl ftalate (DMP),Ndioctylftalat (DNOP),

23 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 23 (76) B Telefoner, webbkameror, bildskärmar, TV, DVD, blue-ray, köksapparater, dammsugare B fasar ut BFR i alla konsumentprodukter tillverkade efter 31 dec SCCP reglerad från användning. Ingen information om MCCP. B fasar ut PVC i alla Alla ftalater ska vara konsumentprodukter utfasade i tillverkade efter 31 konsumentprodukter dec tillverkade efter 31 dec C Diskmaskiner, kyl / frys, mikrovågsugn, spis, ugn, spishällar, tvättmaskiner, torkstumlare, torkskåp, dammsugare, köksapparater C nämner halogerande organiska föreningar som "substances of concern" PVC i kablar och Förbjudna/reglerade packningar (gaskets) ftalater är BBP, DEHP, nämns som DBP plus ftalater "substances of klassade CMR t.ex. concern" Bis(2-metoxyftalat) (BMP), diisopentylftalat (DIDP), di-npentylftalat, dipentylftalat (DPP). Övriga ftalter är "substances of concern" D Mobiltelfoner och tillbehör Alla halogenerade FR är förbjudna liksom klorerade paraffiner. E Telecom Alla halogenerade FR inklusive klorerade paraffiner är ämnen under observation, d.v.s. utöver PBDE, PBB reglerade i RoHS. F Datorer, servrar, skrivare Halogenerade FR är förbjudna/reglerade i mekaniska plastdelar i produkter (mechanical plastic parts for products). Undantaget är kretskort, elektronikkomponenter, fläktar, kablar, "printer fuser assembly" och elektriska komponenter. Dock nämns HBCDD, TBBPA och MCPP som ämnen som ska deklareras/redovisas men som inte är förbjudna. PVC är förbjudet. Hittar ingen information, förutom att klorerade polymerer i kablar och mediumlånga klorparaffiner (MCCP) är under observation. Förbjudet/reglerat. Med undantag för användning i kablar, kopplingsdon (connectors), elektriska komponenter, magnetisk tejp och liknande ickemekaniska plastdelar. Alla ftalater är förbjudna. Alla ftalater är under observation. Alla ftalater ska deklareras/redovisas. DEHP, BBP, DBP ska ha fasats i alla produtker fr.o.m. juli Persondatorer ska vara fria från halogenerade FR i fr.o.m. slutet av Persondatorer ska vara PVC fr.o.m. slutet av G TV, datorer, kyl / frys, ugnar, tvättmaskin, torktumlare, mikrovågsugnar BFR i mobiler ska ha fasats ut fr.o.m. 2010, i TV-apparater, monitorer och persondatorer PVC ej i mobiler from 2010, i hushållsapparater Ftalater förbjudna i TV-apprater, persondatorer och

24 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 24 (76) fr.o.m Klorerade FR ska redovisas eller regleras. H Mobiltelefoner Alla BFR och klorerade ämnen utfasade from from PVC i TV och monitorer from PVC utfasat ur mobiler sedan Termoplast och duroplast istället. monitorer from Ftalater fasas ut i tvättmaskiner, kylskåp, mikrovågsugnar from Förbjudna i H:s produkter: Butylbensylftalat (BBP), di(2- etylhexyftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), dietylftalat (DEP), diisodecylftalat (DiDP), di-isononylftalat (DiNP), dimetylftalat (DMP), di-n-oktylftalat (DNOP) I TV, DVD, Blue Ray, projektorer, telefoner, konferenstelefoner, datorer, kyl / frys, tvättmaskiner, mikrovågsugnar Information ej tillgänglig. Håller på att fasa ut Information ej PVC. Ska vara tillgänglig. utfasat från inre ledningar (internal wiring) i elektriska och elektroniska produkter from J Datorer, servrar Har fasat ut BFR förutom reaktivt TBBPA i kretskort. Klorerade FR ska rapporteras. BFR ska vara helt utfasat efter Yttre höljen för J:s produkter får inte innehålla PVC. Höljen för ledningar och kablar, kopplingsdon (connectors), och elektroniska komponenter är undantagna från detta krav. PVC ska vara helt utfasat efter Ftalaterana DEHP, dibutylftalat (DBP) och bis (2- metoxyetyl)ftalater är nämnda som rapporterbara ämnen. K Datorer, mobiltelefoner BFR ska vara utfasade. PVC ska vara utfasat. Ftalter inklsusive DEHP,DBP,BBP,DiNP håller på att fasas ut. L Tvättmaskiner, torktummlare, kyl / frys, spisar, ugnar, mikrovågsugnar, dammsugare BFR och klorerade paraffiner bör inte förekomma i produkterna. PVC bör inte användas i produkterna. Ftalater bör inte förekomma i produkterna. M Datorer, projektorer BFR ska inte förekomma i produkterna. PVC ska vara utfasat DEHP, from 2009 DBP,BBP,DiNP, DiDP, DNOP from Övriga ftalater fr.o.m

25 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 25 (76) 7 SAMMANFATTNING Syftet med denna rapport är som nämnts att ge underlag för Miljöstyrningsrådets interna arbete med kriterieutveckling vilket sker i expertgrupper. Inför revideringen av pågående revidering av RoHS nämndes fjorton prioriterade ämnen i studien av ÖKO-inst i Tyskland 2 : TBBPA, HBCDD, MCCP, SCCP, DEHP, BBP, DBP, nonylfenoler/nonylfenoletoxylater, beryllium och berylliumoxid, antimontrioxid, bisfenol A, diarseniktrioxid och dinickeltrioxid. Alla dessa ämnen finns beskrivna i kapitel 7. Av dessa fjorton ämnen har alla utom nonylfenol/nonylfenoletoxylater föreslagits i pågående omarbetning av RoHS av rapportören i EU-parlamentets miljöutskott (Committe on the Environment, Public Health and Food Safety) att införlivas i RoHS ANGELÄGNA ÄMNEN VID MSR:S KRITERIEARBETE Angelägna ämnen att tänka på vid kriterieutveckling, i vilka produkter inom elektronik de återfinns samt motivation för val av dessa är som följer nedan. Även om användningsområde har angetts för varje ämne har det generellt sett med tillgänglig information varit svårt att knyta ett ämne till en viss produktgrupp utan mer till elektronik generellt. Dock kan nämnas att silver i antibakteriellt syfte endast används i kyl/frysskåp och tvättmaskiner. Galliumarsenid används i LED vilka förekommer både i kretskort för elektronik generellt och med belysningsfunktion i skärmar. För utförligare information om respektive ämne och specifika användningsområden, se kapitel FÖRSLAG ATT DISKUTERA SOM BASKRAV HBCDD Elektronik generellt MSR kemikaliestrategi nivå 2 Högvolymproduktionskemikalie inom EU 30. REACH kanditdatlistan över SVHC 11, med avseende på dess PBT-egenskaper, även föreslagen till REACH bilaga XIV 10. Hela gruppen av bromerade flamskyddsmedel föreslogs införlivas i RoHS 7 med avseende på PBT-egenskaper och att miljö-/hälsorisker föreligger vid primitiv hantering av elektronikskrot 2. Ftalaterna DEHP, BBP, DBP Kablar och elektronik generellt. Klassade som förmodade humanreproduktionstoxiska 31. MSR kemikaliestrategi nivå 1

26 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 26 (76) REACH kanditdatlistan över SVHC 11 med avseende på dess reproduktionstoxiska egenskaper, och även föreslagna till REACH bilaga XIV 10. Var föreslagna att införlivas i RoHS 7. Ftalaten DIBP Elektronik generellt Klassificerad som förmodad humanreproduktionstoxisk 11. MSR kemikaliestrategi nivå 1 Högvolymproduktionskemikalie inom EU 30. REACH kandidatlistan över SVHC 11, med avseende på dess reproduktionstoxiska egenskaper. Kortkedjiga klorerade paraffiner SCCP Elektronik generellt Klassade som misstänkt carcinogena 31. MSR kemikaliestrategi nivå 2 REACH kanditdatlistan över SVHC 11 med avseende på dess PBT-egenskaper, även föreslagna till REACH bilaga XIV 10. Klorerade mjukgörare var föreslagna att införlivas i RoHS 7 med avseende på PBTegenskaper och att miljö-/hälsorisker föreligger vid primitiv hantering av elektronikskrot FÖRSLAG ATT DISKUTERA SOM AVANCERADE KRAV ELLER SPJUTSPETSKRAV Antimontrioxid Kablar, tv-apparater, datorer och elektronik generellt. Klassad som misstänkt carcinogen 31. MSR kemikaliestrategi nivå 2 Högvolymproduktionskemikalie inom EU 30. Var föreslagen att införlivas i RoHS 7. Finns med på 10 av 13 undersökta företags kemikalielistor över reglerade / utfasade ämnen. Kan innebära hälso-/miljöfara vid primitiva återvinningsmetoder av elektronik då hög förbränningstemperatur gynnar mindre toxiskt femvärt antimon jämfört med trevärt antimon (antimontrioxid) 37. En in vitro-studier från 2009 på bakterier och däggdjursceller visade på att antimon var genotoxisk i båda testerna 40.

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Resurseffektiva produkter Liten ordlista plaster Navigera rätt med den nya miljömärkningen när du beställer varor från MediCarrier Under hösten

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall

Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall Anneli Julander, Fil Dr, IMM, KI Per Gustavsson, Professor, IMM, KI Kristina Jakobsson, Docent, AMM, LU Bakgrundsdata Globalt ca 50 miljoner

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000..

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4

Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Sida 1 (8) ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4 Tabellen nedan anger exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna i tabellerna 3 och 4. Observera att detta inte är en uttömmande

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91 Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Svensk sammanfattning av rapporten

Svensk sammanfattning av rapporten Svensk sammanfattning av rapporten Out of Control: E-waste trade flows from the EU to developing countries April 2009 Sammanfattning Den snabbt växande konsumtionen av elektronikprodukter har lett till

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006)

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) stefan.posner@swerea.se > 50 miljoner kemikalier med CAS RN Kemikalier som styr funktion och design i slutprodukten (avsiktlig användning) > Processkemikalier

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel

Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel 2404 Bilaga 1. Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av denna förordning och exempel på produkter som hör till dessa kategorier. 1. Stora hushållsapparater Stora kylapparater

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial På listan Utanför listan Antimon (Sb) Litium (Li) Beryllium (Be) Nickel (Ni) Gallium

Läs mer

Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs)

Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs) REMISSVAR Åsa Edell 08-730 1460 e-post: asa.edell@kemi.se 2 september 2002 Dnr 341-1000-01 Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs) KemI har i maj 2002 kommenterat ett tidigare utkast på rapporten

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Vippor Vid ändrad deklaration

Läs mer

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster Bakgrund Högre råvarupriser Andelen plast ökar i elektronik och i fordon Hårdare krav på återvinning av ingående material

Läs mer

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Registrering Utvärdering Tillstånd Begränsning Information i distributionskedjan Listor och annex i Reach Kandidatlistan särskilt farliga ämnen (163) Annex XIV ämnen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Er referens Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Sammanfattning Kemikalieinspektionen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier i vår vardag - Institutet för tillämpad Grön kemi Kemikalier i vår vardag Tomas Östberg 2011-11-08 Regionförbundet - Enheten för attraktion och livsmiljö Folkhälsofrågor Energi och klimat Miljöfrågor Energikontoret

Läs mer

Plan för minskning av skadliga ämnen

Plan för minskning av skadliga ämnen Detta styrdokument beslutades av kommunstyrelsen 2013-04-10 Plan för minskning av skadliga ämnen Bakgrund Planen för skadliga ämnen syftar till att bereda möjlighet för Värmdö kommun att bedriva ett systematiskt

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. VERKSAMHETEN 2012 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende.

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG. REVIDERADE RIKTLINJER FÖR KONTAKTORGAN nr 1 Ämne: Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1. Dessa riktlinjer för kontaktorgan utgör medlemsstaternas

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

En vägledning för exportörer av begagnade varor

En vägledning för exportörer av begagnade varor information fakta EN VÄGLEDNING FÖREXPORTÖRER AV BEGAGNADE PRODUKTER DECEMBER 2010 En vägledning för exportörer av begagnade varor Den här guiden innehåller information som kan vara bra att känna till

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014)

Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014) varor Ammonium-dikromat EG nr: 232-143-1 CAS nr: 7789-09-5 Används för yytbehandling av metall. (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). Arseniksyra EG nr: 231-901-9 CAS nr 7778-39-4 Används för att

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Vad är farligt avfall?

Vad är farligt avfall? Om farligt avfall Vad är farligt avfall? Farligt avfall är material som innehåller ämnen som är farliga för hälsa eller miljö. Detta gör att det måste tas omhand på rätt sätt. Om det kommer ut i naturen

Läs mer

Miljömärkning av bärbara datorer

Miljömärkning av bärbara datorer Miljömärkning av bärbara datorer - drivkraft för miljöanpassad produktutveckling? Åsa Hedman Elin Ängquist Examensarbete 2011 Carolina Miljö- och Carlsson energisystem Teknik och samhälle Lunds Tekniska

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Guide till giftfria varor. Upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor

Guide till giftfria varor. Upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor Guide till giftfria varor Upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor Guiden är framtagen inom projektet Miljöanpassad upphandling, Stockholms stad, hösten 2006. Version 1. Författare: Författare:

Läs mer