Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999"

Transkript

1 1 (1) Sjötrafikavdelningen Handläggare Ert datum Er beteckning FO982596/CIV Försvarsdepartementet STOCKHOLM Näringsdepartementet STOCKHOLM Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999 Regeringen har i rubricerat Regeringsbeslut givit Sjöfartsverket i uppdrag att bland annat redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras att vidtas under 1999 för att minska konsekvenserna av störningar vad gäller elförsörjning mm. ÖCB erhöll samtidigt i uppdrag att samordna myndigheternas arbete med nämnda uppdrag. ÖCB har i skrivelse till bl.a. Sjöfartsverket meddelat anvisningar om detta. Ärendet avseende funktionsmålen har behandlats i annan ordning. Sjöfartsverket får som svar i den del som rör elsäkerheten överlämna en till denna skrivelse bilagd PM där förhållanden inom sjötransportsektorn närmare belyses. I handläggning av detta ärende, som avgjorts av tjänsteförrättande generaldirektören Jan-Peter Elf, har deltagit sjötrafikdirektören Göran Andersson och avdelningsdirektören Sven Wingren, föredragande. Jan-Peter Elf Sven Wingren Kopia: ÖCB C:\WINDOWS\TEMP\ doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

2 1 (5) PM Sjötrafikavdelningen Handläggare, Sektion Sven Wingren, Produktområde beredskap Störningar i elförsörjningen inom sjöfartssektorn Sårbarhetsbedömning samt åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras att vidtas för att minska konsekvenserna vid störningar i elförsörjning Bakgrund Föreliggande PM behandlar frågeställningar med anledning av Regeringsuppdrag ( FO 98/2596/CIV) i den del som avser elförsörjning av sjötransportfunktionen. I PM berörs även förhållanden i hamnar m.m., d.v.s. inom sjötransportsektorn i bred bemärkelse. Förhållanden inom denna sektor, med alla dess skilda aktörer, är komplexa och en helt entydig bild av förhållanden och eventuellt planerade åtgärder kan ej lämnas utan omfattande studier av enskilda hamnar, fartyg serviceföretag m fl. En sådan har ej genomförts. Här nedan lämnas en mer översiktlig redovisning av förhållanden inom sjöfartssektorn med högre detaljeringsgrad för verksamhet inom Sjöfartsverket. Aktuell frågeställning har flera paralleller med frågor som aktualiserats med anledning av Y2K-problematiken. Till detta PM biläggs därför Sjöfartsverkets svar till Statskontoret i denna fråga. Häri behandlas flera funktioner och system där även elberoendet för bland annat telekommunikationer framhålls. Sammanfattning Sjöfartnäringen är i dess helhet i hög grad beroende av radio- och telekommunikationer och en säker elförsörjning av dessa. Detta gäller för såväl operativa och kommersiella kontakter mellan olika landbaserade funktioner som mellan land och fartyg. Elberoende är ofta indirekt d.v.s. förutsätter att teleoperatörers nät har erforderlig C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

3 PM (5) elkraftsförsörjning. Redundans för telekommunikationerna utgörs i förekommande fall av andra operatörers nät. Lastning/lossning av fartyg i hamn är i varierande grad beroende av elförsörjning. Vissa godsslag/fartyg lastar och lossar närmast helt utan landbaserad elkraft medan andra godsslag/fartyg har ett totalt beroende av elkraft från land. I den mån redundans förekommer är denna fartygens egen utrustning (kranar och pumpar), dieseldrivna truckar, mobilkranar. Konsekvenserna vid strömavbrott i hamn varierar med hänsyn till enskilt fartyg och dess last i berörd hamn. I regel medför strömavbrott stopp för massgodshantering i större bulkfartyg samt containerhantering till och från lolo-fartyg i transocean trafik. I motsats till dessa är t.ex. roro-fartyg oberoende av landström för lastning och lossning. Lokalt vid administrativa- och operativ funktionerna inom Sjöfartsverket, finns med några få men viktiga undantag, ingen reservkraft. Således finns såväl reservkraft som redundans vid sjöräddningscentral (MRCC) och dess kommunikationssystem. Sjöfartsverkets lotsstationer har redundans för radiokommunikationer. Reservkraft förekommer vid flera men ej alla trafikinformationscentraler. Sjöfartsverkets nätanslutna sjösäkerhetsanstalter har i varierande grad reservkraft, backup och/eller redundans men med något reducerad effekt. Generellt gäller för sjösäkerhetsanstalter att väl utarbetade rutiner finns för information (navigationsvarning) till sjöfarten vid bortfall av funktion på sjösäkerhetsanstalt. ÖCB givit Sjöfartsverkets huvudkontor hög prioritet för åtgärder att minska sårbarheten vid civila totalförsvarsmyndigheter. Åtgärderna omfattar bland annat reservkraft. Sjöfartsadministration Beroendet av telekommunikationer för de landbaserade organen inom sjöfartssektorn (bl.a. rederier, skeppsmäklare, hamnar, serviceföretag) är mycket stort. Bortfall av elström i telenätet, annat än kortvarigt, medför effektivitetsförluster för näringen antingen genom fartygsförseningar eller utebliven eller försenad befraktning, klarering mm. Närmast undantagslöst bedöms dessa organ endast ha begränsad batteri-backup för sina lokala televäxlar och ingen reservkraft. Redundans finns i andra teleoperatörers nät och lokalt genom abonnemang utanför egen växel. C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

4 PM (5) Sjöräddning Sjöräddningens ledningscentral (MRCC) har såväl backup som reservkraft. Redundans finns i form av undercentral som även har access till kusttäckande VHF-radiokommunikationsnät. Radio- och telekommunikation via Telias m.fl. operatörers nät är avgörande för larmning av enheter, ledning och samordning av sjöräddningsoperationer till sjöss. Redundans för trådtelefoninätet finns i mobiltelefonoperatörernas nät. För larm via 112, samt utlarmning av vissa enheter replierar Sjöräddningen på telenätet med förmedling via SOS-Alarm. I berörda delar är elsäkerheten i paritet med den för övrig räddningstjänst. Lotsning och isbrytning Sjöfartsverkets operativa stödfunktioner för sjöfarten (främst lotsning och isbrytning) har i likhet med andra organ inom sjöfartssektorn behov av hög tillgänglighet i olika telenät såväl tråd- som radiotelefoni. Det finns en omfattande redundans vid verkets lotsstationer för VHF-telefonitrafiken till fartyg även om räckvidden begränsas (lägre antennhöjder/effekter). Detta dels via lokala fasta VHF-stationer (med batteri-backup), dels genom bärbara VHF och slutligen VHF-stationer i bl.a. lotsbåtar med egna generatorer. I undantagsfall, främst vid lotsstationer med VTS/TIC (trafikledande funktion), finns en mer omfattande batteri-backup och/eller reservkraft för kommunikationer. Kompletterande reservkraft har projekterats vid enstaka VTS. Ett elbortfall kan lokalt innebära bortfall av radarinformation men detta begränsar ej möjligheterna att tillhandahålla lotsningsservice till berörda fartyg. Isbrytarledningen har även ett stort telekommunikationsbehov med såväl isbrytare som kunder. Därtill kommer databaserade isbrytarledningssystemet IB-NET, med vilket isbrytarledningen står i förbindelse med främst isbrytarna. Redundansen i detta system är återgång till traditionell ledning av isbrytarna från en ledningsisbrytare med viss effektivitetsförlust. Redundansen för isbrytarledningens övriga kommunikationer är andra teleoperatörers nät. Isbrytarledningen kommer dessutom att tillföras möjligheter för VHF-kommunikation med isbrytare m fl. Slussar/broar De slussar och broar som manövreras av sjöfartsverket har reservkraftaggregat (Södertälje, Trollhättan och Falsterbokanalen). C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

5 PM (5) Sjösäkerhetsanstalter Viktiga sjösäkerhetsanstalter i verkets regi har i regel reservkraft eller batteri-backup. Ett stort antal fyrar är dessutom helt oberoende av nätansluten el då solceller genererar elström för fyrfunktionen. Vid batteri-backup reduceras i regel effekten (lysvidden) på fyrar men dess funktion bibehålls. Inom hamnområden och i vissa farleder där annan än Sjöfartsverket svarar för fyrbelysning finns i vissa fall fyrar helt utan batteri-backup eller reservkraft. Referenssystem för GPS d.v.s. DGPS har med ett undantag reservkraftaggregat. Den återstående referensstationen (i Vänern) har 24 timmars batteri-backup. Väl inarbetade rutiner tillämpas vid bortfall av fyrfunktioner eller andra sjösäkerhetsanstalter oberoende av orsak till bortfallet. Fartyg Fartyg i hamn är, med undantag för fartyg som där ansluter landström, helt oberoende av strömleveranser. Landanslutning förekommer för mindre arbetsfartyg samt vissa (även större) färjor i enstaka hamnar. Här finns redundans i fartygets egna generatorer. Fartyg är i normal drift till sjöss självfallet helt oberoende av extern strömleverans men för bunkring av drivmedel i hamn krävs eldrivna pumpar vilket vid strömavbrott kan medföra förseningar. Hamnar Godshantering i hamn är i varierande omfattning beroende av landansluten elkraft för lossning och lastning av fartyg. När det sker med fartygens egen utrustnings (kranar, självlossningsutrustning och pumpar) eller stuveriets dieseldrivna truckar, mobila kranar, är godshanteringen, i varje fall till och från fartyget, ej beroende av elström från land. Motsvarande gäller naturligtvis även roro fartyg. I andra fall sker lossning och lastning med landbaserade spårbunden eller fast landbaserad utrustning (eldrivna kranar, sug- eller sprututrustning, bandtransportörer, landanslutna pumpar m.m.). Redundans finns i begränsad omfattning och således ej generellt i form av mobila kranar och fartygets egen utrustning. Viss godshantering är dock helt beroende av hamnens eldrivna utrustning. För vissa fartyg/godsslag saknas således helt alternativ för hantering av gods vid elbortfall. Detta kan gälla större bulktonnage och vissa oceangående lolo-fartyg. C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

6 PM (5) Effektiviteten i hamn vid ett elbortfall minskar sannolikt även om själva godshanteringen kan ske oberoende av strömförsörjning. Detta då även kringutrustning och stödsystem erfordrar elkraft, liksom belysning av upplag och magasin. Reservkraft kan undantagsvis förekomma främst i någon enstaka lastageplats/industrihamn i direkt anslutning till processindustri. Sjöfartsverkets övriga administration m.fl. funktioner Växelfunktionen vid verkets lednings- och administrativa funktioner saknar i regel reservkraft utöver begränsad batteri-backup. Vissa lotsstationer med VTS (trafikledning) har eller kommer att få reservkraft eller större batteri-backup. Det bör nämnas att verkets lednings- och krishanteringsförmåga reduceras allvarligt om ett strömavbrott slår ut vitala telekommunikationer (växelfunktion). Befintlig växelfunktion (f.n. gemensam med KVS) har några timmars batteri-backup. Växeln planeras bytas ut hösten 1999 med batteribackup. Däremot saknas reservkraftaggregat vid verkets huvudkontor för bl.a. växelfunktionen. Datorsystem har enbart UPS för kortare avbrott. Ett elbortfall ger naturligtvis effektivitetsminskningar för administrativa funktioner med en allt större datorisering. Här skall även framhållas beroendet av elström för sjökortsframställning och tryckerifunktioner. Vid verkets Fartygsinspektionsdistrikt med ett stort beroende av telekommunikationer finns ingen reservkraft men stor redundans i mobiltelefonnätet. Sjöfartsverket huvudkontor är upptagen bland de myndigheter som av ÖCB givits högsta prioritet för att öka säkerheten och stärka de centrala beredskapsmyndigheternas förmåga att utöva ledning och samverkan från fredsarbetsplats vid störda förhållanden (ÖCB skrivelse till regeringen /98). Däri föreslås bland annat reservkraft vid verkets huvudkontor. C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

7 1 (13) Tekniska avdelningen Bertil Arvidsson, Ert datum Er beteckning Näringsdep./Regeringen Bosse Wallin Stockholm Statskontoret Box STOCKHOLM Redovisning av anpassningsläget inför år för samhällsfunktionen sjöfart. Denna rapport omfattar bedömningar av risker och anpassningsläge för samhällsfunktionen sjöfart. 1 Sammanfattning Sjöfartsverket har genomfört sårbarhetsanalyser, med bedömning av risker och konsekvenser för 2000-relaterade händelser, dels internt och dels tillsammans med representanter från andra aktörer inom sjöfartssektorn. Ett riskseminarium med deltagare från Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamn- och Stuveriförbund, Sjöassuradörernas förening, Swedish Club, Petroleuminstitutet, ÖCB, Post & Telestyrelsen samt Stena Line har genomförts Sårbarhetsanalysen av trafiksektor sjöfart visar att sannolikheten för störningar kan minskas genom beredskapsåtgärder, reservrutiner och dubbleringar av väsentliga funktioner. Konsekvenserna av enskilda störningar är normalt små, men kan i extrema, sällsynta fall bli mycket stora. Betecknande för sjöfarten är ett traditionellt högt säkerhetstänkande med en hög grad av redundans i kritiska system problematiken ökar dock risken för en stor mängd störningar inom samma tidsrymd. Detta kan påverka graden av konsekvenser. Analyserna har entydigt gett vid handen att externa funktioner, främst tele- och radiokommunikationer samt elförsörjningen, är av största vikt för att sjöfarten skall fungera störningsfritt. Postadress Besöksadress Telefon (växel) Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

8 2 (13) Analyser och riskbedömningar har gjorts per följande väsentliga områden av sjöfartssektorn: fartyg, hamnar, farleder, inre farvatten, externa navigationshjälpmedel, isbrytning, lotsning, sjöräddning och navigationsvarningar. Beroenden av andra samhällsfunktioner har sammanfattats i ett särskilt avsnitt. En sammanfattning av sannolikheter och konsekvenser, på överordnad nivå, ges i följande tabell: Mycket stora Konsekvenser Stora Sjöräddning Fartyg Hamnar Isbrytning Ext. nav.hjälpmedel och kommunikation Små Lotsning Farleder Navigationsvarningar Inre farvatten Liten Sannolik Stor Sannolikhet för störningar Sammanfattningsvis bedöms risken för allvarliga störningar av samhällssektor sjöfart som små, förutsatt att radio- och telekommunikationerna och elförsörjningen i landet fungerar. År 2000-arbetet inom sektorn bedöms i stort bedrivas på ett tillfredsställande sätt. 2 Bedömning av risk, beskrivning av konsekvenser 2.1 Riskbedömning Resultaten från de genomförda riskseminariena visas här. Redovisningen görs per delområde av sjöfartssektorn. Delområdena kan omfatta flera 2000-händelser och händelserna kan var hänförbara till ett eller flera delområden.

9 3 (13) 2.2 Fartyg Delområde 2000 Händelse Konsekvens När? Säkerhet (Brand, GMDSS) Systemen slocknar Extra vakter behövs. Brand upptäcks ej i tid. Omedelbart Navigationssystem Slås ut Visar felaktiga värden Förseningar i sjöfarten. Haveri Omständigheterna avgör. Fungerande reservsystem finns Miljö Länsvattenseparator Miljötillbud Omedelbart Operation Datorstyrda maskinkontrollsystem fallerar Ej möjligt eller tillåtet att driva fartyget. Omedelbart, tills hjälp anländer Övriga kringsystem fallerar Tillgång till besättning Kommunikation Kommunikationsbortfall MRCC kan ej kontaktas. Omedelbart Förseningar i sjöfarten.

10 4 (13) 2.3 Hamnar Delområde 2000 HändelseKonsekvensNär Bogsering och bärgning Bunkring Lossning, Lastning Nästa länk i logistik kedjan. Förtöjning Reparationer Reservdelar Varv Datasystem Kommunikationen utslagen Hamnarna blockeras Persontransporterna störs Strömavbrott Säkerhetslarm och brandlarm fungerar ej. Livsmedel, förnödenheter och vatten. Dataproblem eller systemdriftavbrott. Vid omfattande år 2000 problem på fartygen kan behov av ökad varvskapacitet uppstå snabbt Fartyget kommer inte till kaj. Ingen lastning och lossning Hamnpersonalen kommer ej till arbetet. Industrin och samhällsfunktionen drabbas. Svårt att hitta reservdelar. Ej omedelbart men konsekvenserna ökar med tiden. Kranar igång efter ca. 2 h 2.4 Farleder Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Fyrar och bojar inkl. raconer DGPS Fel på styrsignaler Fyrar slocknar eller visar felaktig signal Navigationsstörningar försenar sjöfarten. Det är inte ovanligt för sjöfarten om det inte berör ett större område samtidigt. Radiostörning

11 5 (13) 2.5 Inre farvatten Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Broar Slussar Går ej att öppna eller går ej att stänga Skador på egendom och utslagna funktioner Omedelbart, reparationer krävs Signaler utslagna Ekonomiska skador Påsegling Parallella huvudmän för väg- och järnvägsbroar agerar olika. Störningar i infrastrukturen Miljöskador 2.6 Externa navigationshjälpmedel, radiokommunikation Delområde 2000 Händelse Konsekvens När? Mobiltelefoni Kustradionät VHF GPS Inmarsat Enstaka kommunikation sbortfall Totala kommunikation sbortfall Förseningar i sjöfarten Eventuellt tvingas fartygen ligga still.

12 6 (13) 2.7 Isbrytning Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Isbrytning Isbrytare stoppar, se Fartyg Förseningar i trafiken Fartyg fastnar Fartyg driver på grund med miljökatastrof som en extrem konsekvensen Omedelbart. Problemen visar sig efter ett antal timmar. Planering Samband slås ut Brist på planeringsunderlag Avsevärt försämrad effektivitet 2.8 Lotsning Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Beställning Lotsbåtar Lotstransporter on shore VTS Kommunikationsbortfall Radarfel Kan ej beställa lots Kan ej transportera lots Taxi och bussar utslagna Försvårad navigation Förseningar i sjöfarten

13 7 (13) 2.9 Sjöräddning Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? SAR Management SAR Mission Coordination Kommunikationsbortfall Se även Fartyg Livsfara Miljökatastrofer Omedelbart SAR Units 2.10 Navigationsvarningar Navigationsvarningar, Ufs, m.m. Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Baltico Stockholm radio Navtex Kommunikationsbortfall Försenade navigationsvarningar Livsfara Haveri eller olyckstillbud Miljökatastrofer Beror på entreprenören Telia. I extremfallet utslagen funktion 3 Anpassningsläget 3.1 Fartyg Bedömning har gjorts för svenska fartyg, samt för utländska fartyg i svenska vatten. Samtliga svenska fartyg har analyserats via en enkät från Sjöfartsinspektionen. En motsvarande enkät har, via fartygsmäklarna, genomförts även för utländska fartyg. Kontakt hålls med Assuransföreningen och försäkringsbolagen. För drygt 50 % av de svenska fartygen har enkäten besvarats. På frågan om man hinner vidtaga erforderliga åtgärder före år 2000 svarar 70 % Ja och 30 % Troligen. Ingen svarar Troligen inte! Av de som konstaterat att det finns inbäddade system ombord har drygt 60 % uppgett att åtgärder kommer att behöva vidtagas. Ingen hade avslutat sådana åtgärder, men de hade påbörjats eller planerats för 90 % av dessa fartyg.

14 8 (13) Vi måste poängtera att 65 % av svaren inkom i oktober och 27 % i november, varför läget nu med stor sannolikhet har förbättrats! Dock är mörkertalet tämligen stort, i och med att nära 50 % inte besvarat enkäten. För de utländska fartygen sändes strax för jul 1998 en enkät ut till ca 170 skeppsmäklare i svenska hamnar, för vidare befordran till fartygsägarna. Den 22 februari hade 85 svar inkommit till Sjöfartsverket. Det är uppenbart att de utländska fartygen ligger något efter de svenskflaggade när det gäller inventering ombord och kontakter med leverantörer. Däremot uppger även här samtliga att de kommer att hinna genomföra alla åtgärder i tid. Även enskilda rederier, oljebolag och försäkringsbolag har genomfört liknande undersökningar. Resultaten av dessa, är i hög grad överensstämmande med ovanstående. 3.2 Hamnar Området hamnar omfattar ett antal delområden: Förtöjning Lossning/lastning av fartyg samt logistik inom hamnområdet. Det är också viktigt att hamnarna förvissar sig om att nästa länk i logistik-kedjan fungerar så att inte hamnen blockeras. Bunkring av bränsle och förnödenheter. Eventuella reparationer och reservdelar. Varvsverksamhet Bogserbåtar fyller en viktig funktion för fartyg som har svårt att manövrera i trånga vatten, liksom vid miljöräddning. Det bör övervägas om beredskapsåtgärder för detta skall vidtagas. Sjöfartsverket har skickat ut förfrågningar till drygt 50 svenska hamnar angående deras 2000-arbete och läget. Resultatet analyseras och sammanställs för närvarande. Vissa beredskapsåtgärder har beslutats om i några av de största hamnarna, bl.a. Göteborgs Hamn och Helsingborgs Hamn. Bl.a. Preems genomför en enkät och utvärdering av sina hamnar och de fartyg de använder. Resultatet föreligger i början av april.

15 9 (13) 3.3 Farleder Området består av fyrar och övrig farledsutmärkning, utrustning för mätning av väder, ström och vattenstånd samt system för felavhjälpning för fyrar och bojar m.m. Trafikledningsverksamhet förekommer inom de mest frekventerade farledsavsnitten. Den tekniska utrustningen varierar beroende på trafikintensitet. Verksamheten är beroende av fungerande telekommunikationer. All Sjöfartsverkets farledsutrustning, förutom vissa funktioner i det differentiella GPS-systemet (där åtgärder pågår) är 2000-klara. 3.4 Inre farvatten Inre farvatten omfattar, utöver farlederna i Vänern och Mälaren, även kanaler, slussar och klaffbroar. Prioriteringar mellan Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket angående broar måste klargöras (t.ex. Kvicksund har en parallell vägbro och järnvägsbro över ett sund). För Trollhätte kanal har det genomförts en katastrofövning med positivt resultat - i syfte att år 2000 säkra farleden. 3.5 Externa navigationshjälpmedel, radiokommunikation Avgörande för sjöfart och sjöräddning är radiokommunikation i form av VHF och kustradionätet, som ägs och administreras av Telia Mobile AB. Beträffande kustradionätet uppger Telia Mobile i brev att validering pågår och att systemen kommer att vara testade och åtgärdade före årsskiftet. Sjöfartsverket är tveksamt till om detta innebär att systemet är 2000-säkrat till den 1 juni Uppföljning kommer att ske genom förnyade kontakter med Telia Mobile. Även mobiltelefoni är viktigt, speciellt NMT 450 som används för datakommunikation till och från fartyg. Enligt Telia kommer denna funktion att klara 2000-skiftet. GPS är viktigt som navigationshjälpmedel. Funktionaliteten i dessa störs redan den 22 augusti då GPS systemet börjar om sin interna tideräkning. I samband med översyn av GPS mottagarna ser tillverkarna även över funktionaliteten m.a.p. år 2000.

16 10 (13) 3.6 Isbrytning En omfattande riskbedömning är genomförd. Denna har bl.a. resulterat i förändrade beredskapsplaner. Isbrytarna omfattas av samma problemställningar som övriga fartyg, De äldre isbrytarna kan framföras utan fungerande elektroniska maskinövervakningssystem, medan de nyare är beroende av detta. Informationssystemen för isbrytningsplaneringen är 2000-klara. 3.7 Lotsning Detta område omfattar hela kedjan från beställning av lotsning, förflyttning av lots från uppehållsplats till fartyg (till lands och till sjöss) till genomförandet av lotsningsuppdraget och återtransport av lots. Lotsbeställning är ur Sjöfartsverkets synvinkel 2000-klar, men fungerande radio- och telekommunikationer är en förutsättning. Lotsbåtarna är 2000-klara. I princip är därmed lotsningen 2000 klar, men ett visst beroende finns också av fungerande taxi- och busstrafik. Läget för dessa funktioner är okänt. 3.8 Sjöräddning En riskanalys är gjord varvid övergripande kunnat konstateras följande: Mission Coordination Mission Coordination är den operativa sjöräddningsledningen (MRCC). IT, som är ett väsentligt stöd för att minimera sök-/insatstiden, har en mycket hög driftsäkerhet och redundans. Nytt system, som är funktionellt 2000-säkrat den 1 juni 1999, driftsätts först hösten 99, efter fritidsbåtssäsongens slut. Vi kan här urskilja följande funktioner och externa beroenden: Kommunikation: SOS Alarmering: Muntligt OK från SOS-alarm, skriftligt kommer senare. Kustradionätet: Telia har lämnat partiell garanti om 2000-säkring Telefonväxel Käringberget: Beställning lagd för 3 åtgärder på, CSväxel. Därefter 2000-säkrat Marinens VHF-nät: Utredning pågår.

17 11 (13) Kraftförsörjningen: Elleverantören för MRCC skall kontaktas via MKV. För Stockholm (MRSC) har Telia givit muntlig garanti. Skriftlig kommer senare. SAR-Units SAR Units är beroende av fartyg och helikoptrar som ägs och förvaltas av andra än Sjöfartsverket (Försvaret, KBV, SSRS, m.fl). Samtliga organisationer har förklarat, dock inte alla i skriftlig form, att deras enheter är 2000-säkrade. Det kan i sammanhanget nämnas att Räddningsverket har en samordninguppgift beträffande 2000-säkring för samtliga räddningstjänstansvariga myndigheter. 3.9 Navigationsvarningar Sjöfartverket är ansvarig för utsändning av MSI (Maritime Safety Information, dvs. navigationsvarningar och väderinformation för sjöfarten) inom svenskt territorium och har dessutom ansvaret för utsändning av MSI via Navtexsystemet inom hela Östersjöområdet. Verksamheten är starkt beroende av fungerande tele- och radiokommunikation. För denna kommunikation används huvudsakligen telefon/fax, VHF, HF, Navtex, GSM och telex. Dessa system utgör dock reserver för varandra såtillvida att en rapportör i allmänhet har tillgång till minst två av nämnda system. Det svenska telexnätet läggs ner den 1 januari 2000, vilket medför att utbytet av MSI mellan Sjöfartsverket, Stockholm Radio och sjöräddingen försvåras. Därför kommer denna funktion att ersättas av ett nytt system som baseras på Sjöfartsverkets interna nätverk. Utvecklingen av detta pågår och beräknas vara klart före 1 juni Stockholm Radio drivs av TELIA. Den datautrustning som Stockholm Radio använder i Nacka Strand, för utsändning av MSI, är 2000-säkrad. Rundradionätet kan i viss mån utgöra reservsystem för utsändning av MSI-medelanden. 4 Behov av åtgärder för att driva på anpassningsläget Det finns ett antal funktioner utanför Sjöfartsverkets ansvarsområde som är av avgörande betydelse för att sjöfartens olika områden skall fungera.

18 12 (13) Av fundamental betydelse för hela sjöfartssektorn är: Radiokommunikation (VHF, HF, Kustradionätet) Telekommunikation (Fasta telenätet, NMT 450, GSM) Elkraftförsörjning Därutöver finns beroenden av att nedanstående funktioner fungerar: Kustbevakningen/miljöinsatser Polis Tull SOS Alarmering Färskvattenförsörjning Rundradionätet Avlopp Betalsystem Drivmedelförsörjning Fartygsmäklarna Landtransporter av gods Taxi och buss 5 Rekommendationer med anledning av riskbedömning Frågan om prioritering av sjöfarten kontra landsvägs- och järnvägstrafiken avseende öppningsbara broar måste avgöras. Leverans av elkraft till sjöfartens aktörer måste prioriteras. Tele- och radioförbindelser till sjöfartens aktörer måste prioriteras. Då det kan finnas en risk för att fartyg kan fastna i utländska hamnar med låg beredskap inför 2000-skiftet, bör behovet av eventuella åtgärder utredas. 6 Informationsinsatser Ett stort antal olika aktörer finns inom sjöfartssektorn. De har alla ett ansvar att informera om läget inom sina respektive områden. Helhetsbilden av sektorn ges av Sjöfartsverket genom tidningen Sjörapporten och hemsidan och av Redare-

19 13 (13) föreningen genom svensk Sjöfartstidning och dess hemsida Information riktad direkt till de sjöfarande, lämnas fortlöpande i Sjöfartsverkets skrift Underrättelser för sjöfarande. Försäkringsbolag och assuransföreningar ansvarar för att informera om vilka villkor som gäller avseende 2000-övergången. 7 Kontinuitetsplanering Varje organisation ansvarar för att ta fram sina beredskapsplaner och reservrutiner. Ett antal sådana har diskuterats och även beslutats om i vissa fall. Som exempel kan nämnas att många rederier planerar att lägga sina fartyg stilla under kritiska perioder. Vissa känsliga områden, som oljehamnar, diskuterar också att stänga under en period runt sekelskiftet. Generellt kan ökad beredskap/bemanning på fartyg, lotsstationer och sjöräddningscentraler bli aktuellt. Beredskapsplaner för sjöräddningen utarbetas f.n. för att garantera att personal finns på plats. Arbetet är påbörjat och beräknas färdigt under våren. Kritisk utrustning planeras att testas regelbundet, med korta intervall, under en period före och efter årsskiftet för att så snabbt som möjligt upptäcka eventuella störningar till följd av inbäddade system. Under våren kommer Sjöfartsverket att genomföra mer detaljerad planering av beredskapsåtgärder. Notera att vi bytt domännamn i alla våra adresser

1 Sammanfattning. Postadress Besöksadress Telefon (växel) Telefax E-post

1 Sammanfattning. Postadress Besöksadress Telefon (växel) Telefax E-post 1 (13) Tekniska avdelningen Bertil Arvidsson, 011 19 11 90 010901-9811576 Ert datum Er beteckning Näringsdep./Regeringen Bosse Wallin 103 33 Stockholm Statskontoret Box 2280 103 17 STOCKHOLM Redovisning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-02-28 010302-03-01487 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Läs mer

Yttrande: Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86).

Yttrande: Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86). 1 (5) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Sven Wingren, 011-19 13 55 2001-11-13 fö2001/2480/civ Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Sårbarhets-

Läs mer

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag 1 (6) Föreskriftsenheten Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Kristina Nilsson, 011-19 14 71 2003-10-20 N2003/6613/IR Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att göra

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Datum 2011-12-16. att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av gasturbinen, samt

Datum 2011-12-16. att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av gasturbinen, samt KS 10 8 FEBR 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2011-12-16 Diarienummer KSN-2011-0483 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservelkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Search and rescue Co-ordinator Meripelastustoimen johtaja SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Gränsbevakningsväsendet Gräns- och sjöbevakningsskolan PB 5 02151 Esbo

Läs mer

Trafikverksutredningens betänkanden SOU 2009:24 och 2009:31 - Remissvar

Trafikverksutredningens betänkanden SOU 2009:24 och 2009:31 - Remissvar dit SJOFARTSVERKET =06-17 9~92I Sjofart och Samhalle Handläggare, diitkcrelefon Ert datum Er beteckning Gunnar Eriksson, 011-19 1260 2009-04-08, 2009-04-09 N2009/2307/IR, N2009/374011R Näringsdepartementet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN 2004 FEBRUARI 2005 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN 2004 Vår beteckning: 010302-05-01415 SJÖFARTSVERKET FEBRUARI 2005 601 78601 78 NORRKÖPING

Läs mer

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Nöd & Karantänshamn 2016 Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Statligt vatten I statens ansvar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss omfattas även, enligt

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-12-18 Dnr: 12-8689 18 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Malmberg 08-678 56 04 Karin.Malmberg@pts.se Generic Mobile Systems Sweden AB Box 4023 131 04 Nacka Informationsskyldighet

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Utkast till trafikföreskrift.

Utkast till trafikföreskrift. 1 (18) Tekniska avdelningen Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Håkan Bley, 011-19 11 25 1999-05-06 N1999/7287/ITFOU Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statskontoret Box 2280 103 17 STOCKHOLM

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Riskanalys för myndigheterna inom SOES

Riskanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet Sida 1(6) Dokumentklass: Öppen Datum: 2014-10-30 Version: 1.0 Sammanfattning av projektet: Riskanalys för myndigheterna inom SOES Rapporten finns att ladda ner på:

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2001-06-13 HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1 januari

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Cybersäkerhet och ny lagstiftning

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Cybersäkerhet och ny lagstiftning TMALL 0141 Presentation v 1.0 Cybersäkerhet och ny lagstiftning Bertil Bergkuist Säkerhet och Risk IT IT-Säkerhetssamordnare bertil.bergkuist@trafikverket.se Direkt: 010-125 71 39 Trafikverket Solna strandväg

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands HANDLÄGGARE AVDELNING/ENHET, TELEFON, EPOST DATUM VÅR REFERENS Anders Rafting 15 december 2001 01-026615 IS, Informationssäkerhet 08-6785541 Anders.Rafting@pts.se Regeringen Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Kommittédirektiv Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid Dir. 2006:116 Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö Jan-Peter Stål Beredskap Tänkbara händelser Konsekvenser Normala fel i det lokala elnätet Små Större fel i det lokala elnätet Lindriga-stora Driftstörningar

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN 2006 JANUARI 2007 Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 2006 Datum: Januari 2007 Vår beteckning: 010302-06-02127 Susanne Degerstedt Liselott Avén

Läs mer

Infrastruktur Handltiggare, Ert datum Er beteckning. Patrik Wiberg N2010!34601E

Infrastruktur Handltiggare, Ert datum Er beteckning. Patrik Wiberg N2010!34601E SJOFARTSVERKET t0825 Infrastruktur Handltiggare, Ert datum Er beteckning Patrik Wiberg 2010-07-09 N2010!34601E 1(5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande angående Gassco AS och Swedegas Intercon

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-9556 17 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se TeliaSonera Sverige AB Tillsyn om störningar och

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

Datum Dnr Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap"

Datum Dnr Revidering av Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap Regionstyrelsen Eva Leth Strateg 0766-48 65 27 eva.leth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-08 Dnr 1400190 1 (8) Regionstyrelsen Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i s krisberedskap"

Läs mer

ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST

ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST Säker sjöfart på ett hav av möjligheter! ITS-applikationer är viktiga verktyg inom alla verkets kärnområden. Tekniska landvinningar skapar löpande möjligheter att effektivisera

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg

Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg RAPPORT Titel Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg Rapport 2005 3757-2 Projektledare Jessica Johansson Uppdragsgivare/Kontaktman

Läs mer

Förbättringsarbete Faster Kvartal 1-2 2008

Förbättringsarbete Faster Kvartal 1-2 2008 Förbättringsarbete Faster Kvartal - Sjöfartsverket... R, E, SoS, SoU... Sjötrafikavdelningen... Sjöfartsinspektionen... Farledsavdelningen... Sjöfartsverket Antal och Delaktighet D: Antal förbättringsförslag

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Framsyn för krisberedskap. Samhällskritiska transporter

Framsyn för krisberedskap. Samhällskritiska transporter Framsyn för krisberedskap Samhällskritiska transporter BILAGA Kritiska beroenden för dagens transportsektor Vilka beroenden är kritiska för att transporterna ska fungera år 2020? Sammanställning från

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 1 (6) Handläggare direkttelefon Fartygsoperativa enheten Ert datum Er beteckning Bo Bergström, 011-19 13 18 2004-01-13 N2003/9163/TP Regeringskansliet Margareta Granborg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning 1 (6) Handläggare direkttelefon Planering och Normering Ert datum Er beteckning Göran Nordström, 011-19 11 22 2002-03-22 M2001/4139/Hs Miljödepartementet Ivar Frostenson Enheten för hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Preem Raffinaderi Lysekil

Preem Raffinaderi Lysekil Driftsäkerhet & Underhållsverksamhet inom oljeraffinaderi Dan Hägglund Mekanisk Teknik Preemraff Lysekil Preem -Sveriges största leverantör av drivmedel Preem Raffinaderi Verksamheten: -Av råolja tillverka

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

(~) SJOFARTSVERKET ~o305

(~) SJOFARTSVERKET ~o305 (~) SJOFARTSVERKET ~o305 Avdelning Samhalle Handläggare. direktielefon EP datum Er beleckning UlrikaBorg,0104784904 2011-10-06 S2011 88IOIFST Näringsdepartementet registrator~enterprise.ministry.se Rapportering

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 491 2014-04-24 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer