Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999"

Transkript

1 1 (1) Sjötrafikavdelningen Handläggare Ert datum Er beteckning FO982596/CIV Försvarsdepartementet STOCKHOLM Näringsdepartementet STOCKHOLM Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999 Regeringen har i rubricerat Regeringsbeslut givit Sjöfartsverket i uppdrag att bland annat redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras att vidtas under 1999 för att minska konsekvenserna av störningar vad gäller elförsörjning mm. ÖCB erhöll samtidigt i uppdrag att samordna myndigheternas arbete med nämnda uppdrag. ÖCB har i skrivelse till bl.a. Sjöfartsverket meddelat anvisningar om detta. Ärendet avseende funktionsmålen har behandlats i annan ordning. Sjöfartsverket får som svar i den del som rör elsäkerheten överlämna en till denna skrivelse bilagd PM där förhållanden inom sjötransportsektorn närmare belyses. I handläggning av detta ärende, som avgjorts av tjänsteförrättande generaldirektören Jan-Peter Elf, har deltagit sjötrafikdirektören Göran Andersson och avdelningsdirektören Sven Wingren, föredragande. Jan-Peter Elf Sven Wingren Kopia: ÖCB C:\WINDOWS\TEMP\ doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

2 1 (5) PM Sjötrafikavdelningen Handläggare, Sektion Sven Wingren, Produktområde beredskap Störningar i elförsörjningen inom sjöfartssektorn Sårbarhetsbedömning samt åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras att vidtas för att minska konsekvenserna vid störningar i elförsörjning Bakgrund Föreliggande PM behandlar frågeställningar med anledning av Regeringsuppdrag ( FO 98/2596/CIV) i den del som avser elförsörjning av sjötransportfunktionen. I PM berörs även förhållanden i hamnar m.m., d.v.s. inom sjötransportsektorn i bred bemärkelse. Förhållanden inom denna sektor, med alla dess skilda aktörer, är komplexa och en helt entydig bild av förhållanden och eventuellt planerade åtgärder kan ej lämnas utan omfattande studier av enskilda hamnar, fartyg serviceföretag m fl. En sådan har ej genomförts. Här nedan lämnas en mer översiktlig redovisning av förhållanden inom sjöfartssektorn med högre detaljeringsgrad för verksamhet inom Sjöfartsverket. Aktuell frågeställning har flera paralleller med frågor som aktualiserats med anledning av Y2K-problematiken. Till detta PM biläggs därför Sjöfartsverkets svar till Statskontoret i denna fråga. Häri behandlas flera funktioner och system där även elberoendet för bland annat telekommunikationer framhålls. Sammanfattning Sjöfartnäringen är i dess helhet i hög grad beroende av radio- och telekommunikationer och en säker elförsörjning av dessa. Detta gäller för såväl operativa och kommersiella kontakter mellan olika landbaserade funktioner som mellan land och fartyg. Elberoende är ofta indirekt d.v.s. förutsätter att teleoperatörers nät har erforderlig C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

3 PM (5) elkraftsförsörjning. Redundans för telekommunikationerna utgörs i förekommande fall av andra operatörers nät. Lastning/lossning av fartyg i hamn är i varierande grad beroende av elförsörjning. Vissa godsslag/fartyg lastar och lossar närmast helt utan landbaserad elkraft medan andra godsslag/fartyg har ett totalt beroende av elkraft från land. I den mån redundans förekommer är denna fartygens egen utrustning (kranar och pumpar), dieseldrivna truckar, mobilkranar. Konsekvenserna vid strömavbrott i hamn varierar med hänsyn till enskilt fartyg och dess last i berörd hamn. I regel medför strömavbrott stopp för massgodshantering i större bulkfartyg samt containerhantering till och från lolo-fartyg i transocean trafik. I motsats till dessa är t.ex. roro-fartyg oberoende av landström för lastning och lossning. Lokalt vid administrativa- och operativ funktionerna inom Sjöfartsverket, finns med några få men viktiga undantag, ingen reservkraft. Således finns såväl reservkraft som redundans vid sjöräddningscentral (MRCC) och dess kommunikationssystem. Sjöfartsverkets lotsstationer har redundans för radiokommunikationer. Reservkraft förekommer vid flera men ej alla trafikinformationscentraler. Sjöfartsverkets nätanslutna sjösäkerhetsanstalter har i varierande grad reservkraft, backup och/eller redundans men med något reducerad effekt. Generellt gäller för sjösäkerhetsanstalter att väl utarbetade rutiner finns för information (navigationsvarning) till sjöfarten vid bortfall av funktion på sjösäkerhetsanstalt. ÖCB givit Sjöfartsverkets huvudkontor hög prioritet för åtgärder att minska sårbarheten vid civila totalförsvarsmyndigheter. Åtgärderna omfattar bland annat reservkraft. Sjöfartsadministration Beroendet av telekommunikationer för de landbaserade organen inom sjöfartssektorn (bl.a. rederier, skeppsmäklare, hamnar, serviceföretag) är mycket stort. Bortfall av elström i telenätet, annat än kortvarigt, medför effektivitetsförluster för näringen antingen genom fartygsförseningar eller utebliven eller försenad befraktning, klarering mm. Närmast undantagslöst bedöms dessa organ endast ha begränsad batteri-backup för sina lokala televäxlar och ingen reservkraft. Redundans finns i andra teleoperatörers nät och lokalt genom abonnemang utanför egen växel. C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

4 PM (5) Sjöräddning Sjöräddningens ledningscentral (MRCC) har såväl backup som reservkraft. Redundans finns i form av undercentral som även har access till kusttäckande VHF-radiokommunikationsnät. Radio- och telekommunikation via Telias m.fl. operatörers nät är avgörande för larmning av enheter, ledning och samordning av sjöräddningsoperationer till sjöss. Redundans för trådtelefoninätet finns i mobiltelefonoperatörernas nät. För larm via 112, samt utlarmning av vissa enheter replierar Sjöräddningen på telenätet med förmedling via SOS-Alarm. I berörda delar är elsäkerheten i paritet med den för övrig räddningstjänst. Lotsning och isbrytning Sjöfartsverkets operativa stödfunktioner för sjöfarten (främst lotsning och isbrytning) har i likhet med andra organ inom sjöfartssektorn behov av hög tillgänglighet i olika telenät såväl tråd- som radiotelefoni. Det finns en omfattande redundans vid verkets lotsstationer för VHF-telefonitrafiken till fartyg även om räckvidden begränsas (lägre antennhöjder/effekter). Detta dels via lokala fasta VHF-stationer (med batteri-backup), dels genom bärbara VHF och slutligen VHF-stationer i bl.a. lotsbåtar med egna generatorer. I undantagsfall, främst vid lotsstationer med VTS/TIC (trafikledande funktion), finns en mer omfattande batteri-backup och/eller reservkraft för kommunikationer. Kompletterande reservkraft har projekterats vid enstaka VTS. Ett elbortfall kan lokalt innebära bortfall av radarinformation men detta begränsar ej möjligheterna att tillhandahålla lotsningsservice till berörda fartyg. Isbrytarledningen har även ett stort telekommunikationsbehov med såväl isbrytare som kunder. Därtill kommer databaserade isbrytarledningssystemet IB-NET, med vilket isbrytarledningen står i förbindelse med främst isbrytarna. Redundansen i detta system är återgång till traditionell ledning av isbrytarna från en ledningsisbrytare med viss effektivitetsförlust. Redundansen för isbrytarledningens övriga kommunikationer är andra teleoperatörers nät. Isbrytarledningen kommer dessutom att tillföras möjligheter för VHF-kommunikation med isbrytare m fl. Slussar/broar De slussar och broar som manövreras av sjöfartsverket har reservkraftaggregat (Södertälje, Trollhättan och Falsterbokanalen). C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

5 PM (5) Sjösäkerhetsanstalter Viktiga sjösäkerhetsanstalter i verkets regi har i regel reservkraft eller batteri-backup. Ett stort antal fyrar är dessutom helt oberoende av nätansluten el då solceller genererar elström för fyrfunktionen. Vid batteri-backup reduceras i regel effekten (lysvidden) på fyrar men dess funktion bibehålls. Inom hamnområden och i vissa farleder där annan än Sjöfartsverket svarar för fyrbelysning finns i vissa fall fyrar helt utan batteri-backup eller reservkraft. Referenssystem för GPS d.v.s. DGPS har med ett undantag reservkraftaggregat. Den återstående referensstationen (i Vänern) har 24 timmars batteri-backup. Väl inarbetade rutiner tillämpas vid bortfall av fyrfunktioner eller andra sjösäkerhetsanstalter oberoende av orsak till bortfallet. Fartyg Fartyg i hamn är, med undantag för fartyg som där ansluter landström, helt oberoende av strömleveranser. Landanslutning förekommer för mindre arbetsfartyg samt vissa (även större) färjor i enstaka hamnar. Här finns redundans i fartygets egna generatorer. Fartyg är i normal drift till sjöss självfallet helt oberoende av extern strömleverans men för bunkring av drivmedel i hamn krävs eldrivna pumpar vilket vid strömavbrott kan medföra förseningar. Hamnar Godshantering i hamn är i varierande omfattning beroende av landansluten elkraft för lossning och lastning av fartyg. När det sker med fartygens egen utrustnings (kranar, självlossningsutrustning och pumpar) eller stuveriets dieseldrivna truckar, mobila kranar, är godshanteringen, i varje fall till och från fartyget, ej beroende av elström från land. Motsvarande gäller naturligtvis även roro fartyg. I andra fall sker lossning och lastning med landbaserade spårbunden eller fast landbaserad utrustning (eldrivna kranar, sug- eller sprututrustning, bandtransportörer, landanslutna pumpar m.m.). Redundans finns i begränsad omfattning och således ej generellt i form av mobila kranar och fartygets egen utrustning. Viss godshantering är dock helt beroende av hamnens eldrivna utrustning. För vissa fartyg/godsslag saknas således helt alternativ för hantering av gods vid elbortfall. Detta kan gälla större bulktonnage och vissa oceangående lolo-fartyg. C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

6 PM (5) Effektiviteten i hamn vid ett elbortfall minskar sannolikt även om själva godshanteringen kan ske oberoende av strömförsörjning. Detta då även kringutrustning och stödsystem erfordrar elkraft, liksom belysning av upplag och magasin. Reservkraft kan undantagsvis förekomma främst i någon enstaka lastageplats/industrihamn i direkt anslutning till processindustri. Sjöfartsverkets övriga administration m.fl. funktioner Växelfunktionen vid verkets lednings- och administrativa funktioner saknar i regel reservkraft utöver begränsad batteri-backup. Vissa lotsstationer med VTS (trafikledning) har eller kommer att få reservkraft eller större batteri-backup. Det bör nämnas att verkets lednings- och krishanteringsförmåga reduceras allvarligt om ett strömavbrott slår ut vitala telekommunikationer (växelfunktion). Befintlig växelfunktion (f.n. gemensam med KVS) har några timmars batteri-backup. Växeln planeras bytas ut hösten 1999 med batteribackup. Däremot saknas reservkraftaggregat vid verkets huvudkontor för bl.a. växelfunktionen. Datorsystem har enbart UPS för kortare avbrott. Ett elbortfall ger naturligtvis effektivitetsminskningar för administrativa funktioner med en allt större datorisering. Här skall även framhållas beroendet av elström för sjökortsframställning och tryckerifunktioner. Vid verkets Fartygsinspektionsdistrikt med ett stort beroende av telekommunikationer finns ingen reservkraft men stor redundans i mobiltelefonnätet. Sjöfartsverket huvudkontor är upptagen bland de myndigheter som av ÖCB givits högsta prioritet för att öka säkerheten och stärka de centrala beredskapsmyndigheternas förmåga att utöva ledning och samverkan från fredsarbetsplats vid störda förhållanden (ÖCB skrivelse till regeringen /98). Däri föreslås bland annat reservkraft vid verkets huvudkontor. C:\WINDOWS\TEMP\ELKRAFT.DOC

7 1 (13) Tekniska avdelningen Bertil Arvidsson, Ert datum Er beteckning Näringsdep./Regeringen Bosse Wallin Stockholm Statskontoret Box STOCKHOLM Redovisning av anpassningsläget inför år för samhällsfunktionen sjöfart. Denna rapport omfattar bedömningar av risker och anpassningsläge för samhällsfunktionen sjöfart. 1 Sammanfattning Sjöfartsverket har genomfört sårbarhetsanalyser, med bedömning av risker och konsekvenser för 2000-relaterade händelser, dels internt och dels tillsammans med representanter från andra aktörer inom sjöfartssektorn. Ett riskseminarium med deltagare från Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamn- och Stuveriförbund, Sjöassuradörernas förening, Swedish Club, Petroleuminstitutet, ÖCB, Post & Telestyrelsen samt Stena Line har genomförts Sårbarhetsanalysen av trafiksektor sjöfart visar att sannolikheten för störningar kan minskas genom beredskapsåtgärder, reservrutiner och dubbleringar av väsentliga funktioner. Konsekvenserna av enskilda störningar är normalt små, men kan i extrema, sällsynta fall bli mycket stora. Betecknande för sjöfarten är ett traditionellt högt säkerhetstänkande med en hög grad av redundans i kritiska system problematiken ökar dock risken för en stor mängd störningar inom samma tidsrymd. Detta kan påverka graden av konsekvenser. Analyserna har entydigt gett vid handen att externa funktioner, främst tele- och radiokommunikationer samt elförsörjningen, är av största vikt för att sjöfarten skall fungera störningsfritt. Postadress Besöksadress Telefon (växel) Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

8 2 (13) Analyser och riskbedömningar har gjorts per följande väsentliga områden av sjöfartssektorn: fartyg, hamnar, farleder, inre farvatten, externa navigationshjälpmedel, isbrytning, lotsning, sjöräddning och navigationsvarningar. Beroenden av andra samhällsfunktioner har sammanfattats i ett särskilt avsnitt. En sammanfattning av sannolikheter och konsekvenser, på överordnad nivå, ges i följande tabell: Mycket stora Konsekvenser Stora Sjöräddning Fartyg Hamnar Isbrytning Ext. nav.hjälpmedel och kommunikation Små Lotsning Farleder Navigationsvarningar Inre farvatten Liten Sannolik Stor Sannolikhet för störningar Sammanfattningsvis bedöms risken för allvarliga störningar av samhällssektor sjöfart som små, förutsatt att radio- och telekommunikationerna och elförsörjningen i landet fungerar. År 2000-arbetet inom sektorn bedöms i stort bedrivas på ett tillfredsställande sätt. 2 Bedömning av risk, beskrivning av konsekvenser 2.1 Riskbedömning Resultaten från de genomförda riskseminariena visas här. Redovisningen görs per delområde av sjöfartssektorn. Delområdena kan omfatta flera 2000-händelser och händelserna kan var hänförbara till ett eller flera delområden.

9 3 (13) 2.2 Fartyg Delområde 2000 Händelse Konsekvens När? Säkerhet (Brand, GMDSS) Systemen slocknar Extra vakter behövs. Brand upptäcks ej i tid. Omedelbart Navigationssystem Slås ut Visar felaktiga värden Förseningar i sjöfarten. Haveri Omständigheterna avgör. Fungerande reservsystem finns Miljö Länsvattenseparator Miljötillbud Omedelbart Operation Datorstyrda maskinkontrollsystem fallerar Ej möjligt eller tillåtet att driva fartyget. Omedelbart, tills hjälp anländer Övriga kringsystem fallerar Tillgång till besättning Kommunikation Kommunikationsbortfall MRCC kan ej kontaktas. Omedelbart Förseningar i sjöfarten.

10 4 (13) 2.3 Hamnar Delområde 2000 HändelseKonsekvensNär Bogsering och bärgning Bunkring Lossning, Lastning Nästa länk i logistik kedjan. Förtöjning Reparationer Reservdelar Varv Datasystem Kommunikationen utslagen Hamnarna blockeras Persontransporterna störs Strömavbrott Säkerhetslarm och brandlarm fungerar ej. Livsmedel, förnödenheter och vatten. Dataproblem eller systemdriftavbrott. Vid omfattande år 2000 problem på fartygen kan behov av ökad varvskapacitet uppstå snabbt Fartyget kommer inte till kaj. Ingen lastning och lossning Hamnpersonalen kommer ej till arbetet. Industrin och samhällsfunktionen drabbas. Svårt att hitta reservdelar. Ej omedelbart men konsekvenserna ökar med tiden. Kranar igång efter ca. 2 h 2.4 Farleder Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Fyrar och bojar inkl. raconer DGPS Fel på styrsignaler Fyrar slocknar eller visar felaktig signal Navigationsstörningar försenar sjöfarten. Det är inte ovanligt för sjöfarten om det inte berör ett större område samtidigt. Radiostörning

11 5 (13) 2.5 Inre farvatten Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Broar Slussar Går ej att öppna eller går ej att stänga Skador på egendom och utslagna funktioner Omedelbart, reparationer krävs Signaler utslagna Ekonomiska skador Påsegling Parallella huvudmän för väg- och järnvägsbroar agerar olika. Störningar i infrastrukturen Miljöskador 2.6 Externa navigationshjälpmedel, radiokommunikation Delområde 2000 Händelse Konsekvens När? Mobiltelefoni Kustradionät VHF GPS Inmarsat Enstaka kommunikation sbortfall Totala kommunikation sbortfall Förseningar i sjöfarten Eventuellt tvingas fartygen ligga still.

12 6 (13) 2.7 Isbrytning Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Isbrytning Isbrytare stoppar, se Fartyg Förseningar i trafiken Fartyg fastnar Fartyg driver på grund med miljökatastrof som en extrem konsekvensen Omedelbart. Problemen visar sig efter ett antal timmar. Planering Samband slås ut Brist på planeringsunderlag Avsevärt försämrad effektivitet 2.8 Lotsning Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Beställning Lotsbåtar Lotstransporter on shore VTS Kommunikationsbortfall Radarfel Kan ej beställa lots Kan ej transportera lots Taxi och bussar utslagna Försvårad navigation Förseningar i sjöfarten

13 7 (13) 2.9 Sjöräddning Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? SAR Management SAR Mission Coordination Kommunikationsbortfall Se även Fartyg Livsfara Miljökatastrofer Omedelbart SAR Units 2.10 Navigationsvarningar Navigationsvarningar, Ufs, m.m. Delområde2000 HändelseKonsekvensNär? Baltico Stockholm radio Navtex Kommunikationsbortfall Försenade navigationsvarningar Livsfara Haveri eller olyckstillbud Miljökatastrofer Beror på entreprenören Telia. I extremfallet utslagen funktion 3 Anpassningsläget 3.1 Fartyg Bedömning har gjorts för svenska fartyg, samt för utländska fartyg i svenska vatten. Samtliga svenska fartyg har analyserats via en enkät från Sjöfartsinspektionen. En motsvarande enkät har, via fartygsmäklarna, genomförts även för utländska fartyg. Kontakt hålls med Assuransföreningen och försäkringsbolagen. För drygt 50 % av de svenska fartygen har enkäten besvarats. På frågan om man hinner vidtaga erforderliga åtgärder före år 2000 svarar 70 % Ja och 30 % Troligen. Ingen svarar Troligen inte! Av de som konstaterat att det finns inbäddade system ombord har drygt 60 % uppgett att åtgärder kommer att behöva vidtagas. Ingen hade avslutat sådana åtgärder, men de hade påbörjats eller planerats för 90 % av dessa fartyg.

14 8 (13) Vi måste poängtera att 65 % av svaren inkom i oktober och 27 % i november, varför läget nu med stor sannolikhet har förbättrats! Dock är mörkertalet tämligen stort, i och med att nära 50 % inte besvarat enkäten. För de utländska fartygen sändes strax för jul 1998 en enkät ut till ca 170 skeppsmäklare i svenska hamnar, för vidare befordran till fartygsägarna. Den 22 februari hade 85 svar inkommit till Sjöfartsverket. Det är uppenbart att de utländska fartygen ligger något efter de svenskflaggade när det gäller inventering ombord och kontakter med leverantörer. Däremot uppger även här samtliga att de kommer att hinna genomföra alla åtgärder i tid. Även enskilda rederier, oljebolag och försäkringsbolag har genomfört liknande undersökningar. Resultaten av dessa, är i hög grad överensstämmande med ovanstående. 3.2 Hamnar Området hamnar omfattar ett antal delområden: Förtöjning Lossning/lastning av fartyg samt logistik inom hamnområdet. Det är också viktigt att hamnarna förvissar sig om att nästa länk i logistik-kedjan fungerar så att inte hamnen blockeras. Bunkring av bränsle och förnödenheter. Eventuella reparationer och reservdelar. Varvsverksamhet Bogserbåtar fyller en viktig funktion för fartyg som har svårt att manövrera i trånga vatten, liksom vid miljöräddning. Det bör övervägas om beredskapsåtgärder för detta skall vidtagas. Sjöfartsverket har skickat ut förfrågningar till drygt 50 svenska hamnar angående deras 2000-arbete och läget. Resultatet analyseras och sammanställs för närvarande. Vissa beredskapsåtgärder har beslutats om i några av de största hamnarna, bl.a. Göteborgs Hamn och Helsingborgs Hamn. Bl.a. Preems genomför en enkät och utvärdering av sina hamnar och de fartyg de använder. Resultatet föreligger i början av april.

15 9 (13) 3.3 Farleder Området består av fyrar och övrig farledsutmärkning, utrustning för mätning av väder, ström och vattenstånd samt system för felavhjälpning för fyrar och bojar m.m. Trafikledningsverksamhet förekommer inom de mest frekventerade farledsavsnitten. Den tekniska utrustningen varierar beroende på trafikintensitet. Verksamheten är beroende av fungerande telekommunikationer. All Sjöfartsverkets farledsutrustning, förutom vissa funktioner i det differentiella GPS-systemet (där åtgärder pågår) är 2000-klara. 3.4 Inre farvatten Inre farvatten omfattar, utöver farlederna i Vänern och Mälaren, även kanaler, slussar och klaffbroar. Prioriteringar mellan Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket angående broar måste klargöras (t.ex. Kvicksund har en parallell vägbro och järnvägsbro över ett sund). För Trollhätte kanal har det genomförts en katastrofövning med positivt resultat - i syfte att år 2000 säkra farleden. 3.5 Externa navigationshjälpmedel, radiokommunikation Avgörande för sjöfart och sjöräddning är radiokommunikation i form av VHF och kustradionätet, som ägs och administreras av Telia Mobile AB. Beträffande kustradionätet uppger Telia Mobile i brev att validering pågår och att systemen kommer att vara testade och åtgärdade före årsskiftet. Sjöfartsverket är tveksamt till om detta innebär att systemet är 2000-säkrat till den 1 juni Uppföljning kommer att ske genom förnyade kontakter med Telia Mobile. Även mobiltelefoni är viktigt, speciellt NMT 450 som används för datakommunikation till och från fartyg. Enligt Telia kommer denna funktion att klara 2000-skiftet. GPS är viktigt som navigationshjälpmedel. Funktionaliteten i dessa störs redan den 22 augusti då GPS systemet börjar om sin interna tideräkning. I samband med översyn av GPS mottagarna ser tillverkarna även över funktionaliteten m.a.p. år 2000.

16 10 (13) 3.6 Isbrytning En omfattande riskbedömning är genomförd. Denna har bl.a. resulterat i förändrade beredskapsplaner. Isbrytarna omfattas av samma problemställningar som övriga fartyg, De äldre isbrytarna kan framföras utan fungerande elektroniska maskinövervakningssystem, medan de nyare är beroende av detta. Informationssystemen för isbrytningsplaneringen är 2000-klara. 3.7 Lotsning Detta område omfattar hela kedjan från beställning av lotsning, förflyttning av lots från uppehållsplats till fartyg (till lands och till sjöss) till genomförandet av lotsningsuppdraget och återtransport av lots. Lotsbeställning är ur Sjöfartsverkets synvinkel 2000-klar, men fungerande radio- och telekommunikationer är en förutsättning. Lotsbåtarna är 2000-klara. I princip är därmed lotsningen 2000 klar, men ett visst beroende finns också av fungerande taxi- och busstrafik. Läget för dessa funktioner är okänt. 3.8 Sjöräddning En riskanalys är gjord varvid övergripande kunnat konstateras följande: Mission Coordination Mission Coordination är den operativa sjöräddningsledningen (MRCC). IT, som är ett väsentligt stöd för att minimera sök-/insatstiden, har en mycket hög driftsäkerhet och redundans. Nytt system, som är funktionellt 2000-säkrat den 1 juni 1999, driftsätts först hösten 99, efter fritidsbåtssäsongens slut. Vi kan här urskilja följande funktioner och externa beroenden: Kommunikation: SOS Alarmering: Muntligt OK från SOS-alarm, skriftligt kommer senare. Kustradionätet: Telia har lämnat partiell garanti om 2000-säkring Telefonväxel Käringberget: Beställning lagd för 3 åtgärder på, CSväxel. Därefter 2000-säkrat Marinens VHF-nät: Utredning pågår.

17 11 (13) Kraftförsörjningen: Elleverantören för MRCC skall kontaktas via MKV. För Stockholm (MRSC) har Telia givit muntlig garanti. Skriftlig kommer senare. SAR-Units SAR Units är beroende av fartyg och helikoptrar som ägs och förvaltas av andra än Sjöfartsverket (Försvaret, KBV, SSRS, m.fl). Samtliga organisationer har förklarat, dock inte alla i skriftlig form, att deras enheter är 2000-säkrade. Det kan i sammanhanget nämnas att Räddningsverket har en samordninguppgift beträffande 2000-säkring för samtliga räddningstjänstansvariga myndigheter. 3.9 Navigationsvarningar Sjöfartverket är ansvarig för utsändning av MSI (Maritime Safety Information, dvs. navigationsvarningar och väderinformation för sjöfarten) inom svenskt territorium och har dessutom ansvaret för utsändning av MSI via Navtexsystemet inom hela Östersjöområdet. Verksamheten är starkt beroende av fungerande tele- och radiokommunikation. För denna kommunikation används huvudsakligen telefon/fax, VHF, HF, Navtex, GSM och telex. Dessa system utgör dock reserver för varandra såtillvida att en rapportör i allmänhet har tillgång till minst två av nämnda system. Det svenska telexnätet läggs ner den 1 januari 2000, vilket medför att utbytet av MSI mellan Sjöfartsverket, Stockholm Radio och sjöräddingen försvåras. Därför kommer denna funktion att ersättas av ett nytt system som baseras på Sjöfartsverkets interna nätverk. Utvecklingen av detta pågår och beräknas vara klart före 1 juni Stockholm Radio drivs av TELIA. Den datautrustning som Stockholm Radio använder i Nacka Strand, för utsändning av MSI, är 2000-säkrad. Rundradionätet kan i viss mån utgöra reservsystem för utsändning av MSI-medelanden. 4 Behov av åtgärder för att driva på anpassningsläget Det finns ett antal funktioner utanför Sjöfartsverkets ansvarsområde som är av avgörande betydelse för att sjöfartens olika områden skall fungera.

18 12 (13) Av fundamental betydelse för hela sjöfartssektorn är: Radiokommunikation (VHF, HF, Kustradionätet) Telekommunikation (Fasta telenätet, NMT 450, GSM) Elkraftförsörjning Därutöver finns beroenden av att nedanstående funktioner fungerar: Kustbevakningen/miljöinsatser Polis Tull SOS Alarmering Färskvattenförsörjning Rundradionätet Avlopp Betalsystem Drivmedelförsörjning Fartygsmäklarna Landtransporter av gods Taxi och buss 5 Rekommendationer med anledning av riskbedömning Frågan om prioritering av sjöfarten kontra landsvägs- och järnvägstrafiken avseende öppningsbara broar måste avgöras. Leverans av elkraft till sjöfartens aktörer måste prioriteras. Tele- och radioförbindelser till sjöfartens aktörer måste prioriteras. Då det kan finnas en risk för att fartyg kan fastna i utländska hamnar med låg beredskap inför 2000-skiftet, bör behovet av eventuella åtgärder utredas. 6 Informationsinsatser Ett stort antal olika aktörer finns inom sjöfartssektorn. De har alla ett ansvar att informera om läget inom sina respektive områden. Helhetsbilden av sektorn ges av Sjöfartsverket genom tidningen Sjörapporten och hemsidan och av Redare-

19 13 (13) föreningen genom svensk Sjöfartstidning och dess hemsida Information riktad direkt till de sjöfarande, lämnas fortlöpande i Sjöfartsverkets skrift Underrättelser för sjöfarande. Försäkringsbolag och assuransföreningar ansvarar för att informera om vilka villkor som gäller avseende 2000-övergången. 7 Kontinuitetsplanering Varje organisation ansvarar för att ta fram sina beredskapsplaner och reservrutiner. Ett antal sådana har diskuterats och även beslutats om i vissa fall. Som exempel kan nämnas att många rederier planerar att lägga sina fartyg stilla under kritiska perioder. Vissa känsliga områden, som oljehamnar, diskuterar också att stänga under en period runt sekelskiftet. Generellt kan ökad beredskap/bemanning på fartyg, lotsstationer och sjöräddningscentraler bli aktuellt. Beredskapsplaner för sjöräddningen utarbetas f.n. för att garantera att personal finns på plats. Arbetet är påbörjat och beräknas färdigt under våren. Kritisk utrustning planeras att testas regelbundet, med korta intervall, under en period före och efter årsskiftet för att så snabbt som möjligt upptäcka eventuella störningar till följd av inbäddade system. Under våren kommer Sjöfartsverket att genomföra mer detaljerad planering av beredskapsåtgärder. Notera att vi bytt domännamn i alla våra adresser

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-02-28 010302-03-01487 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Datum 2011-12-16. att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av gasturbinen, samt

Datum 2011-12-16. att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av gasturbinen, samt KS 10 8 FEBR 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2011-12-16 Diarienummer KSN-2011-0483 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservelkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN 2006 JANUARI 2007 Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 2006 Datum: Januari 2007 Vår beteckning: 010302-06-02127 Susanne Degerstedt Liselott Avén

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö Jan-Peter Stål Beredskap Tänkbara händelser Konsekvenser Normala fel i det lokala elnätet Små Större fel i det lokala elnätet Lindriga-stora Driftstörningar

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93 Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge KAMEDO-rapport 93 Händelsen Strömavbrott påskafton den 7 april 2007, kl 12:13 Jordfel i högspänningskabel mellan två ställverk 70 % av elnätet

Läs mer

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93 Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge KAMEDO-rapport 93 Händelsen Strömavbrott påskafton den 7 april 2007, kl 12:13 Jordfel i högspänningskabel mellan två ställverk 70 % av elnätet

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER

SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER 2006-11-27 SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER Datum: 2006-11-27

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Joakim Aspengren Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Saker du kanske inte visste om PTS våra brevdetektiver hittar avsändare eller adressat till 70 000 brev per år som

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Promemoria - Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Affärsverket svenska kraftnät har följande synpunkter på promemorian.

Promemoria - Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Affärsverket svenska kraftnät har följande synpunkter på promemorian. " SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet Enheten för it-politik 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se 2015-06-02 2015/472 REMISSVAR Promemoria - Billigare utbyggnad av

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Abonnemangets utformning

Abonnemangets utformning Abonnemangets utformning Fast telefoni Med vårt abonnemang kan ni fortsätta använda era vanliga telefoner hemma. Ni ansluter ert vanliga inkommande telefonjack i en dosa som omvandlar en digital signal

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR. 8254 2001-07-01 EN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED SJÖFARTSVERKET KVALITETSPROCESS. 2004-06-30 PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg.

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Förstärkt kustråd När 21,22 maj 2008 Var Ks Södertälje Inbjudna gäster Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Representanter från

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar

Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar Arkivbeteckning 1(10) Enligt sändlista Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar Under de sommaren och hösten har Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på störningar inom fast

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17

Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17 Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17 1. Händelse inom någon av Stiftelsernas verksamheter Om en händelse inträffar i någon av våra verksamheter där personal och/eller boende blir de först berörda ska personalen

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

2012-12- 1 O Meddelat i Sundsvall

2012-12- 1 O Meddelat i Sundsvall Sida l (3) Ä\ KAMMARRÄTTEN T3I7CTTTT Mål nr 2141-12 O.COJLU i 2012-12- 1 O Meddelat i Sundsvall KLAGANDE Sweguard, Svenska Bevakningsföretag, 802008-1694 Mikael Johansson Box 1233 164 28 Kista ÖVERKLAGAT

Läs mer

Jan-Olof Olsson jan-olof.olsson@fortum.com

Jan-Olof Olsson jan-olof.olsson@fortum.com Jan-Olof Olsson jan-olof.olsson@fortum.com Network Operation Sverige Nätkunder distribution 865 000 st Nätkunder totalt 1 293 000 st Regionnät (33-400kV) 5 800 km Lokalnät (0,4-24kV) 61 900 km Nätstationer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12)

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) Allmänt I rapporten behandlas

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer