Rätt medel vid rätt tillfälle. Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt medel vid rätt tillfälle. Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland"

Transkript

1 Rätt medel vid rätt tillfälle Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland Version 5. Gäller från och med april 2014

2 Första hjälpen - om olyckan är framme Inandning Se till att den drabbade får frisk luft och vila. Hudkontakt Spola omedelbart med mycket vatten! Förorenade kläder, smycken och dylikt tas av. Tvätta med tvål och vatten. Stänk i ögonen Spola omedelbart med mycket vatten! Håll ögonlocken brett isär och låt spolningen pågå i minst 15 minuter om det är fråga om ett frätande ämne. Om den drabbade förs till sjukhus, fortsätt då att spola, med hjälp av ögondusch på flaska, under hela färden. Förtäring Kräkning ska inte framkallas om petroleumprodukter (t ex lacknafta) eller frätande vätskor svalts, eller då den drabbade är medvetslös. Är personen vid medvetande ska istället rikliga mängder vatten eller mjölk ges. I andra fall av förtäring kan det däremot vara viktigt att kräkning framkallas så snart som möjligt. Drick gärna vatten eller mjölk innan kräkningen framkallas. Vid akuta olycksfall Kontakta läkare, tfn 112, begär Giftinformationscentralen. Vid mindre brådskande fall eller för allmänna förfrågningar dagtid, tfn Om det brinner Rädda - För dem i säkerhet som är i den lokal där det brinner. - Stäng dörren till den lokal där det brinner, för att förhindra spridning av rök och eld. - Använd inte hissarna. - Tag med patientregister och uppgifter om personal som tjänstgör i lokalerna. - Stäng alla dörrar efter dig. Följ arbetsplatsens handlingsplan vid brand. Varna - Varna alla som kan tänkas vara i fara på och i närheten av din arbetsplats. Larma Larma alltid Räddningstjänsten (brandkåren) om du upptäcker en brand. - Tryck in eventuell larmknapp för brandlarm. - Ring 112 och begär brandlarm. Tala om för Räddningstjänsten vad det gäller: sjukhus, byggnad, avdelning samt brandens omfattning och vad som brinner. - Ring 99 till landstingets telefonväxel och upprepa samma besked som till som Räddningstjänst (Telefonen måste vara ansluten till Landstinget Sörmlands växel) - Möt Räddningstjänsten Utrym - Se till att sätta människor i säkerhet. Hjälp till att utrymma de med hjälpbehov. Släck - En mindre brand kan i regel släckas genom att man använder brandfilt eller en handbrandsläckare, spruta på det som brinner, inte på lågorna. - Använd vatten som släckmedel då trä, papper, tyg m.m. brinner. - Använd kolsyra eller pulver som släckmedel då fasta eller vattenolösliga kemikalier brinner. T.ex. vid brand i kemikalieförråd eller ett elskåp 2

3 Innehållsförteckning Första hjälpen - om olyckan är framme... 2 Om det brinner... 2 Förord... 4 Kontaktpersoner... 5 Till dig som är arbetsledare - lagkrav... 7 Till dig som använder produkterna... 8 Miljö- och hälsokrav vid upphandling... 9 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Hälso-, miljö- och brandfarlighet Hälso-, miljö- och brandfarlighet Miljömärkta produkter Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning och ventilation Avfallshantering Desinfektion Beställningar och synpunkter på sortimentet Lagförteckning OBS! Produktblad och säkerhetsdatablad med information om upphandlade kemisktekniska produkter hittar du i ichemistry. 3

4 Förord Välj rätt medel följ avtalet! Handboken Rätt medel vid rätt tillfälle innehåller information om de kemisk-tekniska produkter 1 som är upphandlade av landstingen i Dalarna, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Handboken hjälper personalen att hantera produkterna och det avfall som uppkommer på ett riktigt och säkert sätt. Samarbete inom 5-klövern Handboken är framtagen av landstingens Miljöenheter, i samarbete med inköpare, hygiensjuksköterskor, materialkonsulenter, städ- och kökschefer, miljösamordnare, skyddsingenjörer, säkerhetsrådgivare m fl. 1 Desinfektionsmedel, diskmedel, tvättmedel, städkemikalier, hand- och hudvårdsmedel med mera. 4

5 Kontaktpersoner Landstingsövergripande miljöfrågor: Miljöchef, Johan Sundqvist tfn: , mobil: , e-post: Kemikaliehantering: Miljöenheten, Angelika Medgyes, mobil: , e-post: Avfallshantering: Miljöenheten, Gert Johnson tfn , mobil , e- post: Brand- och säkerhetsfrågor: Säkerhetschef Lars-Gunnar Svensson, mobil: , e- post: eller Johan Ekström, brandskyddsledare mobil: e-post: Desinfektionsfrågor: Smittskydd/Vårdhygien: Hygiensjuksköterska: Ingela Nilsson Hylander, tfn: , mobil: , e-post: Hygiensjuksköterska: Jenny Olofsson, tfn: , mobil: , e-post: Allmänna frågor kring sortiment, beställningar, leverantörer: Bertil Nyman, Varuförsörjningen, tfn: , mobil , e-post: bertil se Materialkonsulent: Elisabeth Granath, Varuförsörjningen, tfn: , e-post: 5

6 Kemikalieförteckning och riskbedömning Kemikalieförteckning och riskbedömning All verksamheter som hanterar faromärkta kemikalier (se s. 10) ska enligt lagkrav ha en kemikalieförteckning och årligen riskbedöma hanteringen av kemikalierna. För att få en sammanställning eller uppdatering kemikalieförteckning se instruktion Upprätta och uppdatera kemikalieförteckning, i miljöledningssystemet. Länk till verksamhetens kemikalieinköp är se nedan hur sidan ser ut. Skriv in verksamhetens ansvar och kostnadsställe i dokumentet. Verksamheten ska enligt lagkrav årligen riskbedöma sin miljöpåverkan. Riskbedömning genomförs utifrån Checklista riskbedömning av miljöpåverkan. Ett avsnitt i riskbedömningen rör kemikalier. Ansvarig chef och miljöombud medverkar vid riskbedömningen (ansvarig chef avgör vilka som ska vara med när riskbedömningen genomförs, eventuellt medverkar även eldsjäl och skyddsombud). Ta hjälp av förvaltningens miljösamordnare vid behov. Se dokument i miljöledningssystemet Instruktion för riskbedömning av miljöpåverkan. Riskbedömningen ska tillgodose riskerna vid normal drift/beläggning och onormal drift/beläggning. (Onormal drift/beläggning = när något inträffar som gör att verksamheten bedrivs under onormala omständigheter). Syftet med riskbedömningen är minimera riskerna på arbetsplatsen och minimera negativ miljöpåverkan. Kemikalieförteckning - Huvudlista 1. Sammanställning över avdelningens kemikalier (Varuförsörjningen samt övriga inköp) 2. Ansvar: 3. Kostnadsställe: 4. Nuvarande år: 5. Föregående år: 6. Ok 6

7 Till dig som är arbetsledare - lagkrav Till dig som är arbetsledare En del av de produkter som hanteras inom landstinget kan bland annat vara irriterande, frätande, allergiframkallande, brandfarliga eller miljöfarliga och kräver därför särskild uppmärksamhet. Farliga produkter som hanteras på fel sätt kan innebära risker. Som arbetsledare ansvarar du för din personals hälsa och säkerhet i arbetet! Som chef eller arbetsledare är man enligt lag 2 ansvarig för att nedanstående grundläggande kemikalierutiner fungerar då man hanterar hälso-, brand- och miljöfarliga produkter/ ämnen 3 på arbetsplatsen: Det ska finnas en förteckning över arbetsplatsens hälso-, brand- och miljöfarliga produkter/ämnen Det ska finnas skriftlig risk- och skyddsinformation om arbetsplatsens alla farliga produkter, lättillgänglig för personalen En riskbedömning av hanteringen av arbetsplatsens farliga produkter ska göras och eventuella åtgärder vidtas, t ex: - personlig skyddsutrustning på plats - skriftliga hanteringsinstruktioner framtagna - miljöbedömning av kemikalier Ge information till personalen. Kemikalie förteckning Förteckningen hålls alltid aktuell om verksamheten handlar via VF/Mediq. Kom ihåg att alltid lägga till nya produkter i kemikalieförteckningen om du handlar via inköpsanmodan! Förteckningen ska vara tillgänglig för all berörd personal. Ta hem risk- och skyddsinformation I vårt kemikaliehanteringssystem, ichemistry finns skriftlig risk- och skyddsinformation om upphandlade kemisk-tekniska produkter. Informationen finns både som kortfattade skyddsblad och som mer omfattande säkerhetsdatablad från leverantörerna. Säkerhetsdatablad kan också hämtas via Varuförsörjningen, Se alltid till att ta hem säkerhetsdatablad och produktblad för nya produkter! Gör riskbedömning Innan en arbetsplats börjar hantera farliga ämnen/produkter är det chefens/arbetsledarens ansvar att se till att en riskbedömning görs och att denna dokumenteras. Med riskbedömningen som underlag ska chefen/arbetsledaren fatta beslut om vilka produkter som ska användas, hur arbetet ska utföras, vilken skyddsutrustning som kan behövas och så vidare. 2 Se lagförteckning, sidan Se information på sidan om vilka produkter/ämnen som räknas som farliga. 7

8 Till dig som är arbetsledare - lagkrav Informera personalen En förutsättning för en säker hantering av faromärkta kemikalier är kunskap! Informera personalen på din arbetsplats om vilka risker som finns med de produkter ni hanterar, hur produkterna ska hanteras, vad man ska göra vid en olycka och hur avfallet ska omhändertas. Använd till exempel skyddsbladen eller säkerhetsdatabladen. Glöm inte bort att informera nattpersonal, vikarier och övrig personal. Informera också om var förteckning och säkerhetsdatablad finns. Skaffa skyddsutrustning till arbetsplatsen om sådan saknas! Se sidan 14 för mer information. Ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner vid behov. Tänk på att kemikaliehanteringen är en viktig del i verksamhetens egenkontroll. Genom att välja produkter från Varuförsörjningen så vet man att man endast tar in produkter till arbetsplatsen som är granskade ur hälso- och miljösynpunkt. Ansvar Kemikalierna på arbetsplatserna inom landstinget ska inventeras och sammanställas i en förteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga. Ansvaret för att detta görs ligger alltid på chefen eller arbetsledaren. Till dig som använder produkterna Innan du börjar använda en ny produkt är det viktigt att du känner till vilka risker som kan finnas vid hantering, hur du ska arbeta för att skydda dig mot riskerna, hur avfallet ska hanteras osv. Allt detta är det din chefs/ arbetsledares ansvar att informera dig om! Skriftlig informationen om riskerna med farliga produkter finns i t ex: - Skyddsbladen och isafe i ichemistry - Säkerhetsdatablad - Arbetsplatsens hanterings- och skyddsinstruktioner Ta för vana att se till att du har kunskap om nya produkter och riskerna med dem, innan du börjar använda dem. På många arbetsplatser kan även skyddsombud eller miljöombud hjälpa till med information om produkterna. Om du behöver skyddsglasögon, skyddshandskar eller annan skyddsutrustning så ska du få denna av din chef/arbetsledare. Likaså ska chefen/arbetsledaren se till att övrig viktig utrustning, som till exempel lämpliga ögonduschar, finns på arbetsplatsen. Se mer information om personlig skyddsutrustning på sidan 14. Du som arbetar med faromärkta produkter är skyldig att följa hanterings- och skyddsinstruktioner, använda lämplig personlig skyddsutrustning och medverka till en säker kemikaliehantering! 8

9 Miljö- och hälsokrav vid upphandling I samband med att kemisk-tekniska produkter upphandlas via Varuförsörjningen till landstingen ställs miljö- och hälsokrav på produkterna. Leverantörerna skickar information om offererade produkter i form av recepturer och säkerhetsdatablad. All inskickad information granskas sedan ur bland annat hälso- och miljösynpunkt. Produkter som inte uppfyller ställda krav upphandlas inte. En arbetsgrupp bestående av representanter från landstingen (användare, inköpare, materialkonsulenter, hygiensjuksköterskor och miljökemist) går igenom inkomna anbud och efter diskussioner om funktion, miljö, hälsa/arbetsmiljö, ekonomi och service, enas man om det sortiment som ska upphandlas. I det nu upphandlade sortimentet uppfyller flertalet maskindiskmedel, sanitetsrengöringsmedel, handdiskmedel, textiltvättmedel och allrengöringsmedel kraven för miljömärkning enligt Svanen eller Bra Miljöval. De flesta produkter är oparfymerade. OBS! Alla kemisk-tekniska produkter som köps in till Landstinget måste inköpsgranskas. Hänvisa därför eventuella försäljare som kontaktar dig genom besök eller telefon, till Varuförsörjningen. Att köpa utanför landstingets avtal innebär lagbrott. Det är viktigt att alla följer gällande avtal och beställer hem upphandlade produkter! 9

10 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Varningsmärkning/faromärkning Produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga eller brandfarliga ska vara faromärkta av leverantören. Faromärkningen består av en eller flera svarta symboler på orange botten, samt tillhörande riskoch skyddsinformation. Nya farosymboler, faropiktogram, för märkning av kemikalier togs i bruk 1 januari De gamla symbolerna gäller parallellt med de nya fram till 1 juni Se nya de nya farosymbolerna, faropiktogrammen på sidan 11. OBS! Produkter ska i möjligaste mån alltid förvaras i originalförpackning! Om en produkt ska spädas eller överföras till en ny flaska så ska också denna märkas med uppgift om innehåll. Ibland ska den också märkas med ny varningsmärkning. Etiketter kan beställas via Varuförsörjningen eller Inköp. Vid behov kontakta företagshälsovården, Feelgood?, för rådgivning. DÖDSKALLE Mycket giftiga eller giftiga produkter Dödskallen används för livsfarliga eller mycket farliga produkter som kan ge livshotande skador redan vid inandning, hudkontakt eller förtäring av mycket små eller små doser. FLAMMA Extremt brandfarligt och mycket brandfarligt Flamman används för extremt och mycket brandfarliga vätskor och gaser. Flampunkt < 21 o C, vilket betyder att vätskor redan vid rumstemperatur är mycket lättantändliga. FRÄTSYMBOL Mycket frätande eller frätande produkter Symbolen används för produkter som kan ge allvarliga frätskador på huden, matstrupen och ögonen (med risk för bestående synskador). Starkt sura (ph=0-3) och starkt basiska (ph=11-14) produkter är nästan alltid frätande! ANDREASKORS Irriterande och hälsoskadliga produkter Andreaskorset används för produkter som är farliga vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Hit räknas bl a produkter som är irriterande och allergiframkallande. Tänk på att produkter som "bara" är irriterande på hud, ofta kan vara frätande på ögonen! MILJÖFARLIGT Symbolen används för produkter som är miljöfarliga, t ex giftiga för vattenlevande organismer eller svårnedbrytbara BRANDFARLIGT Denna symbol har upphört att gälla! Ett exempel är 70 %-ig sprit, som inte längre behöver märkas med en orange farosymbol, trots att produkten fortfarande är brandfarlig. OXIDERANDE Denna symbol används för oxiderande produkter. Oxiderande produkter avger lätt syre och kan vid upphettning eller kontakt med vissa ämnen orsaka brand eller explosion. EXPLOSIVT Denna symbol används för explosiva produkter. Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. 10

11 Faropiktogram Hälso-, miljö- och brandfarlighet Den nya klassificeringsförordningens faropiktogram stämmer överens med det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Gäller parallellt med de gamla farosymbolerna till 1 juni Därefter gäller endast faropiktogrammen nedan. Giftiga och hälsofarliga kemikalier/produkter (motsvarar gamla dödskallen + andreaskorset) Frätande kemikalier/produkter Brandfarliga kemikalier/produkter Oxiderande kemikalier/produkter Miljöfarliga kemikalier/produkter Explosiva ämnen: Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. Gaser under tryck, gasflaska: Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. 11

12 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Allergiframkallande produkter Allergiframkallande produkter märks med ett Andreaskors eller Utropstecken. Allergiframkallande ämnen/produkter har i möjligaste mån undvikits vid upphandlingen. Parfymer Idag har var tredje person i Sverige någon form av allergi eller annan överkänslighet och antalet drabbade ökar ständigt. En viktig orsak till att överkänslighet blir allt vanligare är att parfymer används i allt större utsträckning i så många olika produkter. För att förebygga och lindra allergier och överkänslighet är det viktigt att man försöker att minska på parfymanvändandet. Extra viktigt är det i känsliga miljöer, som t ex inom sjukvården. Oparfymerade alternativ har prioriterats vid denna upphandling. Ett fåtal parfymerade produkter har dock varit nödvändiga att upphandla och detta beror på att: - det inte har funnits några oparfymerade fungerande alternativ att upphandla på marknaden - ingående råvaror luktar mycket illa och denna lukt måste maskeras för att produkten överhuvudtaget ska kunna användas - i några fall har parfymerade produkter valts, t ex handdiskmedel och sanitetsrengöringsmedel Upphandlade produkter är oparfymerade om inte annat anges i produktbladen. Cancerframkallande produkter Inga av de upphandlade kemisk-tekniska produkterna innehåller några kända cancerframkallande ämnen. OBS! 4 %-iga formaldehydlösningar som används för att lägga vävnad i klassas som misstänkt cancerframkallande. En del laboratoriekemikalier räknas också som eller misstänks vara cancerframkallande eller fosterskadande. Speciella etiketter för 4 %-formaldehyd finns att beställa från Mediq, artikelnummer: Reproduktionstoxiska produkter Det finns några upphandlade produkter som innehåller ämnen som är omdiskuterade när det gäller risk för nedsatt fortplantningsförmåga och risk för fosterskador. Till exempel PeraSafe som innehåller bl a natriumperborat, vilket kommer att klassas som reproduktionstoxiskt. Läs information om produkterna i produktblad och säkerhetsdatablad! Desinfektionsmedel Instrumentdesinfektionsmedlen; dessa är i allmänhet hälso- och/eller miljöfarliga och måste vara det för att fungera som just desinfektionsmedel. Ska hanteras med extra försiktighet! 12

13 Miljömärkta produkter De flesta rengöringsmedel är idag betydligt mer miljöanpassade än för år sedan. I handboken finns ett flertal produkter miljömärkta med Svanen och Bra Miljöval. Flera andra produkter är inte miljömärkta men har ingen eller låg halt av miljöstörande ämnen. Även om en produkt är miljömärkt så kan den vara farlig för dig att hantera. Tag för vana att alltid läsa anvisningar och överdosera aldrig! Läs mer på sidan 16. Svanen Svanen är Nordiska ministerrådets officiella symbol för miljömärkning. Symbolen är relativt vanlig på kemisk-tekniska produkter idag. Svanens krav varierar mellan olika produkter. Gemensamt för alla produktgrupper är: Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. Kraven höjs successivt för att säkerställa att en svanmärkt produkt ständigt tillhör de bästa ur miljösynpunkt. Bra Miljöval Falken är Svenska Naturskyddsföreningens symbol och är den äldsta och vanligaste symbolen på kemisk-tekniska produkter. Kriterierna utgår från ett helhetsperspektiv och ställer krav på bland annat: Råvaran och de kemikalier som används i produktionen. Enligt Svenska Naturskyddsföreningens kemikaliepolicy ska alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier bort. Utsläpp vid tillverkning ska minimeras. Energin som går åt för att producera en vara eller tjänst. Målet är att minska den totala energianvändningen och att övergå från fossila bränslen, som olja, till förnybara energikällor. Tillverkaren måste ta ansvar för vad som händer med produkterna efter att de använts. Att företagen ska arbeta mer långsiktigt med miljöfrågor för att minska sin miljöpåverkan. EU-blomman Blomman är EU-kommissionens symbol. Den finns idag ännu bara på ett fåtal kemisk-tekniska produkter. Blommans krav varierar mellan olika produkter. Gemensamma krav är att: Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Kraven gäller energiförbrukning, vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Produktens användning av naturresurser vägs också in. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. 13

14 Personlig skyddsutrustning Var rädd om Dig Var rädd om dig och använd personlig skyddsutrustning (t ex handskar eller skyddsglasögon) vid behov! Se mer information i produktbladen eller i säkerhetsdatabladen. Du som arbetar med rengöringsmedel och vatten, tänk på att din hud lätt blir uttorkad och irriterad och ger ett sämre skydd än normalt. Använd därför hudkräm regelbundet. Skyddshandskar När du arbetar med frätande, irriterande och allergiframkallande produkter är det viktigt att skyddshandskar används! Användningen av skyddshandskar ska anpassas till arbetssituationen. Se Handskguiden, länk Det finns upphandlade engångshandskar av nitril, plast, latex och PVC. Se mer information på Varuförsörjningens sida på internet; Sök på ordet Handske under Sökmemo. Kontakta Materialkonsulent Elisabeth Granath för ytterliggare information tfn: OBS! En del kemikalier, till exempel vissa organiska lösningsmedel och reaktiva härdplastkomponenter, kan snabbt tränga igenom de flesta handskar. Om man arbetar med denna typ av kemikalier (gäller till exempel laboratorie- och tandvårdspersonal) kan man kontakta landstingets miljökemister för råd om lämpliga handskar. Skyddsglasögon Vid arbete med produkter som är frätande är det mycket viktigt att använda skyddsglasögon! Tänk på att produkter som "bara" är irriterande på hud ofta kan vara frätande på ögonen! Tänk också på att vanliga glasögon och kontaktlinser kan skadas av stänk. Skadliga ämnen kan även komma in under kontakt- linserna och orsaka besvär. Skyddsglasögon kan beställas från Mediq, artikelnummer: Skyddsglas-ögonen kan användas utanpå de egna glasögonen. Munskydd Munskydd kan utgöra ett visst skydd när du hanterar pulver som dammar mycket. Skyddskläder Plastförkläde kan användas vid risk för stänk för att skydda dig själv och arbetskläderna. 14

15 Skyddsutrustning och ventilation Ögonduschar Överallt där frätande och irriterande produkter som kan ge ögonskador hanteras ska det finnas möjlighet att snabbt kunna skölja ögonen. Ögonduschar finns i olika utföranden: Lösa engångsflaskor i plast som innehåller steril koksaltlösning. Fast installerade ögonduschar, som ska vara utrustad med skyddsblandare för att förhindra att vattnet blir för hett. OBS! Vid installation av fasta ögonduschar finns alltid risk för tillväxt av legionella och andra miljöbakterier i den biofilm som bildas i ledningssystem. Därför måste installation av fasta ögonduschar med skyddsblandare alltid föregås av diskussion med personal från Vårdhygien. Lösa engångsflaskor i plast är tänkta att användas på rörliga arbeten, där man inte har tillgång till en fast ögondusch, och under transport till ögonläkare. Dessa kan beställas från Mediq, artikelnummer: Läs mer om ögonduschar i AFS 1999:7 Kontakta företagshälsovården Feelgood för utförligare information och rådgivning kring ögonduschar och skyddsutrustning. Fasta ögonduschar måste kontrolleras regelbundet. Minst en gång per halvår måste kontrollen dokumenteras. Rutiner för byte av lösa engångsflaskor innan utgångsdatum måste finnas. Ventilation När flyktiga ämnen (t ex etanol och isopropanol) hanteras avgår hälsoskadliga ångor som kan tas upp i kroppen via lungorna. Avdunstningen blir större ju större yta som kommer i kontakt med luften. Avdunstningen ökar också vid ökad temperatur. För att minska personalens exponering för dessa ångor ska behållare så långt som möjligt hållas slutna. I undantagsfall kan det vara svårt att undvika öppna eller periodvis öppna behållare/kärl, t ex vissa kärl med desinfektionsmedel. Dessa behållare/kärl bör placeras i dragskåp eller vid ett punktutsug alternativt i ett rum där ingen vistas stadigvarande och så nära frånluftsdonet ("utsuget") som möjligt. Vid frågor och funderingar kring ventilation, ventilationskapacitet, behov av dragskåp etc, kontaktas Landstings Service AB - fastighetsdrift tfn: Även företagshälsovården Feelgood kan kontaktas för rådgivning. Arbetsmiljö Är du osäker på vad som gäller kring arbetsmiljö och kemikalier kontakta även Personalutvecklingsenheten för information och rådgivning. 15

16 Dosering och förvaring Följ alltid doseringsanvisningar Följ alltid de doseringsanvisningar som ges! Använd doseringsmått eller doseringspump. Överdosering kan försvåra rengöringen och i vissa fall även skada material och utrustning. Följande doseringspump finns att beställa från Varuförsörjningen/Mediq: Doseringspump för 1 liters flaska. 4 ml per tryck, artikelnummer: Doseringspump för 5 liters dunk. 10 ml per tryck, artikelnummer: (Passar dunk från Johnsson Diversey) och artikelnummer (Passar dunk från Rekal) All kemikalieanvändning belastar miljön! Ur miljösynpunkt är det därför mycket viktigt att inte överdosera. Eftersom landstingen är storförbrukare av kemisk-tekniska produkter innebär en generell överdosering en extra belastning på miljön, helt i onödan. Tänk på att många nya miljöanpassade produkter är högkoncentrerade. Det är då extra viktigt att följa doseringsanvisningarna så att de positiva miljöeffekterna inte uteblir. OBS! Vid spädning av flytande produkter: häll koncentratet i vattnet, inte tvärtom! Blanda aldrig olika medel Kemikalier kan reagera med varandra så att slutprodukten blir farligare än ursprungskemikalierna. Detta har tidigare hänt inom landstingen då man blandat ett surt avkalkningsmedel med ett medel som innehåller natriumhypoklorit (ex Klorin). Då utvecklas mycket giftig klorgas! Förvaring av kemisk-tekniska produkter Farliga produkter ska aldrig hanteras eller förvaras tillsammans med mat! Tänk på att förvara farliga produkter på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem. På många vuxenavdelningar kan det t ex finnas besökande barn. På arbetsplatser där större mängder kemikalier hanteras kan särskilda ventilerade förvaringsskåp behövas. Brandfarliga produkter ska förvaras och hanteras åtskilda från antändningskällor. Om volymen brandfarlig vätska överstiger 30 liter ska den förvaras i brandsäkra, ventilerade skåp/lösningsmedelsförråd. Den angivna volymen är föremål för utredning och kan komma att ändras. Frätande produkter ska inte förvaras över midjehöjd. Om en förpackning skulle gå sönder och produkten förvaras högt, kan personalen få hela det frätande innehållet över sig. Giftiga, mycket giftiga eller starkt frätande produkter ska förvaras inlåsta. 16

17 Avfallshantering Farligt avfall I produktbladen finns information om vilka produkter som ska omhändertas som farligt/kemiskt avfall. Även landstingets avfallsinstruktion handboken Rätt Hantering redogör för tillvägagångssätt med farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av Avfallsförordningen SFS 2001:1063 och dess ändringar. Rätt Hantering listar de produkter som används i vården som vid kvittblivning räknas som farligt avfall. Handboken Rätt hantering finns på Insidans miljösida under Avfallshantering och källsortering. Utsläpp, spill och sanering OBS! Sanera själv endast då du bedömer att det kan göras utan risk! Vid större utsläpp ska alltid Räddningstjänsten larmas. Anmälan ska då även göras till miljömyndigheten i kommunen. Se instruktion på Insidan Instruktion vid större utsläpp av kemikalie Kemikaliespill Om du spiller ut en flytande produkt på golvet bör du hälla på ett absorptionsmedel som suger upp spillet. Spillet läggs sedan en hink med lock. Hinken skall sedan skickas iväg som Farligt avfall, se dessa instruktioner på Insidans miljösida Instruktion vid spill av kemikalie. Förpackningar Tömda och vid behov rengjorda förpackningar källsorteras som hårdplast eller pappersförpackning. Se landstingets instruktion för källsortering på Insidans miljösida. OBS! Förpackningar som lämnas till källsortering hanteras manuellt av personal på återvinningsföretagen. Dessa förpackningar får därför inte innehålla t ex rester av maskindiskmedel eller instrument- och ytdesinfektionsmedel. Tänk också på din egen arbetsmiljö och använd vid behov skyddsutrustning om du sköljer ur en dunk eller en flaska. 17

18 Desinfektion Desinfektion innebär att föremål och ytor behandlas så att de inte längre är smittfarliga. Desinfektion utförs med värme eller med kemiska medel. Värmedesinfektion Denna metod är den mest effektiva när det gäller desinfektion och ska alltid användas då så är möjligt! Följ de anvisningar som finns i Vårdhandboken. Handboken finns på Se även de lokala föreskrifter som finns. Kemisk desinfektion Desinfektion med kemiska medel ska endast ske då utrustning för värmedesinfektion saknas vid desinfektion av värmekänsliga material, ytor eller hud då utrustning för värmedesinfektion saknar möjlighet att genomspola rörformiga föremål Följ respektive medels bruksanvisning. Desinfektion ska utföras då en yta utsatts för smittämnen, t ex vid stänk och spill av smittfarligt material. Vid dessa tillfällen ska spillet först torkas upp med en engångsduk indränkt i lämpligt desinfektionsmedel och därefter ska ytan bearbetas kraftigt med en ny duk indränkt med desinfektionsmedel. Vid ytdesinfektion verkar medlet så länge ytan är våt. OBS! Kontakta hygiensjuksköterskorna om du har frågor som rör desinfektion! Följ anvisningarna i handboken och lokala föreskrifter! Hållbarhetstid för desinfektionsmedel För oöppnade förpackningar är hållbarhetstiden i allmänhet angiven på produkten. Hållbarhetstiden för en öppnad förpackning beror bland annat på: Hur väl förpackningen är försluten. Drag åt korkar ordentligt! Hur ofta förpackningen öppnas. Ju oftare desto sämre hållbarhetstid! Hur varmt och hur soligt produkten förvaras. Ju varmare och ju soligare desto sämre hållbarhetstid! 18

19 Beställningar och synpunkter på sortimentet Beställning av produkterna Produkterna beställs av Mediq, via Varuförsörjningen (VF), enligt lokala beställningsrutiner. Artikelnumren finns angivna under respektive produkt i produktbladen. Priser Under avtalsperiodens gång kan det komma att bli aktuellt med vissa prisökningar till exempel på grund av ökade kostnader för leverantörerna. Aktuell information om bland annat priser och artikelnummer hittas på Varuförsörjningens artikelsökning Sökmemo, Gör din röst hörd! Om en produkt visar sig vara dålig i något avseende är det viktigt att detta uppmärksammas. "Felet" kan då kanske rättas till eller också väljs produkten bort vid nästa upphandling. Det är därför viktigt att du som användare av produkten hör av dig till Varuförsörjningen med synpunkter och eventuella klagomål! 19

20 Lagförteckning Lagförteckning Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning Övrig aktuell lagstiftning Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901 Föreskrifterna kan hämtas kostnadsfritt via internet på följande adresser: Arbetsmiljöverkets föreskrifter Övriga författningar OBS! Det finns fler arbetsmiljöföreskrifter som rör kemikaliehantering, förutom de lagkrav som angivits ovan. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns alla regler som rör kemikaliehantering på arbetsplatser samlade. 20

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor.

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tvättsåpa Referens nr: 21940, 21942 Användningsområde: För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr.

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr. Utfärdat: 2012-10-22 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Tub 50 gr. Produktnamn: Artikelnr: 6690400 RSK nr: 3115169 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas 2000 1800 2000 ml 1600 1400 1200 1000 800 I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas Broschyren bygger på reglerna AFS 1997:10, Laboratoriearbete med kemikalier. Frätande/Starkt frätande Explosivt Giftigt/Mycket

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad:

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad: Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Boston / Spotless Scandinavia AB Handelsnamn: Berga Allé 1 254 52 HELSINGBORG Telefon: 042-15 38 60 Användningsområde: Rengöringsmedel för

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa.

SÄKERHETSDATABLAD. Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa. SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Datum: 20030918 Reviderad: Skalcem Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa. SKALFLEX A/S,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Extract Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr:

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr: SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 AVSNITT 1 1.1 Produktbeteckning. Trikem Tvättsprit 70% 1.2 Relevant identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån. Rengöring och desinfektion

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT Lube20404, Lube20404pk Tillsätts i styrservooljan.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1(5) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Produktnamn Användningsområde Allrengöringsmedel Produktkod 166381 (1 liter), 166383 (5 liter) Leverantör

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne

Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Checklista Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Detta är ett förslag till ett arbetssätt som kan passa för vissa hanteringar. Ibland kan man bedöma hela grupper av ämnen samtidigt. Om arbetet innebär

Läs mer

Utskriftsdatum: Sida 1 av 5

Utskriftsdatum: Sida 1 av 5 (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-12-03 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria golvbeläggningar. :

Läs mer

SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD. SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK-8800 Viborg, Tlf: Fax: Namnet på produkten:

SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD. SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK-8800 Viborg, Tlf: Fax: Namnet på produkten: SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex Siloxanfärg Fasadfärg Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK8800 Viborg, Tlf: + 45

Läs mer

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100 Utskriftsdatum 4-01-22 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET KRYTOX GPL 105 KRYTOX GPL 105 Brenntag Nordic AB Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. STROVELS ALFANOL HD GRÖN Rengöringsmedel. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

SÄKERHETSDATABLAD. STROVELS ALFANOL HD GRÖN Rengöringsmedel. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av A Clean Partner HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Rengöringsmedel Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Primer 22 Produkttyp: Metall Primer LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CLGNT,FINISH, DUAL PHASE 0156616

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CLGNT,FINISH, DUAL PHASE 0156616 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: DOKUMENTKOD: IDENTIFIKATIONS- KOD: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR OCH KONTAKTPERSON: TELEFONNUMMER FÖR NÖD- SITUATIONER: Finish

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: Remover Klottersanering PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Härdare 285-287 Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

CLEAN & SHINE DUSCHRENT

CLEAN & SHINE DUSCHRENT CLEAN & SHINE DUSCHRENT 2010-11-01 Internt nr.: Sida 1 (4) HANDELSNAMN : Clean & Shine Duschrent < 5 % aktivt klor ADRESS : Grangatan 34 POSTADRESS : SE-305 64 Gullbrandstorp TELEFON : 035-186500 2. FARLIGA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Nila Maskindisk Sidan 1 av 5 Produktnamn Nila Maskindisk Leverantör Nilfisk Advance Produkttyp Maskindiskmedel, pulver Box 44045 SE-100 73 Stockholm

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Reagens.2 till 9210 1L/Oxalsyra Produktblad nr 214 Ed: 2005-06-15 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Samförvaring av kemikalier

Samförvaring av kemikalier mars 2011 sid 1 (4) Samförvaring av kemikalier Kemiska ämnen går att hitta överallt i vår omgivning och det finns idag lite kunskap om vilka hälso- och miljöegenskaper de kemikalier som förekommer på marknaden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Acapella Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD Acapella Cleaner Datum: 2010-03-27 version 1.0 1 (5) 1 Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Avsedd användning: Grovrengöringsmedel Leverantör: Klar Kommunikation AB Furumossen 38 S-433 47 PARTILLE Telefon: 0707-75

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) W&H Service Oil F1 MD-500

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) W&H Service Oil F1 MD-500 SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Smörjolja W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby Telefon: 08-445 88 30 Telefax:

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

VARUINFORMATION Utfärdat: 2002-01-30 Sida 1(4)

VARUINFORMATION Utfärdat: 2002-01-30 Sida 1(4) Utfärdat: 20020130 Sida 1(4) 1. PRODUKTNAMN OCH LEVERANTÖR Handelsnamn: Dual Cure Opaquer Base Kemiskt namn: Produkttyp: resin Leverantör: Hultén & Co AB Telefon: 040 155669 Adress: Limhamnsgårdens allé

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

Kemisk tekniska produkter 2007-2009

Kemisk tekniska produkter 2007-2009 Kemisk tekniska produkter 2007-2009 Kemisk tekniska produkter 2007-2009 Varukatalogen innehåller uppgifter om kemisk-tekniska produkter som är upphandlade av Norrbottens läns landsting. Produkturvalet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Clear Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad Utfärdat: 2007-01-01 Sida 1 (4) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN : MouldRemover/ MögelRent ANVÄNDN.OMR. : Rengöring LEVERANTÖR

Läs mer

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 SBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek: 400 ml aerosolbehållare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Histogel Utfärdat: 2011-12-05 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Histogel Utfärdat: 2011-12-05 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1 Utfärdat: 20111205 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 20150519 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121127 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 3312 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget VARUINFORMATION Sid 1(5) Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverlod Artikelnummer: 5240-1015, 5240-1020 Leverantör: Telefon vid olycksfall: GasIQ AB Snickarevägen

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Bostik AB HANDELSNAMN Artikelnummer 2129 2. FARLIGA EGENSKAPER Irriterande HÄLSA

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Reagens.1 för 9210 Produktblad nr 216 Ed: 2005-09-26 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-09-26

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

OCEAN OXI FLÄCKSPRAY. Nr Råvara EG-NR CAS-NR Mängd vikt% Faroklass/Symbol. 1 Väteperoxid % R8-34 O, C

OCEAN OXI FLÄCKSPRAY. Nr Råvara EG-NR CAS-NR Mängd vikt% Faroklass/Symbol. 1 Väteperoxid % R8-34 O, C 1. Namnet på produkten och företaget Godkänd för användning Handelsnamn Produkttyp Fläcklösare till textiler. Leverantör KEMIBOLAGET AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08683 88 00 Fax 08605

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-PHOS Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-asepto BA 1. Namnet på produkten och företaget Namn: Användning: P3-asepto BA Rengöringsmedel för industriellt bruk Leverantör: Ecolab AB Fruängsplan10 129 07 Hägersten

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Oxalsyra-2-hydrat Produktblad nr 193 Ed: 2005-03-09 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-03-09

Läs mer

Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4.

Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4. Varuinformationsblad enligt KIFS 1998:8 och SÄIFS 1994:4. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Användningsområde Leverantör Haemo-Clean-L Rengöring av kirurgiska instrument Ljungberg & Kögel

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 1012 samt 1013 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete 1.3 Namnet på bolaget/företag

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pit-Fill Resin Användning: Används för fylla hål i glas i

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Produktblad nr 197 Ed: 2005-03-23 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-03-23 för 36298 Leverantör LabService AB Lärlingsvägen 7 857

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder vidhäftning av silikatmålning.

SÄKERHETSDATABLAD. Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder vidhäftning av silikatmålning. SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Datum: 20030918 Reviderad: Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer