Rätt medel vid rätt tillfälle. Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt medel vid rätt tillfälle. Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland"

Transkript

1 Rätt medel vid rätt tillfälle Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland Version 5. Gäller från och med april 2014

2 Första hjälpen - om olyckan är framme Inandning Se till att den drabbade får frisk luft och vila. Hudkontakt Spola omedelbart med mycket vatten! Förorenade kläder, smycken och dylikt tas av. Tvätta med tvål och vatten. Stänk i ögonen Spola omedelbart med mycket vatten! Håll ögonlocken brett isär och låt spolningen pågå i minst 15 minuter om det är fråga om ett frätande ämne. Om den drabbade förs till sjukhus, fortsätt då att spola, med hjälp av ögondusch på flaska, under hela färden. Förtäring Kräkning ska inte framkallas om petroleumprodukter (t ex lacknafta) eller frätande vätskor svalts, eller då den drabbade är medvetslös. Är personen vid medvetande ska istället rikliga mängder vatten eller mjölk ges. I andra fall av förtäring kan det däremot vara viktigt att kräkning framkallas så snart som möjligt. Drick gärna vatten eller mjölk innan kräkningen framkallas. Vid akuta olycksfall Kontakta läkare, tfn 112, begär Giftinformationscentralen. Vid mindre brådskande fall eller för allmänna förfrågningar dagtid, tfn Om det brinner Rädda - För dem i säkerhet som är i den lokal där det brinner. - Stäng dörren till den lokal där det brinner, för att förhindra spridning av rök och eld. - Använd inte hissarna. - Tag med patientregister och uppgifter om personal som tjänstgör i lokalerna. - Stäng alla dörrar efter dig. Följ arbetsplatsens handlingsplan vid brand. Varna - Varna alla som kan tänkas vara i fara på och i närheten av din arbetsplats. Larma Larma alltid Räddningstjänsten (brandkåren) om du upptäcker en brand. - Tryck in eventuell larmknapp för brandlarm. - Ring 112 och begär brandlarm. Tala om för Räddningstjänsten vad det gäller: sjukhus, byggnad, avdelning samt brandens omfattning och vad som brinner. - Ring 99 till landstingets telefonväxel och upprepa samma besked som till som Räddningstjänst (Telefonen måste vara ansluten till Landstinget Sörmlands växel) - Möt Räddningstjänsten Utrym - Se till att sätta människor i säkerhet. Hjälp till att utrymma de med hjälpbehov. Släck - En mindre brand kan i regel släckas genom att man använder brandfilt eller en handbrandsläckare, spruta på det som brinner, inte på lågorna. - Använd vatten som släckmedel då trä, papper, tyg m.m. brinner. - Använd kolsyra eller pulver som släckmedel då fasta eller vattenolösliga kemikalier brinner. T.ex. vid brand i kemikalieförråd eller ett elskåp 2

3 Innehållsförteckning Första hjälpen - om olyckan är framme... 2 Om det brinner... 2 Förord... 4 Kontaktpersoner... 5 Till dig som är arbetsledare - lagkrav... 7 Till dig som använder produkterna... 8 Miljö- och hälsokrav vid upphandling... 9 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Hälso-, miljö- och brandfarlighet Hälso-, miljö- och brandfarlighet Miljömärkta produkter Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning och ventilation Avfallshantering Desinfektion Beställningar och synpunkter på sortimentet Lagförteckning OBS! Produktblad och säkerhetsdatablad med information om upphandlade kemisktekniska produkter hittar du i ichemistry. 3

4 Förord Välj rätt medel följ avtalet! Handboken Rätt medel vid rätt tillfälle innehåller information om de kemisk-tekniska produkter 1 som är upphandlade av landstingen i Dalarna, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Handboken hjälper personalen att hantera produkterna och det avfall som uppkommer på ett riktigt och säkert sätt. Samarbete inom 5-klövern Handboken är framtagen av landstingens Miljöenheter, i samarbete med inköpare, hygiensjuksköterskor, materialkonsulenter, städ- och kökschefer, miljösamordnare, skyddsingenjörer, säkerhetsrådgivare m fl. 1 Desinfektionsmedel, diskmedel, tvättmedel, städkemikalier, hand- och hudvårdsmedel med mera. 4

5 Kontaktpersoner Landstingsövergripande miljöfrågor: Miljöchef, Johan Sundqvist tfn: , mobil: , e-post: Kemikaliehantering: Miljöenheten, Angelika Medgyes, mobil: , e-post: Avfallshantering: Miljöenheten, Gert Johnson tfn , mobil , e- post: Brand- och säkerhetsfrågor: Säkerhetschef Lars-Gunnar Svensson, mobil: , e- post: eller Johan Ekström, brandskyddsledare mobil: e-post: Desinfektionsfrågor: Smittskydd/Vårdhygien: Hygiensjuksköterska: Ingela Nilsson Hylander, tfn: , mobil: , e-post: Hygiensjuksköterska: Jenny Olofsson, tfn: , mobil: , e-post: Allmänna frågor kring sortiment, beställningar, leverantörer: Bertil Nyman, Varuförsörjningen, tfn: , mobil , e-post: bertil se Materialkonsulent: Elisabeth Granath, Varuförsörjningen, tfn: , e-post: 5

6 Kemikalieförteckning och riskbedömning Kemikalieförteckning och riskbedömning All verksamheter som hanterar faromärkta kemikalier (se s. 10) ska enligt lagkrav ha en kemikalieförteckning och årligen riskbedöma hanteringen av kemikalierna. För att få en sammanställning eller uppdatering kemikalieförteckning se instruktion Upprätta och uppdatera kemikalieförteckning, i miljöledningssystemet. Länk till verksamhetens kemikalieinköp är se nedan hur sidan ser ut. Skriv in verksamhetens ansvar och kostnadsställe i dokumentet. Verksamheten ska enligt lagkrav årligen riskbedöma sin miljöpåverkan. Riskbedömning genomförs utifrån Checklista riskbedömning av miljöpåverkan. Ett avsnitt i riskbedömningen rör kemikalier. Ansvarig chef och miljöombud medverkar vid riskbedömningen (ansvarig chef avgör vilka som ska vara med när riskbedömningen genomförs, eventuellt medverkar även eldsjäl och skyddsombud). Ta hjälp av förvaltningens miljösamordnare vid behov. Se dokument i miljöledningssystemet Instruktion för riskbedömning av miljöpåverkan. Riskbedömningen ska tillgodose riskerna vid normal drift/beläggning och onormal drift/beläggning. (Onormal drift/beläggning = när något inträffar som gör att verksamheten bedrivs under onormala omständigheter). Syftet med riskbedömningen är minimera riskerna på arbetsplatsen och minimera negativ miljöpåverkan. Kemikalieförteckning - Huvudlista 1. Sammanställning över avdelningens kemikalier (Varuförsörjningen samt övriga inköp) 2. Ansvar: 3. Kostnadsställe: 4. Nuvarande år: 5. Föregående år: 6. Ok 6

7 Till dig som är arbetsledare - lagkrav Till dig som är arbetsledare En del av de produkter som hanteras inom landstinget kan bland annat vara irriterande, frätande, allergiframkallande, brandfarliga eller miljöfarliga och kräver därför särskild uppmärksamhet. Farliga produkter som hanteras på fel sätt kan innebära risker. Som arbetsledare ansvarar du för din personals hälsa och säkerhet i arbetet! Som chef eller arbetsledare är man enligt lag 2 ansvarig för att nedanstående grundläggande kemikalierutiner fungerar då man hanterar hälso-, brand- och miljöfarliga produkter/ ämnen 3 på arbetsplatsen: Det ska finnas en förteckning över arbetsplatsens hälso-, brand- och miljöfarliga produkter/ämnen Det ska finnas skriftlig risk- och skyddsinformation om arbetsplatsens alla farliga produkter, lättillgänglig för personalen En riskbedömning av hanteringen av arbetsplatsens farliga produkter ska göras och eventuella åtgärder vidtas, t ex: - personlig skyddsutrustning på plats - skriftliga hanteringsinstruktioner framtagna - miljöbedömning av kemikalier Ge information till personalen. Kemikalie förteckning Förteckningen hålls alltid aktuell om verksamheten handlar via VF/Mediq. Kom ihåg att alltid lägga till nya produkter i kemikalieförteckningen om du handlar via inköpsanmodan! Förteckningen ska vara tillgänglig för all berörd personal. Ta hem risk- och skyddsinformation I vårt kemikaliehanteringssystem, ichemistry finns skriftlig risk- och skyddsinformation om upphandlade kemisk-tekniska produkter. Informationen finns både som kortfattade skyddsblad och som mer omfattande säkerhetsdatablad från leverantörerna. Säkerhetsdatablad kan också hämtas via Varuförsörjningen, Se alltid till att ta hem säkerhetsdatablad och produktblad för nya produkter! Gör riskbedömning Innan en arbetsplats börjar hantera farliga ämnen/produkter är det chefens/arbetsledarens ansvar att se till att en riskbedömning görs och att denna dokumenteras. Med riskbedömningen som underlag ska chefen/arbetsledaren fatta beslut om vilka produkter som ska användas, hur arbetet ska utföras, vilken skyddsutrustning som kan behövas och så vidare. 2 Se lagförteckning, sidan Se information på sidan om vilka produkter/ämnen som räknas som farliga. 7

8 Till dig som är arbetsledare - lagkrav Informera personalen En förutsättning för en säker hantering av faromärkta kemikalier är kunskap! Informera personalen på din arbetsplats om vilka risker som finns med de produkter ni hanterar, hur produkterna ska hanteras, vad man ska göra vid en olycka och hur avfallet ska omhändertas. Använd till exempel skyddsbladen eller säkerhetsdatabladen. Glöm inte bort att informera nattpersonal, vikarier och övrig personal. Informera också om var förteckning och säkerhetsdatablad finns. Skaffa skyddsutrustning till arbetsplatsen om sådan saknas! Se sidan 14 för mer information. Ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner vid behov. Tänk på att kemikaliehanteringen är en viktig del i verksamhetens egenkontroll. Genom att välja produkter från Varuförsörjningen så vet man att man endast tar in produkter till arbetsplatsen som är granskade ur hälso- och miljösynpunkt. Ansvar Kemikalierna på arbetsplatserna inom landstinget ska inventeras och sammanställas i en förteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga. Ansvaret för att detta görs ligger alltid på chefen eller arbetsledaren. Till dig som använder produkterna Innan du börjar använda en ny produkt är det viktigt att du känner till vilka risker som kan finnas vid hantering, hur du ska arbeta för att skydda dig mot riskerna, hur avfallet ska hanteras osv. Allt detta är det din chefs/ arbetsledares ansvar att informera dig om! Skriftlig informationen om riskerna med farliga produkter finns i t ex: - Skyddsbladen och isafe i ichemistry - Säkerhetsdatablad - Arbetsplatsens hanterings- och skyddsinstruktioner Ta för vana att se till att du har kunskap om nya produkter och riskerna med dem, innan du börjar använda dem. På många arbetsplatser kan även skyddsombud eller miljöombud hjälpa till med information om produkterna. Om du behöver skyddsglasögon, skyddshandskar eller annan skyddsutrustning så ska du få denna av din chef/arbetsledare. Likaså ska chefen/arbetsledaren se till att övrig viktig utrustning, som till exempel lämpliga ögonduschar, finns på arbetsplatsen. Se mer information om personlig skyddsutrustning på sidan 14. Du som arbetar med faromärkta produkter är skyldig att följa hanterings- och skyddsinstruktioner, använda lämplig personlig skyddsutrustning och medverka till en säker kemikaliehantering! 8

9 Miljö- och hälsokrav vid upphandling I samband med att kemisk-tekniska produkter upphandlas via Varuförsörjningen till landstingen ställs miljö- och hälsokrav på produkterna. Leverantörerna skickar information om offererade produkter i form av recepturer och säkerhetsdatablad. All inskickad information granskas sedan ur bland annat hälso- och miljösynpunkt. Produkter som inte uppfyller ställda krav upphandlas inte. En arbetsgrupp bestående av representanter från landstingen (användare, inköpare, materialkonsulenter, hygiensjuksköterskor och miljökemist) går igenom inkomna anbud och efter diskussioner om funktion, miljö, hälsa/arbetsmiljö, ekonomi och service, enas man om det sortiment som ska upphandlas. I det nu upphandlade sortimentet uppfyller flertalet maskindiskmedel, sanitetsrengöringsmedel, handdiskmedel, textiltvättmedel och allrengöringsmedel kraven för miljömärkning enligt Svanen eller Bra Miljöval. De flesta produkter är oparfymerade. OBS! Alla kemisk-tekniska produkter som köps in till Landstinget måste inköpsgranskas. Hänvisa därför eventuella försäljare som kontaktar dig genom besök eller telefon, till Varuförsörjningen. Att köpa utanför landstingets avtal innebär lagbrott. Det är viktigt att alla följer gällande avtal och beställer hem upphandlade produkter! 9

10 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Varningsmärkning/faromärkning Produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga eller brandfarliga ska vara faromärkta av leverantören. Faromärkningen består av en eller flera svarta symboler på orange botten, samt tillhörande riskoch skyddsinformation. Nya farosymboler, faropiktogram, för märkning av kemikalier togs i bruk 1 januari De gamla symbolerna gäller parallellt med de nya fram till 1 juni Se nya de nya farosymbolerna, faropiktogrammen på sidan 11. OBS! Produkter ska i möjligaste mån alltid förvaras i originalförpackning! Om en produkt ska spädas eller överföras till en ny flaska så ska också denna märkas med uppgift om innehåll. Ibland ska den också märkas med ny varningsmärkning. Etiketter kan beställas via Varuförsörjningen eller Inköp. Vid behov kontakta företagshälsovården, Feelgood?, för rådgivning. DÖDSKALLE Mycket giftiga eller giftiga produkter Dödskallen används för livsfarliga eller mycket farliga produkter som kan ge livshotande skador redan vid inandning, hudkontakt eller förtäring av mycket små eller små doser. FLAMMA Extremt brandfarligt och mycket brandfarligt Flamman används för extremt och mycket brandfarliga vätskor och gaser. Flampunkt < 21 o C, vilket betyder att vätskor redan vid rumstemperatur är mycket lättantändliga. FRÄTSYMBOL Mycket frätande eller frätande produkter Symbolen används för produkter som kan ge allvarliga frätskador på huden, matstrupen och ögonen (med risk för bestående synskador). Starkt sura (ph=0-3) och starkt basiska (ph=11-14) produkter är nästan alltid frätande! ANDREASKORS Irriterande och hälsoskadliga produkter Andreaskorset används för produkter som är farliga vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Hit räknas bl a produkter som är irriterande och allergiframkallande. Tänk på att produkter som "bara" är irriterande på hud, ofta kan vara frätande på ögonen! MILJÖFARLIGT Symbolen används för produkter som är miljöfarliga, t ex giftiga för vattenlevande organismer eller svårnedbrytbara BRANDFARLIGT Denna symbol har upphört att gälla! Ett exempel är 70 %-ig sprit, som inte längre behöver märkas med en orange farosymbol, trots att produkten fortfarande är brandfarlig. OXIDERANDE Denna symbol används för oxiderande produkter. Oxiderande produkter avger lätt syre och kan vid upphettning eller kontakt med vissa ämnen orsaka brand eller explosion. EXPLOSIVT Denna symbol används för explosiva produkter. Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. 10

11 Faropiktogram Hälso-, miljö- och brandfarlighet Den nya klassificeringsförordningens faropiktogram stämmer överens med det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Gäller parallellt med de gamla farosymbolerna till 1 juni Därefter gäller endast faropiktogrammen nedan. Giftiga och hälsofarliga kemikalier/produkter (motsvarar gamla dödskallen + andreaskorset) Frätande kemikalier/produkter Brandfarliga kemikalier/produkter Oxiderande kemikalier/produkter Miljöfarliga kemikalier/produkter Explosiva ämnen: Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. Gaser under tryck, gasflaska: Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. 11

12 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Allergiframkallande produkter Allergiframkallande produkter märks med ett Andreaskors eller Utropstecken. Allergiframkallande ämnen/produkter har i möjligaste mån undvikits vid upphandlingen. Parfymer Idag har var tredje person i Sverige någon form av allergi eller annan överkänslighet och antalet drabbade ökar ständigt. En viktig orsak till att överkänslighet blir allt vanligare är att parfymer används i allt större utsträckning i så många olika produkter. För att förebygga och lindra allergier och överkänslighet är det viktigt att man försöker att minska på parfymanvändandet. Extra viktigt är det i känsliga miljöer, som t ex inom sjukvården. Oparfymerade alternativ har prioriterats vid denna upphandling. Ett fåtal parfymerade produkter har dock varit nödvändiga att upphandla och detta beror på att: - det inte har funnits några oparfymerade fungerande alternativ att upphandla på marknaden - ingående råvaror luktar mycket illa och denna lukt måste maskeras för att produkten överhuvudtaget ska kunna användas - i några fall har parfymerade produkter valts, t ex handdiskmedel och sanitetsrengöringsmedel Upphandlade produkter är oparfymerade om inte annat anges i produktbladen. Cancerframkallande produkter Inga av de upphandlade kemisk-tekniska produkterna innehåller några kända cancerframkallande ämnen. OBS! 4 %-iga formaldehydlösningar som används för att lägga vävnad i klassas som misstänkt cancerframkallande. En del laboratoriekemikalier räknas också som eller misstänks vara cancerframkallande eller fosterskadande. Speciella etiketter för 4 %-formaldehyd finns att beställa från Mediq, artikelnummer: Reproduktionstoxiska produkter Det finns några upphandlade produkter som innehåller ämnen som är omdiskuterade när det gäller risk för nedsatt fortplantningsförmåga och risk för fosterskador. Till exempel PeraSafe som innehåller bl a natriumperborat, vilket kommer att klassas som reproduktionstoxiskt. Läs information om produkterna i produktblad och säkerhetsdatablad! Desinfektionsmedel Instrumentdesinfektionsmedlen; dessa är i allmänhet hälso- och/eller miljöfarliga och måste vara det för att fungera som just desinfektionsmedel. Ska hanteras med extra försiktighet! 12

13 Miljömärkta produkter De flesta rengöringsmedel är idag betydligt mer miljöanpassade än för år sedan. I handboken finns ett flertal produkter miljömärkta med Svanen och Bra Miljöval. Flera andra produkter är inte miljömärkta men har ingen eller låg halt av miljöstörande ämnen. Även om en produkt är miljömärkt så kan den vara farlig för dig att hantera. Tag för vana att alltid läsa anvisningar och överdosera aldrig! Läs mer på sidan 16. Svanen Svanen är Nordiska ministerrådets officiella symbol för miljömärkning. Symbolen är relativt vanlig på kemisk-tekniska produkter idag. Svanens krav varierar mellan olika produkter. Gemensamt för alla produktgrupper är: Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. Kraven höjs successivt för att säkerställa att en svanmärkt produkt ständigt tillhör de bästa ur miljösynpunkt. Bra Miljöval Falken är Svenska Naturskyddsföreningens symbol och är den äldsta och vanligaste symbolen på kemisk-tekniska produkter. Kriterierna utgår från ett helhetsperspektiv och ställer krav på bland annat: Råvaran och de kemikalier som används i produktionen. Enligt Svenska Naturskyddsföreningens kemikaliepolicy ska alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier bort. Utsläpp vid tillverkning ska minimeras. Energin som går åt för att producera en vara eller tjänst. Målet är att minska den totala energianvändningen och att övergå från fossila bränslen, som olja, till förnybara energikällor. Tillverkaren måste ta ansvar för vad som händer med produkterna efter att de använts. Att företagen ska arbeta mer långsiktigt med miljöfrågor för att minska sin miljöpåverkan. EU-blomman Blomman är EU-kommissionens symbol. Den finns idag ännu bara på ett fåtal kemisk-tekniska produkter. Blommans krav varierar mellan olika produkter. Gemensamma krav är att: Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Kraven gäller energiförbrukning, vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Produktens användning av naturresurser vägs också in. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. 13

14 Personlig skyddsutrustning Var rädd om Dig Var rädd om dig och använd personlig skyddsutrustning (t ex handskar eller skyddsglasögon) vid behov! Se mer information i produktbladen eller i säkerhetsdatabladen. Du som arbetar med rengöringsmedel och vatten, tänk på att din hud lätt blir uttorkad och irriterad och ger ett sämre skydd än normalt. Använd därför hudkräm regelbundet. Skyddshandskar När du arbetar med frätande, irriterande och allergiframkallande produkter är det viktigt att skyddshandskar används! Användningen av skyddshandskar ska anpassas till arbetssituationen. Se Handskguiden, länk Det finns upphandlade engångshandskar av nitril, plast, latex och PVC. Se mer information på Varuförsörjningens sida på internet; Sök på ordet Handske under Sökmemo. Kontakta Materialkonsulent Elisabeth Granath för ytterliggare information tfn: OBS! En del kemikalier, till exempel vissa organiska lösningsmedel och reaktiva härdplastkomponenter, kan snabbt tränga igenom de flesta handskar. Om man arbetar med denna typ av kemikalier (gäller till exempel laboratorie- och tandvårdspersonal) kan man kontakta landstingets miljökemister för råd om lämpliga handskar. Skyddsglasögon Vid arbete med produkter som är frätande är det mycket viktigt att använda skyddsglasögon! Tänk på att produkter som "bara" är irriterande på hud ofta kan vara frätande på ögonen! Tänk också på att vanliga glasögon och kontaktlinser kan skadas av stänk. Skadliga ämnen kan även komma in under kontakt- linserna och orsaka besvär. Skyddsglasögon kan beställas från Mediq, artikelnummer: Skyddsglas-ögonen kan användas utanpå de egna glasögonen. Munskydd Munskydd kan utgöra ett visst skydd när du hanterar pulver som dammar mycket. Skyddskläder Plastförkläde kan användas vid risk för stänk för att skydda dig själv och arbetskläderna. 14

15 Skyddsutrustning och ventilation Ögonduschar Överallt där frätande och irriterande produkter som kan ge ögonskador hanteras ska det finnas möjlighet att snabbt kunna skölja ögonen. Ögonduschar finns i olika utföranden: Lösa engångsflaskor i plast som innehåller steril koksaltlösning. Fast installerade ögonduschar, som ska vara utrustad med skyddsblandare för att förhindra att vattnet blir för hett. OBS! Vid installation av fasta ögonduschar finns alltid risk för tillväxt av legionella och andra miljöbakterier i den biofilm som bildas i ledningssystem. Därför måste installation av fasta ögonduschar med skyddsblandare alltid föregås av diskussion med personal från Vårdhygien. Lösa engångsflaskor i plast är tänkta att användas på rörliga arbeten, där man inte har tillgång till en fast ögondusch, och under transport till ögonläkare. Dessa kan beställas från Mediq, artikelnummer: Läs mer om ögonduschar i AFS 1999:7 Kontakta företagshälsovården Feelgood för utförligare information och rådgivning kring ögonduschar och skyddsutrustning. Fasta ögonduschar måste kontrolleras regelbundet. Minst en gång per halvår måste kontrollen dokumenteras. Rutiner för byte av lösa engångsflaskor innan utgångsdatum måste finnas. Ventilation När flyktiga ämnen (t ex etanol och isopropanol) hanteras avgår hälsoskadliga ångor som kan tas upp i kroppen via lungorna. Avdunstningen blir större ju större yta som kommer i kontakt med luften. Avdunstningen ökar också vid ökad temperatur. För att minska personalens exponering för dessa ångor ska behållare så långt som möjligt hållas slutna. I undantagsfall kan det vara svårt att undvika öppna eller periodvis öppna behållare/kärl, t ex vissa kärl med desinfektionsmedel. Dessa behållare/kärl bör placeras i dragskåp eller vid ett punktutsug alternativt i ett rum där ingen vistas stadigvarande och så nära frånluftsdonet ("utsuget") som möjligt. Vid frågor och funderingar kring ventilation, ventilationskapacitet, behov av dragskåp etc, kontaktas Landstings Service AB - fastighetsdrift tfn: Även företagshälsovården Feelgood kan kontaktas för rådgivning. Arbetsmiljö Är du osäker på vad som gäller kring arbetsmiljö och kemikalier kontakta även Personalutvecklingsenheten för information och rådgivning. 15

16 Dosering och förvaring Följ alltid doseringsanvisningar Följ alltid de doseringsanvisningar som ges! Använd doseringsmått eller doseringspump. Överdosering kan försvåra rengöringen och i vissa fall även skada material och utrustning. Följande doseringspump finns att beställa från Varuförsörjningen/Mediq: Doseringspump för 1 liters flaska. 4 ml per tryck, artikelnummer: Doseringspump för 5 liters dunk. 10 ml per tryck, artikelnummer: (Passar dunk från Johnsson Diversey) och artikelnummer (Passar dunk från Rekal) All kemikalieanvändning belastar miljön! Ur miljösynpunkt är det därför mycket viktigt att inte överdosera. Eftersom landstingen är storförbrukare av kemisk-tekniska produkter innebär en generell överdosering en extra belastning på miljön, helt i onödan. Tänk på att många nya miljöanpassade produkter är högkoncentrerade. Det är då extra viktigt att följa doseringsanvisningarna så att de positiva miljöeffekterna inte uteblir. OBS! Vid spädning av flytande produkter: häll koncentratet i vattnet, inte tvärtom! Blanda aldrig olika medel Kemikalier kan reagera med varandra så att slutprodukten blir farligare än ursprungskemikalierna. Detta har tidigare hänt inom landstingen då man blandat ett surt avkalkningsmedel med ett medel som innehåller natriumhypoklorit (ex Klorin). Då utvecklas mycket giftig klorgas! Förvaring av kemisk-tekniska produkter Farliga produkter ska aldrig hanteras eller förvaras tillsammans med mat! Tänk på att förvara farliga produkter på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem. På många vuxenavdelningar kan det t ex finnas besökande barn. På arbetsplatser där större mängder kemikalier hanteras kan särskilda ventilerade förvaringsskåp behövas. Brandfarliga produkter ska förvaras och hanteras åtskilda från antändningskällor. Om volymen brandfarlig vätska överstiger 30 liter ska den förvaras i brandsäkra, ventilerade skåp/lösningsmedelsförråd. Den angivna volymen är föremål för utredning och kan komma att ändras. Frätande produkter ska inte förvaras över midjehöjd. Om en förpackning skulle gå sönder och produkten förvaras högt, kan personalen få hela det frätande innehållet över sig. Giftiga, mycket giftiga eller starkt frätande produkter ska förvaras inlåsta. 16

17 Avfallshantering Farligt avfall I produktbladen finns information om vilka produkter som ska omhändertas som farligt/kemiskt avfall. Även landstingets avfallsinstruktion handboken Rätt Hantering redogör för tillvägagångssätt med farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av Avfallsförordningen SFS 2001:1063 och dess ändringar. Rätt Hantering listar de produkter som används i vården som vid kvittblivning räknas som farligt avfall. Handboken Rätt hantering finns på Insidans miljösida under Avfallshantering och källsortering. Utsläpp, spill och sanering OBS! Sanera själv endast då du bedömer att det kan göras utan risk! Vid större utsläpp ska alltid Räddningstjänsten larmas. Anmälan ska då även göras till miljömyndigheten i kommunen. Se instruktion på Insidan Instruktion vid större utsläpp av kemikalie Kemikaliespill Om du spiller ut en flytande produkt på golvet bör du hälla på ett absorptionsmedel som suger upp spillet. Spillet läggs sedan en hink med lock. Hinken skall sedan skickas iväg som Farligt avfall, se dessa instruktioner på Insidans miljösida Instruktion vid spill av kemikalie. Förpackningar Tömda och vid behov rengjorda förpackningar källsorteras som hårdplast eller pappersförpackning. Se landstingets instruktion för källsortering på Insidans miljösida. OBS! Förpackningar som lämnas till källsortering hanteras manuellt av personal på återvinningsföretagen. Dessa förpackningar får därför inte innehålla t ex rester av maskindiskmedel eller instrument- och ytdesinfektionsmedel. Tänk också på din egen arbetsmiljö och använd vid behov skyddsutrustning om du sköljer ur en dunk eller en flaska. 17

18 Desinfektion Desinfektion innebär att föremål och ytor behandlas så att de inte längre är smittfarliga. Desinfektion utförs med värme eller med kemiska medel. Värmedesinfektion Denna metod är den mest effektiva när det gäller desinfektion och ska alltid användas då så är möjligt! Följ de anvisningar som finns i Vårdhandboken. Handboken finns på Se även de lokala föreskrifter som finns. Kemisk desinfektion Desinfektion med kemiska medel ska endast ske då utrustning för värmedesinfektion saknas vid desinfektion av värmekänsliga material, ytor eller hud då utrustning för värmedesinfektion saknar möjlighet att genomspola rörformiga föremål Följ respektive medels bruksanvisning. Desinfektion ska utföras då en yta utsatts för smittämnen, t ex vid stänk och spill av smittfarligt material. Vid dessa tillfällen ska spillet först torkas upp med en engångsduk indränkt i lämpligt desinfektionsmedel och därefter ska ytan bearbetas kraftigt med en ny duk indränkt med desinfektionsmedel. Vid ytdesinfektion verkar medlet så länge ytan är våt. OBS! Kontakta hygiensjuksköterskorna om du har frågor som rör desinfektion! Följ anvisningarna i handboken och lokala föreskrifter! Hållbarhetstid för desinfektionsmedel För oöppnade förpackningar är hållbarhetstiden i allmänhet angiven på produkten. Hållbarhetstiden för en öppnad förpackning beror bland annat på: Hur väl förpackningen är försluten. Drag åt korkar ordentligt! Hur ofta förpackningen öppnas. Ju oftare desto sämre hållbarhetstid! Hur varmt och hur soligt produkten förvaras. Ju varmare och ju soligare desto sämre hållbarhetstid! 18

19 Beställningar och synpunkter på sortimentet Beställning av produkterna Produkterna beställs av Mediq, via Varuförsörjningen (VF), enligt lokala beställningsrutiner. Artikelnumren finns angivna under respektive produkt i produktbladen. Priser Under avtalsperiodens gång kan det komma att bli aktuellt med vissa prisökningar till exempel på grund av ökade kostnader för leverantörerna. Aktuell information om bland annat priser och artikelnummer hittas på Varuförsörjningens artikelsökning Sökmemo, Gör din röst hörd! Om en produkt visar sig vara dålig i något avseende är det viktigt att detta uppmärksammas. "Felet" kan då kanske rättas till eller också väljs produkten bort vid nästa upphandling. Det är därför viktigt att du som användare av produkten hör av dig till Varuförsörjningen med synpunkter och eventuella klagomål! 19

20 Lagförteckning Lagförteckning Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning Övrig aktuell lagstiftning Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901 Föreskrifterna kan hämtas kostnadsfritt via internet på följande adresser: Arbetsmiljöverkets föreskrifter Övriga författningar OBS! Det finns fler arbetsmiljöföreskrifter som rör kemikaliehantering, förutom de lagkrav som angivits ovan. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns alla regler som rör kemikaliehantering på arbetsplatser samlade. 20

Säkerhet på laboratoriet

Säkerhet på laboratoriet Säkerhet på laboratoriet Innehåll: 1. Inledning... 3 2. Generella säkerhetsregler... 4 2.1 Säkerhetsregler på laboratoriet... 4 2.2 Om olyckan händer...... 4 2.3 Handskar eller inte?... 5 3. Faror på laboratoriet...

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 23/06/2014 No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 10.45-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län hösten 2003-våren 2004 Miljöenheten Nr 2004:24 Titel: Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län - ett länsprojekt

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Juni-2010. Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer Om brandfarliga varor på bensinstationer 1 2 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi period 1-4, LÅ 2011- Säkerhetsföreskrifter: Allmän & organisk kemi 14:32:00, 26 september 2011 Daniel Lundberg, Birgit Bendeby, Anders Sandström Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Uppdaterad januari 2015 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Karolina Spångberg Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4 Smittvägar...

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Nummer 0-112. Lämna information om adress och ingång (entré) vid akut utryckning!

Nummer 0-112. Lämna information om adress och ingång (entré) vid akut utryckning! VIKTIGA TELEFONNUMMER LARM SOS Nummer 0-112 Informera operatören om vad som hänt. Lämna information om adress och ingång (entré) vid akut utryckning! Möt alltid Räddningstjänsten för att ge kompletterande

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:18 HÄRDPLASTER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:18 HÄRDPLASTER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:18 HÄRDPLASTER HÄRDPLASTER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriferna. ISBN 91-7930-459-1 ISSN 1650-3163

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer