Rätt medel vid rätt tillfälle. Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt medel vid rätt tillfälle. Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland"

Transkript

1 Rätt medel vid rätt tillfälle Allmän information och riktlinjer kring upphandlade kemisk-tekniska produkter inom Landstinget Sörmland Version 5. Gäller från och med april 2014

2 Första hjälpen - om olyckan är framme Inandning Se till att den drabbade får frisk luft och vila. Hudkontakt Spola omedelbart med mycket vatten! Förorenade kläder, smycken och dylikt tas av. Tvätta med tvål och vatten. Stänk i ögonen Spola omedelbart med mycket vatten! Håll ögonlocken brett isär och låt spolningen pågå i minst 15 minuter om det är fråga om ett frätande ämne. Om den drabbade förs till sjukhus, fortsätt då att spola, med hjälp av ögondusch på flaska, under hela färden. Förtäring Kräkning ska inte framkallas om petroleumprodukter (t ex lacknafta) eller frätande vätskor svalts, eller då den drabbade är medvetslös. Är personen vid medvetande ska istället rikliga mängder vatten eller mjölk ges. I andra fall av förtäring kan det däremot vara viktigt att kräkning framkallas så snart som möjligt. Drick gärna vatten eller mjölk innan kräkningen framkallas. Vid akuta olycksfall Kontakta läkare, tfn 112, begär Giftinformationscentralen. Vid mindre brådskande fall eller för allmänna förfrågningar dagtid, tfn Om det brinner Rädda - För dem i säkerhet som är i den lokal där det brinner. - Stäng dörren till den lokal där det brinner, för att förhindra spridning av rök och eld. - Använd inte hissarna. - Tag med patientregister och uppgifter om personal som tjänstgör i lokalerna. - Stäng alla dörrar efter dig. Följ arbetsplatsens handlingsplan vid brand. Varna - Varna alla som kan tänkas vara i fara på och i närheten av din arbetsplats. Larma Larma alltid Räddningstjänsten (brandkåren) om du upptäcker en brand. - Tryck in eventuell larmknapp för brandlarm. - Ring 112 och begär brandlarm. Tala om för Räddningstjänsten vad det gäller: sjukhus, byggnad, avdelning samt brandens omfattning och vad som brinner. - Ring 99 till landstingets telefonväxel och upprepa samma besked som till som Räddningstjänst (Telefonen måste vara ansluten till Landstinget Sörmlands växel) - Möt Räddningstjänsten Utrym - Se till att sätta människor i säkerhet. Hjälp till att utrymma de med hjälpbehov. Släck - En mindre brand kan i regel släckas genom att man använder brandfilt eller en handbrandsläckare, spruta på det som brinner, inte på lågorna. - Använd vatten som släckmedel då trä, papper, tyg m.m. brinner. - Använd kolsyra eller pulver som släckmedel då fasta eller vattenolösliga kemikalier brinner. T.ex. vid brand i kemikalieförråd eller ett elskåp 2

3 Innehållsförteckning Första hjälpen - om olyckan är framme... 2 Om det brinner... 2 Förord... 4 Kontaktpersoner... 5 Till dig som är arbetsledare - lagkrav... 7 Till dig som använder produkterna... 8 Miljö- och hälsokrav vid upphandling... 9 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Hälso-, miljö- och brandfarlighet Hälso-, miljö- och brandfarlighet Miljömärkta produkter Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning och ventilation Avfallshantering Desinfektion Beställningar och synpunkter på sortimentet Lagförteckning OBS! Produktblad och säkerhetsdatablad med information om upphandlade kemisktekniska produkter hittar du i ichemistry. 3

4 Förord Välj rätt medel följ avtalet! Handboken Rätt medel vid rätt tillfälle innehåller information om de kemisk-tekniska produkter 1 som är upphandlade av landstingen i Dalarna, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Handboken hjälper personalen att hantera produkterna och det avfall som uppkommer på ett riktigt och säkert sätt. Samarbete inom 5-klövern Handboken är framtagen av landstingens Miljöenheter, i samarbete med inköpare, hygiensjuksköterskor, materialkonsulenter, städ- och kökschefer, miljösamordnare, skyddsingenjörer, säkerhetsrådgivare m fl. 1 Desinfektionsmedel, diskmedel, tvättmedel, städkemikalier, hand- och hudvårdsmedel med mera. 4

5 Kontaktpersoner Landstingsövergripande miljöfrågor: Miljöchef, Johan Sundqvist tfn: , mobil: , e-post: Kemikaliehantering: Miljöenheten, Angelika Medgyes, mobil: , e-post: Avfallshantering: Miljöenheten, Gert Johnson tfn , mobil , e- post: Brand- och säkerhetsfrågor: Säkerhetschef Lars-Gunnar Svensson, mobil: , e- post: eller Johan Ekström, brandskyddsledare mobil: e-post: Desinfektionsfrågor: Smittskydd/Vårdhygien: Hygiensjuksköterska: Ingela Nilsson Hylander, tfn: , mobil: , e-post: Hygiensjuksköterska: Jenny Olofsson, tfn: , mobil: , e-post: Allmänna frågor kring sortiment, beställningar, leverantörer: Bertil Nyman, Varuförsörjningen, tfn: , mobil , e-post: bertil se Materialkonsulent: Elisabeth Granath, Varuförsörjningen, tfn: , e-post: 5

6 Kemikalieförteckning och riskbedömning Kemikalieförteckning och riskbedömning All verksamheter som hanterar faromärkta kemikalier (se s. 10) ska enligt lagkrav ha en kemikalieförteckning och årligen riskbedöma hanteringen av kemikalierna. För att få en sammanställning eller uppdatering kemikalieförteckning se instruktion Upprätta och uppdatera kemikalieförteckning, i miljöledningssystemet. Länk till verksamhetens kemikalieinköp är se nedan hur sidan ser ut. Skriv in verksamhetens ansvar och kostnadsställe i dokumentet. Verksamheten ska enligt lagkrav årligen riskbedöma sin miljöpåverkan. Riskbedömning genomförs utifrån Checklista riskbedömning av miljöpåverkan. Ett avsnitt i riskbedömningen rör kemikalier. Ansvarig chef och miljöombud medverkar vid riskbedömningen (ansvarig chef avgör vilka som ska vara med när riskbedömningen genomförs, eventuellt medverkar även eldsjäl och skyddsombud). Ta hjälp av förvaltningens miljösamordnare vid behov. Se dokument i miljöledningssystemet Instruktion för riskbedömning av miljöpåverkan. Riskbedömningen ska tillgodose riskerna vid normal drift/beläggning och onormal drift/beläggning. (Onormal drift/beläggning = när något inträffar som gör att verksamheten bedrivs under onormala omständigheter). Syftet med riskbedömningen är minimera riskerna på arbetsplatsen och minimera negativ miljöpåverkan. Kemikalieförteckning - Huvudlista 1. Sammanställning över avdelningens kemikalier (Varuförsörjningen samt övriga inköp) 2. Ansvar: 3. Kostnadsställe: 4. Nuvarande år: 5. Föregående år: 6. Ok 6

7 Till dig som är arbetsledare - lagkrav Till dig som är arbetsledare En del av de produkter som hanteras inom landstinget kan bland annat vara irriterande, frätande, allergiframkallande, brandfarliga eller miljöfarliga och kräver därför särskild uppmärksamhet. Farliga produkter som hanteras på fel sätt kan innebära risker. Som arbetsledare ansvarar du för din personals hälsa och säkerhet i arbetet! Som chef eller arbetsledare är man enligt lag 2 ansvarig för att nedanstående grundläggande kemikalierutiner fungerar då man hanterar hälso-, brand- och miljöfarliga produkter/ ämnen 3 på arbetsplatsen: Det ska finnas en förteckning över arbetsplatsens hälso-, brand- och miljöfarliga produkter/ämnen Det ska finnas skriftlig risk- och skyddsinformation om arbetsplatsens alla farliga produkter, lättillgänglig för personalen En riskbedömning av hanteringen av arbetsplatsens farliga produkter ska göras och eventuella åtgärder vidtas, t ex: - personlig skyddsutrustning på plats - skriftliga hanteringsinstruktioner framtagna - miljöbedömning av kemikalier Ge information till personalen. Kemikalie förteckning Förteckningen hålls alltid aktuell om verksamheten handlar via VF/Mediq. Kom ihåg att alltid lägga till nya produkter i kemikalieförteckningen om du handlar via inköpsanmodan! Förteckningen ska vara tillgänglig för all berörd personal. Ta hem risk- och skyddsinformation I vårt kemikaliehanteringssystem, ichemistry finns skriftlig risk- och skyddsinformation om upphandlade kemisk-tekniska produkter. Informationen finns både som kortfattade skyddsblad och som mer omfattande säkerhetsdatablad från leverantörerna. Säkerhetsdatablad kan också hämtas via Varuförsörjningen, Se alltid till att ta hem säkerhetsdatablad och produktblad för nya produkter! Gör riskbedömning Innan en arbetsplats börjar hantera farliga ämnen/produkter är det chefens/arbetsledarens ansvar att se till att en riskbedömning görs och att denna dokumenteras. Med riskbedömningen som underlag ska chefen/arbetsledaren fatta beslut om vilka produkter som ska användas, hur arbetet ska utföras, vilken skyddsutrustning som kan behövas och så vidare. 2 Se lagförteckning, sidan Se information på sidan om vilka produkter/ämnen som räknas som farliga. 7

8 Till dig som är arbetsledare - lagkrav Informera personalen En förutsättning för en säker hantering av faromärkta kemikalier är kunskap! Informera personalen på din arbetsplats om vilka risker som finns med de produkter ni hanterar, hur produkterna ska hanteras, vad man ska göra vid en olycka och hur avfallet ska omhändertas. Använd till exempel skyddsbladen eller säkerhetsdatabladen. Glöm inte bort att informera nattpersonal, vikarier och övrig personal. Informera också om var förteckning och säkerhetsdatablad finns. Skaffa skyddsutrustning till arbetsplatsen om sådan saknas! Se sidan 14 för mer information. Ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner vid behov. Tänk på att kemikaliehanteringen är en viktig del i verksamhetens egenkontroll. Genom att välja produkter från Varuförsörjningen så vet man att man endast tar in produkter till arbetsplatsen som är granskade ur hälso- och miljösynpunkt. Ansvar Kemikalierna på arbetsplatserna inom landstinget ska inventeras och sammanställas i en förteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga. Ansvaret för att detta görs ligger alltid på chefen eller arbetsledaren. Till dig som använder produkterna Innan du börjar använda en ny produkt är det viktigt att du känner till vilka risker som kan finnas vid hantering, hur du ska arbeta för att skydda dig mot riskerna, hur avfallet ska hanteras osv. Allt detta är det din chefs/ arbetsledares ansvar att informera dig om! Skriftlig informationen om riskerna med farliga produkter finns i t ex: - Skyddsbladen och isafe i ichemistry - Säkerhetsdatablad - Arbetsplatsens hanterings- och skyddsinstruktioner Ta för vana att se till att du har kunskap om nya produkter och riskerna med dem, innan du börjar använda dem. På många arbetsplatser kan även skyddsombud eller miljöombud hjälpa till med information om produkterna. Om du behöver skyddsglasögon, skyddshandskar eller annan skyddsutrustning så ska du få denna av din chef/arbetsledare. Likaså ska chefen/arbetsledaren se till att övrig viktig utrustning, som till exempel lämpliga ögonduschar, finns på arbetsplatsen. Se mer information om personlig skyddsutrustning på sidan 14. Du som arbetar med faromärkta produkter är skyldig att följa hanterings- och skyddsinstruktioner, använda lämplig personlig skyddsutrustning och medverka till en säker kemikaliehantering! 8

9 Miljö- och hälsokrav vid upphandling I samband med att kemisk-tekniska produkter upphandlas via Varuförsörjningen till landstingen ställs miljö- och hälsokrav på produkterna. Leverantörerna skickar information om offererade produkter i form av recepturer och säkerhetsdatablad. All inskickad information granskas sedan ur bland annat hälso- och miljösynpunkt. Produkter som inte uppfyller ställda krav upphandlas inte. En arbetsgrupp bestående av representanter från landstingen (användare, inköpare, materialkonsulenter, hygiensjuksköterskor och miljökemist) går igenom inkomna anbud och efter diskussioner om funktion, miljö, hälsa/arbetsmiljö, ekonomi och service, enas man om det sortiment som ska upphandlas. I det nu upphandlade sortimentet uppfyller flertalet maskindiskmedel, sanitetsrengöringsmedel, handdiskmedel, textiltvättmedel och allrengöringsmedel kraven för miljömärkning enligt Svanen eller Bra Miljöval. De flesta produkter är oparfymerade. OBS! Alla kemisk-tekniska produkter som köps in till Landstinget måste inköpsgranskas. Hänvisa därför eventuella försäljare som kontaktar dig genom besök eller telefon, till Varuförsörjningen. Att köpa utanför landstingets avtal innebär lagbrott. Det är viktigt att alla följer gällande avtal och beställer hem upphandlade produkter! 9

10 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Varningsmärkning/faromärkning Produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga eller brandfarliga ska vara faromärkta av leverantören. Faromärkningen består av en eller flera svarta symboler på orange botten, samt tillhörande riskoch skyddsinformation. Nya farosymboler, faropiktogram, för märkning av kemikalier togs i bruk 1 januari De gamla symbolerna gäller parallellt med de nya fram till 1 juni Se nya de nya farosymbolerna, faropiktogrammen på sidan 11. OBS! Produkter ska i möjligaste mån alltid förvaras i originalförpackning! Om en produkt ska spädas eller överföras till en ny flaska så ska också denna märkas med uppgift om innehåll. Ibland ska den också märkas med ny varningsmärkning. Etiketter kan beställas via Varuförsörjningen eller Inköp. Vid behov kontakta företagshälsovården, Feelgood?, för rådgivning. DÖDSKALLE Mycket giftiga eller giftiga produkter Dödskallen används för livsfarliga eller mycket farliga produkter som kan ge livshotande skador redan vid inandning, hudkontakt eller förtäring av mycket små eller små doser. FLAMMA Extremt brandfarligt och mycket brandfarligt Flamman används för extremt och mycket brandfarliga vätskor och gaser. Flampunkt < 21 o C, vilket betyder att vätskor redan vid rumstemperatur är mycket lättantändliga. FRÄTSYMBOL Mycket frätande eller frätande produkter Symbolen används för produkter som kan ge allvarliga frätskador på huden, matstrupen och ögonen (med risk för bestående synskador). Starkt sura (ph=0-3) och starkt basiska (ph=11-14) produkter är nästan alltid frätande! ANDREASKORS Irriterande och hälsoskadliga produkter Andreaskorset används för produkter som är farliga vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Hit räknas bl a produkter som är irriterande och allergiframkallande. Tänk på att produkter som "bara" är irriterande på hud, ofta kan vara frätande på ögonen! MILJÖFARLIGT Symbolen används för produkter som är miljöfarliga, t ex giftiga för vattenlevande organismer eller svårnedbrytbara BRANDFARLIGT Denna symbol har upphört att gälla! Ett exempel är 70 %-ig sprit, som inte längre behöver märkas med en orange farosymbol, trots att produkten fortfarande är brandfarlig. OXIDERANDE Denna symbol används för oxiderande produkter. Oxiderande produkter avger lätt syre och kan vid upphettning eller kontakt med vissa ämnen orsaka brand eller explosion. EXPLOSIVT Denna symbol används för explosiva produkter. Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. 10

11 Faropiktogram Hälso-, miljö- och brandfarlighet Den nya klassificeringsförordningens faropiktogram stämmer överens med det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Gäller parallellt med de gamla farosymbolerna till 1 juni Därefter gäller endast faropiktogrammen nedan. Giftiga och hälsofarliga kemikalier/produkter (motsvarar gamla dödskallen + andreaskorset) Frätande kemikalier/produkter Brandfarliga kemikalier/produkter Oxiderande kemikalier/produkter Miljöfarliga kemikalier/produkter Explosiva ämnen: Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. Gaser under tryck, gasflaska: Ingen av produkterna i handboken hör till denna kategori. 11

12 Hälso-, miljö- och brandfarlighet Allergiframkallande produkter Allergiframkallande produkter märks med ett Andreaskors eller Utropstecken. Allergiframkallande ämnen/produkter har i möjligaste mån undvikits vid upphandlingen. Parfymer Idag har var tredje person i Sverige någon form av allergi eller annan överkänslighet och antalet drabbade ökar ständigt. En viktig orsak till att överkänslighet blir allt vanligare är att parfymer används i allt större utsträckning i så många olika produkter. För att förebygga och lindra allergier och överkänslighet är det viktigt att man försöker att minska på parfymanvändandet. Extra viktigt är det i känsliga miljöer, som t ex inom sjukvården. Oparfymerade alternativ har prioriterats vid denna upphandling. Ett fåtal parfymerade produkter har dock varit nödvändiga att upphandla och detta beror på att: - det inte har funnits några oparfymerade fungerande alternativ att upphandla på marknaden - ingående råvaror luktar mycket illa och denna lukt måste maskeras för att produkten överhuvudtaget ska kunna användas - i några fall har parfymerade produkter valts, t ex handdiskmedel och sanitetsrengöringsmedel Upphandlade produkter är oparfymerade om inte annat anges i produktbladen. Cancerframkallande produkter Inga av de upphandlade kemisk-tekniska produkterna innehåller några kända cancerframkallande ämnen. OBS! 4 %-iga formaldehydlösningar som används för att lägga vävnad i klassas som misstänkt cancerframkallande. En del laboratoriekemikalier räknas också som eller misstänks vara cancerframkallande eller fosterskadande. Speciella etiketter för 4 %-formaldehyd finns att beställa från Mediq, artikelnummer: Reproduktionstoxiska produkter Det finns några upphandlade produkter som innehåller ämnen som är omdiskuterade när det gäller risk för nedsatt fortplantningsförmåga och risk för fosterskador. Till exempel PeraSafe som innehåller bl a natriumperborat, vilket kommer att klassas som reproduktionstoxiskt. Läs information om produkterna i produktblad och säkerhetsdatablad! Desinfektionsmedel Instrumentdesinfektionsmedlen; dessa är i allmänhet hälso- och/eller miljöfarliga och måste vara det för att fungera som just desinfektionsmedel. Ska hanteras med extra försiktighet! 12

13 Miljömärkta produkter De flesta rengöringsmedel är idag betydligt mer miljöanpassade än för år sedan. I handboken finns ett flertal produkter miljömärkta med Svanen och Bra Miljöval. Flera andra produkter är inte miljömärkta men har ingen eller låg halt av miljöstörande ämnen. Även om en produkt är miljömärkt så kan den vara farlig för dig att hantera. Tag för vana att alltid läsa anvisningar och överdosera aldrig! Läs mer på sidan 16. Svanen Svanen är Nordiska ministerrådets officiella symbol för miljömärkning. Symbolen är relativt vanlig på kemisk-tekniska produkter idag. Svanens krav varierar mellan olika produkter. Gemensamt för alla produktgrupper är: Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. Kraven höjs successivt för att säkerställa att en svanmärkt produkt ständigt tillhör de bästa ur miljösynpunkt. Bra Miljöval Falken är Svenska Naturskyddsföreningens symbol och är den äldsta och vanligaste symbolen på kemisk-tekniska produkter. Kriterierna utgår från ett helhetsperspektiv och ställer krav på bland annat: Råvaran och de kemikalier som används i produktionen. Enligt Svenska Naturskyddsföreningens kemikaliepolicy ska alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier bort. Utsläpp vid tillverkning ska minimeras. Energin som går åt för att producera en vara eller tjänst. Målet är att minska den totala energianvändningen och att övergå från fossila bränslen, som olja, till förnybara energikällor. Tillverkaren måste ta ansvar för vad som händer med produkterna efter att de använts. Att företagen ska arbeta mer långsiktigt med miljöfrågor för att minska sin miljöpåverkan. EU-blomman Blomman är EU-kommissionens symbol. Den finns idag ännu bara på ett fåtal kemisk-tekniska produkter. Blommans krav varierar mellan olika produkter. Gemensamma krav är att: Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Kraven gäller energiförbrukning, vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Produktens användning av naturresurser vägs också in. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter på marknaden. 13

14 Personlig skyddsutrustning Var rädd om Dig Var rädd om dig och använd personlig skyddsutrustning (t ex handskar eller skyddsglasögon) vid behov! Se mer information i produktbladen eller i säkerhetsdatabladen. Du som arbetar med rengöringsmedel och vatten, tänk på att din hud lätt blir uttorkad och irriterad och ger ett sämre skydd än normalt. Använd därför hudkräm regelbundet. Skyddshandskar När du arbetar med frätande, irriterande och allergiframkallande produkter är det viktigt att skyddshandskar används! Användningen av skyddshandskar ska anpassas till arbetssituationen. Se Handskguiden, länk Det finns upphandlade engångshandskar av nitril, plast, latex och PVC. Se mer information på Varuförsörjningens sida på internet; Sök på ordet Handske under Sökmemo. Kontakta Materialkonsulent Elisabeth Granath för ytterliggare information tfn: OBS! En del kemikalier, till exempel vissa organiska lösningsmedel och reaktiva härdplastkomponenter, kan snabbt tränga igenom de flesta handskar. Om man arbetar med denna typ av kemikalier (gäller till exempel laboratorie- och tandvårdspersonal) kan man kontakta landstingets miljökemister för råd om lämpliga handskar. Skyddsglasögon Vid arbete med produkter som är frätande är det mycket viktigt att använda skyddsglasögon! Tänk på att produkter som "bara" är irriterande på hud ofta kan vara frätande på ögonen! Tänk också på att vanliga glasögon och kontaktlinser kan skadas av stänk. Skadliga ämnen kan även komma in under kontakt- linserna och orsaka besvär. Skyddsglasögon kan beställas från Mediq, artikelnummer: Skyddsglas-ögonen kan användas utanpå de egna glasögonen. Munskydd Munskydd kan utgöra ett visst skydd när du hanterar pulver som dammar mycket. Skyddskläder Plastförkläde kan användas vid risk för stänk för att skydda dig själv och arbetskläderna. 14

15 Skyddsutrustning och ventilation Ögonduschar Överallt där frätande och irriterande produkter som kan ge ögonskador hanteras ska det finnas möjlighet att snabbt kunna skölja ögonen. Ögonduschar finns i olika utföranden: Lösa engångsflaskor i plast som innehåller steril koksaltlösning. Fast installerade ögonduschar, som ska vara utrustad med skyddsblandare för att förhindra att vattnet blir för hett. OBS! Vid installation av fasta ögonduschar finns alltid risk för tillväxt av legionella och andra miljöbakterier i den biofilm som bildas i ledningssystem. Därför måste installation av fasta ögonduschar med skyddsblandare alltid föregås av diskussion med personal från Vårdhygien. Lösa engångsflaskor i plast är tänkta att användas på rörliga arbeten, där man inte har tillgång till en fast ögondusch, och under transport till ögonläkare. Dessa kan beställas från Mediq, artikelnummer: Läs mer om ögonduschar i AFS 1999:7 Kontakta företagshälsovården Feelgood för utförligare information och rådgivning kring ögonduschar och skyddsutrustning. Fasta ögonduschar måste kontrolleras regelbundet. Minst en gång per halvår måste kontrollen dokumenteras. Rutiner för byte av lösa engångsflaskor innan utgångsdatum måste finnas. Ventilation När flyktiga ämnen (t ex etanol och isopropanol) hanteras avgår hälsoskadliga ångor som kan tas upp i kroppen via lungorna. Avdunstningen blir större ju större yta som kommer i kontakt med luften. Avdunstningen ökar också vid ökad temperatur. För att minska personalens exponering för dessa ångor ska behållare så långt som möjligt hållas slutna. I undantagsfall kan det vara svårt att undvika öppna eller periodvis öppna behållare/kärl, t ex vissa kärl med desinfektionsmedel. Dessa behållare/kärl bör placeras i dragskåp eller vid ett punktutsug alternativt i ett rum där ingen vistas stadigvarande och så nära frånluftsdonet ("utsuget") som möjligt. Vid frågor och funderingar kring ventilation, ventilationskapacitet, behov av dragskåp etc, kontaktas Landstings Service AB - fastighetsdrift tfn: Även företagshälsovården Feelgood kan kontaktas för rådgivning. Arbetsmiljö Är du osäker på vad som gäller kring arbetsmiljö och kemikalier kontakta även Personalutvecklingsenheten för information och rådgivning. 15

16 Dosering och förvaring Följ alltid doseringsanvisningar Följ alltid de doseringsanvisningar som ges! Använd doseringsmått eller doseringspump. Överdosering kan försvåra rengöringen och i vissa fall även skada material och utrustning. Följande doseringspump finns att beställa från Varuförsörjningen/Mediq: Doseringspump för 1 liters flaska. 4 ml per tryck, artikelnummer: Doseringspump för 5 liters dunk. 10 ml per tryck, artikelnummer: (Passar dunk från Johnsson Diversey) och artikelnummer (Passar dunk från Rekal) All kemikalieanvändning belastar miljön! Ur miljösynpunkt är det därför mycket viktigt att inte överdosera. Eftersom landstingen är storförbrukare av kemisk-tekniska produkter innebär en generell överdosering en extra belastning på miljön, helt i onödan. Tänk på att många nya miljöanpassade produkter är högkoncentrerade. Det är då extra viktigt att följa doseringsanvisningarna så att de positiva miljöeffekterna inte uteblir. OBS! Vid spädning av flytande produkter: häll koncentratet i vattnet, inte tvärtom! Blanda aldrig olika medel Kemikalier kan reagera med varandra så att slutprodukten blir farligare än ursprungskemikalierna. Detta har tidigare hänt inom landstingen då man blandat ett surt avkalkningsmedel med ett medel som innehåller natriumhypoklorit (ex Klorin). Då utvecklas mycket giftig klorgas! Förvaring av kemisk-tekniska produkter Farliga produkter ska aldrig hanteras eller förvaras tillsammans med mat! Tänk på att förvara farliga produkter på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem. På många vuxenavdelningar kan det t ex finnas besökande barn. På arbetsplatser där större mängder kemikalier hanteras kan särskilda ventilerade förvaringsskåp behövas. Brandfarliga produkter ska förvaras och hanteras åtskilda från antändningskällor. Om volymen brandfarlig vätska överstiger 30 liter ska den förvaras i brandsäkra, ventilerade skåp/lösningsmedelsförråd. Den angivna volymen är föremål för utredning och kan komma att ändras. Frätande produkter ska inte förvaras över midjehöjd. Om en förpackning skulle gå sönder och produkten förvaras högt, kan personalen få hela det frätande innehållet över sig. Giftiga, mycket giftiga eller starkt frätande produkter ska förvaras inlåsta. 16

17 Avfallshantering Farligt avfall I produktbladen finns information om vilka produkter som ska omhändertas som farligt/kemiskt avfall. Även landstingets avfallsinstruktion handboken Rätt Hantering redogör för tillvägagångssätt med farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av Avfallsförordningen SFS 2001:1063 och dess ändringar. Rätt Hantering listar de produkter som används i vården som vid kvittblivning räknas som farligt avfall. Handboken Rätt hantering finns på Insidans miljösida under Avfallshantering och källsortering. Utsläpp, spill och sanering OBS! Sanera själv endast då du bedömer att det kan göras utan risk! Vid större utsläpp ska alltid Räddningstjänsten larmas. Anmälan ska då även göras till miljömyndigheten i kommunen. Se instruktion på Insidan Instruktion vid större utsläpp av kemikalie Kemikaliespill Om du spiller ut en flytande produkt på golvet bör du hälla på ett absorptionsmedel som suger upp spillet. Spillet läggs sedan en hink med lock. Hinken skall sedan skickas iväg som Farligt avfall, se dessa instruktioner på Insidans miljösida Instruktion vid spill av kemikalie. Förpackningar Tömda och vid behov rengjorda förpackningar källsorteras som hårdplast eller pappersförpackning. Se landstingets instruktion för källsortering på Insidans miljösida. OBS! Förpackningar som lämnas till källsortering hanteras manuellt av personal på återvinningsföretagen. Dessa förpackningar får därför inte innehålla t ex rester av maskindiskmedel eller instrument- och ytdesinfektionsmedel. Tänk också på din egen arbetsmiljö och använd vid behov skyddsutrustning om du sköljer ur en dunk eller en flaska. 17

18 Desinfektion Desinfektion innebär att föremål och ytor behandlas så att de inte längre är smittfarliga. Desinfektion utförs med värme eller med kemiska medel. Värmedesinfektion Denna metod är den mest effektiva när det gäller desinfektion och ska alltid användas då så är möjligt! Följ de anvisningar som finns i Vårdhandboken. Handboken finns på Se även de lokala föreskrifter som finns. Kemisk desinfektion Desinfektion med kemiska medel ska endast ske då utrustning för värmedesinfektion saknas vid desinfektion av värmekänsliga material, ytor eller hud då utrustning för värmedesinfektion saknar möjlighet att genomspola rörformiga föremål Följ respektive medels bruksanvisning. Desinfektion ska utföras då en yta utsatts för smittämnen, t ex vid stänk och spill av smittfarligt material. Vid dessa tillfällen ska spillet först torkas upp med en engångsduk indränkt i lämpligt desinfektionsmedel och därefter ska ytan bearbetas kraftigt med en ny duk indränkt med desinfektionsmedel. Vid ytdesinfektion verkar medlet så länge ytan är våt. OBS! Kontakta hygiensjuksköterskorna om du har frågor som rör desinfektion! Följ anvisningarna i handboken och lokala föreskrifter! Hållbarhetstid för desinfektionsmedel För oöppnade förpackningar är hållbarhetstiden i allmänhet angiven på produkten. Hållbarhetstiden för en öppnad förpackning beror bland annat på: Hur väl förpackningen är försluten. Drag åt korkar ordentligt! Hur ofta förpackningen öppnas. Ju oftare desto sämre hållbarhetstid! Hur varmt och hur soligt produkten förvaras. Ju varmare och ju soligare desto sämre hållbarhetstid! 18

19 Beställningar och synpunkter på sortimentet Beställning av produkterna Produkterna beställs av Mediq, via Varuförsörjningen (VF), enligt lokala beställningsrutiner. Artikelnumren finns angivna under respektive produkt i produktbladen. Priser Under avtalsperiodens gång kan det komma att bli aktuellt med vissa prisökningar till exempel på grund av ökade kostnader för leverantörerna. Aktuell information om bland annat priser och artikelnummer hittas på Varuförsörjningens artikelsökning Sökmemo, Gör din röst hörd! Om en produkt visar sig vara dålig i något avseende är det viktigt att detta uppmärksammas. "Felet" kan då kanske rättas till eller också väljs produkten bort vid nästa upphandling. Det är därför viktigt att du som användare av produkten hör av dig till Varuförsörjningen med synpunkter och eventuella klagomål! 19

20 Lagförteckning Lagförteckning Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning Övrig aktuell lagstiftning Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901 Föreskrifterna kan hämtas kostnadsfritt via internet på följande adresser: Arbetsmiljöverkets föreskrifter Övriga författningar OBS! Det finns fler arbetsmiljöföreskrifter som rör kemikaliehantering, förutom de lagkrav som angivits ovan. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns alla regler som rör kemikaliehantering på arbetsplatser samlade. 20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas 2000 1800 2000 ml 1600 1400 1200 1000 800 I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas Broschyren bygger på reglerna AFS 1997:10, Laboratoriearbete med kemikalier. Frätande/Starkt frätande Explosivt Giftigt/Mycket

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Kemisk tekniska produkter 2007-2009

Kemisk tekniska produkter 2007-2009 Kemisk tekniska produkter 2007-2009 Kemisk tekniska produkter 2007-2009 Varukatalogen innehåller uppgifter om kemisk-tekniska produkter som är upphandlade av Norrbottens läns landsting. Produkturvalet

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16 1118503, 118510 Datum: 20090216 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktnamn och/eller nummer: 118503, 118510 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Alkaliskt rengöringsmedel

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad Utfärdat: 2007-01-01 Sida 1 (4) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN : MouldRemover/ MögelRent ANVÄNDN.OMR. : Rengöring LEVERANTÖR

Läs mer

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Bodyguard Självförsvarsspray Artikelnummer 7 310 561 000 009, 7 310 562 000 008 Leverantör Bodyguard Säkerhetsprodukter Gothenburg AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Rätt medel vid rätt tillfälle. Katalog över upphandlade kemisk-tekniska produkter inom landstingen i Dalarna, Västmanland och Uppsala län

Rätt medel vid rätt tillfälle. Katalog över upphandlade kemisk-tekniska produkter inom landstingen i Dalarna, Västmanland och Uppsala län Rätt medel vid rätt tillfälle Katalog över upphandlade kemisk-tekniska produkter inom landstingen i Dalarna, Västmanland och Uppsala län Gäller från och med 1 januari 2003 Första hjälpen Inandning Se till

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-MACS Komponent B LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20040314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Stabiliseringsvätska för borrhål Leverantör: Gruv Entreprenad Anläggning Welltech

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 08.03.2006 Sida: 1/6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Icosit HM primer Komp. A

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker:

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker: VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-19 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11.Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Produkttyp: Cement H14 Gummi limhärdare LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Distributör: Utarbetad den: 2011-01-01/ IRE AdeKema Chemicals (S) Grönkullen Produktanvändning: Alkalikoncentrat

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2 VARUINFORMATION Utfärdandedatum... :2005-10-10 Versionsnummer... :3 ändr 02-07-01 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: SONAX Låsolja med MoS2 Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning:

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g... Seite 1 von 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2009/ LFJ Distributör: Lithomex ApS Produktanvändning: Byggnadsindustri Håndværkervej 10 5550 Langeskov Danmark

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pliogrip 7722 Prepolymer (PLI01) Pliogrip 7771B Prepolymer (PLI02) Pliogrip 7773B Prepolymer (PLI03) Användning: Limning av termoplastiska komponenter

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lemon Fresh Allrent & decinficering Hotell- och restaurang samt renhållningsverk.

SÄKERHETSDATABLAD. Lemon Fresh Allrent & decinficering Hotell- och restaurang samt renhållningsverk. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lensona Produkter AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Allrent & decinficering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se. Reparationspasta för laminatgolv

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se. Reparationspasta för laminatgolv SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR ColorFill LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: FORDONSTVÄTT UTFÄRDAD: 20061016 OMARBETAD: 20100811 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Biltvättmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Fara Brandfarlig vara H225

Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Fara Brandfarlig vara H225 1. Namn på produkten och företaget. Handelsnamn: Kemiskt namn: Reaktionsförening ART nr: Leverantör: Svenska Plast AB Adress: Fjärås Industriväg 11 Postadress: 430 74 Fjärås Telefon: +46 (0)300-540 370

Läs mer

Dokument nr 16-2848-6 Utfärdat : 12/11/08 Version nr: 002.01 Ersätter 28/11/07 Utskrivet : 12/11/08 Sidan 1 av 7

Dokument nr 16-2848-6 Utfärdat : 12/11/08 Version nr: 002.01 Ersätter 28/11/07 Utskrivet : 12/11/08 Sidan 1 av 7 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx... Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hälsoskadlig

SÄKERHETSDATABLAD. Hälsoskadlig 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av A Clean Partner HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Microemulsionskoncentrat Inhemsk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN ANVISNING 1(7) HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN INNEHÅLL 1 Syfte 2 Definitioner 3 Allmänt 4 Rutin för införande av kemiska ämnen 4.1 Direktimport 4.2 Ersättning av befintliga kemiska produkter 4.3 Upphörd användning

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

RÖRTÄTNING 675 PRODUKTBESKRIVNING

RÖRTÄTNING 675 PRODUKTBESKRIVNING PRODUKTBESKRIVNING RÖRTÄTNING 675 För snabb och säker tätning av grova rörgängor upp till M80 & 3'' Tätar omgående mot låga tryck. Ersätter lin och teflonband. RÖRTÄTNING 675 är enkel att använda och beständigt

Läs mer