Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5"

Transkript

1

2 Innehåll PTS avgörande 5 1 För en ökad konkurrens och harmonisering Tidigare fattade beslut Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna Lycamobile omfattas av detta beslut Huvuddragen i PTS prövning Beskrivning av telefonitjänster och hur ett samtal produceras samt marknadsdata på slutanvändarnivå Marknaderna avgränsas produktmässigt och geografiskt Marknad som kan bli föremål för förhandsreglering fastställs Företag med ett betydande inflytande identifieras Skyldigheter åläggs Hur beslutet ska gälla 14 2 Beskrivning av telefonimarknaden Den mobila telefonitjänsten Anslutning till telefonnätet en grundläggande förutsättning för samtal Slutanvändaren köper tillträde till och bruk av det allmänna mobiltelefonnätet Antalet abonnemang för mobiltelefoni ökar En jämförelse mellan fasta och mobila telefonitjänster Den fasta telefonin minskar den mobila ökar Ip-baserad mobiltelefoni Beskrivning av infrastrukturen för mobila telefonitjänster Virtuella mobiloperatörer Återförsäljare Samarbeten om uppbyggnad och drift av mobila nät Från uppringande till uppringd samtalets väg genom nätet Samtrafik måste ske när flera operatörers nät måste användas Ett samtal kan delas upp i tre delar Slutanvändarens initiering av samtal originering Slutanvändarens mottagande av samtal terminering Framföring av samtal mellan olika operatörers nät transitering 26 3 Avgränsning av den relevanta marknaden PTS ska beakta kommissionens rekommendation Substitutionsanalys läggs till grund för marknadsavgränsningen Utgångspunkten terminering till mobila nätanslutningspunkter All samtalsterminering till telefonnummer för mobila telefonitjänster är substitut Samtalsterminering till andra telefonnummer än sådana avsedda för mobila telefonitjänster är inte substitut Sms är inte substitut Personsökningstjänster är inte ett substitut Slutsatserna av avgränsningen Den produktmässiga avgränsningen Den geografiska avgränsningen 37 4 Fråga om förhandsreglering av den relevanta marknaden Tre kriterier för att marknaden ska bli föremål för förhandsreglering Det första kriteriet höga och varaktiga inträdeshinder finns Det andra kriteriet tillräcklig marknadsdynamik saknas Det tredje kriteriet generella konkurrensrätten inte tillräcklig Alternativ inom den generella konkurrensrätten ska saknas Oväsentligt om konkurrensreglerna kan tillämpas eller inte Förhandsreglering ger fördelar som konkurrensrätten inte ger Den generella konkurrensrätten är inte tillräcklig Marknaden kan bli föremål för förhandsreglering 42 5 Företag med betydande inflytande Betydande inflytande finns om företaget kan uppträda oberoende Det är företagets marknadsmakt som avgör Marknadsandelarna över tid har stor betydelse 44 Post- och telestyrelsen 2

3 5.2 Företaget Lycamobile Lycamobile har ett betydande inflytande på marknaden Mobil samtalsterminering Det finns en presumtion för att Lycamobile har ett betydande inflytande Det saknas en tillräckligt stark motverkande köparmakt Lycamobile har ett betydande inflytande 49 6 Skyldigheter i syfte att skapa en effektiv konkurrens Operatörer med betydande inflytande ska åläggas minst en skyldighet Skyldigheterna ska skapa en effektiv konkurrens, vara proportionella och lämpliga Skyldigheterna ska syfta till att skapa effektiv konkurrens Skyldigheterna ska vara proportionella Skyldigheterna ska vara lämpliga 52 7 Lycamobiles skyldigheter Skyldighet att bedriva samtrafik Rättslig utgångspunkt 4 kap. 8 LEK Fungerande samtrafik krävs för att nå LEK:s övergripande mål Lycamobiles särställning ger upphov till konkurrensproblem Samtrafikskyldighet med stöd av 4 kap. 8 LEK behövs Direktförbindelse ingår Mobil samtalsterminering oavsett teknik Åtgärder för att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra Samtrafik ska tillhandahållas till rimliga villkor Skriftligt samtrafikavtal ska ingås på begäran Tjänsternas och produkternas omfattning ska vara ändamålsenlig Tydlig prissättning Administrativa rutiner ska vara tydligt beskrivna och medge transparens Krav på ekonomisk säkerhet ska vara objektivt sett rimliga Avtals giltighetstid, uppsägning och omförhandling Varje rimlig begäran ska tillgodoses Omedelbar underrättelse om avsikt att vägra begäran Ingen skyldighet att ingå avtal om direktavräkning när direktförbindelse saknas Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning Rättslig utgångspunkt 4 kap. 11 och 12 LEK Prisreglering för tillträde krävs för att samtrafikskyldigheterna ska få avsedd verkan Vid val av beräkningsmetod finns ett antal faktorer att väga in i bedömningen LRIC-metoden lämplig för samtalsterminering Lycamobile ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning när LRIC-metoden har reviderats Lycamobile ska tillämpa en rättvis och skälig prissättning fram till dess att LRICmetoden har reviderats Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av samtrafik Rättslig utgångspunkt 4 kap. 6 LEK Särbehandling kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden 78 8 Lycamobiles skyldigheter för att möjliggöra insyn Insyn behövs för att se till att regleringen följs Ingen skyldighet att särredovisa Skyldighet att offentliggöra uppgifter Rättslig utgångspunkt 4 kap. 5 LEK Tillräcklig transparens genom att offentliggöra uppgifter Offentliggörandet av uppgifterna och ändringar av dem 83 9 Hur beslutet ska gälla Detta beslut gäller omedelbart Hur man överklagar 85 Post- och telestyrelsen 3

4 Figurer Figur 1 Marknadsandelar antal abonnemang för mobiltelefoni Figur 2 Samtalsminuter och intäkt mobil och fast Figur 3 Andel av originerande trafik till och från olika nät Post- och telestyrelsen 4

5 PTS avgörande Avgränsning av relevant marknad PTS avgränsar produktmarknaden Mobil samtalsterminering till Lycamobile Sweden AB:s och Lycamobile Sweden Limiteds (Lycamobiles) framföring av samtal från den hopkopplingspunkt där det överlämnats av annan operatör och fram till den nätanslutningspunkt, oavsett teknisk lösning, där slutanvändaren kan ta emot samtalet. Marknaden omfattar Lycamobiles samtalsterminering till de telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som är avsedda för mobila telefonitjänster, och som företaget tekniskt sett kontrollerar, oavsett teknisk lösning för den uppringda slutanvändarens anslutning. PTS avgränsar den geografiska marknaden till företagets näts utbredningsområde i Sverige. I och med att Lycamobile är en virtuell mobiloperatör motsvarar den geografiska avgränsningen Lycamobiles virtuella mobila nätverk. Fastställande av marknad som kan bli föremål för förhandsreglering PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 och 6 LEK att den i detta beslut avgränsade marknaden Mobil samtalsterminering har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt LEK på företag på marknaden. Fastställande av företag med betydande inflytande PTS fastställer med stöd av 8 kap. 6 LEK att Lycamobile Sweden AB och Lycamobile Sweden Limited (Lycamobile) har ett betydande inflytande på den i detta beslut avgränsade marknaden Mobil samtalsterminering. Post- och telestyrelsen 5

6 1. Skyldighet att bedriva samtrafik 1. Lycamobile Sweden AB och Lycamobile Sweden Limited (Lycamobile) ska vid varje rimlig begäran bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (den begärande operatören), dvs. Lycamobile ska vidta de åtgärder som behövs för att samtrafiken ska fungera, exempelvis ska företaget a. tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs nät för utbyte av samtrafik (direktförbindelse), och vidta de åtgärder som krävs för att samtrafik ska kunna utbytas över hopkopplingspunkten, b. tillhandahålla samtalsterminering från den hopkopplingspunkt där det överlämnats av annan operatör och fram till den punkt, oavsett teknisk lösning, där slutanvändaren kan nås för samtal med slutanvändare som har sådant telefonnummer som omfattas av Lycamobiles marknad Mobil samtalsterminering, c. vidta de åtgärder som behövs för att slutanvändare ska kunna nå varandra på avsedda telefonnummer eller för att slutanvändare ska kunna få tillgång till tjänster i de allmänna telefonnäten, exempelvis ska Lycamobile utan dröjsmål implementera de telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som den begärande operatören tilldelats och öppna telefonnumren för trafik. 2. Lycamobile ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla de tjänster eller produkter som avses i punkten 1. Villkoren för Lycamobiles tillhandahållande ska, när den andra operatören begär det, omfatta åtminstone följande. a. Skriftligt avtal om tillhandahållandet av tjänsterna och produkterna. b. Tjänsternas och produkternas respektive omfattning ska motsvara det som Lycamobile ska tillhandahålla enligt punkten 1 och omfattningen ska medge en ändamålsenlig användning. c. Alla priser och ersättningar som den begärande operatören ska betala ska framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika tjänster respektive produkter som ingår. När Lycamobile har rätt att ensidigt ändra ett pris eller en ersättning, ska den begärande operatören meddelas senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt tillämpad höjning. En ensidigt bestämd höjning av pris eller ersättning får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar från det att Lycamobile meddelat den begärande operatören om höjningen. Fristen om 90 dagar gäller inte när Lycamobile ändrar sitt pris till följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter PTS uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen för mobila telefonnät eller till följd av domstols avgörande. d. Villkoren för administrativa rutiner, inklusive rutiner för Post- och telestyrelsen 6

7 fakturering, avräkning och betalning ska vara tydligt beskrivna och för ändamålet så enkelt utformade som möjligt. e. När Lycamobile som förutsättning för att tillhandahålla tjänsterna eller produkterna uppställer krav på ekonomisk säkerhet eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk, ska detta tydligt framgå av villkoren, inklusive på vilka grunder kreditvärdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som Lycamobile har dels vid avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod. f. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet ska möjliggöra att parterna inom pågående avtalsperiod kan nå en överenskommelse om fortsatt avtal. g. Giltighetstiden ska vara skälig och uppgå till minst tre månader. Uppsägningsvillkoren ska vara skäliga och ange vilka väsentliga avtalsbrott som kan leda till uppsägning. De avtalsbrott som kan leda till att ett avtal sägs upp ska vara sådana att en uppsägning är en rimlig och adekvat åtgärd. 3. Lycamobile får vägra att tillgodose en rimlig begäran om sådana tjänster och produkter som omfattas av punkten 1 endast när det finns objektivt sett godtagbara skäl för att vägra tillhandahållandet. Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt sett godtagbart skäl att vägra tillgodose en rimlig begäran när det saknas tekniska möjligheter att genomföra tillhandahållandet, när vägran är nödvändig för att förebygga att Lycamobiles nät eller dess användare skadas, när Lycamobile kan visa att nätets integritet eller drift äventyras, när den begärande operatören tillhandahåller Lycamobile motsvarande tjänst eller produkt men där den begärande operatören begär sådana villkor för att tillhandahålla sina tjänster/produkter som inte är rimliga, eller när Lycamobile inte får ersättning inom rimlig tid, eller det finns en avsevärd risk för att ersättning uteblir, för den trafik som utbyts eller kommer att utbytas över den begärande operatörens hopkopplingspunkt till Lycamobiles nät. 4. När Lycamobile avser att vägra att tillgodose en annan operatörs begäran om sådana tjänster eller produkter som omfattas av punkten 1, ska företaget utan dröjsmål skriftligen upplysa operatören om sin avsikt att vägra tillgodose begäran och ange skälen för sin vägran samt lämna sådan information att den begärande operatören kan avgöra om denne kan vidta åtgärder för att tillhandahållandet ska kunna ske. PTS ålägger Lycamobile denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 LEK. Post- och telestyrelsen 7

8 2. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning 1. Lycamobile Sweden AB och Lycamobile Sweden Limited (Lycamobile) ska för sådan samtalsterminering som omfattas av marknaden Mobil samtalsterminering tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden Long Run Incremental Cost (LRIC), såsom den beskrivs i PTS vid var tid gällande föreskrifter för beräkning enligt LRIC-metoden för mobila nät, samt att tillämpa PTS vid var tid gällande prismetod. Avkastningskravet ska vid den kostnadsorienterade prissättningen vara beräknat enligt den s.k. WACC-metoden (Weighted Average Cost of Capital) baserad på CAPM (Capital Asset Pricing Model). 2. Lycamobile ska hålla en beskrivning av kostnadsredovisningsmetoden tillgänglig för allmänheten genom att på sin webbplats hänvisa till beskrivningen av LRIC-metoden på PTS webbplats. 3. Lycamobile ska under tiden fram till PTS nästa revidering av kostnadsredovisningsmetoden LRIC för beräkning av kostnader i mobila nät, dvs. under en övergångsperiod, tillämpa en rättvis och skälig prissättning när företaget tillhandahåller sådan samtalsterminering som omfattas av marknaden Mobil samtalsterminering. Med rättvis och skälig prissättning avses att Lycamobile ska tillämpa en prissättning som maximalt uppgår till den nivå som beräknats enligt den av PTS fastställda LRIC-metoden för det mobila nätet och enligt PTS vid var tid gällande prismetod. När Lycamobile köper samtalsterminering av den köpande operatören ska prissättningen även vara reciprok mellan företagen. PTS ålägger Lycamobile denna skyldighet med stöd av 4 kap. 11 och 12 LEK. 3. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av samtrafik 1. Lycamobile Sweden AB och Lycamobile Sweden Limited (Lycamobile) ska på icke-diskriminerande villkor tillhandahålla de tjänster och produkter som omfattas av skyldighet 1.1, vilket innebär att Lycamobile ska a. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster/produkter, samt b. tillhandahålla begärande operatör samma tillgänglighet och kvalitet som när Lycamobile tillhandahåller motsvarande tjänster/produkter inom det egna företaget. PTS ålägger Lycamobile denna skyldighet med stöd av 4 kap. 6 LEK. Post- och telestyrelsen 8

9 4. Skyldighet att offentliggöra uppgifter 1. Lycamobile Sweden AB och Lycamobile Sweden Limited (Lycamobile) ska hålla sådana uppgifter offentliga som är nödvändiga för att avtal om samtrafik enligt skyldighet 1 ska kunna ingås. 1. Lycamobile ska hålla uppgifterna offentliga på sin webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt sätt utan kostnad. 2. Lycamobile ska, på sin webbplats i nära anslutning till enligt punkten 1 offentliggjorda uppgifter, offentliggöra förändringar av tidigare offentliggjorda uppgifter senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. Förändringar av uppgifterna får inte gälla förrän 90 dagar från det att förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte sänkningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när Lycamobile ändrar offentliggjorda uppgifter till följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter PTS uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen för mobila telefonnät eller till följd av domstols avgörande. PTS ålägger Lycamobile denna skyldighet med stöd av 4 kap. 5 LEK. Förordnande om hur beslutet ska gälla PTS förordnar att detta beslut gäller omedelbart. Post- och telestyrelsen 9

10 1 För en ökad konkurrens och harmonisering Detta beslut är ett led i PTS uppdrag att främja konkurrensen och den internationella harmoniseringen inom området elektronisk kommunikation. Syftet med att främja konkurrensen är att ge enskilda och myndigheter tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. 1 Det behövs en särskild reglering för att effektiv konkurrens ska uppstå på marknaderna för elektronisk kommunikation. Anledningen till att marknaderna behöver regleras är att ett antal delmarknader har särdrag som gör det svårt för nya operatörer att ta sig in och verka på marknaden. För att kunna erbjuda slutanvändare tjänster är bland annat tillgången till omfattande nät avgörande. De operatörer som äger nät kan till exempel stänga ute andra från sina nät eller sätta priserna för att utnyttja näten så högt att andra operatörer får svårt att konkurrera. Europeiska unionens kommission (härefter kallad kommissionen) har gett ut en rekommendation om vilka produkt- och tjänstemarknader som kan komma ifråga för förhandsreglering. 2 Lagen om (2003:389) elektronisk kommunikation, härefter benämnd LEK, ger PTS möjlighet att besluta om regler för marknaden för att förhindra konkurrensproblem. 3 Syftet med de beslut som PTS ska fatta med stöd av 8 kap. 6 LEK är att främja konkurrensen inom marknaderna för elektronisk kommunikation Tidigare fattade beslut PTS fastställde den 6 juli 2004 med stöd av LEK att marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna mobiltelefonnät kunde komma ifråga för förhandsreglering. Fem operatörer bedömdes ha ett betydande inflytande på sina respektive marknader. 4 De företag som av PTS identifierades som företag med betydande inflytande ålades skyldigheter. 5 PTS fattade samtidigt beslut om marknader för originering, förmedling och terminering i fasta allmänna telefonnät. TeliaSonera AB bedömdes ensamt ha 1 Jämför 1 kap. 1 LEK 2 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2007/879/EG) 3 LEK trädde i kraft den 25juli 2003 och bygger på EG-direktiv. 4 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr /23, a, /23, a och /23, a 5 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr /23, b, /23, b och /23, b Post- och telestyrelsen 10

11 ett betydande inflytande på marknaderna för originering 6 och förmedling 7 medan flertalet operatörer bedömdes ha ett betydande inflytande på sina respektive termineringsmarknader. 8 De företag som identifierades ha betydande inflytande ålades skyldigheter. 9 PTS beslut från 2004 överklagades i stor utsträckning och var föremål för rättsprocesser med inhibition i vissa fall. Handläggningstiden i domstol var för många av processerna längre än tre år. Rättsprocesserna medförde osäkerhet hos operatörerna om bland annat vilka priser som ska gälla för samtalstrafik. Osäkerheten har bland annat lett till stora svårigheter att bedöma avkastningen av genomförda och kommande investeringar. För att korta ned handläggningstiden har flera reformer genomförts. En sådan reform gäller instansordningen där kammarrätten numera är andra och sista instans för samtliga mål enligt LEK. Dessutom har det införts regler om skyndsam handläggning av mål som rör identifiering av företag med betydande inflytande på en fastställd marknad, mål om fastställande av särskilda skyldigheter för dessa företag samt mål med anledning av tillsyns- och tvistlösningsärenden. 10 Den 4 november 2009 fattade PTS beslut i fråga om marknaderna för samtalsoriginering, samtalstransitering och samtalsterminering i fasta allmänna telefonnät som ersatte besluten från På marknaden Fast samtalsoriginering fastställde PTS att TeliaSonera AB hade ett betydande inflytande och ålade företaget skyldigheter. 11 På marknaderna Fast samtalsterminering hade kretsen av företag som bedömdes ha ett betydande inflytande på sin individuella marknad och därför ålades skyldigheter ökat jämfört med PTS upphävde regleringen av förmedlingsmarknaden (transiteringsmarknaden vid 2009 års prövning) eftersom marknaden uppvisade sådana tecken på marknadsdynamik att den inte längre skulle vara föremål för förhandsreglering Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna De regleringar som idag gäller för marknader för elektroniska kommunikationstjänster har bidragit till att flera nya operatörer kan erbjuda slutanvändare telefonitjänster, vilket gett fler valmöjligheter för slutanvändarna. Genom regleringarna har nya operatörer fått möjlighet att träda in på marknaden utan att initialt behöva göra betydande investeringar i egen infrastruktur. 6 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr /23, a 7 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr /23, c 8 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr /23, b, /23, a och /23, a 9 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr /23, d, /23, b och /23, b 10 SFS 2007: PTS beslut den 4 november 2009 i ärende med dnr PTS beslut den 4 november 2009 i ärenden med dnr , PTS beslut den 4 november 2009 i ärende med dnr Post- och telestyrelsen 11

12 Operatörerna har kunnat träda in genom att köpa tjänster/produkter till konkurrenskraftiga villkor från etablerade nätägande operatörer. 1.3 Lycamobile omfattas av detta beslut Detta beslut är riktat till Lycamobile Sweden AB och Lycamobile Sweden Limited (i detta beslut härefter kallade Lycamobile) eftersom företaget är verksamt på marknaden som detta beslut omfattar. En mer utförlig redogörelse för Lycamobiles verksamhet och anledningarna till att PTS ska rikta ett beslut mot företaget ges under avsnitt Huvuddragen i PTS prövning PTS prövar i detta beslut om Lycamobile är ett företag med ett betydande inflytande på en marknad för samtalsterminering och, i så fall, om Lycamobile ska åläggas skyldigheter med stöd av LEK. Frågan om andra företag har ett betydande inflytande på någon annan marknad än den marknad som PTS prövar i detta beslut och därför ska åläggas skyldigheter prövar PTS i andra beslut än detta. PTS prövning i detta beslut är uppdelad i följande fyra steg: 1. en avgränsning av den marknad för samtalsterminering som den mobila telefonitjänsten utifrån svenska förhållanden ger upphov till (avsnitt 3), 2. om den avgränsade marknaden har sådana särdrag att den kan bli föremål för förhandsreglering (avsnitt 4), 3. om Lycamobile har ett betydande inflytande på den relevanta marknad som omfattas av detta beslut (avsnitt 5), och 4. vilka skyldigheter som ska åläggas Lycamobile (avsnitt 6-8) Beskrivning av telefonitjänster och hur ett samtal produceras samt marknadsdata på slutanvändarnivå I avsnitt 2 beskriver PTS de tjänster som slutanvändare använder för att telefonera och hur infrastrukturen för mobila telefonitjänster är uppbyggd samt beskriver de delar som ett samtal kan delas upp i, och hur de produceras. Syftet med avsnittet är att ge en övergripande förståelse för vad ett samtal består av och hur förhållandena på marknaderna ser ut Marknaderna avgränsas produktmässigt och geografiskt I avsnitt 3 prövar PTS utifrån de förhållanden som råder i Sverige hur den marknad som omfattas av detta beslut ska avgränsas. PTS beaktar då kommissionens rekommendation om vilka relevanta produkt- och tjänstemarknader som kan bli föremål för förhandsreglering. 14 Kommissionens rekommendation baseras på en generell bedömning av konkurrenssituationen i 14 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma ifråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2007/879/EG) Post- och telestyrelsen 12

13 samtliga medlemsstater. PTS prövar i detta beslut om en motsvarande marknad i Sverige kan bli föremål för förhandsreglering. PTS prövar hur marknaden Mobil samtalsterminering ska avgränsas såväl produktmässigt som geografiskt. Produktmässigt avgränsas marknaden så att den omfattar de tjänster/produkter som är utbytbara. Geografiskt avgränsas marknaden så att den omfattar det område inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Bedömningen inleds med en beskrivning av den metodik som LEK anvisar för avgränsningen av marknaden. PTS utgångspunkt vid den produktmässiga avgränsningen av marknaden är densamma som den utgångspunkt som kommissionen har haft i sin rekommendation. PTS analyserar den produktmässiga avgränsningen, dvs. vilka alternativa produktionssätt och tekniska lösningar som skulle kunna utgöra substitut till tjänsterna/produkterna. Substitutionsanalysen läggs sedan till grund för PTS produktmässiga och geografiska avgränsning av den marknad som detta beslut omfattar Marknad som kan bli föremål för förhandsreglering fastställs PTS prövar i avsnitt 4 om den avgränsade marknaden har sådana särdrag att det är motiverat att införa förhandsskyldigheter för företag med ett betydande inflytande på denna marknad. Prövningen görs utifrån de tre kriterier som kommissionen har anvisat. 15 Endast den marknad på vilken det i tiden fram till PTS nästa revidering av marknadsanalysen bedöms råda (1) höga och varaktiga inträdeshinder, (2) saknas tecken på att marknaden håller på att utvecklas mot en effektiv konkurrens, och (3) vars konkurrensproblem inte bedöms kunna avhjälpas inom ramen för generell konkurrenslagstiftning, blir därefter föremål för fortsatt prövning Företag med ett betydande inflytande identifieras I avsnitt 5 prövar PTS om Lycamobile har ett betydande inflytande, dvs. om Lycamobile har en sådan ekonomisk ställning på den marknad som PTS i detta beslut har fastställt ska bli föremål för förhandsreglering att företaget i betydande omfattning skulle kunna uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder, och i sista hand, av konsumenterna. 16 Om PTS kan konstatera att Lycamobile har en sådan ställning på den i detta beslut analyserade marknaden innebär det att effektiv konkurrens inte råder på marknaden och att skyldigheter enligt LEK därför ska åläggas Lycamobile. 15 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma ifråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2007/879/EG) 16 8 kap. 6 LEK Post- och telestyrelsen 13

14 PTS bedömning följer konkurrensrättslig praxis och beaktar de indikatorer för bedömning av ett betydande marknadsinflytande som kommissionen rekommenderar. 17 Utgångspunkten för prövningen om ett företag har ett betydande inflytande är företagets marknadsnärvaro, eller, annorlunda uttryckt, fördelningen av marknadsandelarna. En hög marknadsandel ger en indikation på om ett företag har betydande inflytande, men det kan finnas andra indikatorer som kan tala för, eller emot, att ett företag har ett betydande inflytande Skyldigheter åläggs Avsnitt 6 innehåller en beskrivning av de allmänna utgångspunkter som ska gälla vid prövningen av åläggande av skyldigheter. Under respektive skyldighet (avsnitten 7-8) redovisar PTS de potentiella konkurrensproblem som skyldigheterna är avsedda att motverka i syfte att skapa en effektiv konkurrens. Vidare görs under respektive skyldighet en bedömning av om den är proportionell och lämplig för att komma till rätta med de potentiella konkurrensproblemen och för att uppfylla målen med lagstiftningen. Vid PTS bedömning av de konkurrensproblem som kan finnas på marknaden beaktar PTS den gemensamma ståndpunkt som European Regulators Group 18 har utarbetat i fråga om hur en regleringsmyndighet bör gå tillväga för att säkerställa att konkurrensproblemen omhändertas på ett harmoniserat och konsekvent sätt. 19 Under rubriken PTS avgörande (i avsnittet före avsnitt 1) framgår vilka skyldigheter som myndigheten ålägger Lycamobile genom detta beslut. För att underlätta läsningen av beslutet finns även avgörandet återgivet i anslutning till skälen för respektive avgörande Hur beslutet ska gälla I avsnitt 9 redovisas hur detta beslut ska gälla kap. 6 LEK 18 European Regulators Group (ERG) bildades genom kommissionens beslut den 29 juli 2002 (2002/627/EC). ERG är ett oberoende samarbetsorgan för diskussioner och rådgivning inom området för reglering av marknader för elektroniska kommunikationer. ERG består av representanter från de nationella regleringsmyndigheterna och agerar som en plattform för att ge råd till och bistå kommissionen. 19 Revised ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework. ERG (06) 33 Post- och telestyrelsen 14

15 2 Beskrivning av telefonimarknaden 2.1 Den mobila telefonitjänsten I detta avsnitt beskriver PTS de tjänster som slutanvändare använder för att telefonera och hur infrastrukturen för mobila telefonitjänster är uppbyggd samt beskriver de delar som ett samtal kan delas upp i, och hur de produceras. Syftet med avsnittet är att ge en övergripande förståelse för vad ett samtal består av och hur förhållandena på marknaderna ser ut Anslutning till telefonnätet en grundläggande förutsättning för samtal En förutsättning för att en slutanvändare ska ha möjlighet att använda sig av mobila telefonitjänster är att slutanvändaren har en anslutning till en mobil nätanslutningspunkt (dvs. tillträde) via vilken slutanvändaren kan nå andra slutanvändare för inkommande och utgående samtal. När slutanvändarens mobiltelefon är ansluten till det allmänna telefonnätet 20 via en mobil nätanslutningspunkt kan slutanvändaren ringa utgående samtal till telefonnummer ur svensk och internationell telefoninummerplan och nås av motsvarande inkommande samtal. Det finns i den svenska telefoninummerplanen två grundläggande principer för hanteringen av telefonnummer: alla nummerserier ska vara öppna och kunna nås från alla elektroniska kommunikationsnät och det ska för slutanvändaren vara möjligt att nå nät och tjänster hos olika tjänsteleverantörer på ett likvärdigt sätt. Med samtal avses dubbelriktad överföring av tal mellan slutanvändare som av slutanvändarna uppfattas ske i realtid. 21 Det är den uppringande slutanvändaren som initierar samtalet genom signalering. Signaleringen är nödvändig för att ett samtal ska kunna kopplas upp i det allmänna telefonnätet. För att samtalet ska kunna tas emot av den uppringda slutanvändaren krävs även att samtalet kan dirigeras i nätet fram till den nätanslutningspunkt där slutanvändaren kan nås. För att två slutanvändare ska kunna genomföra ett samtal med varandra krävs att samtalet kan framföras genom det allmänna telefonnätet. I likhet med signaleringen sker samtalets framföring över slutanvändarnas anslutningar till det allmänna telefonnätet. 20 Ett allmänt telefonnät definieras enligt 1 kap. 7 LEK som ett elektroniskt kommunikationsnät som används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga telefonitjänster (att ringa upp och ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell telefoninummerplan, inklusive nödsamtal) och som möjliggör överföring av tal, fax, data samt andra former av kommunikation mellan nätanslutningspunkter. 21 Jämför 1 kap. 7 LEK och se även andra stycket i avsnitt Post- och telestyrelsen 15

16 2.1.2 Slutanvändaren köper tillträde till och bruk av det allmänna mobiltelefonnätet Ett allmänt mobiltelefonnät är från en slutanvändares perspektiv uppdelat i två huvudfunktioner av betydelse för detta beslut: 1. anslutningen (tillträdet) till det allmänna telefonnätet via mobil nätanslutningspunkt, och 2. bruket av det allmänna telefonnätet (samtals- och tillhörande tjänster). Den operatör som fysiskt tillhandahåller tillträdet till slutanvändaren är den som har tillgång till och kontroll över den abonnentunika information som behövs för att nå slutanvändaren. De slutanvändare som köper tillträde via en mobil nätanslutningspunkt efterfrågar en anslutning till det allmänna mobila telefonnätet för att få möjlighet att ringa till och ta emot samtal från andra som har en telefonitjänst. Slutanvändarna efterfrågar även möjligheten att använda andra tjänster så som mobil dataöverföring, sms 22 och mms 23. Den etablerade prismodellen är att slutanvändaren betalar en fast avgift för abonnemanget, och för vissa tillhörande tjänster, samt en rörlig avgift för utgående samtal. Men det finns även andra prismodeller, exempelvis där avgiften för utgående samtal helt eller delvis ingår i den fasta avgiften. Slutanvändarna utgörs av såväl hushåll som företag och andra typer av organisationer Antalet abonnemang för mobiltelefoni ökar Den 31 december 2009 fanns det abonnemang för mobiltelefoni i Sverige, vilket innebar en ökning jämfört med samma tidpunkt året innan ( abonnemang). 24 Marknadsvärdet för mobila samtalstjänster uppgick under helåret 2009 till 16,7 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder mer än under motsvarande period Möjliga bärare av mobil samtalstrafik idag är GSM 26, UMTS 27, CDMA 28 och LTE 29 där GSM fortsatt är den vanligaste. Hos de tre största mobil- 22 Short Message Service, överföring av kort textmeddelande 23 Multimedia Messaging Service 24 I antalet per den 31 december 2009 inkluderas såväl s privatabonnemang som företagsabonnemang. 25 Exklusive intäkter från sms, mms och mobil datatrafik. Om intäkter från sms, mms och mobil datatrafik inkluderas har intäkterna ökat., Svensk telemarknad 2009, PTS-ER-2010: Globalt system för mobil kommunikation 27 Universellt mobiltelekommunikationssystem 28 Code Division Multiple Access 29 Long Term Evolution Post- och telestyrelsen 16

17 operatörerna, TeliaSonera, Tele2 och Telenor, står GSM för 76, 75 respektive 41 procent av den utgående samtalstrafiken. Figur 1 nedan visar fördelningen av operatörernas marknadsandelar vad gäller antalet abonnemang för mobiltelefoni, dvs. antalet abonnemang och aktiva kontantkort. 30 Figur 1 Marknadsandelar antal abonnemang för mobiltelefoni En jämförelse mellan fasta och mobila telefonitjänster Den fasta telefonin minskar den mobila ökar Användningen av fasta telefonitjänster minskar i Sverige. Den främsta anledningen till minskningen är att slutanvändare i allt större utsträckning använder sig av mobila telefonitjänster även från sin fasta adress. Minskningen av den fasta telefonin gäller både antalet abonnemang som användningen av samtalstjänsten. Antalet abonnemang för fasta telefonitjänster minskar dock inte lika mycket som bruket av samtalstjänsten, räknat i volym samtalsminuter. Det beror främst på att slutanvändarnas ökade anslutning till 30 Med aktiva kontantkort avser PTS kontantkort som har fyllts på, eller genom vilket har tagits emot eller ringts samtal eller på annat sätt genererat intäkter under en tremånadersperiod. 31 Svensk telemarknad 2009, PTS-ER-2010:13 Post- och telestyrelsen 17

18 den fasta telefonitjänsten via abonnemang för ip-baserad telefoni med nummer 32 kompenserar något för det minskade antalet abonnemang via kretskopplad teknik. Andelen slutanvändare som avstår från fasta telefonitjänster i bostaden och enbart har abonnemang för mobiltelefoni har ökat kontinuerligt och uppgick i oktober 2009 till 13 procent. 33 Andelen slutanvändare som visserligen inte helt övergått till mobiltelefoni men som säger sig kunna tänka sig göra detta var 32 procent. Flertalet av dessa säger sig kunna gå över till mobiltelefoni om priserna för mobiltelefoni skulle sjunka till en nivå som är lägre än prisnivån för fasta telefonitjänster. Den andel av slutanvändarna som i oktober 2009 inte kunde tänka sig avstå från sin fasta telefoni var 45 procent, vilket innebar en minskning med fyra procentenheter jämfört med oktober Under senare år har det genomsnittliga priset för mobila samtalstjänster sjunkit samtidigt som det genomsnittliga priset för fasta samtalstjänster i stort sett legat stilla. Slutanvändarnas genomsnittliga förbrukning av samtalsminuter per abonnemang ökar för mobiltelefoni men minskar för fast telefoni. Dock är den genomsnittliga förbrukningen av samtalsminuter betydligt högre för ett fast abonnemang jämfört med ett mobilt. (se figur 2.) Denna skillnad kan delvis förklaras med att ett fast abonnemang oftast är kopplat till ett hushåll där flera slutanvändare använder abonnemanget medan ett mobilt abonnemang oftast används av en slutanvändare. Samtalsmönstret för fast respektive mobiltelefoni skiljer sig åt, dels vad gäller samtalens längd, dels vilka vägar samtalen tar. Ett genomsnittligt samtal från en fast telefon varar i 4,03 minuter och ett genomsnittligt samtal från en mobiltelefon varar i 2,50 minuter. En majoritet av samtalstrafiken går mellan slutanvändare anslutna till samma typ av nät (se figur 3 nedan). Cirka 75 procent av alla samtal i de mobila näten framförs från en mobil nätanslutningspunkt till en annan. Dessutom utgör större delen av dessa samtal trafik inom en och samma operatörs mobiltelefonnät (så kallad on net-trafik). Cirka 75 procent av trafiken inom de fasta näten framförs från en fast nätanslutningspunkt till en annan. 32 Med ip-baserad telefoni med nummer avses telefoni där ip (Internet Protocol) används som bärare av telefonitjänsten och där telefonitjänsten är kopplad till ett telefonnummer ur den svenska telefoninummerplanen. 33 Individundersökning 2009, Svenskarnas användning av telefoni och internet, TNS SIFO på uppdrag av PTS, PTS-ER-2009:28 Post- och telestyrelsen 18

19 Figur 2 Samtalsminuter och intäkt mobil och fast 34 PTS bedömer att operatörernas prissättning av telefonitjänsterna på slutkundsmarknaderna är en orsak till att dessa samtalsmönster ser ut som de gör. Operatörerna tar ofta inte ut någon avgift, utöver öppningsavgiften, för slutanvändares uppringda samtal till andra slutanvändare inom samma operatörs mobilnät (on net-trafik). Vidare är samtal inom det fasta nätet ofta billigare än såväl ett samtal från mobilt till fast som ett samtal från fast till mobilt. 34 Beräkning av intäkt per minut baseras på totala fasta och rörliga intäkter. Beräkningen exkluderar uppringt Internet. Svensk telemarknad första halvåret 2009, PTS-ER-2010:13 Post- och telestyrelsen 19

20 Figur 3 Andel av originerande trafik till och från olika nät 35 Priset för mobila samtalstjänster har kontinuerligt minskat jämfört med priset för fasta samtalstjänster. För de allra flesta slutanvändare skulle det löna sig att säga upp det fasta abonnemanget och helt gå över till att använda mobila telefonitjänster. Prissänkningen på mobila telefonitjänster under senare år har emellertid inte lett till att öka slutanvändarnas benägenhet att säga upp sina fasta telefonitjänster. Det är fortfarande en stor andel, 45 procent 36, som inte kan tänka sig att avstå från sin fasta telefoni. En anledning till att många slutanvändare har kvar sitt fasta abonnemang är att ett sådant i många fall är en förutsättning för att kunna teckna trådbundna bredbandsabonnemang. En annan anledning kan vara att slutanvändarna inte är medvetna om att det i vissa fall kan vara lönsamt att gå över till enbart mobila telefonitjänster eftersom det i regel är svårt att bedöma vilket erbjudande eller kombination av erbjudanden som skulle bli billigast för den enskilda slutanvändaren givet dennas samtalsmönster Ytterligare anledningar till trögheten i kundrörligheten är att hushållen fortfarande ser ett starkt behov av den fasta telefonin mobiltelefontjänsternas inomhustäckning inte uppfyller slutanvändarnas behov 35 Svensk Telemarknad 2009, PTS-ER-2010:13 36 Individundersökning 2009, Svenskarnas användning av telefoni och Internet, TNS SIFO på uppdrag av PTS, PTS-ER-2009:28 Post- och telestyrelsen 20

21 det finns en rädsla för strålning bland slutanvändarna det finns en lång tradition av att ringa samtal via fast telefoni möjligheten att skaffa bredbandsanslutning till Internet genom exempelvis xdsl 37 är avhängigt ett PSTN 38 -abonnemang Ip-baserad mobiltelefoni Utvecklingen av ip-baserad teknik för mobila samtalstjänster går framåt. Hittills har dock operatörerna endast gjort begränsade satsningar och någon utförlig statistik över abonnemang och trafik har PTS därför inte tillgång till. Slutanvändarnas tillgång till ip-baserad mobiltelefoni är således högst begränsad. Dess betydelse för marknadsavgränsningen på grossistnivå är därför likaledes begränsad, men får sannolikt betydelse vid PTS framtida marknadsavgränsningar och bedömningar av dynamiken på marknader för mobila tjänster. Operatörer kan tillhandahålla ip-baserade mobila samtalstjänster på olika sätt. Ett sätt är att slutanvändarna laddar ner en applikationsprogramvara till sin mobiltelefon. Detta ger förutsättningar för låga samtalsavgifter eftersom samtalet sker på samma sätt som vid dataöverföring, dvs. samtalet överförs mellan operatörer genom peering-avtal 39. Ett annat sätt på vilket de ip-baserade samtalstjänsterna kan tillhandahållas är att operatören erbjuder billiga internationella samtal via Internet genom att slutanvändaren tilldelas dels ett telefonnummer ur den svenska telefoninummerplanen, dels ett telefonnummer ur telefoninummerplanen för det respektive land dit slutanvändaren vill ringa med samtalstjänsten. För nationella mobilsamtal begränsas dock möjligheten till lägre samtalsavgifter genom detta förfarande eftersom operatören måste ingå samtrafikavtal med terminerande operatör. 2.3 Beskrivning av infrastrukturen för mobila telefonitjänster Ett mobiltelefonnät består i princip av ett radionät, ett kärnnät och ett transmissionsnät som binder ihop dessa. Radionätet består främst av 37 DSL (Digital Subscriber Line), digital abonnentanslutning, är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar. Genom att kommunicera på frekvenser som inte används för röstsamtal kan de vanligaste DSL-varianterna även ge utrymme för röstsamtal och fax på samma ledning som DSL-förbindelsen. xdsl är en sammanfattande begrepp för de olika DSL-teknikerna. 38 PSTN (Public Switched Telephone Network), det publika telefonnätet, är ett nätverk av kretskopplade telefonväxlar och förbindelser som levererar traditionella telefonitjänster till allmänheten. PSTN levererar garanterad kvalitet (QoS, Quality of Service) 39 Ett peering-avtal innebär en överenskommelse mellan två operatörer att utbyta sina kunders Internettrafik mellan sig, men inte till eller från varandra från tredje part. Peeringen kan ske genom att två operatörer direkt kopplar samman sina nät för utbyte av trafik mellan varandra (privat peering) eller genom att en operatör ansluter sitt nät till en nationell knutpunkt (offentlig peering). Peering-avtal förekommer oftast mellan operatörer av jämförbar storlek och är i princip alltid kostnadsfritt samtidigt som det inte finns några åtaganden eller garantier. Post- och telestyrelsen 21

22 basstationer som utrustats med radioutrustning. Kärnnätet består av ett flertal delsystem som bland annat håller reda på var slutanvändarna befinner sig, kopplar samtal, hanterar röstbrevlådor och tillhandahåller mobiltjänster. Uppskattningsvis står radionätet för cirka 60 procent av investeringarna, kärnnätet för 30 procent, medan IT- och andra stödsystem står för resterande tio procent av investeringarna. Sammankopplingen av olika operatörers nät kan i fysisk mening ske antingen genom en direktförbindelse 40 till den terminerande operatören, eller genom att en tredje operatör anlitas för samtalsförmedling (s.k. transitering) mellan de två. Utbyte av samtalstrafik mellan operatörer sker i mobiltelefonnät vid ett eller ett fåtal hopkopplingspunkter, vilket kan jämföras med utbytet i de fasta näten som sker vid flera geografiskt distribuerade hopkopplingspunkter. Direktförbindelser är, trots att utbyte sker vid ett fåtal hopkopplingspunkter, förenade med avsevärda fasta kostnader och kräver betydande trafikvolymer för att vara ekonomiskt lönsamma. Av denna anledning är det främst större operatörer som har direktförbindelser till varandra. Ett alternativ för en operatör till att etablera direktförbindelser med andra operatörer är att köpa samtalstransitering. TeliaSonera tillhandahåller bl.a. en sådan transiteringstjänst som innebär att företaget för en operatörs räkning förmedlar trafik från dennes nät till en annan operatörs nät. Förutom avgifterna för terminering tillkommer en särskild avgift för transiteringen Virtuella mobiloperatörer En virtuell mobiloperatör 41 är en operatör som tillhandahåller mobila elektroniska kommunikationstjänster till sina slutanvändare utan att själv förfoga över ett tilldelat frekvensutrymme och således heller inte över egen radiokapacitet. Den virtuella operatören hyr istället den radiokapacitet som behövs från en operatör som av PTS har tilldelats frekvensutrymme. Den virtuelle mobiloperatören innehar själv sådan nätutrustning som ger kontroll över den abonnentunika information som krävs för tillträdet till operatörens slutanvändare. Den virtuella operatören kan sluta samtrafikavtal med andra operatörer och ta ut termineringsavgifter av andra samtrafikerande operatörer på marknaden Återförsäljare En aktör som antingen är återförsäljare eller agerar som tjänsteleverantör 42 skiljer sig från en virtuell mobiloperatör eftersom en återförsäljare/tjänste- 40 Bland annat TeliaSonera tillhandahåller särskilda hyrda förbindelser avsedda för samtrafik med andra operatörer. De fasta kostnaderna fördelas normalt utifrån trafikflödet mellan operatörerna. 41 Mobile Virtual Network Operator (MVNO) 42 Service Provider Post- och telestyrelsen 22

23 leverantör köper en paketerad grossisttjänst av en operatör som i någon form förfogar över radiokapacitet. Återförsäljaren/tjänsteleverantören säljer sedan tjänsten vidare till slutanvändare under eget namn. Till följd av att det är en annan operatör som paketerar tjänsterna, kontrollerar återförsäljaren/tjänsteleverantören inte tillträdet till sina slutanvändare som virtuella mobiloperatörer eller nätägande mobiloperatörer gör. Återförsäljare/tjänsteleverantörer avtalar inte om samtrafik med andra operatörer på marknaden. För detta beslut är inte den exakta definitionen av virtuell mobiloperatör relevant, utan det som är avgörande är istället om aktören faktiskt kontrollerar tillträdet till sina slutanvändare och ingår avtal om samtrafik med andra operatörer (dvs. tar ut en termineringsavgift av andra operatörer) Samarbeten om uppbyggnad och drift av mobila nät Även om de svenska mobiloperatörerna konkurrerar om slutanvändarna samarbetar de på flera olika sätt. I samband med att PTS utfärdade de så kallade 3G-licenserna år skapades incitament för operatörerna att samarbeta om utbyggnad och drift av mobiltelefonnät i gemensamma nätbolag. Operatörernas samarbete kan, utöver att de kan dela på investeringskostnader, även medföra att operatörerna snabbare når en stor nättäckning och därför får möjlighet att erbjuda marknaden nya tjänster. Det finns mer eller mindre omfattande grad av samarbeten, allt från samarbeten om etablering av basstationer och master till mer omfattande samarbeten där operatörerna delar på hela mobiltelefonnätet genom gemensamma radionät och gemensamt innehav av delar av kärnnätet. Utöver dessa möjligheter kan operatörer komma överens om att göra en geografisk uppdelning av sina respektive nät och därefter skapa ett gemensamt nät. Operatörer med egna 3G-licenser ska vid utbyggnaden av radioinfrastruktur se till att minst 30 procent av befolkningstäckningen sker genom egen radioinfrastruktur. Resterande 70 procent av befolkningstäckningen har operatören möjlighet att uppnå genom samarbete med en annan operatör. När en juridisk person som ägs av fler än en operatör har en egen licens, finns inte några restriktioner i tillståndsvillkoren om att dela på nät. 44 Samarbeten mellan nätoperatörer har kommit relativt långt i Sverige med flera olika samarbeten som följd: 43 PTS beslutade den 16 december 2000 i ärendena med dnr , , , , , att meddela UMTS-tillstånd till Tele2 AB (Tele2), Orange Sverige AB, Europolitan AB och Hi3G Access AB (Hi3G) under de villkor, bl.a. om täckningskrav, som skulle komma att meddelas av PTS i särskild ordning. Telia AB, Telenordia Mobil AB och Reach Out Mobile AB överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län, som fastställde PTS beslut i dom den 27 juni 2001 (mål nr ). Länsrättens dom överklagades inte utan har vunnit laga kraft. Tillstånden gäller från och med den 16 december 2000 till utgången av PTS beslut med dnr HK , HK , HK och HK Post- och telestyrelsen 23

24 Sunab (Svenska UMTS Nät AB) äger och driver ett nationellt täckande 3G-nät. Sunab ägs i lika delar av Tele2 och TeliaSonera 3GIS (3G Infrastructure Sevice AB) äger och driver ett nationellt 3G-nät utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskoga. 3GIS ägs till lika delar av Telenor och HI3G Net4Mobility HB ska bygga och äga ett nationellt GSM- och LTE-nät. Net4Mobility ägs i lika delar av Telenor och Tele2 2.4 Från uppringande till uppringd samtalets väg genom nätet Samtrafik måste ske när flera operatörers nät måste användas De olika delarna i produktionskedjan av ett samtal kan tillhandahållas av de operatörer som har de fysiska resurser som behövs för att producera de olika delarna. En operatör kan tillhandahålla hela samtalet till slutanvändaren själv om såväl den uppringande som den uppringda slutanvändaren har sina respektive anslutningar i operatörens nät. Om den operatör som tillhandahåller samtal till den uppringande slutanvändaren inte själv kan producera termineringen av samtalet hos den uppringda slutanvändaren måste samtrafik ske för den fortsatta framföringen till den uppringda slutanvändaren. Samtrafik är fysisk och logisk sammankoppling av allmänna kommunikationsnät som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten. 45 Utöver sammankoppling av nät krävs att operatörerna träffar avtal som reglerar den ersättning och övriga villkor som ska gälla för utbyte av trafik mellan operatörerna. Den sammankoppling av näten som krävs för utbyte av samtalstrafik kan göras genom en direktförbindelse, dvs. genom att två operatörers nät kopplas samman för att föra samtalstrafik direkt mellan operatörernas nät. Om den uppringande slutanvändarens operatörs nät inte är (direkt) sammankopplat med den terminerande operatörens, kan samtalstrafik istället framföras genom att den uppringande slutanvändarens operatör anlitar en annan operatör för samtalstransitering till den terminerande operatörens nät Ett samtal kan delas upp i tre delar För att en operatör ska kunna tillhandahålla en komplett telefonitjänst 46 krävs, utöver att slutanvändaren har tillträde till det allmänna telefonnätet, att operatören kan framföra ett samtal mellan två slutanvändare. Framföringen av ett 45 Se 1 kap 7 LEK. 46 Med komplett telefonitjänst avses här både tillträde via anslutning till telefonnätet och bruk, dvs. samtalstjänster och tillhörande tjänster. Post- och telestyrelsen 24

Innehåll. Skyldigheter för Tele2 på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5

Innehåll. Skyldigheter för Tele2 på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5 Innehåll PTS avgörande 5 1 För en ökad konkurrens och harmonisering 10 1.1.1 Tidigare fattade beslut 10 1.2 Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna 11 1.3 Tele2 omfattas av detta

Läs mer

Skyldigheter för Hi3G på marknaden Fast samtalsterminering

Skyldigheter för Hi3G på marknaden Fast samtalsterminering BESLUT 1(90) Datum Vår referens 2009-11-04 Dnr: 09-9047 Enheten för samtrafik Fredrik Kapper 08-678 56 42 fredrik.kapper@pts.se Skyldigheter för Hi3G på marknaden Fast samtalsterminering Parter Hi3G Holdings

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3) BESLUT 1(95) Datum Vår referens 2013-10-24 Dnr: 13-10023 Enheten för samtrafik Fredrik Forsanäs 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Läs mer

Skyldigheter för XX på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7)

Skyldigheter för XX på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7) FÖRSLAG TILL BESLUT 1(107) Datum Vår referens 2013-04-17 Dnr: 11-6825 Enheten för samtrafik Fredrik Lundberg 08-678 55 00 pts@pts.se OBSERVERA ATT SKYLDIGHETERNA VARIERAR NÅGOT FÖR DE OLIKA FÖRETAGEN.

Läs mer

Skyldigheter för XX på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Skyldigheter för XX på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3) FÖRSLAG TILL BESLUT 1(93) Datum Vår referens 2013-03-01 Dnr: 11-6823 Enheten för samtrafik Fredrik Lundberg 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för XX på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Läs mer

Skyldigheter för TDC på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7)

Skyldigheter för TDC på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7) BESLUT 1(101) Datum Vår referens 2013-06-10 Dnr: 13-5867 Enheten för samtrafik Fredrik Lundberg 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för TDC på marknaden Mobil samtalsterminering (marknad 7) Parter TDC

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för TeliaSonera på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för TeliaSonera på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 12 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 12 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(77) Datum Vår referens 2016-09-13 Dnr: 16-9404 Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Karolina Sölsnaes 08-678 55 00 pts@pts.se Analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(75) Datum Vår referens 2016-09-13 Dnr: 16-9410 Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Karolina Sölsnaes 08-678 55 00 pts@pts.se Analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24/06/2005 SG-Greffe (2005) D/202801 Post & Telestyrelsen P.O. Box 5398 SE-102 49 STOCKHOLM ATT: Marianne Treschow Generaldirektör Fax: 0046-8-678 57 03 Angående: Ärende

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB BESLUTSUTKAST DATUM DIARIENR 10 maj 2004 04-6947/23 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 55 00 fredrik.blomstrom@pts.se TeliaSonera AB Saken Fastställande

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Bilaga 2. Bilaga till PTS rapport nr PTS-ER-2008:14. Precision i beslut Regeringsuppdrag om precision i beslut och redovisning av överklagandetider

Bilaga 2. Bilaga till PTS rapport nr PTS-ER-2008:14. Precision i beslut Regeringsuppdrag om precision i beslut och redovisning av överklagandetider Bilaga 2 Bilaga till PTS rapport nr PTS-ER-2008:14 Precision i beslut Regeringsuppdrag om precision i beslut och redovisning av överklagandetider 1. En sammanställning av överklaganden fr.o.m. 2003-01-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser)

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser) Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-06-20 10-9331 PTS tredje samråd om förslag

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Analys av marknaden för fasta telefonitjänster enligt 8 kap. 5 och 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Analys av marknaden för fasta telefonitjänster enligt 8 kap. 5 och 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(57) Datum Vår referens 2016-12-14 Dnr: 15-4799 Konkurrensavdelningen Karolina Sölsnaes 08-678 55 00 pts@pts.se Analys av marknaden för fasta telefonitjänster enligt 8 kap. 5 och 6 lagen (2003:389)

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-15 Dnr: 10-9917/2.12 20 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad

Läs mer

UTKAST Skyldigheter på marknaden för terminerande lågkapacitetsförbindelser

UTKAST Skyldigheter på marknaden för terminerande lågkapacitetsförbindelser BESLUTSUTKAST Nr 3 1(111) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-06-20 Dnr: 09-9331 Enheten för utsändnings- och accesstjänster Johan Nilsson Ann-Sofie Fahlgren 08-678 55 00 pts@pts.se UTKAST Skyldigheter på

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

N2008/7658/ITP. Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

N2008/7658/ITP. Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Promemoria N2008/7658/ITP Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, föreslås en utvidgning

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2013) Post- och telestyrelsen (PTS) Box 5398-Valhallavägen 117 SE-102 49 Stockholm Sverige Att.: Göran Marby Generaldirektör Fax: +46 8 678 55 05 Ärende: Kommissionens

Läs mer

Yttrande över andra samrådet rörande terminerande avsnitt, marknaden för svart fiberförbindelser

Yttrande över andra samrådet rörande terminerande avsnitt, marknaden för svart fiberförbindelser Remissvar Sida 1(5) Diarienr Handläggare Godkänd av ST2011-1327 Marguerite Sjöström- Josephson VD Yttrande över andra samrådet rörande terminerande avsnitt, marknaden för svart fiberförbindelser 1 Konkurrensen

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Förändringar i nya LEK

Förändringar i nya LEK Förändringar i nya LEK Informationsmöte 6 september 2011 Staffan Lindmark Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen Vi kommer att beskriva förändringar inom följande områden Driftssäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 25067-11 Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Camilla Philipson Watz Rättsavdelningen 08-678 57 41 camilla.philipson-watz@pts.se DATUM DIARIENR 12 oktober 2005 05-8347 AKTBILAGA 22 Sökande TeliaSonera

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 739/937/2007 1 (16) Kommunikationsmarknad och -tjänster Marknadsanalys MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 1 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Datum Vår referens Sida 2014-10-09 Dnr: 14-10410 1(5) Konkurrensavdelningen Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Enligt PTS föreskrifter (PTSFS 2013:2) om ändring i PTS föreskrifter

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2014-02-07 Dnr: 11-9306 1(228) Konkurrensavdelningen 08-678 55 00 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 DATUM RAPPORTNUMMER 2004-10-13 PTS-ER-2004:35 ISSN PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig verksamhet...

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer