Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med"

Transkript

1 N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen i Malmberget. Den huvudsakliga uppgiften är att spänningssätta ställverket som nu har sanerats färdigt, men allt i driftsättningen hänger på att den sanerade utrustningen är funktionsduglig. s j u k v å r d s k ä r r a 8 a l f s l i v r ä d d n i n g 1 0 e x p e r t g r u p p e n 1 4

2 Dagen T som i telefoni Införandet av en ny telefoniplattform kommer att ske den 2 april. Därför kan det vara på sin plats att berätta om vad som kommer att ske den dagen då den nya växeln tar över. Rickard Sandström vid den nya telefonväxeln som installerats i Kiruna. Anledningen till bytet är enkelt. Leverantörer har slutat supporta vår gamla växel, tekniken är föråldrad och vi behöver få en ny telefoniplattform med en teknisk lösning där LKAB enklare kan dimensionera sitt behov av teletjänster och där ihopkopplingen av telefonin med våra dotterbolag förenklas. Projektets första etapp är installation och drifttagande av en ny växelfunktion för Kiruna, Luleå, Narvik och Malmberget. När detta är klart kommer vi att gå vidare med att koppla ihop fler och fler delar av koncernen in i telefoniplattformen. O n e p h o n e I samband med den nya plattformen införs också tankegången om bara en telefon per användare. Detta innebär i korthet att om man idag har en mobiltelefon och en egen kontorstelefon så ska man klara sig med bara mobilen. Om man idag bara har en fast telefon så byts den ut mot en nätverksansluten telefon där detta går, VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. annars behåller man sin gamla telefon som vanligt. Telefoner uppställda i gemensamma utrymmen eller i exempelvis ställverk, skyddskammare och andra utrymmen som besöks sällan kommer även efter plattformsbytet att fungera som vanligt. Vi har förståelse för att vissa kan ha funderingar över att enbart använda mobiltelefon i framtiden. Här måste vi be om ert tålamod och att ni ger konceptet en chans, säger Rickard Sandström, supportkoordinator. På de ställen där detta har genomförts har nyttoaspekten och enkelheten gjort att de allra flesta tveksamma efter en tid ändrat uppfattning. Skulle det sedan visa sig att det på enstaka håll blir problem så får vi hjälpas åt att lösa det på bästa sätt. Den som vill kommer också att erbjudas en bordsladdare och en hörlur med talmikrofon till sin mobil så att man på sitt kontor kan använda denna lösning. Redaktion: Anders Lindberg, , Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. Va d h ä n d e r d e n 2 a p r i l? Den gamla plattformen stängs ner på kvällen den 2 april. Den nya telefoniplattformen är redan installerad och håller på att testas för att garantera funktionaliteten vid driftsättningen. På kvällen dagen T kommer följande att hända. De gamla fasta telefonerna kommer att sluta fungera för de som skall använda de nya nätverksanslutna telefonerna eller bara mobiltelefon. Övriga telefoner kommer att fungera som vanligt. Lyfter ni på telefonluren på morgonen den tredje och inte får kopplingston är alltså den anknytningen bortkopplad till förmån för en mobiltelefon eller nätverksansluten telefon. Samma kväll kopplas det också in en ny hänvisningstjänst, TRIO, som är nätverksbaserad. Den gamla Ericssontjänsten via Insidan skrotas därmed. Användarna kommer därefter att få ta del av betydligt fler möjligheter både till inställningar och sökande efter telefonnummer och personer. Just nu bärs den första omgången nätverksanslutna telefoner i Kiruna, Malmberget och Luleå ut. Under en övergångsperiod kommer alltså några att ha två telefoner på sitt skrivbord. Fram till att annat meddelas så ska den gamla telefonen användas. Viktigt att påpeka är att de som anser sig behöva en mobiltelefon ska ta detta resonemang med sin chef och inte med de tekniker som bär ut de nya telefonerna, säger Rickard Sandström. V i k t i g t Släng inte de gamla bordstelefonerna. De ska samlas in under ordnade former. Hur detta ska gå till kommer att meddelas senare. Alla nuvarande mobiltelefoner kommer också att bytas ut. Som tidplanen ser ut just nu kommer detta utbyte att klaras under april månad. Förhoppningsvis kommer allting att löpa helt friktionsfritt i bytet från gammal teknik till ny. Störningar i den fasta telefonin kan övergående komma att förekomma. Vi ber i så fall om överseende med detta. Vi kommer att göra allt för att eventuella störningar ska bli så kortvariga som möjligt. Om någon har en enskild fråga som man vill ha svar på kring den nya telefonin kan man kontakta Rickard Sandström via Notes med sin fråga.

3 Ett omfattande arbete med att sanera ställverket och att montera el-utrustning har under veckan övergått till att fokusera på driftsättningen av anrikningsverket. Pelletsproduktion på gång Omfattningen av saneringsarbetet i ställverket har varit mycket stor. Detta arbete har styrt när i tiden montage, spänningssättning och driftsättning kan påbörjas i ställverket. Starten av sligproduktionen i anrikningen har därför varit svår att beräkna. N o g g r a n n a ko n t r o l l e r Under tisdagen den 11 mars har saneringsarbetena avslutats i ställverket och under veckan har spänningssättningen påbörjats. Efter hand påbörjas driftsättning och enligt plan skall det vara möjligt att leverera slig till pelletsverken från sektion 6 i anrikningen i slutet av veckan. Detta innebär att pelletsproduktionen kan komma igång kort därefter. Av säkerhetsskäl måste vi vara helt färdiga med saneringen innan vi kan spänningssätta ställverket, säger Anders Henriksson, chef för förädlingsverken i Svappavaara och Malmberget. Per-Erik Hjerpe är ansvarig för driftsättningen. Han har ungefär 60 personer till sin hjälp. Vi kontrollerar allt från ställverket ut till varje objekt i anrikningsverket och spänningssätter dem. Det handlar om cirka objekt, säger han. Driftsättningen innebär att kontrollera att alla objekt fungerar som de ska. Det handlar till exempel om signaltester och funktionskontroller. Vi börjar med ett kalltest, utan gods. Det innebär att vi kontrollerar att alla objekt fungerar i olika sekvenser. Därefter gör vi ett varmtest då vi kör anrikningen med gods, säger Per-Erik Hjerpe. S o m e tt n y tt v e r k Detta är ett mycket omfattande arbete och kan jämföras med att starta ett helt nytt anrikningsverk, fast på mycket kortare tid och det får inte gå fel, säger Anders Henriksson. Först i tur av pelletsverken att starta är BUV. Om allt går som planerat är både BUV och MK3 igång i början på nästa vecka. Bandugnsverket har stått redo för att med kort varsel starta under avbrottet medan det i MK3 har gjorts omfattande underhållsarbeten, dessa har nu färdigställts och uppvärmning av ugnen pågår, säger Solveig Danskog, chef för pelletsverken.

4 I styrgruppen tas besluten för att driva projektet framåt. Styrkan i en projektorganisation är att det finns ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. Det är till exempel viktigt att ha en bra dokumentation och kontinuerliga möten där vi samordnar aktiviteterna, fattar beslut och följer upp läget. Vi har tydliga rutiner och duktig personal i LKAB som har lång erfarenhet av anläggningsarbete, säger Anders Lundgren. L i t e k u r i o s a Sedan branden utbröt för tre veckor sedan har dagliga och protokollförda möten hållits: 20 styrgruppsmöten 20 projektmöten 45 elmöten 30 arbetsmiljö- och övergripande samordningsmöten 15 saneringssamordningsmöten 10 ventilations-, kyl-, rör- och byggmöten 15 övergripande riskanalyser 30 drifttagningsmöten Människorna bakom återuppbyggnaden Alla dygnets timmar nyttjas för att kunna spänningssätta delar av anrikningsverket på kortast möjliga tid. Mer än 200 personer är sysselsatta i projektet bland annat med att montera, måla och sanera. Men det finns även dem som ansvarar för planering, prioritering och beslutstagande. Det som skiljer andra projekt från det här är att vi vanligtvis har en ganska lång planeringsperiod, det hade vi av naturliga skäl inte den här gången, säger Anders Lundgren, Verksamhetschef Anläggningsprojekt och ansvarig för återuppbyggnaden. Den här typen av uppgifter kräver mångas engagemang och insatser. Det är inte enskilda personers eller funktioners prestationer som är avgörande utan hela teamets förmåga att lösa uppgiften tillsammans. Att hålla samman gruppen och leda arbetet mot samma mål är viktiga framgångsfaktorer. Det är enormt glädjande att se den stora samverkan och samarbete som sker i återuppbyggnaden. Engagemanget från alla är beundransvärt, säger Anders Lundgren. H j ä l pas å t I ett sådant här intensivt arbete kommer motgångar och framgångar växelvis, det är viktigt att dela dessa. Redan dag ett var projektet igång och snabbt byggdes en fungerande organisation upp där bland annat tidsplaner, bemanning, arbetsmiljö, säkerhet, inköp och ekonomi har tagits i beaktande, förutom alla de praktiska delarna. Återuppbyggnaden av ställverket är som att börja om från början och bygga nytt. Det behövs kunniga människor inom i stort sett allt som finns i ett vanligt projekt, till exempel bygg, el, mek, rör, ventilation, brand och driftsättning. E x p e rt e r a n l i tas Projektavdelningen samlar ihop de olika bitarna för att skapa sig en helhetsbild. Till sin hjälp har de både egen personal med expertkunskap och konsulter som leder de olika grupperna. Vår roll är att organisera team som löser uppgifter, i det här fallet organiserar och leder vi hela återuppbyggnaden av ställverket, säger Anders Lundgren. Ett av många projektmöten som El-gruppen har hållit. Humor används ofta för att behålla drivkraften. P e p pa va r a n d r a Efter tre veckors arbete och allt fokus på återuppbyggnaden krävs det insatser som får personalen att orka arbeta vidare. Det är viktigt att värna om teamet och uppmuntra så att vi alla orkar i mål, något som vi har Jan-Christer Gärde håller operativt ihop de olika disciplinerna i projektet. fått visa prov på de senaste veckorna och som vi har lyckats riktigt bra med så här långt tycker jag. Vi löser problemen tillsammans i gruppen och alla bidrar därmed till resultatet av arbetet, avslutar Anders Lundgren. Det alla i projektet strävar efter är att spänningssätta ställverket.

5 Kärrans lock kan fällas ut och användas som bord, och där finns beskrivning av framstupa sidoläge och hjärt-lungräddning. Olycka gav idé till sjukvårdskärra När Alf Karlsson hjälpte till vid en olycka i KK2 gick det inte att hitta första hjälpenlådorna. Nu finns hans lösning på problemet i flera verksamheter Det var på våren 2006 som en entreprenör fick delar av en sliprondell i bröstkorgen. När man skulle stoppa blodflödet hittades inte de gröna lådorna med första hjälpen-material, så man fick ta till de trasor som fanns i närheten. Jag var med vid räddningsarbetet då och började fundera efteråt. De grönfärgade lådorna är inte så lätta att se, speciellt om det har kommit damm och smuts på och till försäljdem. Jag är ju en sån som gillar att lösa problem, säger Alf. Han diskuterade med dem som jobbar i verksamheten, tog fram ett förslag på en sjukvårdskärra och bollade idéer med företagssköterskan Eivor Johansson och företagsläkaren Thure Aspehult. När man förankrar ett förslag ordentligt, då brukar det gå bra att genomföra det, säger Alf. K ä r r o r i v e r k s a m - h e t e n Och tack vare hans förslag finns det nu sjukvårdskärror i SAK-verken, i Svappavaara, på lastmaskinsrep i KUJ och hos JTM. De är dessutom på gång till KA3, KK4, hydraulgruppen på MCV i Kiruna och till KGS Mekaniska. Sjukvårdskärran är utrustad så att den ersätter den gröna lådan, den orange akutlådan och ögonduschskåpet. Den är plomberad så att man kan ska veta att allt finns på plats och den kan lätt dras fram till en olycksplats. På locket finns en beskrivning av hur man lägger en skadad i framstupa sidoläge samt hur man utför hjärt-lungräddning. Till kärran hör också en parkeringsstation som kan förses med brandsläckare och belysning om så önskas. Kärran och stationen är gulfärgade för att synas så bra som möjligt. Och kärrans lock blir till ett bord när man fäller ut det, förklarar Alf. P r i s a d i d é Via förslagsverksamheten kom Alfs kärra till Idéum som hjälper till att förbereda bra uppfinningar för marknaden. Jag har fått ett otroligt stöd både av vår förslagsverksamhet och av Hans Sammelin på Idéum, säger Alf. Därför finns nu sjukvårdskärran till försäljning hos företaget Artic Nova, så den förbättrade första hjälpen kan nå ännu fler. Och produkten har uppmärksammats även utanför LKAB. Alf fick till exempel Kiruna kommuns idéutvecklingsstipendium 2007 med motiveringen: Alf som arbetar med säkerhetsfrågor inom LKAB har sett behovet av att förstärka första hjälpen-funktionen vid olycksfall, genom att utveckla en mobil fullt utrustad räddningsstation, med anvisningar för tillvägagångssätt. Att kunna rädda liv är det viktigaste som finns. Det vet jag eftersom jag själv både fått hjälpa till och ta emot hjälp, säger Alf Karlsson. Stationen där kärran parkeras kan förses med brandsläckare och belysning. Alf Karlsson

6 10 11 Det finns en mening med att jag överlevde Alf Karlsson har jobbat med säkerhet och hälsa på LKAB under flera år. Själv har han svävat mellan liv och död, och i julas fick han använda sina kunskaper för att rädda en annan människa. För nio månader sedan höll Alfs liv på att slockna på öppen gata i Kiruna. Han blev allvarligt skadad, och även om han inte kan gå in på detaljer i händelseförloppet på grund av polisutredningen, så vill han berätta om sina skador och vad som hänt efteråt. Jag skickades med ambulansflyg till Universitetssjukhuset i Umeå och blev inlagd med livshotande skador på neurokirurgens intensivavdelning i två veckor. Den första av flera operationer tog tio timmar. Tre läkarlag opererade och lyckades rädda Alf till livet. K r a f t i g a s k a d o r Listan över skadorna är fruktansvärd. Delar av pannbenet krossat, flertaliga frakturer i skallben och ansiktsskelett, blödning och svullnad på hjärnan, regnbågshinnan i ena ögat lös och dubbelvikt, sprickor i överkäken, blånader i nacke och på revben, med mera. Efter flera operationer har Alf ett ombyggt pannben och hela huvudet och ansiktet är fullt av titandelar. Jag måste ha ett speciellt intyg för att komma igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen för att jag är så full av metall. Cirka 90 stygn krävdes för att sy ihop skadorna. Synen är förlorad på vänster öga, som ändrat utseende på grund av starr. Lukt och smak är borta men huvudvärken är alltid närvarande. P å v ä g t i l l b a k a Men Alf har inte gett upp. Han jobbar ett par timmar om dagen ( Fast ibland kan det bli tre fyra timmar ), fast besluten att komma tillbaka helt. I april tar han över fullt ut som huvudskyddsombud ovan jord i Kiruna. Det har betytt oerhört mycket att så många hört av sig när jag var som sämst. Om man tvekar att höra av sig när någon är allvarligt sjuk vill jag bara säga; slå en signal i alla fall, det uppskattas väldigt mycket. Och i julas hände något som gav honom en ny syn på tillvaron. Det var på julafton. Jag satt hemma i köket. Plötsligt kom min sambo springande och ropade Mamma dör! L i v r ä d d n i n g v i d j u l g r a n e n Alfs svärmor hade fått hjärtstillestånd, och Alf som arbetat intensivt med sjukvårdskärran och beskrivningen av hjärt-lungräddning handlade automatiskt. Vi hjälptes åt att lägga ner henne på golvet, jag rensade luftvägarna och konstaterade att hjärtat inte slog, så jag började komprimera på en gång, säger Alf. Medan sambon ringde 112 och fick kontinuerlig information om när ambulansen skulle komma satt Alf vid sin svärmor och höll hennes blodtillförsel igång med hjärtmassage. Där satt jag vid julgranen med hennes liv i mina händer. På julafton. I finskjorta och slips. Och ärren kvar efter mina skador i huvudet. Det tog cirka tio minuter innan ambulansen kom. Det kändes som en dag. Jag har aldrig sett något så skönt som när blåljusen slog in genom fönstren. A l lt h ä n g e r i h o p Sammanträffandena är många. Att Alf själv hade varit nära att dö, men överlevt. Att han så väl hade lärt sig livräddning. Att han var med svärmor just när hennes hjärta stannade. Men sammanträffandena tar inte slut där. För när ambulanspersonalen kom in såg Alfs sambo direkt att en av sjukvårdarna var samma person som tagit hand om Alf när han själv låg livsfarligt skadad på gatan. Dessutom var svärmor gift med den personalchef på LKAB som skrev på Alfs anställningskontrakt när han som artonåring började på företaget. Vilket gjorde att han började jobba med säkerhetsfrågor. Idag tar Alf hjälp av en kurator för att hantera de kriser han varit med om. Och större än ilskan över vad som hänt är tacksamheten över det som har gått så bra. Endast tre procent av dem som får hjärtstillestånd utanför ett sjukhus klarar sig med livet i behåll. Läkarna har konstaterat att Alfs svärmor inte hade överlevt utan hans insats. Det känns som att det var en mening med att jag överlevde. Ännu återstår operationer för Alf. Det skadade ögat ska få en lins som liknar det friska.

7 årsjubileum för Experimentmasugnen Bernd Korthas från ThyssenKrupp Steel var en av föreläsarna under dagen. ThyssenKrupp Steel är tillsammans med bland annat LKAB samarbetspartners i RFCS-projektet ULCOS (Ultra Low CO 2 Steelmaking). Under veckan hålls ett symposium för att fira Experimentmasugnens 10-årsjubileum. Många olika forskningsteman har gjort att vi sedan starten haft en mycket spännande resa. Vi började med att kvalitetssäkra våra egna produkter och i dag samverkar vi med kunder och stålindustri för att utveckla masugnsprocesserna, säger Lars- Eric Aaro, chef för Teknik- och Affärsutveckling. Representanter från europeiska stålindustrin och kunder har under två dagar lyssnat till föreläsningar om hur experimentmasugnen har utvecklats och hur framtiden ser ut. Därav symposiets namn The Experimental Blast Furnace The past, the present and the future. Efter 10 år och 20 kampanjer tar vi tillfället att presentera pågående forsknings- och utvecklingsarbete. Vi vill också blicka framåt i och med ULCOS-projektets framgång, säger Nicklas Eklund, Verksamhetschef Experimentmasugnen. Nicklas Eklund LKABs Experimentmasugn är en resurs i många europeiska forskningsprojekt. Det senaste exemplet är RFCS-projektet ULCOS (Ultra Low CO 2 Steelmaking) där målet är att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin med 50 procent. Experimentmasugnen har byggts om för att passa detta projekt. Alla samlade inför kvällens middag. För LKAB är Experimentmasugnen ett viktigt verktyg i forskningsarbetet, men den kan även användas för att minska riskerna med nya experimentella beskickningar, eftersom man överbrygger steget från liten skala till fullskalig produktion. Vi har haft oerhört positiva samtal och högt i tak. Nästa mål är att fortsätta att utveckla EBF: en och gå in i nästkommande 10 år med positiva förtecken av gemensamma projekt, säger Lars- Eric Aaro.

8 14 15 Expertgruppens första handlingsplan klar Med Rock noise reporting ska bergets ljud registreras och ingå i analyserna. L K A B I N T E R N A R B E T S M A R K N A D F R I T I D TA C K Den expertgrupp som LKAB bildade efter den tragiska dödsolyckan 2 februari arbetar intensivt och har redan tagit fram en lista med åtgärder som genomförs av gruvorganisationen. Gruppen består av bland andra bergmekaniker, bergförstärkare, arbetsmiljöutvecklare och fackets huvudskyddsombud. Dessutom har en extern gransknings- och rådgivningskommitté tillsatts bestående av forskare från svenska och utländska företag och institutioner. De inledande analyserna som gjorts av olyckans orsaker och förhållandena på olycksplatsen har resulterat i en första handlingsplan. Man väljer att redan nu starta vissa åtgärder för att så långt det är möjligt undvika liknande händelser i framtiden. Några av punkterna i handlingsplanen Fortsatt utökning av seismiksystemen. Systemen som mäter seismiska händelser ska på sikt täcka hela Kirunagruvan och Malmbergsgruvan. Utveckling av seismiska data. Målet är att informationen ska kunna användas i dagliga beslut för gruvan. Utveckling av bergförstärkningen. Vidareutveckla dagens förstärkningssystem med avseende på dynamisk belastning genererad av seismisk aktivitet. Djupare utvärdering av områden. Analys av områden som vid en seismisk händelse skulle kunna uppvisa ett liknande beteende som block 19 i Kirunagruvan, där stora bergutfall inträffade vid händelsen 2 februari Förebygga seismisk aktivitet. Planera utvecklingen av metoder för att minimera ogynnsamma spänningskoncentrationer och därmed risk för hög seismisk aktivitet i gruvan. Rapportering av bergsljud under jord. Beslut om så kallad Rock noise reporting; rapportsystem för personalens upplevda knäppningar eller knaster i berget som komplement till de seismiska mätningarna. En rapport över orsakerna till olyckan skall vara färdig i slutet av mars och då även vara granskad av de externa experterna. V d till Minelcos Olivingruva på Grönland. Den är en strategisk del av Minelcos verksamhet. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av ledande befattningar, gärna från industrin. För ytterligare information kontakta Jan-Ivan Johansson, Manager Minelco Supplies, tel eller Åse Juhlin, HR Manager, tel Välkommen med din intresseanmälan till Åse Juhlin, senast den 31/3. Au to m at i o n s t e k n i k e r, fasta anläggningar Svappavaara. Som automationstekniker kommer du i huvudsak att bedriva förebyggande och avhjälpande underhåll på automationsutrustningar i malmförädlingsverken. För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta produktionschef Linda Häggblad, tel Välkommen med din intresseanmälan senast 31/3 till Carina Martinsson via mail. F o r s k n i n g s i n g e n j ö r e r, TFM, Malmberget. Till vår sektion processutveckling/förädling i Malmberget, söker vi några nya medarbetare till huvudområdena forskning och utveckling inom mineralteknik samt agglomerering och oxidationsmetallurgi. Ytterligare information lämnas av sektionschef Dan Hallberg, tel Välkommen med din intresseanmälan senast den 23/3 via eller brev till Ingvar Ömalm, T-huset, Vitåfors. Fler annonser, se Insidan respektive LKABs hemsida M A L M B E R G E T L i l l a N o b e l r u n da n 3 k m går den 19 mars med start Åldersindelning 0 14 år. Anmälan görs på tel eller senast den 17 mars. OBS! Ingen efteranmälan. Å r e t s N o b e l r u n da går onsdagen den 19 mars, kl på Kaptensgården. Anmälan en timme före start. Upplysningar tel eller Ställ upp på en trevlig tävling. En bra genomkörare inför Dundret Runt! k i r u n a Å r s m ö t e L K A B F r i t i d K i r u n a torsdagen 27 mars klockan Lokal: Petsamo. Sedvanliga årsmötesförhandlingar Välkomna! Nollställ korten Bäste gäst, Sodexho kommer att avsluta sin verksamhet på LKABs restauranger den 28 mars. Du som har valt att ladda ditt kort med ett belopp måste innan dess nollställa värdet. Du gör det genom att: Äta upp värdet under tiden fram till 28 mars Kontakta kassan på respektive restaurang och göra ett återköp påresterande värde Har du några frågor kontakta Carina Holmqvist på telefon Ett tack till alla som på olika sätt har gett oss stöd efter den tragiska olyckan. Porjus Entreprenad AB genom Jonny Hjärtligt tack för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Folke Nilimaa Ett hjärtligt tack till er alla som uppvaktade mig med blommor och presenter när jag tog pension. Stig Snällfot Ett stort tack till arbetskamraterna i Svappavaara för de fina presenterna jag fick på min födelsedag. Bert Eriksson Jag vill tacka alla mina arbetskamrater för den fina presenten samt den trevliga festen vid min pensionsavgång. Janne Olsson Hjärtligt tack till alla för uppvaktningen på min 60-årsdag. Tack för alla blommor och presenter. Tommy Hagström Föreslå kandidater till LKABs idrotts- respektive kulturstipendium Skicka in dina förslag till Kerstin Skoggård lkab.com) med motivering. Senast 31 mars.

9 16 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. februari ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro 9 8 t.o.m. 9 mars ack Ack F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KS SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till MK R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. februari) 89,9 % 93,3 % KO M M E N TA R E R, v e c k a 9 10 ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: +24. KBF: +11. KK2: -3, transportörproblem. KK3: +3. Svp: -8, neddragen produktion pga kvalitetsproblem. Rågods MK3: -18, prioriterat pellets på järnvägen pga totalstopp i Mbgt. Kra samt Svp pelletsverk har delvis ersatt bortfallet av pellets i Mbgt. Södra: Råmalm: -189,4, tillkommer 60,8 som körts ut till upplag pga branden i ANR. MAF: -31,5, brand i ANR. MPBO BUV: -49,1, brand i ANR. MPBO MK3: -51, brand i ANR * Under 2007 ändrades parametrarna och maxbeloppet steg från kronor till

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB N R 1 2 2 0 0 9 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB 3 och vi har fått in fler order och förfrågningar än på

Läs mer

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills N R 11 2 0 0 8 1 9 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills största investering, anrikningsverk KA3 och pelletsverk KK4. Kronprinsessan

Läs mer

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare N R 5 2 0 0 9 1 3 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 03 Rätt till 99,72 procent 05 Nya giganter i gruvan 07 Ny rökgasrening på verket Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé Sid 14 Januari

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stororder Minerals division kan räkna hem år 2008 som det bästa hittills historiskt sett. Gasrörledningar mellan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2011 1 Ordförarens spalt Först vill jag utbringa ett stort GRATTIS till våra nykläckta squaredansare. Lördagen den 16 april var det den stora dagen för dem

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Operatrion Divine Handelsprogrammets

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden Värderingsövning Handelsspelet - spelet om världsmarknaden I den här övningen får deltagarna prova på hur det är att verka i en (förenklad) modell av världsmarknaden. Det börjar som en tävling mellan olika

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B vecko bladet LKABs stipendiater fick diplom och blomster på Bolagsstämmomiddagen den 28 april. Kulturstipendiet delades av

Läs mer

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Aktuella kurser och övriga händelser i Januari 2014 2014 Nytt år och nya tag! Välkommen med anmälan till kurser i Januari Fredag den 3 januari 2014 Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Arbete

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händ Dnr:2015/001 Sida 1(7) 2015-01-22 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Rasolycka Timmerstocken 2015-01-05 Utredare Myndighet Telefon Per-Erik Nilsson Norrhälsinge Räddningstjänst 070/2755919 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Västerås 26 augusti 2010

Västerås 26 augusti 2010 Umeå 20 maj Hudiksvall 24 maj Malmö 25 maj Karlskrona 26 maj Linköping 27 maj Uppsala 1 juni Göteborg 2 juni Borlänge 3 juni Luleå 8 juni Stockholm 9 juni Jönköping 18 augusti Örebro 19 augusti Visby 25

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer