BRF HUSAREN INFORMER.AR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF HUSAREN INFORMER.AR"

Transkript

1 BRF HUSAREN INFORMER.AR t Med referens till tidigare utskick om Fiberoptik viii Arhetsgruppen och Styrelsen gefiiljande ny information om den tihtdnkta installationen utov Fiberoptik. Som tidigare har meddelats har Arbetsgruppen haft sittfi)rsta mdte med TELIA under veeka 23. Vid mdtetframkom det en hel del ny information,etc- Enligt tidigare utskick sd hade Arbetsgruppen iinskat attfd infrdgorfrdn medlemmarna injdr detta miite. Frdn medlemmarna har det bara inkommitfrdgorfrdn 1 st hushdll, resterandefrdgor kommerfrdnarbetgruppen Se bifogat dokument b e tr iiffan d e d e s s a fr dg o r. Fhrsta offertens prk varfelskriven niir det gdllde totalprisel Summan var angiven pd olika stiillen i offerten med inkl moms samt exklusive moms. Enligt TELIA sd skulle denna var exkl moms. Efter mdtet har vifdtt ett nytt pris som dr pd kr inkl moms. Denna summa avser 52 st hushdll Kostnadfiir installation i kvartercgdrden kommer att rdknasfrdn denna summ& Sdledes kvarstdr SI st hushdll som grundfi)r kalkyl. Underskrift utav ett eventuellt avtal med TELIA kommer att ske pd niista stylelsemiite 22 funi Vid miitetftck vi dven dndrat antal inkluderade boxar till2 st per hush,rtll Den tidigare offerten innebar enbart I st box per hushdll Det har kommit en ny boxer som iir betydtigt mindre iin den tidigare. Den nya boxern har mdtten, Liingd 16,5 cm, Djup 13 cm,ii6jd 3,5 cm- I det tidigare utskicket om kallryl och prisuppgifterfdr vi iindra dessu Detta med anledning utav "begreppet" kollektiv anslutning i TELIAS offert. Detta innebdrfdr Lex. BRF HUSAREN att samtliga 5l st eventuellt 52 st inkl kvartersgdrden mfrste vara ansluten till samma avtal,utbudfi)r att riiknas som kollefuiv anslutning, Sdledes sd iir det kollektivt ovtauanslutning som innehdr fi)rmdnligare priser iin ndr man som privatperson tecknar ett avtauutbud Det ovtauutbud som vifrdn Fi)reningens sida evser att teckna dr likvdrdigt W program atbud som vi har i daglldget Detta TV utbud kallas fiir "lflgom". Eftersom Fdreningen avser att teckna detta utbud "Iagom" ldr samtliga sd tolkas detta som ett kollektiv avtauanslutning, Kostnadfi)r detta avtauanslutning dr 69 kr/mdn och hushdll Dennu summs drfast under helu kontraktstiden med TELA som iir pd I dr. KostnadJdr kort/krypteringskostnad utgdr, eftersom det iir ett kollekfiv avtauutbud Eftersom det dr ett hollektiv ovtauanslutning sd hommer denna summafaktureras till BRF HUSAREN. Ndr det giiller utrustning som de s.k. anslutningsenheterna vidjdrsta jacket samt boxrarna sd kommer dessa "Idnas" ut till respektive bostadsrtittsinnehuvure. Detta innebdr s.k. om en enhet, box, etc. skulle utsiittasft)r skadegdrelse sdfdr bostadsrdtts inne havuren ers iitta B R F HASARE N ftir denn a kostnad

2 I dagsldget s,rt innebiir det att oll ytterligare utbud/tjtinsterfrdn TELIA iir ett avtal mellan respektive Bostadsriitt oc h TELIA. Sdledes har BRF HUSAREN ej ndgon iblandning med detta. Somvi har tolkat det i dagsliiget sd innebiir det att en bostsdsrdttsinnehavare som vill utdka sitt utbud/tjdnster till exempelvis atbud "stor" sd innebdr detta 159 kr minus de 69 kr som Jinnes i den kollektiva utbad/tjiinsten- Sdledes skulle detta innebiiro enfaktureringfrdn TELIA till bostadsriittsinnehavaren pd 99 kr/mdn utdver de 69 kr/mdn som redan dr en "delavgift" frdn BRF HUSAREN till bostadsrdttsinnehavoren gdllande kostnadfir den nuvarande "kabel-tv" kostnaden pd 130 kr/m&n Under kontraktstiden med TELM har Fdreningen mdjlighet att komplettera den kollektiva anslutningen medytterligare athud/tjdnster. Detta dr nog inte sd liitt genomjbrban eftersom Anskat atbud skiljer sig frdn hushdll till hush,fril Men de priser som dd skulle gdlla kan man titta pd i det tidigare utskickel Som vi tolkar det sd iir det aldrig ndgon kostnadftir kort/kryptering ndr det giiller samtliga ko lle ktiv a ut b ud/tj iinster. Sd denna kostnad kan vi anta ej belastar oss vid ett eventuelltfrsmtida tillval Sdledes sd stdmmer inte den tidigare kalleylen i detft)rra allmiinna utskicketfrdn BRF HUSAREN. Fdr TV utbud ulagom" sd kommer denfaktiska kostnaden bli cirka 97 kr/mdn per hushdll Detto ska dd jiimjdras med den i dagfaktiska kostnaden p,rt 130 kr/m,frn. Under avtalsperioden pd I dr kommer Fbreningenfd ett uppskattat "6verskott" p,rt cirka kr. Utslaget per hushdll innebiir detta cirka 3200 kr i dverskott under dessa I dr, Styrelsen kommerft)rmodligen, att hesluta pd nrista sgtrelsemdte om vilken avgtft vi Ls.v kommer att haframdver. Fdljande jlirclagfinnes i dogsldget - Bibehdlla nuvarande avgtft 130 kr/mdn tills vidare. Detta med tanke pd eventaella kostnader som vi inte har tagit med i installationen. - Bibeh,rtila nuvarande avgtft 130 kr/mdn tills vidare. Detta med tanhe p,fr att eventuellt installera multimediaskdp i samtliga bostadsriitter, Jbr att f,fi en "tilltalande" installation utav de olika enheterna i ett och samma skdp. Denna installation skulle kunna genomfi)ras utov de pengar vi har i "dverskott" Kostnadfir detta multimediaskdp samt dess installation har vi ejf,rtufr,rtn kverantdren fiots ett antal pdminnelser. Fbrhoppningsvis kommer detta under vecka 24, - Samma som ovon men onp(rssa denfoktiska kostnaden efter investeringskostnaden. - Reducera, anpasso den nuvarande avgiften p,fr 130 kr/mdn till den nyafaktiska omgdende ndr Fiberoptiken tas i drift , Pd kvartersgdrdens anslagstavlo har vi satt upp folder p,rt TV progromutbud som vorje bostadsrdttsinnehovare kan vdljafr,fin TELIA. Prisangivekerna reserverar vi ossfi)r. Dessa tillval lir alltsd ett avtal mellan TELIA och resoektive bostadsrdttsinnehavare. Ar det ndgon medlem som hnskar titlfi)ra nfigot mera i iirendet, emotses detto tacksamt senast vecka 24 till Tomas Bji)rnankar Husamdgen 9. HALSNTNGAR STYREL,SEN BRF HUSAREN

3 rnaeon KRING INSULLATION UTAV FIBEROPTIK Frdsor frdn medlemmar - 4G tycks vara pd uintdgande" i storstiiderna Niirfi)ndntas denna tjdnst vara tillgiinglig i Stenungsund? Det iir egentligen en upphopprting tttu'tt 3C, vilhet tir t'tt.llith:li hrrir:iini!^ Primiirt ej avsett.fbr nedluddning, snmt.{iir '['l' " - Ar detta ett alternativjbr oss? (se ovan) ('itnt.f'rin ovftrt och t-el-1,4 sti iir dttttt ingct.fiir it". - De 3 st inomhusenheterna. Vad iir strdmjdrbrukningen pd dessa? l'et ej exukt i dug.sldget. F r dgo r frdn Ar b ets s r uppe n - Garantitid pd ino mh us e n h eterno fi) r Fiberoptihans I utning? Det puhet som inklutleror rlel ktt{eatiu uvfult:{ ttt'lt tls;t trirrt:;!ttitt! \(};ri itrgtii'! ilettu tir dcl summu garuntitid.sostt ut'lulstidett" lv".\ 11;- - Garantitid pd boxerenheterna 7 Se itwtn giillcnde det kollehtiru *nslutttingen. - Garanti/Underhdll pd Fiberoptikniitet, antal dr?,si Iiinge det inte rir n&gon skudegt)rel.se Jsriverkurt!$ilt't.t'.\',qriirttirtgstrh(f<'tr tttt' vi otrst'urur TELI.-t.fhr iletfo..sont l,e-t l.jiilpireraurt ttit i':ririitty rit iirrsi'trr'ilr 7-t':'i.i'! fi)r iletln. - Wd dsknedslag, vem stdrjdr skada pd inomhusenheterna samt utomhusskdpen? Lite tvetdiet som ulltid niir r{et giiller tlektri.sh trtrtttrtriitt. - Prissiittningen pd de olika standardpaketen som TV Lagom samt Trtple Play, Niir prisjusteras dessa? I')er pri.tcl 3()tr! (!\'ter it:n krtllektivu un.tltttitittgettr lrrir gti!itr!uuti,i hrt'tt itt'tultliili'tt I detiu Joll I rtr, - Hur mdnga boxenheter samt inomhusenheter disponerar Fiireningen vid hdndelse utav garontidtaganden? Fdreningen mdste ju ha ndgra "fysiskan enhetertbr att snabbt kanna byta ut dess vid haverl (-irku I()q,, ri!ket skulle innehdrs 5-!f) st enheter utur dt rtiiko r t l r u s l t t i n g.y a n tt at e nr tt.

4 - Referens till sida 12 i avtalet Ledsaga TELIAS tekniker inom 30 minuter? Avser detta utomhusenheterna? Detto kort vi gl6mma. Avser egentligen hdgltus, etc sotn hur utrustning inomhus i ldsto utrymmen. Hos ossfirtns dessa skdp tillgiingliga utomhus. - Reterens till sida 5 i avtalel Installation utav I st extra ldgenhetsuttag per ldgenhet Vad menas med detta, saml var iir det ordinarie placerat? I sl ttttug plucerus iniirheten utar I:oiackel riu en 2 meters kabel. Det ondra jucket pluceras kimplignst i vorclugsrunrnret. I!-ruktJormulering pri l/arrlagsrum eller liknande gbrs i samband med ett projekteringsmiite diir det besttims olika olternativ.fdr de olika hus$'perno. - Vilha priser gdller vid tilldgg pd de redan aviserade som Lex kanalpaket lagom 69 kr/mdn, samt Triple Play 288 kr/mfrn, Om ndgon viilier Lex hdgre Bredbandshastighet, vad blir priset d,fr? Ntir vi pratilr om kollektiv,anslutning sri iir dettil baseral pd 100't6 nnsluttrirtg. Sdledes kort vi ej nj'ttja t.ex triple pla-vfi)r 288 kr/mfrn om inte ulla hostudsriit(.t innehovsre evser att gdru detta, eller genom beslut ia rfstning. Det senare lir inte oktuellt i dagsltiget p.g.a tidspress, etc. Det sotn sdledes griller iir slltsd TV utbud lugom 69 kr/mfin (kollektivs - Vad frr de olika anslutnings/engdngsavgifternajdr TY Lagom samt Triple Play? Se ovan,fiir Tl/ Lagom ingfir detts i den kollektiva anslulttittg - Hushdll som redan i dag har bredband via TELIA och iimnar gd dver till denna tjdnst via Fiber/FiberLan innebfrr detta ndgra kostnader? Detto cir inget F\reningen unsvarafiir, tnen vid iivergfing tillhoha till den gumlu tekniken sti tir detts enligt villkorfrdn TELLA som griller. Och detta innebiir en kostnud. - Hush,frtl som redan i dag harfast telefoni via TELIA och dmnar gd iiver till digital telefoni innebiir detta ndgra kostnader? Svar Nej. - Atla wtal sdsomytterligare TV utbud, bredband, digital telefoni skfits genom TELIA och Bostadsrdttsinnehavaren? BRF HUSAREI{ tecknar och.fakturerus enbart det sonr griller det kolle*tivtt At'talet,.4ll unnun tjtinst som gfrr genom F-iberknbeln rir uvtll me llan TELL'1 oc'lt res p e ktive bostud.s rritts i n n e h tvu re. - Kanalisationen dr bekriiftad Innebdr denna att beftntlig hopparledningftr tele hommer attjinnas kvar. Den befinttiga kopparledningen kommer attjinnas hvur. Det innehrir sdledes att De som dnskar bibehdlla sin "gamla" fasta telefoni ach hredband kutr ha kvur dettu genom den bejintliga kopparledningen.

5 - De som i dagslfrget har hontrah skrtvna med TELIA p,fr bredband ochfast telefoni hur gdr det med dessa dtaganden med tanhe p'fi bindningstid? Ittgo.fbrrindringar,dessoovtalstideri)vergdrtilldennJ'a"teliniketls"t'jrinster' - Vid anvfrndning utav tjdnsten digital telefoni, kan man anviinda belintlig kabeldragning, uttag, telefon? Svsr Ja. - Se ovan stdlldafrdga Vid denna mhilighet behtver man frndd anviinda sig utav telefonadapterjbr en kostnad utav 250 kr inhl moms. Svar Nej. Denna behdvs e.j eftersom detta uttag sker via router som ingrir i 'l-l' uthnt{ Lagom. - Se ovan stdltdafnfrga Vad dr hostnadenjbr att eventuellt infdrskaffa avsedd telefon!6r att hunna anviinda tidnsten digital teleloni? Se tirligare stiiltdfrdga. Eftersomsignalen utfrrin routern ei rir digital sii kan ffian o n vrin ds b eji n t I i g te I efo n. - S,filede sd inneblir det ingafiirdndringarfiir ett hushdll somvill hehdllo sin ugamla' telefoni, bredband. Sv,ar JA - Det har stdlltsfr,frgor om hur trygghetslarmfangerar via digital telefoni Svar pd detta Aiiu att ett kravfdr stt digitoltefoni skafungero ririu att detjinns tittgingtig et. Vid ett eventuellt elavbrottfdrsvinner ulltsd denna mdilighet. Vid behov utav trygghetslarrn srl tir det utt rekommenderu "gomntul" telefoni som ej tir ibehov utut,el. Sdletles sfrfungerar den "gamlo" telefttnin vid eluvhrotl'

HUSARBLADET Nummer 9 December 2011

HUSARBLADET Nummer 9 December 2011 HUSARBLADET Nummer 9 December 2011 INNEHALL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ehonomi - Elavtal - Byggnader - Sopstatiordrum - Belysningslampor - Vdrmepumpar - Mdnadsavier - Hdg Luf{uktighet - Samverhan

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 8 December 2013

HUSARBLADET Nummer 8 December 2013 HUSARBLADET Nummer 8 December 2013 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Belysningslampor - WC/Toalettstolar - Ekonomi - Värmepumpar - Vattenutkast - SBC - Hög Luftfuktighet - Köksfläkt - Elavtal

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 4 Mars 2011

HUSARBLADET Nummer 4 Mars 2011 HUSARBLADET Nummer 4 Mars 2011 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Försäkringar - Underhållsplan - Ekonomi - Möss, Skadedjur - På G - Elavtal - Vatteninläckage - Nya medlemmar - Byggnader

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Ris och Ros från medlemmar - Övrigt, samt inlägg från medlemmar till HUSARBLADET Styrelsen

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet. GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind 3 260 42 MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: 01131082063-1,01131}il522-1 och 01131076781-6 Korten

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 2 April 2010

HUSARBLADET Nummer 2 April 2010 HUSARBLADET Nummer 2 April 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Vad händer framöver - Ris och Ros från medlemmar STYRELSEN INFORMERAR OMRÅDESINDELNINGAR

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Sviskonets Samfällighet

Sviskonets Samfällighet Sviskonets Samfällighet Sammanfattning av fiberlösningen. Fiberlösningen bygger på två offerter en från Centralradio-Service AB (CRS) och en från Telia. CRS offererar följande: Anpassning av kopplings-rummet

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning TV och/eller bredband via Comhem Föreningen är idag kunder i Comhem genom ett grundavtal. Grundavtalet ger de fastigheter som idag ingår i Gemensamhetsanläggning 2 ca 17 fria kanaler men ingen bredbandsuppkoppling.

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 3 Oktober 2010

HUSARBLADET Nummer 3 Oktober 2010 HUSARBLADET Nummer 3 Oktober 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Avloppsbrunnar, etc - Vattenutkast - Ekonomi - Försäkring - Diskmaskinskydd - Elavtal - Inköp - På G - Entrédörrar - Färgkoder

Läs mer

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009 BDTV Resultatet av ett projekt sedan 2 år Alla KTV föreningar har medverkat Avsikten att kunna erbjuda Digitaltv och Bredband i befintliga nät till bra pris. Brett utbud med stor valfrihet. Digital motorväg

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer