Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen Med E-post 27 augusti 2004 Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Med hänvisning till Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde såvitt avser skyldigheter, PTS beslutsutkast med diarienummer /23 och /23 vill 2 redband (redbandsbolaget) lämna nedanstående synpunkter. Sammanfattningsvis anser redbandsbolaget att: Pris för delad ledning bör bestämmas till en nivå som motiverar investeringar i alternativ infrastruktur och inte reducerar värdet på redan gjorda investeringar. Det innebär lägst den nivå på 50 kronor per månad som gäller idag. lternativ infrastruktur behövs för att långsiktigt säkra konkurrens på marknaden och på så sätt undvika reglering. Utan alternativ infrastruktur, cementeras TeliaSoneras monopol på accessnätet. Ett pris på noll kronor för delad ledning, vilket PTS föreslagit, är från dessa utgångspunkter oacceptabelt. Pris för fast telefonabonnemang bör vara högre än priset för hel ledning. nnars leder det till price squeeze, något som föreligger redan idag men situationen förvärras med PTS förslag. redbandbolaget anser att antingen bör priset på fast telefonabonnemang höjas eller så bör priset på hel ledning sänkas, till exempel enligt retail minus. Självfallet bör båda priser bestämmas enligt samma grunder såvitt avser kostnaden för det kopparbaserade accessnätet. Det finns ingen anledning att ställa krav på telefonabonnemang för nyttjande av delad ledning. Dessa två produkter bör vara oberoende av varandra, något som är fallet i Italien. PTS behöver betydligt mer ingående analysera beroendeförhållandena mellan de olika delmarknaderna innan beslut kan tas om reglering. Tills vidare bör gällande priser bibehållas. Förslaget till prissättning för delad ledning som PTS nu framför blev inte föremål för det tidigare informella samrådet, vilket resulterat i en otillräcklig beredning; operatörerna har inte getts möjlighet till det inflytande över processen som följer av ett tvåstegsförfarande och EU-kommissionen fick inte möjlighet att ta del av operatörernas synpunkter. redbandsbolaget menar att konkurrenssituationen på bredbandsmarknaden allvarligt och långsiktigt skulle skadas om PTS förslag avseende prissättning av hel respektive delad ledning implementeras. 2 redband (publ) Telefon: +46 (0) Reg.No/VT.No:

2 2 Prissättning delad ledning akgrund I PTS skrift Informellt samråd förslag till skyldigheter, vilken skrift var föremål för det informella samråd som föregick det nu aktuella formella samrådet, beskrivs på sidan 65 två, och endast två, alternativ för prissättning av delad ledning. PTS har nu föreslagit att dessa skall frångås och att delad ledning i stället skall prissättas till marginalkostnad, varvid enligt PTS förslag priset med beaktande av övergångsregler successivt sjunker till noll kronor. Idag gällande pris för delad ledning, 50 kronor, skulle reduceras till 37,50 kronor i år och till 25 kronor januari 2005 för att därefter sjunka till 12,50 kronor januari 2006 respektive till noll kronor januari Problem 1. Med ett pris på noll kronor för delad ledning stoppas infrastrukturbaserad konkurrens. Eftersom priset på dsl är styrande för priset på bredband mot kund kommer även sistnämnda pris att sjunka med 50 kronor (exkl. moms). Detta innebär följande: Gjorda eller planerade investeringar i alternativ infrastruktur för bredband får därmed upp till 50 procent lägre vinstmarginal, eller upp till dubblad återbetalningstid. Värdet på gjorda investeringar i alternativ infrastruktur för bredband reduceras kraftigt och nyinvesteringar upphör. redbandsbolaget planerar att installera bredbandsuttag i lägenheter under kommande 12-månadersperiod och är ledande i Sverige i byggnation av alternativ infrastruktur för bredband. Dessa planer måste omprövas om PTS förslag blir verklighet och kommer med all sannolikhet inte att genomföras. TeliaSoneras monopol på accessnätet cementeras och accessnätet måste alltid vara föremål för reglering. Med infrastrukturkonkurrens kan reglering i framtiden undvikas och marknaden, som de flesta andra marknader, bara behöva omfattas av konkurrenslagstiftningen. I redbandsbolagets skrivelse i anslutning till det Informella samrådet anförs att priset för delad ledning bör vara minst halva priset för hel ledning, dvs för närvarande 57 kronor per månad. Nedan följer ett utdrag ur skrivelsen. 1. nser Ni att prisreglering är nödvändigt för det aktuella tillträdet? Är den föreslagna prissättningsmodellen (i tillämpliga fall) i Ert tycke ändamålsenlig? Prisreglering är nödvändig. Enligt redbandsbolaget utgör en investering i fiber till bl a flerfamiljshus i många fall ett alternativ till tillträde till konventionella abonnentledningar. Prissättningen på delat tillträde får dock knappast bli lägre än föreslagen LRIC nivå. Ett lägre pris på delat tillträde skulle menligt inverka på möjligheten att investera i alternativ infrastruktur och på så sätt leda till samhällsekonomisk ineffektivitet. Faktum är att under 2003 så har tillväxten i alternativ infrastruktur varit lägre än på bredbandsmarknaden som helhet. Under 2003 bedömer redbandsbolaget att andelen av nya bredbandsabonnenter som kom från fiberbaserade lösningar minskade till ca 6% från att av alla abonnenter slutet av 2002 utgjort ca 12%. Det är således av yttersta betydelse att LLU prisregleringen blir väl avstämd.

3 3 PTS har i skrivelsen Informellt samråd förslag till skyldigheter på ett antal ställen understrukit vikten av en lösning som tar hänsyn till alternativ infrastruktur, vilket ett pris på noll kronor för delad ledning inte gör. På sidan 4 i skrivelsen refereras till förarbetena till EkomL (prop. 2002/03:110 s. 185): I att åtgärden skall vara den lämpligaste ligger att myndigheten skall välja den minst ingripande åtgärden som efter en proportionalitetsavvägning och behovsprövning utifrån de enskilda och de allmänna intressena som står mot varandra, bedöms kunna leda till det önskade resultatet. För att kunna göra en bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga måste myndigheten göra en ingående konsekvensanalys och redovisa resultatet av de avvägningar som myndigheten gjort i ett motiverat beslut. redbandsbolaget har inte fått ta del av någon konsekvensanalys av vilka effekter ett pris på delad ledning på noll kronor skulle ha och kan inte utläsa någon sådan av beslutsförslaget. Det framstår som om PTS, utan någon konsekvensanalys, tagit till sig TeliaSoneras synpunkter under det informella samrådet. Någon annan förklaring kan enligt redbandbolaget inte finnas till att PTS föreslår en ordning som direkt strider mot vad man uttalade i skrivelsen Informellt samråd förslag till skyldigheter. I denna skrivelse anges på sid 5: Reglering av företag med betydande inflytande bör, enligt PTS mening, inte hämma incitamenten till effektiva investeringar i den verksamhet som regleringen omfattar eller till investeringar i alternativ infrastruktur som är önskvärda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regleringen bör syfta till en utveckling mot effektiv konkurrens på lång sikt... Ett pris på noll kronor för delad ledning kommer att effektivt stoppa investeringar i alternativ infrastruktur. På sidan 55 i samma skrivelse står det: Priset är en avgörande faktor för utnyttjandet av LLU, men påverkar även incitamenten för investeringar i alternativ infrastruktur. Felaktigt utformade villkor kan leda till ett överutnyttjande, alternativt ett underutnyttjande av det metallbaserade accessnätet, vilket i sig kan föra till en samhällsekonomisk ineffektivitet. Ett lågt pris på LLU leder sannolikt till mindre investeringar i alternativ infrastruktur medan ett för högt pris kan leda till en, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, omotiverat hög investering i alternativ infrastruktur, alternativt till att en mindre andel av hushåll och företag får tillgång till effektiva bredbandstjänster. Ett pris på noll kronor på delad ledning leder ofelaktigt till ett överutnyttjande av det metallbaserade accessnätet, vilket i sig medför samhällsekonomisk ineffektivitet. På sidan 61 i samma skrivelse står det att läsa: När PTS har att ta ställning till vilken form av prisreglering som skall åläggas beträffande en viss tillträdesform måste PTS överväga vilka effekter prisregleringen kan ha på både kort och lång sikt. Vid detta övervägande har PTS att ta hänsyn till bl a att slutkunderna har ett intresse

4 4 av låga priser samt att det finns ett behov av en ökad tjänstekonkurrens och infrastrukturkonkurrens. Enligt redbandsbolagets förståelse är bl a EU- kommissionen och Konkurrensverket av den åsikten att det endast är infrastrukturkonkurrens som är bestående över lång tid. Ett pris på noll kronor för delad ledning tar inte hänsyn till detta, vilket PTS måste göra för att uppfylla kraven i EkomL. På sidan 63 i samma skrivelse står det vidare: Det mest rimliga tillvägagångssättet torde vara att kostnader fördelas lika mellan PSTN och delad ledning. Detta innebär att kostnaden för delad ledning uppgår till halva kostnaden för hel ledning.... PTS finner också att en tillämpning av kostnadsorientering enligt LRIC-metoden på denna marknad leder till fördelen att priset är neutralt i förhållande till investeringar i alternativ infrastruktur, vilket är viktigt för att värna om konkurrensen på lång sikt. redbandsbolaget instämmer i synen ovan, men ställer sig frågande till hur PTS baserat på ovanstående kan föreslå ett pris på noll kronor för delad ledning och därmed anse sig följa EkomL. 2. Med ett pris på noll kronor för delad ledning blir den svenska prissättningen unik i förhållande till vad som gäller i övriga Europa. Nedan återfinns en jämförelse mellan ett antal länder vad avser priset: Prisjämförelse Frankrike Tyskland Storbritannien Italien Spanien Sverige (nuläge) Sverige (PTS förslag) Telefonabonnemang Delad ledning (enbart månadshyra) 2,9 4,77 3,35 2,80 5,46 5,47 0 Hel ledning (enbart månadshyra) 10,5 11,8 12,98 8,3 11,35 11,47 12,3 Inget land har prissatt delad ledning till 0 kr Skillnad mellan delad och hel ledning är 4-9 (PTS förslag 12) Uttalad price squeeze på hel ledning finns endast i Sverige Höga engångsavgifter har stor påverkan lla priser är i Euro exkl. moms och avser pris per månad. Som framgår av tabellen skulle Sverige bli unikt med ett pris på noll kronor för delad ledning.

5 5 3. I Frankrike är priset för delad ledning lågt men där har man valt en dynamisk modell där priset på delad ledning gradvis höjs för att motivera ökad investering i alternativ infrastruktur. I Nederländerna övervägs att implementera en dynamisk modell med början i slutet av En sådan transparent struktur utgående från långsiktig reglering skulle vara att föredra eftersom den även minskar oförutsägbarheten och på så sätt stimulerar investering i alternativ infrastruktur. Lösning Lösningen är att säkerställa att priset på delad ledning är väl avstämt, dvs inte för lågt, eftersom det hämmar tillväxten i alternativ infrastruktur, och inte för högt eftersom det hämmar konkurrensen på bredbandsmarknaden. En dynamisk prissättning vore att föredra. Dagens prisnivå på 50 kronor exkl. moms förefaller något lågt som utgångsvärde. I bilaga 3 återfinns ett skisserat förslag från redbandsbolaget på kostnadsorienterad prissättning delad ledning. Prissättning hel ledning akgrund Idag är priset för hel ledning högre än priset för fast telefonabonnemang. Införandet av ett LRIC pris om 113 kronor exkl. moms per månad kommer att ytterligare förvärra situationen. Problem 1. Ett införande av prissättning enligt LRIC bör föregås av så kallad re-balancing av priser. I nuläget finns redan en price-squeeze eftersom priset för ren koppar är högre än priset för ett fast telefonabonnemang som förutom ren koppar också innefattar telefonitjänsten. redbandsbolaget anser att ett införande av det föreslagna priset för hel ledning måste föregås av en justering av priset för fast telefonabonnemang. Enligt vad redbandsbolaget förstår förväntas detta inte ske på kort till medellång sikt. Inga beslut har fattats eller några förslag lagts fram. 2. Den förslagna skillnaden i pris mellan delad ledning och hel ledning, 113 kronor, medför att produkten hel ledning till hushåll blir helt ointressant. Konsekvensen blir att så länge delad ledning kopplas ihop med telefonabonnemanget så förblir den fasta telefonin analog och producerad av TeliaSonera. v tabellen ovan framgår att prisskillnaden mellan hel och delad ledning blir väsentligt högre i Sverige än i något av de andra länderna i tabellen. 3. LRIC är uppenbart inte rätt modell för prissättning av delad eller hel ledning. Den innebär i sin nuvarande form att en verksamhet som endast behöver marginella nyinvesteringar får betydande prishöjningar på en redan lönsam marknad. Lösning Priset för fast telefonabonnemang bör höjas så att det blir betydligt högre än priset på hel ledning. Logiskt sett bör då priset för fast telefonabonnemang höjas till att täcka såväl kostnaden för kopparaccessen (113 kronor) som kostnaden för själva telefonitjänsten. lternativet är att kraftigt reducera priset för hel ledning genom att applicera retail minus på abonnemangspriset. I annat fall är priset på hel ledning endast av akademiskt intresse.

6 6 Krav på fast telefonabonnemang för nyttjande av delad ledning akgrund Enligt PTS förslag till beslut bibehålls det nuvarande villkoret att delad ledning måste vara förenad med en underliggande telefonitjänst. PTS konklusion är att kostnadsorientering därmed upprätthålls för slutkunden. Problem 1. PTS förslag innebär att priset för den produkt den alternativa operatören efterfrågar del av frekvensspektrumet tillåts variera beroende på om slutkunden har ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera eller inte, vilket i sin tur medför att den alternativa operatör som tillhandahåller en slutkund en tjänst genom LLU får olika kostnader för tillhandahållandet av tjänsten beroende på om slutkunden har ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera eller inte. En uppenbar effekt är att den slutkund som väljer att övergå från fast telefoni (PSTN) till mobiltelefoni blir allt annat än en attraktiv kund för en alternativ operatör som önskar tillhandahålla slutkunden en tjänst genom LLU. Den operatör som önskar tillhandahålla en slutkund en bredbandstjänst genom LLU kommer att uppställa villkor om att kunden har abonnemang för fast telefoni. Förslaget leder således till en icke önskvärd bundling. 2. För den alternativa operatör som önskar tillhandahålla slutkunder IP-telefoni (VoIP) genom LLU verkar PTS förslag starkt hämmande, eftersom den kostnadsbesparing för slutkunden som VoIP skulle kunna utgöra inte torde realiseras. Operatörens kostnad för att tillhandahålla VoIP blir sannolikt mycket högre än slutkundens besparing till följd av dennes uppsägning av sitt fasta telefonabonnemang, trots att VoIP-tjänsten kan tillhandahållas inom ramen för det frekvensspektrum som tillhandahålls genom delad ledning. Därmed får VoIP genom LLU en helt omotiverad konkurrensnackdel i förhållande till all annan telefoni. 3. redbandsbolaget kan inte se att PTS tagit hänsyn till att VoIP bidrar till infrastrukturbaserad konkurrens för analog fast telefoni. I en rapport för EUkommissionen 1 anses effekten av VoIP bestå i: ökad konkurrens lägre priser lägre kostnad för att leverera telefonitjänster tillåter slutkunden välja även lägre kvalité / lägre pris lösningar möjliggör nya tjänster lla dessa effekter bedöms vara positiva för telekommarknaden i EU som helhet eftersom de genererar både consumer surplus från lägre priser och producer surplus från nya tjänster och ny utrustning. Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att VoIP beaktats i en så liten grad av PTS. Idag erbjuds VoIP av redbandsbolaget för 80 kronor per månad exkl. moms i fast avgift. Denna tjänst är tilllgänglig för både Fiber-LN- och DSL-kunder till samma pris och för närvarande finns det över användare varav cirka är DSL-kunder (hel ledning). Under året avser även com hem att lansera VoIP. redbandsbolaget förväntar sig att ytterligare aktörer kommer att tillhandahålla VoIP. 1 nalysys, IP Voice and ssociated Convergent Services, Contract 02/48582, 28 January 2004, page

7 7 4. I Italien är delad ledning oberoende av det fasta telefonabonnemanget. Vad redbandsbolaget förstår är anledningen att den italienska regleringsmyndigheten vill stimulera bredbandsmarknaden. redbandsbolaget ser inte vad som skulle hindra Sverige att på samma sätt låta delad ledning bli en produkt i sig som inte är kopplad till en annan produkt (som kunden inte vill ha). Även i Sverige vill statsmakterna stimulera utbyggnaden av bredband. 5. tt priset för LLU skulle tillåtas variera alldeles oberoende av den tjänst som tillhandahålls av TeliaSonera genom LLU delad ledning är helt enkelt inte rätt, och kan få konkurrenssnedvridande effekter. En vertikalt integrerad SMP-operatör kan försöka öka kostnaderna för konkurrenter längre ner i värdekedjan genom att bundla sin tjänst med andra delar som inte behövs för att leverera slutkundsprodukten. Enligt en preliminär rapport från ERG och EU-kommissionen 2 skall bundling inte användas när en SMP-operatör åläggs icke-diskriminering och den bundlade tjänsten (i detta fall fast telefoni) inte krävs för den sökta tjänsten (i detta fall delad ledning enligt LLU). Lösning Priset på delad ledning bör inte få villkoras av krav på tillhandahållande av andra produkter till köpare eller slutkund. Vidare måste i så fall även prissättningen på delad ledning vara oberoende av andra produkter till köpare eller slutkund. eroendeförhållanden mellan marknaderna akgrund De olika marknaderna som regleras betraktas av PTS isolerat från varandra. Dock är det så att de i praktiken inte alls är oberoende. Åtgärder på en marknad får påverkan på en annan marknad. Ett exempel är att priset på bitströmstillträde kommer att påverka efterfrågan på LLU delad ledning och tvärtom. Problem Priset på telefonabonnemang behöver anpassas (balanseras) till den framräknade kostnaden för hel ledning. Den föreslagna prisnivån för hel ledning (113 kronor) är högre än priset för fast telefonabonnemang (100 kronor) som dessutom förutom kostnaden för kopparaccessen inkluderar telefonitjänsten. Den föreslagna prisnivån på delad ledning på noll kronor och det fortsatta kravet på fast telefonabonnemang kommer göra det omöjligt att erbjuda VoIP som kommersiell produkt till hushåll. Ett merpris för hel ledning på 113 kronor per månad medför att operatörens merkostnad till TeliaSonera överstiger kostnaden för det fasta telefonabonnemanget för slutkunden (113 > 100). I dagsläget är detta merpris = 55 kronor, vilket är 45 kronor lägre än kostnaden för det fasta telefonabonnemanget för slutkunden. VoIP har möjlighet att kraftigt öka konkurrensen inom telefoni eftersom den levereras över en alternativ infrastruktur, undantaget kopparparet. 2 ERG, Draft joint ERG/EC approach on appropriate remedies in the new regulatory framework, Nov. 21, 2003, p. 94

8 8 Möjligheten att skapa konkurrens inom telefoni är beroende av två faktorer som PTS inte tagit hänsyn till. o Möjligheten att erbjuda VoIP över LLU, som förutsätter att antingen bryts kopplingen mellan delad ledning och fast telefonabonnemang eller så justeras differensen i pris mellan delad och hel ledning så att VoIP över hel ledning blir kommersiellt gångbar. o Möjligheten att stimulera framväxt av alternativ infrastruktur för att över sådan infrastruktur erbjuda bl a VoIP i konkurrens med dagens analoga fasta telefoni. Ett pris på delad ledning på noll kronor kommer effektivt att stoppa framväxten av alternativ infrastruktur. Konsumentens behov av telefoni i hemmet måste inte nödvändigtvis fyllas av fast telefoni. Med 3G blir det mer attraktivt att erbjuda flat rate telefoni med mobiltelefon och på så sätt konkurrera med fast telefoni. De kunder som är benägna att teckna sig för 3G är dock i stor utsträckning även bredbandskunder. Om då bredbandet är kopplat till det fasta telefonabonnemanget får det två effekter: o Tillväxten på 3G begränsas o Konkurrensen inom telefoni begränsas Lösning Konsekvenserna av en reglering på en marknad kan inte betraktas isolerat på den marknaden. Djuplodade konsekvensanalyser på angränsande marknader är nödvändiga. redbandsbolaget anser att sådana analyser erfordras innan ett beslut kan tas. Kommentarer angående itströmstillträde Prissättningen för bitströmstillträde bör vara nationell. Om priset på bitströmstillträde tillåts variera över landet är det mycket troligt att prisnivån justeras i förhållande till konkurrerande alternativ som finns på den lokala marknaden, vilket avsevärt skulle fördyra bredband på glesbygden. Vidare skulle det utgöra ett hot för gjorda investeringar i LLU och alternativ infrastruktur i mer konkurrensutsatta lokala marknader. Prissättningen för bitströmstillträde måste vara neutral i förhållande till LLU såvitt avser effekterna av befintligheten av fast telefonabonnemang. Såvitt redbandsbolaget förstår innebär PTS förslag att priset till operatör ökar om slutkunden säger upp sitt fasta telefonabonnemang på samma sätt som PTS föreslår såvitt avser LLU. Även om denna lösning beträffande LLU inte är den av redbandsbolaget förordade uppfylls därmed kravet på neutralitet. Migrering från den återförsålda produkten till bitströmsprodukten riskerar att inte kunna genomföras när operatören så önskar givet de bindningsvillkor som TeliaSonera uppställt i nuvarande återförsäljaravtal. En reglering behöver säkra att sådana villkor inte hindrar att en migrering genomförs när operatören så önskar.

9 9 llmänna kommentarer eredningen har varit bristfällig. Som ett resultat av att PTS förslag till prissättning för delad ledning inte blev föremål för det informella samråd som föregick nu aktuellt formellt samråd har operatörerna och andra inte givits möjlighet till det inflytande över processen som följer av ett tvåstegsförfarande. EU-kommissionen har inte heller givits möjlighet att ta del av operatörernas och andras synpunkter på förslaget. Frågan bör därför bli föremål för ytterligare beredning som läker de brister som angetts ovan. Marknadsutvecklingen har inte beaktats tillräckligt. Marknadsinformationen som PTS använt var huvudsakligen från 2003, eller tidigare. Den behöver uppdateras till halvårsskiftet Tillväxten på LLU under hösten 2003 har förstärkts under våren. Det framstår därför som än mer viktigt att en reglering är framåtriktad, dvs tar hänsyn till det aktuella marknadsläget och den troliga utvecklingen. redbandsbolaget menar att så skett i otillräcklig utsträckning. Med vänlig hälsning REDNDSOLGET / 2 redband (publ) Fredrik Helgesson Chef affärsutveckling och strategi ilaga 1 Ytterligare synpunkter på LLU ilaga 2 Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag ilaga 3 Förslag på prismodell för delad ledning

10 10 ilaga 1: Ytterligare synpunkter på LLU 1. Problem som nämns i det operationella arbetet med TeliaSonera : a. TeliaSonera reserverar för eget behov i. ytor ii. plats i korskopplingar iii. tillåter inte andra operatörer att reservera på motsvarande sätt. Det beskrivs att det ska föreligga objektiva kriterier för att exempelvis kapacitetsbrist i korskopplingen skall anses som ett skäl att inte bereda andra operatörer tillträde till konventionella abonnentledningar. redbandsbolaget anser att denna formulering är alltför otydlig och inte kommer att leda till en förändring av situationen. I enlighet med icke diskrimineringsskyldigheten bör andra operatörer ha samma rätt till exempelvis korskopplingen som TeliaSonera, vilket ur vår syn bör omöjliggöra förhandsbokning från endera parten b. TeliaSonera ger inte tillgång till aktuell information i. Funktionen nummersök express ger information som i uppdateras månadsvis. ii. Enligt redbandsbolagets förståelse har TeliaSoneras egna samt resale partners tillgång till aktuell information. c. Kund som vill använda redbandsbolagets IP telefoni tvingas till hel ledning. redbandsbolaget behöver ingen hel ledning. Dock kopplas hel ledning till slutkund med glapp i tjänstetillhandahållandet och risk för permanent nedkoppling av slutkund. Här behövs omedelbart en produkt i referenserbjudandet som innebär delad ledning utan krav på telefonabonnemang från slutkund. En sådan produkt finns i Norge och Danmark. d. I övrigt hänvisas till de operationella svårigheter redbandsbolaget nämnt i den informella remissen 2. Tillsyn. I de fall TeliaSonera avviker från referenserbjudandet behöver påföljderna vara enkla att fastställa, tillräckligt stora och tydliga a. Enkla så att ett överträdande kan fastställas. Detta innebär att generella formuleringar som i nuvarande förslag på åläggande behöver preciseras betydligt. Exempelvis avseende information om tillträde behöver innehålla specificerat att all information som TeliaSonera själv har tillgång till skall på samma villkor göras tillgängliga till andra operatörer så att eventuella beslut baseras på samma förutsättningar utgående från tillgänglig information. b. Tillräckliga så att skadebeloppet medför att överträdande inte upprepas. tt som i gällande referenserbjudande relatera skadebelopp till uteblivna kopparhyror är inte relevant. Relevant är den skada som uppstår gentemot slutkund c. Tydliga innebär någon form av vitesform som alla parter lätt kan hantera. Här krävs troligen ett samarbete mellan PTS, operatörer och TeliaSonera för att formulera hur belopp ska framräknas

11 11 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag Översikt av alternativ Dagens situation lternativ 0 Framtida situation lternativ 1 Framtida situation lternativ 2 Framtida situation PTS prel. beslut. Med telefoniabonnemang i) iii) v) vii). Utan telefoniabonnemang ii) iv) vi) viii) Dagens situation alternativ 0 etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 50 Pris hel ledning 105 Pris teleabo 100 Effekt Margin squeeze på hel ledning (105 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Svagt - case: 1000/(80-55)= 40 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) Nuvarande abonnemangspris kr

12 12 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag (forts.) Framtida situation alternativ 1 lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 43 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 57 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Svagt - case: 1000/(80-57)= 44 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar inget på IP telefoni (37 kr mer per månad i fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr. Rabatt 57 kr ger 43 kr Framtida situation alternativ 2, lternativ lternativ operatör operatör 57 Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 57 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni med i ersättning för delad ledning. -case: 1000/(80)= 12,5 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr

13 13 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag (forts.) Framtida situation PTS preliminärbeslut lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 0 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Inget - case: 1000/(80-113) Ingen payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr

14 14 ilaga 3: Förslag på prismodell för delad ledning Förslag prissättning delad ledning 1. Principer * Delad ledning tillhandahålls oberoende av telefoniabonnemang * Kostnadsorientering uppnås årsvis genom prisändring * De som har bredband subventioneras inte av telefoniabonnemang utan de som har telefoniabonnemang gynnas av överkompensation på bredbandssidan (upp till 50% penetration av delad ledning utan telefoniabonnemang) * Låg rörlighet i priset på delad ledning * Pris delad ledning är i utgångsläget 50% av hel ledning Pris hel ledning 113 Pris delad ledning 57 Kopparbidrag från de som har delad ledning och telefoniabonnemang 57 Kopparunderskott från de som har delad ledning utan telefoniabonnemang Prissättning beroende på andel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 2a. Uträkning av netto kopparbidrag per år från bredband utgående från bredbandsabonnenter på LLU och itstream ndel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ntal abo Pris delad ledning Kopparbidrag Kopparunderskott Netto kopparbidrag b. Fördelning av netto kopparbidrag på reducering av priset på telefoniabonnemang ntal teleabo till hushåll (ca) Reduktion teleabo per hushåll och år 17,10 13,68 10,26 6,84 3,42 0, c. Prishöjningstabell för delad ledning ndel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 60% 70% 80% 90% 100% 0-50% 51%-60% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100% Pris delad ledning

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29

Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29 Sida 1 av 8 Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29 Glocalnet ABs synpunkter på rapporten Pricing of Shared Access in Sweden Glocalnet ger här, på inbjudan av PTS, sina synpunkter på den rapport

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 Till Post- och Telestyrelsen smp@pts.se Ert ärende 11-9306 Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-75/2014 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Yttrande över utkast till analys och reglering

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-01-02 Dnr: 11-11943 23 Konkurrensavdelningen Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se TeliaSonera AB och berörda dotterbolag Stab Juridik,

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser)

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser) Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-06-20 10-9331 PTS tredje samråd om förslag

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05

TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05 TERACOM 2005-08-23 Dnr EJ 12/05 Post och Telestyrelsen Avdelningen för marknadsfrågor Box 5398 102 49 Stockholm Per brev och e-post Yttrande över preliminära beslutsutkast av den 22 juni 2005 Dnr 05-8674/23,

Läs mer

Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström Stockholm den 15 september Er referens: /23

Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström   Stockholm den 15 september Er referens: /23 Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström e-mail: robert.liljeström@pts.se Stockholm den 15 september 2006 Er referens: 06-12672/23 Med anledning av det samrådsdokument avseende modell för beräkning

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Datum 2014-06-23 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24/06/2005 SG-Greffe (2005) D/202801 Post & Telestyrelsen P.O. Box 5398 SE-102 49 STOCKHOLM ATT: Marianne Treschow Generaldirektör Fax: 0046-8-678 57 03 Angående: Ärende

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

, Tele2 kommentarer till PTS andra utkast till beslut avseende TeliaSonera för marknaderna 1-3

, Tele2 kommentarer till PTS andra utkast till beslut avseende TeliaSonera för marknaderna 1-3 Post- och telestyrelsen Att: marielle.sjogren@pts.se 2012-08-21 11-6823, Tele2 kommentarer till PTS andra utkast till beslut avseende TeliaSonera för marknaderna 1-3 Tele2 Sverige AB (Tele2), som givits

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Yttrande i ärende angående Fast LRIC-modell v4.0

Yttrande i ärende angående Fast LRIC-modell v4.0 Post- och telestyrelsen Torsten Löfvenholm Box 5398 102 49 Stockholm Kista 2006-10-23 Yttrande i ärende 06-13607 angående Fast LRIC-modell v4.0 Tele2 Sverige AB har givits möjlighet att yttra sig över

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Yttrande över hybridmodell ver 8.06 och prismetod för det fasta nätet

Yttrande över hybridmodell ver 8.06 och prismetod för det fasta nätet Yttrande Sida 1(8) Diarienr Handläggare Godkänd av ST2011-286-4 Marguerite Sjöström- Josephson VD Yttrande över hybridmodell ver 8.06 och prismetod för det fasta nätet 1 Sammanfattning Post- och Telestyrelsen

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde

11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Page 1 of 17 Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Susanna Mattsson 19 september 2013 11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr ) inlaga från Netnod

Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr ) inlaga från Netnod Stockholm 2016-08-31 Svar på samråd, Netnod Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr 14-6236) inlaga från Netnod Sammanfattning Netnod anser att tillgänglighet till passiv infrastruktur är

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Yttrande över andra samrådet rörande terminerande avsnitt, marknaden för svart fiberförbindelser

Yttrande över andra samrådet rörande terminerande avsnitt, marknaden för svart fiberförbindelser Remissvar Sida 1(5) Diarienr Handläggare Godkänd av ST2011-1327 Marguerite Sjöström- Josephson VD Yttrande över andra samrådet rörande terminerande avsnitt, marknaden för svart fiberförbindelser 1 Konkurrensen

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78. Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78. Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 4 april 2007 07-573 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde

Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde Post- och Telestyrelsen smp@pts.se peter.vonwowern@pts.se 7 mars 2014 11-9306 Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde Tele2 Sverige AB ( Tele2 ) har erbjudits

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal. R-2016/0554 Stockholm den 7 april 2016 Till Miljö och energidepartementet M2016/00695/Ee Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-01-25 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08-678 55 64 bengt.molleryd@pts.se 1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet 1.1 Metoden för att

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer