Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen Med E-post 27 augusti 2004 Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Med hänvisning till Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde såvitt avser skyldigheter, PTS beslutsutkast med diarienummer /23 och /23 vill 2 redband (redbandsbolaget) lämna nedanstående synpunkter. Sammanfattningsvis anser redbandsbolaget att: Pris för delad ledning bör bestämmas till en nivå som motiverar investeringar i alternativ infrastruktur och inte reducerar värdet på redan gjorda investeringar. Det innebär lägst den nivå på 50 kronor per månad som gäller idag. lternativ infrastruktur behövs för att långsiktigt säkra konkurrens på marknaden och på så sätt undvika reglering. Utan alternativ infrastruktur, cementeras TeliaSoneras monopol på accessnätet. Ett pris på noll kronor för delad ledning, vilket PTS föreslagit, är från dessa utgångspunkter oacceptabelt. Pris för fast telefonabonnemang bör vara högre än priset för hel ledning. nnars leder det till price squeeze, något som föreligger redan idag men situationen förvärras med PTS förslag. redbandbolaget anser att antingen bör priset på fast telefonabonnemang höjas eller så bör priset på hel ledning sänkas, till exempel enligt retail minus. Självfallet bör båda priser bestämmas enligt samma grunder såvitt avser kostnaden för det kopparbaserade accessnätet. Det finns ingen anledning att ställa krav på telefonabonnemang för nyttjande av delad ledning. Dessa två produkter bör vara oberoende av varandra, något som är fallet i Italien. PTS behöver betydligt mer ingående analysera beroendeförhållandena mellan de olika delmarknaderna innan beslut kan tas om reglering. Tills vidare bör gällande priser bibehållas. Förslaget till prissättning för delad ledning som PTS nu framför blev inte föremål för det tidigare informella samrådet, vilket resulterat i en otillräcklig beredning; operatörerna har inte getts möjlighet till det inflytande över processen som följer av ett tvåstegsförfarande och EU-kommissionen fick inte möjlighet att ta del av operatörernas synpunkter. redbandsbolaget menar att konkurrenssituationen på bredbandsmarknaden allvarligt och långsiktigt skulle skadas om PTS förslag avseende prissättning av hel respektive delad ledning implementeras. 2 redband (publ) Telefon: +46 (0) Reg.No/VT.No:

2 2 Prissättning delad ledning akgrund I PTS skrift Informellt samråd förslag till skyldigheter, vilken skrift var föremål för det informella samråd som föregick det nu aktuella formella samrådet, beskrivs på sidan 65 två, och endast två, alternativ för prissättning av delad ledning. PTS har nu föreslagit att dessa skall frångås och att delad ledning i stället skall prissättas till marginalkostnad, varvid enligt PTS förslag priset med beaktande av övergångsregler successivt sjunker till noll kronor. Idag gällande pris för delad ledning, 50 kronor, skulle reduceras till 37,50 kronor i år och till 25 kronor januari 2005 för att därefter sjunka till 12,50 kronor januari 2006 respektive till noll kronor januari Problem 1. Med ett pris på noll kronor för delad ledning stoppas infrastrukturbaserad konkurrens. Eftersom priset på dsl är styrande för priset på bredband mot kund kommer även sistnämnda pris att sjunka med 50 kronor (exkl. moms). Detta innebär följande: Gjorda eller planerade investeringar i alternativ infrastruktur för bredband får därmed upp till 50 procent lägre vinstmarginal, eller upp till dubblad återbetalningstid. Värdet på gjorda investeringar i alternativ infrastruktur för bredband reduceras kraftigt och nyinvesteringar upphör. redbandsbolaget planerar att installera bredbandsuttag i lägenheter under kommande 12-månadersperiod och är ledande i Sverige i byggnation av alternativ infrastruktur för bredband. Dessa planer måste omprövas om PTS förslag blir verklighet och kommer med all sannolikhet inte att genomföras. TeliaSoneras monopol på accessnätet cementeras och accessnätet måste alltid vara föremål för reglering. Med infrastrukturkonkurrens kan reglering i framtiden undvikas och marknaden, som de flesta andra marknader, bara behöva omfattas av konkurrenslagstiftningen. I redbandsbolagets skrivelse i anslutning till det Informella samrådet anförs att priset för delad ledning bör vara minst halva priset för hel ledning, dvs för närvarande 57 kronor per månad. Nedan följer ett utdrag ur skrivelsen. 1. nser Ni att prisreglering är nödvändigt för det aktuella tillträdet? Är den föreslagna prissättningsmodellen (i tillämpliga fall) i Ert tycke ändamålsenlig? Prisreglering är nödvändig. Enligt redbandsbolaget utgör en investering i fiber till bl a flerfamiljshus i många fall ett alternativ till tillträde till konventionella abonnentledningar. Prissättningen på delat tillträde får dock knappast bli lägre än föreslagen LRIC nivå. Ett lägre pris på delat tillträde skulle menligt inverka på möjligheten att investera i alternativ infrastruktur och på så sätt leda till samhällsekonomisk ineffektivitet. Faktum är att under 2003 så har tillväxten i alternativ infrastruktur varit lägre än på bredbandsmarknaden som helhet. Under 2003 bedömer redbandsbolaget att andelen av nya bredbandsabonnenter som kom från fiberbaserade lösningar minskade till ca 6% från att av alla abonnenter slutet av 2002 utgjort ca 12%. Det är således av yttersta betydelse att LLU prisregleringen blir väl avstämd.

3 3 PTS har i skrivelsen Informellt samråd förslag till skyldigheter på ett antal ställen understrukit vikten av en lösning som tar hänsyn till alternativ infrastruktur, vilket ett pris på noll kronor för delad ledning inte gör. På sidan 4 i skrivelsen refereras till förarbetena till EkomL (prop. 2002/03:110 s. 185): I att åtgärden skall vara den lämpligaste ligger att myndigheten skall välja den minst ingripande åtgärden som efter en proportionalitetsavvägning och behovsprövning utifrån de enskilda och de allmänna intressena som står mot varandra, bedöms kunna leda till det önskade resultatet. För att kunna göra en bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga måste myndigheten göra en ingående konsekvensanalys och redovisa resultatet av de avvägningar som myndigheten gjort i ett motiverat beslut. redbandsbolaget har inte fått ta del av någon konsekvensanalys av vilka effekter ett pris på delad ledning på noll kronor skulle ha och kan inte utläsa någon sådan av beslutsförslaget. Det framstår som om PTS, utan någon konsekvensanalys, tagit till sig TeliaSoneras synpunkter under det informella samrådet. Någon annan förklaring kan enligt redbandbolaget inte finnas till att PTS föreslår en ordning som direkt strider mot vad man uttalade i skrivelsen Informellt samråd förslag till skyldigheter. I denna skrivelse anges på sid 5: Reglering av företag med betydande inflytande bör, enligt PTS mening, inte hämma incitamenten till effektiva investeringar i den verksamhet som regleringen omfattar eller till investeringar i alternativ infrastruktur som är önskvärda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regleringen bör syfta till en utveckling mot effektiv konkurrens på lång sikt... Ett pris på noll kronor för delad ledning kommer att effektivt stoppa investeringar i alternativ infrastruktur. På sidan 55 i samma skrivelse står det: Priset är en avgörande faktor för utnyttjandet av LLU, men påverkar även incitamenten för investeringar i alternativ infrastruktur. Felaktigt utformade villkor kan leda till ett överutnyttjande, alternativt ett underutnyttjande av det metallbaserade accessnätet, vilket i sig kan föra till en samhällsekonomisk ineffektivitet. Ett lågt pris på LLU leder sannolikt till mindre investeringar i alternativ infrastruktur medan ett för högt pris kan leda till en, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, omotiverat hög investering i alternativ infrastruktur, alternativt till att en mindre andel av hushåll och företag får tillgång till effektiva bredbandstjänster. Ett pris på noll kronor på delad ledning leder ofelaktigt till ett överutnyttjande av det metallbaserade accessnätet, vilket i sig medför samhällsekonomisk ineffektivitet. På sidan 61 i samma skrivelse står det att läsa: När PTS har att ta ställning till vilken form av prisreglering som skall åläggas beträffande en viss tillträdesform måste PTS överväga vilka effekter prisregleringen kan ha på både kort och lång sikt. Vid detta övervägande har PTS att ta hänsyn till bl a att slutkunderna har ett intresse

4 4 av låga priser samt att det finns ett behov av en ökad tjänstekonkurrens och infrastrukturkonkurrens. Enligt redbandsbolagets förståelse är bl a EU- kommissionen och Konkurrensverket av den åsikten att det endast är infrastrukturkonkurrens som är bestående över lång tid. Ett pris på noll kronor för delad ledning tar inte hänsyn till detta, vilket PTS måste göra för att uppfylla kraven i EkomL. På sidan 63 i samma skrivelse står det vidare: Det mest rimliga tillvägagångssättet torde vara att kostnader fördelas lika mellan PSTN och delad ledning. Detta innebär att kostnaden för delad ledning uppgår till halva kostnaden för hel ledning.... PTS finner också att en tillämpning av kostnadsorientering enligt LRIC-metoden på denna marknad leder till fördelen att priset är neutralt i förhållande till investeringar i alternativ infrastruktur, vilket är viktigt för att värna om konkurrensen på lång sikt. redbandsbolaget instämmer i synen ovan, men ställer sig frågande till hur PTS baserat på ovanstående kan föreslå ett pris på noll kronor för delad ledning och därmed anse sig följa EkomL. 2. Med ett pris på noll kronor för delad ledning blir den svenska prissättningen unik i förhållande till vad som gäller i övriga Europa. Nedan återfinns en jämförelse mellan ett antal länder vad avser priset: Prisjämförelse Frankrike Tyskland Storbritannien Italien Spanien Sverige (nuläge) Sverige (PTS förslag) Telefonabonnemang Delad ledning (enbart månadshyra) 2,9 4,77 3,35 2,80 5,46 5,47 0 Hel ledning (enbart månadshyra) 10,5 11,8 12,98 8,3 11,35 11,47 12,3 Inget land har prissatt delad ledning till 0 kr Skillnad mellan delad och hel ledning är 4-9 (PTS förslag 12) Uttalad price squeeze på hel ledning finns endast i Sverige Höga engångsavgifter har stor påverkan lla priser är i Euro exkl. moms och avser pris per månad. Som framgår av tabellen skulle Sverige bli unikt med ett pris på noll kronor för delad ledning.

5 5 3. I Frankrike är priset för delad ledning lågt men där har man valt en dynamisk modell där priset på delad ledning gradvis höjs för att motivera ökad investering i alternativ infrastruktur. I Nederländerna övervägs att implementera en dynamisk modell med början i slutet av En sådan transparent struktur utgående från långsiktig reglering skulle vara att föredra eftersom den även minskar oförutsägbarheten och på så sätt stimulerar investering i alternativ infrastruktur. Lösning Lösningen är att säkerställa att priset på delad ledning är väl avstämt, dvs inte för lågt, eftersom det hämmar tillväxten i alternativ infrastruktur, och inte för högt eftersom det hämmar konkurrensen på bredbandsmarknaden. En dynamisk prissättning vore att föredra. Dagens prisnivå på 50 kronor exkl. moms förefaller något lågt som utgångsvärde. I bilaga 3 återfinns ett skisserat förslag från redbandsbolaget på kostnadsorienterad prissättning delad ledning. Prissättning hel ledning akgrund Idag är priset för hel ledning högre än priset för fast telefonabonnemang. Införandet av ett LRIC pris om 113 kronor exkl. moms per månad kommer att ytterligare förvärra situationen. Problem 1. Ett införande av prissättning enligt LRIC bör föregås av så kallad re-balancing av priser. I nuläget finns redan en price-squeeze eftersom priset för ren koppar är högre än priset för ett fast telefonabonnemang som förutom ren koppar också innefattar telefonitjänsten. redbandsbolaget anser att ett införande av det föreslagna priset för hel ledning måste föregås av en justering av priset för fast telefonabonnemang. Enligt vad redbandsbolaget förstår förväntas detta inte ske på kort till medellång sikt. Inga beslut har fattats eller några förslag lagts fram. 2. Den förslagna skillnaden i pris mellan delad ledning och hel ledning, 113 kronor, medför att produkten hel ledning till hushåll blir helt ointressant. Konsekvensen blir att så länge delad ledning kopplas ihop med telefonabonnemanget så förblir den fasta telefonin analog och producerad av TeliaSonera. v tabellen ovan framgår att prisskillnaden mellan hel och delad ledning blir väsentligt högre i Sverige än i något av de andra länderna i tabellen. 3. LRIC är uppenbart inte rätt modell för prissättning av delad eller hel ledning. Den innebär i sin nuvarande form att en verksamhet som endast behöver marginella nyinvesteringar får betydande prishöjningar på en redan lönsam marknad. Lösning Priset för fast telefonabonnemang bör höjas så att det blir betydligt högre än priset på hel ledning. Logiskt sett bör då priset för fast telefonabonnemang höjas till att täcka såväl kostnaden för kopparaccessen (113 kronor) som kostnaden för själva telefonitjänsten. lternativet är att kraftigt reducera priset för hel ledning genom att applicera retail minus på abonnemangspriset. I annat fall är priset på hel ledning endast av akademiskt intresse.

6 6 Krav på fast telefonabonnemang för nyttjande av delad ledning akgrund Enligt PTS förslag till beslut bibehålls det nuvarande villkoret att delad ledning måste vara förenad med en underliggande telefonitjänst. PTS konklusion är att kostnadsorientering därmed upprätthålls för slutkunden. Problem 1. PTS förslag innebär att priset för den produkt den alternativa operatören efterfrågar del av frekvensspektrumet tillåts variera beroende på om slutkunden har ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera eller inte, vilket i sin tur medför att den alternativa operatör som tillhandahåller en slutkund en tjänst genom LLU får olika kostnader för tillhandahållandet av tjänsten beroende på om slutkunden har ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera eller inte. En uppenbar effekt är att den slutkund som väljer att övergå från fast telefoni (PSTN) till mobiltelefoni blir allt annat än en attraktiv kund för en alternativ operatör som önskar tillhandahålla slutkunden en tjänst genom LLU. Den operatör som önskar tillhandahålla en slutkund en bredbandstjänst genom LLU kommer att uppställa villkor om att kunden har abonnemang för fast telefoni. Förslaget leder således till en icke önskvärd bundling. 2. För den alternativa operatör som önskar tillhandahålla slutkunder IP-telefoni (VoIP) genom LLU verkar PTS förslag starkt hämmande, eftersom den kostnadsbesparing för slutkunden som VoIP skulle kunna utgöra inte torde realiseras. Operatörens kostnad för att tillhandahålla VoIP blir sannolikt mycket högre än slutkundens besparing till följd av dennes uppsägning av sitt fasta telefonabonnemang, trots att VoIP-tjänsten kan tillhandahållas inom ramen för det frekvensspektrum som tillhandahålls genom delad ledning. Därmed får VoIP genom LLU en helt omotiverad konkurrensnackdel i förhållande till all annan telefoni. 3. redbandsbolaget kan inte se att PTS tagit hänsyn till att VoIP bidrar till infrastrukturbaserad konkurrens för analog fast telefoni. I en rapport för EUkommissionen 1 anses effekten av VoIP bestå i: ökad konkurrens lägre priser lägre kostnad för att leverera telefonitjänster tillåter slutkunden välja även lägre kvalité / lägre pris lösningar möjliggör nya tjänster lla dessa effekter bedöms vara positiva för telekommarknaden i EU som helhet eftersom de genererar både consumer surplus från lägre priser och producer surplus från nya tjänster och ny utrustning. Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att VoIP beaktats i en så liten grad av PTS. Idag erbjuds VoIP av redbandsbolaget för 80 kronor per månad exkl. moms i fast avgift. Denna tjänst är tilllgänglig för både Fiber-LN- och DSL-kunder till samma pris och för närvarande finns det över användare varav cirka är DSL-kunder (hel ledning). Under året avser även com hem att lansera VoIP. redbandsbolaget förväntar sig att ytterligare aktörer kommer att tillhandahålla VoIP. 1 nalysys, IP Voice and ssociated Convergent Services, Contract 02/48582, 28 January 2004, page

7 7 4. I Italien är delad ledning oberoende av det fasta telefonabonnemanget. Vad redbandsbolaget förstår är anledningen att den italienska regleringsmyndigheten vill stimulera bredbandsmarknaden. redbandsbolaget ser inte vad som skulle hindra Sverige att på samma sätt låta delad ledning bli en produkt i sig som inte är kopplad till en annan produkt (som kunden inte vill ha). Även i Sverige vill statsmakterna stimulera utbyggnaden av bredband. 5. tt priset för LLU skulle tillåtas variera alldeles oberoende av den tjänst som tillhandahålls av TeliaSonera genom LLU delad ledning är helt enkelt inte rätt, och kan få konkurrenssnedvridande effekter. En vertikalt integrerad SMP-operatör kan försöka öka kostnaderna för konkurrenter längre ner i värdekedjan genom att bundla sin tjänst med andra delar som inte behövs för att leverera slutkundsprodukten. Enligt en preliminär rapport från ERG och EU-kommissionen 2 skall bundling inte användas när en SMP-operatör åläggs icke-diskriminering och den bundlade tjänsten (i detta fall fast telefoni) inte krävs för den sökta tjänsten (i detta fall delad ledning enligt LLU). Lösning Priset på delad ledning bör inte få villkoras av krav på tillhandahållande av andra produkter till köpare eller slutkund. Vidare måste i så fall även prissättningen på delad ledning vara oberoende av andra produkter till köpare eller slutkund. eroendeförhållanden mellan marknaderna akgrund De olika marknaderna som regleras betraktas av PTS isolerat från varandra. Dock är det så att de i praktiken inte alls är oberoende. Åtgärder på en marknad får påverkan på en annan marknad. Ett exempel är att priset på bitströmstillträde kommer att påverka efterfrågan på LLU delad ledning och tvärtom. Problem Priset på telefonabonnemang behöver anpassas (balanseras) till den framräknade kostnaden för hel ledning. Den föreslagna prisnivån för hel ledning (113 kronor) är högre än priset för fast telefonabonnemang (100 kronor) som dessutom förutom kostnaden för kopparaccessen inkluderar telefonitjänsten. Den föreslagna prisnivån på delad ledning på noll kronor och det fortsatta kravet på fast telefonabonnemang kommer göra det omöjligt att erbjuda VoIP som kommersiell produkt till hushåll. Ett merpris för hel ledning på 113 kronor per månad medför att operatörens merkostnad till TeliaSonera överstiger kostnaden för det fasta telefonabonnemanget för slutkunden (113 > 100). I dagsläget är detta merpris = 55 kronor, vilket är 45 kronor lägre än kostnaden för det fasta telefonabonnemanget för slutkunden. VoIP har möjlighet att kraftigt öka konkurrensen inom telefoni eftersom den levereras över en alternativ infrastruktur, undantaget kopparparet. 2 ERG, Draft joint ERG/EC approach on appropriate remedies in the new regulatory framework, Nov. 21, 2003, p. 94

8 8 Möjligheten att skapa konkurrens inom telefoni är beroende av två faktorer som PTS inte tagit hänsyn till. o Möjligheten att erbjuda VoIP över LLU, som förutsätter att antingen bryts kopplingen mellan delad ledning och fast telefonabonnemang eller så justeras differensen i pris mellan delad och hel ledning så att VoIP över hel ledning blir kommersiellt gångbar. o Möjligheten att stimulera framväxt av alternativ infrastruktur för att över sådan infrastruktur erbjuda bl a VoIP i konkurrens med dagens analoga fasta telefoni. Ett pris på delad ledning på noll kronor kommer effektivt att stoppa framväxten av alternativ infrastruktur. Konsumentens behov av telefoni i hemmet måste inte nödvändigtvis fyllas av fast telefoni. Med 3G blir det mer attraktivt att erbjuda flat rate telefoni med mobiltelefon och på så sätt konkurrera med fast telefoni. De kunder som är benägna att teckna sig för 3G är dock i stor utsträckning även bredbandskunder. Om då bredbandet är kopplat till det fasta telefonabonnemanget får det två effekter: o Tillväxten på 3G begränsas o Konkurrensen inom telefoni begränsas Lösning Konsekvenserna av en reglering på en marknad kan inte betraktas isolerat på den marknaden. Djuplodade konsekvensanalyser på angränsande marknader är nödvändiga. redbandsbolaget anser att sådana analyser erfordras innan ett beslut kan tas. Kommentarer angående itströmstillträde Prissättningen för bitströmstillträde bör vara nationell. Om priset på bitströmstillträde tillåts variera över landet är det mycket troligt att prisnivån justeras i förhållande till konkurrerande alternativ som finns på den lokala marknaden, vilket avsevärt skulle fördyra bredband på glesbygden. Vidare skulle det utgöra ett hot för gjorda investeringar i LLU och alternativ infrastruktur i mer konkurrensutsatta lokala marknader. Prissättningen för bitströmstillträde måste vara neutral i förhållande till LLU såvitt avser effekterna av befintligheten av fast telefonabonnemang. Såvitt redbandsbolaget förstår innebär PTS förslag att priset till operatör ökar om slutkunden säger upp sitt fasta telefonabonnemang på samma sätt som PTS föreslår såvitt avser LLU. Även om denna lösning beträffande LLU inte är den av redbandsbolaget förordade uppfylls därmed kravet på neutralitet. Migrering från den återförsålda produkten till bitströmsprodukten riskerar att inte kunna genomföras när operatören så önskar givet de bindningsvillkor som TeliaSonera uppställt i nuvarande återförsäljaravtal. En reglering behöver säkra att sådana villkor inte hindrar att en migrering genomförs när operatören så önskar.

9 9 llmänna kommentarer eredningen har varit bristfällig. Som ett resultat av att PTS förslag till prissättning för delad ledning inte blev föremål för det informella samråd som föregick nu aktuellt formellt samråd har operatörerna och andra inte givits möjlighet till det inflytande över processen som följer av ett tvåstegsförfarande. EU-kommissionen har inte heller givits möjlighet att ta del av operatörernas och andras synpunkter på förslaget. Frågan bör därför bli föremål för ytterligare beredning som läker de brister som angetts ovan. Marknadsutvecklingen har inte beaktats tillräckligt. Marknadsinformationen som PTS använt var huvudsakligen från 2003, eller tidigare. Den behöver uppdateras till halvårsskiftet Tillväxten på LLU under hösten 2003 har förstärkts under våren. Det framstår därför som än mer viktigt att en reglering är framåtriktad, dvs tar hänsyn till det aktuella marknadsläget och den troliga utvecklingen. redbandsbolaget menar att så skett i otillräcklig utsträckning. Med vänlig hälsning REDNDSOLGET / 2 redband (publ) Fredrik Helgesson Chef affärsutveckling och strategi ilaga 1 Ytterligare synpunkter på LLU ilaga 2 Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag ilaga 3 Förslag på prismodell för delad ledning

10 10 ilaga 1: Ytterligare synpunkter på LLU 1. Problem som nämns i det operationella arbetet med TeliaSonera : a. TeliaSonera reserverar för eget behov i. ytor ii. plats i korskopplingar iii. tillåter inte andra operatörer att reservera på motsvarande sätt. Det beskrivs att det ska föreligga objektiva kriterier för att exempelvis kapacitetsbrist i korskopplingen skall anses som ett skäl att inte bereda andra operatörer tillträde till konventionella abonnentledningar. redbandsbolaget anser att denna formulering är alltför otydlig och inte kommer att leda till en förändring av situationen. I enlighet med icke diskrimineringsskyldigheten bör andra operatörer ha samma rätt till exempelvis korskopplingen som TeliaSonera, vilket ur vår syn bör omöjliggöra förhandsbokning från endera parten b. TeliaSonera ger inte tillgång till aktuell information i. Funktionen nummersök express ger information som i uppdateras månadsvis. ii. Enligt redbandsbolagets förståelse har TeliaSoneras egna samt resale partners tillgång till aktuell information. c. Kund som vill använda redbandsbolagets IP telefoni tvingas till hel ledning. redbandsbolaget behöver ingen hel ledning. Dock kopplas hel ledning till slutkund med glapp i tjänstetillhandahållandet och risk för permanent nedkoppling av slutkund. Här behövs omedelbart en produkt i referenserbjudandet som innebär delad ledning utan krav på telefonabonnemang från slutkund. En sådan produkt finns i Norge och Danmark. d. I övrigt hänvisas till de operationella svårigheter redbandsbolaget nämnt i den informella remissen 2. Tillsyn. I de fall TeliaSonera avviker från referenserbjudandet behöver påföljderna vara enkla att fastställa, tillräckligt stora och tydliga a. Enkla så att ett överträdande kan fastställas. Detta innebär att generella formuleringar som i nuvarande förslag på åläggande behöver preciseras betydligt. Exempelvis avseende information om tillträde behöver innehålla specificerat att all information som TeliaSonera själv har tillgång till skall på samma villkor göras tillgängliga till andra operatörer så att eventuella beslut baseras på samma förutsättningar utgående från tillgänglig information. b. Tillräckliga så att skadebeloppet medför att överträdande inte upprepas. tt som i gällande referenserbjudande relatera skadebelopp till uteblivna kopparhyror är inte relevant. Relevant är den skada som uppstår gentemot slutkund c. Tydliga innebär någon form av vitesform som alla parter lätt kan hantera. Här krävs troligen ett samarbete mellan PTS, operatörer och TeliaSonera för att formulera hur belopp ska framräknas

11 11 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag Översikt av alternativ Dagens situation lternativ 0 Framtida situation lternativ 1 Framtida situation lternativ 2 Framtida situation PTS prel. beslut. Med telefoniabonnemang i) iii) v) vii). Utan telefoniabonnemang ii) iv) vi) viii) Dagens situation alternativ 0 etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 50 Pris hel ledning 105 Pris teleabo 100 Effekt Margin squeeze på hel ledning (105 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Svagt - case: 1000/(80-55)= 40 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) Nuvarande abonnemangspris kr

12 12 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag (forts.) Framtida situation alternativ 1 lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 43 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 57 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Svagt - case: 1000/(80-57)= 44 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar inget på IP telefoni (37 kr mer per månad i fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr. Rabatt 57 kr ger 43 kr Framtida situation alternativ 2, lternativ lternativ operatör operatör 57 Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 57 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni med i ersättning för delad ledning. -case: 1000/(80)= 12,5 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr

13 13 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag (forts.) Framtida situation PTS preliminärbeslut lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 0 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Inget - case: 1000/(80-113) Ingen payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr

14 14 ilaga 3: Förslag på prismodell för delad ledning Förslag prissättning delad ledning 1. Principer * Delad ledning tillhandahålls oberoende av telefoniabonnemang * Kostnadsorientering uppnås årsvis genom prisändring * De som har bredband subventioneras inte av telefoniabonnemang utan de som har telefoniabonnemang gynnas av överkompensation på bredbandssidan (upp till 50% penetration av delad ledning utan telefoniabonnemang) * Låg rörlighet i priset på delad ledning * Pris delad ledning är i utgångsläget 50% av hel ledning Pris hel ledning 113 Pris delad ledning 57 Kopparbidrag från de som har delad ledning och telefoniabonnemang 57 Kopparunderskott från de som har delad ledning utan telefoniabonnemang Prissättning beroende på andel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 2a. Uträkning av netto kopparbidrag per år från bredband utgående från bredbandsabonnenter på LLU och itstream ndel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ntal abo Pris delad ledning Kopparbidrag Kopparunderskott Netto kopparbidrag b. Fördelning av netto kopparbidrag på reducering av priset på telefoniabonnemang ntal teleabo till hushåll (ca) Reduktion teleabo per hushåll och år 17,10 13,68 10,26 6,84 3,42 0, c. Prishöjningstabell för delad ledning ndel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 60% 70% 80% 90% 100% 0-50% 51%-60% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100% Pris delad ledning

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29

Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29 Sida 1 av 8 Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29 Glocalnet ABs synpunkter på rapporten Pricing of Shared Access in Sweden Glocalnet ger här, på inbjudan av PTS, sina synpunkter på den rapport

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 Till Post- och Telestyrelsen smp@pts.se Ert ärende 11-9306 Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-75/2014 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Yttrande över utkast till analys och reglering

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta Sidnr 1 (6) Post- och telestyrelsen prisreglering@pts.se Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum 2013-06-03 2013-06-19 Tillhör objekt Er referens 13-1949 Konsultation

Läs mer

Anförande vid GD:s möte med IT-företagens Telekområd den 14 februari 2007

Anförande vid GD:s möte med IT-företagens Telekområd den 14 februari 2007 2007-02-14 1 (9) Anförande vid GD:s möte med IT-företagens Telekområd den 14 februari 2007 Tack för att ni än en gång bjudit in mig till TelekomRådet! Det talade ordet gäller Första gången vi träffades

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-05-14 Dnr 89/2014 1 (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249, 106 63 Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Samråd angående utkast till rapport om marknadsutvecklingen på området för trådbunden TV

Samråd angående utkast till rapport om marknadsutvecklingen på området för trådbunden TV Post- och telestyrelsen smp@pts.se 2010-11-10 1 (8) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum rt datum Er referens 2010-10-06 10-9037 Samråd angående

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Bredband i Framtiden Sjöbo 2011-09-16. Stefan Hedin Ordförande

Bredband i Framtiden Sjöbo 2011-09-16. Stefan Hedin Ordförande Bredband i Framtiden Sjöbo 2011-09-16 Stefan Hedin Ordförande Stadsnäten i Sverige Nästan 50% av fibernäten i Sverige drivs av Stadsnäten 85% av Stadsnäten är kommunalt ägda Viktiga kunder: Operatörer

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde

PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Rapportnummer PTS-ER 2012:15 Datum 2012-04-04 PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

2012-01-17. Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna?

2012-01-17. Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna? PM Datum 2012-01-17 Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna? Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Maria Solberg Maria.solberg@regeringskansliet.se

Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Maria Solberg Maria.solberg@regeringskansliet.se Handläggare: 2013-06-03 Yttrande Camilla Jönsson 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org N2013/2375/ITP Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Maria Solberg Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissvar GTA. Post - och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm. Kista 2004-12-17. Tele2 Sverige AB

Remissvar GTA. Post - och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm. Kista 2004-12-17. Tele2 Sverige AB Post - och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Kista 2004-12-17 Remissvar GTA Tele2 Sverige AB, nedan Tele2, som har erbjudits möjligheten att kommentera PTS förslag rörande fastställande av relevant

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Är det möjligt att ge stöd till mobilutbyggnad?

Är det möjligt att ge stöd till mobilutbyggnad? Är det möjligt att ge stöd till mobilutbyggnad? Stöd till passiv infrastruktur genom EU-kommissionens gruppundantag Projektet mindre än 10 miljoner euro Saknas 3G respektive avancerade trådlösa accessnät

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06 1 Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK) och dess betydelse för Internet i Sverige Patrik Hiselius, Legal Counsel TeliaSonera Sverige, Stab Juridik Presentation vid Internetdagarna 2003 i Folkets Hus

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 1 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 7357-09 1 KLAGANDE tillika MOTPARTER 1. Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 2. TeliaSonera AB, 556103-4249 3. TeliaSonera Network Sales

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet Post- och telestyrelsen Kista 2010-12-16 Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet, som givits tillfälle därtill, kommenterar nedan PTS samrådsförslag rörande kalkylränta för det mobila

Läs mer

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Historik Bredbandsgruppen bildas av Jonas Svedberg och Kristofer Norén under årsmötet 2013. Målet är

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP)

Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Näringsdepartementet Enheten för IT-politik Att: Susanna Mattsson Ärende N2015/2228/ITP Insänt via e-post till: n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Läs mer

Nära 100% fiber! Borderlight Presentation

Nära 100% fiber! Borderlight Presentation Nära 100% fiber! Borderlight Presentation Privatägd kommunikationsoperatör Primärkunder är större fastighetsbolag, kommuner och stora nätägare - exempel: - SUNET, IP-Telefoni och IPTV för upp till 350.000

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3) BESLUT 1(95) Datum Vår referens 2013-10-24 Dnr: 13-10023 Enheten för samtrafik Fredrik Forsanäs 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2014-10-28 Dnr: 11-9306 1(288) Konkurrensavdelningen 08-678 55 00 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt

Läs mer