Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen Med E-post 27 augusti 2004 Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Med hänvisning till Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde såvitt avser skyldigheter, PTS beslutsutkast med diarienummer /23 och /23 vill 2 redband (redbandsbolaget) lämna nedanstående synpunkter. Sammanfattningsvis anser redbandsbolaget att: Pris för delad ledning bör bestämmas till en nivå som motiverar investeringar i alternativ infrastruktur och inte reducerar värdet på redan gjorda investeringar. Det innebär lägst den nivå på 50 kronor per månad som gäller idag. lternativ infrastruktur behövs för att långsiktigt säkra konkurrens på marknaden och på så sätt undvika reglering. Utan alternativ infrastruktur, cementeras TeliaSoneras monopol på accessnätet. Ett pris på noll kronor för delad ledning, vilket PTS föreslagit, är från dessa utgångspunkter oacceptabelt. Pris för fast telefonabonnemang bör vara högre än priset för hel ledning. nnars leder det till price squeeze, något som föreligger redan idag men situationen förvärras med PTS förslag. redbandbolaget anser att antingen bör priset på fast telefonabonnemang höjas eller så bör priset på hel ledning sänkas, till exempel enligt retail minus. Självfallet bör båda priser bestämmas enligt samma grunder såvitt avser kostnaden för det kopparbaserade accessnätet. Det finns ingen anledning att ställa krav på telefonabonnemang för nyttjande av delad ledning. Dessa två produkter bör vara oberoende av varandra, något som är fallet i Italien. PTS behöver betydligt mer ingående analysera beroendeförhållandena mellan de olika delmarknaderna innan beslut kan tas om reglering. Tills vidare bör gällande priser bibehållas. Förslaget till prissättning för delad ledning som PTS nu framför blev inte föremål för det tidigare informella samrådet, vilket resulterat i en otillräcklig beredning; operatörerna har inte getts möjlighet till det inflytande över processen som följer av ett tvåstegsförfarande och EU-kommissionen fick inte möjlighet att ta del av operatörernas synpunkter. redbandsbolaget menar att konkurrenssituationen på bredbandsmarknaden allvarligt och långsiktigt skulle skadas om PTS förslag avseende prissättning av hel respektive delad ledning implementeras. 2 redband (publ) Telefon: +46 (0) Reg.No/VT.No:

2 2 Prissättning delad ledning akgrund I PTS skrift Informellt samråd förslag till skyldigheter, vilken skrift var föremål för det informella samråd som föregick det nu aktuella formella samrådet, beskrivs på sidan 65 två, och endast två, alternativ för prissättning av delad ledning. PTS har nu föreslagit att dessa skall frångås och att delad ledning i stället skall prissättas till marginalkostnad, varvid enligt PTS förslag priset med beaktande av övergångsregler successivt sjunker till noll kronor. Idag gällande pris för delad ledning, 50 kronor, skulle reduceras till 37,50 kronor i år och till 25 kronor januari 2005 för att därefter sjunka till 12,50 kronor januari 2006 respektive till noll kronor januari Problem 1. Med ett pris på noll kronor för delad ledning stoppas infrastrukturbaserad konkurrens. Eftersom priset på dsl är styrande för priset på bredband mot kund kommer även sistnämnda pris att sjunka med 50 kronor (exkl. moms). Detta innebär följande: Gjorda eller planerade investeringar i alternativ infrastruktur för bredband får därmed upp till 50 procent lägre vinstmarginal, eller upp till dubblad återbetalningstid. Värdet på gjorda investeringar i alternativ infrastruktur för bredband reduceras kraftigt och nyinvesteringar upphör. redbandsbolaget planerar att installera bredbandsuttag i lägenheter under kommande 12-månadersperiod och är ledande i Sverige i byggnation av alternativ infrastruktur för bredband. Dessa planer måste omprövas om PTS förslag blir verklighet och kommer med all sannolikhet inte att genomföras. TeliaSoneras monopol på accessnätet cementeras och accessnätet måste alltid vara föremål för reglering. Med infrastrukturkonkurrens kan reglering i framtiden undvikas och marknaden, som de flesta andra marknader, bara behöva omfattas av konkurrenslagstiftningen. I redbandsbolagets skrivelse i anslutning till det Informella samrådet anförs att priset för delad ledning bör vara minst halva priset för hel ledning, dvs för närvarande 57 kronor per månad. Nedan följer ett utdrag ur skrivelsen. 1. nser Ni att prisreglering är nödvändigt för det aktuella tillträdet? Är den föreslagna prissättningsmodellen (i tillämpliga fall) i Ert tycke ändamålsenlig? Prisreglering är nödvändig. Enligt redbandsbolaget utgör en investering i fiber till bl a flerfamiljshus i många fall ett alternativ till tillträde till konventionella abonnentledningar. Prissättningen på delat tillträde får dock knappast bli lägre än föreslagen LRIC nivå. Ett lägre pris på delat tillträde skulle menligt inverka på möjligheten att investera i alternativ infrastruktur och på så sätt leda till samhällsekonomisk ineffektivitet. Faktum är att under 2003 så har tillväxten i alternativ infrastruktur varit lägre än på bredbandsmarknaden som helhet. Under 2003 bedömer redbandsbolaget att andelen av nya bredbandsabonnenter som kom från fiberbaserade lösningar minskade till ca 6% från att av alla abonnenter slutet av 2002 utgjort ca 12%. Det är således av yttersta betydelse att LLU prisregleringen blir väl avstämd.

3 3 PTS har i skrivelsen Informellt samråd förslag till skyldigheter på ett antal ställen understrukit vikten av en lösning som tar hänsyn till alternativ infrastruktur, vilket ett pris på noll kronor för delad ledning inte gör. På sidan 4 i skrivelsen refereras till förarbetena till EkomL (prop. 2002/03:110 s. 185): I att åtgärden skall vara den lämpligaste ligger att myndigheten skall välja den minst ingripande åtgärden som efter en proportionalitetsavvägning och behovsprövning utifrån de enskilda och de allmänna intressena som står mot varandra, bedöms kunna leda till det önskade resultatet. För att kunna göra en bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga måste myndigheten göra en ingående konsekvensanalys och redovisa resultatet av de avvägningar som myndigheten gjort i ett motiverat beslut. redbandsbolaget har inte fått ta del av någon konsekvensanalys av vilka effekter ett pris på delad ledning på noll kronor skulle ha och kan inte utläsa någon sådan av beslutsförslaget. Det framstår som om PTS, utan någon konsekvensanalys, tagit till sig TeliaSoneras synpunkter under det informella samrådet. Någon annan förklaring kan enligt redbandbolaget inte finnas till att PTS föreslår en ordning som direkt strider mot vad man uttalade i skrivelsen Informellt samråd förslag till skyldigheter. I denna skrivelse anges på sid 5: Reglering av företag med betydande inflytande bör, enligt PTS mening, inte hämma incitamenten till effektiva investeringar i den verksamhet som regleringen omfattar eller till investeringar i alternativ infrastruktur som är önskvärda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regleringen bör syfta till en utveckling mot effektiv konkurrens på lång sikt... Ett pris på noll kronor för delad ledning kommer att effektivt stoppa investeringar i alternativ infrastruktur. På sidan 55 i samma skrivelse står det: Priset är en avgörande faktor för utnyttjandet av LLU, men påverkar även incitamenten för investeringar i alternativ infrastruktur. Felaktigt utformade villkor kan leda till ett överutnyttjande, alternativt ett underutnyttjande av det metallbaserade accessnätet, vilket i sig kan föra till en samhällsekonomisk ineffektivitet. Ett lågt pris på LLU leder sannolikt till mindre investeringar i alternativ infrastruktur medan ett för högt pris kan leda till en, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, omotiverat hög investering i alternativ infrastruktur, alternativt till att en mindre andel av hushåll och företag får tillgång till effektiva bredbandstjänster. Ett pris på noll kronor på delad ledning leder ofelaktigt till ett överutnyttjande av det metallbaserade accessnätet, vilket i sig medför samhällsekonomisk ineffektivitet. På sidan 61 i samma skrivelse står det att läsa: När PTS har att ta ställning till vilken form av prisreglering som skall åläggas beträffande en viss tillträdesform måste PTS överväga vilka effekter prisregleringen kan ha på både kort och lång sikt. Vid detta övervägande har PTS att ta hänsyn till bl a att slutkunderna har ett intresse

4 4 av låga priser samt att det finns ett behov av en ökad tjänstekonkurrens och infrastrukturkonkurrens. Enligt redbandsbolagets förståelse är bl a EU- kommissionen och Konkurrensverket av den åsikten att det endast är infrastrukturkonkurrens som är bestående över lång tid. Ett pris på noll kronor för delad ledning tar inte hänsyn till detta, vilket PTS måste göra för att uppfylla kraven i EkomL. På sidan 63 i samma skrivelse står det vidare: Det mest rimliga tillvägagångssättet torde vara att kostnader fördelas lika mellan PSTN och delad ledning. Detta innebär att kostnaden för delad ledning uppgår till halva kostnaden för hel ledning.... PTS finner också att en tillämpning av kostnadsorientering enligt LRIC-metoden på denna marknad leder till fördelen att priset är neutralt i förhållande till investeringar i alternativ infrastruktur, vilket är viktigt för att värna om konkurrensen på lång sikt. redbandsbolaget instämmer i synen ovan, men ställer sig frågande till hur PTS baserat på ovanstående kan föreslå ett pris på noll kronor för delad ledning och därmed anse sig följa EkomL. 2. Med ett pris på noll kronor för delad ledning blir den svenska prissättningen unik i förhållande till vad som gäller i övriga Europa. Nedan återfinns en jämförelse mellan ett antal länder vad avser priset: Prisjämförelse Frankrike Tyskland Storbritannien Italien Spanien Sverige (nuläge) Sverige (PTS förslag) Telefonabonnemang Delad ledning (enbart månadshyra) 2,9 4,77 3,35 2,80 5,46 5,47 0 Hel ledning (enbart månadshyra) 10,5 11,8 12,98 8,3 11,35 11,47 12,3 Inget land har prissatt delad ledning till 0 kr Skillnad mellan delad och hel ledning är 4-9 (PTS förslag 12) Uttalad price squeeze på hel ledning finns endast i Sverige Höga engångsavgifter har stor påverkan lla priser är i Euro exkl. moms och avser pris per månad. Som framgår av tabellen skulle Sverige bli unikt med ett pris på noll kronor för delad ledning.

5 5 3. I Frankrike är priset för delad ledning lågt men där har man valt en dynamisk modell där priset på delad ledning gradvis höjs för att motivera ökad investering i alternativ infrastruktur. I Nederländerna övervägs att implementera en dynamisk modell med början i slutet av En sådan transparent struktur utgående från långsiktig reglering skulle vara att föredra eftersom den även minskar oförutsägbarheten och på så sätt stimulerar investering i alternativ infrastruktur. Lösning Lösningen är att säkerställa att priset på delad ledning är väl avstämt, dvs inte för lågt, eftersom det hämmar tillväxten i alternativ infrastruktur, och inte för högt eftersom det hämmar konkurrensen på bredbandsmarknaden. En dynamisk prissättning vore att föredra. Dagens prisnivå på 50 kronor exkl. moms förefaller något lågt som utgångsvärde. I bilaga 3 återfinns ett skisserat förslag från redbandsbolaget på kostnadsorienterad prissättning delad ledning. Prissättning hel ledning akgrund Idag är priset för hel ledning högre än priset för fast telefonabonnemang. Införandet av ett LRIC pris om 113 kronor exkl. moms per månad kommer att ytterligare förvärra situationen. Problem 1. Ett införande av prissättning enligt LRIC bör föregås av så kallad re-balancing av priser. I nuläget finns redan en price-squeeze eftersom priset för ren koppar är högre än priset för ett fast telefonabonnemang som förutom ren koppar också innefattar telefonitjänsten. redbandsbolaget anser att ett införande av det föreslagna priset för hel ledning måste föregås av en justering av priset för fast telefonabonnemang. Enligt vad redbandsbolaget förstår förväntas detta inte ske på kort till medellång sikt. Inga beslut har fattats eller några förslag lagts fram. 2. Den förslagna skillnaden i pris mellan delad ledning och hel ledning, 113 kronor, medför att produkten hel ledning till hushåll blir helt ointressant. Konsekvensen blir att så länge delad ledning kopplas ihop med telefonabonnemanget så förblir den fasta telefonin analog och producerad av TeliaSonera. v tabellen ovan framgår att prisskillnaden mellan hel och delad ledning blir väsentligt högre i Sverige än i något av de andra länderna i tabellen. 3. LRIC är uppenbart inte rätt modell för prissättning av delad eller hel ledning. Den innebär i sin nuvarande form att en verksamhet som endast behöver marginella nyinvesteringar får betydande prishöjningar på en redan lönsam marknad. Lösning Priset för fast telefonabonnemang bör höjas så att det blir betydligt högre än priset på hel ledning. Logiskt sett bör då priset för fast telefonabonnemang höjas till att täcka såväl kostnaden för kopparaccessen (113 kronor) som kostnaden för själva telefonitjänsten. lternativet är att kraftigt reducera priset för hel ledning genom att applicera retail minus på abonnemangspriset. I annat fall är priset på hel ledning endast av akademiskt intresse.

6 6 Krav på fast telefonabonnemang för nyttjande av delad ledning akgrund Enligt PTS förslag till beslut bibehålls det nuvarande villkoret att delad ledning måste vara förenad med en underliggande telefonitjänst. PTS konklusion är att kostnadsorientering därmed upprätthålls för slutkunden. Problem 1. PTS förslag innebär att priset för den produkt den alternativa operatören efterfrågar del av frekvensspektrumet tillåts variera beroende på om slutkunden har ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera eller inte, vilket i sin tur medför att den alternativa operatör som tillhandahåller en slutkund en tjänst genom LLU får olika kostnader för tillhandahållandet av tjänsten beroende på om slutkunden har ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera eller inte. En uppenbar effekt är att den slutkund som väljer att övergå från fast telefoni (PSTN) till mobiltelefoni blir allt annat än en attraktiv kund för en alternativ operatör som önskar tillhandahålla slutkunden en tjänst genom LLU. Den operatör som önskar tillhandahålla en slutkund en bredbandstjänst genom LLU kommer att uppställa villkor om att kunden har abonnemang för fast telefoni. Förslaget leder således till en icke önskvärd bundling. 2. För den alternativa operatör som önskar tillhandahålla slutkunder IP-telefoni (VoIP) genom LLU verkar PTS förslag starkt hämmande, eftersom den kostnadsbesparing för slutkunden som VoIP skulle kunna utgöra inte torde realiseras. Operatörens kostnad för att tillhandahålla VoIP blir sannolikt mycket högre än slutkundens besparing till följd av dennes uppsägning av sitt fasta telefonabonnemang, trots att VoIP-tjänsten kan tillhandahållas inom ramen för det frekvensspektrum som tillhandahålls genom delad ledning. Därmed får VoIP genom LLU en helt omotiverad konkurrensnackdel i förhållande till all annan telefoni. 3. redbandsbolaget kan inte se att PTS tagit hänsyn till att VoIP bidrar till infrastrukturbaserad konkurrens för analog fast telefoni. I en rapport för EUkommissionen 1 anses effekten av VoIP bestå i: ökad konkurrens lägre priser lägre kostnad för att leverera telefonitjänster tillåter slutkunden välja även lägre kvalité / lägre pris lösningar möjliggör nya tjänster lla dessa effekter bedöms vara positiva för telekommarknaden i EU som helhet eftersom de genererar både consumer surplus från lägre priser och producer surplus från nya tjänster och ny utrustning. Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att VoIP beaktats i en så liten grad av PTS. Idag erbjuds VoIP av redbandsbolaget för 80 kronor per månad exkl. moms i fast avgift. Denna tjänst är tilllgänglig för både Fiber-LN- och DSL-kunder till samma pris och för närvarande finns det över användare varav cirka är DSL-kunder (hel ledning). Under året avser även com hem att lansera VoIP. redbandsbolaget förväntar sig att ytterligare aktörer kommer att tillhandahålla VoIP. 1 nalysys, IP Voice and ssociated Convergent Services, Contract 02/48582, 28 January 2004, page

7 7 4. I Italien är delad ledning oberoende av det fasta telefonabonnemanget. Vad redbandsbolaget förstår är anledningen att den italienska regleringsmyndigheten vill stimulera bredbandsmarknaden. redbandsbolaget ser inte vad som skulle hindra Sverige att på samma sätt låta delad ledning bli en produkt i sig som inte är kopplad till en annan produkt (som kunden inte vill ha). Även i Sverige vill statsmakterna stimulera utbyggnaden av bredband. 5. tt priset för LLU skulle tillåtas variera alldeles oberoende av den tjänst som tillhandahålls av TeliaSonera genom LLU delad ledning är helt enkelt inte rätt, och kan få konkurrenssnedvridande effekter. En vertikalt integrerad SMP-operatör kan försöka öka kostnaderna för konkurrenter längre ner i värdekedjan genom att bundla sin tjänst med andra delar som inte behövs för att leverera slutkundsprodukten. Enligt en preliminär rapport från ERG och EU-kommissionen 2 skall bundling inte användas när en SMP-operatör åläggs icke-diskriminering och den bundlade tjänsten (i detta fall fast telefoni) inte krävs för den sökta tjänsten (i detta fall delad ledning enligt LLU). Lösning Priset på delad ledning bör inte få villkoras av krav på tillhandahållande av andra produkter till köpare eller slutkund. Vidare måste i så fall även prissättningen på delad ledning vara oberoende av andra produkter till köpare eller slutkund. eroendeförhållanden mellan marknaderna akgrund De olika marknaderna som regleras betraktas av PTS isolerat från varandra. Dock är det så att de i praktiken inte alls är oberoende. Åtgärder på en marknad får påverkan på en annan marknad. Ett exempel är att priset på bitströmstillträde kommer att påverka efterfrågan på LLU delad ledning och tvärtom. Problem Priset på telefonabonnemang behöver anpassas (balanseras) till den framräknade kostnaden för hel ledning. Den föreslagna prisnivån för hel ledning (113 kronor) är högre än priset för fast telefonabonnemang (100 kronor) som dessutom förutom kostnaden för kopparaccessen inkluderar telefonitjänsten. Den föreslagna prisnivån på delad ledning på noll kronor och det fortsatta kravet på fast telefonabonnemang kommer göra det omöjligt att erbjuda VoIP som kommersiell produkt till hushåll. Ett merpris för hel ledning på 113 kronor per månad medför att operatörens merkostnad till TeliaSonera överstiger kostnaden för det fasta telefonabonnemanget för slutkunden (113 > 100). I dagsläget är detta merpris = 55 kronor, vilket är 45 kronor lägre än kostnaden för det fasta telefonabonnemanget för slutkunden. VoIP har möjlighet att kraftigt öka konkurrensen inom telefoni eftersom den levereras över en alternativ infrastruktur, undantaget kopparparet. 2 ERG, Draft joint ERG/EC approach on appropriate remedies in the new regulatory framework, Nov. 21, 2003, p. 94

8 8 Möjligheten att skapa konkurrens inom telefoni är beroende av två faktorer som PTS inte tagit hänsyn till. o Möjligheten att erbjuda VoIP över LLU, som förutsätter att antingen bryts kopplingen mellan delad ledning och fast telefonabonnemang eller så justeras differensen i pris mellan delad och hel ledning så att VoIP över hel ledning blir kommersiellt gångbar. o Möjligheten att stimulera framväxt av alternativ infrastruktur för att över sådan infrastruktur erbjuda bl a VoIP i konkurrens med dagens analoga fasta telefoni. Ett pris på delad ledning på noll kronor kommer effektivt att stoppa framväxten av alternativ infrastruktur. Konsumentens behov av telefoni i hemmet måste inte nödvändigtvis fyllas av fast telefoni. Med 3G blir det mer attraktivt att erbjuda flat rate telefoni med mobiltelefon och på så sätt konkurrera med fast telefoni. De kunder som är benägna att teckna sig för 3G är dock i stor utsträckning även bredbandskunder. Om då bredbandet är kopplat till det fasta telefonabonnemanget får det två effekter: o Tillväxten på 3G begränsas o Konkurrensen inom telefoni begränsas Lösning Konsekvenserna av en reglering på en marknad kan inte betraktas isolerat på den marknaden. Djuplodade konsekvensanalyser på angränsande marknader är nödvändiga. redbandsbolaget anser att sådana analyser erfordras innan ett beslut kan tas. Kommentarer angående itströmstillträde Prissättningen för bitströmstillträde bör vara nationell. Om priset på bitströmstillträde tillåts variera över landet är det mycket troligt att prisnivån justeras i förhållande till konkurrerande alternativ som finns på den lokala marknaden, vilket avsevärt skulle fördyra bredband på glesbygden. Vidare skulle det utgöra ett hot för gjorda investeringar i LLU och alternativ infrastruktur i mer konkurrensutsatta lokala marknader. Prissättningen för bitströmstillträde måste vara neutral i förhållande till LLU såvitt avser effekterna av befintligheten av fast telefonabonnemang. Såvitt redbandsbolaget förstår innebär PTS förslag att priset till operatör ökar om slutkunden säger upp sitt fasta telefonabonnemang på samma sätt som PTS föreslår såvitt avser LLU. Även om denna lösning beträffande LLU inte är den av redbandsbolaget förordade uppfylls därmed kravet på neutralitet. Migrering från den återförsålda produkten till bitströmsprodukten riskerar att inte kunna genomföras när operatören så önskar givet de bindningsvillkor som TeliaSonera uppställt i nuvarande återförsäljaravtal. En reglering behöver säkra att sådana villkor inte hindrar att en migrering genomförs när operatören så önskar.

9 9 llmänna kommentarer eredningen har varit bristfällig. Som ett resultat av att PTS förslag till prissättning för delad ledning inte blev föremål för det informella samråd som föregick nu aktuellt formellt samråd har operatörerna och andra inte givits möjlighet till det inflytande över processen som följer av ett tvåstegsförfarande. EU-kommissionen har inte heller givits möjlighet att ta del av operatörernas och andras synpunkter på förslaget. Frågan bör därför bli föremål för ytterligare beredning som läker de brister som angetts ovan. Marknadsutvecklingen har inte beaktats tillräckligt. Marknadsinformationen som PTS använt var huvudsakligen från 2003, eller tidigare. Den behöver uppdateras till halvårsskiftet Tillväxten på LLU under hösten 2003 har förstärkts under våren. Det framstår därför som än mer viktigt att en reglering är framåtriktad, dvs tar hänsyn till det aktuella marknadsläget och den troliga utvecklingen. redbandsbolaget menar att så skett i otillräcklig utsträckning. Med vänlig hälsning REDNDSOLGET / 2 redband (publ) Fredrik Helgesson Chef affärsutveckling och strategi ilaga 1 Ytterligare synpunkter på LLU ilaga 2 Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag ilaga 3 Förslag på prismodell för delad ledning

10 10 ilaga 1: Ytterligare synpunkter på LLU 1. Problem som nämns i det operationella arbetet med TeliaSonera : a. TeliaSonera reserverar för eget behov i. ytor ii. plats i korskopplingar iii. tillåter inte andra operatörer att reservera på motsvarande sätt. Det beskrivs att det ska föreligga objektiva kriterier för att exempelvis kapacitetsbrist i korskopplingen skall anses som ett skäl att inte bereda andra operatörer tillträde till konventionella abonnentledningar. redbandsbolaget anser att denna formulering är alltför otydlig och inte kommer att leda till en förändring av situationen. I enlighet med icke diskrimineringsskyldigheten bör andra operatörer ha samma rätt till exempelvis korskopplingen som TeliaSonera, vilket ur vår syn bör omöjliggöra förhandsbokning från endera parten b. TeliaSonera ger inte tillgång till aktuell information i. Funktionen nummersök express ger information som i uppdateras månadsvis. ii. Enligt redbandsbolagets förståelse har TeliaSoneras egna samt resale partners tillgång till aktuell information. c. Kund som vill använda redbandsbolagets IP telefoni tvingas till hel ledning. redbandsbolaget behöver ingen hel ledning. Dock kopplas hel ledning till slutkund med glapp i tjänstetillhandahållandet och risk för permanent nedkoppling av slutkund. Här behövs omedelbart en produkt i referenserbjudandet som innebär delad ledning utan krav på telefonabonnemang från slutkund. En sådan produkt finns i Norge och Danmark. d. I övrigt hänvisas till de operationella svårigheter redbandsbolaget nämnt i den informella remissen 2. Tillsyn. I de fall TeliaSonera avviker från referenserbjudandet behöver påföljderna vara enkla att fastställa, tillräckligt stora och tydliga a. Enkla så att ett överträdande kan fastställas. Detta innebär att generella formuleringar som i nuvarande förslag på åläggande behöver preciseras betydligt. Exempelvis avseende information om tillträde behöver innehålla specificerat att all information som TeliaSonera själv har tillgång till skall på samma villkor göras tillgängliga till andra operatörer så att eventuella beslut baseras på samma förutsättningar utgående från tillgänglig information. b. Tillräckliga så att skadebeloppet medför att överträdande inte upprepas. tt som i gällande referenserbjudande relatera skadebelopp till uteblivna kopparhyror är inte relevant. Relevant är den skada som uppstår gentemot slutkund c. Tydliga innebär någon form av vitesform som alla parter lätt kan hantera. Här krävs troligen ett samarbete mellan PTS, operatörer och TeliaSonera för att formulera hur belopp ska framräknas

11 11 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag Översikt av alternativ Dagens situation lternativ 0 Framtida situation lternativ 1 Framtida situation lternativ 2 Framtida situation PTS prel. beslut. Med telefoniabonnemang i) iii) v) vii). Utan telefoniabonnemang ii) iv) vi) viii) Dagens situation alternativ 0 etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 50 Pris hel ledning 105 Pris teleabo 100 Effekt Margin squeeze på hel ledning (105 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Svagt - case: 1000/(80-55)= 40 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) Nuvarande abonnemangspris kr

12 12 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag (forts.) Framtida situation alternativ 1 lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 43 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 57 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Svagt - case: 1000/(80-57)= 44 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar inget på IP telefoni (37 kr mer per månad i fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr. Rabatt 57 kr ger 43 kr Framtida situation alternativ 2, lternativ lternativ operatör operatör 57 Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 57 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni med i ersättning för delad ledning. -case: 1000/(80)= 12,5 månader payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr

13 13 ilaga 2: Förklarande bilder för effekterna av PTS förslag (forts.) Framtida situation PTS preliminärbeslut lternativ lternativ operatör operatör Telia Telia etalningsströmmar, SEK exkl. moms = enbart xdsl; = xdsl och IP telefoni (i detta fall redbandsbolaget) etalning xdsl 1) etalning xdsl 1) ) 100 3) 0 Kund Kund Fakta Pris delad ledning 0 Pris hel ledning 113 Pris teleabo 100? Effekt Margin squeeze på hel ledning (113 >100) IP telefoni utnyttjar delad ledning, men betalar för hel. Inget - case: 1000/(80-113) Ingen payback på telefonilåda, exkl samtal Kund sparar 20 per månad på IP telefoni (fast avgift) 1) Nivå varierar per leverantör 2) Exempel redbandsbolagets pris per månad för IP-telefoni (99 SEK inkl. moms) 3) I nuläget abonnemangspris kr

14 14 ilaga 3: Förslag på prismodell för delad ledning Förslag prissättning delad ledning 1. Principer * Delad ledning tillhandahålls oberoende av telefoniabonnemang * Kostnadsorientering uppnås årsvis genom prisändring * De som har bredband subventioneras inte av telefoniabonnemang utan de som har telefoniabonnemang gynnas av överkompensation på bredbandssidan (upp till 50% penetration av delad ledning utan telefoniabonnemang) * Låg rörlighet i priset på delad ledning * Pris delad ledning är i utgångsläget 50% av hel ledning Pris hel ledning 113 Pris delad ledning 57 Kopparbidrag från de som har delad ledning och telefoniabonnemang 57 Kopparunderskott från de som har delad ledning utan telefoniabonnemang Prissättning beroende på andel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 2a. Uträkning av netto kopparbidrag per år från bredband utgående från bredbandsabonnenter på LLU och itstream ndel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ntal abo Pris delad ledning Kopparbidrag Kopparunderskott Netto kopparbidrag b. Fördelning av netto kopparbidrag på reducering av priset på telefoniabonnemang ntal teleabo till hushåll (ca) Reduktion teleabo per hushåll och år 17,10 13,68 10,26 6,84 3,42 0, c. Prishöjningstabell för delad ledning ndel som har delad ledning utan telefoniabonnemang 60% 70% 80% 90% 100% 0-50% 51%-60% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100% Pris delad ledning

PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell

PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell DATUM DIARIENUMMER 14 december 2012 12-6520 PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell Post- och telestyrelsen Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 3 1.1 Ändringar jämfört med utkasten... 4 2 Kommentarer

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 1 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 7357-09 1 KLAGANDE tillika MOTPARTER 1. Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 2. TeliaSonera AB, 556103-4249 3. TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Analys av prisreglering på telemarknaden

Analys av prisreglering på telemarknaden Analys av prisreglering på telemarknaden Post- och telestyrelsen juni 2000 ANALYS AV PRISREGLERING PÅ TELEMARKNADEN 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 RAPPORTENS DISPOSITION... 2 2 PRISREGLERING...

Läs mer

7 Sammanfattning och slutsatser

7 Sammanfattning och slutsatser 135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1 Inledning och syfte Ar 1993 bolagiserades Televerket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige. Bakgrunden till förändringarna var de nya produktionsförutsättningar

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011

PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-12 Dnr: 10-420 1(60) Konkurrensavdelningen Emma Närvä 08-6785763 emma.narva@pts,se PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011 Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson VD Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät,

Läs mer

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten A2003:015 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ECON Analys AB En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Del I Konkurrensen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

RAPPORTNUMMER 8 december 2005 PTS-ER-2005:39 ISSN 1650-9862. Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet

RAPPORTNUMMER 8 december 2005 PTS-ER-2005:39 ISSN 1650-9862. Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet DATUM RAPPORTNUMMER 8 december 2005 PTS-ER-2005:39 ISSN 1650-9862 Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet Förord Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet inom sektorn för elektronisk

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera AB Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS-2012-662 Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-01-21 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5 Bild Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna Uppdragsforskningsrapport 2012:5 En rapport skriven av Roger Pyddoke och Mattias Haraldsson på uppdrag av Konkurrensverket Utvecklingen på telemarknaderna

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 101-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer