Ola Eriksson träsnidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Eriksson träsnidare"

Transkript

1 Av fil. dr. Lennart Karlsson, Bild 1 (fig. 307). Ola Eriksson. Teckningen utförd av Maja Fjæstad, som tillsammans med maken Gustaf bodde på Christian Erikssons Oppstuhage under sin första tid i Värmland. De blev då nära vänner till Ola och hans familj. Ola Eriksson träsnidare I Taserud, som idag är en del av Arvika med modern villabebyggelse, ligger en trivsam, men till yta och utrustning anspråkslös snickarverkstad. På en hylla under den gamla hyvelbänken vittnar en rad summariskt förda kassaböcker om att verkstaden en gång haft andra dimensioner och en annan kundkrets. Den drevs då av fyra bröder, som under några få år kring sekelskiftet vann internationell ryktbarhet under namnet Bröderna Erikssons Möbelverkstad. En av bröderna, Christian, kom snart att räknas bland våra främsta skulptörer. En annan, Elis Elis i Taserud var redan under sin livstid en celebritet i Värmland och är nu genom riksdagsmannen Karl Erik Erikssons otaliga Elishistorier under de TVsända Skansenauktionerna välkänd i hela landet och närmast uppfattad som en personifierad Löpar Nisse. De båda andra i brödrakvartetten, Ola och Karl, har kommit något i skymundan och ändå var det tveklöst dessa senare, som rent praktiskt utgjorde grundförutsättningen för verkstadens framväxt och goda renommé. Båda var välutbildade och kunniga yrkesmän, vilka i samarbete med landets ledande konstnärer och arkitekter kom att skapa några av sekelskiftets mest uppmärksammade möbler och möbelgrupper. På initiativ av fru Malin Eriksson, dotter till Ola Eriksson, och med anslag från Arvika kulturnämnd och Värmlands museum företogs sommaren 1977 en inventering av Ola Erikssons hem, vilket i allt väsentligt bevarat sin sekelskifteskaraktär. Nedanstående korta biografi utgör en del av detta arbete, som i sin helhet är tillgängligt på Värmlands museum i Karlstad och på stadsbiblioteket i Arvika. För att inte komplicera en jämförelse med inventeringsmaterialet kompletteras bildhänvisningarna här med den ursprungliga figurnumreringen.

2 Ola Erikssons tidigaste år på Nytomta och Haget Under 1850 talet tog Erik Olsson efter sin far över Nytomta gård i Taserud. Vid sidan av jordbruket ägnade han sig åt snickeri, huvudsakligen inriktat på chiffonjéer och dragkistor. Erik Olsson var flitig och en enligt samstämmiga uppgifter sparsam man, som väl förvaltade sitt pund och undan för undan utökade sin egendom. I äktenskapet med Stina Olsdotter föddes tio barn, varav sex nådde vuxen ålder. Det äldsta, som i dopet fick namnet Olof men kom att kallas Ola, föddes 1852 och växte upp i det nyuppförda hemmet på Haget tillsammans med syskonen Elis (1856), Christian (1858), Gustaf (1860), Karl (1862) och Karin (1865). I skolan, som drevs av en släkting, klockaren Pehrsson, visade Ola så god fallenhet, att skolmästaren ansåg, att han skulle duga till präst. Det var en tanke som sannolikt utövade en stark lockelse på barnets moder, och Ola sattes i Arvika Lägre Elementarläroverk för Gossar, som då endst var några få år gammalt och som vid utskrivningen 1866 räknade 74 elever. Inga betyg från denna tid är kända, men Ola lyckades samma år vinna inträde vid gymnasiet i Karlstad, nästa station på vägen mot den klerikala banan. Moderns entusiasm och stolthet framgår av det faktum att hon med häst och vagn själv körde sonen de åtta milen till Karlstad. Ola skulle emellertid aldrig bli präst. Två år senare återfanns han framför en av faderns snickarbänkar. Anledningen till studieavbrottet är i dag fördold, men det finns skäl förmoda att ekonomiska överväganden låg bakom. Familjen var välbärgad och skulle lätt ha förmått hålla sonen både i gymnasium och vid universitet, men karaktäristiken ovan av fadern som sparsam skall ses som en förskönande omskrivning. I Västvärmland lever fortfarande ordstävet: Dä blir för dyrt, sa sneckern i Tasere. Snickaren i Taserud var Erik Olsson, Olas far, och sannolikt ansåg denne studierna alltför kostsamma. Andra händelser i familjen ger anledning förmoda, att ingen tangerat tanken att tillfråga den presumtive själasörjaren om hans syn på vare sig yrkesval eller studiernas plötsliga avbrott. Under alla omständigheter gick dessa inte spårlöst förbi. Ola Eriksson behöll livet ut ett brinnande intresse för framför allt historia och botanik. Hemmets boksamling omfattar en rad flitigt studerade historiska översiktsarbeten, och den nu långt mer än hundraåriga skolfloran bär spår av träget bruk. Han grundlade också sina språkkunskaper under de fem åren vid läroverken i Arvika och Karlstad, kunskaper, som senare kom till användning, som fördjupades och befästes under yrkesstudier på kontinenten. Från snickarverkstaden i Taserud och ut i världen Men de kommande två åren skulle den då sextonårige ynglingen tillbringa i snickarverkstaden i Taserud, där stora riksvägen till Kristiania, nuvarande Oslo, gick alldeles utanför verkstadsdörren, och där otaliga gesäller på vandring mellan Norge, Sverige och kontinenten passerade förbi. Säkert stannade många några veckor eller månader hos snickaren i Taserud, och ännu fler var de som enligt tidens sed sökte tillfälligt natthärbärge i verkstaden. Genom dessa fick Ola glimtar från en fantasieggande och lockande värld långt bortom Arvikas och Karlstads horisonter, och som artonåring får han 1870 faderns tillstånd att själv ge sig ut och kom i lära hos ornamentbildhuggare Jörling i Stockholm, där han under sex år grundligt lärde sitt hantverk.

3 1868 hade Tekniska skolan flyttat in i nya, magnifika lokaler på Mäster Samuelsgatan 39, och vid dess aftonskola fick Ola sin första konstnärliga utbildning. Skolan skulle enligt sin höga målsättning föra ut konsten till hantverk och industri, vetenskapen och konsten skall räcka handen åt industrin. Skolans betydelse för svenskt konsthantverk kan i dag knappast överskattas de flesta av våra ledande konstnärer har tagit sina första steg vid Teknis eller Konstfack, som skolan sedermera kom att kallas. Den hade vid starten ca 1000 elever, men antalet steg snabbt och redan 1876, då Ola lämnade Stockholm, var det uppe i Från dessa studier är endast några obetydliga perspektivoch ornamentövningar bevarade. Redan innan Ola lämnade hemmet i Taserud hade den sex år yngre brodern Christian visat anmärkningsvärda anlag, och då mäster Jörling 1875 var i behov av ytterligare hjälp kom Christian genom Olas förmedling till Stockholm, där bröderna under ett år arbetade och studerade tillsammans ansåg sig Ola mogen för nya uppgifter och lämnade Stockholm med en vedskuta destinerad till Hamburg. Denna resa ner genom skärgården, över Östersjön och in mellan danska öar är enligt döttrarna skildrad i en dagbok, som bevarats till för några år sedan, men som nu dessvärre inte stått att finna. Ola i Tyskland och Frankrike Föga är känt från de följande fyra åren i Tyskland och Frankrike, men vi vet att Ola i Hamburg fick arbete hos en ornamentbildhuggare Ziegler. Av bevarade brev framgår att en ovanlig respekt och vänskap kom att uppstå mellan den tyske mästaren och hans svenske gesäll. I ett album i hemmet finns också ett fotografi av Ola vid en rikt skulpterad balustrad (bild 2) (fig 303), som enligt samstämmiga uppgifter skall vara skuren av denne under Hamburgtiden. Bild 2 (fig 303). Ola Eriksson stödd mot den rikt skulpterade balustrad han själv skurit, sannolikt efter återkomsten till Sverige år 1880.

4 Frågan kompliceras emellertid av att fotografiet enligt firmatrycket kommer från O. Anderssons Fotografiska Ateljéer, Arvika, med filial vid Mössebergs Vattenkuranstalt. Bilden är också tveklöst tagen i en ateljé med traditionell bakgrundskuliss. Det finns heller ingenting hos balustraden, som omöjliggör att den tillhört den Anderssonska ateljén. Jag var därför först något tveksam till attributionen, men fann slutligen i en låda med skisser och ornamentförlagor ytterligare ett foto av samma skrank eller rättare sagt ett liknande. Ett noggrant studium avslöjar smärre skillnader. Möjligen kan då Ola ha skurit båda det första i Hamburg och det andra efter hemkomsten? En annan bild från Hamburg av en fotograf vid namn Valery, visar Ola med märkbart yngre drag, vilket gör det sannolikt att balustraden som syns på bild 2 tillkommit någon gång i början av 1880 talet, då Ola åter var tillbaka i faderns verkstad. Den är karaktäristisk för sin tid, en senrenässanspastisch uppbyggd kring en bladmask, en ursprungligen klassisk s k Silvanusmask, och från denna utgående frodiga akantusslingor. Fotografierna vittnar om en säker stilkänsla och en virtuos handaskicklighet, men balustraden skall inte uppfattas som ett självständigt arbete. Bortsett från möjligheten att den kan vara en kopia, var typen vanlig i 1800 talets otaliga mönsterböcker, av vilka det bör ha funnits åtskilliga i Zieglers verkstad. Ytterligare ett par tidstypiska exempel på den konst som mötte Ola i Hamburg finner vi i de terracottareliefer av Carl Börner, som nu finns i hemmet. Möjligen kan han ha kommit i kontakt med denne idealiserande genremakare, som något senare skulle komma att anställa brodern Christian. Efter ett år i Hamburg hade nämligen Ola ånyo kallat på denne, som fick överta platsen i Zieglers verkstad, när Ola 1878 efter en gesällvandring genom Tyskland till bl a Dresden drog vidare mot Paris. En liten skissbok med teckningar, enkla ornament och möbelstudier samt några impressionistiskt nerkastade kamratporträtt (bild 3) (fig 315) från Hamburgtiden finns bevarade i hemmet. Den vittnar om ett lätt och drivet handlag och en vaken observationsförmåga. Bild 3 (fig 315). Kamratporträtt. Teckning ur Ola Erikssons skissbok från Hamburgtiden

5 För övrigt vet vi föga från tiden i Hamburg, och från Paris om möjligt mindre. Ola tycks emellertid redan efter ankomsten ha kommit i kontakt med skulptören Per Hasselberg, som där var knuten till världsutställningen. Möjligen kan denne ha hjälpt Ola till något arbete, kanske var frågan redan ordnad. Endast ett, till storleken helt obetydligt arbete är känt från dessa två år i Paris, ett blomsterstycke i hög, delvis underskuren relief (bild 4) (fig 318). Hans hustru har på baksidan kompletterat med en tillkomsthistorik, skildrande buketten som en impressionistisk stämningsimprovisation kanske den version Ola på 1880 talet delgav sin då tonåriga fästmö. Måhända en del av sanningen, som dock förtiger de väsentliga faserna i en tålmodig och mödosam tillblivelseprocess. Bildens estetiska verkan bygger på kontrasten mellan de höga, fullplastiska blommorna och de lätt antydda bladen, skurna i en tunn, välnyanserad relief. I syrenkvisten är varje enskild blomma klart redovisad, liksom nerverna på rosenbladen, och en av de spröda blomsterstjälkarna har släppt kontakten med den släta bakgrunden, vilket allt vittnar om fackmässig medvetenhet och långt driven yrkesskicklighet. Bandrosettens hårt formaliserade veckbildning bryter mot blommornas relativa realism och ger en fingervisning om att bakom står andra och mer påtagliga inspirationskällor än den av hustrun anförda nyårsnattsupplevelsen. Bild 4 (fig 318). Relief i valnöt från parisperioden På baksidan har Olas hustru långt senare tillfogat en liten lapp med texten: År 1879/80 på nyåret vistades min make i Paris. När det på nyårsnatten såldes syrenblommor, tyckte han att det var så vackert, att han tog en liten brädbit och började skära ut dem. Detta är originalet, och jag vill så gärna att den skulle förvaras. Christin Eriksson. Bröderna Erikssons Möbelverkstad 1880, ett decennium efter det att han lämnat verkstaden i Taserud, återvände Ola som fullärd och välutbildad ornamentbildhuggare med sex års erfarenhet från Stockholm och vardera två från Hamburg och Paris. Han var då 28 år. Bröderna Elis och Karl hade hunnit bli 24 respektive 18 och var båda sysselsatta i faderns verkstad. Christian var fortfarande kvar i Hamburg. Det finns tecken som

6 tyder på att den enkla och provinsiella snickarverkstaden under de tio år Ola varit borta vuxit åtminstone kvantitativt, och det är helt klart att Olas återkomst måste ha inneburit en avgörande vitalitetsinjektion och ett första steg mot den kvalitetsmedvetenhet, som ett par decennier senare skulle bli bröderna Erikssons kännemärke. Under 1880 talet begav sig också de båda hemmavarande bröderna ut i världen. Elis resor är ur yrkesmässig synpunkt något omtvistade, men Karls långa studier och allsidiga yrkespraktik i flera av Europas kulturcentra skulle i framtiden bli av utomordentlig betydelse. Christian vistades i Paris under större delen av 1880 talet, egentligen ända fram till 1897, men besökte från 1890 ofta hemmet i Taserud. Bröderna Ola, Christian och Karl skulle under de båda decennierna kring sekelskiftet komma att utgöra ett ovanligt väl sammansatt triumvirat. De hade då sin utbildning bakom sig, ägde alla en sällsynt god internationell överblick och hade var och en i sitt fack hunnit skaffa sig en grundlig branschkännedom. Karl var möbelsnickaren med vidd och djup i sin yrkeskunskap. Han omnämnes än i dag respektfullt som Mäster Karl. Ola var ornamentbildhuggaren, som förenade väldisciplinerad stilkänsla med manuell virtuositet, en i bästa mening god hantverkare. Christian hade betydande internationella framgångar bakom sig och skulle under perioden komma att framstå som en av vårt lands främsta skulptörer. Samarbetet mellan bröderna är mångskiktat och svåranalyserat. Christian har ofta framställts som den oomstridde idégivaren, de båda andra var dennes hörsamma redskap. Möjligen kan det i vissa speciella fall ha varit så, men detta är ingalunda hela sanningen. De stora ekskåpen och andra möbler, som omkring sekelskiftet lämnade Bröderna Erikssons möbelverkstad, bör snarare ses som produkter av ett ömsesidigt, respektfullt lagarbete. Föremålens unika hantverksmässiga kvaliteter utgör här basen för de konstnärliga, här existerar inget abstrakt och konstruerat motsatsförhållande mellan hantverk och konst, inget ensidigt och enkelriktat givande eller tagande. Varje möbel har sin naturliga utgångspunkt i funktion, mått, material och sammanfogningsteknik, och genom kontinuerlig samverkan under arbetets alla faser hade brödrateamet skapat en gemensam plattform utifrån vilken uppgifterna löstes. Tillblivelseprocessen förlöpte naturligt nog inte alltid helt friktionsfritt, och bröderna beskrivs av sina medarbetare som sinta, dvs hetsiga och oförblommerade i sitt inbördes åsiktsutbyte, men under dessa födslovåndor skapades en samfälld kunskapsfond och en inbördes respekt, som i nästa steg styrde och påverkade produktionen en flerbottnad struktur av kontinuerlig påverkan och samverkan, i vilken de enskilda komponenterna inte alltid låter sig särskiljas och katalogiseras efter upphovsman. Det finns klara undantag, så har t ex Christian tveklöst skapat de stora skåpens figurreliefer, Ola har från gipsförlagor överfört dem till trä, och Karl har i allmänhet svarat för skåpens konstruktion och allmänna uppbyggnad. Men Christians reliefer kan ha tillkommit på beställning och direkt anvisning av någon av de andra bröderna, och den övriga ornamentikens disposition och detaljutformning löstes gemensamt. Nu stod de tre bröderna ingalunda ensamma under 1890 talet växte verkstaden oavbrutet och omfattade i början av detta sekel ett tjugotal anställda: snickare och gesäller, målare, smed och tapetserare, alla skickliga hantverkare beredda att förverkliga brödernas intentioner.

7 Under 26 år, från 1880 fram till 1906, var Ola knuten till Taserudsverkstaden, som i början leddes av fadern och då gick under firmanamnet E. Olsson, Möbel Snickeri, Taserud, Arvika, men som sedermera vann internationell ryktbarhet som Bröderna Erikssons Möbelverkstad. Där skapades under åren omkring sekelskiftet några av landets märkligaste möbler och möbelgrupper. Ett stort klädskåp med den tankeväckande devisen Som man är klädd, så blir man hädd på gesimsen och en i plastisk relief skuren skomakare och skräddare på vardera dörrhalvan, två i grannskapet välkända hantverkare, belönades med bronsmedalj på världsutställningen i Chicago Bröderna deltog i flera andra utställningar, bl a Stockholmsutställningen 1897, vilken föranledde Ola till besök i huvudstaden, där han gästade Christian, som samma år återvänt från Paris och installerat sig i en ateljé vid Karlaplan. Samarbete med ledande arkitekter... Verkstadens beställnings och räkenskapsböcker från 1888 och framåt finns fortfarande bevarade hos Karls son, Curt Ericson, som i dag ensam driver rörelsen under dess gamla namn. Böckerna speglar väl den mångsidiga produktionen och den sammansatta kundkretsen, där glasblåsare från Eda samsas med huvudstadens finanskometer. Bland beställarna återfinns landets estetiskt mest välorienterade och tidsmedvetna konstsamlare, namn som Bonnier, Fåhraeus, Laurin och Thiel. Genom de ovan antydda utställningarna och förmodligen också till stor del genom Christians förmedling fick efter hand en rad av våra ledande arkitekter som Ragnar Östberg, Carl Westman och Ivar Tengbom upp ögonen för den unika fond av yrkeskunnande den estetiskt välskolade brödratrion representerade. Westman och Östberg var starkt präglade av den engelska Morrisrörelsen och banbrytare för dess idéer här i Sverige. Mot bakgrund av 1800 talets ofta överlastade stilpastischer och materialimitationer verkade de för en ny hantverksmässig kvalitetsmedvetenhet och för vidgad materialkänslighet. Det var ännu inte fråga om vackrare vardagsvara i social bemärkelse, utan om en dyrbar exklusivproduktion, i vilken den nya enkelheten inte skall förväxlas med sparsamhet i ekonomiskt avseende. Morris idéer innebar emellertid en annan syn på hantverket, en uppluckring av motsatsförhållandet mellan konst och konsthantverk, mellan idé och verkställighet, en större vakenhet för hantverksmässiga krav och möjligheter. Christian hade tidigt på egna vägar och genom samverkan med bröderna, kommit till insikt om detta. De nämnda arkitekternas förhållande till verkstaden i Taserud är inte helt klart, men det finns anledning förmoda att deras hantverksmedvetenhet låg på ett mera teoretiskt ideologiskt plan, vilket emellertid inte hindrade en konstruktiv dialog. Ola Erikssons barn erinrar sig Ragnar Östberg, som en ofta sedd gäst i hemmet på Nytomta. Han hade efter en period hos I G Clason och omfattande studieresor i Amerika och Europa under 90 talet, år 1900 etablerat sig som självständig arkitekt med inriktning på villaarkitektur, inredningar och möbler och inledde därvid ett intressant samarbete med bröderna Eriksson. De ofta återkommande resorna mellan Stockholm och Arvika är ett belysande exempel på den ovan antydda nyorienteringen; arkitekten idégivaren nöjde sig inte längre med att sända ritningar och detaljanvisningar utan åker själv för att i samverkan med hantverkaren diskutera och utforma den gemensamma produkten. I bröderna Eriksson hade han funnit medarbetare med teoretiska och praktiska förutsättningar att förstå, berika och verkställa hans intentioner.

8 Bild 5 (fig 324). Ekskåp ritat av arkitekt Carl Westman på beställning av Thorsten Laurin. Smidet är utfört av den legendariske arvikasmeden, Petter på Myra. Skåpet tillhör nu Nationalmuseum, Stockholm. Carl Westman, som var årsbarn med Östberg, hade en liknande bakgrund och intresseriktning och var därtill nära och förtrogen vän till Christian och starkt påverkad av denne, vilket alldeles säkert underlättade samarbetet med bröderna. Representativt för detta är ett stort ekskåp från (bild 5 och 6) (fig 324, 325) utfört på beställning av Thorsten Laurin, och numera på Nationalmuseum. Det ger flera goda exempel på de tendenser, som vid sekelskiftet styrde formutvecklingen en stram, måttfull jugend med japaninspirerade drag i dörrspeglarnas assymetriska disposition och i kontrasten mellan de hela, släta träytorna och järnsmidets detaljrika småflikighet. Skåpet är resultatet av en komplicerad växelverkan mellan beställare, arkitekt, konstnär och hantverkare. Thorsten Laurin uttryckte sina önskemål för Carl Westman, som sammanfattade, konkretiserade och diskuterade med Christian Eriksson, vilken bl a utformade förlagorna till dörrspeglarna. Flera skäl talar emellertid för att det inte var han utan utan brodern Ola som skar dem liksom de plastiska hörnkonsolerna och gesimsens eklövsfris. Det var i ingetdera fallet fråga om ett mekaniskt reproduktionsförfarande. Christians gipsförlaga med Christin Eriksson som modell är förhållandevis robust och hög, sannolikt från början inte tänkt för skåpet, vars framställning omgestaltats till en tunn, välnyanserad relief med en mera spänningsrik inplacering på den givna ytan (bild 5 och 6). Järnsmidet på detta skåp är också av stort intresse. En knapp kilometer norr om verkstaden hade Petter Andersson, Petter på Myra, sin smedja. Han smidde ursprungligen hjulband och redskap åt bönderna i grannskapet men utvecklades under många års samverkan med bröderna Eriksson till en av sin generations skickligaste och mest anlitade konstsmeder. Även om Carl Westman eller Christian Eriksson i det här fallet sannolikt ritat beslagen, har detta skett utifrån en ingående kännedom om materialets och hantverkrets förutsättningar, förvärvad under mångårig dialog med Petter Andersson, som i sista hand tolkade ritningen och präglade slutprodukten.

9 Bild 6 (fig 325). Detalj från skåpet på bild 5. Reliefen är skuren av Ola efter en gipsrelief av brodern Christian. Carl Westman hade i början av sin bana som möbelarkitekt stått i starkt beroende av Bröderna Erikssons 90 talsproduktion, skåp av den typ som deltog i Chicagoutställningen bildrika praktpjäser, men hade efterhand utvecklats mot större stramhet och ökad känsla för möbelns tektoniska egenvärden. Laurinskåpet (bild 5), som är ett exempel på detta, var tillsammans med en rad andra möbler ur Bröderna Erikssons produktion, möbler ritade av Carl Westman, Ragnar Östberg och Axel Lindegren, representerade på en utställning på Konstakademien i Stockholm Kritiken var överlag positiv, men det var Lindegren, som fick de flesta rosorna. Han karaktäriserades som den mest behärskade och balanserade utan att för den skull sakna originalitet (Teknisk Tidskrift 1905 s. 114). De tidigare skåpens bildframställningar är här helt borta, vilket ingalunda betyder att detta skåp (bild 7) (fig 330) skulpturalt är mindre genomarbetet, endast att de plastiska komponenterna underordnats helheten, att de ingår som organiska delar i den strukturella uppbyggnaden. Bild 7 (fig 330). Detalj från ekskåp ritat av arkitekt Axel Lindegren. Tillhör nu fru Kersti Johansson, Norrköping. Det utfördes på beställning av Brita Hedborg, Linköping, och har senare förvärvats av en av Olas döttrar, Kersti Johansson. Skåpet och dess ornamentala detaljer är utmärkta exempel på stram och behärskad svensk jugend, helt fri från den formupplösande svajighet, som gjorde att kontinental jugend så snart kom i vanrykte. Möbeln är plastiskt genomtänkt på ett helt annat sätt än de här tidigare anförda exemplen, vars bildframställningar lösligt applicerats på den arkitektoniska

10 grundstrukturen. Detta skåp ställde höga krav på bildhuggaren, som här hade att plastiskt gestalta avgörande partier i själva uppbyggnaden det är som sagt inte längre fråga om löst påklistrade bildframställningar eller ornamentik i välinövad stilpastisch. Kanske är detta skåp ett av Ola Erikssons konstnärligt sett mest imponerande arbeten. I mitten av det nya seklets första decennium ritade J A G Acke en matrumsmöbel för Karl Otto Bonnier på Nedre Manilla, Djurgården. I dag återstår bord, 19 stolar, serveringsbord och en soffa (bild 8 och 9) (fig 333, 335). Ett snigelmotiv varieras i ryggstöd, längst ner på benen, men också mera allmänt i t ex benens och armstödens form. En mjuk, elegant organisk formvärld på gränsen till upplösning. Bild 8 (fig 333). Matrumsmöbel ritad av J A G Acke för Karl Otto Bonnier, Stockholm. Bild 9 (fig 335). Detalj från soffa tillhörande möbelgruppen på bild 8. Det är inte sannolikt att Ola Eriksson var kvar i brödraföretaget, när Bonniermöbeln levererades. År 1880, då han återvände från kontinenten, var bröderna fortfarande unga och outbildade. Christian var kvar i Hamburg och skulle komma att stanna ute hela 80 talet. Karl var fortfarande hemma men kom snart att lämna verkstaden för att sedan stanna ute under hela decenniet. Elis var med undantag för kortare resor kvar hemma, men hans konstnärliga begåvningstyp var inte av den art, som blomstrade genom flit och idogt arbete. Fadern Erik Olsson, var 65 år vid Olas hemkomst och var den som fortfarande drev och ansvarade för rörelsen, men han saknade egentligen yrkesutbildning. Det finns därför anledning förmoda att ett tungt ansvar åvilade Ola och att det till inte ringa del var han, som under 80 talet lade grunden för 90 talets enastående utveckling. Som exempel på arbete från detta tidigare skede kan en spegelram framhållas (bild 10) (fig 337). Den är av valnöt och krönes av en utsökt lagerkrans med en stor, elegant formad rosett. Den saknar måhända intresse ur strikt konstnärlig synpunkt, men visar prov på högt uppdriven manuell färdighet och välskolad stilkänsla. Den är i dubbel bemärkelse skuren med kärlek och den 24 juli 1886 överlämnad till 20 åriga fästmön som födelsedagsgåva, vilken åtföljdes av en biljett, undertecknad: Tu sais le nom (Du vet namnet).

11 Bild 10 (fig 337). Spegelram komponerad och skuren av Ola som gåva till hans fjorton år yngre fästmö. Oavsett om det var spegeln eller de ådagalagda insikterna i främmande språk, som gjorde det djupaste intrycket, hade gåvan avsedd effekt, och ett halvår senare kunde Ola föra bruden, Christin Olsotter till altaret. De nygiftas bostads och familjeförhållanden berörs i beskrivningen av hemmet i Nytomta, men här bör konstateras att den unga hustrun vid många tillfällen hade svårt att acceptera förhållandena i svärföräldrahemmet och den ekonomiska ordning som där rådde. Hela företaget fungerade som en ekonomisk enhet, där kassan under senare skeden handhades av Elis. Ola tycks inte ha tagit ut någon regelbunden lön, utan Christin tvingades gå till svärfadern eller svågern för att få pengar till familjens utgifter. Ingen av dessa var vid dylika tillfällen disponerad för ekonomiskt lättsinne. Detta och annat ledde till att familjen först flyttade till ett eget hus, och bidrog slutligen till en brytning med bröderna. Ola flyttar 1906 till Nytomta med sin familj 1904 dog fadern, Erik Olsson, och året därpå en broder, Gustaf, den ende som inte varit knuten direkt till verkstaden. Han hade varit i Amerika och hade efter hemkomsten skött jordbruket. Tvistigheter i samband med arvsskiftet tycks ha varit den utlösande faktor, som gjorde att Ola drog sig ur företaget. Christian hade redan tidigare på grund av andra uppgifter tagit allt mindre del i verkstadens aktiviteter, och även han gick nu sina egna vägar. Denna brytning var möjligen till fromma för Olas familjeliv, men den bar i sig fröet till en estetisk och kvalitetsmässig tillbakagång för båda parter, för brödraföretaget såväl som för Ola rent personligen. För att undvika missförstånd bör genast tilläggas, att många fullvärdiga produkter även efter 1906 lämnade såväl den gamla verkstaden i Taserud som den nya på Nytomta. Det är emellertid oomtvistligt att samarbetet mellan bröderna; Petter på Myra, beställare och arkitekter från Stockholm under tioårsperioden kring selkelskiftet var ytterst givande för alla parter. Denna samverkan var som antytts mångskiktad, komplicerad och inte alltid friktionsfri, men var en i ordets bästa mening kreativ samverkan, som stimulerade alla parter att aktivt delta i tillkomstprocessen en kontinuerlig sam och växelverkan, som för Olas och Karls del innebar en konstnärlig kulmination.

12 Vid arvskiftet erhöll Ola en del av den gamla gården, ca 32 hektar, varav knappa 7 var åkermark. På detta etablerade han sig som bonde och skulle framgent skriva sig som hemmansägare, vilket i dag synes märkligt av en man med Olas internationella utbildning och yrkesmässiga renommé, men skall naturligtvis ses mot bakgrund av den tidens samhällsvärderingar, som satte egendom mycket högt. En hemmansägare med sju hektar mark hade med andra ord högre social status än en egendomslös ornamentbildhuggare om än med Olas unika yrkeskunnande! Taxeringsuppgifter från hela 20 talet finns bevarade och kastar ett intressant ljus över Olas båda yrkesroller. Jordbruket, som inkluderade häst, fyra kor, några ungdjur och grisar samt tjugo höns, deklareras som huvudsaklig inkomstkälla, medan det gamla yrket under rubriken Inkomst under icke yrkesmässig verksamhet karaktäriseras som eget snickeriarbete eller träslöjd uppgavs under denna senare rubrik inkomsten till 1000 kr, nästa år till hälften och under resten av decenniet till endast 300 kr. Det skall emellertid erinras om att Ola 1922 fyllt 70 år och hade sin mest produktiva period bakom sig. Den första uppgiften av konstnärligt intresse efter skilsmässan från bröderna var den på sin tid mycket omskrivna, Thielska gigantmöbeln, som i dagarna genom professor Ulf Lindes försorg återbördats till sin ursprungliga plats och fått sin övermänniskokaraktär krönt av Munchs Nietzscheporträtt (bild 11) (fig 339). På en planka på soffan läses: Soffa och bord tillverkade av G. A. Fjaestad Beställda av Ernest Thiel, och på en annan över rubriken Medhjälpare: Adolf Svensson, snickare. Ola Eriksson, träsnidare. Knut Nyman, lärling. Alltså även här ett teamwork, även om det av flera skäl kan ha vara motiverat förmoda att beställare och idégivare i detta fall varit mindre benägna att lyssna till den grupp som rubricerats som medhjälpare, och Olas andel i möbelns utformning är idag svårbedömd. Bild 11 (fig 339). Thielska galleriet, Stockholm. Soffa, bord och fyra stolar ritade av Gustaf Fjaestad, skurna av Ola Eriksson, Över soffan hänger ett postumt porträtt av Nietzsche, målat av Edvard Munch på direkt beställning av Ernest Thiel. Den skiljer sig inte bara från allt vad han tidigare arbetat med utan är i alla avseenden ett unikum, en produkt av Thiels pseudonietzscheanska manifestationsdrift och Fjaestads kraftfulla naturromantik, som ingendera lämnade stort utrymme för hantverksmässiga synpunkter. Å andra sidan var det under Ola Erikssons ledning Fjaestad knappa tio år tidigare skurit sina första spån, och de båda nyetablerade familjerna på Nytomta och i Oppstuhage umgicks flitigt under åren kring sekelskiftet, och det går inte att bortse från att Fjaestad tagit intryck av vad han sett på verkstaden i Taserud,

13 vilket framgår av en jämförelse med det ovan berörda Lindegrenskåpet, där hörnstolparna är utformade som stammar, upptill krönta av lövruskor. Detta, på skåpet, förhållandevis diskreta motiv har tagits upp och gjorts till soffans huvudtema. Att förvandla den späda aspen till en väldig fura var helt i linje med Fjaestads kraftnatur. Möbeln byggdes, skars och sammanfogades i en hyrd lokal på Segerfors herrgård inte långt från Fjaestads bostad vid Racken; den monterades ner, sändes till Stockholm, där NK:s möbelverkstad svarade för skinnklädseln, och den betalades slutligen med kr, vilket före kriget var en förmögenhet. Som en jämförelse kan erinras om att Ola Eriksson tio år tidigare köpt familjens hus för 300 kr! Ett fotografi från 1908 visar Gustaf Fjaestad och Ola Eriksson under arbete med soffan (bild 12) (fig 342). Bild 12 (fig 342). Fotografi från 1908, då Gustaf Fjaestad och Ola Eriksson arbetade med soffan. Pjäserna väckte redan från början avsedd uppmärksamhet och recenserades redan i första numret av den kortlivade konsttidskriften Arktos under rubriken Ett intressant möbelkonstens kuriosum av Axel Lindegren, nära vän till både Fjaestad och Eriksson, vilket inte hindrade en försiktig kritik av den förres bristande kunskap om de mekaniska lagarna, om förhållandet mellan konstruktion och dekoration, om den arkitektoniska stilens historiska förutsättningar, om ornamentets logik. Recensenten var identisk med aspskåpets (jfr bild 7) idégivare! Än syrligare var Carl G Laurin i Ord och Bild 1909, vars pilar dock i första hand var avsedda för möbelns beställare: Ibland äro dessa hemslöjdsaker (sic) visserligen så dyra, att de mera lämpar sig för de redan av Ingjard Illråde utrotade småkonungarna. De äro gjorda för storbönder, men vi ha tyvärr ej så stora bönder. Dessa ord gälla främst Fjaestads högsäte och stabbestolar... De är ofta vackra men ej i proportion till priset. Laurin hade sett soffan på Konstindustriutställningen samma år och då tillsammans med sex stolar, som i dag ägs av familjen Kai Backström, Stocksund. De fyra stolar, som i dag finns på Thielska galleriet är en senare gåva från Fjaestad. Familjen Backströms möbel, som förutom stolarna också omfattar en replik av det Thielska bordet, skall enligt uppgift ha beställts av en amerikansk millionär, som sett möbeln i Stockholm, sannolikt på Konstindustriutställningen Denne som förklarat sig villig att betala kr, avled emellertid före leveransen, och bord och stolar inköptes av Kai Backströms morfar, tobaksfabrikör Erland P Olsén, Arvika (bild 13) (fig 350). Olas medverkan vid denna möbel, där stolarna tillkom 1909 och bordet på ovansidan bär signaturen och dateringen 19GF14 har inte kunnat bestyrkas. Det förefaller emellertid sannolikt att han fortsatte med stolarna efter det att bord och soffa 1908

14 levererats till Ernest Thiel, och att dessa blev färdiga Sedan var han under två år verksam med inredningen till nya kyrkan i Arvika och kunde först därefter gripa sig an bordet, som inte tycks ha fullbordats förrän Bild 13 (fig 350). På beställning av en amerikansk millionär lät Fjaestad 1914 utföra en replik av bordet på Thielska galleriet. Stolen här på bilden torde emellertid ha tillkommit tidigare och är sannolikt identisk med de som ställdes ut på Konstindustriutställningen i Stockholm 1909 tillsammans med Thiels soffa och bord. De fyra stolarna, som i dag ingår i möbelgruppen på Thielska galleriet är en senare gåva från Fjaestad till Thiel. Genom Christian Erikssons förmedling hade uppdraget att rita Arvika nya kyrka gått till Ivar Tengbom. I den lokala kyrkobeskrivningen karaktäriseras resultatet av prosten Harald Hallén: Som helhet är kyrkan ett typiskt uttryck för sin tids stilideal med reminiscenser från äldre svensk arkitektur i förening med lokal allmogetradition. Med reservation för adjektivet lokal är allmogeinspirationen påtaglig i kyrkans trädetaljer. Där Fjaestads jugend varit storvulet nationalromantisk var Tengbom nationalistisk på ett bondenostalgiskt sätt. Den allmogetradition lokal eller ej Hallén tyckte sig finna torde emellertid vara svår att exemplifiera. Allmogekaraktären är snarare indirekt, resultatet av en akademisk rusticering av traditionellt ornamentalt allmängods. Detta inte sagt som en negativ karaktäristik utan för att ange de givna förutsättningar, efter vilka Ola hade att arbeta. Tengbom, som samtidigt med Arvikakyrkan arbetade med andra och mer glamorösa uppgifter, levererade summariska, tvådimensionella förlagor men lämnade den plastiska gestaltningen åt Ola Eriksson, som efter brytningen med bröderna saknade verkstadslokal. Han tvingades därför utrymma stora rummet på Nytomta, i vilket han tillsammans med två snickare byggde upp och skulpterade den väldiga ramen till altartavlan (bild 14) (fig 353), korg och baldakin till predikstolen (bild 15) (fig 360), nummertavlor, ett par mer än manshöga ljusstakar och en numera ersatt orgelfront.

15 Bild 14 (fig 353). Ram till altartavlan i Arvika östra kyrka, som uppfördes efter ritning av arkitekt Ivar Tengbom. Bild 15 (fig 360). Predikstol i Arvika östra kyrka. Arbetena för Fjaestad och Tengbom låg båda stilistiskt fjärran de normer, som präglat Olas utbildningsår i Stockholm, Hamburg och Paris. Det är därför anmärkningsvärt hur väl han förmått anpassa sig till de förändrade formidéerna, hur skickligt han tillvaratagit de estetiska möjligheter Tengboms akademiska allmogeparafraser visade sig erbjuda, och det är till inte ringa del hans förtjänst att Trefaldighetskyrkan i Arvika i dag förmår erbjuda några av landsortens intressantare exempel på sakral jugend. Altartavlans ram är signerad långt senare på anmodan av prosten Hallén. Redan flera år tidigare, 1904, hade Ola blivit ombedd att skulptera dopfunten till den äldre kyrkan i Arvika, den som i dag kallas Mikaelikyrkan. Skulptören Bror Sahlström delar ansvaret genom att han

16 ritat den ur estetisk synpunkt tveksamma pjäsen: en voluminös cuppa med akantusfris, buren av tre spiralvridna barockkolonner på en triangulär bas med insvängda sidoytor. Även långt senare, upp i 80 årsåldern, i en period då skulpterade detaljer i profanmiljöer blivit mer ovanliga, erhöll Ola en rad kyrkliga uppgifter. Vid en eldsvåda i Grums kyrka 1927 lyckades man rädda altaruppsatsen och predikstolen från 1706, medan baldakinen till den senare och orgeln gick till spillo. Vid återuppförandet rekonstruerades de förstörda delarna med hjälp av bl a äldre fotografier. På baldakinen stod fem änglar med Kristi pinoredskap. Uppgiften att återskapa dessa gick till Ola Eriksson (bild 16) (fig 370). Enligt en omhuldad släkttradition skulle Olas barnbarn ha suttit modell för dessa änglar. Detta förefaller av flera skäl inte odelat sannolikt, och jag antog under inventeringen, att han arbetat efter gamla fotografier. Kyrkoherde Åke Kjelleberg i Grums har emellertid senare fäst min uppmärksamhet på ett brev från kyrkans återuppbyggnadsarkitekt, Bror Almqvist, av vilket det framgår att Ola i själva verket lånade och kopierade predikstolsänglarna i Brunskogs kyrka, något som väl förklarar Grumsänglarnas senbarocka knubbighet (bild 16). Bild 16 (fig 370). Detalj från den rekonstruerade predikstolsbaldakinen i Grums kyrka. Änglarna, som kröner baldakinen är huggna av Ola Eriksson efter förebilder från Brunskogs kyrka. Förebilderna i Brunskog blev även de lågornas rov under en brand i början av 1970 talet, men äldre fotografier bestyrker brevets uppgift och förklarar dessutom en ikonografisk egendomlighet hos Grumsänglarna, vilka var och en håller fram ett av Kristi pinoredskap. Märkligt nog saknas stången med ättiksvampen, som alltid hör hemma i detta sammanhang. Däremot förekommer den lans, som stacks i Kristi sida, två gånger. Förhållandet var detsamma i Brunskog och skall där helt säkert ses som resultatet av ett missförstånd under en tidigare restaurering. Två år senare, 1929, brann även kyrkan i Stora Kil. Den konsthistoriskt värdefulla, medeltida dopfunten i täljsten räddades och fick sin placering i ett särskilt kapell i den nyuppförda kyrkan. I mitten av 30 talet försågs dopfunten enligt medeltida mönster med lock, som emellertid i Kil är permanent upphissat och därför snarast har karaktär av baldakin. Ola Eriksson har skurit de fyra

17 evangelisterna, som enligt kyrkobeskrivningen pryder locket. Av allt att döma hade han fått fria händer att själv utforma gestalterna, men känt sig osäker och bett brodern Christian om hjälp. Av ett brev ( ) framgår att en av dennes medhjälpare, Olaus Olsson, för 250 kr åtagit sig att göra Modeller i gips till de fyra gubbarna, och att Ola ursprungligen begärt det dubbla för hela arbetet, vilket Christian ansåg alltför lite. Olaus Olssons evangelister är fortfarande i behåll och vittnar om att Ola dessvärre i allt väsentligt varit bunden av dessa mediokra förlagor. Ola tycks emellertid ha gjort det bästa möjliga av en omöjlig situation och arbetade länge med uppgiften. Flera uppgivna försök finns i behåll, bl a ett hos Benkt Eriksson i Karlstad (bild 17) (fig 385). Bild 17 (fig 385). Utkast till en av evangelisterna på dopfuntsbaldakinen till Stora Kils kyrka. På baksidan av ett 320 mm högt altarkrucifix i Ed läses: Olof Eriksson fecit. Taserud 1938 (bild 19) (fig 386). Samma år fyllde Ola 86 år, en ålder vid vilken de flesta skulptörer sedan länge tvingats lägga klubba och bildhuggarjärn. Ingen torde vilja förneka att krucifixet kvalitetsmässigt ligger fjärran från höjdpunkterna under åren kring sekelskiftet, men det bör erinras om att 70 år förflutit sedan han efter avbrutna gymnasiestudier tagit plats vid faderns hyvelbänk. Även i andra kyrkor finns likartade, något tidigare krucifix. En skiss till ett sådant avslöjar ett fortfarande energiskt och flytande handlag (bild 18) (fig 387).

18 Bild 18 (fig 386). Altarkrucifix i Eds kyrka, skuret av Ola Eriksson år 1938, då han var 86 år gammal. Bild 19 (fig 387). Skiss till altarkrucifix. Vid sidan av dessa relativt sparsamma kyrkliga uppgifter åtog sig Ola under 10, 20 och 30 talen en lång rad privatbeställningar av högst varierande slag, och det skulle föra alltför långt att söka täcka alla delar av denna produktion, som till icke ringa del präglas av beställarnas fäbless för stilpastischer. En inte oväsentlig del utgöres här av pendyler och bordsur. Bland efterlämnade handlingar finns en rad fotografier ur Nordiska museets samlingar av pendyler från olika stilepoker och även detaljrika

19 avbildningar i priskuranter o dyl. Det är helt klart att dessa fotografier tjänat som förebilder, men det bör noteras att det fordras lång yrkeserfarenhet och utvecklat formsinne för att förmå transformera teckningar och fotografier till det konglomerat av tredimensionella element, varav dessa ur är uppbyggda. Det tycks heller aldrig ha varit fråga om ett mekaniskt reproduktionsförfarande, utan detaljvariationerna är vanligen betydande. På Nytomta hänger en gustaviansk pendyl (bild 20) (fig. 403), där själva uret omslutes av två motställda, öppna lagerkransar, av vilka den övre sammanhålles av en rosett samma motiv som kröner spegelramen Ola skar 1886 till sin då 20 åriga fästmö (jfr bild 10). Detta är måhända ingen tillfällighet, ty på urets baksida läses: Till Christin 1930 OE med andra ord samma mottagare. En jämförelse mellan de båda lagerkransarna utfaller inte till den senares favör, men därav skall inga djupgående slutsatser dras, då helt skilda förebilder legat bakom. Bild 20 (fig. 403). Pendyl utförd 1930 som gåva till hustrun. Som tidigare nämnts var Ragnar Östberg en ofta sedd gäst i Taserud omkring sekelskiftet, och när Stockholms stadshusbygge kom igång under senare delen av tiotalet hämtade han flera av sina skickligaste hantverkare från grannskapet. Så kom Karl i Hasseldroga (Karl Magnusson) att bli chef i bygghyttans smedja, och en son till Petter på Myra, Ragnar Myrsmeden, drev med virtuos skicklighet alla stadshusets stora figurgrupper i koppar. Ola Eriksson hade då nått en ålder som i dag skulle berättiga till folkpension, men var fortfarande aktiv och så förbli i ytterligare två decennier. Möjligen hade han ombetts medverka, men det är långt sannolikare, att Taserudsbröderna, Christian undantagen, vid tiden för stadshusbygget ansågs passerade av de vindar som styr stilutvecklingen, och mycket tyder på att Ola inte alldeles utan besvikelse noterat de uteblivna inviterna. Han måste i ensamheten i snickarstugan med vemod tänkt tillbaka på aktiviteten i verkstaden, på det stimulerande idéutbytet med landets främsta formgivare under åren kring sekelskiftet, och i denna konstnärliga isolering mognade beslutet om en sista kraftansamling och manifestation.

20 På verkstaden fanns sedan länge ett gipsavdrag av flamländaren Willem Boy s drygt meterhöga Gustav Vasarelief, som nu förvaras på Gripsholm. Med denna som förlaga och med hjälp av en punkteringsmaskin grep han sig verket an och reproducerade med minutiös noggrannhet hela den plastiska bilden med alla dess ornamentala dräktdetaljer. Jag har haft tillfälle att jämföra original och kopia och är djupt imponerad av den då snart sjuttioårige mästarens obrutna registreringsförmåga och sakliga skärpa ett manuellt lika skickligt som psykologiskt gripande arbete. Ragnar Östberg berör inte med ett ord reliefen i sin minnesbok, Stockholms stadshus (1933), men man får förmoda att det var med stridiga känslor han tog emot sin gamle vän och medarbetare, då denne med den färdiga reliefen under armen rest hela vägen från Arvika till Stockholm och oanmäld infann sig i bygghyttans arkitektkontor för att personligen lämna sitt bidrag till det, som här i landet skulle bli detta århundrades största samlade konstnärliga manifestation. Ragnar Östberg var sedan mer än tjugo år förtrogen med Olas yrkeskunnande och var utomordentligt väl skickad att förstå det arbete och den goda vilja som låg bakom gåvan. Å andra sidan var denna kopia efter ett 1500 talsarbete knappast helt i samklang med de intentioner, som styrde byggnadens dekorativa program, och det måste ha varit en omöjlig balansgång för arkitekten att finna en placering, som svarade mot både donatorns goda avsikt och miljöns stilistiska krav. Den hängdes slutligen högt upp på en av de boaserade väggarna i Bråvallasalen, i en omöjlig belysning mittemot salens båda fönster. Gustav Vasareliefen är Ola Erikssons kanske bäst genomförda figurframställning, men ingalunda den enda. I det kyrkliga materialet möter som konstaterats under sen tid en rad fullplastiska gestalter. Det finns också en mycket tidig relief bevarad, sannolikt redan från omkring 1890, en partiell och modifierad kopia efter Christians porträtt av Christin och hennes äldsta dotter. I Arvika nya tingshus hänger på en av väggarna i ett förrum en märklig relief, en stor och energiskt gestaltad eklövskrans omramande en medaljong, på vilken en fisk synbarligen sticker upp huvudet ur vattnet för att kippa efter andan(?). Enligt en av Olas döttrar skall det vara en gös en sinnebild för Jösse härad. Gös kunde enligt Svenska akademiens ordbok tidigare också stavas med j, och Jösse med endast ett s, men det etymologiska sambandet kan knappast anses säkerställt. Reliefen skars ursprungligen för att ingå i ett tympanofält i det äldre tingshuset. Även i detta fall tycks Ola ha vädjat till Christian om hjälp. Ett brev från denne daterat börjar nämligen: Käre Olof! Härmed ett litet utkast, bara idén, till Tingshusets portalöverstycke med Justisians symboler jämte länsmansmössans eklöv, som väl ska betyda styrka? Länsmansmössans eklöv är kvar, medan Justitias emblem av okänd anledning har ersatts av en fisk. En intressant del och i visst avseende den mest personliga delen av Ola Erikssons långa produktion utgöres av de s.k. stabbestolarna. Det tidigaste självständiga arbetet jag lyckats finna är från 1922, men redan omkring 1910 hade han medverkat vid tillkomsten av de av Fjaestad ritade stolarna som i dag finns på Thielska galleriet och hos familjen Backström (jfr bild 11, 13), och alldeles säkert kände han väl typen sedan barndomen. En knubb eller stabbestol formas ur nedre delen av en väldig furueller granstam, och är i sina enklaste varianter helt massiv i foten och således mycket tung. Typen var sedan länge vanlig i Norge och alldeles säkert välkänd också i Värmland. Om det var Ola som strax före sekelskiftet fäste Gustaf Fjaestads uppmärksamhet på denna stoltyp, eller om den senare genom sitt norska påbrå själv var förtrogen med den är osäkert. Helt visst är emellertid att Fjaestad fick hjälp

21 i Taserud vid sina tidigare försök med klubba och mejsel. I första häftet av Ord och Bild 1901 återges en stabbestol med underrubriken Träskulptur av GA Fjaestad (bild 21) (fig. 412). Bild 21 (fig. 412). Stabbestol ritad av Gustaf Fjaestad (efter fotografi i Ord och Bild 1901:1 s. 30). Beteckningen skulptur är alltigenom adekvat för denna möbel, en magnifik, helt genomskulpterad praktpjäs, som i sin utrerade naturromantik får t.o.m. de senare Thielska stolarna att blekna. Huruvida Ola medverkat vid tillkomsten undandrar sig nu vår bedömning. Den måste liksom Fjaestads senare stolar under alla omständigheter ha varit välbekant för honom, och det är därför en gåta att dessa inte satt några spår i de stolar Ola under tidigt 20 tal började hugga. Det var då den ende sonen, Herman, blev istånd att förse sin far med lämpligt råmaterial. Herman hade, delvis i strid med Olas uttalande vilja, utbildat sig till jägmästare och som sådan tillträtt en befattning på Skyllbergs bruk i Närke, och han skulle under årens lopp komma att sända hem åtskilliga rotändar. De ovan nämnda, äldsta kända, självständiga stabbestolarna av Olas hand är från 1922 och tillhörde just sonen Herman Eriksson. Det är en liten grupp bestående av två stolar och ett bord (bild 22) (fig. 413), som märkligt nog står helt fria gentemot Fjaestads tidigare former, vilket emellertid inte betyder att vi därför skall betrakta dem som alltigenom gestaltade av Ola. Bild 22 (fig. 413). Stabbestol med bord. Typen ansluter nära till en urgammal nordisk möbeltyp. Tillhör fru Lilly Eriksson, Arvika.

22 De ansluter tvärtom mycket nära till de urgamla prototyper, och både den markerade kannelyren och den repornerade vulsten har många paralleller över hela Norden i t ex det medeltida dopfuntsmaterialet. Det är därför troligt att en bestämd förebild ligger bakom. Det intressanta ligger därför mindre i denna möbel än i det sätt på vilket Ola förvaltade de lånade formerna, vilket bäst framgår vid en jämförelse med möbelgruppen i bild 23 (fig. 415) från Den stela raka ryggen har fått en bekvämare lutning och friare, mer varierad form. Den hårda kanneleringen anas endast i bordet, och den stereotypa repstaven är ersatt av en organiskt frodig, plastisk genommodulerad och variationsrik bladslinga. Denna omgestaltning är i allt väsentligt genomförd redan efter två år, då Ola 1924 dedicerade en stol till äldsta dottern Hanna. Alla de särdrag som karaktäriserar den senare produktionen finns här antydda. Anmärkningsvärt är att vulsten från de första stolarna har ersatts av en tunn fris, som inte höjer sig över den cylindriska mantelytan. Detta förekommer också på senare stolar omväxlande med plastiskt rundade vulster (se bild 23). Bild 23 (fig. 415). Möbelgrupp bestående av tre stabbestolar med bord. Tillhör fru Kirsti Johansson, Norrköping. Ryggsidan på stolen från 1924 domineras av två symmetriskt motställda och yppigt svällande akantusslingor. Detta grundmönster upprepas vid många senare tillfällen, men det skall här, liksom flera gånger tidigare, betonas att det aldrig var fråga om en mekanisk upprepning. Den grundläggande ornamentala strukturen låg fast men varierade inom vida ramar (bild 24) (fig. 427). Samma mönster uppträdde i ytterligare modifierad form också undantagsvis på fotens framsida (bild 25) (fig. 418).

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 2 Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 3 Kosta glashus Kosta glashus.

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Medarbetare i detta nummer:

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Medarbetare i detta nummer: 3 2010 Omslaget Redaktionens adress: Ove Svensson Rådavägen 26B 431 36 Mölndal Tel 031-873020 phonetiken@stsf.org Webadress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Ulf Collovin Raimo Kultala Henrik

Läs mer

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga.

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. FUB-epoken Rickard Sterner 1956 1978 Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. Riksförbundet FUB maj 2006 Olov Andersson Innehåll FUB-epoken Richard Sterner (1956 1978)

Läs mer

Micasa Fastigheter Konst i sin tid

Micasa Fastigheter Konst i sin tid 1 2 Micasa Fastigheter Konst i sin tid text klas schönning. foto olof holdar micasa fastigheter i stockholm ab Innehåll förord 5 inledning 8 1. de gamlas vänner 7 hemmet för gamla Eva Lange och Eric Grate

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna Innehåll: Leos Muller och Mats Kero: Förord... 5 Hans Akerlind: Visst var båtarna finare förr- något om 1900-talets fartygsarkitektur

Läs mer

Generation Ä, som i Ägarskifte

Generation Ä, som i Ägarskifte Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för framtiden anders ydstedt 1 isbn 91-7152-933-0 Tryck: Tryckmedia Stockholm Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för

Läs mer

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50:

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50: 07/2005 TEMA HEMMAFRU Värde 50: TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till

Läs mer

vem väver kejsarens nya kläder?

vem väver kejsarens nya kläder? vem väver kejsarens nya kläder? en antologi om det praktiska lärandets konst stockholms hantverksförening / handkraft vem väver kejsarens nya kläder? produktion Stockholms Hantverksförening och Tullbergs

Läs mer

målarglädje i bondens sal och fädernas kyrka Bertil Daggfeldt

målarglädje i bondens sal och fädernas kyrka Bertil Daggfeldt målarglädje i bondens sal och fädernas kyrka Bertil Daggfeldt 1 2014-11-12 Anders Berglin målarglädje i bondens sal och fädernas kyrka Omslagsbild och baksida: Detalj av målning på skåpdörr 1781. Foto:

Läs mer

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 HISTORISK DOKUMENTATION Värja av Johan Abraham Dinger. Foto Ulf Rehnholm. I samband med utställningen Sablar, värjor och huggareklingsmide i Eskilstuna, har en översiktlig

Läs mer

18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-

18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :- 18-19/2012 TEMA BILDKONST Värde 50 :- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig att spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill

Läs mer

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor Tidningsmakaren som blev hedersdoktor En bok om Lars Braw Läkarbanken 20 år Denna bok handlar om en journalist som gjorde det till synes omöjliga: en kvällstidning med mottot «Visst händer det glada saker

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Texter om konstarter och lärande. redaktörer: Tarja Karlsson Häikiö Monica Lindgren Marléne Johansson

Texter om konstarter och lärande. redaktörer: Tarja Karlsson Häikiö Monica Lindgren Marléne Johansson Texter om konstarter och lärande redaktörer: Tarja Karlsson Häikiö Monica Lindgren Marléne Johansson Redaktörer: Tarja Karlsson Häikiö, Monica Lindgren, Marléne Johansson Denna publikation ingår i bokserien

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN VÄXJÖ UNIVERSITET LANDSTINGET KRONOBERG 16 MARS 2005 FÖR VARJE SAMTALSÄMNE VÄXJÖSAMTALET 2005 16 MARS

VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN VÄXJÖ UNIVERSITET LANDSTINGET KRONOBERG 16 MARS 2005 FÖR VARJE SAMTALSÄMNE VÄXJÖSAMTALET 2005 16 MARS VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN VÄXJÖ UNIVERSITET LANDSTINGET KRONOBERG 16 MARS 2005 PM FÖR VARJE SAMTALSÄMNE VÄXJÖSAMTALET 2005 16 MARS Innehållsförteckning B O E N D E T S S A M B A N D Boendets

Läs mer

hantverket tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben

hantverket tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben hantverket h a n t v e r k / f ö r e t a g a n d e / u t b i l d n i n g Nr 1/ 2011 tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben Hantverket 1/2011 1 ledaren Innehåll 1/2011

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81 Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81 Att alltid göra och tänka det olika Siri Derkert i 1900-talet red. Mats Rohdin och annika öhrner kungliga biblioteket stockholm 2011 Projekt Arkiv Derkert har

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer