Karlshamns kommuns årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlshamns kommuns årsredovisning"

Transkript

1 Karlshamns kommuns årsredovisning 2008 Vi är extra stolta över gäller sophämtning, el, vatten, uppvärmning och avlopp enligt en undersökning som genomförts av HSB, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna. tydlig mineralton nationellt center i Karlshamns Kommun digital språkstudio i undervattensrugby fram nationellt ta guld i EM-stafett 80 dagar, Äventyrens ö och Pippi Långstrump på de sju haven 15

2 16 Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2008 minskat med 93 invånare till Antalet födda är lite lägre än normalt (278) medan antalet döda är något högre än normalt (361). Flyttningsnettot är -13. Både in- och utflyttning har minskat. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,6 år till 43,7 år Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun var cirka vilket är cirka fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Årets resultat Utifrån årets ekonomiska utfall på 36 miljoner kronor (35 miljoner kronor år 2007) kan konstateras att balans mellan kostnader och intäkter för kommunen som helhet uppnåtts. Då årets resultat uppgår till 2,7 procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag har vi också klarat det finansiella målet som för år 2008 uppgick till 2 procent. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 62,3 procent (61,6 procent år 2007). Årets goda resultat gör att en realsäkring av pensionsskulden klaras. De totala pensionsförpliktelserna har minskat med 4 miljoner kronor sedan Hittills har medel inte avsatts som skuld för intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Individuell del av pensioner har fullt ut betalts för respektive individ. Nyintjänande pensioner efter 1998 har bokförts som avsättningar i balansräkningen. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Karlshamns kommun investerade för 119 miljoner kronor vilket är cirka 27 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som gjorts är ombyggnation av Gustavsborg och nybyggnation av Norreports förskola. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte utan uppgick till 79 procent (år 2007 var självfinansieringsgraden 75 procent). Under kommande planperiod ser det också svårt ut att klara detta mål. Kommunens låneskuld uppgår till 259 miljoner kronor vilket blir cirka kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 889 miljoner kronor varav 869 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar ( värdeminskningar) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och kommunal utjämning Finansiella intäkter (räntor m m) Finansiella kostnader (räntor, bankkostnader m m) ÅRETS RESULTAT Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital, ingående varav kommunen varav vatten 7 varav avlopp -4 Årets resultat enligt resultaträkningen varav kommunen varav vatten 0,5 7 varav avlopp 0,5-4 Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser 8 9 SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelse som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Borgens- och övriga ansvarsförbindelser SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

3 Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 496, vilket är 48 årsarbetare färre än Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2008 till kronor/månad, en ökning med kronor jämfört med procent av kommunens anställda är kvinnor (84 procent år 2007). Medelåldern för kommunens anställda är 46,2 år (45,6 år 2007). verksamheten Utbildning Förskoleverksamheten ska präglas av god omsorg och tillgänglighet med likvärdig kvalitet och pedagogiskt innehåll. Ny förskola vid Norreport tas i bruk våren Förskoleplats erbjuds inom den garanterade tiden. Språkutveckling är en naturlig del i vardagsarbetet. Hela utbildningsverksamheten genomsyras av ett Röda tråden -arbete för att skapa mjuka övergångar mellan förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Detsamma gäller individuella utvecklingsplaner på grundskolan. Resurser finns tillgängliga för elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola även om behovet ofta är större än befintliga resurser. Utvecklingsarbetet pågår med att öka andelen elever med godkända slutbetyg i årskurs 9 samt att höja det så kallade meritvärdet. För att kunna erbjuda gymnasieeleverna ett brett utbud och en bra utbildning hösten 2010 utvidgas samarbetet med andra utbildningsgivare och kommuner (Olofström och Ronneby). Vård och omsorg Under året har arbetet inom hemtjänsten, särskilt boende samt handikappomsorgen pågått för att öka brukartiden och nyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt. Antalet dygn som personer legat kvar på sjukhus i väntan på boende eller korttidsplats har minskat under år En förklaring till detta är att ett femtiotal servicelägenheter på Gustavsborg har tagits i bruk under Ytterligare fyrtiofem särskilda boenden tillkommer när etapp 2 blir klar under Nya bestämmelser infördes i lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård under år Förändringarna innebär ett ökat krav på samverkan med landstinget, främst för den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård. Det nya Socialförsäkringssystemet, tillsammans med lågkonjunkturen, påverkar kommunen bland annat genom ökat behov av försörjningsstöd. Utanförskap och social otrygghet kan leda till att missbruket ökar, familjer påverkas och barn blir utsatta för ogynnsam utveckling vilket i sin tur kan leda till ökat behov av socialtjänstens insatser. Barn, ungdom och skola Förskola, inskrivna barn per årsarbetare 5,5 5,3 Grundskola, antal lärare per 100 elever 8,2 8,6 Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Kostnad per plats särskilt boende, kr Andel insats som utförs av ordinarie personal, % Individ och familjeomsorg Nettokostnad för individ- och familjeomsorg per invånare, kr Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd Antal vårddygn för barn och unga

4 Samhällsbyggnad Insatserna på det enskilda vägnätet har varit prioriterade under året. En omfattande satsning på skärgårdens friluftsliv såsom grillplatser och säkerhetsutrustning har gjorts. Strandpromenaden i Vägga har tillgänglighetsanpassats. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar ungefär 180 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar ungefär 12 fotbollsplaner. VA-taxan har ändrats och anpassats efter den nya lagen om allmänna vattentjänster. Sternö avloppsreningsverk har påbörjat ombyggnad av retur- och överskottsslamsystem för att klara reningskraven. Planering och utredningar angående vatten och avlopp i Hällaryds skärgård har pågått under året. Krisberedskapsmyndigheten gör bedömningen att den tekniska försörjningen av kommunens VA-verksamhet är robust. 18 Fritid och kultur Verksamheten med babycafé har utökats. Bokpåseprojektet, för barn med annat modersmål, liksom Grannar, konstprojekt med Polen är exempel på särskilda satsningar. Under året har även ett mindre antal teaterföreställningar fokuserade på bortglömda kvinnliga äldre dramatiker samt författaraftnar genomförts. Kulturverksamheten omfattar även bidrag till kulturföreningar, inköp av konst till offentlig miljö samt vård av kulturfastigheter och kulturmiljöer. Lokalen Dans In i Bellevueparken har med små medel fräschats upp och blivit trevligare. Föreningslivet efterfrågar fler och bättre idrottslokaler. Turismen är ett prioriterat utvecklingsområde som ska öka kommunens attraktivitet för såväl boende som besökare. En utvecklingsplan för turismnäringen beslutades i slutet av året. Bland annat ska möjligheten att göra området Sternö- Boön till naturreservat utredas. Samhällsbyggnad Gång- och cykelvägar, km Gatu- och väglängd, km Fritid och kultur Väggabadet, totalt antal badande Svängstabadet, totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken, antal arrangemang Medieutlåning per invånare 11,16 11,4 Arbete och tillväxt Antalet invånare Antalet verksamma företag Andel arbetslösa, % 2,8 3,0 Andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd, % 1,3 1,0 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har försämrats jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med 1,8 procent eller 335 personer (16 64 år). Kommunen har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att tillhandahålla jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar år. En rad projekt för att utveckla näringslivet pågår. Som exempel kan nämnas Kunden i centrum - affärsutveckling för kvinnliga företagare inom detaljhandel och service/ turism, Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamns kommun, Naturoch Friluftscentrum, Kompetensporten samt olika EU-projekt. NetPort.Karlshamn ska främja utvecklingen av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och kunskapsspridning genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet. År 2008 innebar en fortsatt utbyggnad av bostadsområden med bland annat Bryggeritomtens parhus och bostadsrättslägenheter i centralt läge. Strömma och Notavalla färdigställdes och kommer att kunna exploateras med friliggande villor under Antalet nya budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har ökat.

5 Närbild Karlshamn Nettokostnad per invånare 2007 kr/inv Procentuell avvikelse från rikssnittet Förskola 4841 Skola Individ- och familjeomsorg 1922 Äldre- och handikappomsorg Kultur och fritid 2050 Infrastruktur 2731 Nettokostnad totalt ,2% -5,7% -0,2% 0,4% 4,3% 10,4% 14,8% Under Riket Över Utgångsläge Karlshamn Riket Invånare , antal Förändring , % -0,1 4,5 Invånare 0 18 år, % 20,4 22,2 Invånare 65 år och äldre, % 22,1 17,8 Utrikes födda 2008, % 8,1 13,9 Inv (16 74 år) med eftergymnasial utb 2007, % 24,7 30,4 Medelinkomst 2007, kr/invånare Köpt verksamhet 2007, % 7 15 Kommunalskatt 2009, kr 21:89 20:72 Skatteutjämning 2009, kr/inv Mandatfördelning i fullmäktige Totalt antal mandat: 51 (Sverigedemokraterna 1 vakant d.v.s 50 tillsatta) Kommunen styrs av en koalition av: Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet Utfall mp 4 Sämre Median riket Bättre Karlshamn Riket Resultat, kr/invånare 2008, prel ej tillg Godkända elever åk 9, 2008, % 76 76,6 Fullföljt gymnasieskolan inom tre år, 2007, % 75,7 68,4 Fallskador, per 1000 över 80 år, Jämställdhet, index ,3 145,5 Sjukfrånvaro kommunal personal, 2008, % 6,7 ej tillg Företagsbetyg: företagsklimat ,4 3,4 s 21 v 2 k2 sd 3 kd 2 fp 3 c 4 m 9 Framtiden Karlshamns kommun har haft mycket goda resultat de senaste tre åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 107 miljoner kronor. Den pågående finanskrisen gör det svårare än vanligt att bedöma den närmsta framtiden. Skatteintäkterna sjunker kraftigt de närmaste åren vilket kommer att påverka kommunen och dess verksamhet. Den snabba och kraftiga nedgången i konjunkturen märks både på inkomst- och utgiftssidan i kommunen. Kraven både på utbildningsinsatser och ren försörjning ökar nu snabbt. Samtidigt minskar våra intäkter. I januari 2009 var 4,3 procent av befolkningen år öppet arbetslösa. Prognosen för Blekinge visar på en kraftigt vikande efterfrågan på varor och tjänster och antalet sysselsatta väntas minska med personer (-1,9 procent) i länet. Inom utbildningssidan pågår ett långsiktigt arbete med att till år 2012 höja meritvärdet för skolår nio till att ligga i nivå med riket. Karlshamns utbildningsnivå är lägre än riket vilket återspeglar sig i resultatet i grundskolan. Befolkningen blir allt äldre. Ungdomar som efter gymnasiet flyttar ut för arbete eller studier återvänder gärna när det är dags att bilda familj. Det gäller för kommunen att agera klokt de närmaste åren och utifrån noggranna analyser och bedömningar prioritera samtidigt som det gäller att utnyttja de möjligheter lägre ränta och inflation ger för att ha ett bra utgångsläge när konjunkturen åter vänder uppåt. Det är viktigt att ha en ekonomi som tillåter satsningar och utveckling även för framtiden. 19

ÅRSREDOVISNING 2012. Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08

ÅRSREDOVISNING 2012. Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08 ÅRSREDOVISNING 2012 Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08 Årsredovisningens struktur Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Stats bidrag mm 29% Övriga

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunens organisation

Kommunens organisation Årsredovisning Innehållsförteckning Kommunens organisation 3 Förvaltningsberättelse 5 Personalbokslut 29 Miljöbokslut 32 Kvalitetsredovisning 34 Resultaträkning 38 Balansräkning 39 Finansieringsanalys

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1

Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1 Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1 2 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra Göinge

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer