Slutrapport projektgenomförande - Freindly Reader e- tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektgenomförande - Freindly Reader e- tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter"

Transkript

1 Linköping Slutrapport projektgenomförande - Freindly Reader e- tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Effektmål Resultatmål Redogörelse av projektresultatet Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Viktiga insikter Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Vad händer nu? Referenser II

3 1 Inledning Projektet FriendlyReader har som mål att öka den digitala delaktigheten genom att underlätta för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig textuellt baserad information på Internet. De tjänster som utvecklats är inte begränsade till personer med lässvårigheter utan kan underlätta läsning av information även för andra personer som har behov av att snabbt och enkelt tillgodogöra sig stora eller svårförståeliga mängder text. Inom projektet har vi utvecklat ett interaktivt verktyg som tillåter användare att skapa sammanfattningar av ett textdokument i syfte att ge ett koncentrat av innehållet och ett stöd för att avgöra om det finns behov att fördjupa läsningen. Verktyget gör det möjligt att enkelt styra längd och struktur på den sammanfattning som presenteras. Även omformulering till Lättläst svenska och synonymer till svåra ord erbjuds. En typisk användning är att en första relativt grov sammanfattning presenteras, som sedan vid behov med ett enkelt reglage utökas av användaren till en i sammanhanget lämplig omfattning. Texten kan sedan skrivas om till lätt svenska i olika steg, med olika grad av omskrivning alltifrån väldigt liten omskrivning, typiskt dela upp långa meningar och ta bort ord som nyanserar beskrivningen, till mer omfattande omskrivningar där fler svåra delar av meningen tas bort. Slutligen kan man klicka på svåra ord och få synonymer presenterade. Texten kan läsas på skärmen eller fås uppläst. Det finns också ytterligare läshjälpmedel som t.ex. möjligheten att öka radavståndet, öka fontstorleken samt att få en linjal som följer den text man skall läsa. Tjänsten har utvecklats utifrån ett design- för- alla- perspektiv. Interaktionsdesignen baseras på omfattande analyser av personas och scenarier. Vidare är tjänsten utvärderad med olika tänkta användare, med eller utan lässvårigheter och succesivt förbättrad utifrån resultat från dessa utvärderingar. 2 Allmän information Företag/Organisation: Santa Anna IT Research Institute AB Projektnamn: Författare av detta dokument: Projektets tidplan Friendly Reader e- tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter Arne Jönsson, Sture Hägglund (från datum till datum) 1

4 3 Sammanfattning Projektet har utvecklat en tjänst som finns i såväl en webbversion som en stand- aloneversion. Stand- aloneversionen fungera för närvarande bara på windowsbaserade datorer. Tjänsten integrerar tre olika tekniker för att göra texter lättare att läsa. En textsammanfattare som kan ge en sammanfattning av texten som är godtyckligt lång, vilket regleras med en enkel slider som direkt skapar en sammanfattning av önskad längd genom att plocka ut de viktigaste meningarna ur texten. Vidare ingår en modul för översättning till lätt svenska. Denna del medger omskrivning på tre olika nivåer som skriven om texten i olika stor utsträckning. Även här kan användaren enkelt prova olika grader av omskrivning. Slutligen kan tjänsten presentera synonymer till svåra ord. Dessa presenteras i en ruta i anslutning till ordet och användaren får se vilket eller vilka ord som skulle kunna användas istället för ett visst ord. Vid utveckling av tjänsten har vi utgått ifrån ett antal personor och scenarier som baserades på intervjuer med personer ur målgruppen, personer med lässvårigheter. Dessa användes för tjänstedesign och utveckling av designkoncept. Tjänsten har undersökts utifrån olika perspektiv, såväl textkvalitet som användbarhet. Vid studier av de bearbetade texternas kvalitet har vi dels jämfört de sammanfattade texterna med sk. guldstandarder, sammanfattningar skapade av människor, dels analyserat läsbarheten utifrån kända läsbarhetsmått och slutligen har ett antal personer utvärderat olika sammanfattningar och omskrivningar och besvarat frågor rörande enkelhet att läsa texten, innehållsrikedom, textkohesion etc. Dessutom har vi mätt tiden det tar att läsa de bearbetade texterna. Tjänstens användbarhet har utvärderats i olika studier av personer med, såväl som utan, lässvårigheter. Alla de användarstudier som utförts inom projektet har direkt använts för att förbättra tjänsten, såväl de olika textbearbetningsteknikerna som själva tjänstens utformning. Många av de personer med lässvårighet som använt tjänsten uppskattar den men ger också värdefulla synpunkter på utformningen av tjänsten. Dessa synpunkter integrerar vi i tjänsten efter hand som de dyker upp. Tjänsten utvecklas fortfarande och kommer att fortsätta att förfinas under en tid framöver. Projektet genomfördes initialt i nära samarbete med företaget AudioToMe som aktivt bidrog med målgruppssegmentering och affärsmodellutveckling. I takt med att deras verksamhet förändrades minskade emellertid deras direkta engagemang. Projektet utnyttjade dock deras kunskap om hur design- for- all används vid utveckling av tjänster under hela projektet. Vi för för närvarande diskussioner med ett annat företag, Brickit AB, om att utveckla en mobilapp för sammanfattningstjänsten. 2

5 Vi har också varit i kontakt med dyslexipedagoger och dyslexiförbundet för att sprida resultatet och har också utnyttjat sociala medier för att presentera tjänsten. 4 Bakgrund Många personer i dagens samhälle har, av olika skäl, problem med att kunna tillgodogöra sig mer omfattande texter. Detta försvårar möjligheten att klara utbildningar på olika nivåer och att kunna fungera i arbetslivet med de krav som ställs på förmåga att ta del av textburen information. Vidare sker en stor del av kommunikationen i dagens arbetsliv via elektroniska medier och med information representerad i textdokument. Detta innebär förbättrade möjligheter att delta i arbetslivet eller att genomföra studier för dem som exempelvis har begränsad rörlighet, men innebär samtidigt ett problem för personer med olika slag av lässvårigheter. Även för denna grupp ställs krav på förmåga att effektivt kunna ta del av textburen information. Samtidigt är flertalet texter vanligen tillgängliga i digital form, vilket innebär att personer med exempelvis synskada, dyslexi, utvecklingsstörning eller annat modersmål än svenska, skulle ha nytta av ett datorbaserat hjälpmedel som kan underlätta förståelse och överblick av materialet. Den tjänst som utvecklats inom projektet bygger på tidigare forskning kring sammanfattning av texter, omskrivning till lätt svenska samt utveckling av tjänster utifrån ett design- for- allperspektiv. 5 Syfte och målgrupp Projektets syfte är att utveckla en tjänst som på olika sätt underlättar läsning för personer som av olika anledningar har svårt att läsa. Vi har särskilt beaktat perspektivet att underlätta läsning vid studier eller i arbetet. Samtidigt ser vi uppbara möjligheter att verktyget också kan ha stort värde såväl i vardagslivet för den primära målgruppen, som för användare i största allmänhet som vill skaffa sig en snabb överblick över en text. I första hand är målgruppen personer som p.g.a. funktionshinder har svårigheter att överblicka och läsa längre texter, främst dyslektiker och synskadade. Även personer med kognitiva funktionshinder, utlandsfödda och äldre kan förväntas ha stor nytta av verktyget. Enligt principen design- for- all har vi samtidigt också beaktat hur verktyget kan göras användbart och attraktivt även för en betydligt större målgrupp, exempelvis genom möjligheten att lyssna på en sammanfattning av en längre text, t.ex. en promemoria i bilen på väg till ett möte. Det är svårt att exakt ange storleken på målgruppen eftersom det inte finns exakta siffror på hur många synskadade personer eller personer med lässvårigheter det finns. Vi har i projektet utgått från publicerade redovisningar från bl.a. olika intresseorganisationer. Synskadades riksförbund skriver så här: 3

6 "Exakt hur många som är synskadade är oklart men man beräknar antalet till över Tiotusen prenumererar på daglig taltidning personer har cd- spelare som bidragsberättigat hjälpmedel. Omkring finns inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker." synskador/ogonsjukdomar/vem-arsynskadad/ Dyslexiföreningen skriver så här: "Läsning och skrivning är komplexa förmågor som vi behärskar olika väl. Gränsen för när något ska kallas för svårighet blir därför godtycklig och dras på olika sätt i olika sammanhang. Det finns därför ingen entydig definition varken av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter och det går därför inte att exakt ange hur många personer som i Sverige har dessa svårigheter. En vanlig bedömning är att 5-8 procent av befolkningen har betydande svårigheter att läsa och skriva. En undersökning av vuxna som gjordes 1996 (IALS- undersökningen) visade att 8 procent i Sverige hade låg läsförmåga. Fler pojkar/män än flickor/kvinnor har läs- och skrivsvårigheter." Baserat på detta skulle vi kunna definiera målgruppen som synskadade (inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker) och 8% av Sveriges befolkning ( ), dvs ca med låg läsförmåga. Hur många av dessa som har Internet är svårare att uppskatta, men en målgrupp om totalt synskadade eller med låg läsförmåga borde vara rimligt. Ytterligare en stor grupp som skulle uppskatta sammanfattningar och texter på lätt svenska är invandrare som inte behärskar svenska fullt ut. Inom projektet har vi under utvecklingsarbetet till viss del kontinuerligt utvecklat tjänstens design i samarbete med personer med lässvårigheter. På grund av att denna målgrupp gärna undviker läsning har vi dock också använt personer utan lässvårigheter under utvecklingsarbetet. De användartester som gjorts av den färdiga tjänsten har däremot gjorts med dyslektiker, dels en mer kvantitativt inriktad utvärdering med personer med lässvårigheter och dels kvalitativa studier med användare med lässvårigheter. 6 Projektets mål Projektets mål beskrivs dels utifrån de effektmål som kan tänkas uppnås och dels utifrån de resultat som uppnåtts inom projektet. 6.1 Effektmål Enligt förstudiematerialet kan vi på sikt mäta effektmålen i termer av exempelvis: Antal gratis nerladdningar av Friendly Reader Antal webbplatser med integrerat stöd för textsammanfattningar 4

7 Omsättning för To Me Group med avseende på support och stöd för användning av East Reader, exempelvis hos utbildningsanordnare, myndigheter och på arbetsplatser. Uppfyllandet av effektmålen kommer av naturliga skäl inte att kunna mätas förrän en tid efter att projektet avslutats och resultatet gjorts tillgängligt för allmänt bruk. Det tredje målet har fått lov att omformuleras att inte specifikt knytas till vår projektpartner AudioToMe inom ToMeGroup, eftersom verksamheten där numera inriktats mot konsulttjänster inom användbarhet och interaktionsdesign som inte knyts till egna serverbaserade tjänster. Förhoppningsvis kan de diskussioner vi nu för med Brickit AB leda till att effektmålet kan uppnås inom ramen för deras verksamhet, men det är i dagsläget en öppen fråga. 6.2 Resultatmål En tjänst för sammanfattning av texter i olika format samt möjlighet till enkel översättning till lättläst svenska tillgängligt via webbläsare eller som ett nedladdningsbart verktyg kommer att levereras innan projektet avslutas. Ett antal användare skall ha provat tjänsterna i olika kontrollerade experiment innan projektet avslutas två år efter projektstart. Rapporter som beskriver resultaten av utvärderingen om hur användargrupper vill använda tjänsterna samt i vilken utsträckning de motsvarar användarnas förväntningar med inriktning på fortsatta förbättringar och vidare utveckling. 7 Redogörelse av projektresultatet Projektet har uppnått de mål som ställdes upp vad gäller utveckling av tjänst och utvärdering av denna. Det företag som i planen skulle ansvara för den slutgliga serverlösningen har emellertid bytt såväl namn som inriktning, från att vara ett produktföretag med fokus på ljudburna tjänster, AudioToMe, till att bli ett konsultföretag med fokus på användbarhet och interaktionsdesign, Usify. Detta gör att tjänsten inte kommer att ingå i deras produktutbud utan kommer istället att finnas tillgänglig via Linköpings universitet och Santa Anna Research Institute AB. 7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Inom projektet har vi utvecklat den tjänst som planerades. Tjänsten har utvecklats utifrån design för alla- konceptet och har utgått ifrån omfattande målgruppsanalyser, såväl avseende målgruppsegmentering [1]som utveckling av personas och scenarier [2, 3, 4] för de valda målgruppsegmenten. Målgruppsegmenteringen identifierade tre målgrupper som mest intressanta att gå vidare med: 1) personer som använder skärmförstoring, 2) personer som saknar flyt i läsningen samt 3) personer som undviker läsning. Totalt intervjuades 14 personer med lässvårigheter utifrån målgruppsegmenteringen. Dessa ledde till skapandet av fyra personor med tillhörande scenarier. Personor och scenarier har utgjort basen för tjänstens design. Under hela utvecklinsgarbetet har vi utöver dessa också involverat ett flertal olika kategorier av användare. 5

8 Inom projektet utvecklades initiala affärsmodeller [5] av Usify. Mot bakgrund av att företaget reviderat sin affärsidé, beslöt man dock att inte satsa på att marknadsföra och supporta Friendly Reader som en egen produkt. I det fortsatta arbetet med att förbereda tjänsten för ett brett genomslag för avsedda brukare, har vi därför koncentrerat oss på att erbjuda en fritt tillgänglig lösning. För att underlätta användning av Friendly Reader i utbildningssammanhang har vi också fört diskussioner både med utbildningsanordnare (främst Linköpings universitet) och med Studentlitteratur. Vår erfarenhet är dock att projektet behöver avslutas så att den färdiga produkten och evidensen från våra användarstudier kan utvärderas innan några åtaganden från aktörer av den typen kan göras. Som ett led i ambitionen att använda verktyget som ett stöd i lönearbete har vi etablerat kontakt med ett företag, Daccus, som för Arbetsförmedlingens räkning utbildar arbetssökande i IT- användning, och som är beredda att bidra med försökspersoner. Denna studie kommer dock att slutföras utanför det här aktuella projektets ram. Tjänsten finns i såväl en stand- aloneversion som en webbversion. Stand- aloneversionen behövs i de fall då en användare har copyrightskyddat material som skall sammanfattas eftersom det inte är tillåtet att ladda upp sådant material på våra servrar. Tjänsten integrerar tre moduler som var och en på olika sätt bearbetar en text så att den skall bli lättare att läsa och förstå. Dels en textsammanfattare som låter användare få texten sammanfattad i olika stor grad. Graden av sammanfattning sryrs av ett reglage och när väl en text läst in och bearbetats, vilket tar olika lång tid beroende på textlängd, för en text om sidor tar det knappt en sekund, tar det ingen tid att få en sammanfattning av olika längd. Textsammanfattaren har förbättrats avsevärt genom att först träna den på en större dokumentmängd, framförallt har stabiliteten förbättrats [6, 7]. Vi har också utfört studier av de sammanfattade texterna och bland annat visat att för vissa läsbarhetsmått ger sammanfattningarna ett bättre värde, speciellt gäller det LIX. Detta resultat är publicerat vid vetenskaplig konferens [8]. Den andra modulen använder ett antal omskrivningsregler för att skriva om texter till lätt svenska [9]. Även denna modul kan anpassas så att texten bearbetas olika mycket. Användarstudier gjorda på omskrivna texter visar att man måste vara försiktig med vilka regler som används. Denna deltjänst innehåller därför möjligheten att välja grad av omskrivning. Tre olika grader har implementerats, men det är enkelt att ändra eller utöka dessa. För närvarande är denna modul inte integrerad i tjänsten, se nedan. Slutligen har vi en modul som hanterar synonymer [10, 11]. Synonymhanteraren är utöver plan och ersätter till viss del den modul som skulle översätta texter till andra språk eftersom den översättningstjänst vi avsett att integrera, google translate, inte längre är tillgänglig annat än via deras webbgränssnitt. Detta är dock en avvikelse som givit en bättre tjänst eftersom googletjänsten finns tillgänglig ändå, dock inte integrerad i vår tjänst, medan synsonymhanteraren är en helt ny tjänst som ytterligare underlättar förståelsen av svenska texter. 6

9 Vi har också integrerat en funktion som gör det möjligt att få texterna upplästa, vilket uppskattats mycket i de utvärderingar som gjorts, samt möjligheten att öka textens storlek och radavstånd. Vi har också lagt till en linjal som visa var i texten man för närvarande är. Tjänsten har utvärderats i ett flertal studier. Dels har vi studerat kvaliteten på de texter som genereras. En studie fokuserade på textkohesion, hur väl de sammanfattade texterna hänger ihop [12]. Denna studie kartlägger de fel som sammanfattaren genererar beroende på att vi extraherar de viktigaste meningarna, vilket kan leda till att meningar saknar antecedent, dvs det kan finnas refererande uttryck i texten där det som refereras inte finns med i sammanfattningen. I ett försök att råda bot på detta undersökte vi om det är bättre att istället ta meningen innan för att förbättra kohesionen men fann att så inte var fallet [13]. Vi har därför ytterligare förbättrat detta genom att skapa sammanfattningar baserat på de meningar som är viktigast och de meningar som dessa meningar refererar och på så sätt fått bättre sammanfattningar. Detta resultat är inskickat till en internationell vetenskaplig konferens men vi har ännu inte fått besked på om vårt arbete accepterats för publicering. I två andra studier har vi undersökt användbarheten av de texter som genereras, dels sammanfattningarna [14] och dels texter omskrivna till lätt svenska [15]. I dessa studier använde vi texter från högskoleprovet och bad försökspersoner, totalt 60 stycken, att besvara frågorna i högskoleprovet och också besvara ett antal frågor om hur de uppfattade texterna och om de ansågs användbara. Vi mätte också tiden det tog att läsa texterna. Kortfattat kan vi säga att sammanfattningarna ansågs betydligt bättre än de omskrivna texterna. Originaltexterna ansågs bättre än de bearbetade texterna, men det gick å andra sidan betydligt fortare att läsa de bearbetade texterna. I dessa studier använde vi inte personer med lässvårigheter. I ytterligare en studie undersökte vi om en sammanfattad text följt av en omskrivning till lätt svenska är att föredra jämfört med att först skriva om till lätt svenska och därefter sammanfatta den [16]. I denna studie ingick 90 försökspersoner, återigen utan lässvårighet, samma upplägg i övrigt som [14] och [15]. Resultatet kan kort sammanfattas med att det är bättre att först skriva om texten innan den sammanfattas. Slutligen har vi gjort avslutande användarstudier med personer med lässvårigheter. Dessa har gjorts med en tidig version av stand- alonetjänsten och fokuserat på användningen av tjänsten. I en studie använde 11 dyslektiker tjänsten [17]. Vi skickade ut förfrågningar till 60 personer med lässvårigheter men endast 11 svarade. Denna studie visade att de är i stort sett nöjda med tjänsten, många uppskattade t.ex. möjligheten att få texten uppläst. Rapporten gav också ett antal förslag till förbättringar som implementerats i den slutgiltiga versionen. Den andra studien var mer kvalitativ och omfattade intervjuer med dyslektiker och också observationer vid användandet av tjänsten [18]. Även denna studie visade att tjänsten är uppskattad och ytterligare förslag till förbättringar presenterades, vilka realiserats i den slutliga tjänsten. När man använder tjänsten, här illusterat med webbtjänsten, börjar man med att välja vilken text man skall arbeta med. Denna klistras in i en textruta, med övriga funktioner bara svagt synliga, se figur 1. 7

10 Figur 1 Startskärm Efter att texten lästs in och bearbetats, vilket för en text av t.ex. den längd som denna rapport tar lite knappt en sekund, kan användaren välja sammanfattningsgrad genom att dra i reglaget till vänster och då direkt se texten ändra sammanfattningsgrad. Användaren kan också välja olika storlek på texten samt att i texten markera antingen meningar eller rader. Figur 2 visar detta avsnitt sammanfattat ganska mycket och med meningsmarkering påslagen. 8

11 Figur 2 Sammanfattad text med meningsmarkering påslagen Användaren kan också få upp en lista med synonymer genom att placera markören över ett ord. I figur 3 visas ett exempel då användaren placerat markören över order bara. Istället för att välja en synonym väljer vi att istället visa en lista med tänkbara synonymer, dels eftersom sammanhanget påverkar vilken synonym som passar bäst, men också för att förståelsen för ord varierar mellan personer. Figur 3 Synonymer för ordet "bara" 9

12 Den slutliga tekniklösningen är välstrukturerad. Samma bakomliggande teknik används i båda versionerna, stand- alone och webb, vilket gör att det blir väldigt enkelt att lägga till ny funktionalitet i båda versionerna. Webblösningen är också plattformsoberoende och fungerar på såväl olika datorer som telefoner och surfplattor, givet att det finns en webbläsare. 7.2 Viktiga insikter En viktig insikt från projektet var de svårigheter som uppstod när det gällde att rekrytera försökspersoner ur den tilltänkta målgruppen, personer med lässvårigheter. För dessa personer är läsning något av det värsta de kan tvingas göra. Att då be dem ställa upp i försök där de skall läsa leder till att de flesta tackar nej. Initialt i projektet hade vi stora ambitioner att i hela utvecklings- och utvärderingsarbete fokusera på personer med lässvårigheter. Nu blev det inte så utan merparten av de användare som varit med vid studierna av textkvalitet har varit personer som inte har lässvårigheter. Personer med lässvårigheter har varit med vid framtagandet av personor och scenarier så ur det perspektivet har tjänstedesignen utnyttjat personer ur den fokuserade målgruppen. Likaså har personer varit med vid utvärderingen av en versionen av tjänsten och deras synpunkter har använts vid utformningen av den slutliga tjänsten. Till viss del är dock det ringa antalet personer ur målgruppen inte nödvändigtvis ett så stort problem eftersom vi vill ha en tjänst som är användbar för alla och genom att ha blandat in användare såväl med som utan lässvårigheter kan vi ha uppnått ett bättre design- för- alla- perspektiv. Den teknik som används vid omskrivning till lätt svenska är begränsad, i framtida lösningar behöver vi kunna göra mer avancerade språkliga analyser. Dessutom är den parser som vi använder ibland något långsam. Vidare visade våra användarstudier att kvaliteten på texterna inte blev så bra som vi hade önskat, bland annat fick vi ingen indikation på när reglerna inte skulle användas. Eftersom detta är ett intressant forskningsproblem kommer vi att byta ut parsern mot en annan som är snabbare och mer generell vilket gör att vi enklare kan experimentera med olika regeluppsättningar och enklare skapa omskrivningar för olika syften. Detta arbete pågår och i den tjänst som för närvarande finns tillgänglig har vi valt att inte ha med omskrivningarna eftersom den språkliga analysen av texterna tar för lång tid. Vi har dock resultat från studier av textkvaliteten hos de omskrivna texterna och räknar med att ha en modul för omskrivning tre olika nivåer klar senare under Redogörelse av projektets genomförande Samtliga projektets etappmål har utförts enligt plan bortsett från att tjänsterna inte integrerats i en tjänsteplattform som marknadsförs av ToMeGroup. Istället har de gjorts tillgängliga via projektets egen webbsida. Retrospektivt tror vi inte vi hade kunnat agera annorlunda vad gäller AudioToMe. Inom projektet hade vi haft svårt att tvinga Usify att fortsätta med en verksamhet som de inte längre var intresserade av. Vi letade dock andra företag och för för närvarande kontakter med ett annat företag, Brickit, som visat intresse av projektets resultat. 10

13 8.1 Genomförandeplan/tidplan Målgruppssegmenteringen blev klar i tid till första delrapporteringen Vid denna tidpunkt var också en första prototyp av textsammanfattnings- verktyget klar. Denna prototyp användes bland annat för att förbättra tekniken och undersöka om en sammanfattad text är mer lättläst än orginaltexten, se ovan. Persona och scenarier blev klara våren 2011 och utgjorde grunden för en PUGHanalys som blev klar hösten Denna resulterade i ett antal designkoncept av vilka fyra stycken valdes ut för fortsatta studier. Tjänstedesignen blev klar senare under hösten I detta arbete ingick också en studie av möjliga affärsmodeller. Parallellt pågick interaktionsdesign med användare, dock inte alltid från målgrupperna, som diskuterats ovan under rubriken Viktiga insikter. Denna utgör en väsentlig del av design- för- alla- konceptet och användare har genom hela projektet varit med i designen av tjänsten och interaktionen. En modul för omskrivning till lätt svenska utvecklades och utvärderades tidigt våren Under våren 2012 utvecklades också textsammanfattaren i en stand- aloneversion och en webbversion. Samtidigt integrerades modulen som skriver om texter till lätt svenska och en modul för att presentera synonymer till svåra ord i tjänsten. Textsammanfattaren har succesivt förbättrats bland annat genom att träna den på andra texter. Tekniken utvärderades i ett antal studier med användare. Ett flertal utvärderingar av hela tjänsten utfördes under Bland annat en utvärdering med personer från de olika målgrupperna av textsammanfattningar i syfte att undersöka vilka olika feltyper som är vanligast förekommande. Vi har också gjort studier, med hjälp av ögonrörelsekamera, av hur användare läser sammanfattningar, samt ett antal studier av hur texterna uppfattas samt hur användbar tjänsten är. De sistnämnda studierna visade att modulen för omskrivning till lätt svenska var för långsam och denna har därför tillfälligt tagits bort i väntan på en ny och snabbare omskrivningsmodul. 8.2 Projektets budget Tidplan med avstämning mot budget Etapp 1: Målgruppssegmentering och behovsanalys Etappens tidperiod (startdatum slutdatum): Viktiga aktiviteter under Aktivitet Ungerfärlig tidsåtgång Utfall 11

14 etappen, fyll i tabellen: (mantimmar) Preliminär kravbild med målgrupps- segmentering och behovsanalys klar Tjänstedesign med prototyputveckling inledd 200 mantimmar 125 mantimmar Preliminär kommunikationsplan klar 15 mantimmar 10 Kartläggning av eventuella risker och legala hinder 35 mantimmar 35 Detaljerad budget för etappen (i kronor): Löpande kostnader (t.ex. antal mantimmar/ aktivitet=>kostnad): Fasta kostnader (t.ex. inköp hårdvara): Total budget för etappen Begärd finansiering från PTS Egen finansiering Arbetstid, 375 timmar kr Fasta kostnader, hårdvara, mm kr Total budget för etappen kr kr kr 360 tkr 15 tkr Etapp 2: Prototyputveckling och användarstudier Etappens tidperiod (startdatum slutdatum): Utfall Viktiga aktiviteter under etappen: Detaljerad budget för etappen (i kronor): Kravbild med prioriteringar klar Tjänstedesign klar 100 timmar 200 timmar Första prototyp av samtliga tjänster i såväl stand- alone som webbutförande 600 timmar Användartester utförda under utvecklingsarbetet 350 timmar 120 timmar 180 timmar 680 timmar 350 timmar Löpande kostnader (t.ex. antal mantimmar/ aktivitet=>kostnad): Arbetstid, 1250 timmar kr kr Fasta kostnader (t.ex. inköp hårdvara): Fasta kostnader, hårdvara, mm kr kr Total budget för etappen Total budget för etappen kr Begärd finansiering från PTS kr kr Egen finansiering kr kr 12

15 Etapp 3: Affärsmodell och utvärderingar Utfall Etappens tidperiod (startdatum slutdatum): Viktiga aktiviteter under etappen: Andra iterationen av tjänster 550 timmar Integrering av tjänsterna i lämplig tjänsteplattform 300 timmar Affärsmodellen klar Kommunikationsplan klar 50 timmar Samtliga utvärderingar utförda 100 timmar 600 timmar 400 timmar 50 timmar 40 timmar Detaljerad budget för etappen (i kronor): Löpande kostnader (t.ex. antal mantimmar/ aktivitet=>kostnad): Arbetstid, 1000 timmar kr kr Fasta kostnader (t.ex. inköp hårdvara): Fasta kostnader, hårdvara, mm kr kr Total budget för etappen Total budget för etappen kr kr Begärd finansiering från PTS kr kr Egen finansiering kr kr 8.3 Projektets arbetssätt Vi har inom ramen för projektet haft kontakter med ett antal dyslexipedagoger i Linköping och Katrineholm. Vi har också haft kontakter med dyslexiförbundet. Vi har också kontakt med ett företag, Daccus, som kommer att utvärdera tjänsten för arbetssökande. Projektgruppen har träffats regelbundet under de två år projektet pågått. De som arbetar med de olika delarna i projektet träffas ungefär en gång per månad. Vid dessa tillfällen är projektledaren med och de projektmedlemmar som berörs. Hela projektgruppen har träffats vid 9 tillfällen. I projektets inledning träffades hela projektgruppen förhållandevis ofta för att gemensamt diskutera målgruppsegmentering, scenario- och personautveckling, affärsmodell samt avgränsningar. Mot slutet av projektet har detta ansetts mindre nödvändigt eftersom varje delgrupp haft tydliga riktlinjer för sitt arbete. Projektet har en gemensam webbsida, som underhålls och som främst syftar till att ge extern information om projektet. Samtliga rapporter har lagts upp där och det går också att nå projektets tjänster därifrån. 13

16 Vi har vidare en gemensam dropbox där allt arbetsmaterial finns tillgängligt för alla i projektet. Inom projektet har vi också initierat ett antal avgränsade delprojekt som utförts av studenter inom ramen för framförallt kandidat- och masteruppsatser. I dessa projekt har studenterna, under vår handledning, genomfört såväl ett antal användarundersökningar som teknikutveckling. 9 Vad händer nu? Projektets kommunikationsplan [19] har fortlöpande följts upp och vid behov reviderats. Projektets arbetsnamn på produkten var inledningsvis Easy Reader, men på grund av möjliga varumärkeskonflikter har vi valt att fortsättningsvis använda benämningen Friendly Reader på den utvecklade tjänsten. Vi kommer att fortsätta med insatser för att sprida kännedom om Friendly Reader även efter projektets slut, inte minst i samband med olika uppföljnings- och vidareutvecklingsprojekt som inspirerats av arbetet med Friendly Reader. Inledningsvis i projektet gjorde Usify en studie [1] av möjliga affärsmodeller för Friendly Reader. Där identifierades tre huvudsakliga modeller för att varaktigt tillgängliggöra tjänten: I den första modellen finns Friendly Reader tillgängligt som en gratis programvara via exempelvis webbsida eller för nerladdning. I den andra modellen finns Friendly Reader tillgängligt som programvarubibliotek eller API för användning av innehållsorienterade tjänsteleverantörer, som kan använda FriendlyReader för att förbättra existerande tjänster. I den tredje modellen finns Friendly Reader tillgängligt som programvarubibliotek/api med support hos en specifik tredjeparts tjänsteleverantör, som för olika uppdragsgivares räkning kan skapa nya, innovativa tjänster. Den tjänst som utecklats finns nu tillgänglig via projektets webbsida som dels en webbbaserad tjänst och dels i en stand- aloneversion. Båda är gratis. Den ursprungliga ambitionen att via To Me Group tillhandahålla en tjänst enligt den tredje modellen ovan har av tidigare redovisade skäl inte kunnat fullföljas inom projektets ram. Vi har i stället kontakt med ett företag, Brickit AB, som visat ett stort intresse av att utnyttja tjänsten och utveckla en mobilapp. Denna kommer initialt att begränsas till textsammanfattaren eftersom de andra delarna i tjänsten kräver programvara som inte direkt får kommersialiseras. Vi har kontakt med dyslexiförbundet och ett antal dyslexipedagoger dels för att få personer ur målguppen att utvärdera tjänsten och dels för att hjälpa oss att sprida projektresultatet. Vi utnyttjar också sociala medier som twitter och facebook för att den vägen nå användare ur målgruppen. Vi har presenterat projektets resultat vid ett antal internationella vetenskapliga konferenser där resultaten mottagits mycket väl, bland annat seminariet Att studera med funktionsnedsättning, att forska om funktionshinder vid 14

17 Linköpings universitet då projektet presenterades och fick ett mycket positivt mottagande. Arbetet med att utveckla IT- stöd för personer med lässvårigheter, speciellt genom verktyg för användarkontrollerade texttransformationer kommer att fortsätta. Vi har dels ett eget intresse av att löpande förbättra tjänsten, vilket kommer att ske inom ramen för Santa Anna Research Institutes verksamhet, och dels söker vi pengar för fortsatt utveckling. Vi fick tyvärr avslag på en ansökan till PTS för en fortsättning med fokus mot kognitiva funktionshinder. Även i övrigt har Santa Anns uppdrag från PTS stimulerat vår FoU- verksamhet inriktad mot att reducera det digitala utanförskapet. Med projekt finansierade från Internetstiftelsen, Vinnova, Hjälpmedelsinstitutet, m fl tittar vi på lösningar som enligt principen design- för- alla både underlättar för grupper med speciella behov och samtidigt erbjuder attraktiva tjänster för breda användargrupper, inklusive äldre och utlandsfödda som idag många gånger har svårt att tillgodogöra sig det svenska informationssamhällets tjänster. Vi kommer också att fortsätta utveckla tjänsten inom ramen för studentprojekt. Under våren planerar vi för en utökning av tjänsten som kan sammanfatta dokument från flera olika källor, troligen med fokus på hälsoinformation. 10 Referenser Samtliga rapporter finns tillgängliga via projektets webbsida: [1] Usify, Målgruppssegmentering easy reader Synnedsättningar/blindhet och personer med dyslexi, Intern projektrapport, 2011 [2] Kristina Vegelius, Personanalys för CogSum Pughanalysför koncepten och hur ett sammanfattningsprogram skulle kunna representeras, Intern projektrapport, [3] Sammanfattning av målgruppsegmentering, Intern projektrapport, [4] Kristina Vegelius, Användning av personametod vid utveckling av informationstjänster för grupper med särskilda behov, Kandidatuppsats, Linköpings universitet, 2011 [5] Anna Holmquist, EasyReader afärsmodeller, Intern projektrapport, [6] Christian Smith, Arne Jönsson, Enhancing extraction based summarization with outside word space, Proceedings of the 5th International Joint Conference on Natural Language Processing, Chiang Mai, Thailand, [7] Christian Smith, Henrik Danielsson, Arne Jönsson, A good space: Lexical predictors in vector space evaluation, Proceedings of the eighth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Istanbul, Turkey,

18 [8] Christian Smith, Arne Jönsson, Automatic Summarization as Means of Simplifying Texts, An Evaluation for Swedish, Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics (NoDaLiDa- 2010), Riga, Latvia [9] Peder Abrahamsson, Mer lättläst Påbyggnad av ett automatiskt omskrivningsverktyg till lätt svenska, Kandidatuppsats, Linköpings universitet, [10] Robin Keskisärkkä, Automatic Text Simplification via Synonym Replacement, Masteruppsats, Linköpings universitet, [11] Robin Keskisärkkä, Arne Jönsson, Automatic Text Simplification via Synonym Replacement, Proceedings of the Fourth Swedish Language Technology Conference, Lund, 2012 [12] Thomas Kaspersson, Christian Smith, Henrik Danielsson, Arne Jönsson, This also affects the context - Errors in extraction based summaries, Proceedings of the eighth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Istanbul, Turkey, 2012 [13] Christian Smith, Henrik Danielsson, Arne Jönsson, Cohesion in Automatically Created Summaries, Proceedings of the Fourth Swedish Language Technology Conference, Lund, [14] Marcus Johansson, En manuell utvärdering av extraktionssammanfattade texter, Kandidatuppsats, Linköpings universitet, [15] Jonas Sandin, Utvärdering av automatiska omskrivningar - Från både en objektiv och subjektiv synvinkel, Kandidatuppsats, Linköpings universitet, [16] Anton Jeppsson, Samuel Johnson, Erik Karlsson, Christofer Malmberg, Victor Sjölin, Åsa Svensson, SimSum En studie om automatisk sammanfattning och omskrivning av texter, Projektrapport, Linköpings universitet, [17] Jonas Sandström, Friendly Reader en webbaserad utvärdering inom målgruppen "personer med dyslexi", Intern projektrapport, [18] Peder Abrahamsson, Utvärdering för utveckling En användbarhetsstudie av Friendly Reader, Intern projektrapport, [19] Sture Hägglund, Arne Jönsson, FriednlyReader Kommunikationsplan med uppföljning, Intern projektrapport,

FriendlyReader. Språkteknologi för sammanfattningar och ökad läsbarhet. Målgruppsegmentering. Arbetsgång

FriendlyReader. Språkteknologi för sammanfattningar och ökad läsbarhet. Målgruppsegmentering. Arbetsgång FriendlyReader Språkteknologi för sammanfattningar och ökad läsbarhet Mål:! Öka den digitala delaktigheten genom att underlätta för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig textuellt baserad information

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - ETU

Slutrapport projektgenomförande - ETU Stockholm 2013-03-30 Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Projekt: Begriplig samhällsinformation Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se En kort bakgrund: Våra tester visar att många har svårt att förstå innehållet på offentliga webbplatser. 2006 undersökte

Läs mer

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON Slutrapport för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON 1 Projektet Projektets syfte, mål och metoder beskrivs i ett uppdragsavtal

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Förbättrad tillgång till myndigheters e-tjänster för utlandsfödda

Förbättrad tillgång till myndigheters e-tjänster för utlandsfödda Förbättrad tillgång till myndigheters e-tjänster för utlandsfödda Ett uppdrag från.se:s Internetfond. Slutrapport. Rapport Santa Anna IT Research Institute Maj 2011 2011-05-15 1 Sammanfattning Projektet

Läs mer

Segmenteringen Segment 1: Punktskrift Segment 2: Skärmläsning Segment 3: Skärmförstoring Segment 4: Läser bra men stavar dåligt

Segmenteringen Segment 1: Punktskrift Segment 2: Skärmläsning Segment 3: Skärmförstoring Segment 4: Läser bra men stavar dåligt Segmenteringen Inom EasyReader- projektet har en målgruppssegmentering gjorts som ligger till grund för persona och scenarier. Här presenteras kortfattat de segment som projektet skapade. Segment 1 till

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Arbetet började med en ganska rejäl research och uppräkning av situationer, användare och kvaliteter.

Arbetet började med en ganska rejäl research och uppräkning av situationer, användare och kvaliteter. [Avsiktligt tom.] Med hjälp av några exempel ur min egen designpraktik (och mina studenters) ska jag försöka lyfta fram några saker som utmärker interaktionsdesign för mig. Ett studentarbete under ganska

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad]

Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad] # 3 april 2001 Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad] En artikel från Rockad Kontakta redaktionen Nicklas Lundblad, Stockholms handelskammare nicklas@acm.org Alex Jonsson, Interactive Institute

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer