SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun."

Transkript

1 SBN Mex 2010/ (57) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun. Bakgrund I samband med att detaljplan upprättas för Gladö kvarn ska kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd och utställning av gatukostnadsutredning. Samrådsmaterial har sänts ut till berörda fastighetsägare Under tiden till har gatukostnadsutredningens samrådshandling funnits utställd i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 i Huddinge. Denna samrådsredogörelse gäller gatukostnadsutredningen och bemöter synpunkter på fördelningsområdets omfattning, kostnadsunderlaget och andelstal samt hur och när gatukostnader debiteras. Övriga synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i samrådsyttrandet för detaljplanen. Fyrtioen yttranden som berör gatukostnader har inkommit till kommunen. Fyra av yttrandena har inkommit från fler än en fastighetsägare. Sju yttranden som enbart rör planfrågor har inkommit till mark- och exploateringsavdelningen. Dessa yttranden finns i slutet i denna redogörelse men frågorna har inte bemötts i denna samrådsredogörelse för gatukostnadsutredningen. Yttranden som har kommit in till planavdelningen men som också rör gatukostnader bemöts i denna samrådsredogörelse. I vissa fall har samma fastighetsägare skickat två yttranden, dels i planärendet och dels i gatukostnadsärendet.

2 2(57) Bakgrund Yttranden som rör gatukostnadsutredningen... 4 Gladö 18: Gladö 20:1, Gladö kvarn 1:22, 1:264, 1:265, 1: Gladö 36:1, yttrande Gladö 40: Gladö 41:1, Gladö kvarn 1:116, 1:117, 1:309, 1: Gladö 56: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:4, yttrande Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:45, Gladö kvarn 1:145, Gladö kvarn 1:359 och 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö 70: Gladö kvarns fastighetsägarförening och Gladö kvarns vägförening Gemensamma yttranden Yttranden som enbart rör planfrågor Gladö 39: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:

3 3(57) Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:

4 4(57) 1. Yttranden som rör gatukostnadsutredningen Fyrtioen yttranden som berör gatukostnader har inkommit till kommunen. Fyra av yttrandena har inkommit från fler än en fastighetsägare. Många av yttrandena berör även planfrågor. Planfrågorna besvaras inte i denna samrådsredogörelse för gatukostnadsutredningen utan hanteras i samrådsredogörelsen för detaljplanen. Gladö 18:1 Kostnaden för nya vägar är för dyr och måste sänkas. Bussen bör köras på samma vägar som idag och inte gå runt via Lidavägen. Under ett grannmöte önskade ingen fastighetsägare på Lidavägen en förändring av bussträckan, med hänsyn till säkerhetsfrågor för barn på den planerade förskolan och hänsyn till ökade vägkostnader. De som är emot idén att bussen ska gå på Lidavägen och som diskuterat frågan är fastighetsägarna för tomterna: 18:1,19:1, 8:1, 9:1,10:1,11:1, 3:51,1:340,1:374,1:364,1:353 ochl:343. De nya villkoren för Gladö kvarn ska enligt förslaget vara samma som kraven för övriga Huddinge, när det gäller storlek på vägar, byggrätt etc. Rimligen bör då även villkoren för minsta tomtstorlek vara samma. Minsta tomtstorlek bör vara 800 kvm, speciellt för tomter som lämpar sig för styckning. Det innebär att tomter som är 1600 kvm eller större har möjlighet att stycka sina tomter. Med en minsta tomtstorlek på 800 kvm kan fler tomter bli föremål för styckning, vilket minskar vägkostnaden. Blir det fler fastighetsägare i området påverkas även förutsättningarna för affär, bättre service och tätare kollektivtrafik. Kostnaden för vatten och avlopp får inte bli dyrare än som anges i förslaget. Garantier måste ges att det inte blir aktuellt att tillämpa särtaxa. Möjligheten till sommarvatten från Kvarnsjön bör finnas kvar, liksom förutsättningarna för tennisbanorna. Svar: I enlighet med plan- och bygglagen betalas kostnaderna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget behov. Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Gladö 20:1, Gladö kvarn 1:22, 1:264, 1:265, 1:270 Yttrande och synpunkter på förslag till Detaljplan för Gladö kvarn Detta mail vill jag ha diariefört som inkommande brev som synpunkter på programförslaget. Huddinge kommun har inlett processen för framtagning av detaljplan för Gladö kvarn. Som sakägare vill jag framföra följande synpunkter angående planförslaget:

5 5(57) Avgiften för gatukostnaden skall endast vara kopplad till när man söker bygglov eller säljer fastigheten, oavsett tid efter det att arbetena med gatorna färdigställts. Det innebär att anstånd inte skall tillämpas utan kostnaden skall tas ut på samma sätt som Stockholm Vatten kommer att debitera sina kostnader för arbetena med vatten till fastigheterna. För betalning av gatukostnaden kan kostnadsutvecklingen följa konsumentprisindex och ingen ränta skall belasta fastighetsägarna då kostnaderna skall kopplas till bygglov/försäljning som ovan. Respektive ledningsdragande verk (bolag) skall bära sina kostnader för förläggning av ledningar och kablar i gatan, vilket reducerar totalkostnaden för gatubyggandet för Huddinge Kommun. Vi betalar förläggning av VA och återställning i avgiften till Stockholm Vatten. Vattenfall skall ta sitt ansvar om de förlägger sina kablar i mark. Gatustandarden inom området bör räcka med Ll gata för busstrafiken då bussen leds enkelväg på Lidavägen till området och Nyboviksvägen/Gladövägen ut ur området eller tvärt om. Övriga gator räcker det med L3 standard. 30 km/tim skall gälla inom hela området. Svar: I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. I kommunens kalkyl är hänsyn tagen till samordningsvinster för va-utbyggnad. Gladö 36:1, yttrande 1 Jag vill inte att vägkostnaden skall utfalla för betalning förrän jag ansluter mig till vattenförsörjningen eller jag begär ändring av min byggnads utformning eller jag säljer min fastighet. Anledningen till detta är att jag gjort ett val här i livet som flyttat hit och ordnat mitt liv som pensionär. Jag förstår till fullo resonemang om att jag kan låna men räntekostnaden förstör den

6 6(57) budget jag planerat för. Skulle jag därför vilja fortsätta att leva skuldfri och ha kontroll över mina finanser skulle jag bli tvungen att sälja mitt pick och pack och flytta härifrån. Kanske är det just det som man som samhällsbyggare vill för att därigenom skapa livsrum för bosättare som är mer inkomstbringande för kommunen. Känns kymigt. Ni har gjort eftergifter när ni har gjort åtaganden om tak för vägavgiften där ni står för risken för att fler fastigheter ej omedelbart skapas genom delning. Kan ej förstå att ett uppskov med vägavgift skulle vända upp och ned på era kalkyler då detaljplanen uppenbarligen emotses av ett stort antal Gladö kvarns innevånare. Tvärtom skulle det möjliggöra en mjukare ombildning av området även om det tar lite längre tid. Svar: I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö 40:1 Först och främst anser jag att kostnaden är ohemul. Jag har otroligt svårt att se hur någon kan motivera dessa kostnader i ett område som enligt direktiven i möjligaste mån skall bevaras. Det tänkta genomförandet med asfalt, gatulyktor och trottoarer kommer i sig att innebära en radikal och icke önskvärd förändring. Kostnadsbilden i sin tur kommer att innebära att fastighetsägare kommer att tvingas att sälja alternativt stycka av sina tomter. Med de byggrätter som föreslås kommer Gladö Kvarn att förvandlas till ett icke-önskvärt villasamhälle. Mitt förslag är i stället att det förslag som Gladö Kvarns Fastighetsägarförening lagt ang vägavgifter skall gälla för Gladö Kvarn. Ingen utdebitering förrän den eventuella värdeökningen av fastigheten realiserats En annan vansinnighet i förslaget är att bana väg genom skog och berg för att bygga en väg som ingen önskar, den föreslagna omdragningen av Lillängsvägen. Enligt min mening är alla som nu bor längs med vägen starkt emot den föreslagna sträckningen, liksom att vi anser att en fullständigt onödig väg kostar en fullständigt onödig summa i gatukostnadsersättning Jag skulle i stället vilja se följande. Gör i ordning den föreslagna bussvägen samt Lidavägen så att de möter normalstandard. För det övriga vägnätet räcker det gott och väl med den befintliga strukturen, dvs grus. Jag är inte helt och hållet mot belysning men gör det sparsamt och smakfullt.

7 7(57) Svar: Gatukostnader debiteras i enlighet med gatukostnadsreglementet. I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö 41:1, Gladö kvarn 1:116, 1:117, 1:309, 1:310 Byggnadsarea: Vid fastställande av tillåten byggnadsarea bör skärpta krav på värmeisolering i BBR beaktas. Skärpt krav på värmeisolering ger nu mindre invändig area i detta område/förslag, jämfört med motsvarande byggnadsarea i andra äldre villa områden (uppförda med tidigare gällande BBR krav). Gäller både huvud- och komplementsbyggnad.(föreslagna byggnadsareor på 150m respektive 40m byggnadsarea bör justeras uppåt) Sommar vatten: Vid vägbygge bör tomrör/vattenledning läggas in för att möjliggöra installation av sjövattensystem för bevattning sommartid. Gatubelysning: Önskemål att gatubelysning ej utföres, alternativt att gatubelysning endast utföres vid busshållplatser. Detta för att bevara områdets karaktär samt att det inte kan anses vara miljömässigt försvarbart att "slösa" med energi. Vägstandard: Önskar att planerade vägbredder minskas. Antal fastigheter: Hur har antalet fastigheter beräknats för att kunna fördela vägkostnaden? Detta bör förtydligas av kommunen, eftersom kommunen själva är part i målet. Svårt för enskilda fastighetsägare att bilda sig en uppfattning om rimligheten av kommunens antagande. Genomförandetid: Har önskemål att planens genomförandetid förlängs (stärker rätten hos fastighetsägare, som kan vara motiverat, eftersom vägkostnad finansieras av fastighetsägare).

8 8(57) Grönområden: Önskar att de kvarvarande grönområden som finns inom planområdet skyddas mot framtida exploatering. Hur kan detta i så fall ske? (omklassning av mark?) Vändplan Korta Vägen 1:309 Alternativ 1: Kan vändplan flyttas ner, för att till större del ligga på allmän mark (mindre/ingen påverkan på befintliga fastighetsgränser). (kan vändplan spegelvändas för att passas in på den allmänna markytan?) Alternativ 2: Kan byte av mark utföras så att "gul" markerad mark lämnas till kommunen (från fastighet 1:309) i utbyte mot mark som tas från allmän mark ner mot fastighet 1:328. (fastighetsarea ska alltså vara den samma efter vägbyggnationen) Utfart 1:310 Önskemål finns att höja gatunivå vid utfart från fastighet 1:310 (förbättrar användning vid halt väglag vintertid i den branta backen) Vägdragning 41:1 Finns möjlighet att flytta ner vägdragning mot sjö för att slippa intrång på fastigheten? (denna fråga har ej kunnat besvaras av kommunen vid informationsträffar) Om vägbyggnation innebär att yta måste tas från fastighet, kan utbyte av mark ske från allmän mark, för att ge möjlighet till en säkrare och flackare utfart från 41:1? (oavsett vägdragning så finns önskemål om en bättre / flackare infartslösning, finns möjlighet till markköp?) En framtida avstyckning från fastighet, medför även ett ökat behov av en bra infart till berörd fastighet, pga den branta marklutningen. Väg, mark 1:116 Ny väg kommer att höjas och ger bättre anslutning mot fastighetens utfart. Bra. Finns möjlighet att lösa in mark och flytta upp övre fastighetsgräns så att den motsvarar den intilliggande fastigheten 1:122? (alternativt mot bakomliggande fastighet?) Mark 1:117 Finns möjlighet att lösa in mark och flytta upp övre fastighetsgräns så att den motsvarar den intilliggande fastigheten 1:122? (alternativt mot bakomliggande fastighet?) Finns möjlighet att lösa in markremsa som ligger mellan 1:117 och 1:122? Hur och när sker återkoppling av lämnade sypunkter enligt ovan? Vill få en mer kreativ dialog med kommunen gällande ovanstående. Hittills har kontakter med kommunen mera varit av karaktären information från kommunens sida, och ingen dialog. Svar: Antal fastigheter Kommunens fördelningsgrund baseras på befintliga fastigheter och nytillkommande fastigheter. Befintlig fastighet kan vara bebyggd eller obebyggd. Gatukostnaden beräknas utifrån antalet befintliga fastigheter och antalet möjliga tillkommande. Denna siffra har tagits fram gemensamt med lantmäteriavdelningen efter en bedömning av lämpliga avstyckningar i området.

9 9(57) Gladö 56:1 Jag lämnar härmed yttrande avseende föreslagen detaljplan enligt nedan angivna synpunkter. Dokumentet/yttrandet ska diarieföras i sin helhet. Jag är i det stora hela positiv till den ovannämnda stadsplan, den medför både miljövinster och förbättrad väg- och boendestandard. Däremot har jag några synpunkter som jag vill framföra. Nya vägar Jag kan ej se Huddinge kommuns policy för debitering av gatukostnader som rimlig då det innebär att vi fastighetsägare ska bekosta vägar som till viss del används av övriga samhällsmedborgare. Nuvarande bussgata används tex. flitigt av badgäster sommartid och diverse aktiviteter vintertid. Jag anser att kommunen ska vara med och bekosta den centrala bussväg som redan idag används av övriga kommuninvånare. Marktillförsel Ett visst intresse finns att köpa av kommunen erbjuden mark mot L3 gata. Jag anser att markvärdet är lågt då det är frågan om dikesmark med luftburna elledningar som varken inbjuder till vistelse därunder eller möjliggör bebyggelse. Prisförslag 100 kr/kvm. Ett större intresse finns att köpa en bit mark mot sjön. Det skulle ge oss en möjlighet att avverka viss skog, vilket bla skulle medföra större ljusinsläpp på fastigheten. Prisförslag 200 kr/kvm. Svar: Nya vägar I enlighet med plan- och bygglagen betalas kostnaderna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget behov. Hänsyn är tagen till att fler än fastighetsägarna inom området har nytta av huvudgatan (bussgatan). Kostnaden för huvudgata (bussgatan) är reducerad till kostnaden för lokalgata (L1) eftersom den är till nytta för fler än fastighetsägarna inom området. Mellanskillnaden mellan lokalgata och huvudgata bekostas därför av kommunen via skattemedel. Gladö kvarn 1:2 Jag äger Gladö kvarn 1:2. Utefter min tomt finns en smal allmänning som leder till sjön. Där har vi båten och nu får jag höra att våra båtar inte kommer att få ligga där som idag utan ska forslas upp på respektive tomt för vinterförvaring. Har ni varit ute och tittat hur det ser ut. Hur ska båtägarna kunna forsla upp sina båtar utefter denna smala stig? Jag sköter också om en liten bastu som står på allmänningen och har stått där sedan 1954 (den byggdes av min svärfar och han kompisar). Jag har reparerat denna under årets lopp och även

10 10(57) pratat med Huddinge kommun om denna och det var helt OK (har kvar mailväxling i ärendet) Vad ska hände med denna "pärla" nu. Ska den sprängas i luften eller vad? Jag måste flytta upp den till min tomtgräns??? Är det meningen att det ska byggas en brygga nere vid denna lilla strandkant? Och den gamla spången/mindre brygga ska rivas? Angående Gatukostnader: Ingen skall betala någon Gatukostnad förrän fastigheten säljs eller byter ägare eller bygglov beviljas för en större huvudbyggnad än dagens 55 m2. Det är först då man realiserar en eventuell värdeökning eller nyttjar mervärdet i den nya detaljplanen. Då kan också betalning ske. Ingen tvingas då att sälja. Alla kan bo kvar. Ingen behöver därmed söka anstånd och ingen ränta skall betalas. Fler kommer att bosätta sig permanent i området. Kommunen får därmed in mer skatteintäkter. Den posten finns inte med i kalkylen. Svar: I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras fastighetsägaren i samband med att fastighetsbildning skett I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö kvarn 1:4, yttrande 1 Vi har fastigheten 1:4 på Kvarnsjövägen 3 och har haft vårt fritidshus på Gladökvarn sedan slutet av 1940-talet då mina föräldrar och morföräldrar köpte vår tomt och granntomten. Vi vill även i fortsättningen ha kvar det som ett fritidshus och vår önskan har hela tiden varit att behålla karaktären i området trots den utveckling som kommer att ske. Det är ett unikt område nära stan men vi förstår samtidigt att Stockholm växer och att man måste göra något åt VAfrågan för att minska miljöpåverkan. Vår lilla önskan är... förändra med finess! Vägarna Framförallt har jag synpunkter på vägarna. Jag vet att kommunen kräver en viss standard av olika anledningar men vill ändå framföra mina synpunkter.

11 11(57) För det första är det orimligt att fastighetsägarna ska betala så stor del av gatukostnaderna. Många framförallt äldre kommer inte att ha råd att bo kvar och man hör redan talas om avstyckningar för att finansiera betalningen av den egna gatukostnaden. Det är oerhört tragiskt och jag är rädd för att förtätningen kommer att gå snabbt. Vi bestraffas för den värdeökning man talar om men som vi inte har nytta av så länge vi bor kvar. Befintliga fastigheter ska enligt förslag betala andel 0,5 men detta borde dras ner till max % samt vettiga villkor för betalning. Fritidshusägare nyttjar dessutom inte vägarna lika frekvent som permanentboende, så det blir dyra bilturer. Framförallt kommer huvudgatan Gladövägen-Nyboviksvägen med den storlek som är planerad att förändra området. Storleken inkräktar på naturen och trafik och hastighet kommer att öka. Dra ner på storleken och behåll 30 i hela området. I slutet av Kvarnsjövägen kommer en vändplan med 12 meter diameter att anläggas. Mitt ute i naturen alldeles intill ån, ovanför sjön och granne med skogen. Det passar inte in alls och kommer att se groteskt ut. Gör vändplanen mindre! När vägarna byggs är det ett krav att det blir så lite påverkan som möjligt på naturen runtomkring. Bara det att Kvarnsjövägen och andra småvägar asfalteras och att det blir gatubelysning i utsikten över sjön blir en stor förändring. Byggnadsarea Den största byggnadsarean är föreslagen att vara 150 m 2 och högsta nockhöjd 8 meter. Det känns väldigt stort om någon skulle få för sig att bygga med maxmått. När man ger bygglov måste man vara väldigt vaksam på hur byggnaden passar in i naturen. Överhuvudtaget i Huddinge så undrar man ibland hur vissa har fått bygglov och jag är rädd att samma kan hända i Gladökvarn. Strandskydd Det är ett krav att nuvarande strandskydd behålls runt hela Kvarnsjön för all framtid. Bryggor Jag tror att gemensamhetsbryggor kommer att påverka Kvarnsjöns utseende till det sämre. Ska de ändå finnas vill vi ha möjlighet att påverka storlek och placering. En av bryggorna är planerad att ligga vid badberget nedanför Kvarnsjövägen. Det stör badberget och den borde placeras längre västerut. Låt de befintliga bryggorna vara kvar. Jag tycker att det är ett trevligt inslag i miljön runt sjön. Svar: I enlighet med plan- och bygglagen betalas kostnaderna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget behov. Aktuell detaljplan som upprättas medger byggrätter för friliggande bostadshus. Det är den tillåtna användningen (byggrätten enligt detaljplanen), inte den pågående, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av detaljplanen. Att fastigheter idag nyttjas som fritidshus har

12 12(57) således ingen betydelse. Ingen åtskillnad görs på hur befintlig fastighet utnyttjas. Detta kan också variera över tid. I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras fastighetsägaren i samband med att fastighetsbildning skett I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. I enlighet med Huddinge kommuns gatukostnadsreglermente erlägger befintliga bostadsfastigheter hälften av kostnaden jämfört med nytillkommande fastigheter. Gladö kvarn 1:19 Övergripande synpunkter på detaljplanens förslag Ända sedan slutet av 90-talet när jag flyttade in till Gladö Kvarn så har diskussioner kring kommunalt VA skett hos kommunen och bland de boende i Gladö. Det jag anser mest anmärkningsvärt nu är att kommunen helt gått ifrån de boendes önskemål som framkommit i otaliga enkäter. Majoriteten av de boende har visat: Gladökvarns nuvarande karaktär skall bevaras. Det ska inte vara något tättbebyggt villaområde utan stora tomter och småvägar som idag. (gärna upprustade vägar - om vi har råd) Huvudbyggnad på max 150kvm i markplan och andra gårdsbyggnader max 50 kvm. Med tanke på miljön ska området snarast anslutas till kommunalt VA Majoriteten i Gladö har varit positiva till detta men sedan Gatukostnadsreglementet kom 2007 så har flertalet boende av ekonomiska skäl blivit tvungna att ställa sig till skaran som vill ha små tomter för att överhuvudtaget ha råd med vägkostnaden. Med hjälp av denna styrning från kommunens politiker & tjänstemän så tvingar man fram en förändring som de boende i området inte vill se, en förtätning av Gladö vilket inte på något sätt kan uppnås utan att påverka områdets karaktär i en närmast vidrig inriktning! Hur stora blir verkligen miljövinsterna med dagens förslag? Detaljplanen måste ändras så att områdets karaktär i större mån kan bevaras, detta är en kommunal skyldighet! Resonemanget att endast de boende i Gladö ska stå för alla kostnader

13 13(57) utan att hänsyn tas till intäkterna är företagsekonomiskt vidrigt. En förtätning i Gladö och möjligheten att få bygga större bostäder kommer öka skatteintäkterna för kommunen markant. Det kommer hela kommunens invånare till gagn, inte enbart de boende i Gladö, därför borde kommunens kassa kunna användas till exploateringskostnaderna i större utsträckning än i nuvarande förslag. Hur pass viktigt är det egentligen att Gladö till punkt och pricka följer kommunens standard per idag? Är det inte mer vettigt att lyssna på kommuninvånarna istället? Gatubelysning Belysning var 25:e meter efter varje väg i Gladö Kvarn kommer inte medverka till att behålla områdets nuvarande karaktär. Jag kan förstå att det av vägsäkerhetsskäl kan vara motiverat med belysning, men måste det gälla alla vägar i området? Tomtstorlekar Minsta tomtstorlek i Gladö Kvarn är idag 1500kvm, sedan de första enkäterna i Gladö började cirkulera (omkring 2002 om jag minns rätt) har majoriteten i Gladö uttryck att de vill bevara denna minimistorlek på tomterna. I enkäten efter att det nya gatukostnadsreglementet beslutats i kommunen så vill 51 % av de boende ha en minsta tomtstorlek på 1000 kvm. Av de jag pratat med så beror detta på den lägre gatukostnad man då får, dvs. ekonomiska skäl har börjat styra istället för de boendes vilja. Personligen så lånar jag hellre kr extra för att behålla nuvarande storlekar på tomterna. Men helst ser jag att kommunen ser över gatukostnadsreglementet som endast baseras på kostnader och inte tar någon hänsyn till intäkter. Jag är övertygad om att det finns en intäktssida i kalkylen men den får de boende som betalar kostnaderna inte ta del av, fullständigt vidrigt! Kvarnvretesvägen - del av vägen enkelriktad Kvarnvretesvägen är en återvänds väg i området och den slinga som finns på vägen skulle lämpligen vara enkelriktad. Det skulle leda till en billigare väg då den inte behöver vara så bred så att 2 fordon kan mötas. Det finns också en risk att en onödigt bred väg kommer leda till att vägen blir en parkeringsplats för badgäster, redan idag finns detta problem. Gladö 1:19 - tillförande av mark Sedan långt tillbaka så har fastigheten använt ca 2m av kommunens mark i anslutning till dagens vägkant för att möjliggöra infart på fastigheten samt anslutning av trappor. I samband med detaljplanen vore det rimligt att tillföra denna mark till fastigheten. På detta sätt så kan det man idag tror är fastigheten även bli det samt att återställningskostnaderna torde bli väsentligt lägre. Otydligt, markerat naturområde samt onödig inverkan I "slingan" på Kvarnvretesvägen finns ett naturområde (vitmarkerat på karta A, Dp24-A-6) som idag består av berg och skog. Jag har inte fått ett enat svar från tjänstemännen på varför marken inte är markerad som "natur" på kartan, tydligen har det att göra med att ägarskapet inte är utrett. Ägarskapet måste väl vara utrett i samband med utställningen av detaljplanen? Hur ska jag annars kunna ifrågasätta det?

14 14(57) Det har även framkommit att man planerar att spränga bort en hel del berg i samband med vägombyggnaden. Detta kommer påverka naturen och miljön kraftigt, mitt förslag är att man reviderar planerad sprängning och söker andra lösningar. Gatukostnaden Kommunfullmäktige antog reglementet (HKF3100) under 2007 vid antagandet var beräkningen att gatukostnad per befintlig fastighet skulle bli ca kr. Efter 2007 har vi skådat en djup finanskris som bl.a. lett till att företagen sänker sina taxor, trots detta så beräknas kostnaden i Gladö Kvarn bli kr per befintlig fastighet (vid 1500kvm tomtstorlek). Detta har lett till att många boende i området nu vill ha mindre tomter, kvm, som då ger en kostnad på ca kr. Kalkylen som ligger till grund för debiteringen och det max-tak som fastigheterna kan belastas med är uppenbarligen felaktig. En ny kalkyl för området borde tas fram innan max-taket sätts. Mina synpunkter på kalkylen är t.ex. Ingen hänsyn till ökade skatteintäkter i och med omvandlingen av området tas med. Kalkylen baseras på ett meterpris som kommunens tjänstemän har, sedan dess har kostnader minskat pga. omvärldsförändringar, (ökad konkurrens, lågkonjunktur) Kommunen har inte byggt denna standard på vägar under de förutsättningar som finns, meterpriset kan därför vara helt felaktigt. Vattenfall ska lägga ner alla luftledningar i marken inom ett antal år, vi kan då passa på att sälja rör i vägen till Vattenfall vilket de bör vara intresserade av för att hålla ner sina egna kostnader. Kommunens tjänstemän har inte ens varit ute i området och tittat på alla vägar (framkom i Folkets hus den 26 april 2010), hur kan man då sätta en kalkyl som de boende ska debiteras efter? Gladös föreningar har kommit fram till en väsentligt lägre totalkostnad, varför används inte den istället? Gatukostnaden motiveras av politikerna med det ökade fastighetsvärde som fastighetsägarna får i samband med omvandlingen, det jag inte förstår då är varför kommunen inte sätten fast prislista för hela kommunen. Min fastighet blir väl inte mer värd baserat på hur mycket jag betalat i vägavgifter??(för att dra det till sin spets, om min fastighet står för hela kostnaden på 152 miljoner, tror man då att min fastighet ökar motsvarande i värde?) Om det nu bara är de boende som ska stå för gatukostnaderna för att maximera kommunens intäkter så kanske man även ska fundera på andra sätt att få intäkter till kommunen. Varför inte införa vägavgift för de som inte bor i området, t.ex. sommargästerna från andra områden i Huddinge som nyttjar badplatserna. Eller kanske de boende ska få intäkterna (hemska tanke)? Jag har förståelse för tanken att byggare i nya områden ska stå för infrastrukturella kostnader, det jag inte förstår är hur man kan få Gladö Kvarn (och de andra liknande områdena i Huddinge) att likställas med t.ex. Västra Balingsnäs som gått från skog till bostadsområde. Några liknelser: Fler infartsparkeringar behövs till pendeltågen, vi inför ett "infartsparkeringsreglemente" och låter alla med månadskort hos SL betala.

15 15(57) En ny idrottshall behövs i Huddinge, vi inför ett "idrotssreglemente" och låter idrottsklubbarna betala för hallen. Kommunen behöver större kontorsyta, vi inför ett reglemente och drar kostnaden från kommunanställdas löner. Ja, ni märker hur fånigt resonemanget blir. Har man utrett om Gladö kan ha en kombination av kommunalt huvudmannaskap och enskilt huvudmannaskap? (som Västra Balingsnäs). Kanske det kan bli billigare för kommunen och de boende i Gladö? Möjliga fastigheter utanför detaljplan-området Ett större område vid Malms väg/österängsvägen är utanför detaljplanen. Varför? En lämplig plats för nya tomter som skulle sänka vägkostnaden för de boende och öka skatteintäkter till kommunen.. Varför utanför detaljplanen? Finns det en baktanke hos kommunen att när området är omvandlat och gatukostnader betalade av de idag boende senare bygga bostäder på denna mark? Svar: Gatukostnaden Den beräknade kostnaden som anges i samrådshandlingen kommer att uppdateras till utställningshandlingen. Det är den kostnad som anges i utställningshandlingen som kommer att ligga till grund för uttag av gatukostnader och utgöra taket för uttaget. Om de beräknade kostnaderna överskrids vid gatans genomförande bär kommunen merkostnaden. Om de beräknade kostnaderna underskrids vid gatans genomförande, kommer de faktiska kostnaderna att utgöra underlag för ersättningen. Skulle det visa sig att kommunens kalkyl är kommer detta inte att drabba fastighetsägarna. Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Möjliga fastigheter utanför detaljplaneområdet Planen anger inte med bostadsbebyggelse inom detta område. Gladö kvarn 1:39 Undertecknad är fritidsboende i Gladö Kvarn sedan Mina föräldrar och jag och senare jag, min make och våra barn har varit i fritidshuset under helger och alla somrar. För oss har Gladö Kvarn varit andningshålet för tre generationer, då vi bor i Stockholms innerstad.

16 16(57) Vi tycker inte att ni har vare sig lyssnat eller tagit hänsyn till de fritidsboendes åsikter. Vi betalar också fastighetsskatt och handlar i affärer i Huddinge kommun. I Gladö Kvarns fastighetsägarförenings styrelse sitter permanentboende och driver frågan om områdets utveckling, de kan inte anses vara representativa för vad alla tycker. Till några möten har flera stycken av oss inte ens kallats. Fritidsboende har börjat behandlas som icke önskvärda parias. På mötena har vi tystnat för vi har tystats ner eller blir oroliga för repressalier i form av sabotage och åverkan på egendom. För några år sedan förklarade några året-runt-boende att vi fritidboende snart skulle dö ut och därför inte behövde beaktas. Vi är faktiskt inte så gamla. De beräknade kostnaderna i form av gatukostnader och eventuella va/a kostnader kommer att bli så höga att många av de fritidsboende inte kan få fram så stora summor, vid dispens av vägavgifter så kommer räntan att öka skulden till mycket stora belopp. Vid ägarbyte inom familjen t.ex. arv eller överlåtande kommer våra barn som vuxit upp i fritidshuset inte ha råd att ha kvar stugan för då skall de plötsligt betala stora summor direkt vid övertagandet. Om beräknad kostnad för gatuutbyggnad uppgår till ca 157 milj. kronor så är det löjligveckande liten del ca 10 milj. som kommunen finansierar via skattemedel, som vi har varit med och betala till kommunen. Fritidsboende nyttjar inte vägarna i samma utsträckning som permanentboende många med tunga firmabilar, lastbilar, grävmaskiner och dylikt. Fritidsboende har inte heller vare sig lika stora krav på eller nytta av snöröjning ändå fördelas gatukostnaderna lika för alla fastighetsägare. Detta kommer att missgynna fritidsboende som kommer att få betala höga avgifter som inte ingår som bokostnader i ett villaboende. Skattetekniskt finns inga möjligheter för avskrivning och de flesta fritidboende har inte lån på sina hus och skulle inte heller ha råd till detta. Det orättvisa är också att det blir vi fritidsboende som drabbas värst, vi har ju redan ett boende som vi måste betala men om detalplanen går igenom drivs vi bort från våra fritidsboenden. Jag tycker det är märkligt att fritidsboende skall belastas lika hårt som permanentboende vad gäller gatukostnader. Vi utnyttjar inte vägarna året runt, har ej stora tunga bilar som sliter på vägarna och har ej lika stort behov av snöröjning. Vi belastar inte heller kommunen ekonomiskt och socialt i samma utsträckning. Många av oss fritidsboende, ursprungsbefolkning kommer ekonomiskt vara tvungna att sälja tomterna. Vi är inte längre önskvärda av Huddinge kommun. En tragedi. Selektion. Tillslut vill jag omtala att jag personligen inte alltid fått kallelser till möten där kommunens företrädare har varit närvarande för att ge information. Det är först i år 2010 som jag fått kallelserna. Detta måste anses anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också att kallelsen till Öppet hus och möjlighet till information ang. detaljplanens påverkan av just enskilda tomter kom mig och flera av mina grannar tillhanda med mycket kort, mindre än en vecka, varsel. Dessutom bifogades felaktiga och svårtolkade kartor. Jag kunde inte se om min tomt påverkades av släntintrång, då nuvarande väg var svår att tyda på ritningen. Inte ens vid telefonkontakt den 26/4 med kommunen kunde jag få svar, då de hade svårt att tyda ritningen. Svar: Aktuell detaljplan som upprättas medger byggrätter för friliggande bostadshus. Det är den tillåtna användningen (byggrätten enligt detaljplanen), inte den pågående, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av detaljplanen. Att fastigheten idag nyttjas som fritidshus har således ingen betydelse. Ingen åtskillnad görs på hur befintlig fastighet utnyttjas. Detta kan också variera över tid.

17 17(57) I enlighet med Huddinge kommuns gatukostnadsreglermente erlägger befintliga bostadsfastigheter hälften av kostnaden jämfört med nytillkommande fastigheter. I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö kvarn 1:45, Gladö kvarn 1:145, Gladö kvarn 1:359 och 1:360 Redan idén att ökade behov av kommunal service med anledning av ett ökat permanentboende blir en kostnad för kommunen är löjeväckande, eftersom man genom att bosätta sig i en kommun också blir skattebetalare i kommunen. Andra kommuner spenderar miljoner på att annonsera efter inflyttare, för Huddinge räcker det att bygga vägar! Bortsett från denna övergripande politiska fråga har vi en del synpunkter på detaljerna i gatukostnadsberäkningarna för Gladö Kvarn. Vi anser att gatukostnadsberäkningen på drygt 150 miljoner kronor för Gladö Kvarn är felaktig i många avseenden. I en rad dokument i Huddinge kommun, exempelvis tjänsteutlåtanden kring Gatukostnadsreglementet (diarenr 07/ samt 2007/43.358) anges att det i Huddinge kommun finns "ett 15-tal fritidshusområden", vilka "kommer att medföra stora kostnader för gatuutbyggnad i dessa områden, uppskattningsvis ca miljoner kr".med ett femtontal områden finner vi det otänkbart att Gladö kvarn ensamt ska bära en tredjedel av den kostnadsmassa som uppskattades för bara tre år sedan. Det är förvisso inte vårt arbete att kontrollera var felräkningarna skett, men här är ändå några förslag på punkter att granska, liksom några ändringsförslag.

18 18(57) Kommunens kalkyl Felräknad Ll-sträcka Den dyrare L1-vägens sträcka är alldeles för lång i förhållande till vad som anges i detaljplaneförslaget. De sträckor som anges där är: Gladövägen/Nyboviksvägen <-> Gladövägen/Gruvvägen Pålvägen/Gladövägen <-> Pålvägen/Lidavägen Lidavägen/Nyboviksvägen <-> Föreslagen förskola Detta blir ingalunda 2,8 km! Kanske har man dubbelräknat bussgatans sträckning så att den är med både här och separat redovisad? Marklösen I detaljplanen med bilagor anges att markinlösen kommer att krävas från 190 fastigheter, totalt drygt 5000 kvm mark, vilket i gatukostnadsberäkningen redovisas som en kostnad på 5 miljoner kronor. Eftersom ingen annan mark rimligen kan behöva köpas för gatukostnadspengarna skulle detta innebära ett markpris på ca 1000 kr/kvm, vilket är alldeles för högt, i synnerhet mot bakgrund av att markinlösenpriset baseras på värdet före stadsplanering (enligt kommunens tjänstemän vid informationsmöte ). I detaljplanen anges också att kommunen har för avsikt att tillföra 71 fastigheter mark, totalt nästan kvm. Eftersom marktillskottspriset baseras på det (förväntat) ökade värdet efter stadsplanering (enligt kommunens tjänstemän vid informationsmöte ) finns all anledning att anta att marktillskotten kommer att tillföra avsevärt mycket mer än markinlösen kostar. Posten för fastighetsreglering borde således vara en ansenlig kreditering i gatukostnadsberäkningen! I detaljplanen anges att nio nya tomter ska bildas genom avstyckning. Intäkterna för fastighetsförsäljningarna bör också krediteras gatukostnadsberäkningen, eftersom förtätningen

19 19(57) minskar värdet på de befintliga fastigheterna genom minskade allmänna ytor och ökat utbud av fastigheter. Fördelningsgrunder Bebyggda tomter bor betala mindre Enligt regeringsrättens avgörande (RÅ Ref. 1991:17) ansågs att nyttan av nya gatuarbeten var mindre för äldre bebyggda fastigheter än för tillkommande fastigheter, samt att kostnaderna för de gamla gatorna åvilat ägarna av de äldre fastigheterna. Vi anser av denna anledning att befintliga obebyggda fastigheter bör tilldelas en högre fördelningsgrund än befintliga bebyggda fastigheter. Allra bäst vore naturligtvis en fördelningsgrund baserad på permanentboendestatus. Som permanentboende betalar man lika mycket skatt som alla andra kommuninvånare, trots att den som bor i ett s.k. "omvandlingsområde" som Gladö Kvarn idag inte åtnjuter samma goda kommunala vägservice. Eftersom de boende i omvandlingsområdena betalat samma skatt utan motsvarande service borde väl överskottsinbetalningarna ha fonderats i väntan på dessa behov? Det förefaller oskäligt att man nu ska betala en gång till för vägar man redan betalat via skattsedeln i många år. Nya tomter har ej räknats De nio nya tomter som anges i detaljplanen ser inte ut att ha medräknats som andelar i fördelningen, endast de fastigheter som bildas genom avstyckning från befintliga privatägda fastigheter. Förskolans andel Förskolan bör bekosta avsevärt mycket mer än 4 andelar! Med en fastighetsareal på ca kvm i ett område med minsta fastighetsstorlek 1000 kvm vore 15 andelar en skäligare fördelning. Alternativt kan beräkningen göras utifrån förväntad vägkonsumtion jämfört med en vanlig villafastighet. Detta ger rimligen ett ännu större andelstal om man räknar på hur många transporter en förskola ger upphov till! Väger man dessutom in tankarna på att i framtiden ha grundskola här blir transporterna ännu fler. Klassificering av vägar Det finns ingen anledning för de boende i området att betala L1-standard för vägar till förskolan. För de boendes vidkommande är lokalgator av L3-standard fullt tillräckligt varför den extra kostnaden bör betalas av kommunen. Att L1-klassificeringen inte är gjord av hänsyn till de boendes behov klargörs otvetydigt av att det är sträckor mellan busshållplatser och förskola som uttryckligen anses behöva L1. Vi finner det också orimligt att de boende ska betala skillnaden mellan l_1 och L3 för bussvägen. L3 överensstämmer bättre med den vägstandard de boende valt med hänsyn till trafikering och önskade hastighetsbestämmelser. Den högre standarden är i första hand till glädje för resten av kommuninvånarna som tar bussen till områdets badplatser, skjutbana, svampskog och naturreservat. Kommande fastigheter I kommunen har (enligt uppgift från kommunens tjänstemän vid "Öppet hus" ) av och till diskuterats tillkomst av boendefastigheter i östra Gladö Kvarn (söder om Malms väg, öster om Gruvfogdevägen - precis där bussvägen föreslås sluta). Här finns ett stort stycke mark

20 20(57) som kan husera ett stort antal boenden. När denna exploatering sker kommer kommunen att erhålla gatukostnadsbetalningar, vilka bör krediteras de nu betalande fastighetsägarna. Kanske är marken privatägd idag, men annars bör man genom markförsäljning av denna yta redan idag kunna finansiera en stor del av gatukostnaderna. Det är också möjligt att ytterligare fastigheter kan tillkomma i andra delar av Gladö Kvarn, i detaljplanen föreslås nio nya fastigheter, men det kan rimligen tillkomma ännu fler utöver de privata fastighetsägarnas avstyckningar som redan räknats. Tid GK Att räkna in "Tid GK" i gatukostnaderna förefaller väldigt godtyckligt. Direkta anläggningskostnader må vara en sak, men kommunens omkostnader har inte här att göra och vi finner inte stöd i Plan- och Bygglagen för denna kostnadspost oavsett eventuella beställarorganisationer, internfaktureringar eller andra system som tillämpas för att styra kommunens verksamhet. Svar: Kommunens kalkyl Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Felräknad L1-sträcka Kommunen har efter den senaste förprojekteringen kontrollmätt längden på samtliga gator. Marklösen I gatukostnadsunderlaget ingår kostnaden för att lösa in gatumark. Förutom ersättning för själva marken utgår även ersättning för tomtanläggningar såsom vegetation, staket, murar etc. Med anledning av detta går det inte att ta kostnadsposten och fördela på antalet kvadratmeter som behöver lösas in. I gatukostnader får inräknas kostnader för projektering, anläggande, marklösen, förrättningar, samt administration. Ev. intäkter för kommunen i dess roll som markägare ska inte sammanblandas med gatukostnader. Kommunen erlägger gatukostnader för sina fastigheter i enlighet med gatukostnadsreglementet precis som alla andra fastighetsägare. Fördelningsgrunder Kommunens fördelningsgrund baseras på befintliga fastigheter och nytillkommande fastigheter. Befintlig fastighet kan vara bebyggd eller obebyggd. Gatukostnaden beräknas utifrån antalet befintliga fastigheter och antalet möjliga tillkommande. Denna siffra har tagits fram gemensamt med lantmäteriavdelningen efter en bedömning av lämpliga avstyckningar i området. I enlighet med Huddinge kommuns gatukostnadsreglermente erlägger befintliga bostadsfastigheter hälften av kostnaden jämfört med nytillkommande fastigheter. Nya tomter har ej räknats De nio tomterna är medräknade i de 124 som anges som nytillkommande i samrådshandlingen. Förskolans andel Enligt kommunens praxis tilldelas förskola 1 andel per enhet.

21 21(57) Klassificering av vägar Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Hänsyn är tagen till att fler än fastighetsägarna inom området har nytta av huvudgatan (bussgatan). Kostnaden för huvudgata (bussgatan) är reducerad till kostnaden för lokalgata (L1) eftersom den är till nytta för fler än fastighetsägarna inom området. Mellanskillnaden mellan lokalgata och huvudgata bekostas därför av kommunen via skattemedel. Möjliga fastigheter utanför detaljplaneområdet Planen anger inte med bostadsbebyggelse inom detta område. Tid GK I gatukostnader får inräknas kostnader för projektering, anläggande, marklösen, förrättningar, samt administration. Det som anges som Tid GK motsvarar kommunens bedömda administrationskostnader. Gladö kvarn 1:50 Yttrande avseende detaljplan Gladö Kvarn Det har precis varit midsommar. På de flesta uppfarter i Gladö Kvarn stod i helgen flera bilar än vanligt och det var många uppdukade långbord i trädgårdarna. Fundera lite på varför så många vill komma och fira midsommar i Gladö Kvarn? Jo för att Gladö Kvarn är en grönskande idyll. På landet fast ganska nära stan. Som jag ser det kommer, om förslaget går igenom i dess nuvarande form, möjligheten att bygga stora hus på små tomter med breda vägar att förstöra den idyllen. Min önskan är att styrande i kommunen gör vad ni kan för att bibehålla Gladö Kvarns karaktär. Mina invändningar är enligt följande: Tomtstorlek Det gagnar inte området att minska minsta tomstorlek till kvm. Argumentet från kommunen är att ingen måste stycka, nej visst, men om valet handlar om den egna plånboken eller områdets bästa, kommer ju plånboken att råda såklart. Om man nu väljer att tillåta tomter på 1000 kvm kan man inte senare öka minsta tomtstorlek men väljer man kvm som minsta tomtstorlek nu finns möjligheten kvar att senare minska om man skulle vilja det. Byggrätt Det vore förödande för området om största tillåtna byggnadsarea blir enligt förslaget 150 resp 200 kvm beroende på antal plan. Det som är bra med förslaget är att man skall kunna behålla tidigare bostadsbyggnad, allt annat vore resursslöseri, men gamla husets kvadratmeter bör dras ifrån maxytan som får byggas. Jag föreslår dubbla byggrätten mot idag, dvs 110 kvm + 40 kvm komplementbyggnad. De 110 kan fördelas på ett eller två plan med en maximal boendeyta om 110 kvm. Har man en byggnad sedan tidigare som man vill behålla skall totala byggrätten inklusive komplementbyggnad och

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Fritextsvar till enkäten

Fritextsvar till enkäten Fritextsvar till enkäten Kan bli knepigt att revidera påslagen för näringsverksamhet Risken finns att andelstalfrågor kommer att avgöras på årsmöten som i små föreningar med lite deltagande medför lobby

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beslutade

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007 Förord Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Det enskilda vägnätet är alltså mer än dubbelt så långt som det offentliga,

Läs mer

Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn

Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn SAMRÅDSREDOGÖRELSE Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 9 december 2013 31 januari 2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit föremål för programsamråd.

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2. Program för

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2. Program för REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2 Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält 2010-08-20, rev. 2010-08-31 Stadsbyggnadskontoret Kristianstads kommun Dnr ÖPÖV 08-0001 Inkomna synpunkter Programhandlingen

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Elisabet Eriksson 08-590 970 54 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2012:236 Elisabet.eriksson@upplandsvasby.se Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer