SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun."

Transkript

1 SBN Mex 2010/ (57) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun. Bakgrund I samband med att detaljplan upprättas för Gladö kvarn ska kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd och utställning av gatukostnadsutredning. Samrådsmaterial har sänts ut till berörda fastighetsägare Under tiden till har gatukostnadsutredningens samrådshandling funnits utställd i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 i Huddinge. Denna samrådsredogörelse gäller gatukostnadsutredningen och bemöter synpunkter på fördelningsområdets omfattning, kostnadsunderlaget och andelstal samt hur och när gatukostnader debiteras. Övriga synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i samrådsyttrandet för detaljplanen. Fyrtioen yttranden som berör gatukostnader har inkommit till kommunen. Fyra av yttrandena har inkommit från fler än en fastighetsägare. Sju yttranden som enbart rör planfrågor har inkommit till mark- och exploateringsavdelningen. Dessa yttranden finns i slutet i denna redogörelse men frågorna har inte bemötts i denna samrådsredogörelse för gatukostnadsutredningen. Yttranden som har kommit in till planavdelningen men som också rör gatukostnader bemöts i denna samrådsredogörelse. I vissa fall har samma fastighetsägare skickat två yttranden, dels i planärendet och dels i gatukostnadsärendet.

2 2(57) Bakgrund Yttranden som rör gatukostnadsutredningen... 4 Gladö 18: Gladö 20:1, Gladö kvarn 1:22, 1:264, 1:265, 1: Gladö 36:1, yttrande Gladö 40: Gladö 41:1, Gladö kvarn 1:116, 1:117, 1:309, 1: Gladö 56: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:4, yttrande Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:45, Gladö kvarn 1:145, Gladö kvarn 1:359 och 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö 70: Gladö kvarns fastighetsägarförening och Gladö kvarns vägförening Gemensamma yttranden Yttranden som enbart rör planfrågor Gladö 39: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:

3 3(57) Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1: Gladö kvarn 1:

4 4(57) 1. Yttranden som rör gatukostnadsutredningen Fyrtioen yttranden som berör gatukostnader har inkommit till kommunen. Fyra av yttrandena har inkommit från fler än en fastighetsägare. Många av yttrandena berör även planfrågor. Planfrågorna besvaras inte i denna samrådsredogörelse för gatukostnadsutredningen utan hanteras i samrådsredogörelsen för detaljplanen. Gladö 18:1 Kostnaden för nya vägar är för dyr och måste sänkas. Bussen bör köras på samma vägar som idag och inte gå runt via Lidavägen. Under ett grannmöte önskade ingen fastighetsägare på Lidavägen en förändring av bussträckan, med hänsyn till säkerhetsfrågor för barn på den planerade förskolan och hänsyn till ökade vägkostnader. De som är emot idén att bussen ska gå på Lidavägen och som diskuterat frågan är fastighetsägarna för tomterna: 18:1,19:1, 8:1, 9:1,10:1,11:1, 3:51,1:340,1:374,1:364,1:353 ochl:343. De nya villkoren för Gladö kvarn ska enligt förslaget vara samma som kraven för övriga Huddinge, när det gäller storlek på vägar, byggrätt etc. Rimligen bör då även villkoren för minsta tomtstorlek vara samma. Minsta tomtstorlek bör vara 800 kvm, speciellt för tomter som lämpar sig för styckning. Det innebär att tomter som är 1600 kvm eller större har möjlighet att stycka sina tomter. Med en minsta tomtstorlek på 800 kvm kan fler tomter bli föremål för styckning, vilket minskar vägkostnaden. Blir det fler fastighetsägare i området påverkas även förutsättningarna för affär, bättre service och tätare kollektivtrafik. Kostnaden för vatten och avlopp får inte bli dyrare än som anges i förslaget. Garantier måste ges att det inte blir aktuellt att tillämpa särtaxa. Möjligheten till sommarvatten från Kvarnsjön bör finnas kvar, liksom förutsättningarna för tennisbanorna. Svar: I enlighet med plan- och bygglagen betalas kostnaderna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget behov. Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Gladö 20:1, Gladö kvarn 1:22, 1:264, 1:265, 1:270 Yttrande och synpunkter på förslag till Detaljplan för Gladö kvarn Detta mail vill jag ha diariefört som inkommande brev som synpunkter på programförslaget. Huddinge kommun har inlett processen för framtagning av detaljplan för Gladö kvarn. Som sakägare vill jag framföra följande synpunkter angående planförslaget:

5 5(57) Avgiften för gatukostnaden skall endast vara kopplad till när man söker bygglov eller säljer fastigheten, oavsett tid efter det att arbetena med gatorna färdigställts. Det innebär att anstånd inte skall tillämpas utan kostnaden skall tas ut på samma sätt som Stockholm Vatten kommer att debitera sina kostnader för arbetena med vatten till fastigheterna. För betalning av gatukostnaden kan kostnadsutvecklingen följa konsumentprisindex och ingen ränta skall belasta fastighetsägarna då kostnaderna skall kopplas till bygglov/försäljning som ovan. Respektive ledningsdragande verk (bolag) skall bära sina kostnader för förläggning av ledningar och kablar i gatan, vilket reducerar totalkostnaden för gatubyggandet för Huddinge Kommun. Vi betalar förläggning av VA och återställning i avgiften till Stockholm Vatten. Vattenfall skall ta sitt ansvar om de förlägger sina kablar i mark. Gatustandarden inom området bör räcka med Ll gata för busstrafiken då bussen leds enkelväg på Lidavägen till området och Nyboviksvägen/Gladövägen ut ur området eller tvärt om. Övriga gator räcker det med L3 standard. 30 km/tim skall gälla inom hela området. Svar: I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. I kommunens kalkyl är hänsyn tagen till samordningsvinster för va-utbyggnad. Gladö 36:1, yttrande 1 Jag vill inte att vägkostnaden skall utfalla för betalning förrän jag ansluter mig till vattenförsörjningen eller jag begär ändring av min byggnads utformning eller jag säljer min fastighet. Anledningen till detta är att jag gjort ett val här i livet som flyttat hit och ordnat mitt liv som pensionär. Jag förstår till fullo resonemang om att jag kan låna men räntekostnaden förstör den

6 6(57) budget jag planerat för. Skulle jag därför vilja fortsätta att leva skuldfri och ha kontroll över mina finanser skulle jag bli tvungen att sälja mitt pick och pack och flytta härifrån. Kanske är det just det som man som samhällsbyggare vill för att därigenom skapa livsrum för bosättare som är mer inkomstbringande för kommunen. Känns kymigt. Ni har gjort eftergifter när ni har gjort åtaganden om tak för vägavgiften där ni står för risken för att fler fastigheter ej omedelbart skapas genom delning. Kan ej förstå att ett uppskov med vägavgift skulle vända upp och ned på era kalkyler då detaljplanen uppenbarligen emotses av ett stort antal Gladö kvarns innevånare. Tvärtom skulle det möjliggöra en mjukare ombildning av området även om det tar lite längre tid. Svar: I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö 40:1 Först och främst anser jag att kostnaden är ohemul. Jag har otroligt svårt att se hur någon kan motivera dessa kostnader i ett område som enligt direktiven i möjligaste mån skall bevaras. Det tänkta genomförandet med asfalt, gatulyktor och trottoarer kommer i sig att innebära en radikal och icke önskvärd förändring. Kostnadsbilden i sin tur kommer att innebära att fastighetsägare kommer att tvingas att sälja alternativt stycka av sina tomter. Med de byggrätter som föreslås kommer Gladö Kvarn att förvandlas till ett icke-önskvärt villasamhälle. Mitt förslag är i stället att det förslag som Gladö Kvarns Fastighetsägarförening lagt ang vägavgifter skall gälla för Gladö Kvarn. Ingen utdebitering förrän den eventuella värdeökningen av fastigheten realiserats En annan vansinnighet i förslaget är att bana väg genom skog och berg för att bygga en väg som ingen önskar, den föreslagna omdragningen av Lillängsvägen. Enligt min mening är alla som nu bor längs med vägen starkt emot den föreslagna sträckningen, liksom att vi anser att en fullständigt onödig väg kostar en fullständigt onödig summa i gatukostnadsersättning Jag skulle i stället vilja se följande. Gör i ordning den föreslagna bussvägen samt Lidavägen så att de möter normalstandard. För det övriga vägnätet räcker det gott och väl med den befintliga strukturen, dvs grus. Jag är inte helt och hållet mot belysning men gör det sparsamt och smakfullt.

7 7(57) Svar: Gatukostnader debiteras i enlighet med gatukostnadsreglementet. I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö 41:1, Gladö kvarn 1:116, 1:117, 1:309, 1:310 Byggnadsarea: Vid fastställande av tillåten byggnadsarea bör skärpta krav på värmeisolering i BBR beaktas. Skärpt krav på värmeisolering ger nu mindre invändig area i detta område/förslag, jämfört med motsvarande byggnadsarea i andra äldre villa områden (uppförda med tidigare gällande BBR krav). Gäller både huvud- och komplementsbyggnad.(föreslagna byggnadsareor på 150m respektive 40m byggnadsarea bör justeras uppåt) Sommar vatten: Vid vägbygge bör tomrör/vattenledning läggas in för att möjliggöra installation av sjövattensystem för bevattning sommartid. Gatubelysning: Önskemål att gatubelysning ej utföres, alternativt att gatubelysning endast utföres vid busshållplatser. Detta för att bevara områdets karaktär samt att det inte kan anses vara miljömässigt försvarbart att "slösa" med energi. Vägstandard: Önskar att planerade vägbredder minskas. Antal fastigheter: Hur har antalet fastigheter beräknats för att kunna fördela vägkostnaden? Detta bör förtydligas av kommunen, eftersom kommunen själva är part i målet. Svårt för enskilda fastighetsägare att bilda sig en uppfattning om rimligheten av kommunens antagande. Genomförandetid: Har önskemål att planens genomförandetid förlängs (stärker rätten hos fastighetsägare, som kan vara motiverat, eftersom vägkostnad finansieras av fastighetsägare).

8 8(57) Grönområden: Önskar att de kvarvarande grönområden som finns inom planområdet skyddas mot framtida exploatering. Hur kan detta i så fall ske? (omklassning av mark?) Vändplan Korta Vägen 1:309 Alternativ 1: Kan vändplan flyttas ner, för att till större del ligga på allmän mark (mindre/ingen påverkan på befintliga fastighetsgränser). (kan vändplan spegelvändas för att passas in på den allmänna markytan?) Alternativ 2: Kan byte av mark utföras så att "gul" markerad mark lämnas till kommunen (från fastighet 1:309) i utbyte mot mark som tas från allmän mark ner mot fastighet 1:328. (fastighetsarea ska alltså vara den samma efter vägbyggnationen) Utfart 1:310 Önskemål finns att höja gatunivå vid utfart från fastighet 1:310 (förbättrar användning vid halt väglag vintertid i den branta backen) Vägdragning 41:1 Finns möjlighet att flytta ner vägdragning mot sjö för att slippa intrång på fastigheten? (denna fråga har ej kunnat besvaras av kommunen vid informationsträffar) Om vägbyggnation innebär att yta måste tas från fastighet, kan utbyte av mark ske från allmän mark, för att ge möjlighet till en säkrare och flackare utfart från 41:1? (oavsett vägdragning så finns önskemål om en bättre / flackare infartslösning, finns möjlighet till markköp?) En framtida avstyckning från fastighet, medför även ett ökat behov av en bra infart till berörd fastighet, pga den branta marklutningen. Väg, mark 1:116 Ny väg kommer att höjas och ger bättre anslutning mot fastighetens utfart. Bra. Finns möjlighet att lösa in mark och flytta upp övre fastighetsgräns så att den motsvarar den intilliggande fastigheten 1:122? (alternativt mot bakomliggande fastighet?) Mark 1:117 Finns möjlighet att lösa in mark och flytta upp övre fastighetsgräns så att den motsvarar den intilliggande fastigheten 1:122? (alternativt mot bakomliggande fastighet?) Finns möjlighet att lösa in markremsa som ligger mellan 1:117 och 1:122? Hur och när sker återkoppling av lämnade sypunkter enligt ovan? Vill få en mer kreativ dialog med kommunen gällande ovanstående. Hittills har kontakter med kommunen mera varit av karaktären information från kommunens sida, och ingen dialog. Svar: Antal fastigheter Kommunens fördelningsgrund baseras på befintliga fastigheter och nytillkommande fastigheter. Befintlig fastighet kan vara bebyggd eller obebyggd. Gatukostnaden beräknas utifrån antalet befintliga fastigheter och antalet möjliga tillkommande. Denna siffra har tagits fram gemensamt med lantmäteriavdelningen efter en bedömning av lämpliga avstyckningar i området.

9 9(57) Gladö 56:1 Jag lämnar härmed yttrande avseende föreslagen detaljplan enligt nedan angivna synpunkter. Dokumentet/yttrandet ska diarieföras i sin helhet. Jag är i det stora hela positiv till den ovannämnda stadsplan, den medför både miljövinster och förbättrad väg- och boendestandard. Däremot har jag några synpunkter som jag vill framföra. Nya vägar Jag kan ej se Huddinge kommuns policy för debitering av gatukostnader som rimlig då det innebär att vi fastighetsägare ska bekosta vägar som till viss del används av övriga samhällsmedborgare. Nuvarande bussgata används tex. flitigt av badgäster sommartid och diverse aktiviteter vintertid. Jag anser att kommunen ska vara med och bekosta den centrala bussväg som redan idag används av övriga kommuninvånare. Marktillförsel Ett visst intresse finns att köpa av kommunen erbjuden mark mot L3 gata. Jag anser att markvärdet är lågt då det är frågan om dikesmark med luftburna elledningar som varken inbjuder till vistelse därunder eller möjliggör bebyggelse. Prisförslag 100 kr/kvm. Ett större intresse finns att köpa en bit mark mot sjön. Det skulle ge oss en möjlighet att avverka viss skog, vilket bla skulle medföra större ljusinsläpp på fastigheten. Prisförslag 200 kr/kvm. Svar: Nya vägar I enlighet med plan- och bygglagen betalas kostnaderna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget behov. Hänsyn är tagen till att fler än fastighetsägarna inom området har nytta av huvudgatan (bussgatan). Kostnaden för huvudgata (bussgatan) är reducerad till kostnaden för lokalgata (L1) eftersom den är till nytta för fler än fastighetsägarna inom området. Mellanskillnaden mellan lokalgata och huvudgata bekostas därför av kommunen via skattemedel. Gladö kvarn 1:2 Jag äger Gladö kvarn 1:2. Utefter min tomt finns en smal allmänning som leder till sjön. Där har vi båten och nu får jag höra att våra båtar inte kommer att få ligga där som idag utan ska forslas upp på respektive tomt för vinterförvaring. Har ni varit ute och tittat hur det ser ut. Hur ska båtägarna kunna forsla upp sina båtar utefter denna smala stig? Jag sköter också om en liten bastu som står på allmänningen och har stått där sedan 1954 (den byggdes av min svärfar och han kompisar). Jag har reparerat denna under årets lopp och även

10 10(57) pratat med Huddinge kommun om denna och det var helt OK (har kvar mailväxling i ärendet) Vad ska hände med denna "pärla" nu. Ska den sprängas i luften eller vad? Jag måste flytta upp den till min tomtgräns??? Är det meningen att det ska byggas en brygga nere vid denna lilla strandkant? Och den gamla spången/mindre brygga ska rivas? Angående Gatukostnader: Ingen skall betala någon Gatukostnad förrän fastigheten säljs eller byter ägare eller bygglov beviljas för en större huvudbyggnad än dagens 55 m2. Det är först då man realiserar en eventuell värdeökning eller nyttjar mervärdet i den nya detaljplanen. Då kan också betalning ske. Ingen tvingas då att sälja. Alla kan bo kvar. Ingen behöver därmed söka anstånd och ingen ränta skall betalas. Fler kommer att bosätta sig permanent i området. Kommunen får därmed in mer skatteintäkter. Den posten finns inte med i kalkylen. Svar: I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras fastighetsägaren i samband med att fastighetsbildning skett I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö kvarn 1:4, yttrande 1 Vi har fastigheten 1:4 på Kvarnsjövägen 3 och har haft vårt fritidshus på Gladökvarn sedan slutet av 1940-talet då mina föräldrar och morföräldrar köpte vår tomt och granntomten. Vi vill även i fortsättningen ha kvar det som ett fritidshus och vår önskan har hela tiden varit att behålla karaktären i området trots den utveckling som kommer att ske. Det är ett unikt område nära stan men vi förstår samtidigt att Stockholm växer och att man måste göra något åt VAfrågan för att minska miljöpåverkan. Vår lilla önskan är... förändra med finess! Vägarna Framförallt har jag synpunkter på vägarna. Jag vet att kommunen kräver en viss standard av olika anledningar men vill ändå framföra mina synpunkter.

11 11(57) För det första är det orimligt att fastighetsägarna ska betala så stor del av gatukostnaderna. Många framförallt äldre kommer inte att ha råd att bo kvar och man hör redan talas om avstyckningar för att finansiera betalningen av den egna gatukostnaden. Det är oerhört tragiskt och jag är rädd för att förtätningen kommer att gå snabbt. Vi bestraffas för den värdeökning man talar om men som vi inte har nytta av så länge vi bor kvar. Befintliga fastigheter ska enligt förslag betala andel 0,5 men detta borde dras ner till max % samt vettiga villkor för betalning. Fritidshusägare nyttjar dessutom inte vägarna lika frekvent som permanentboende, så det blir dyra bilturer. Framförallt kommer huvudgatan Gladövägen-Nyboviksvägen med den storlek som är planerad att förändra området. Storleken inkräktar på naturen och trafik och hastighet kommer att öka. Dra ner på storleken och behåll 30 i hela området. I slutet av Kvarnsjövägen kommer en vändplan med 12 meter diameter att anläggas. Mitt ute i naturen alldeles intill ån, ovanför sjön och granne med skogen. Det passar inte in alls och kommer att se groteskt ut. Gör vändplanen mindre! När vägarna byggs är det ett krav att det blir så lite påverkan som möjligt på naturen runtomkring. Bara det att Kvarnsjövägen och andra småvägar asfalteras och att det blir gatubelysning i utsikten över sjön blir en stor förändring. Byggnadsarea Den största byggnadsarean är föreslagen att vara 150 m 2 och högsta nockhöjd 8 meter. Det känns väldigt stort om någon skulle få för sig att bygga med maxmått. När man ger bygglov måste man vara väldigt vaksam på hur byggnaden passar in i naturen. Överhuvudtaget i Huddinge så undrar man ibland hur vissa har fått bygglov och jag är rädd att samma kan hända i Gladökvarn. Strandskydd Det är ett krav att nuvarande strandskydd behålls runt hela Kvarnsjön för all framtid. Bryggor Jag tror att gemensamhetsbryggor kommer att påverka Kvarnsjöns utseende till det sämre. Ska de ändå finnas vill vi ha möjlighet att påverka storlek och placering. En av bryggorna är planerad att ligga vid badberget nedanför Kvarnsjövägen. Det stör badberget och den borde placeras längre västerut. Låt de befintliga bryggorna vara kvar. Jag tycker att det är ett trevligt inslag i miljön runt sjön. Svar: I enlighet med plan- och bygglagen betalas kostnaderna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget behov. Aktuell detaljplan som upprättas medger byggrätter för friliggande bostadshus. Det är den tillåtna användningen (byggrätten enligt detaljplanen), inte den pågående, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av detaljplanen. Att fastigheter idag nyttjas som fritidshus har

12 12(57) således ingen betydelse. Ingen åtskillnad görs på hur befintlig fastighet utnyttjas. Detta kan också variera över tid. I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras fastighetsägaren i samband med att fastighetsbildning skett I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. I enlighet med Huddinge kommuns gatukostnadsreglermente erlägger befintliga bostadsfastigheter hälften av kostnaden jämfört med nytillkommande fastigheter. Gladö kvarn 1:19 Övergripande synpunkter på detaljplanens förslag Ända sedan slutet av 90-talet när jag flyttade in till Gladö Kvarn så har diskussioner kring kommunalt VA skett hos kommunen och bland de boende i Gladö. Det jag anser mest anmärkningsvärt nu är att kommunen helt gått ifrån de boendes önskemål som framkommit i otaliga enkäter. Majoriteten av de boende har visat: Gladökvarns nuvarande karaktär skall bevaras. Det ska inte vara något tättbebyggt villaområde utan stora tomter och småvägar som idag. (gärna upprustade vägar - om vi har råd) Huvudbyggnad på max 150kvm i markplan och andra gårdsbyggnader max 50 kvm. Med tanke på miljön ska området snarast anslutas till kommunalt VA Majoriteten i Gladö har varit positiva till detta men sedan Gatukostnadsreglementet kom 2007 så har flertalet boende av ekonomiska skäl blivit tvungna att ställa sig till skaran som vill ha små tomter för att överhuvudtaget ha råd med vägkostnaden. Med hjälp av denna styrning från kommunens politiker & tjänstemän så tvingar man fram en förändring som de boende i området inte vill se, en förtätning av Gladö vilket inte på något sätt kan uppnås utan att påverka områdets karaktär i en närmast vidrig inriktning! Hur stora blir verkligen miljövinsterna med dagens förslag? Detaljplanen måste ändras så att områdets karaktär i större mån kan bevaras, detta är en kommunal skyldighet! Resonemanget att endast de boende i Gladö ska stå för alla kostnader

13 13(57) utan att hänsyn tas till intäkterna är företagsekonomiskt vidrigt. En förtätning i Gladö och möjligheten att få bygga större bostäder kommer öka skatteintäkterna för kommunen markant. Det kommer hela kommunens invånare till gagn, inte enbart de boende i Gladö, därför borde kommunens kassa kunna användas till exploateringskostnaderna i större utsträckning än i nuvarande förslag. Hur pass viktigt är det egentligen att Gladö till punkt och pricka följer kommunens standard per idag? Är det inte mer vettigt att lyssna på kommuninvånarna istället? Gatubelysning Belysning var 25:e meter efter varje väg i Gladö Kvarn kommer inte medverka till att behålla områdets nuvarande karaktär. Jag kan förstå att det av vägsäkerhetsskäl kan vara motiverat med belysning, men måste det gälla alla vägar i området? Tomtstorlekar Minsta tomtstorlek i Gladö Kvarn är idag 1500kvm, sedan de första enkäterna i Gladö började cirkulera (omkring 2002 om jag minns rätt) har majoriteten i Gladö uttryck att de vill bevara denna minimistorlek på tomterna. I enkäten efter att det nya gatukostnadsreglementet beslutats i kommunen så vill 51 % av de boende ha en minsta tomtstorlek på 1000 kvm. Av de jag pratat med så beror detta på den lägre gatukostnad man då får, dvs. ekonomiska skäl har börjat styra istället för de boendes vilja. Personligen så lånar jag hellre kr extra för att behålla nuvarande storlekar på tomterna. Men helst ser jag att kommunen ser över gatukostnadsreglementet som endast baseras på kostnader och inte tar någon hänsyn till intäkter. Jag är övertygad om att det finns en intäktssida i kalkylen men den får de boende som betalar kostnaderna inte ta del av, fullständigt vidrigt! Kvarnvretesvägen - del av vägen enkelriktad Kvarnvretesvägen är en återvänds väg i området och den slinga som finns på vägen skulle lämpligen vara enkelriktad. Det skulle leda till en billigare väg då den inte behöver vara så bred så att 2 fordon kan mötas. Det finns också en risk att en onödigt bred väg kommer leda till att vägen blir en parkeringsplats för badgäster, redan idag finns detta problem. Gladö 1:19 - tillförande av mark Sedan långt tillbaka så har fastigheten använt ca 2m av kommunens mark i anslutning till dagens vägkant för att möjliggöra infart på fastigheten samt anslutning av trappor. I samband med detaljplanen vore det rimligt att tillföra denna mark till fastigheten. På detta sätt så kan det man idag tror är fastigheten även bli det samt att återställningskostnaderna torde bli väsentligt lägre. Otydligt, markerat naturområde samt onödig inverkan I "slingan" på Kvarnvretesvägen finns ett naturområde (vitmarkerat på karta A, Dp24-A-6) som idag består av berg och skog. Jag har inte fått ett enat svar från tjänstemännen på varför marken inte är markerad som "natur" på kartan, tydligen har det att göra med att ägarskapet inte är utrett. Ägarskapet måste väl vara utrett i samband med utställningen av detaljplanen? Hur ska jag annars kunna ifrågasätta det?

14 14(57) Det har även framkommit att man planerar att spränga bort en hel del berg i samband med vägombyggnaden. Detta kommer påverka naturen och miljön kraftigt, mitt förslag är att man reviderar planerad sprängning och söker andra lösningar. Gatukostnaden Kommunfullmäktige antog reglementet (HKF3100) under 2007 vid antagandet var beräkningen att gatukostnad per befintlig fastighet skulle bli ca kr. Efter 2007 har vi skådat en djup finanskris som bl.a. lett till att företagen sänker sina taxor, trots detta så beräknas kostnaden i Gladö Kvarn bli kr per befintlig fastighet (vid 1500kvm tomtstorlek). Detta har lett till att många boende i området nu vill ha mindre tomter, kvm, som då ger en kostnad på ca kr. Kalkylen som ligger till grund för debiteringen och det max-tak som fastigheterna kan belastas med är uppenbarligen felaktig. En ny kalkyl för området borde tas fram innan max-taket sätts. Mina synpunkter på kalkylen är t.ex. Ingen hänsyn till ökade skatteintäkter i och med omvandlingen av området tas med. Kalkylen baseras på ett meterpris som kommunens tjänstemän har, sedan dess har kostnader minskat pga. omvärldsförändringar, (ökad konkurrens, lågkonjunktur) Kommunen har inte byggt denna standard på vägar under de förutsättningar som finns, meterpriset kan därför vara helt felaktigt. Vattenfall ska lägga ner alla luftledningar i marken inom ett antal år, vi kan då passa på att sälja rör i vägen till Vattenfall vilket de bör vara intresserade av för att hålla ner sina egna kostnader. Kommunens tjänstemän har inte ens varit ute i området och tittat på alla vägar (framkom i Folkets hus den 26 april 2010), hur kan man då sätta en kalkyl som de boende ska debiteras efter? Gladös föreningar har kommit fram till en väsentligt lägre totalkostnad, varför används inte den istället? Gatukostnaden motiveras av politikerna med det ökade fastighetsvärde som fastighetsägarna får i samband med omvandlingen, det jag inte förstår då är varför kommunen inte sätten fast prislista för hela kommunen. Min fastighet blir väl inte mer värd baserat på hur mycket jag betalat i vägavgifter??(för att dra det till sin spets, om min fastighet står för hela kostnaden på 152 miljoner, tror man då att min fastighet ökar motsvarande i värde?) Om det nu bara är de boende som ska stå för gatukostnaderna för att maximera kommunens intäkter så kanske man även ska fundera på andra sätt att få intäkter till kommunen. Varför inte införa vägavgift för de som inte bor i området, t.ex. sommargästerna från andra områden i Huddinge som nyttjar badplatserna. Eller kanske de boende ska få intäkterna (hemska tanke)? Jag har förståelse för tanken att byggare i nya områden ska stå för infrastrukturella kostnader, det jag inte förstår är hur man kan få Gladö Kvarn (och de andra liknande områdena i Huddinge) att likställas med t.ex. Västra Balingsnäs som gått från skog till bostadsområde. Några liknelser: Fler infartsparkeringar behövs till pendeltågen, vi inför ett "infartsparkeringsreglemente" och låter alla med månadskort hos SL betala.

15 15(57) En ny idrottshall behövs i Huddinge, vi inför ett "idrotssreglemente" och låter idrottsklubbarna betala för hallen. Kommunen behöver större kontorsyta, vi inför ett reglemente och drar kostnaden från kommunanställdas löner. Ja, ni märker hur fånigt resonemanget blir. Har man utrett om Gladö kan ha en kombination av kommunalt huvudmannaskap och enskilt huvudmannaskap? (som Västra Balingsnäs). Kanske det kan bli billigare för kommunen och de boende i Gladö? Möjliga fastigheter utanför detaljplan-området Ett större område vid Malms väg/österängsvägen är utanför detaljplanen. Varför? En lämplig plats för nya tomter som skulle sänka vägkostnaden för de boende och öka skatteintäkter till kommunen.. Varför utanför detaljplanen? Finns det en baktanke hos kommunen att när området är omvandlat och gatukostnader betalade av de idag boende senare bygga bostäder på denna mark? Svar: Gatukostnaden Den beräknade kostnaden som anges i samrådshandlingen kommer att uppdateras till utställningshandlingen. Det är den kostnad som anges i utställningshandlingen som kommer att ligga till grund för uttag av gatukostnader och utgöra taket för uttaget. Om de beräknade kostnaderna överskrids vid gatans genomförande bär kommunen merkostnaden. Om de beräknade kostnaderna underskrids vid gatans genomförande, kommer de faktiska kostnaderna att utgöra underlag för ersättningen. Skulle det visa sig att kommunens kalkyl är kommer detta inte att drabba fastighetsägarna. Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Möjliga fastigheter utanför detaljplaneområdet Planen anger inte med bostadsbebyggelse inom detta område. Gladö kvarn 1:39 Undertecknad är fritidsboende i Gladö Kvarn sedan Mina föräldrar och jag och senare jag, min make och våra barn har varit i fritidshuset under helger och alla somrar. För oss har Gladö Kvarn varit andningshålet för tre generationer, då vi bor i Stockholms innerstad.

16 16(57) Vi tycker inte att ni har vare sig lyssnat eller tagit hänsyn till de fritidsboendes åsikter. Vi betalar också fastighetsskatt och handlar i affärer i Huddinge kommun. I Gladö Kvarns fastighetsägarförenings styrelse sitter permanentboende och driver frågan om områdets utveckling, de kan inte anses vara representativa för vad alla tycker. Till några möten har flera stycken av oss inte ens kallats. Fritidsboende har börjat behandlas som icke önskvärda parias. På mötena har vi tystnat för vi har tystats ner eller blir oroliga för repressalier i form av sabotage och åverkan på egendom. För några år sedan förklarade några året-runt-boende att vi fritidboende snart skulle dö ut och därför inte behövde beaktas. Vi är faktiskt inte så gamla. De beräknade kostnaderna i form av gatukostnader och eventuella va/a kostnader kommer att bli så höga att många av de fritidsboende inte kan få fram så stora summor, vid dispens av vägavgifter så kommer räntan att öka skulden till mycket stora belopp. Vid ägarbyte inom familjen t.ex. arv eller överlåtande kommer våra barn som vuxit upp i fritidshuset inte ha råd att ha kvar stugan för då skall de plötsligt betala stora summor direkt vid övertagandet. Om beräknad kostnad för gatuutbyggnad uppgår till ca 157 milj. kronor så är det löjligveckande liten del ca 10 milj. som kommunen finansierar via skattemedel, som vi har varit med och betala till kommunen. Fritidsboende nyttjar inte vägarna i samma utsträckning som permanentboende många med tunga firmabilar, lastbilar, grävmaskiner och dylikt. Fritidsboende har inte heller vare sig lika stora krav på eller nytta av snöröjning ändå fördelas gatukostnaderna lika för alla fastighetsägare. Detta kommer att missgynna fritidsboende som kommer att få betala höga avgifter som inte ingår som bokostnader i ett villaboende. Skattetekniskt finns inga möjligheter för avskrivning och de flesta fritidboende har inte lån på sina hus och skulle inte heller ha råd till detta. Det orättvisa är också att det blir vi fritidsboende som drabbas värst, vi har ju redan ett boende som vi måste betala men om detalplanen går igenom drivs vi bort från våra fritidsboenden. Jag tycker det är märkligt att fritidsboende skall belastas lika hårt som permanentboende vad gäller gatukostnader. Vi utnyttjar inte vägarna året runt, har ej stora tunga bilar som sliter på vägarna och har ej lika stort behov av snöröjning. Vi belastar inte heller kommunen ekonomiskt och socialt i samma utsträckning. Många av oss fritidsboende, ursprungsbefolkning kommer ekonomiskt vara tvungna att sälja tomterna. Vi är inte längre önskvärda av Huddinge kommun. En tragedi. Selektion. Tillslut vill jag omtala att jag personligen inte alltid fått kallelser till möten där kommunens företrädare har varit närvarande för att ge information. Det är först i år 2010 som jag fått kallelserna. Detta måste anses anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också att kallelsen till Öppet hus och möjlighet till information ang. detaljplanens påverkan av just enskilda tomter kom mig och flera av mina grannar tillhanda med mycket kort, mindre än en vecka, varsel. Dessutom bifogades felaktiga och svårtolkade kartor. Jag kunde inte se om min tomt påverkades av släntintrång, då nuvarande väg var svår att tyda på ritningen. Inte ens vid telefonkontakt den 26/4 med kommunen kunde jag få svar, då de hade svårt att tyda ritningen. Svar: Aktuell detaljplan som upprättas medger byggrätter för friliggande bostadshus. Det är den tillåtna användningen (byggrätten enligt detaljplanen), inte den pågående, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av detaljplanen. Att fastigheten idag nyttjas som fritidshus har således ingen betydelse. Ingen åtskillnad görs på hur befintlig fastighet utnyttjas. Detta kan också variera över tid.

17 17(57) I enlighet med Huddinge kommuns gatukostnadsreglermente erlägger befintliga bostadsfastigheter hälften av kostnaden jämfört med nytillkommande fastigheter. I enlighet med gatukostnadsreglementet ska ägare till befintlig fastighet debiteras gatukostnader då anläggningen kan användas för avsett ändamål. För nytillkommande fastigheter debiteras gatukostnaden i samband med att fastighetsbildning skett. I dessa fall uppräknas gatukostnadsersättningen med konsumentprisindex från och med tidpunkten för samhällsbyggnadsnämndens beslut om gatukostnadsuttag fram till registreringsdatum för fastighetsbildning. Enligt gatukostnadsreglementet och plan- och bygglagen kan en fastighetsägare ansöka om att ersättningen erläggs genom avbetalningar. Om kommunen bedömer att så kan ske, vilket enbart sker i särskilda fall, ska godtagbar säkerhet ställas. På obetalt belopp betalas ränta. Utöver möjligheten till avbetalning kan enligt gatukostnadsreglementet kommunen i vissa särskilda fall efter ansökan från fastighetsägaren medge anstånd med betalning. Godtagbar säkerhet ska då ställas och på obetalt belopp betalas ränta. Gladö kvarn 1:45, Gladö kvarn 1:145, Gladö kvarn 1:359 och 1:360 Redan idén att ökade behov av kommunal service med anledning av ett ökat permanentboende blir en kostnad för kommunen är löjeväckande, eftersom man genom att bosätta sig i en kommun också blir skattebetalare i kommunen. Andra kommuner spenderar miljoner på att annonsera efter inflyttare, för Huddinge räcker det att bygga vägar! Bortsett från denna övergripande politiska fråga har vi en del synpunkter på detaljerna i gatukostnadsberäkningarna för Gladö Kvarn. Vi anser att gatukostnadsberäkningen på drygt 150 miljoner kronor för Gladö Kvarn är felaktig i många avseenden. I en rad dokument i Huddinge kommun, exempelvis tjänsteutlåtanden kring Gatukostnadsreglementet (diarenr 07/ samt 2007/43.358) anges att det i Huddinge kommun finns "ett 15-tal fritidshusområden", vilka "kommer att medföra stora kostnader för gatuutbyggnad i dessa områden, uppskattningsvis ca miljoner kr".med ett femtontal områden finner vi det otänkbart att Gladö kvarn ensamt ska bära en tredjedel av den kostnadsmassa som uppskattades för bara tre år sedan. Det är förvisso inte vårt arbete att kontrollera var felräkningarna skett, men här är ändå några förslag på punkter att granska, liksom några ändringsförslag.

18 18(57) Kommunens kalkyl Felräknad Ll-sträcka Den dyrare L1-vägens sträcka är alldeles för lång i förhållande till vad som anges i detaljplaneförslaget. De sträckor som anges där är: Gladövägen/Nyboviksvägen <-> Gladövägen/Gruvvägen Pålvägen/Gladövägen <-> Pålvägen/Lidavägen Lidavägen/Nyboviksvägen <-> Föreslagen förskola Detta blir ingalunda 2,8 km! Kanske har man dubbelräknat bussgatans sträckning så att den är med både här och separat redovisad? Marklösen I detaljplanen med bilagor anges att markinlösen kommer att krävas från 190 fastigheter, totalt drygt 5000 kvm mark, vilket i gatukostnadsberäkningen redovisas som en kostnad på 5 miljoner kronor. Eftersom ingen annan mark rimligen kan behöva köpas för gatukostnadspengarna skulle detta innebära ett markpris på ca 1000 kr/kvm, vilket är alldeles för högt, i synnerhet mot bakgrund av att markinlösenpriset baseras på värdet före stadsplanering (enligt kommunens tjänstemän vid informationsmöte ). I detaljplanen anges också att kommunen har för avsikt att tillföra 71 fastigheter mark, totalt nästan kvm. Eftersom marktillskottspriset baseras på det (förväntat) ökade värdet efter stadsplanering (enligt kommunens tjänstemän vid informationsmöte ) finns all anledning att anta att marktillskotten kommer att tillföra avsevärt mycket mer än markinlösen kostar. Posten för fastighetsreglering borde således vara en ansenlig kreditering i gatukostnadsberäkningen! I detaljplanen anges att nio nya tomter ska bildas genom avstyckning. Intäkterna för fastighetsförsäljningarna bör också krediteras gatukostnadsberäkningen, eftersom förtätningen

19 19(57) minskar värdet på de befintliga fastigheterna genom minskade allmänna ytor och ökat utbud av fastigheter. Fördelningsgrunder Bebyggda tomter bor betala mindre Enligt regeringsrättens avgörande (RÅ Ref. 1991:17) ansågs att nyttan av nya gatuarbeten var mindre för äldre bebyggda fastigheter än för tillkommande fastigheter, samt att kostnaderna för de gamla gatorna åvilat ägarna av de äldre fastigheterna. Vi anser av denna anledning att befintliga obebyggda fastigheter bör tilldelas en högre fördelningsgrund än befintliga bebyggda fastigheter. Allra bäst vore naturligtvis en fördelningsgrund baserad på permanentboendestatus. Som permanentboende betalar man lika mycket skatt som alla andra kommuninvånare, trots att den som bor i ett s.k. "omvandlingsområde" som Gladö Kvarn idag inte åtnjuter samma goda kommunala vägservice. Eftersom de boende i omvandlingsområdena betalat samma skatt utan motsvarande service borde väl överskottsinbetalningarna ha fonderats i väntan på dessa behov? Det förefaller oskäligt att man nu ska betala en gång till för vägar man redan betalat via skattsedeln i många år. Nya tomter har ej räknats De nio nya tomter som anges i detaljplanen ser inte ut att ha medräknats som andelar i fördelningen, endast de fastigheter som bildas genom avstyckning från befintliga privatägda fastigheter. Förskolans andel Förskolan bör bekosta avsevärt mycket mer än 4 andelar! Med en fastighetsareal på ca kvm i ett område med minsta fastighetsstorlek 1000 kvm vore 15 andelar en skäligare fördelning. Alternativt kan beräkningen göras utifrån förväntad vägkonsumtion jämfört med en vanlig villafastighet. Detta ger rimligen ett ännu större andelstal om man räknar på hur många transporter en förskola ger upphov till! Väger man dessutom in tankarna på att i framtiden ha grundskola här blir transporterna ännu fler. Klassificering av vägar Det finns ingen anledning för de boende i området att betala L1-standard för vägar till förskolan. För de boendes vidkommande är lokalgator av L3-standard fullt tillräckligt varför den extra kostnaden bör betalas av kommunen. Att L1-klassificeringen inte är gjord av hänsyn till de boendes behov klargörs otvetydigt av att det är sträckor mellan busshållplatser och förskola som uttryckligen anses behöva L1. Vi finner det också orimligt att de boende ska betala skillnaden mellan l_1 och L3 för bussvägen. L3 överensstämmer bättre med den vägstandard de boende valt med hänsyn till trafikering och önskade hastighetsbestämmelser. Den högre standarden är i första hand till glädje för resten av kommuninvånarna som tar bussen till områdets badplatser, skjutbana, svampskog och naturreservat. Kommande fastigheter I kommunen har (enligt uppgift från kommunens tjänstemän vid "Öppet hus" ) av och till diskuterats tillkomst av boendefastigheter i östra Gladö Kvarn (söder om Malms väg, öster om Gruvfogdevägen - precis där bussvägen föreslås sluta). Här finns ett stort stycke mark

20 20(57) som kan husera ett stort antal boenden. När denna exploatering sker kommer kommunen att erhålla gatukostnadsbetalningar, vilka bör krediteras de nu betalande fastighetsägarna. Kanske är marken privatägd idag, men annars bör man genom markförsäljning av denna yta redan idag kunna finansiera en stor del av gatukostnaderna. Det är också möjligt att ytterligare fastigheter kan tillkomma i andra delar av Gladö Kvarn, i detaljplanen föreslås nio nya fastigheter, men det kan rimligen tillkomma ännu fler utöver de privata fastighetsägarnas avstyckningar som redan räknats. Tid GK Att räkna in "Tid GK" i gatukostnaderna förefaller väldigt godtyckligt. Direkta anläggningskostnader må vara en sak, men kommunens omkostnader har inte här att göra och vi finner inte stöd i Plan- och Bygglagen för denna kostnadspost oavsett eventuella beställarorganisationer, internfaktureringar eller andra system som tillämpas för att styra kommunens verksamhet. Svar: Kommunens kalkyl Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Felräknad L1-sträcka Kommunen har efter den senaste förprojekteringen kontrollmätt längden på samtliga gator. Marklösen I gatukostnadsunderlaget ingår kostnaden för att lösa in gatumark. Förutom ersättning för själva marken utgår även ersättning för tomtanläggningar såsom vegetation, staket, murar etc. Med anledning av detta går det inte att ta kostnadsposten och fördela på antalet kvadratmeter som behöver lösas in. I gatukostnader får inräknas kostnader för projektering, anläggande, marklösen, förrättningar, samt administration. Ev. intäkter för kommunen i dess roll som markägare ska inte sammanblandas med gatukostnader. Kommunen erlägger gatukostnader för sina fastigheter i enlighet med gatukostnadsreglementet precis som alla andra fastighetsägare. Fördelningsgrunder Kommunens fördelningsgrund baseras på befintliga fastigheter och nytillkommande fastigheter. Befintlig fastighet kan vara bebyggd eller obebyggd. Gatukostnaden beräknas utifrån antalet befintliga fastigheter och antalet möjliga tillkommande. Denna siffra har tagits fram gemensamt med lantmäteriavdelningen efter en bedömning av lämpliga avstyckningar i området. I enlighet med Huddinge kommuns gatukostnadsreglermente erlägger befintliga bostadsfastigheter hälften av kostnaden jämfört med nytillkommande fastigheter. Nya tomter har ej räknats De nio tomterna är medräknade i de 124 som anges som nytillkommande i samrådshandlingen. Förskolans andel Enligt kommunens praxis tilldelas förskola 1 andel per enhet.

21 21(57) Klassificering av vägar Kommunen räknar med olika meterpris för olika typgator. De föreslagna typgatorna följer kommunens riktlinjer för gatustandard i förnyelseområden. Hänsyn är tagen till att fler än fastighetsägarna inom området har nytta av huvudgatan (bussgatan). Kostnaden för huvudgata (bussgatan) är reducerad till kostnaden för lokalgata (L1) eftersom den är till nytta för fler än fastighetsägarna inom området. Mellanskillnaden mellan lokalgata och huvudgata bekostas därför av kommunen via skattemedel. Möjliga fastigheter utanför detaljplaneområdet Planen anger inte med bostadsbebyggelse inom detta område. Tid GK I gatukostnader får inräknas kostnader för projektering, anläggande, marklösen, förrättningar, samt administration. Det som anges som Tid GK motsvarar kommunens bedömda administrationskostnader. Gladö kvarn 1:50 Yttrande avseende detaljplan Gladö Kvarn Det har precis varit midsommar. På de flesta uppfarter i Gladö Kvarn stod i helgen flera bilar än vanligt och det var många uppdukade långbord i trädgårdarna. Fundera lite på varför så många vill komma och fira midsommar i Gladö Kvarn? Jo för att Gladö Kvarn är en grönskande idyll. På landet fast ganska nära stan. Som jag ser det kommer, om förslaget går igenom i dess nuvarande form, möjligheten att bygga stora hus på små tomter med breda vägar att förstöra den idyllen. Min önskan är att styrande i kommunen gör vad ni kan för att bibehålla Gladö Kvarns karaktär. Mina invändningar är enligt följande: Tomtstorlek Det gagnar inte området att minska minsta tomstorlek till kvm. Argumentet från kommunen är att ingen måste stycka, nej visst, men om valet handlar om den egna plånboken eller områdets bästa, kommer ju plånboken att råda såklart. Om man nu väljer att tillåta tomter på 1000 kvm kan man inte senare öka minsta tomtstorlek men väljer man kvm som minsta tomtstorlek nu finns möjligheten kvar att senare minska om man skulle vilja det. Byggrätt Det vore förödande för området om största tillåtna byggnadsarea blir enligt förslaget 150 resp 200 kvm beroende på antal plan. Det som är bra med förslaget är att man skall kunna behålla tidigare bostadsbyggnad, allt annat vore resursslöseri, men gamla husets kvadratmeter bör dras ifrån maxytan som får byggas. Jag föreslår dubbla byggrätten mot idag, dvs 110 kvm + 40 kvm komplementbyggnad. De 110 kan fördelas på ett eller två plan med en maximal boendeyta om 110 kvm. Har man en byggnad sedan tidigare som man vill behålla skall totala byggrätten inklusive komplementbyggnad och

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 3100 1 (6) Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun 1 Allmänna bestämmelser Kommunen skall ta ut gatukostnader enligt bestämmelserna

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2011:137-250 Mark- och exploateringsenheten 2011-03-17 1/4 Handläggare Fredrik Granlund Tel. 0152-292 95 Preliminär gatukostnadsutredning avseende förslag till detaljplan

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen MEX 09/23.358 FASTSTÄLLANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Bilagor Gatukostnadsutredning för Sjöängen

Läs mer

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN Karl Hallgren, exploateringsingenjör SAMRÅDSHANDLING 2012KSM0850 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE Inom Tyresö

Läs mer

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Åg es t av ä ge n Myrängsvägen Porsmossevägen Miltons väg Snösätravägen Pistolvägen Högmora Ringväg Skogskärrsvägen Solgränd Svartadalsvägen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen DIARK MEX 08/15.358 SAMRÅDSSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/20.313 ANTAGANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN .XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN *loodqgh'hwdomsodqhrpungh)6roylnvrpunghw 8SSUlWWDGDY.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVVW\UHOVHLPDM,QOHGQLQJ Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet Sidan 1 av 7 för Södersätra och Kastellgården, Detaljplan 2008/715 KS 203 SAMRÅDSHANDLING 2 Sidan 2 av 7 1. Inledning Sollentuna kommun arbetar med förändring av, dels genom att skapa förutsättningar för

Läs mer

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/48.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Välkomna! till Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Program för dagens möte Detaljplaneprocessen och tidplan Planförslaget (byggrätter, styckningar, begränsningar, m.m.) 113 Genomförande

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Brobänken, etapp 10 För del av fastigheten Tyresö 1:425 m fl. Inom

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1 [gjhuddinge Gatukontoret KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN GK 2005/25.313 FASTST ÄLLELSEHANDLlNG Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING Beslutade den 4 april 2016 Tillämpningsområde Dessa riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela Nacka kommun och

Läs mer

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsavdelningen KS-2016/679.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild över området Utdrag

Läs mer

Gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredning 1(18) Gatukostnadsutredning SPN 2013/0112 250 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommunun den 13 februari 2015 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Frågor från startmöte för södra etappen,

Frågor från startmöte för södra etappen, Frågor från startmöte för södra etappen, 2015-06-03 Vad är syftet med planläggningen? Borde inte beslutet komma från fastighetsägarna? Kommunen ser ett ökat intresse för att bosätta sig i Norrby permanent.

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2008/588 258 Projekt nr. 9409 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning för Vikingshillsvägen, Boo, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl Antagandehandling KSMEX 54/2013 Kommunstyrelseförvaltningen Mark- och exploateringsenheten Kaj Brantemark FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl 2015-04-01 INLEDNING

Läs mer

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal Minnesanteckningar 2010-06-23 Projektnr 9402 Dnr KFKS 2010/127 258 1 (4) Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE En utredning om uttag av gatukostnader

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar SPN 2014-03-31 Diarienummer 14SPN/0151 Förslag till detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar Värmdö kommun Gatukostnadsutredning Utställningshandling SPN 2014-03-31 Dnr: 14SPN/0151 Innehållsförteckning

Läs mer

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G KS 204.353 204-09-25 B I L A G A O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G FÖR GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY

Läs mer

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G KS 204.353 206-0- B I L A G A O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G FÖR GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2007/47.31 Dp 24-A-6 1 (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp 08 535 363 92 Johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Gladö

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Detaljplan Gudö-Tutviken Åvägen-Bälgvägen m fl Upprättad 2002-08-01 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Övergångsregler för redan påbörjade områden ska tillämpas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse.

Övergångsregler för redan påbörjade områden ska tillämpas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse 2006-03-02, reviderad 2006-03-28 Dnr KFKS 2005/992 1 (5) Kommunstyrelsen Gatukostnadspolicy Förslag till beslut Förslaget till gatukostnadspolicy godkännes. Övergångsregler för redan påbörjade

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Skogs-Ekeby 6:9 m fl, Tungelsta Upprättad 2005-09-30, rev 2006-02-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Dagordning 1. Presentation av projektgruppen och kvällens deltagare 2. Projektets syfte 3. Projektets process 4. Rumslig

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Varvsvägen OMRÅDE FÖR BOSTADSBEBYGGELSE

Varvsvägen OMRÅDE FÖR BOSTADSBEBYGGELSE november 2007 Stadsbyggnadskontoret Anders Lind exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Varvsvägen OMRÅDE FÖR BOSTADSBEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja etapp 1 och 2, Huddinge kommun (MEX 08/15.

Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja etapp 1 och 2, Huddinge kommun (MEX 08/15. Stockholm den 11 november 2013 Huddinge kommun MSB Mark- och exploateringsavdelningen 141 85 Huddinge Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms. Lindholmsvägen. Lindholmsvägen.

Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms. Lindholmsvägen. Lindholmsvägen. Revideringsdatum 1(8) Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län. GATUKOSTNADSUTREDNING 1:502 1:510 1:12 1:492 1:141:573 1:952 1:891 1:892 1:566

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY

POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY Policy för uttag av gatukostnader 1. Allmänt I enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap 7 ska kommunen vara huvudman

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2010/127 258 Projektnr 9402 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015 1 (13) UTLÅTANDE 2015-03-10 Dnr KFKS 2005/149-258 Projekt 9319 Sydöstra Lännersta 2 (Område W) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Efter utställning den 19 april 22 maj 2013 Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten 2015-02-11 E 45-43 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten... PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Gatukostnadsutredning för Vidja, Huddinge kommun. Bakgrund

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Gatukostnadsutredning för Vidja, Huddinge kommun. Bakgrund 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Vidja, Huddinge kommun. Bakgrund I samband med att detaljplan upprättas för Vidja etapp 1 och 2 ska kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning

SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning Dagordning 1. Planprocessen 2. Bakgrund 3. Planförslag 4. Översvämningsproblematik 5. Vatten och avlopp 6. Gatuombyggnad 7. Gatukostnad

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola

Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola UTSTÄLLNINGSHANDLING Maj 2008 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola Inom Tyresö kommun, Stockholms län GATUKOSTNADSUTREDNING

Läs mer

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S - B E S K R I V N I N G

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S - B E S K R I V N I N G KS 206.93 206--08 B I L A G A O M F A T T N I N G S - B E S K R I V N I N G GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR DETALJPLAN ÅBYHOLM GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA VALLENTUNA-ÅBY :4, :23, :27, :38,

Läs mer

D XXXX-XX-XX Plannumret skrivs in när planen vunnit laga kraft, innan det behöver det inte stå något här.

D XXXX-XX-XX Plannumret skrivs in när planen vunnit laga kraft, innan det behöver det inte stå något här. evideringsdatum 1(5) OMFATTNINGSBESKRIVNING INLEDNING TEKNISK STANDARD Omfattningsbeskrivningen redogör för omfattningen av och kostnaden för de allmänna anläggningar som ingår i gatukostnadsutredningen.

Läs mer

frågor & svar Samanställning av frågor och svar från det informationsmöte som hölls om pågående detaljplanearbete för Hermanstorp 2013-11-26.

frågor & svar Samanställning av frågor och svar från det informationsmöte som hölls om pågående detaljplanearbete för Hermanstorp 2013-11-26. frågor & svar Samanställning av frågor och svar från det informationsmöte som hölls om pågående detaljplanearbete för Hermanstorp 2013-11-26. Frågor om detaljplan Går det att avstycka i kuperade områden?

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G KS 204.353 206-0- G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G FÖR DETALJPLAN KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY 4:5-4:7 I VALLENTUNA KOMMUN,

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden Planens syfte och huvuddrag att möjliggöra utbyggnad av fastigheten Floda 3:43 och delar av 3:742 till större delen med friliggande villor för helårsboende i ett naturnära läge; att förbättra vägstandarden

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer